NEWS
Like

Sądownictwo i prokuratura – neostalinowscy zbrodniarze

05/06/2023
74 Wyświetlenia
0 Komentarze
42 minut czytania
Sądownictwo i prokuratura – neostalinowscy zbrodniarze

Będę tak długo wytykał wam szesnastoletnie zbrodnie, dopóki nie rozpatrzycie złożonych wniosków i nie wyjaśnicie wątpliwości, w tym, który wyrok jest oryginalny w sprawie II K 38/19 oraz dopóki nie udostępnicie wglądu do akt sprawy i nie przeprosicie mnie lub nie zamordujecie.

0


Sądownictwo i prokuratura – neostaliniowscy zbrodniarze

Będę tak długo wytykał wam szesnastoletnie zbrodnie, dopóki nie rozpatrzycie złożonych wniosków i nie wyjaśnicie wątpliwości, w tym, który wyrok jest oryginalny w sprawie II K 38/19 oraz dopóki nie udostępnicie wglądu do akt sprawy i nie przeprosicie mnie lub nie zamordujecie.

Wyrok nieistniejący, sfałszowany – naruszono art. 189 § 3 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z fałszerstwem materialnym i intelektualnym

Wyrok oryginalnyzachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie (art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k.)

Do Pana Marka Poddębniaka Pan sobie możesz podtrzymywać swoje stanowisko w domu, w sądzie obowiązuje prawo.

Więzienie bez wyroku – w sądach hula wiatr

Bezprawnie pozbawiony wolności

 

Nie doszłoby do procesów karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko ofierze trzynastoletniego upokarzania, gdyby podwładni Agnieszki Kałużnej-Rudowicz, postanowieniem I Co 3259/08 oddalili zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973 wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.

 

Żaden funkcjonariusz biorący udział w sfingowanych procesach karnych przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu nie wyjaśnił związku przyczynowo skutkowego postępowań II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19. Nie usprawiedliwił prowadzenia postępowania I Co 3259/08 w sposób upokarzający, sprzeczny z prawem (vice I Co 154/20 w zw. z SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973). Nie uzasadnił stosowania terroru państwowego przez szesnaście lat. Nie podważył faktu, że do postępowań karnych na rzecz sprawców by nie doszło, gdyby SSR Lucyna Domagała uszanowała ducha i literę prawa w postępowaniu I Co 3259/08 i w dniu 13 stycznia 2009 r. oddaliła wadliwy wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. Sprawstwo i wina postępowań II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 leży wyłącznie po stronie organu egzekucyjnego i popleczników.

– – –

Pozew o zapłatę przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości, Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobro

faktura-proforma-fbe-22-05-2023

Petycja-do-władz-najwyższych-o-ochronę-państwa-prawa

 

Jelenia Góra, dnia 1 czerwca 2023 r.

Grzegorz Niedźwiecki

 1. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

 

Zawiadomienie o umyślnych przestępstwach

 

SSO w Legnicy Paweł Pratkowiecki wyrokiem z dnia 17 grudnia 2020 r. o sygnaturze IV Ka 436/20 utrzymał nielegalnie w mocy, z naruszeniem art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k. w zw. z art. 105 § 2 k.p.k., zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/20 w sprawie o sygn. akt II K 38/19. Dopuścił się oszustwa sądowego, bowiem zachodziła sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie.

Skutkiem tego oszustwa było bezprawne pozbawienie Grzegorza Niedźwieckiego wolności w dniach 21.04.2023 r. – 04.05.2023 r.

Wyrok w sprawie II K 38/20 dotyczył skazania w dniu 5 marca 2020 r. R (…) S (…) i wymierzenia mu m.in.:

 • kary grzywny w wysokości 350 (trzysta pięćdziesiąt) stawek dziennych, licząc jedną stawkę dzienną po 10 (dziesięć) złotych, za to, że dniu (… ) na autostradzie (… ) km., rejonu legnickiego kierował samochodem osobowym marki A (… ), o nr rej. (… ) będąc w stanie nietrzeźwości /…/, o czyn z art. 148a § 1 i 4 k.k.
 • kary grzywny w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych, licząc jedną stawkę dzienną po 10 (dziesięć) złotych, za to, że w dniu (… ) na autostradzie (… ) km., rejonu I (… ) w podręcznym bagażu posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste o wadze 4,52 grama, o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

SSR w Legnicy Mariola Majer-Świrska postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 r. sygn. akt II K 38/19 postanowiła po rozpoznaniu w sprawie OSKARŻONEGO Grzegorza Niedźwieckiego z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sygnaturze akt podanej na wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24.09.2020 r. w ten sposób, że w miejsce błędnie wpisanej sygnatury jako „II K 38/20” wpisać prawidłowo „II K 38/19”. Dopuściła się oszustwa sądowego, bowiem nie była nienależnie obsadzona i naruszyła art. 16 k.p.k. w zw. z art. 105 § 4 k.p.k.

Skutkiem tego oszustwa było bezprawne pozbawienie Grzegorza Niedźwieckiego wolności w dniach 21.04.2023 r. – 04.05.2023 r.

 

SSR w Legnicy Woźny Marian  postanowieniem z dnia 15 lutego 2022 r. znak II.1 Ko 16/22 w sprawie II K 38/19 postanowił z naruszeniem kwalifikacji prawnej czynu (art. 226 § 1 k.k.), zarządzić wobec nielegalnie skazanego Grzegorza Niedźwieckiego wykonanie zastępczej kary 50 dni pozbawienia wolności za grzywnę w łącznej kwocie 2000,00 zł. Dopuścił się oszustwa sądowego, bowiem nie dysponował w myśl art. 11 § 1 k.k.w. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19, spełniającym elementy formalne wyroku określone w art. 413 k.p.k. i art. 439 § 1 pkt 6, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 113 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k.

Skutkiem tego oszustwa było bezprawne pozbawienie Grzegorza Niedźwieckiego wolności w dniach 21.04.2023 r. – 04.05.2023 r.

 

SSO w Legnicy Marek Poddębniak postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2022 r. sygn. akt IV Kzw 103/22 postanowił z naruszeniem kwalifikacji prawnej czynu (art. 226 § 1 k.k.), zmienić zaskarżone postanowienie z dnia 15 lutego 2022 r. znak II.1 Ko 16/22 w sprawie II K 38/19 w ten sposób, że grzywnę orzeczoną wyrokiem z dnia 24.09.2020 r. w sprawie II K 38/19 w wymiarze 100 stawek dziennych grzywny zamienić na 10 miesięcy pracy społecznie użytecznej w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Dopuścił się oszustwa sądowego, bowiem nie dysponował w myśl art. 11 § 1 k.k.w. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19, spełniającym elementy formalne wyroku określone w art. 413 k.p.k. i art. 439 § 1 pkt 6, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 113 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k.

Skutkiem tego oszustwa było bezprawne pozbawienie Grzegorza Niedźwieckiego wolności w dniach 21.04.2023 r. – 04.05.2023 r.

 

SSR w Legnicy Monika Gliniecka-Kaczmarek postanowieniem z dnia 5 grudnia 2022 r. znak II.1 Ko 3557/22 w sprawie II K 38/19 postanowiła zarządzić wobec nielegalnie skazanego Grzegorza Niedźwieckiego wykonanie zastępczej kary 50 dni pozbawienia wolności za grzywnę w łącznej wysokości 2000,00 zł. Dopuściła się oszustwa sądowego, bowiem nie dysponowała w myśl art. 11 § 1 k.k.w. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19, spełniającym elementy formalne wyroku określone w art. 413 k.p.k. i art. 439 § 1 pkt 6, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 113 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k.

Skutkiem tego oszustwa było bezprawne pozbawienie Grzegorza Niedźwieckiego wolności w dniach 21.04.2023 r. – 04.05.2023 r.

 

SSO w Legnicy Aleksander Żurakowski postanowieniem z dnia 8 lutego 2023 r. sygn. akt IV Kzw 470/22 postanowił z naruszeniem kwalifikacji prawnej czynu (art. 226 § 1 k.k.), utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie z dnia 5 grudnia 2022 r. znak II.1 Ko 3557/22 w sprawie II K 38/19. Dopuścił się oszustwa sądowego, bowiem nie dysponował w myśl art. 11 § 1 k.k.w. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19, spełniającym elementy formalne wyroku określone w art. 413 k.p.k. i art. 439 § 1 pkt 6, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 113 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k.

Skutkiem tego oszustwa było bezprawne pozbawienie Grzegorza Niedźwieckiego wolności w dniach 21.04.2023 r. – 04.05.2023 r.

 

Starszy Sekretarz Sądowy Sądu Rejonowego w Legnicy Barbara Pawlikowska fałszerstwem materialnym z dnia 7 kwietnia 2023 r. sygn. akt II K 38/19 poświadczyła nieprawdę doręczając w myśl art. 11 § 1 k.k.w. Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze i Aresztowi Śledczemu w Jeleniej Górze przerobiony wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o identyfikatorze II K 38/19, podpisując za zgodność z oryginałem, że orzeczenie jest prawomocne i wykonalne z dniem 17.12.20 r. Dopuściła się przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. i oszustwa sądowego, bowiem nie dysponowała w myśl art. 11 § 1 k.k.w. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19, spełniającym elementy formalne wyroku określone w art. 413 k.p.k. i art. 439 § 1 pkt 6, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 113 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k.

Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19 materialnie oraz w znaczeniu prawnoprocesowym w myśl art. 439 § 1 pkt 6, 7, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k. nie istnieje (sententia non existens). Skoro podpisy sędziów są wyrazem potwierdzenia zgodności zamieszczonego w sentencji rozstrzygnięcia z ich wolą oraz wynikami narady, to brak podpisów, nieusuwalny w jakiejkolwiek przewidzianej przez prawo procesowe drodze, stanowi wadę tak istotną, że pozbawia wyrok bytu prawnego.

Skutkiem tego oszustwa było bezprawne pozbawienie Grzegorza Niedźwieckiego wolności w dniach 21.04.2023 r. – 04.05.2023 r.

 

SSR w Legnicy Aneta Andel w dniu 24 września 2020 r. podpisała WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/20.

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z 31 sierpnia 2018 r. (I CSK 300/18)
Wyrok, którego sentencja nie została podpisana przez skład sądu, nie istnieje w znaczeniu prawnoprocesowym (sententia non existens). Skoro podpisy sędziów są wyrazem potwierdzenia zgodności zamieszczonego w sentencji rozstrzygnięcia z ich wolą oraz wynikami narady, to brak podpisów, nieusuwalny w jakiejkolwiek przewidzianej przez prawo procesowe drodze, stanowi wadę tak istotną, że pozbawia wyrok bytu prawnego.

 

Zważyć należy, co następuje.

Grzegorz Niedźwiecki w dniu 12 września 2018 r. występował w sprawie w charakterze pokrzywdzonego więc nie mógł być jednocześnie oskarżonym (vide PR IV Ko 694.2018).

Nie dość, że postępowanie II K 38/19 prowadzone było z naruszeniem zasady nemo iudex in causa sua, Polskiej Karty Praw Ofiary (przyczyną sprokurowanego procesu na rzecz kolegów było prowadzenie przez sędziów jeleniogórskich przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu egzekucji czynności zastępowalnej w sposób upokarzający, sprzeczny z prawem, w trybie art. 1050 k.p.c.), to nie było interesu społecznego do zmiany kwalifikacji prawnej aktu oskarżenia na prywatnoskargowy (vide apelacja).

Mając na uwadze powyższe, nie budzi wątpliwości, że neostalinowscy, polityczni sędziowie nie uszanowali zasady działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa, dopuścili się bezprawnego pozbawienia wolności Grzegorza Niedźwieckiego, tj. czynu z art. 189 § 3 k.k.

 

Zarzut karalnego niezawiadomienia o czynie zabronionym, tj. przestępstwa z art. 240 § 1 k.k. w zw. z art. art. 189 § 3 k.k., w stosunku m.in. do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, biorąc pod uwagę petycję z dnia 19 kwietnia 2022 r., jest w pełni zasadny. Należy wszcząć postępowania karne bądź naprawić szkodę, tj. przywrócić sprawę do stanu poprzedniego i wznowić wadliwe postępowanie II K 38/19 z urzędu na podstawie wskazanych bezwzględnych przyczyn odwoławczych i negatywnych przesłanek procesowych.

Prokurator, który odmówi wszczęcia śledztwa bądź umorzy dochodzenie będzie miał zarzut poplecznictwa i naruszenia art. 2 ustawy o prokuraturze.

 

1.     Wyrok o sygnaturze II K 38 20 bez udziału stron (zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie);

2.    Wyrok nieistniejący sfałszowany o sygnaturze II K 38 19 (nie został podpisany przez osobę biorącą udział w jego wydaniu).

 

Zał. 14

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”5900 dni co stanowi 16 lat, 1 miesiąc i 25 dni politycznie represjonowany

– – –

 

Jelenia Góra, dnia 22 maja 2023 r.

Grzegorz Niedźwiecki

 1. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Sąd Rejonowy w Legnicy

Sąd Okręgowy w Legnicy

 

Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości

 

 1. Który wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy wydany w dniu 24 września 2020 r. z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze PR 3 Ds. 359/17 z udziałem Grzegorza Niedźwieckiego jest oryginalny:
 2. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/20?
 3. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19?

 

 1. Dlaczego po rozpoznaniu w sprawie oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego z urzędu o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w sygnaturze akt podanej na wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24.09.2020 r. w ten sposób, że w miejsce błędnie wpisanej sygnatury jako „II K 38/20” wpisać prawidłowo „II K 38/19” postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy II K 38/19 z dnia 18 stycznia 2021 r. nie umieszczono wzmianki na oryginale wyroku, a na żądanie strony także na udzielonych mu wypisach?

 

 1. Jak Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy IV Ka 436/20 mógł utrzymać w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie II K 38/19 w dniu 17 grudnia 2020 r. skoro oczywistą omyłkę pisarską w wyroku o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/20 sprostowano dopiero w dniu 18 stycznia 2021 r.?

 

Odpowiedzi należy udzielić:

 • Adresatowi,
 • Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu,
 • Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
 • Aresztowi Śledczemu w Jeleniej Górze,
 • Zakładowi Karnemu w Zarębie,
 • Sądowi Najwyższemu,
 • Prokuraturze Krajowej,
 • TSUE w Luksemburgu.

 

Grzegorz Niedźwiecki

 

– – –

Jelenia Góra, dnia 16 maja 2023 r.

Grzegorz Niedźwiecki

 1. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Prokuratura Krajowa

Departament Postępowania Sądowego

Dotyczy: 1001-4.Ksk.860.2022

 

WNIOSEK O WGLĄD DO AKT SPRAWY

 

Wnoszę o wgląd do akt sprawy Sądu Rejonowego w Legnicy, sygn. akt II K 38/19 w zw. z 1001-4.Ksk.860.2022 w dniu 19 maja 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Prokuratury Krajowej Departament Postępowania Sądowego.

 

Grzegorz Niedźwiecki

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki

 

– – –

Jelenia Góra, dnia 15 maja 2023 r.

Grzegorz Niedźwiecki

 1. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Prokurator Ewelina Okrój-Ozdarska

Prokuratura Krajowa

Departament Postępowania Sądowego

Dotyczy: 1001-4.Ksk.860.2022

 

PONOWNY WNIOSEK

 

Żądam w trybie niezwłocznym zwrócenia do Sądu Rejonowego w Legnicy akt głównych sprawy o sygn. II K 38/19, celem umożliwiania mi zapoznania się z nimi bezpośrednio w siedzibie tamt. Sądu, jak również uzyskania z akt sprawy odpisów/kopii poszczególnych dokumentów oraz wykonania zadań prokuratury określonych w art. 2 ustawy o prokuraturze i art. 304 k.p.k.

W przeciwnym wypadku rozważę złożenie skargi i załączonego pozwu przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości i Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobro.

 

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki

 

– – –

 

Jelenia Góra, dnia 11 maja 2023 r.

Grzegorz Niedźwiecki

 1. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Prokuratura Krajowa

Departament Postępowania Sądowego

Dotyczy: 1001-4.Ksk.860.2022

 

WNIOSEK

 

Uprzejmie proszę Departament Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej o zwrócenie do Sądu Rejonowego w Legnicy akt głównych sprawy o sygn. II K 38/19, celem umożliwiania mi zapoznania się z nimi bezpośrednio w siedzibie tamt. Sądu, jak również uzyskania z akt sprawy odpisów/kopii poszczególnych dokumentów.

Pragnę poinformować Panią Prokurator Eweliną Okrój-Ozdarską, że grzeczność określona w piśmie z dnia 21 marca 2023 r. nie uzyskała skutku pozytywnego nie z mojej winy. Sąd Rejonowy w Legnicy wyznaczył mi termin wglądu do akt sprawy o sygn. II K 38/19 w dniu 26 kwietnia 2023 r. a jednocześnie nakazał mnie w dniu 21 kwietnia 2023 r. bezprawnie pozbawić wolności.

Sąd Rejonowy w Legnicy postanowieniem II 1.Ko 1620/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. postanowił zatwierdzić po fakcie nielegalnie przeszukanie dokonane w dniu 21.04.2023 r. w mieszkaniu w Jeleniej Górze przy ul. Działkowicza 19 i uprowadzenie Grzegorza Niedźwieckiego.

Poszukiwanie Grzegorza Niedźwieckiego listem gończym w sprawie II K 38/19 do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności było mało poważnym zabiegiem. Nie był to przypadek niecierpiący zwłoki biorąc pod uwagę wysokość kary i fakt, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 miałem dokonać wglądu do akt sprawy II K 38/19 w Sądzie Rejonowym w Legnicy i w tym samym dniu o godz. 12:30 miałem uczestniczyć w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Legnicy, sygn. akt IV Kzw 107/23, w przedmiocie rozważenia przesłanek zawieszenia wykonania kary.

Nie przypadkiem po gangstersku zatrzymano Grzegorza Niedźwieckiego w dniu 21 kwietnia 2023 r., żeby sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy nie brał pod uwagę stanu zdrowia pokrzywdzonego i obowiązku opieki nad starszą mamą, powołując się na zdezaktualizowanie się wniosku w związku z faktem „przypadkowego” osadzenia Grzegorza Niedźwieckiego w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze, powołując się na przepis art. 15 § 2 k.k.w.

Notabene pozbawiono Grzegorza Niedźwieckiego wolności bezprawnie, na sfałszowanym wyroku z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19, który nie istnieje fizycznie i w znaczeniu prawnoprocesowym (art. 439 § 1 pkt 6 i 9 k.p.k.).

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o niezwłoczny zwrot wypożyczonych akt głównych w sprawie II K 38/19 do Sądu Rejonowego w Legnicy, abym mógł dokonać w końcu wglądu do przedmiotowych akt sprawy.

 

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki

– – –

Jelenia Góra, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Grzegorz Niedźwiecki

 1. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Sąd Rejonowy w Legnicy

 1. Złotoryjska 19

59-220 Legnica

 

Wniosek

 

 1. Wnoszę o wydanie skargi uprawnionego oskarżyciela o znieważenie osoby w sprawie II K 38/19.

 

Zważyć należy, co następuje.

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, wniosła w dniu 31 października 2018 r. o godz. 12:30 akt oskarżenia PR 3 Ds. 359.2017.D, o wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego, tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k.

Oskarżyciel publiczny złożył w dniu 3 listopada 2020 r. apelację od zmiany kwalifikacji prawnej aktu oskarżenia, co przesądza o tym, że nie widział interesu społecznego do ścigania Grzegorza Niedźwieckiego o czyn z art. 216 § 1 k.k.

– wobec braku znamion przestępstwa publiczno-skargowego i braku interesu społecznego w obejmowaniu ściganiem z urzędu występku prywatnoskargowego.

 

 1. W przypadku braku skargi uprawnionego oskarżyciela w aktach sprawy II K 38/19 o czyn z 216 § 1 k.k., mając na uwadze art. 9 § 2 k.p.k. wnoszę o wznowienie postępowania z urzędu na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. w zw. z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.

 

 

Otrzymują:

 • Organy ścigania.
 • Sad Okręgowy w Legnicy.
 • Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.
 • Sąd Najwyższy – Izba Odpowiedzialności Zawodowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

 

Z poważaniem

Grzegorz Niedźwiecki

– – –

Neostalinowscy sprawcy osądzili ofiarę i bezprawnie pozbawili wolności:

 

PR 3 Ds. 183/18II K 1456/18V KO 86/18II K 851/18

PR 3 Ds. 359/17II K 1423/18V KO 85/18II K 38/19(20)

PR 1 Ds. 535/19II K 900/19V KO 68/21

 

Nie doszłoby do sfingowanych, politycznych, prowadzonych z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary procesów II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko ofierze szesnastoletniego upokarzania, gdyby SSR w Jeleniej Górze Lucyna Domagała postanowieniem I Co 3259/08 oddaliła zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973 wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.

 

Zważyć należy, że do sfingowanych procesów karnych doszło wyłącznie z zemsty, w związku z krytyką Grzegorza Niedźwieckiego za pośrednictwem poczty email prowadzenia przez 4444 dni egzekucji czynności zastępowalnej określonej w wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze I C 1062/08 przez organ egzekucyjny czyli sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (Lucyna Domagała, Paweł Siwek, Paweł Woźniak) sprzecznie z duchem i literą prawa (vide I Co 563/05, I Co 508/06, I Cz 44/06I Co 2801/12, I Cz 94/13, I Co 154/20 w zw. z SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973), oraz odrzucaniem bądź oddalaniem zażaleń i skarg na przewlekłość postępowania egzekucyjnego z wyłącznej winy organu egzekucyjnego przez będącego z mocy ustawy wyłączonego (w sprawie II S 14/19 w zw. z II K 38/19) – sędziego SSO Wojciecha Damaszko (II Cz 222/18, II Cz 260/18, II S 5/18, II S 12/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19).

Zamiast zapłacić pokrzywdzonemu 2000 – 20.000 zł odszkodowania, to zasądzili ofierze nieistniejącym, nielegalnym wyrokiem II K 38/19 2000 zł grzywny, którą po gangstersku zamienili na 50 dni bezprawnego pozbawienia wolności.

W tych koteryjnych, politycznych procesach dopuszczono się nie tylko naruszenia Polskiej Karty Praw Ofiary , ale i rażącej obrazy przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego.

 • W pierwszej sprawie, złotoryjskiej (II K 851/18), SSR Jacek Kielar zamiast oddalić akt oskarżenia o czyn z 238 k.k. ponieważ słuszna krytyka wadliwie prowadzonego postępowania egzekucyjnego I Co 3259/08 przez SSR Pawła Siwka za pośrednictwem wiadomości email nie zawierała elementów pisma procesowego określonych w art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k., to dopuścił się poplecznictwa powielając rażącą obrazę przepisów prawa procesowego. Prokurator Maciej Bogucki nie miał prawa nadać pismu biegu, wobec braków formalnych winien pismo (email) uznać za bezskuteczne w myśl art. 120 § 2 k.p.k. Gdyby zarzut obrazy przepisów prawa procesowego był niezasadny to Wiceprezes · Sądu Rejonowego w Złotoryi · SSR Joanna Nierzewska-Sosa odwiesiłaby 6 miesięcy zasądzonego więzienia w związku z nierealizowaniem orzeczenia, niewpuszczeniem przez „skazanego” kuratora do domu, a tego nie uczyniła, oddalając wniosek rozczarowanego kuratora.

 

 • W drugiej sprawie, fundamentalnej, legnickiej (II K 38/19(20)), SSR Aneta Andel dopuściła się nadużycia uprawnień i poświadczenia nieprawdy oraz szeregu naruszeń norm prawnych. Zgodnie z 117 § 3 k.p.k. W razie niestawiennictwa strony, obrońcy lub pełnomocnika, których stawiennictwo jest obowiązkowe, czynności procesowej nie przeprowadza się. Na wezwaniu oskarżonego na rozprawę główną w dniu 24 września 2020 r. (nie na ogłoszenie wyroku), przewodnicząca podkreśliła tłustym drukiem – Stawiennictwo obowiązkowe wraz z dowodem tożsamości.

SSR w Legnicy Aneta Andel pomyliła rolę i zadania „kontradyktoryjnego” sędziego, wchodząc w buty oskarżyciela publicznego i oskarżyciela prywatnego. Wydała w dniu 24 września 2020 r. kapturowy wyrok w sprawie… II K 38/20 o przestępstwo z art. 216 § 1 k.k., mimo braku skargi uprawnionego oskarżyciela o przestępstwo znieważenia osoby (patrz sprzeciw prokuratury od zmiany kwalifikacji zarzutu, apelacja) i stawiennictwa oskarżyciela prywatnego na jakiejkolwiek rozprawie głównej. Przewodnicząca zrobiła prezent oskarżycielowi prywatnemu nie widząc go w ogóle na oczy i nie udzielając głosu końcowego stronom (art. 406 k.p.k.).

Zgodnie z treścią art. 496 § 3 k.p.k. niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na rozprawie głównej bez usprawiedliwionych powodów uważa się za odstąpienie od oskarżenia.

Przewodnicząca winna odmówić wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo z art. 216 § 1 k.k.

– wobec braku znamion przestępstwa publicznoskargowego i braku interesu społecznego w obejmowaniu ściganiem z urzędu występku prywatnoskargowego.

O ile powyższe uchybienia nie muszą skutkować wstrzymaniem egzekucji, o tyle bezwzględne przyczyny odwoławcze określone w art. 439 § 1 pkt 6, 7, 9 i 11 k.p.k. i negatywne przesłanki procesowe określone w art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k. uznają niepodpisany wyrok o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19 za nieistniejący w znaczeniu prawnoprocesowym (sententia non exsistens). Brak podpisów, nieusuwalny w jakiejkolwiek przewidzianej przez prawo procesowe drodze, stanowi wadę tak istotną, że pozbawia wyrok bytu prawnego.

Wykonanie wyroku nieistniejącego i zamiana urojonej grzywny na 50 dni bezprawnego pozbawienia wolności szesnaście lat represjonowanego Grzegorza Niedźwieckiego jest nie tylko przestępstwem z art. 189 § 3 k.k., ale przestępstwem stalinowskim jakie wykonano wobec Rotmistrza Witolda Pileckiego skazując go nielegalnie na karę śmierci, bez pełnego składu orzekającego.

Wyrok oryginalny o sygnaturze II K 38 20 bez udziału stron

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-w-sprawie-II-K-38-20-bez-udzialu-stron.pdf

 

Wyrok nieistniejący sfałszowany o sygnaturze II K 38 19

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-nieistniejacy-sfalszowany-o-sygnaturze-II-K-38-19.pdf

 

 

 • W trzeciej sprawie, jeleniogórskiej (II K 900/19), SSR Joanna Dworzycka-Skrobowska przekroczyła wszelkie granice przyzwoitości. Wydała w dniu 16 października 2019 r. wyrok nakazowy II K 900/19 na rzecz prokurator Anny Surowiak, którą wynajęli wcześniej do sprawy legnickiej, z której się wyłączyli (PR 3 Ds. 359/17II K 1423/18V KO 85/18II K 38/19(20)). Skazała Grzegorza Niedźwieckiego i Tadeusza Gała z Bochni, który wykonał obowiązek wynikający z 304 k.p.k., na karę grzywny w wysokości 800 zł o czyn z art. 212 § 2 k.k. Naruszono tu zasadę nemo iudex in causa sua (sędziowie jeleniogórscy utrzymują kontakty służbowe z dyspozycyjną prokurator Anną Surowiak, winni się wyłączyć tak jak SSR Jarosław Staszkiewicz).

 

Ponadto naruszono art. 500 § 3 k.p.k., art. 501 pkt 2 k.p.k. w zw. z brakiem skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.). Wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne w sprawie z oskarżenia prywatnego. Skarga prokurator Anny Surowiak w ogóle nie istnieje.

 

Grzegorza Niedźwieckiego pozbawiono wolności bez wyroku.

Grzegorza Niedźwieckiego pozbawiono wolności za winy sędziów.

Grzegorza Niedźwieckiego bezprawnie pozbawiono wolności za szesnaście lat terroru państwowego.

Grzegorza Niedźwieckiego bezprawnie pozbawiono wolności mimo braku skargi uprawnionego oskarżyciela.

Grzegorza Niedźwieckiego bezprawnie pozbawiono wolności mimo bezwzględnych przyczyn odwoławczych określonych w art. 439 § 1 pkt 6, 7, 9 i 11 k.p.k. i negatywnych przesłanek procesowych określonych w art. 17 § 1 pkt 1 i 9-11 k.p.k.

Grzegorza Niedźwieckiego bezprawnie pozbawiono wolności za to, że SSO Wojciech Damaszko przekroczył uprawnienia, niedopełnił obowiązku i będąc z mocy ustawy wyłączonym poświadczył nieprawdę w postanowieniu II S 14/19., że do przewlekłości postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 nie doszło z wyłącznej winy organu egzekucyjnego.

Grzegorza Niedźwieckiego bezprawnie pozbawiono wolności z zemsty za to, że udowodnił organowi egzekucyjnemu, czyli sędziom Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze bezprawie, tj. prowadzenie przez 4444 dni egzekucji czynności zastępowalnej w sposób upokarzający, sprzeczny z prawem (vide I Co 154/20 w zw. z uchwałą Sądu Najwyższego III CZP 23/06 Legalis Numer 74973).

Oprawcy Grzegorza Niedźwieckiego:

 

 

 

 

„Trzeba ich Skazać” – producenci przestępców

5490 dzień terroru – co zrobiły wam moje dzieci

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/11-lat-zniewolenia.pdf

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

https://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

https://www.trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”5880 dni co stanowi 16 lat, 1 miesiąc i 6 dni politycznie represjonowany

– – –

Jelenia Góra, dnia 9 marca 2022 r.

Grzegorz Niedźwiecki

 1. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Prezes Sądu Rejonowego w Legnicy

Prezes Sądu Rejonowego w Złotoryi

Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

Prezes Sądu Najwyższego

 

Żądam rozwiania wątpliwości i udzielenia odpowiedzi mających fundamentalne znaczenie w sprawie

 

 1. Czy doszłoby do procesu karnego PR 3 Ds. 359/17II K 1423/18V KO 85/18II K 38/19(20) przeciwko pokrzywdzonemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu przez SSO Wojciecha Damaszko (II Cz 222/18, II Cz 260/18, II S 5/18, II S 12/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19), który rozpatrywał złośliwie i stronniczo zażalenia oraz skargi na przewlekłość postępowania z naruszeniem zasady iudex inhabilis (art. 379 pkt 4 k.p.c.) w postępowaniu II S 14/19 (II K 38/19V KO 85/18II K 1423/183 Ds. 359/17) w związku z postępowaniem I Co 441/16, gdyby SSR Lucyna Domagała postanowieniem I Co 3259/08 oddaliła zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973 wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.?

Czy załączony link wskazuje prawomocny wyrok karny o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19:

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-w-sprawie-II-K-38-20-bez-udzialu-stron.pdf

Zobowiązałem się do zapłaty grzywny w łącznej wysokości 2000 zł z chwilą uzupełnienia braków formalnych przez II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Legnicy, wykonania obowiązku ustawowego określonego w art. 157 § 1 k.p.k. i wydania na wielokrotne żądanie Grzegorza Niedźwieckiego, którego orzeczenie bezpośrednio dotyczy, nieodpłatnie uwierzytelnionego odpisu wyroku z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19, wymierzającego grzywnę.

 

 1. Czy doszłoby do procesu karnego PR 3 Ds. 183/18II K 1456/18V KO 86/18II K 851/18 przeciwko 2466 dni co stanowi 6 lat, 9 miesięcy i 2 dni upokarzania Grzegorzowi Niedźwieckiemu przez SSR Pawła Siwka, gdyby SSR Lucyna Domagała postanowieniem I Co 3259/08 oddaliła zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973 wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.?

 

 

Będę zadawał te pytania tak długo, aż uszanujecie zasady demokratycznego państwa prawnego, ochrony godność człowieka i udzielicie merytorycznej odpowiedzi społeczeństwu biorąc pod uwagę udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i fakt, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Nie ma skutku bez przyczyny.

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

 

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”5816 dni co stanowi 15 lat, 11 miesięcy i 3 dni politycznie represjonowany

 

 

0

Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

160 publikacje
9 komentarze
 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758