POLSKA
Like

Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: postępowanie karne obrzędowe?

21/02/2014
3666 Wyświetlenia
6 Komentarze
13 minut czytania
Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: postępowanie karne obrzędowe?

To prawdopodobnie pierwsze tego typu zdarzenie w Polsce. Pokrzywdzony zaprasza na posiedzenie sądu, na którym będzie rozpatrywane zażalenie na postanowienie prokuratora umarzające dochodzenie!

0


1.

Opisywany już tutaj Bogdan Biedrzyński zaprasza na posiedzenie Sądu Rejonowego w Bolesławcu (ul. Sądowa 1) prokuratora Sebastiana Woźniaka:

Königsbrunn 21. 02 .2014

Prokuratura Rejonowa   w Bolesławcu   ul. Bolesława Chrobrego 5

Czyn zabroniony.

sygn. akt Prokuratury: 2 Ds. 674/13

Pan prokurator Sebastian Woźniak.

W związku z dużym zainteresowaniem mediów moją sprawą, uprzejmie zapraszam pana Sebastiana Woźniaka   na posiedzenie

Sądu Rejonowego w Bolesławcu Syg.akt II Kp 2 / 14w dn.24.02.2014 r. o godz.14.30 w sali nr 12

Bogusław Jan Biedrzyński

2.

 

O co tym razem chodzi? Pamiętamy wszak, że już raz podobne postanowienie zostało przez ten sam Sąd uchylone.

11 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy w Bolesławcu (sędzia Paweł Wyrzykowski) na skutek zażalenia wniesionego przez pełnomocnika pokrzywdzonego Bogusława Biedrzyńskiego uchylił postanowienie Prokuratura Rejonowego w Bolesławcu z dnia 25 marca 2013 roku o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie złożonych fałszywych opinii dotyczących wyceny nieruchomości położonej w Trzebieniu … (sgn akt II Kp 66/13).

3.

 

Jak pamiętamy, poprzednie postępowanie zawisłe wskutek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z dnia 23 marca 2013 roku zostało potraktowane w sposób co najmniej dziwny.

Więcej na ten temat tu:

https://3obieg.pl/biegly-zly

4.

 

Czym kierował się prokurator, odmawiając wszczęcia postępowania?

Przebiegiem postępowania cywilnego.

W szczególności bowiem uznał, że brak kwestionowania wyceny dokonanej przez biegłego Karpińskiego stanowi okoliczność zwalniającą go od jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Sędzia Paweł Wyrzykowski uznał takie rozumowanie za niedopuszczalne:

W ocenie Sądu nie ma znaczenia w kontekście istoty i celów postępowania karnego, czy zawiadamiający mógł w odpowiednim terminie przewidzianym przez postępowanie cywilne wnieść odpowiednie zastrzeżenia do opinii, czy też nie. Istotne jest jedynie zweryfikowanie, czy okoliczności, które przedstawił w załącznikach do zawiadomienia skarżący w postaci sprawozdań z wykonanych czynności detektywistycznych są rzetelne i w jaki sposób przystają do opinii Jerzego Karpińskiego, czego nie uczyniono w minimalnym choćby stopniu. Oczywistym jest bowiem, że fakt realizacji czynu z art. 233 § 4 kk polegający na złożeniu w postępowaniu cywilnym fałszywej opinii nie jest zależny od tego, czy w postępowaniach tych oparto rozstrzygnięcie na tych opiniach, ale od tego, czy zawierają one (opinie) treści prawdziwe, bądź nieprawdziwe oraz czy składający taką opinię zawarł te nieprawdziwe treści mając tego świadomość.

Analizując choćby pobieżnie sprawozdania z wykonanych czynności detektywistycznych przez Agencję E& Lasak, a dotyczącą stanu nieruchomości, które stanowiły podstawę obliczenia przez Jerzego Karpińskiego wartości nieruchomości Bogusława Biedrzyńskiego zwraca uwagę fakt, że nieruchomości przyjęte do porównania w opiniach biegłego w sposób wyraźny różniły się co najmniej datą oddania ich do użytku. (…) jeden z tych budynków, a  położony w miejscowości Mysłakowice, w ogóle nie istnieje(!).  

5.

 

Zgodnie więc z zaleceniem Sądu śledztwo dotyczące złożenia fałszywych opinii przez biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego winno być prowadzone.

Co więcej, Sąd w sposób jasny określił, co powinno być wyjaśnione w śledztwie:

  1. Ustalić wszelkimi możliwymi i dostępnymi środkami dowodowymi, czy dane znajdujące się w sprawozdaniach z wykonanych czynności detektywistycznych przez Agencję E& Lasak, a dotyczące nieruchomości, stanowiących podstawę opinii wydanych przez Jerzego Karpińskiego są danymi zgodnymi z rzeczywistością i jak mają się te ustalenia do informacji zawartych w przedmiotowych opiniach biegłego; czy nieruchomości o których mowa w ww. sprawozdaniach w istocie odbiegają stanem, wartością, datą oddania do użytku od nieruchomości szacowanej przez biegłego; ustalić także należy, czy w powiecie bolesławieckim istnieje rynek nieruchomości na tyle rozwinięty, że możliwym jest ustalenie na tym rynku nieruchomości o zbliżonych parametrach do nieruchomości szacowanej.
  2. Po dokonaniu ustaleń p których mowa w pkt. 1 dokonać przesłuchania w charakterze świadka Jerzego Karpińskiego – w zależności od ustaleń – na okoliczności dotyczące przyczyn dla których do badań porównawczych przyjęto nieruchomości odbiegające stanem technicznym, datą oddania do użytku itd. od nieruchomości szacowanej w opinii, wskazania źródeł, którymi posługiwał się biegły określając stan i wartość nieruchomości porównywanych, wskazania z jakiego powodu nie porównano z szacowaną nieruchomością nieruchomości zbliżonych co do stanu technicznego i datą oddania do użytku, czym kierował się biegły stwierdzając, ze lokalny rynek domów mieszkalnych powiatu bolesławieckiego i decydując się na poszerzenie badanych nieruchomości położonych poza powiatem bolesławieckim (…)

 

Zgodnie z art. 330 § 1 kpk powyższe wskazania wiążą prokuratora.

6.

 

7 listopada 2013 roku Prokurator Rejonowy w Bolesławcu umorzył postępowanie albowiem jego zdaniem w postępowaniu Jerzego Karpińskiego brak znamion zarzucanego przestępstwa.

Kolejne zażalenie pełnomocnika Bogusława Biedrzyńskiego zarzuca m.in.

– naruszenie art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k. polegające na nieuzasadnionym przyjęciu braku ustawowych znamion czynu zabronionego, podczas gdy prawidłowa analiza zebranego materiału dowodowego winna prowadzić do wniosku, że do popełnienia przestępstwa z art. 233 § 4 k.k. doszło,

– naruszenie art. 297 § 1 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 9 § 1 k.p.k. polegające na nie zbadaniu wszystkich okoliczności sprawy;

– naruszenie art. 297 § 1 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 9 § 1 k.p.k. polegające na nie zbadaniu wszystkich okoliczności sprawy.

Dodatkowo pełnomocnik zarzuca niedostateczne uzasadnienie zaskarżonego postanowienia, tzn. nie omówienia istniejących rozbieżności i nie wyjaśnienie podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygnięcia.

Przyznam, że to ostatnie nieco przeraża.

Bo w praktyce może oznaczać, że wydanie istotnej decyzji procesowej nastąpiło ze względów nazywanych delikatnie pozamerytorycznymi.

 

7.

 

Na powyższe wyraźnie wskazuje uzasadnienie zażalenia:

Treść uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia prowadzi do wniosku, iż prokurator w istocie w ogóle nie przeanalizował załączonych do zawiadomienia materiałów dowodowych, w tym przede wszystkim: sprawozdania z wykonania czynności detektywistycznych z dnia 25.01.2013 r. wraz z tablicą poglądową, sprawozdania z wykonania czynności detektywistycznych z dnia 17.02.2013 r. wraz z tablicą poglądową oraz sprawozdania z wykonania czynności detektywistycznych z dnia 25.10.2012 r. wraz z tablica poglądową.

Przypomnijmy, że obowiązek takiej analizy był oczywisty wobec wyraźnego zalecenia sądu z dnia 11 lipca 2013 roku!

To nie jedyna prokuratorska niedoróbka:

Prokurator przesłuchał Jerzego Karpińskiego zanim pełnomocnik pokrzywdzonego otrzymał zawiadomienie o terminie tej czynności. W toku przesłuchania nie zadał biegłemu ani jednego pytania, które odnosiłoby się do faktów stwierdzonych w sprawozdaniach z wykonania czynności detektywistycznych.

8.

 

Prokurator w ogóle nie wyjaśnił:

1. w jaki sposób biegły mógł w ogóle przeprowadzić porównanie w oparciu o metodę skorygowanej ceny średniej, skoro zastosowane przez niego kryteria (14 budynków przedwojennych, w tym dwa z XIX w., jedna nieruchomość w ogóle nie istniała, fatalny stan techniczny pozostałych budynków, jeden z budynków w budowie, odmienna powierzchnia) wykluczały jakiekolwiek porównanie,

2. w jaki sposób biegły sądowy, który w toku niniejszego postępowania twierdzi odmiennie i wskazuje, że nie widział wszystkich nieruchomości, że oględziny nieruchomości miał prowadzić z zewnątrz (skoro ich nie widział, to jak mógł przeprowadzić zewnętrzne oględziny?), nie wiedział, bo nie sprawdził, że część nieruchomości może nadawać się do remontu, a w toku poprzedniego postępowania (sygn. akt 2 Ds. 877/12) wskazywał, że ,,przy dobieraniu nieruchomości porównawczych brałem pod uwagę położenie, wielkość budynku, wielkość i kształt działki, atrakcyjność budynku, jego architekturę (…)” oraz, że ,,ja dokonałem też oględzin zewnętrznych nieruchomości o cenie jednostkowej minimalnej i maksymalnej” (protokół przesłuchania z 26 listopada 2012 r.)., mógł w ogóle przeprowadzić badania i analizę porównawczą, tj. dokonać oględzin nieruchomości pod kątem ich cech, położenia, architektury, wieku budynków, skoro żadnej z tych cech nie znał, albowiem jej nie sprawdził i w rzeczywistości nie ustalił,

3.  i nie wyjaśnił istotnych sprzeczności w zeznaniach Jerzego Karpińskiego wskazanych j/w, jak również tego, dlaczego

4. przeprowadził przesłuchanie J. Karpińskiego zanim jeszcze zawiadomił pełnomocnika pokrzywdzonego o terminie tej czynności.

 

9.

 

Powyższe zastrzeżenia są powodem, dla których pełnomocnik p. Bogusława Biedrzyńskiego, mec. Michał Bąba uważa, że:

Przeprowadzone w toku niniejszego postępowania czynności stwarzają jedynie pozory co do ponownej analizy stanu faktycznego, która w istocie rzeczy w ogóle nie została przeprowadzona.

10.

 

Czy postępowanie karne w istocie jest fasadą, mającą jedynie znaczenie obrzędowe?

To przecież nie jest jedyny sygnalizowany w tym roku przypadek.

Podobnie dziwne postępowanie zafundowała prokuratura gliwicka wobec urzędnika katowickiego Urzędu Kontroli Skarbowej oraz warszawiaka, powiązanego z mafią paliwową!

Tu:

https://3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-prokurator-chroni-urzednika

Ba, znane są również przypadki oskarżania osób niewinnych tylko dlatego, że są niewygodne lokalnym układom lub też sprzeciwiły się mocnemu miejscowo bandycie!

 

Czy niezawisłość prokuratorska oznacza niezawisłość od przyzwoitości i zdrowego rozsądku?

 

Panie prokuratorze Seremet, czekamy na odpowiedź!

A przede wszystkim na kontrolę przynajmniej w tych dwóch jednostkach…

21.02 2014

0

Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758