Globalnie i Lokalnie
17

Przemiany żydowskie na tle Biblii Sieć śmierci Bestii cz.5

16/04/2019
3905 Wyświetlenia
1 Komentarze
139 minut czytania
Przemiany żydowskie na tle Biblii  Sieć śmierci Bestii cz.5

To nie może być przypadkiem, że antagonizm antyżydowski znajduje się prawie wszędzie tam, gdzie współistnieją żydzi i nie-żydzi. Skoro żydzi są wspólnym elementem układanki, wydaje się, że przyczyna tkwi w nich samych, a nie w tak różnych grupach odczuwających ten antagonizm.

0


Przemiany żydowskie zapisane w Biblii

Żydzi na Bliskim Wschodzie i w Europie Wschodniej

    Księga Ezdrasza, która jest poświęcona historii Hebrajczyków w niewoli babilońskiej opowiada o tym, że to dopiero królowie perscy budowali dla siebie świątynię w Jerozolimie. „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie w Judzie” (Ez.1:2). 

W 539 r. pne król Persów Cyrus II przekroczył Tygrys i wkroczył do Babilonu bez walki. Witany był przez kapłanów i elitę, jako wybawca. Kapłani i elity nastawieni byli już negatywnie do starej władzy a pozytywnie do najeźdźców, jakimi byli Persowie, bo stare mocarstwo Szatana się zużyło i miało powstać nowe, z nowym-starym bogiem Mardukiem-Lucyperem. Cyrus wszedł do świątyni Esagila i ”ujął za rękę Marduka” w geście hołdu dla tego boga.

Zostało odnalezione wiele inskrypcji Cyrusa na których jest podane że jego Pan nazywa się Marduk i że jest to ten sam bóg, który jest bogiem Żydów. Według inskrypcji Marduk jeszcze żył w czasach Cyrusa oraz szedł ramię w ramię  z Cyrusem na wojnę i pomagał mu w niej  odnosić zwycięstwa. Cyrus dla Marduka nakazał wybudować świątynię w Jerozolimię. Żydzi tworząc  Biblię zmienili imię Marduk na Jahwe.

Marduk był synem boga podziemi Enkiego, jego symbolem był wąż lub czasami smok-wąż. Z historii Sumeru i z Wed wynika, że Marduk utożsamiany z Lucyferem był humanoidalnym gadem Reptoidem z rodu węży lub jaszczurowęży, kościejem rasy gadziej. A Szatan nazywany jest smokiem lub wężem pradawnym. Ze względu na swoje mroczne i chore ambicje miał jeden plan – opanować całą planetę i ogłosić się najwyższym władcą Ziemi, oraz najwyższym bogiem w Radzie bogów Anunnaków.

Nigdy wcześniej ani w Palestynie ani w Jerozolimie nie było świątyni Salomona, dopiero budowę świątyni babilońsko-perskiej a nie Salomona nakazał Cyrus Wielki. Władcy perscy dali pieniądze na budowę świątyni boga, który dał im królestwa i którego sami też czcili. Władcy perscy czcili żydowskiego boga Jahwe-Marduka, któremu zbudowali świątynię w Jerozolimie, natomiast król perski Cyrus był pierwszym królem żydowskim w Biblii, i tak Żydzi pojawili się w Biblii i w Izraelu. To dopiero królowie perscy Cyrus i Dariusz w VI/V w. pne sprowadzili Żydów do Palestyny i utworzyli tam perską prowincję – Jehud. Tak jak Stalin sprowadził ze Związku Sowieckiego do Polski Żydów aby okupowali Polskę i wprowadzali komunizm. Palestyna. wymyśloną ziemią obiecaną Mojżesza nie była, podobnie Żydzi nie są ani nigdy nie byli narodem wybranym. Od tego czasu w Palestynie żyło dwa narody, Hebrajczycy i Żydzi. Ponieważ Żydzi wywodzą się z Babilonu i południa Kanaanu a Hebrajczycy z Palestyny. Kolejna fala pojawienia się Żydów w Izraelu nastąpiła z chwilą połączenia Judy z Idumeą-Edomem, czyli południem Kanaanu w nowe państwo pod nazwą Judea. Wszyscy władcy biblijni przed Cyrusem byli Celtami-Hyksosami-Izraelitami, a nie Żydami.

   Niewola babilońska jest to określenie wygnania Hebrajczyków z Judy, trwając od 586 do 538/516 roku pne. W 587r. pne wojska babilońskie króla Nabuchodonozora II zdobyły Jerozolimę, tłumiąc tym samym powstanie Hebrajczyków z Judy przeciwko państwu nowobabilońskiemu. To Hebrajczycy wzniecili powstanie przeciwko okupantowi i zaborcy, a nie Żydzi.

Według relacji Jeremiasza, 4600 Hebrajczyków zostało wysiedlonych przez nowobabilońskiego władcę do Babilonii. Niewola Hebrajczyków skończyła się w 538 roku pne, gdy Cyrus II Wielki, król Persów, podbił Babilonię i zgodził się na powrót Hebrajczyków ale sprowadził też Żydów do Judy. Juda stała się autonomiczną prowincją perską – Jehud.

Historia mówi że termin „niewola” jest nieadekwatny, gdyż deportowani Żydzi nie byli traktowani jak niewolnicy, a część z nich pełniła wysokie stanowiska urzędnicze zarówno na dworze królów babilońskich, jak i perskich.

Powyższe stwierdzenie przedstawia ukrytą prawdę pomieszania Hebrajczyków i Żydów. Hebrajczycy byli to niewolnicy z Judy, nie byli to Semici, nie znali języka semickiego aramejskiego czy wcześniejszego akadyjskiego tylko posługiwali się starogreckim językiem paleo-hebrajskim. Ta ludność raczej nie mogła  pełnić wysokich stanowisk urzędniczych. Wysokie stanowiska urzędnicze zarówno na dworze królów babilońskich, jak i perskich pełnili w większości Żydzi, wywodzący się z Babilonu Kenici z rodu Nimroda.

   Źródła podają, że Żydzi babilońscy opanowali finanse Babilonu, doprowadzili Babilon do bankructwa i upadku a następnie sprzymierzyli się z Persami i sprawdzili ich jako zaborców na Babilon. Imperium Perskie stało się mocarstwem Szatana ponieważ zostało opanowane przez Żydów którzy służyli i służą Szatanowi Jahwe-Mardukowi-Lucyperowi. Obecne Stany Zjednoczone Ameryki, które są siódmym mocarstwem Szatana są pod całkowitą dominacją Żydów, podobnie jak opisane mocarstwo perskie, a wcześniej babilońskie. Można przypuszczać, że wcześniejsze mocarstwa, egipskie, fenickie i asyryjskie oraz następne po perskim, greckie, rzymskie, francuskie, angielskie, niemiecko-austriackie, rosyjskie i tureckie, podobnie były w mniejszym lub większym  stopniu zdominowane przez Żydów. Natomiast mocarstwo  żydo-komunistyczne Rosji Sowieckiej było wprost stworzone i kontrolowane przez Żydów. „Czarni” kapłani Marduka-Lucypera rekrutowali się i rekrutują z kainowych plemion, w których prym wiodą Żydzi.

   Południe Kanaanu według Biblii zamieszkiwali Kenici, ludność wywodząca się od kainowych plemion, wśród nich osiedlił się Kanaan syna Chama i od jego imienia region ten został nazwany Kanaanem. Kenici zamieszkiwali również w Babilonie, wśród nich zamieszkał Nimrod wnuk Chama. Do Kenitów przeniósł się mieszkać Ezaw brat Jakuba, starszy syn Izaaka, syna Abrahama. Wtedy Kanaan zmienił nazwę na Edom, a Kenici zmienili nazwę na Edomici. Edom po grecku znaczy Idumea, a Edomici to Idumejczycy. Z tych grup Kenitów pochodzą Żydzi sefardyjscy. Z Biblii wynika że południe Kanaanu zamieszkiwała rasa z rodu węży, żmijowe plemię. W Wedach zostali określeni jako rasa szara zesłana na ziemię przez rasę gadzią. dla wyniszczenia białej rasy aryjskiej. Żydzi wywodzący się od Kenitów-Edomitów w Biblii zostali określeni jako żmijowe plemię, należące do ludów z rodu węzy, kainowego plemienia.  

   Chazarowie stanowili etniczną grupę należącą do ludów turecko-tatarskich wywodzących się ze środkowej Azji, a którzy od końca II wieku ne grabili i okupowali tereny słowiańskie miedzy Kaukazem a dolną Wołgą i Donem. W późniejszym okresie utworzyli Kagant Chazarski sięgający swoim terytorium od Kaukazu aż po Krym nad Morzem Czarnym. Wielu Żydów Edomitów osiedliło się wśród Chazarów. Ich wpływ był tak duży, że w połowie VIII wieku Chazarowie z szamanizmu przeszli na judaizm. I tak powstali Żydzi aszkenazyjscy, którzy obecnie stanowią zdecydowaną większość wśród populacji żydowskiej. W 965 roku słowiańska Ruś Kijowska pod dowództwem księcia Świętosława I rozbiła i unicestwiła Kaganat Chazarski, ale masy żydostwa w całej środkowo-wschodniej Europie pozostały. Następnie przemieścili się również do Europy zachodniej i Ameryki. Chazarzy a obecnie Żydochazarzy, czyli Żydzi aszkenazyjscy należą do ludów z rodu węży; żmijowego, kainowego plemienia. W Wedach zostali określeni jako rasa szara zesłana na ziemię przez rasę gadzią. dla wyniszczenia białej rasy aryjskiej.

Żydzi aszkenazyjscy, również Aszkenazyjczycy, Aszkenazim, Jehudej Aszkenaz, „Żydzi z Aszkenazu” – określenie ludności żydowskiej zamieszkującej Europę środkową, wschodnią i częściowo zachodnią, a od XVII wieku również Amerykę oraz nowo utworzony Izrael. Nazwa „ashkenazi, aszkenazi” przyjęto od  postaci biblijnej Aszkenaza.  Aszkenazyjczycy pochodzą w prostej linii od Chazarów, ludu koczowniczego pochodzenia turecko-tatarskiego. Ich językiem był jidysz (żargon), wywodzący się z dialektu niemieckiego z dodatkiem elementów hebrajskich, słowiańskich i romańskich, pisany alfabetem hebrajskim. Germanie (Niemcy i Austriacy) również wywodzą się z ludów aszkenazyjskich z Azji środkowej, tak Żydochazarzy jak i Niemcy oraz Austriacy mają wspólny rodowód, należą wspólnej grupy genetycznej i językowej. Wynika z tego, że obydwie  te nacje należą do ludów z rodu węży; żmijowego, kainowego plemienia.

   Ludy Turcje wywodzą się z Ałtaju w Azji środkowej Wiadomo że, u ludów tureckich, cechą charakterystyczną jest silne owłosienie i ciemna skóra. Zarówno Ezaw jak i jego potomkowie byli bardzo owłosieni. Edomici więc byli bardzo owłosieni podobnie jak Ezaw od którego się wywodzą. Ale także ludy tureckie są mocno owłosione. Ponadto wiemy, że Żydzi, Chazarzy i Żydochazarzy osiedlali się na terenie obecnej Turcji oraz na innych terenach które zajęły i okupowały plemiona tureckie.. Z opisu o Germanach (Gotach) wywodzących się z Azji środkowej wynika, że byli to dzicy, zarośnięci (silnie owłosieni), rudowłosi koczownicy. Można wnioskować, że ludy turecki i gockie oraz Edmici-Żydzi mają to samo genetyczne pochodzenie. Należą do ludów z rodu węży; żmijowego, kainowego plemienia.

   Rzymianie w swym pochodzeniu byli Edomitami od Zerah-Judah. Zerah, było to imię jednego z edomickich naczelników szczepu z kraju Edom. Został on wymieniony jako drugi syn Reuela, który był synem Basemat, jednej z żon Ezawa: (Rdz 36:13 i 36:17). Wynika z tego, że Zerah był wnukiem Ezawa. Rzymianie wywodzą się więc od Ezawa i Edomitów, czyli Kaina, podobnie jak Żydzi, Turcy, Niemcy-Sasi, Anglosasi, Frankowie-Sasi. Historia mówi, że  legendarnych założycieli Rzymu, Romusa i Remulusa,  wykarmiła wilczyca. Sugerowane jest w ten sposób przesłanie, że Rzymianie wilcze geny wyssali z mlekiem matki lub mają powiązania genetyczne z tym zwierzęciem. Rzymianie należeli do ludów z rodu węży; żmijowego, kainowego plemienia.

   Germanie (Goci) w VI w. pne mieszkali pierwotnie w Azji, w okolicach Samarkandy. Stąd rozpoczynając migrację przez stepy nadkaspijskie i wyżynę wschodnioeuropejską, dotarli nad Bałtyk. W dalszej wędrówce z brzegów Zatoki Fińskiej przedostali się na Półwysep Skandynawski. Następnie przedostali się na półwysep Wenecki ”Jutlandzki”, z którego rozpoczęli wyprawy na Europę Zachodnią. Niepomiernie zwiększała siły najeźdźców w wyprawach, zmuszona do współdziałania ludności słowiańska, pozwalało im to zagarniać coraz większe obszary i ułatwiało germanizację.

Z opisu o Germanach (Gotach) wynika, że byli to dzicy, zarośnięci (silnie owłosieni), rudowłosi koczownicy, podobnie jak i inne wędrowne ludy pasterskie nieposiadające ojczyzny, trudniące się hodowlą, wypasem bydła i rabunkiem. Przez swą ruchliwość mieszali się ze sobą, uniemożliwiając wytworzenie zjawisk regionalnych. Natomiast Słowianie – rolnicy, pozostający na miejscu swego zamieszkania przez tysiące lat, wytworzyli niezwykle bogatą, różnorodną, miejscową kulturę materialną i duchową, przejawiającą się w zwyczajach, jednolitej mowie, niespotykanej u innych ludów, różnorodności strojów i pieśni ludowych.

Jeszcze na początku nowej ery Germanie (Goci) prowadzili życie na pół koczownicze, trudnili się wypasem bydła, odziewali w skóry i zmienili stale miejsce przebywania. Uprawą roli nie trudnili się, a niewielkie ilości zboża na swoje potrzeby kupowali lub zdobywali u plemion słowiańskich. Germanie(Goci) okupujący Słowian i Celtów jako nieliczna grupa ludności w stosunku do ludności celtycko-słowiańskiej z czasem wtopili się w tą ludność. Na zachodzie Goci wtopili się w ludność celtycką, największy ich wpływ jest wśród  Niemców i Austriaków, dlatego obecnie Germanami określa się Niemców i Austriaków.

Słowian zajmujących tereny pomiędzy Renem i Łabą, Celtowie za Renu oraz Rzymianie z południa nazwali Germanami w znaczeniu sąsiad i przyjaciel a ich obszar Germanią. Później tą nazwę przypisano do Gotów i zaczęto nazywać ich Germanami. Dlatego właściwych Germanów należy podzielić na: słowiańskich, słowiańsko-celtyckich a na końcu godzkich.  Dlatego nieraz w opisach tą samą ludność Grecy nazywali Scytami-Słowianami; Rzymianie Germanami; a Anglicy Gotami.

   Sasanidzi-Sasi pojawili się w Europie na przełomie IV i V wieku, sprowadzeni przez Rzymian z Persji oraz przywiezieni wraz z rodzinami z Persji do Brytanii. Sasanidzi-Sasi we Francji wymordowali celtyckich Franków a w Anglii celtyckich Anglów i przejęli ich nazwy.

Pierwsze wzmianki w zachodnich kronikach o Frankach-Sasach walczących po stronie rzymskiej pojawiają się w roku 406 kiedy niespodziewanie zaatakowali słowiańskich Wandalów przeprawiających się wraz z rodzinami przez Ren. Pierwsze wzmianki o Anglosasach i Sasach niemieckich pojawiają się dopiero około roku 430 ne. Byli to obcy przybysze a nie mieszkańcy Europy, nie pojawiają się we wcześniejszych kronikach. Nie byli to Germanie w znaczeni Słowianie i Celtowie, ani też  Germanie(Goci) bo ci pojawiają się dużo wcześniej w kronikach. W słowiańskiej Germanii Sasi przejęli nazwę okupowanego i zdominowanego narodu słowiańsko-celtyckiego i nazywali się Germanami oraz Prusami a obecnie Niemcami i Austriakami.

Francja (Frankowie-Sasi) i Anglia (Anglosasi) powstały niemal w tym samym czasie. Niemcy (Sasi) znacznie później bo dopiero w VIII w. kiedy królestwo Franków zostało podzielone na trzy części: zachodnie, środkowe i wschodnie państwo frankijskie.  Wiadomo że państwo niemieckie założyli -Sasi potomkowie Karola Wielkiego z dynastii Karolingów.

   Sasanidzi-Sasi posiadają semicką haplogrupę J, która razem z nimi pojawiła się w Europie, wcześniej żydosemitami byli Rzymianie przybyli z Kanaanu. Sasi–Sasanidzi są to żydosemici wywodzący z Półwyspu arabskiego podobnie jak Turcy Seldżucy oraz Akadyjczycy którzy opanowali Sumer(Chaldeję). Te ludy zwane czarnogłowymi okupują inne kraje i podszywają się pod okupowane i wyniszczane przez nich  narody. Czarnogłowi przejmują nazwy krajów które podbijają aby zatrzeć swoje prawdziwe korzenie i przypisać sobie nowe. Podobnie czynią Żydzi, którzy wywodzą się z tych samych korzeni.. Sasanidzi-Sasi nazywani są: czarnogłowymi, ludem z rodu węży, żmijowym i kainowym plemieniem. .   

   Rzymianie, Francuzi, Niemcy, Austriacy, Anglicy, Turcy, Chazarzy, Edomici i Żydzi, reprezentują Celtów-Hyksosów-Izraelitów z Biblii. Istnieją także powiązania genetyczne i językowe pomiędzy nimi.

Ludy te kontynuowały poprzez wieki podboje, okupację i grabież innych krajów, począwszy od okupacji i grabieży Egiptu przez Celtów-Hyksosów-Izraelitów. Kolejne Imperia Szatana były tworzone na bazie Celtów-Hyksosów-Izraelitów, a ich ukoronowaniem była Niemiecko-Austriacka III Rzesza. Jedną z wielu cech wspólnych tych imperiów było dążenie do podboju i eksterminacji Ariów-Słowian, było to pierwsze przykazanie ich boga Jahwe-Baala-Marduka-Lucypera i jego „czarnych” kapłanów, a obecnie Iluminatów i Masonerii.

Żydzi jak i inne kainowe ludy czerpią inspiracje z Biblii, z żydowskiej księgi zbrodni i rasistowskich czystek etnicznych. Żydowska biblia Tanach (biblia hebrajska) i żydo-chrześcijański Stary Testament począwszy od piątej księgi mojżeszowej to jedno wielkie pasmo mordów, rzezi, ludobójstwa, grabieży, zaboru domów, miast, ziemi, majątków, inwentarza – a wszystko to na polecenie i z pomocą nieskończenie mściwego Jahwe.

Czytając Biblię należy zauważyć różnice pomiędzy Bogiem a Szatanem. W Biblii wymieszano dwóch różnych bogów i dwóch różnych Mojżeszów. Prawdziwym Mojżeszem był egipski faraon Echnaton, twórca religii monoteistycznej. Jego Bogiem był niewidzialny Ojciec niebieski, którego atrybutami było Słońce, światło i światłość.

Fałszywym Mojżeszem był przywódca Celtów-Hyksosów-Izraelitów. Jego bogiem był Jahwe-Baal-Marduk-Lucyper, kosmita rasy gadziej. Ponadto w Biblii wymieszano trzy różne narody, Hebrajczyków z Celtami-Hyksosami-Izraelitami i Żydami

Bogiem Ojcem Jezusa i Hebrajczyków był Bóg Ojciec niebieski Mojżesza-Echnatona a nie Jahwe bóg Celtów-Hyksosów-Izraelitóew i Żydów.

Walka Lechii z Szatanem

Ariowie-Słowianie w przeszłości zamieszkiwali Eurazję od Loary, Renu i Adriatyku  po Ocean Spokojny i od Oceanu Arktycznego po Ocean Indyjski.  Aria stanowiła obszar od Mezopotamii po Indie. Na całym tym obszarze istniała Cywilizacja Słowiańska.

   Starożytny Iran zwany Airyan, czyli kraju Ariów, ziemia Ariów – ludzi szlachetnych, był od tysiącleci silnym ośrodkiem Ariów-Słowian. Po ostatnim potopie rolę Centrum Aryjskiego, po Imperium Ramy przejął Elam ze stolicą Suza, leżący na południu Iranu.

W wyniku ekspansji imperium semicko-akadyjskiego na Elam, około 2000 lat pne, król ludu Sarmatów z Elamu Lach/Lech Sarmata wraz ze swoim ludem, z częścią Ariów-Słowian wyemigrował na daleki północnozachodni kraniec dawnego Imperium Ramy, do Ariów-Słowian północno-zachodnich. Osiedlił się na obszarze dzisiejszej Polski i założył nowe Imperium, Słowiańsko-Aryjską Lechię, Kraj Pana, Słowiańskie Królestwo Północy Sis. Centrum Ariów-Słowian z Elamu w Iranie zostało przeniesione nad Wisłę.

Królestwo Lechii składało się z federacji 12 plemion słowiańskich. Była to słowiańska ludność miejscowa oraz przybyła z Arii ludność aryjsko-słowiańska. 

Federacja krajów słowiańskiej Lechii obejmowała obszar Europy środkowo-zachodniej i wschodniej od Renu i Adriatyku po Kaukaz. Była to Unia środkowoeuropejska istniejąca od 2000 lat pne. Na tym terenie od tysięcy lat istniała Cywilizacja Słowiańska.

W Księdze Estery opisane jest jak to w Suzie w historycznej stolicy Ariów-Słowian zapanowali Żydzi i jak imperium perskie znalazło się pod żydowską dominacją. Po 2,5 tysiącach lat mamy podobną sytuację w Polsce w nowym Słowiańsko-Aryjskim Centrum. W Polsce dominację objęli Żydzi, to oni w większości dominują w administracji rządowo-państwowej.

Żydzi okupują Ariów-Słowian swoimi i cudzymi rękami, już od 2,5  tysięcy lat. Żydzi jako żydo-chazarowie zagrabili i okupowali i tereny słowiańskie, niewolili ludność i prowadzili handel niewolnikami słowiańskimi. Podobnie jak później Tatarzy i Turcy a w międzyczasie wywodzący się z Azji Germanie (Goci).  Później Żydzi poprzez handel i lichwę wyzyskiwali i wyzyskują Słowian i inne narody. Kolaborowali z zaborcami i okupantami ziem słowiańskich.

Na koniec wprowadzali komunizm w Rosji a następnie w krajach Trójmorza, dawnej słowiańskiej Lechii. Wprowadzając komunizm na ziemiach słowiańskich od Łaby i Adriatyku po Pacyfik wymordowali i zakatowali wiele milionów ludności słowiańskiej i innej. W tle za wprowadzenie komunizm w Rosji odpowiedzialni są Iluminaci i Masoneria zdominowani przez Żydów i zachodnią żydowską finansjerę. Podobnie Żydzi uczestniczyli finansowo i bezpośrednio w stworzeniu narodowego socjalizmu w Niemczech a następnie w podbojach i martyrologii wielu narodów przez faszystowskie Niemcy. To Żydzi na Zachodzie wymyślili komunizm a nie Rosjanie. To finansjera żydowska wspierała i finansowała na równi totalitarne systemy faszyzmu w Niemczech i komunizmu w Rosji, to finansjera żydowska na równi finansowała machinę wojenną Hitlera i Stalina.

Najwyżsi funkcjonariusze  NSDAP, faszystowskiej partii Niemiec  mieli w swym pochodzeniu korzenie żydowskie.  Wielu najwyższych i niższych funkcjonariuszy komunistycznej partii Związku Sowieckiego było pochodzenia żydowskiego

Żydzi doprowadzili do Holokaustu wielu narodów świata. Obecnie Żydzi wprowadzają komunizm w Europie Zachodniej, Unii zachodnioeuropejskiej. Aby przyspieszyć wprowadzanie komunizmu w Europie, Żydzi rozpętali rewolucje i wojny na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a fale uchodźców i bojowników skierowali na Europę aby nieśli płomień rewolucji.

Głównym wrogiem Ariów –Słowian, tak wrogiem zewnętrznym jak i wewnętrznym są Żydzi i Niemcy. Naturalnym sojusznikiem krajów Trójmorza, Unii środkowoeuropejskiej, dawnej słowiańskiej Lechii, są kraje aryjsko-słowiańskie: Federacja Rosyjska (Unia wschodnio-słowaińska) oraz Iran, Indie i Syria.

Jahwe-Marduk-Lucyper i jego czarni kapłani realizowali od starożytności swój plan NWO, tworzyli kolejne imperia w Azji i Europie. „Czarni” kapłanami egipscy boga Amona-Marduka byli kontynuatorami czarnych magów z Atlantydy, których następcami byli Faryzeusze a obecnie są iluminaci i masoni. Wtajemniczeni masoni są kontynuatorami czarnych kapłanów-magów i elit z Atlantydy a ich bogiem jest Marduk-Lucyper.

Na drodze stanęła im słowiańsko-aryjska Lechia, która niweczyła ich plany. Najpierw na Bliskim Wschodzie a później w Europie Ariowie-Słowianie przeciwstawiali się imperiom Marduka-Lucypera.

Mocarstwo Persji będące pod wpływem i dominacją Żydów chciało podbić i zniewolić Słowian z Północy, Słowian Wschodnich oraz Europejskich – dawną Lechię.

   Po powstaniu Imperium Perskiego, Lechia nie dopuściła Persów do wejścia do Europy. Cyrus II Wielki (559–529) pne, uderzył na słowiańskich Masagetów (przodków Rosjan) od strony Jeziora Aralskiego. Lechia ruszyła na niego z całą potęgą. W 529 r. pne połączone siły Lechii (Scytii Europejskiej), dowodzonej przez Lechów i Scytii Azjatyckiej, dowodzonej przez królową Masagetów Tomyris stoczyły bitwę z ponad 200-tysięczną armią perską Cyrusa II. W wyniku bitwy armia perska została wybita do nogi, włącznie z królem. Głowa Cyrusa znalazła się w bukłaku gdzie piła perską krew, ponieważ była spragniona słowiańskiej. Następną wyprawę przeciwko Lechii podjął w 513 r. pne Dariusz I Wielki (521–485) pne na czele ogromnej ponad 300-tysięcznej armii perskiej, przeprawiając się przez cieśninę Bosfor. Dariusz ze swoją armią wkroczył na teren Lechii, ale wnet musiał uchodzić z niedobitkami swojej armii do Persji.

Aleksander Macedoński (336323) pne, na początku swoich podbojów i tworzenia Imperium Greckiego wyruszył na Lechię chcąc ją opanować. Udało mu się przez zaskoczenie podejść około 340 r. pne pod stary Kraków, leżący na prawym brzegu ówczesnego biegu Wisły i spalić prawobrzeżną część miasta. Ale dalej już nie ruszył w wyniku zorganizowanego oporu i kontrataków Lechitów pod wodzą króla Lecha II Chytrego, który panował w latach (336323) pne. Macedończyk czym prędzej uchodził do Macedonii jak wcześniej Dariusz perski do Persji.

Trzy wieki później król Lechii, Lech III Ariowit (74–25) pne, w 72 r. pne wkroczył do Galii. Bronił Galii przed najazdem rzymskim pod wodzą Juliusza Cezara (59–44) pne. Po przegranej z nim bitwie nad Renem w 58 r. pne, granica pomiędzy Lechią a Cesarstwem Rzymskim została ustanowiona na Renie. W następnych latach walczył z Juliuszem Cezarem w Ilirii i Panonii gdzie wygrał z nim trzy bitwy. W końcu Lech III Ariowit, zwany przez Rzymian Ariowistus, zawarł umowę z Cezarem w 56 r. pne. Pojął za żonę jego siostrę Julię Cesarius Major, otrzymując także odstąpienie Rzymu od roszczeń do lechickiej ziemi bawarskiej wraz z miastem Lecha, Vindelicum (Augsburgiem), nad rzeką Lech.

Z Imperium Rzymskim Lechia walczyła na Zachodzie Europy oraz razem z aryjsko-słowiańskimi Partami na Bliskim Wschodzie. Rzymianie zdołali jedynie zająć zachodnie i południowe obrzeża Lechii. Na zachodzie Europy walczyła z Rzymem najpierw w Galii. Następnie w latach 9 i 12 ne w słowiańskiej Bawarii na Lechowym Polu pod miastem Lecha dzisiejszym Augsburgiem, gdzie cały legion rzymski przestał istnieć. Na północy w 9 r. ne w słowiańskiej Germanii w Lesie Teutoburskim, gdzie trzy legiony rzymskie przestały istnieć. Kampanią dowodził król Awiłło Leszek IV syn Lecha III Ariowita i królowej Julii siostry Juliusza Cezara, jednym z dowódców słowiańskich był książę Arminiusz.

Król Lechii Awiłło Leszek IV (25–34) pne/ne został specjalnie uhonorowany przez cesarza rzymskiego Tyberiusza Klaudiusza, który panował w latach (14–37) ne, ufundowanym jeszcze za życia grobowcem z płytą nagrobną z osobistą dedykacją cesarską. Powyższa nagrobna płyta marmurowa znajduje się obecnie w ekspozycji włoskiego muzeum.

Lechia wspomagała Partów w walkach z Rzymianami, między innymi w 53 r. pne w Syrii pod Carrhae, gdzie potężna armia rzymska pod wodzą Krassusa została wybita a niedobitki wzięte do niewoli. Ze strony aryjskiej kampania była dowodzona przez króla Lecha III Ariowita oraz wodza partyjskiego Surenasa. Krassus był to największy bogacz i lichwiarz tamtych czasów, był chciwy złota, wcześniej obrabował świątynię w Jerozolimie ze złota, dlatego przed ścięciem głowy musiał wypić roztopione gorące złoto, ponieważ był spragniony złota.

Partowie później wspomagali Lechię w walce z Niemcami, między innymi w bitwie na Psim Polu w 1109 r, która była większą bitwą i nie mniejszym zwycięstwem jak bitwa pod Grunwaldem w 1410 r. Bitwy te były obroną Lechii przed krucjatami krzyżowymi niby chrześcijańskiej Bestii watykańsko-franko-niemieckiej, której zbrojnym ramieniem byli Frankowie i Niemcy.

   W drugiej połowie IV wieku Lechia walcząc z Cesarstwem Rzymskim sięgnęła po rezerwy słowiańskie w Azji Środkowej i ściągnęła na pomoc aryjsko-słowiańskich Hunów. Wśród Hunów jedną trzecią stanowili ludy aryjsko-słowiańskie a pozostała część była to ludność aryjska wymieszana z azjatycką. Została wywołana wielka wędrówka ludów. Germanie (Goci) zostali wymiecieni z całej Europy środków-południowo-wschodniej i pogonieni na Rzym, odwiecznego wroga Słowian. W latach (405-406) została zorganizowana wielka wojenna wyprawa, ponad 200-tysięczna armia słowiańska wyruszyła do Italii w celu ostatecznego obalenia Cesarstwa zachodniorzymskiego. Dowodził nią król Lechii Radgoszcz, który panował w latach (388 –394) Po kilumiesięcznej wojnie w Italii oraz oblężeniu Florencji ostatecznie wojska słowiańskie nie odniosły zwycięstwa z armią rzymską w wyniku zdrady i przejścia części sojuszników na stronę wroga.

Wprawdzie Rzym okresowo upadł, ale szatańskie Cesarstwo Rzymskie franko-niemieckie przetrwało. Smok rzymski przepoczwarzył się w Bestię kościelną i wraz z krajami Cesarstwa  przystąpili do niewolenia Słowian w tym Lechii. Ale słowiańska Lechia i Słowianie wschodni. oraz aryjsko-słowiańskie ludy w dawnej Arii od Iranu po Indie trwali nadal. Aby unicestwić Słowian Iluminaci (Faryzeusze) ściągnęli Turków i Mongołów  z Azji środkowej. Wprowadzono także dwie ideologie religijne Chrześcijaństwo i Islam, oparte na  żydowskim Starym Testamencie, księdze zbrodni i czystek etnicznych. O najazdach i okupacji przez te ludy aryjsko-słowiańskiej Azji południowo-zachodniej i Europy południowo-wschodniej oficjalna historia już więcej mówi.

  Cesarstwo Rzymskie na początku IV w. ne przyjęło Chrześcijaństwo jako nową religię państwową, mającą korzenie w Starym Testamencie i stanowiącą jego kontynuację. Chrześcijaństwo, gdy stało się rzymską religią państwową, przestało być religią Jezusa, a stało się religią okupanta i najeźdźcy oraz jego ideologii politycznej, która z naukami Jezusa nie miała wiele wspólnego. Cesarstwo Rzymskie i rzymskie chrześcijaństwo, pod płaszczem chrystianizacji rozpoczęło ekspansję na Lechię. Głównym ukrytym celem rzymskiego Smoka była okupacja i wyniszczenie Słowian w całej Eurazji od Renu po Pacyfik. Do tego miała posłużyć „chrześcijańska”  ideologia religijna. Najpierw czynił to Smok a później przekazał władzę Bestii. Wtedy to nastąpiły krucjaty, chrzest narodów ogniem, mieczem i toporem oraz krwawa inkwizycja religijna.

Lechia z zachodu i północy walczyła z Frankami, Niemcami i Austriakami. Ze wschodu Lechia walczyła z Chazarami, Tatarami i Turkami. Następnie przed nasłanymi przez Niemców i Masonów Szwedami. Lechia-Polonia długie lata zmagała się z Tureckim Imperium Osmańskim. Broniła Europę pod Wiedniem przed Tureckim Imperium, które zmierzało do zdobycia Watykanu i islamizacji Europy. W podzięce za to Niemieckie Prusy, Niemiecka Austria i zdominowana przez Niemców i Masonów Rosja dokonały rozbiorów i okupacji Lechii-Polonii na 150 lat. A wszystko to odbyło się z namaszczeniem Bestii watykańsko-rzymskiej.

W okresie międzywojennym po odzyskaniu niepodległości Lechia-Polonia znowu broniła Europę przed nawałą bolszewickiej komunistycznej Rosji zdominowanej przez Żydobolszewików, Żydomasonów i Iluminatów. W okresie II Wojny Światowej w której Polska została zdradzona, osamotniona i oddana przez teoretycznych sojuszników na zagładę przez dwa totalitarne szatańskie systemy; nzistowski-niemiecki i komunistyczny-sowiecki. Po wojnie Polska, jaki i inne kraje Lechii zostały oddane przez „sojuszników” na pół wieku w okowy sowieckiego żydokomunistycznego imperium.

Obecnie najazdy i krucjaty odbywają się z jednej strony pod fałszywym hasłem obrony demokracji i praw człowieka, a z drugiej strony jak w średniowieczu w imieniu boga i proroka. Obecne czasy są obrazem tamtych czasów.

   Słowiańskiego Imperium Lechii nie zdołali pokonać Persowie, Grecy i Rzymianie, dopiero wpuszczenie obcej niby „chrześcijańskiej” religii i ideologii, jako wirusa niesionego przez barbarzyńskie ludy doprowadziło do destabilizacji słowiańszczyzny, a za tym całej Europy. Później na początku XX w. Iluminaci i Masoneria razem z Niemcami, finansowani przez zachodnią żydowską finansjerę, wpuścili Słowianom wschodnim ponownie wirusa, tym razem religii ateizmu i ideologii komunizmu, co doprowadziło do dziesiątków lat terroru i prześladowań. Rzymskie chrześcijaństwo oparte na Starym Testamencie było wmuszane Słowianom siłą i prześladowaniem przez kilka set lat.  Kraje takie jak Niemcy, Austria,  oraz Izrael i USA postrzegane są jako kraje Szatana i Antychrysta.

Obecne USA, które jest siódmym mocarstwem Szatana jest również pod całkowitą dominacją Żydów, podobnie jak mocarstwo perskie w VI w. pne. Teraz podobnie USA i Żydzi dążą do podporządkowania sobie Słowian tak Wschodnich jak i  Środkowoeuropejskich, czyli krajów Trójmorza, dawną Lechię, na drodze lichwy, wywłaszczeń majątkowych i zniewolenia ekonomicznego, moralnego i fizycznego. USA powinny wyciągnąć wniosek czym skończyła się dla Persów oraz Cyrusa i Dariusza wojna ze Słowianami i czy opłaciło im się słuchanie Żydów.

Naród Wybrany

   W Biblii podane są znaki prawdziwego Izraela, których Żydzi nigdy nie spełnili. Znaki te mówią; że Izrael ma być ludem rolniczym, takim Żydzi nigdy nie byli; morskim, takim Żydzi nigdy nie byli; wspaniałym militarnie, Żydzi nigdy takim nie byli; z dynastii królewskiej, którym nigdy nie byli; ludem akceptującym Mesjasza, którym nigdy nie byli; ludem który zapomni o Prawdziwej Tożsamości, której oczywiście nie zapomnieli; i ludem który będzie światu poświadczał Biblię (ale tylko jej pozytywne elementy), czego nigdy nie zrobił.

Biorąc pod uwagę niezwykłe sprzeczności między proroctwami i zapisami historycznymi, staje się oczywiste, iż niemożliwe jest by naród żydowski był prawdziwym Izraelem. I to jest Największe Oszustwo w historii. I dlatego Jezus ostrzega mówiąc, że ci rabini są oszustami, lichwiarzami i szarlatanami, udającymi Izrael, kiedy nim nie są: (Mt 23, Łk 12, J 8).

   Prawdziwym Izraelem i Narodem Wybranym spełniającym biblijne znaki są kraje Słowiańskie dawnego królestwa Lechii z centrum w Polsce, a którzy zapomnieli o swojej Prawdziwej Tożsamości. Lechia składała się z federacji 12 plemion słowiańskich. Była to słowiańska ludność miejscowa oraz przybyła z Arii ludność aryjsko-słowiańska. 

Polacy-Lechici wywodzą się od Sarmatów z Elamu w Iranie, którzy 2000 lat pne przenieśli centrum Aryjsko-słowiańskie z Arii nad Wisłę  do obecnej Polski, później na obszarze obecnej Polski osiedlili się Scytowie Królewscy. Język polski jest językiem staro-indoeuropejskim, najbardziej zbliżonym do sanskrytu. Język polski wywodzi się z Arii, jest to język awestyjski z Iranu. To w tym języku została napisana Awesta Zaratusztry.

Ariowie-Słowianie w przeszłości zamieszkiwali Eurazję od Loary, Renu i Adriatyku  po Ocean Spokojny i od Oceanu Arktycznego po Ocean Indyjski.  Aria stanowiła obszar od Mezopotamii po Indie. Na całym tym obszarze  istniała Cywilizacja Słowiańska.

Federacja krajów słowiańskiej Lechii obejmowała obszar Europy środkowo-zachodniej i wschodniej od Renu i Adriatyku po Kaukaz. Była to Unia środkowoeuropejska istniejąca od 2000 lat pne. Na tym terenie od tysięcy lat istniała Cywilizacja Słowiańska.

Ariowie-Słowianie osiedlili się  również w Azji Mniejszej i Palestynie. Na początku II  tysiąclecia pne na Bliski Wschód przybyli słowiańscy Hetyci. W okresie swojej największej świetności Hetyci kontrolowali Anatolię, Północną Mezopotamię, Syrię i Palestynę. Hetyci byli humanitarnym ludem. Ich prawodawstwo przenika miłosierny duch, na długo przed Prawem Mojżeszowym. Hetyci pierwsi na Bliskim Wschodzie wprowadzili Dekalog i przymierza oparte na Dekalogu. Wiele wieków później zastąpiły je przymierza babilońsko-asyryjskie, które miały już inną strukturę i innego ducha. Mojżesz również na długo później wprowadzał Dekalog wśród Hebrajczyków. Hetyci pojawiają się w Biblii wielokrotnie.

Dekalog był znany ludzkości od dziesiątków tysięcy lat. Przedstawiony jest również w 125 zwoju egipskiej Księgi Umarłych, która została spisana na długo przed Mojżeszem.

W XIV w. pne na Bliski Wschód przybyły  Ludy Morza. Była to koalicja ludów słowiańskich przybyła na Bliski Wschód w ramach wielkiej wojny słowiańskiej Lechii, Królestwa Północy Sis z satanistycznym semicko-żydowskim Południem. Do ludów Morza  należały takie ludy pochodzenia słowiańskiego jak: Lidyjczycy, Licyjczycy, Filistyni, Etruskowie, Achajowie-Danowie, Sardowie, Sykulowie, Teukrowie, Czekerowie i Waszarowie. Szatan na Bliskim Wschodzie realizował się poprzez egipskich czarnych kapłanów boga Amona-Marduka, których następcami byli Faryzeusze, a obecnie są ilumiinaci i masoni.

Do ludów słowiańskich przybyłych na Bliski Wschód należeli między innymi Filistyni, dlatego w Biblii państwo Filistynów zostało nazwane Lechią, a Filistyni byli to Lechici (Sdz.15:9-20). Wtedy to właśnie według historii nastąpiła wzmożona migracja ludów Habiru/Hapiru czyli Hebrajczyków do Palestyny.

Wtedy na południu pojawiło się słowiańskie pismo runiczne. Pismo runiczne, wraz z podbojami Królestwa Sis rozeszło się po świecie. Starożytne alfabety fenicki i aramejski opare są na runach słowiańskich.

W VII w pne w rejonie Syropalestyny przybyli słowiańscy Scytowie z Lechii. Scytowie w sojuszu z Medami  wyruszyli na  wyprawę w ramach wojny słowiańskiej Lechii z szatanem semicko-żydowskim ulokowanym w Asyrii i Egipcie. Pojawienie się Scytów w tamtym regionie jest również wymieniane w Biblii.

   To z tej ludności słowiańskiej przybyłej w różnych okresach do Palestyny, wymieszanej z miejscową ludnością greko-celto-słowiańską  wywodzą się Hebrajczycy w Palestynie.

Hebrajczycy stworzyli ruch religijny Nazarejczyków/Esseńczyków. Mnisi esseńscy jak i ludność przynależna do esseńczyków/nazarejczyków wyznawała zasady i wierzenia oparte na przekazanych od „białych” Wtajemniczonych z Atlantydy przybyłych z Egiptu za czasów faraona Echnatona; na słowiano-aryjskich Księgach Wedyjskich i wartościach Cywilizacji Słowiańskiej przekazanych przez Słowian; oraz na Buddyźmie. Późniejsze klasztory chrześcijańskie były wzorowane na klasztorach buddyjskich.

Religia słowiańska dopracowała się wysokiej etyki, przewyższając znacznie etykę chrześcijańską, była oparta na zasadach które zawarte są w Dekalogu, oraz tych które dopiero dużo później głosił Jezus. To z ruchu religijnego Nazarajczyków/Eseeńczyków wywodzą się Jan Chrzciciel, Jezus, Maryja i ich rodzina. Dlatego też Jezus nazywany był Nazarejczykiem.

Istnieje przekonanie że prawdziwym Izraelem i Narodem Wybranym jest 10 plemion słowiańskich Lechii oraz 2 plemiona Hebrajczyków z Syropalestyny pochodzenia staro-greko-słowiańskiego, a którzy przyjęli chrześcijaństwo. Nową Ziemią i Nowym Jeruzalem o których pisał Izajasz ma być Polska i Warszawa.

Okupanci i najeźdźcy wywodzący się z kainowych plemion, sterowani przez czarnych kapłanów Szatana (iluminatów-faryzeuszy) o tym wiedzą, i od dwóch tysięcy lata atakują i grabią Lechię, Polskę i kraje Trójmorza, starając się je sobie podporządkować i wynarodowić.

   Chrześcijaństwo w większości było wprowadzane oraz utrzymywane siłą i przymusem przez kapłanów chrześcijańskiej ideologii, która niosła ze sobą feudalizm i niewolnictwo. Chrześcijaństwo było dla Słowian, tak jak i dla wielu ludów świata, religią najeźdźcy i okupanta, najpierw rzymskiego i bizantyjskiego a później frankońskiego, angielskiego i niemieckiego. Ale Islam i Judaizm, pozostałe dwie religie abrachamowe  postępowały podobnie.

Ludzkość przyzwyczajona jest do mówienia i do słuchania o czarnych niewolnikach. Tak zwani „chrześcijanie” kolonizując i okupując  obydwie Ameryki  wymordowali, zamienili w niewolników lub zepchnęli na margines rdzenną ludność Indiańską. Następnie ci  sami „chrześcijanie” porwali z Afryki równikowej i sprzedali na swoich rynkach jak bydło około  15 milionów Murzynów.  O tym się mówi i o tym się wie.  Ale nie można dowiedzieć się z oficjalnej historii o białych niewolnikach.  Kto i skąd ich brał, gdzie ich sprzedawano i kto ich sprzedawał.

Żydochazarowie, Tatarzy i Turcy okupując i grabiąc ponad tysiąc lat kraje Trójmorza, obszary dawnej Lechii, porwali wiele milionów ludności słowiańskiej i innej, a następnie zawlekli jak bydło i sprzedali jako niewolników w krajach islamskich, tureckich i arabskich od południowo-zachodniej. Azji, poprzez północną Afrykę do Kordoby w Hiszpanii. Tereny te przed przybyciem tam ludów tureckich i arabskich i wprowadzeniem islamu w większości były terenami chrześcijańskimi. Handlem niewolnikami słowiańskimi w krajach islamskich zajmowali się głównie Żydzi. Żydzi we wszystkich krajach islamskich poruszali się swobodnie. We wszystkich krajach tam gdzie następowała okupacja Turecka, od razu uaktywniali się Żydzi.

   Narody Dalekiego Wschodu jakoś mogą mieć swoją wiarę, Bogów i Święte Księgi, i nie potrzebują do tego Starego ani Nowego Testamentu a tym bardziej Żydów. Budda na Wschodzie wprowadził podobną odnowę religijną jak Jezus na Zachodzie ale że nie miał do czynienia z Żydami i Rzymianami więc nikt go nie ukrzyżował.

Bestia żydowska i ósme mocarstwo Szatana

     W Księdze Objawienia czytamy: „I siedmiu jest królów (mocarstw): pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie nadszedł, a gdy już nadejdzie, ma na krótką chwilę pozostać. A Bestia, która była, lecz jej nie ma, sama też jest ósmym królem, ale wywodzi się z tych siedmiu i odchodzi na zagładę. A dziesięć rogów, które ujrzałeś oznacza dziesięciu królów, którzy jeszcze nie otrzymali królestwa, lecz na jedną godzinę otrzymają władzę, jako królowie wraz z Bestią. Ci mają jedną myśl i dlatego dają Bestii swą moc i władzę” (Ap.17:10-13).

Istnieje przekonanie, że obecne żydowskie państwo Izrael jest jedną z Bestii opisaną w Księdze Objawienia (Ap.17:10-13). Izrael postrzegany jest, jako ósme mocarstwo Szatana, będące jednocześnie Bestią, czyli przejawem Szatana na ziemi. Takie wnioski można wysnuć, biorąc pod uwagę niechlubną historia Żydów od 2,5 tysiąca lat oraz zamieszanie i zawieruchę wojenną, jaką czyni Izrael przez ostatnie dziesięciolecia na Bliskim Wschodzie. Obecnie jest tego apogeum. Bestią która była, było to państwo Jehud-Izrael (później Judea) utworzone rzez Persów. W czasach rzymskich państwo Izrael przestało istnieć, wtedy go nie było, a od końca pierwszej połowy XX w. powstało na nowo.

Judaizm nie jest religią prawdziwego Mojżesza ale jest religią Talmudu, który interpretuje Stary Testament  przewrotnie i wybiórczo  jak jego twórcy Faryzeusze a obecnie rabini i iluminaci, pod kątem ruchu syjonistycznego.

Żydowski ruch syjonistyczny jest to ta sama idea szowinistyczna co idea faszyzmu niemieckiego. Niemcy wprowadzali ją w ramach rasistowskiej idei Wielkich Niemiec i rasy panów, a Żydzi w ramach budowy Wielkiego Izraela i panowania nad światem „narodu wybranego”. Jest to rozumienie wybraństwa w duchu pychy i szowinizmu. Żydzi są narodem wybranym Szatana a nie Boga Ojca niebieskiego.

   Żydzi jako nachodźcy okupują i wyzyskują kraje Trójmorza na czele z Polską od wieków. Żydzi nigdy nie asymilowali się z narodami wśród których zamieszkali, natomiast kolaborowali i współpracowali z zaborcami i okupantami tych krajów. Żydzi byli wypędzani z wielu krajów i miast w Europie z powodu ich negatywnych i aspołecznych relacji z narodami wśród których zamieszkali. Żydów zawsze uważano za przekleństwo wszędzie tam gdzie się tylko wybrali by zamieszkać. Tak zawsze swoim zachowaniem i postępowaniem narażali się narodom-gospodarzą

„To nie może być przypadkiem, że antagonizm antyżydowski znajduje się prawie wszędzie tam, gdzie współistnieją Żydzi i nie-Żydzi. Skoro Żydzi są wspólnym elementem układanki, wydaje się, że przyczyna tkwi w nich samych, a nie w tak różnych grupach odczuwających ten antagonizm. Jeśli taka wrogość i awersja w stosunku do Żydów miałaby miejsce tylko w jednym czasie, w jednym kraju, łatwo byłoby wyjaśnić przyczyny. Jednak rasa ta była obiektem nienawiści wszystkich narodów pośród których żyła”.

   „Dzieci Prawdziwego Boga, w świecie religii ma miejsce gigantyczne oszustwo. Jest to oszustwo o tak ogromnych proporcjach, że wpływa na każdy moment waszego życia. Wpływa na wasze dochody, wasze zdrowie, waszą rodzinę, wasz dom, waszą wiarę, wasze samopoczucie, a nawet na wasze życie seksualne. I ostatecznie wpływa na waszą nieśmiertelną duszę, która w tej chwili jest w poważnym niebezpieczeństwie. To oszustwo pomieszało mądrość i rozum milionom dobrych ludzi. Większość chrześcijan po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieje oszust udający Izrael.”

 Oni nie są tymi za których WY ich uważacie! “Dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem: zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców zaniknie” (Iz 29:14).

   Dziesięć rogów w Księdze Objawienia, jest to dziesięć państw Unii zachodnioeuropejskiej, krajów Cesarstwa Rzymskiego, które sprzymierzą się z Izraelem przeciwko USA. Rolę Nierządnicy i Wielkiego Babilonu przejął od Rzymu Nowy Jork w USA. Przepowiednie mówią, że ucierpi nie tylko Nowy Jork i USA ale także Rzym razem z Watykanem oraz kraje Cesarstwa, które zostaną zalane wodą. Wtedy nastąpi dopiero prawdziwy kres Cesarstwa Rzymskiego.

Kraje dawnego Cesarstwa wystąpią także przeciwko Polsce, oraz Unii środkowoeuropejskiej.

 „Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni” (Ap.17:14).

Oznacza to, że państwa te będą walczyć z Polską, ponieważ Polska określana jest mianem ”Baranka” lub ”Chrystusa narodów”. Z Księgi Objawienia wynika, że Polska wraz ze swoimi sojusznikami w tym konflikcie zwycięży.

   Żydzi i Izrael atakują Baranka, czyli Polskę i Naród Polski fałszywymi oskarżeniami, roszczeniami i żądaniami.  Żydzi są zadłużeni wobec Polski na miliardowe kwoty, których nigdy nie zwrócili. A obecnie wysuwają kolejne bezpodstawne roszczenia finansowe w stosunku do Polski i Polaków. Żydzi od wieków osiedlali się w Polsce i wtapiali się w naród Polski i zawsze spiskowali przeciwko Polsce. A w ostatnich dziesięcioleciach to jest wręcz masowe. Szczególnie za czasów komunistycznych, bo komunizm w Polsce wprowadzali Żydzi, ukryci pod polskimi mundurami i pod polskimi nazwiskami. To Żydzi wywodzący się w z sowieckiego NKWD (podobnego do Gestapo i SS) lub przez nich wyszkoleni, tworzyli represyjny komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa w Polsce. To Żydzi z NKWD w rosyjskich mundurach mordowali Polaków w Katyniu i innych obozach kaźni na wschodzie. To Żydzi za czasów komunistycznych katowali i mordowali Polaków. Nazistów nazywa się po imieniu, że byli to Niemcy; komunistów też należy nazywać po imieniu, że byli to Żydzi.

Począwszy do Rewolucji francuskiej, do wszystkich wojen i rewolucji na świecie, które doprowadziły do setek milionów ofiar, doprowadziła żydowska syjonistyczno-banksterska sitwa barbarzyńców rządząca światem. W czasie II wojny światowej zginęło około 11 milionów obywateli polskich w tym 8 milionów Polaków. Zginęło lub zostało zamordowanych przez okupantów, niemieckiego i żydosowieckiego. Rosjan, Ukraińców, Białorusinów i innych narodów ZSRR w okresie II wojny zginęło około 26 milionów. Holokaust Rosjan, Polaków Ukraińców, Białorusinów i innych narodów Związku Sowieckiego w czasie żydowskiej rewolucji komunistycznej w Rosji i stalinowskiego żydokomunistycznego terroru i czystek etnicznych szacowany jest na wiele dziesiątków milionów ofiar. Druga Wojna Światowa była wojną głównie antysłowiańską, w której zginęło lub zostało zamordowanych 35 mln ludności słowiańskiej. Był to drugi po rewolucji żydobolszewickiej wielki Holokaust Słowian w XX w.

Żydzi przyjęli polskie nazwiska, polski język, przejmują polską kulturę, wtapiają się w Polaków. Obsadzają najważniejsze stanowiska na różnych szczeblach hierarchii państwowej i lokalnej, a Polacy spychani są na margines. Żydzi przejmują tożsamość Polaków.

Żydzi czynią to samo w Polsce, co zrobili za czasów Jezusa w Palestynie, przejęli tożsamość Hebrajczyków i Izraela, udawali i udają do tej pory pochodzenie z rodu Dawida oraz fałszywy naród wybrany. Żydzi dążą do tego, aby Polska przestała być słowiańska, lechicka, polska, a stała się żydowska.

Powstania w Palestynie przeciwko okupantowi rzymskiemu czynili Hebrajczycy mający korzenie słowiańskie a nie Żydzi. Żydzi jako wewnętrzny okupant Izraela, kolaborowali i współpracowali z Rzymianami a nie walczyli z nimi. Hebrajczycy w Palestynie mający pochodzenie słowiańskie współpracowali natomiast ze słowiańskimi Partami (Scytami). Współpracowali z Partami w walce z Herodem, który razem  z Faryzeuszami reprezentował wewnętrznego żydowskiego okupanta oraz w walce z Rzymianami, z zewnętrznym okupantem. Hebrajczycy znali swoje prawdziwe Lechickie pochodzenie. Dlatego też wizjoner Jan pisząc Apokalipsę odnosił się zarówno do Jezusa jak i do Polski jako Baranka.

Ci prawdziwi Hebrajczycy z Palestyny pochodzenia słowiańskiego przyjęli chrześcijaństwo i nie należy mylić ich z Żydami którzy później konwertowali się na chrześcijan aby wtopić się w narody chrześcijańskie wśród których mieszkali.

Apokalipsa mówi, że Smok i jego Bestie zostaną pokonani a prawda o nich zostanie ukazana światu, nie będą więcej siać zawieruchy wojennej, fałszywych oskarżeń i fałszować historii.

I usłyszał głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą ich oskarżał przed naszym Bogiem” (Ap.12:10).

„I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związali go na tysiąc lat” (Ap. 20:1-2).

Szatan zostanie wrzucony do Jeziora Ognistego na wieki wieczne (Ap.20:10). Najwidoczniej będzie to trwać przez długi czas, zanim szatan zostanie unicestwiony, ale jak stanowi księga Ezechiela 28:18, on zostanie „zamieniony w popiół”.

Synagoga szatana i ohyda spustoszenia

   Biorąc pod uwagę niezwykłe sprzeczności między proroctwami i zapisami historycznymi, staje się oczywiste, iż niemożliwe jest by naród żydowski był Izraelitami z Biblii. I to jest Największe Oszustwo w historii. I dlatego Jezus ostrzega nas mówiąc, że ci rabini są oszustami, lichwiarzami i szarlatanami, udającymi Izrael, kiedy nim nie są. Słowa Ewangelii (Mt.23, Łk.12, J 8) mówią w sposób nie budzący wątpliwości, że rabini judaizmu są szarlatanami i kramarzami, udającymi kogoś kim nie są. Jeśli Żydzi nie są Izraelem, to kim są. Również prawdą jest to, że nigdzie w Piśmie Izraelici nie są nazwani “Żydami”. Absolutnie nie ma takiego twierdzenia w żadnym Testamencie, które by mówiło “Jakub jest Żydem”, albo “Izrael jest Żydem”, czy nawet “Juda jest Żydem”. Mamy natomiast kilka kontrprzykładów, które pokazują, iż prawda jest wręcz odwrotna!

John Hyrcanus wcielając Edom do Judy nie tylko naruszył elitaryzm Izraela i bezpośredni nakaz Abrahama by nie zawierać małżeństw czy przymierzy z Kananejczykami (Pwt.7), stworzył Edomitom (Idumejczykom) możliwość by udawali Judajczyków.

To edomickie wcielenie w Judę zostało przepowiedziane w Piśmie: “Dlatego mówi Pan Bóg: Zaprawdę, z wielkim oburzeniem mówiłem przeciwko pozostałym ludom i przeciwko całemu Edomowi, którzy zawładnęli moim krajem, żywiąc w sercu radość i w duszy pogardę po to, by mieć go jako własność i łup(Ez.36:5).

Najlepszym określeniem Żyda jest ten kto udaje Judajczyka lub Hebrajczyka: “I [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Judaczykami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana” (Ap.2:9); “Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Judajczykami – a nie są nimi, lecz kłamią(Ap.3:9).

W Nowym Testamencie, Jezus nazywa ”Synagogą szatana” tych „którzy mówią że są Judajczykami lub Hebrajczykami, a nimi nie są. Innymi słowy, istniała synagoga Izraela która nie była hebrajska. Słowa Jezusa były skierowane do nie hebrajskich Edomitów i Faryzeuszy oraz  innych którzy nie zachowywali praw Mojżeszowych.

W wyniku połączenia Judy i Idumei w 121 roku pne powstała Judea. Ludność w tym nowym kraju nazywała się Judejczycy. A było to dwa rodzaje ludności, Judajczycy i Edomici, którzy zaczęli nazywać też siebie Judajczykami.

Nie Żydów którzy przeszli na judaizm nazywa się od kraju ich pochodzenia, dlatego tych żydów nazywa się edomiccy żydzi, a później chazarscy żydzi, żeby odróżnić ich od Prawdziwych Judajczyków.

Znając taki fakt historyczny w tej sprawie, nie jest prawdą, iż ci Idumejczycy “przeszli na judaizm”, bo judaizm jeszcze wtedy nie istniał. Judaizm dopiero zaczynał nabierać kształtu w wyniku połączenia się dwu całkowicie niespokrewnionych ludów – faktycznie wrogów (Rdz.3:15). Korzenie powstania judaizmu sięgają czasów niewoli babilońskiej. Wtedy zaczął się proces mieszania Edomitów-Żydów z Hebrajczykami-Judajczykami. Z tej historii widać wyraźnie, że judaizm jest nowopowstałą religią. Nie ma absolutnie żadnego roszczenia do pochodzenia biblijnego.

Synagoga szatana nie powinna być mylona z „pozostałościami” Hebrajczyków, którzy przyjmą Jezusa Chrystusa w trakcie Jego drugiego przyjścia i zostaną tym samym zbawieni. Synagoga szatana jest okultystyczną, potężną elitą która odrzuciła Jezusa jako mesjasza Izraela, spiskuje w celu ulokowania innego mesjasza, stworzonego na obraz i podobieństwo ich pana, Szatana, i w celu ustanowienia światowego królestwa Szatana. Są to iluminaci, masoni, syjoniści i finansjera żydowska. Synagoga szatana twierdzi że ma hebrajskie korzenie, lecz nie pasuje do Bożej definicji Hebrajczyka, zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie: Albowiem nie ten jest Hebrajczykiem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Hebrajczykiem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery; taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga (Rz.2:29).

Synagoga szatana gardzi nie tylko Chrystusem, Jego Kościołem czy masami pogan, lecz również żydowskimi „pozostałościami”, anty-syjonistami podążającymi za Torą, a co za tym idzie Hebrajczykami oczekującymi odbudowy Izraela gdy pojawi się Mesjasz. Synagoga szatana spiskuje w celu wyeliminowania wszystkich ludzi, Hebrajczyków, Żydów i nie-Żydów, stojących na drodze ich światowego rządu. Zdołali oni, przy użyciu ogromnej ilości środków i kłamstw, omamić ludzi i ukryć przed nimi fakt że są Żydami kabalistycznymi a ich agenda związana jest z przyjściem Antychrysta. Przez stulecia przedstawiciele Synagogi szatana, posługujący się fałszywymi tożsamościami, zinfiltrowali instytucje nie-Żydów gdzie pracowali i dalej pracują jako prowokatorzy – tajni agenci prowokujący przemoc i skandale, zrzucając odpowiedzialność za nie na Jezusa Chrystusa i Jego Kościół.

Podział występujący wśród dzisiejszej społeczności hebrajskiej i żydowskiej nie jest już związany z ich przynależnością plemienną – dziś linia podziału przebiega na płaszczyźnie duchowej, pomiędzy Synagogą szatana a pozostałościami Izraela.

„Na pewno zbiorę całego Jakuba, na pewno zgromadzę resztkę Izraela. Skupię go jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę na wygonie, i będzie to gwarny tłum ludzi” (Mi.2:12).

Biblia mówi wyraźnie że plany Synagogi szatana zostaną ostatecznie zniweczone, a ona sama zniszczona. Którą frakcję całego Izraela reprezentuje Synagoga szatana. Starotestamentowi prorocy przepowiedzieli jakie będą proporcję tych którzy zaatakują Jerozolimę, którą uratować i odbudować ma sam Bóg:

Po rozpadzie Izraela i pochwyceniu przez Asyryjczyków plemion północnych, południowe królestwo Judy przejęło pogańskie tradycje starożytnego Babilonu. Tradycje te, wliczając w to rytualne ofiary z ludzi,  zmusiły Boga do wykonania wyroku na Judzie, o czym ostrzegał przez 40 lat – bezskutecznie – prorok Jeremiasz. Królestwo Judy skierowało swoją cześć w kierunku przepychu i pogaństwa Babilonu w którym się zakochało. Doktryny czarnego okultyzmu zostały później spisane w formie  kompendium literatury okultystycznej, znanej jako kabała (Qabbalah).

Babilońskie tradycje religijne przejęte  przez Izraelitów w czasie pobytu w Babilonie przekazywane były kolejnym pokoleniom drogą ustną. Ludzie odpowiedzialni za przekazywanie babilońskiej tradycji na kilka wieków przed narodzinami Chrystusa znani byli jako Tanaim (tannaici).

“Tanaim,” czyli “nauczyciele prawa” byli skrybami, (rabinami) identyfikowanymi  jako pierwsi kabaliści. Z szeregów tych skrybów wyrosła sekta Faryzeuszy. Według Occult Theocracy, Edith Starr Miller, twórcami kabały byli Tanaim protoplaści (Faryzeuszy) których sekta założona została w Babilonie w czasie niewoli narodu izraelskiego a po powrocie do Izraela funkcjonowała jako tajne stowarzyszenie. Sekretna doktryna Babilonu pozostawała ustną tradycją Faryzeuszy aż do czasu gdy zdecydowali się ją spisać jako Talmud. Faryzeusze czerpali swe wzorce z babilońskiego czarnego okultyzmu, byli ponadto kontynuatorami i następcami egipskich „czarnych” kapłanów boga Amona-Marduka.

Faryzeusze byli elementem wywrotowym pragnącym obalenia wysokich kapłanów Saduceuszy, którzy szczycili się swoim arystokratycznym pochodzeniem i stali w opozycji do Faryzeuszy, arystokracji intelektualnej. Wojna między nimi trwała bardzo długo. Potęga Saduceuszy prysła wraz ze zniszczeniem II Świątyni przez Tytusa, a ich pozycję wśród Żydów przejęli Faryzeusze.

   Wyrażenie ”ohyda spustoszenia” odwołuje się do Ew. Mateusza (Mt.24:15): „Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel- kto czyta, niech uważa”. Dotyczy to Księgi Daniela: „I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia” (Dn.9:27). W 167 r. przed Chrystusem grecki zarządca Antioch IV Epifanes postawił ołtarz Zeusowi ponad ołtarz całopaleń w żydowskiej Świątyni w Jerozolimie. Na ołtarzu w Świątyni w Jerozolimie złożył ofiarę ze świni (nieczystego zwierzęcia). Wydarzenie to uznano za ohydę spustoszenia, ale prawdziwa ohyda miała dopiero nastąpić w przyszłości.

W Ew. Mateusza (Mt.24:15) mowa jest o ohydzie spustoszenia, która miała wydarzyć się dopiero w przyszłości w żydowskiej świątyni w Jerozolimie, gdy zasiądzie w niej Antychryst za czasów fałszywego Izraela powstałego w połowie XX wieku.

Księga Objawienia (Ap.13:14) opisuje go jako kogoś kto przybierze postać, którą ludzie będą zmuszeni czcić. Zamiana świątyni Boga w miejsce kultu antychrysta jest prawdziwą ohydą. Ci, którzy pozostaną przy życiu podczas prześladowania-ucisku powinni wypatrywać i rozpoznawać, że to wydarzenie jest początkiem najtrudniejszych momentów prześladowania, a Powtórne Przyjście Jezusa jest bliskie. „Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łu.21:36).

Generalnie obecne państwo Izrael stanowi ”ohydę spustoszenia” w Palestynie. Religijnie nieprawnie uzurpuje sobie prawa do biblijnego Izraela i ”zajmuje miejsce święte” w Jerozolimie. Fizycznie jest to ohyda czyniąca spustoszenie w miejscu świętym, z mordami i wyburzaniem domów włącznie.

Przemiany żydowskie

   Chronologia przemian żydowskich od Kaina przedstawiana jest następująco: Kain–Kenici–Kananejczycy–Edomici–Idumejczycy–Faryzeusze–Żydzi-sefardyjscy–Żydzi-aszkenazyjscy (Chazarowie).

Józef Flawiusz pisze, że w Judei jedynie Esseńczycy/Nazarejczycy byli prawdziwymi Judajczykami-Hebrajczykami, całkowicie lojalnymi wobec Prawa Mojżeszowego.

O tym, że w Palestynie mieszkali Hebrajczycy i Żydzi świadczy również fakt, że Paweł pisał list do Hebrajczyków a nie do Żydów.

Geneza powstania sekty Faryzeuszy sięga Babilonu, czasów niewoli babilońskiej Hebrajczyków, a po przybyciu do Izraela funkcjonowała jako tajne stowarzyszenie. Faryzeusze wywodzą się z żydowskiej babilońskiej szkoły okultystycznej, są twórcami żydowskiej kabały. Faryzeusze, których nazywano „uczeni w piśmie” odwoływali się do terminu „Iluminaci”. Faryzeusze byli kontynuatorami i następcami egipskich „czarnych” kapłanów boga Amona-Marduka. To oni pod egidą „czarnych” kapłanów egipskich stworzyli żydowską Biblię. Następnie już w czasach ne iluminaci i rabini jeszcze raz skorygowali zapisy biblijne aby bardziej pasowały do ich celów.

Faryzeusze po wprowadzeniu przez nich Judaizmu zostali rabinami lub iluminatami w tajnych organizacjach. Faryzeusze powiązywani są ze współczesnymi masonami, których okultystyczna agenda dokonuje przewrotu w sposobie myślenia współczesnego społeczeństwa. To oni tworząc żydowską Biblię stworzyli plagiat i mistyfikację aby spętać ludzkość i uczynić Żydów fałszywym narodem wybranym, oraz aby wpoić Żydom, że mają jakąś szczególną rolę do spełnienia w świecie. Żydzi są narodem wybranym Szatana a nie Boga Ojca niebieskiego. Ta mistyfikacja o żydowskim narodzie wybranym jest propagowana i lansowane przez dwie pozostałe religie abrachamowe, Chrześcijaństwo i Islam.

Można porównać charakterystykę Faryzeuszy ze współczesnymi syjonistami, iluminatami, żydomasonami i ich tajnymi praktykantami kabały, jednocześnie udającymi przed ludźmi pobożnych judaistów przestrzegających tradycji zawartych w Starym Testamencie.

Żydzi, pomimo że oficjalnie przeszli na religię Mojżeszową to nadal praktykowali swoją religię kananejską opartą na okultyźmie babilońskim. Na bazie tych wierzeń stworzyli obecny Judaizm oparty na Talmudzie, który z religią Mojżeszową ma niewiele wspólnego.

   O tym, że w Izraelu po niewoli babilońskiej mieszkali Żydzi i Hebrajczycy świadczy również fakt, że przez 500 lat od czasów niewoli babilońskiej do czasów Jezusa, w Izraelu nie pojawił się na dłużej żaden prorok.  Jeżeli jakikolwiek się pojawił to Żydzi go od razu zabili, ostatnimi byli Jan Chrzciciel i Jezus.

Świadczą o tym między słowa Ewangelii Mateusza: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie byliśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków! Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie wam pusty” (Mt 23:29-38).

Słowa: „Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza”, świadczą o tym, że Żydzi wywodzą się od Kaina, który zabił Abla.

   Księga Rodzaju (Rdz 4:25–5:4) mówi, że Adam i Ewa mieli trzeciego syna o imieniu Set. Set był substytutem Abla, którego zamordował Kain. Mieli także jeszcze dwie córki. Imię Kain kiedy się je interpretuje, oznacza opętanie; imię młodszego Abla, oznacza smutek.

Adam nie był ojcem Kaina, Gdyby Adam był ojcem Kaina, Biblia z pewnością odnotowałaby ten fakt. Nie robi tego, ponieważ Kain był hybrydą, a jego ojcem był Szatan. Kain zamordował swojego brata, został wypędzony z raju od Adama i Ewy, dlatego Księga Rodzaju gdy wymienia potomków Adama, to na tej liście nie ma Kaina, mimo że jego matką była Ewa. Genealogia Kaina jest pokazana osobno i różni się od Adamitów. Ewangelia Łukasza (Łk.3:23-38) podaje Rodowód Jezusa od Adama, ale Kaina na tej liście również nie ma.

Według Biblii pozytywna część ludzkości wywodzi się od Seta, są to Setyci, a ponieważ ojcem Seta był Adam więc są to Adamici. Negatywna część ludzkości wywodzi się od Kaina, są to Kenici, a ponieważ ojcem Kaina był Szatan więc są to Satanici. Powszechnie te genealogie nie są przedstawiane, aby ludzkość nie zauważyła różnicy między jedna grupą ludzi i drugą.

Analogicznie ojcem Jakuba był Izaaka syn Abrahama, natomiast nie był on ojcem Ezawa. Ezaw był hybrydą, a jego ojcem był Szatan, podobnie jak wcześniej Kaina. Ezaw jest substytutem Kaina, a potomkowie Ezawa, podobnie jak wcześniej Kaina są to Kenici, plemiona Kaina. To wśród tych plemion zamieszkał Ezaw, to z tych plemion wywodzą się Żydzi. „Wy macie diabła za ojca”(J.8:31-47). W Wedach plemiona Kaina określane są jako rasa szara, posiadająca geny zła.

   O tym, że naród żydowski wywodzi się od Kaina świadczą znaki Kaina podane w Księdze Rodzaju, jakie ten naród nosi na sobie. Przeciwnie do ich publicznie wygłaszanych twierdzeń, Żydzi nie uznają innych narodów za braci. Wystarczy zapytać Palestyńczyków. Oni zawsze mówią, iż cierpienia Żydów są ważniejsze od cierpień innych narodów. Żydzi zawsze byli niezasymilowanym ludem w każdym kraju, w którym się osiedlili; i nigdy nie dogadywali się z narodami-gospodarzami. Zamiast tego zawsze wyzyskiwali te narody okradając je ze wszystkiego bogactwa poprzez lichwę oraz spiskowali z wrogami i zaborcami tych narodów. Dlatego ich twierdzenia o promowaniu “braterstwa” kończą się tam gdzie są ich egoistyczne interesy plemienne. Tutaj pokazane jest lekceważenie dobrobytu i wolności innych przez Kaina. Sposób, w jaki Żydzi potraktowali Palestyńczyków jest bardzo podobny do sposobu, w jaki Kain potraktował Abla. Jezus powiedział: “Poznacie ich po owocach“(Mt.7:15-20).

Chrześcijanie muszą jeszcze nauczyć się tego, że jedynym sposobem rozpoznania Żyda jest zwrócenie uwagi na jego zachowanie, bo ich zachowanie przeczy ich słowom. Ze względu na ich niezdolność dogadywania się z sąsiadami, Żydzi byli wiecznymi tułaczami na ziemi, zbiegami z jednego kraju do następnego, w poszukiwaniu następnych ludzkich ofiar. I oczywiście Żydzi nie zajmują się rolnictwem, bo ziemia nigdy nie wyda owoców potomkom Kaina. Rabini, uznając ten fakt, nauczają na podstawie Talmudu: “Rolnictwo jest najgorszym ze wszystkich zajęć“. Można przedstawić wiele ich występków, które łączą się z upadkiem moralnym obecnego świata, gdyż Żydzi są odpowiedzialni za więcej zbrodni niż wszystkie inne narody razem wzięte.

Z powyższej analizy dla każdego powinno być oczywiste, że żydostwo jest biblijnym Mamonem. Definicja Mamona: bogactwo, chciwość i doczesne korzyści uosabiane z fałszywym bogiem w Nowym Testamencie. Mamon to bogactwo materialne mające zły wpływ. Bogiem Żydów jest Szatan, Jahwe-Baal-Marduk-Lucyper.

   W Ewangelii Jana (J 8:31-47) napisano: Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”.

Wyznawcy wszystkich jahwizmów twierdzą, że wraz z Torą pojawiła się na Ziemi etyka, której u pogan rzekomo nie było. Powołują się właśnie na dekalog zabraniający m.in zabijania czy kradzieży. A przecież prawie cała Tanach (biblia hebrajska) i prawie cały Stary Testament już po Dekalogu to jedno pasmo rzezi, mordów i grabieży dokonywanych na polecenie i z pomocą nieskończenie mściwego Jahwe, który  wcześniej zabijania i kradzieży niby w dekalogu zabronił. A potem sam do mordów i grabieży na ogromną skalę zapędzał swoich wyznawców.

W Księdze Rodzaju napisano: “Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”. To kolejna rażąco oczywista sprzeczność w porównaniu do żydowskich doświadczeń. Nie ma takiego narodu w którym mieszkali Żydzi, a który ich obecność postrzegał jako błogosławieństwo. Wręcz przeciwnie, byli wypędzani z ponad 100 krajów i miast. Żydów zawsze uważano za przekleństwo wszędzie tam gdzie się tylko wybrali by zamieszkać. Tak zawsze swoim zachowaniem i postępowaniem narażali się narodom-gospodarzą

Ameryka była pierwszym krajem na świecie, który uznał Państwo Oszustów. Ameryka jako pierwsza pobłogosławiła Izraelczyków, i Ameryka błogosławi im hojniej niż jakikolwiek inny kraj. Jakie błogosławieństwa otrzymała w zamian za błogosławieństwo Żydów: Chaos, zamęt, długi, matactwo, zdrada, wojna,  i więcej wojen. Społeczeństwo gwałtownie stoczyło się pod względem moralnym, duchowym, gospodarczym, religijnym, a nawet intelektualnym, w wyniku tego, że błogosławi złemu narodowi.

Kiedy prześledzimy prawdziwą genealogię żydowskiego ludu przy pomocy Biblii i historii, dowiemy się, że naród żydowski nie jest ani semicki, ani hebrajski, ani izraelicki, ani judejski. Każde z tych twierdzeń jest tylko oszustwem. Te fałszywe twierdzenia, kiedy doda się je razem oznaczają wielką personifikację Izraela przez zupełnie inny naród, naród, który faktycznie jest największym wrogiem prawdziwego Izraela, Żydzi ukradli tożsamość prawdziwego Izraela.

Należy podkreślić, że Abraham był człowiekiem białym i nigdzie w Piśmie nie utożsamia się Abrahama z żydowskim narodem. Faktycznie takie utożsamienie jest automatycznie anachroniczne, oznaczające iż Abrahama, dziadka Izraela (Jakuba), nie można nazwać po żadnym ze swoich potomków. Jakub był Abrahamitą, ale Abraham z pewnością nie był Izraelitą! Żadnego dziadka nigdy nie nazwano po wnuku.

Jest również prawdą to, że nigdzie w Piśmie Izraelici nie są nazwani “Żydami”. Absolutnie nie ma takiego twierdzenia w żadnym Testamencie, które mówi “Jakub jest Żydem”, albo “Izrael jest Żydem”, czy nawet  “Juda jest Żydem”.

Należy podkreślić również, że Jezus, Maryja i ich rodzina byli Hebrajczykami, ludźmi białymi pochodzenia greko-słowiańskiego, a nie żydowskiego.

Milczenie o zbrodniach żydowskich – odwieczny kanon

   W biblijnej Księdze Estery jest opisany przykład jak Żydzi opanowali Imperium Perskie. „A było to za dni Aswerusa. Aswerus ten panował od Indii aż do Etiopii nad stu dwudziestu siedmiu państwami. W owych dniach, kiedy król Aswerus zasiadał na tronie swego królestwa, na zamku w Suzie, wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i swoich sług”. 

Aswerus z Księgi Estery to prawdopodobnie Kserkses I, panował w latach (485–465) pne, syn króla perskiego Dariusza I Wielkiego. Przez większą część panowania jego rezydencją była dawna aryjska Suza. Kserkses za żonę pojął Waszti, a po jej oddaleniu z dworu wybrał za żonę podsuniętą przez żydów, żydówkę Esterę, opisaną w biblijnej Księdze Estery.

W tamtym czasie w starożytnej Persji, czyli na terenie dzisiejszego Iranu, osiedliło się tak dużo Żydów, że zaczęli Persom przeszkadzać. Jak wiadomo z historii, Żydzi nie uznają innych narodów za braci. Żydzi zawsze byli niezasymilowanym ludem w każdym kraju w którym się osiedlili; i nigdy nie dogadywali się z narodami-gospodarzami. Zamiast tego zawsze wyzyskiwali te narody okradając je ze wszystkiego bogactwa poprzez lichwę oraz spiskowali z wrogami i zaborcami tych narodów.

Pretekstem do otwartej waśni opisanej w księdze Estery stał się Mardocheusz, stryj królowej żydówki Estery. Główny doradca królewski Haman był darzony szacunkiem i wszyscy oddawali mu pokłon, tylko Mardocheusz w swej pysze odmówił uznania Hamanowi. Haman zważywszy na to, że stosunki pomiędzy Persami i Żydami były napięte i że Żydzi byli nielubiani, wydał dekret aby Żydów zabić. Żydzi tworząc Biblię pod siebie i na własne potrzeby oczywiście nie napisali jak oni sami i ich postawa przyczyniła się do takiej a nie innej decyzji Hamana. Żydów uratowała królowa Estera, ale Żydzi postanowili zemścić się na Persach.

Za zgodą omamionego przez Żydów króla, Żydzi pochwycili Hamana, powiesili jego i jego dziesięciu synów. Następnie Żydzi złapali za miecze i w wielu miastach, podstępnie wymordowali wiele tysięcy Persów. A ostatniego dnia siedli Żydzi i wyprawili sobie ucztę, cieszyli się i bawili. Na pamiątkę tamtych mordów na Persach Żydzi ustanowili, kultywowane do dziś swoje Święta Purim. W święta te Żydzi dają sobie podarunki piją i bawią się.

Dla Żydów to wydarzenie sprzed 2500 lat niesie przesłanie, że wtedy podstępnie pokonali Persów, nie żydów czyli gojów, i mają nadzieję że ciągle im się będzie to udawać i obecnie znowu im się to uda.

Gdy Żydzi czytają Księgę Estery to na początku, gdy jest mowa o niby złym i okrutnym Hamanie który chciał Żydów zgładzić czytają głośno aby cały świat słyszał. A gdy dochodzi do końca, gdy jest podane ilu to Persów zamordowali Żydzi, ponieważ Persowie nie bronili się, bo byli zaskoczeni podstępem żydowskim, Żydzi ten fragment czytają szeptem żeby nie usłyszeli tego goje i żeby ich bóg tego nie usłyszał. To jest żydowski kod kulturowy, jeśli chodzi o zafałszowaną historię żydowską. Jak się przyjrzy historii Żydów przez całe wieki to jest dokładnie tak samo. Jeżeli jest mowa o zbrodniach czy nawet zamiarach zbrodni przeciwko Żydom ma to być wyolbrzymione i rozgłoszone na cały świat. Jeżeli natomiast jest mowa o zbrodniach i przestępstwach popełnionych przez Żydów to żaden historyk żydowski nie napisze o tym. Żydzi swoje zbrodnie popełnione na innych ludach i narodach ukrywają i fałszują historię.

Zarys zbrodni i kolaboracji żydowskich

   Jezus wielokrotnie ostrzega nas przed podstępami tego diabelskiego rodu (rasy) węży (J.8:33-44), który jest tak zły, że nawet On odmawia próby ich nawrócenia (Mt.13:13-15).

Żydzi nie są spokrewnieni z żadnym z 12 plemion Izraela, łącznie z plemieniem Judy, a judaizm nie ma nic wspólnego z prawem Mojżeszowym. Judaizm jest oszukańczą religią, tak samo jak żydowski naród jest oszukańczym narodem. Te dwa wielkie oszustwa, połączone w jedną kulturę, a mianowicie w żydowska kulturę, tworzą byt który biblia nazywa “diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię” (Ap.12:9).

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach” (Mt.7:15-20).

„Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!” ( Mt.10:26-27).

„Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J.8:31-32).

   Już w epoce chrześcijańskiej, ale kilkaset lat przed tym, kiedy (w 1096 roku w Nadrenii) po raz pierwszy doszło do jakichkolwiek aktów fizycznej agresji Chrześcijan wobec Żydów, bo w 556 roku, Żydzi i Samarytanie zmasakrowali Chrześcijan w Cezarei i zniszczyli ich kościoły. Do podobnych wydarzeń doszło w Antiochii, gdzie po masakrze mordercy spalili ciała Chrześcijan, a patriarchę Anastazjusza ciągnęli po ziemi zanim go zabili. Na początku VII wieku Żydzi z Tyru chcieli wymordować wszystkich mieszkających tam Chrześcijan podczas nocy wielkanocnej, ale na szczęście zamiar ten udaremniono.

Jednak największa masakra nastąpiła podczas zdobycia i tuż po nim przez Persów bizantyńskiej Jerozolimy w 614 roku. Żydzi, którzy przyłączyli się do oblegającej Jerozolimę armii króla Chosroesa II, dokonali rzezi chrześcijan w dwu etapach. Najpierw, jak pisze w swojej kronice, gruziński mnich Antioch, w sadzawce Mamilla, w której Chrześcijanie schronili się przed atakującymi ich Persami. Później, już po zdobyciu miasta, Żydzi wykupili tych Chrześcijan, którzy znaleźli się w perskiej niewoli, a których nie zdążyli wymordować przy sadzawce, lecz po to aby ich wszystkich wymordować. Ogółem, jak podaje dokładnie Antioch, zamordowanych zostało 66 609 Chrześcijan, z czego 24518 zginęło przy sadzawce. Wydarzenia te znane są również z drugiej współczesnej relacji, z „Historii Herakliosa” ormiańskiego biskupa Sebeosa.

Aż do początku XX wieku nikt nie kwestionował prawdziwości rzezi, również historycy żydowscy. Dopiero autorzy przyjmujący optykę „holocaustiańską”, w tym duchowni wyznań chrześcijańskich, albo po prostu tchórzliwi, zaczęli przedstawiać rzecz inaczej.

Obecnie Żydzi do prześladowania i mordowania Chrześcijan używają Islamistów. Żydzi od wieków napuszczają na siebie dwie religie abrachamowe, Chrześcijaństwo i Islam.

   Żydzi stworzyli własną żydowską cywilizację programowej odrębności od innych  ludów. Piastują oni zazdrośnie swoją mesjanistyczną świadomość. Żydzi są fałszywie przekonani że mają jakąś specjalną pozycję i szczególną rolę do spełnienia w świecie. W strukturach masonerii odnaleźli szansę dla siebie by zapanować nad światem.

Żydzi osiedlili się w wielu krajach świata.  Mieszkający wśród narodów żydzi, tworzyli przez wieki kulturowe getta, izolując się w danej społeczności. W czasach wojen sprzymierzali się zwykle z najeźdźcami przeciwko krajowi w którym żyli, dlatego później byli przepędzani a według nich prześladowani. W osiemnastym wieku rozwinął się nurt asymilacyjny zwany haskala w ramach którego liczni Żydzi przyjmowali chrzest upodabniając się zewnętrznie do chrześcijan. Pozwoliło im to sięgnąć po stanowiska do tej pory dla nich niedostępne. Między innymi w kościele katolickim i w polityce. Haskala głosiła, judaizm miej w sercu a na zewnątrz nie wyróżniaj się niczym od otoczenia. Na tej zasadzie żydowski kabalista Jakub Frank, który obwołał się mesjaszem przybył z misją mesjańską do Polski aby przejść na chrześcijaństwo.  Za jego przykładem uczyniło to około dwadzieścia cztery tysiące Żydów polskich uzyskując na mocy ustawy sejmowej szlachectwo. Mimo że przyjęli katolicyzm to żenili się prawie wyłącznie między sobą i nadal praktykowali swoje zasady i nie  zachowywali żadnych norm moralnych obowiązujących katolików. Mesjasz Jakub Frank sprzymierzony z Iluminatami i syjonistami żydowskimi prowadził własną politykę z przyszłymi zaborcami Polski. Snujący co do Polski przewrotne plany.

Żydzi jako nachodźcy okupują i wyzyskują kraje Trójmorza na czele z Polską od wieków. Żydzi nigdy nie asymilowali się z narodami wśród których zamieszkali, natomiast kolaborowali i współpracowali z zaborcami i okupantami tych krajów. Żydzi byli wypędzani z wielu krajów i miast w Europie z powodu ich negatywnych i aspołecznych relacji z narodami wśród których zamieszkali. Żydzi dla każdego narodu wśród którego zamieszkali stawali się bardzo uciążliwym przybyszem i niemile widzianym gościem.

   Przed rozbiorami Rzeczpospolitej Żydzi kolaborowali z przyszłymi zaborcami Polski. W czasie zaborów Żydzi kolaborowali z zaborcami.  W czasie Powstań przeciwko zaborcy rosyjskiemu, Żydzi najpierw podsycali  do powstań a jednocześnie kolaborowali z Rosjanami i denuncjowali Powstańców. Rosja Polaków wysyłała na Sybir i konfiskowała majątki. Żydzi za bezcen kupowali lub za współpracę dostawali polskie skonfiskowane majątki a niektórzy otrzymywali polskie nazwiska i udawali Polaków. Tak Żydzi na powstaniach polskich uwłaszczyli się kosztem Polaków.

Rewolucję komunistyczną w Rosji przygotowali i finansowali Żydzi.  W NKWD (podobnym do niemieckiego Gestapo i SS), politycznym urzędzie represji  komunistycznej Rosji Sowieckiej większość stanowili Żydzi.  To Żydzi ubrani w rosyjskie mundury wymordowali miliony ludności rosyjskiej, polskiej i innych narodowości przez cały okres istnienia żydokomunizmu w Związku Sowieckim. Z mocy Stalina dokonano masakry dwóch wielkich słowiańskich narodów Polaków i Rosjan, zrobili to ci sami mordercy z tego samego kainowiego, żmijowego plemienia siejącego zbrodnię i grabież od tysięcy lat. Dlatego powiedzenie tej prawdy wręcz jej wykrzyczenie musi nastąpić wspólnie przez narody słowiańskie zarówno Polaków jak i Rosjan jednocześnie. To Żydzi zaczęli mordować Polaków od czasu gdy objęli rządy nad terenami Polski.

Wywózki na Sybir, do Gułagów i Kazachstanu  Polaków i polskich rodzin organizowało żydowskie NKWD, podczas gdy ich posiadłości  otrzymywali miejscowi Żydzi współpracujący z komunistami jako konfidenci. Komendantami obozów w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie byli żydzi. Polskich oficerów i Inteligencję Polską z tych i innych obozów kaźni mordowali Żydzi ukryci pod rosyjskimi mundurami a nie Rosjanie.

Machinę wojenną tak Hitlera jak i Stalina finansowała finansjera żydowska. Żydzi służyli na różnych szczeblach w różnych formacjach wojskowych faszystowskich Niemiec.

Najwyżsi funkcjonariusze  NSDAP, faszystowskiej partii Niemiec  mieli w swym pochodzeniu korzenie żydowskie.  Większość funkcjonariuszy różnego szczebla komunistycznej partii Związku Sowieckiego było pochodzenia żydowskiego.

Żydzi jako wewnętrzny okupant Polski i Polaków kolaborowali w czasie II Wojny Światowej z okupantami zewnętrznymi, tak z Sowietami jak i Niemcami,. Podobnie jak na przełomie starej i nowej ery, Żydzi jako wewnętrzny okupant Hebrajczyków w Palestynie kolaborowali z Rzymianami,  z okupantem zewnętrznym. Przykładem bestialstwa żydowskiego jest obecna okupacja Palestyny i prześladowania Palestyńczyków przez żydowski Izrael. Obecne czasy okupacji Palestyny przez Żydów są obrazem okupacji Judy i Hebrajczyków przez Żydów w czasach istnienia żydowskiego państwa Jehud-Izrael (późniejsza Judea).  Innymi przykładami obecnego bestialstwa żydowskiego jest wojna w Syrii, Iraku i w innych miejscach na Bliskim Wschodzie. Izrael postrzegany jest jako IV Rzesza.

Komunizm w Polsce wprowadzali Żydzi. Żydzi ubrani w polskie mundury tworzyli struktury represyjnego Urzędu Bezpieczeństwa w Polsce. Znane są żydowskie mordy na Polakach. Nazistów nazywa się po imieniu, że byli to Niemcy; komunistów też należy nazywać po imieniu, że byli to Żydzi.

Żydzi w okresie nachodźctwa Polski kolaborowali z najeźdźcami i okupantami oraz uczestniczyli w rabowaniu i mordowaniu Polaków.

Na Ukrainie oraz całych Kresach wschodnich Polaków mordowało żydowskie NKWD i partyzantka żydowska. Drugimi mordercami i ludobójcami ludności Polskiej na Ukrainie w tym na Wołyniu była UPA. Jednym z jej przywódców był Stefana Bandera dlatego członkowie tej organizacji nazwani zostali banderowcami. Współtworzona przez Banderę frakcja OUN-B ponosi odpowiedzialność za zorganizowane w latach (1943–1944) ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, którego ofiarą padło około 200 tys. ludzi. UPA została stworzona przez Niemców i była im podporządkowana. Banderowcy wyrośli na antypolskiej ideologii szerzonej przez zaborców i okupantów niemiecko-austriacko-rosyjko-żydowskich. Celem było wywołanie antagonizmów narodowościowych Ukraińsko-Polskich takich jak dokonali okupanci i zaborcy amerykańsko-niemiecko-żydowscy w Jugosławii pod koniec XX wieku.

Ukraińcy jako potomkowie dawnej Rusi Kijowskiej dobrze pamiętają, kto to są Żydzi. Ukrainy dobrze wiedzą że Żydzi na Ukrainie i w całej Europie środkowo-wschodniej to są Chazarzy, którzy rabowali, gwałcili, mordowali i niewolili Słowian. Ukraińcy najbardziej odczuli bestialstwo Żydochazarów, bo to na ich terenach było centrum Kaganatu chazarskiego. Oni dobrze wiedzą jak Chazarzy i Żydochazarzy wymuszali od Słowian haracz, jak brano niewolników słowiańskich, jak Słowian niczym było pędzili na targi niewolników do krajów islamskich w tym do Kordoby w Hiszpanii. Mówi się o antysemityźmie ukraińskim, ale bestia żydowska na Ukrainie zasłużyła sobie na to.

Żydzi umocnili się przy władzy na Ukrainie podobnie jak w Polsce. Ukraińcy niech nie myślą, że Żydzi zmienili swój stosunek do Słowian. Żydzi dążą do zniewolenia Ukrainy i ludności słowiańskiej tam mieszkającej podobnie jak w Polsce.

W XX wieku kainowe ludy dokonały Holokaustu na wielu narodach: Niemcy i Austriacy na Słowianach w tym na Polakach, oraz na Żydach i Cyganach; Żydzi w komunistycznej Rosji i Polsce na narodach Słowiańskich w tym na Polakach i na innych ludach Rosji Sowieckiej; Turcy na Ormianach; Japończycy na Chińczykach i innych ludach Wschodu; Żydokomuniści na Hiszpanach; Niemcy na ludach w Namibii. Ale okazuje się, przez propagandę żydowską, że to tylko na Żydach dokonano Holokaustu.

Niemiecki obóz koncentracyjny w Auschwitz (Oświęcimiu) był przeznaczony dla eksterminacji Polaków i Słowian. Pierwszy transport Polaków dotarł do Auschwitz 14 czerwca 1940 r. Obóz koncentracyjny w Birkenau (Brzezince) istniejący od drugiej połowy 1942 roku  był przeznaczony dla eksterminacji Żydów. Obóz w Auschwitz został wyzwolony 27 stycznia 1945 roku. Obóz w Birkenau Niemcy wcześniej zlikwidowali. Obóz w Auschwitz gdzie Niemcy mordowali głównie Polaków, przejęli Żydzi, którzy wymazują Polaków i ich historię kaźni.

Po wojnie obóz koncentracyjny w Oświęcimiu (Auschwitz) dalej funkcjonował, przejęli go żydokomuniści i tam tym razem Żydzi mordowali polskich patriotów. Jedni Żydzi byli mordowani przez Niemców w obozie Oświęcim-Brzezinka a następnie przyszli drudzy Żydzi i mordowali Polaków w obozie Oświęcim (Auschwitz) podobnie jak Niemcy.

Mówi się głośno o  niemieckich obozach koncentracyjnych gdzie mordowano Żydów, natomiast przemilczany lub umniejsza jest fakt niemieckich obozów gdzie mordowano Polaków. Holokaust Polaków w Auschwitz jest marginalizowany, natomiast nie wspomina się o warszawskim obozie koncentracyjnym KL Warschau w którym Niemcy zamordowali 200 tys. Polaków.

Niemcy napadając na Polskę w 1939 roku mieli przygotowany plan eksterminacji polskiej inteligencji i patriotów na całym okupowanym obszarze Polski. To właśnie on pierwsi byli mordowani oraz wysyłani do obozu w Auschwitz. Podobny plan eksterminacji polskiej inteligencji i patriotów polskich mieli przygotowany w porozumieniu z Niemcami Żydosowieci. To zgodnie z tym planem żydowskie NKWD mordowało Polaków na cały obszarze okupowanym przez Związek Sowiecki. To zgodnie z tym planem Żydzi mordowali polskich oficerów i inteligencję polską w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i innych obozach kaźni na wschodzie.

Dopiero po inwazji Hitlera na Rosję w czerwcu 1941 roku jego polityka wobec Żydów uległa zmianie; od wydalenia do eksterminacji. Wcześniej Hitler był tolerancyjny w stosunku do Żydów. Żydowski holokaust był również częścią planu, by usprawiedliwić powstanie masońskiego „żydowskiego” państwa Izrael. Bernard Wasserstein pisze: „W pierwszych dwóch latach wojny, gdy władze niemieckie podjęły wysiłki w celu zabezpieczenia exodusu Żydów z Rzeszy i nazistowskiego terytorium okupowanego, to właśnie rząd brytyjski objął przywództwo w blokowaniu żydowskim uchodźcom ucieczki z Europy”.

Po wojnie żydowskie służby bezpieczeństwa w krajach będących w strefie wpływów Związki Sowieckiego na czele z Polską zorganizowały szereg tak zwanych pogromów żydowskich w celu nagonienia społeczności żydowskiej do Palestyny. Ale tylko w Polsce Żydzi oskarżyli o to Polaków i ten fałsz utrzymywany jest do dziś jako element ogólnoświatowej planowanej żydowskiej akcji antypolonizmu.

Podawane jest, że przed wojną w Polsce mieszkało około 3 mln Żydów. Podawane jest, że w czasie II wojny zginęło tylko około 6 mln obywateli polskich. Natomiast spisy ludności w Polsce zaraz przed wojną i po wojnie świadczą, że w czasie II wojny zginęło około 11 mln obywateli polskich. Holokaust  8 mln Polaków jest przemilczany, mówi się tylko o Żydach. Z 3 mln Żydów tylko część, około jedna piąta zginęła w trakcie wojny a reszta ukryła się lub uciekła na wschód do Związku Sowieckiego. Po wojnie część z nich wyjechała do Palestyny do nowo tworzonego państwa Izrael, a reszta wraz z armią Sowiecką wróciła do Polski. Wraz z armią sowiecką wrócili i przybyli do Polski; Żydzi polscy, a także ukraińscy i rosyjscy, kryjąc się pod przybranymi polskimi nazwiskami. Oficjalnie Żydów jest w Polsce około 30 tysięcy. Nieoficjalnie w Polsce może mieszkać parę milionów Żydów ukrytych pod polskimi nazwiskami, niektóre szacunki mówią że może ich być nawet około 5 mln.

Żydzi perfidnie o Holokaust oskarżają Polaków. Polaków którzy ratowali Żydów przed prześladującymi ich Niemcami, a gdy byli wypędzani z innych krajów w Polsce znaleźli schronienie. Poloków którzy walczyli z Niemcami na obydwu frontach, wschodnim słowiańskim i zachodnim celtyckim. Teraz za to wszystko odpłacają się Polsce i Polakom na swój sposób. Żydzi z Holokaustu uczynili przemysł finansowy w celu uzyskania różnych odszkodowań i roszczeń.

Francuzi i inne kraje zachodniej Europy pod okupacją niemiecką wszystkich Żydów wydały w ręce Niemców. Ale Żydzi do krajów zachodnich pretensji nie mają, natomiast Polska i Polacy zawsze ich bronili więc tak się teraz odpłacają.

Żydzi od lat na całym świecie szerzą antypolonizm. Antypolonizm szerzony jest poprzez media, filmy i książki. Szerzone są oszczerstwa, kłamstwa i pomówienia przeciwko Polsce i Polakom przez różne środowiska żydowski na świecie a zwłaszcza w USA i Izraelu.

Bezpodstawne roszczenia finansowe wobec Polski najbardziej wysuwają oraz najbardziej szerzą na całym świecie antypolonizm  Żydzi amerykańscy, którzy nie zrobili nic w sprawie ratowania swoich współbraci od Holokaustu.  Polacy, na czele z  Janem Karskim i Witoldem Pileckim przekazali na Zachód pełną dokumentacje o niemieckim Holokauście Żydów, Polaków i innych narodów. Ani społeczność żydowska ani rządy USA i Wielkiej Brytanii nie zrobiły nic aby powstrzymać te zbrodnie.  Natomiast finansjera żydowska oraz przemysłowcy amerykańscy  współpracowali z Niemcami, tak przed wojną jak i w czasie wojny.

Propagowana jest na świecie historia powstania żydowskiego w getcie warszawskim. Ale to Polacy dostarczyli Żydom broń i pomogli im zorganizować powstanie, o tym już się nie mówi. Nie mówi się również na świecie o polskim powstaniu warszawskim które wybuchło w sierpniu 1944 roku. Nie mówi się na świecie, że po upadku powstania Niemcy wymordowali 200 tyś. polskiej ludności Warszawy a miasto całkowicie zburzyli. O mordach żydowskich na Polakach w czasie wojny i po wojnie na świecie się nie mówi. Natomiast szerzone jest na świecie kłamstwo i oszustwo żydowskie, które przypisuje niemiecki mord na Żydach w Jedwabnym Polakom.  Działalność polskiego emisariusza Jana Karskiego, który przekazał aliantom informacje o Holokauście, na zachodzie jest pomijana. Rotmistrz Witold Pilecki, który przeniknął do obozu w Oświęcimiu, przedstawił raporty o Holokauście i organizował ruch oporu w obozie, został po wojnie uwięziony i zamordowany przez żydokomunistów.

Należy mieć również na uwadze że żydowska polityka historyczna współgra z niemiecką polityką historyczną dotyczącą oszczerstw, kłamstw i pomówień oraz fałszowania historii Polski i Polaków.

Apokalipsa mówi, że żydowskie i niemieckie oszczerstwa i kłamstwa przeciwko Polsce i Polakom czyli Barankowi zostaną ukarane i ukrócone: „I usłyszał głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą ich oskarżał przed naszym Bogiem” (Ap.12:10).

Obecnie Żydzi perfidnie domagają się od Polski i innych krajów Trójmorza miliardowych roszczeń za jakiś domniemany bezspadkowy majątek żydowski. Należy wiedzieć, że w ostatnich 30 latach, w czasie tak zwanej transformacji, Polska i inne  kraje Trójmorza zostały prawie całkowicie ograbione z majątku narodowego przez zachodnie korporacje należące do żydowskiej sieci globalistycznej oraz przez finansjerę żydowską.

W czasie wojny zginęło wiele milionów Polaków, w walce z okupantami oraz w ramach Holokaustu niemieckiego i żydokomunistycznego. Wiele polskich miast na czele z Warszawą zostało zniszczonych. Po wojnie Polacy miasta i przemysł odbudowali, a co pozostało odrestaurowali. Wszyscy którzy  domagali się od Polski zwrotu mienia lud odszkodowań majątkowych, należności swoje otrzymali.

Polska od okupanta niemieckiego, a także od rosyjskiego i żydowskiego żadnego odszkodowania nie dostała. Ponadto przed wojną większość majątku żydowskiego było bardzo zadłużona. Jakaś horrendalnie wysoka kwota tego niby żydowskiego majątku jest wyssana z palca, liczona według żydowskiego widzimisię. Wszystko to tyczy się nie tylko Polski lecz również krajów Trójmorza. O tym, że ta ustawa jest bezzasadna i bezpodstawna wypowiadają  się i motywują to prawnicy i przedstawicieli wielu środowisk.

Polska od wieków miała dwóch wrogów, Niemców i Żydów. Żydzi przez wieki byli tolerowanymi obcymi przybyszami. Obecnie tolerancja Narodu Polskiego dla Żydów już się skończyła.

   Żydzi są zadłużeni wobec Polski na miliardowe kwoty, których nigdy nie zwrócili. A obecnie wysuwają kolejne bezpodstawne roszczenia finansowe w stosunku do Polski i Polaków.

W I Rzeczpospolitej Żydzi wnosili do skarbu państwa z pogłównego sztucznie zaniżone kwoty. Tym sposobem okradli skarb Rzeczpospolitej Obojga Narodów na wiele milionów złotych.

W I Rzeczpospolitej żydowskie gminy (kahały) zaciągnęły długi u zamożnych Polaków, między innymi u duchowieństwa i magnaterii  na gigantyczne sumy.  W 1764 roku długi organizacji żydowskich wobec Polaków wynosiły gigantyczną na owe czasy sumę 2,5 milionów ówczesnych złotych.

Komisja sejmowa, powołana do rozliczenia tych długów w tamtym okresie stwierdziła, że cały dług żydowski w roku 1764 wynosił 3,5 miliona ówczesnych złotych polskich.

Sprawę  żydowskich długów względem Polski i Polaków szczegółowo opisał profesor Henryk Koneczny w książce „Cywilizacja żydowska” wydanej w Londynie w 1974 roku.

O długach żydowskich względem Polski i Polaków pisał również  historyk Ludwik Glatman w wydanych w 1906 roku „Szkicach historycznych”.

Pożyczone żydowskim gminom (kahałom) pieniądze ostatecznie nigdy nie zostały przez nich spłacone. Obecnie według fachowych wyliczeń ekspertów, realny dug Żydów wobec Polaków wynosi 25 (europejskich) bilionów amerykańskich dolarów. W ten sposób niespłacone długi kahalne okazały się dla Żydów, świetnym sposobem na ograbienie Polaków. Podobny proceder zastosowali Izraelici grabiąc Egipcjan przed ich ucieczką z Egiptu.

Od 1989 roku w Polsce żydowska szajka realizuje plan swych przodków grabieży Polskiego mienia narodowego. Obecnie okrzepłe żydowskie środowiska  polityczne w Polsce kładą podwaliny pod żydowskie państwo Polin, mamiąc Naród Polski że nie ma żydowskich roszczeń i nic się złego nie dzieje.

Dokumentacja o zadłużeniu Żydów wobec Polaków została przedłożona, za potwierdzeniem odbioru, przez Prezydenta II RP w warszawskiej ambasadzie Izraela.

   Żydzi zafałszowali i zakłamali całą historię świata i Polski. Podłożem tego fałszerstwa jest zafałszowany, rasistowski Stary Testament. Żydzi przejęli tożsamość Hebrajczyków i Izraela w Palestynie. To samo od wielu lat czynią w Polsce. Żydzi chcą przejąć tożsamość Polaków i Polski. Jednym z ważniejszych ośrodków żydowskich w Polsce gdzie prowadzony jest proceder szkalowania Polaków i zakłamywania historii Polski jest muzeum „Polin”, utrzymywane za polskie pieniądze. Żydzi prawdopodobnie planują swoje osadnictwo w Polsce i zepchnięcie ludności Polskiej na margines, jako obywateli drugiej kategorii. Tak jak na przełomie starej i nowej ery uczynili z Hebrajczykami w Palestynie.

Różnica pomiędzy Judą a Judeą była taka jak różnica pomiędzy Polską a Polin. Juda było to państwo rdzennych jej mieszkańców Hebrajczyków a Judea była to Juda okupowana i zdominowana przez Żydów. Podobnie Polska jest to państwo rdzennych mieszkańców Słowian-Polaków a Polin jest to Polska okupowana i zdominowana przez Żydów.

Ewangelie uczą nas, że należy się bronić, że nie wolno być biernym, że nie wolno wierzyć Żydom. Przesłanie zapisane w Ewangeliach jest bardzo wymowne i odnosiło się nie tylko do Hebrajczyków i Palestyny ale odnosi się także do Polaków i Polski obecnie oraz całego świata. Społeczeństwo Polskie jak i społeczeństwa innych krajów winne upomnieć się o Hebrajczyków oraz o Jezusa i Maryję z których Żydzi poprzez okupację Palestyny i zakłamanie historii uczynili Żydów.

W Ameryce i UE wprowadzane są prawa, które zabraniają krytyki czegokolwiek, co ma jakikolwiek związek z polityką Syjonistów, Izraela czy Żydów. Już teraz publiczne wyrażanie dezaprobaty dla czegokolwiek, co aprobuje Żydowska Loża, gwarantuje ruinę polityczną każdego polityka, który ośmieli się złamać pro syjonistyczne zasady. W Senacie USA jest to temat tabu – pomijany całkowitym i zgodnym milczeniem. Pojęcie antysemityzm jest to zasłona dymna mająca bronić Żydów przed krytyką aby żydowska Synagoga szatana mogła bezkarnie niewolić świat. Liga przeciwko zniesławieniu (ADL) powołana przez Żydów skutecznie knebluje usta wszystkim krytykom polityki Izraela i Synagogi szatana. Wszelka krytyka żydowskiego ekstremizmu, rasizmu i szowinizmu jest potępiana jako antysemityzm.

Stany Zjednoczone oraz UE i Wielka Brytania są całkowicie kontrolowane przez Syjonistów. Państwa te są pod całkowitą kontrolą i w mediach tych państw nie znajdzie się miejsce na poważną krytykę polityki ludobójczej Izraela w Palestynie, czy też zbyt śmiałych słów krytyki polityki USA oraz ich brutalnych podbojów.

   Obserwując naród żydowski przez pryzmat historii widać dobitnie, że Żydzi stanowią na świecie wielką Ohydę Spustoszenie i Synagogę szatana ostatnich 2,5 tysiąca lat.

Religia chrześcijańska od prawie 2 tysięcy lat utrzymuje kłamstwo, że Żydzi są narodem wybranym i że Jezus, Maryja  i ich rodzina byli Żydami. Chrześcijaństwo to  powołuje się na żydowski, zakłamany i rasistowski Stary Testament. Propaguje w ten sposób Oszustów udających Izrael oraz rasizm, dyskryminacje i czystki etniczne na całym świecie.

Obserwując  żydowsko-rzymską religię chrześcijańską przez pryzmat historii widać dobitnie, że podobnie jak Żydzi stanowi na świecie wielką Ohydę Spustoszenia od prawie 2 tysięcy lat.

Jedynie odrzucenie żydowskiej religii i powrót do przed-żydo-chrześcijańskiej tożsamości może uratować Polskę i Świat. Jahwizm odesłać należy nad Jordan. A razem z jahwizmem odesłać należy nad Jordan żydo-komunizm, żydo-kapitalizm i żydo-globalizm.

Powróćmy do starego, przedżydowskiego porządku świata. Powróćmy do prastarych bogów naszych Ojców. W słowiańskim panteonie nie było ludobójców i psychopatów. Powróćmy do słowiańskiej tradycji, kultury i tożsamości. A żydowska religia niech wraca do domu, nad Jordan.

Należy powróć do właściwych swoich korzeni, do istniejącej tysiące lat Cywilizacji Słowiańskiej. Należy odrzucić obce zdegenerowane i upadające cywilizacje: żydo-chrześcijańską,  żydowską i islamską.

Źródła

Od Kaina do Chazarii, Pastor Eli James    https://wolna-polska.pl/wiadomosci/od-kaina-chazarii-2017-05   https://gazetawarszawska.eu/2012/09/09/od-kaina-do-chazarii/   https://gloria.tv/article/AAxmh7yP83Gw2oMxPBMHkAXP8

Chazarska dzicz panem świata, Henryk Pająk

Słowiańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Chrześcijańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Starożytne Królestwo Lehii, kolejne dowody Janusz Bieszek

Masakry chrześcijan  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/masakry-chrzescijan-2017-11

Żydzi wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego? http://radioislam.org/eng/Jews-Banished-47-Times-Why.htm

Żydowscy mordercy Polaków      https://3obieg.pl/zydowscy-mordercy-polakow-2/     https://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/zydowscy-mordercy-polakow,47154.html

Żydowscy mordercy Polaków, oto oni  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowscy-mordercy-polakow-oto-oni-2018-03

Jak Żydzi kolaborowali z Niemcami  http://www.bibula.com/?p=100511

Jak Żydzi pomagali Niemcom mordować Żydów. Niewygodna Prawda  https://jacekmiedlar.pl/2017/02/11/jak-zydzi-pomagali-niemcom-mordowac-zydow-niewygodna-prawda/

Biblia – księga zbrodni  https://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni/

Biblia – księga zbrodni (2)  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/

 Biblijne korzenie globalizmu (NWO)  https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/

Biblia – żydowska księga zbrodni – wyssana z palca http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/01/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/

Handel białymi niewolnikami (dr Jan Przybył)  

O zbrodniach żydowskich mówić nie wolno. Ten kanon jest utrzymywany przez wieki (dr Ewa Kurek)  

Marzenia PiSu o Judeopolonii  (prof. Jerzy Robert Nowak)  

Dyrektywy  USA dla rządu polskiego w sprawie realizacji ustawy 447 (Stanisław Michalkiewicz) 

    

Stop żydowskiej obłudzie! | T. Matuszyk  

13.Jak Mojżesz ograbił Egipt i Ziemia Obiecana.-Historia Żydów, czyli jak ciemni są Żydzi. 

30.UFO.Atomowe, starożytne wojny,Biblia i indyjska świątynia Salomona. 

27.Biblia i UFO.Adam i Ewa w Raju, czyli poznaj Pismo Święte. 

Sprowadzenie do Polski Krzyżaków na Polskę i Konrada Mazowieckiego – Krucjaty NWO

     

SZAFOT i szubienica dla zdrajców Konstytucji z 3-Maja 1791  

Żydomasoneria – Imperium zła  

 

0

Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

64 publikacje
12 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758