POLSKA
Like

Omertá* alla Polacca?

14/01/2014
1484 Wyświetlenia
2 Komentarze
19 minut czytania
Omertá* alla Polacca?

Art. 233 § 4 kodeksu karnego: Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

0


 

Pamiętacie?

„Bogusław Jan Biedrzyński pisze:

Sąd Rejonowy w Bolesławcu w sprawie o podział majątku dorobkowego syg. akt  I Ns 419/08 zlecił w kwietniu 2009 roku Pani Lilii Ofman Biegłemu Sądowemu zrobienie operatu szacunkowego domu i dwóch działek gruntowych nr. 378 i 385 59-700 Trzebień ul. Kolejowa 7. Biegły Sądowy Lilia Ofman wyceniła dom i dwie działki gruntowe nr. 378 i 385 na sumę 347.326,-zl. Ze względu na zakwestionowanie operatu szacunkowego Pani Lilii Ofman przez Annę Luberdę ex żonę Sąd Rejonowy w Bolesławcu powołał drugiego Biegłego Sądowego Jerzego Karpińskiego

Biegły Sadowy Jerzy Karpiński w sierpniu 2010 roku oszacował mój dom z dwoma działkami gruntowymi na sumę 212.700,-zl w tym dwie działki nr. 378 i 385 na sumę 31.600,-zl. W marcu 2012 roku Sąd Okręgowy Apelacyjny w Jeleniej Górze Syg. akt II Ca 54/12 zlecił Biegłemu Sądowemu Jerzemu Karpińskiemu zrobienie aktualizacji do wyceny domu 59-70 Trzebień ul. Kolejowa 7 i dwóch działek gruntowych nr. 378 i 385. Jerzy Karpiński Biegły Sądowy zaktualizował wycenę w lipcu 2012 roku na sumę 223.100,-zl

Mój adwokat zakwestionował aktualizację wartości tego domu przez Biegłego Sądowego Jerzego Karpińskiego. Sąd Okręgowy (Apelacyjny) w Jeleniej Górze zlecił Biegłemu Sądowemu Jerzemu Karpińskiemu zrobienie opinii uzupełniającej. W sierpniu 2012 roku Biegły Sądowy Jerzy Karpiński w tej opinii uzupełniającej porównał mój dom do dwóch domów miedzy innymi w Porajowie/Bogatyni i Leśnej /Lubania.”

https://3obieg.pl/biegly-zly

1.

 

8 lutego 2013 roku do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu wpływa wniosek o wszczęcie postępowania karnego przeciw biegłemu Jerzemu Karpińskiemu z art. 233  4 kk.

Działając w imieniu Bogusława Biedrzyńskiego (pełnomocnictwo w załączeniu) zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wnoszę w imieniu mojego Mandanta o:

1. wszczęcie postępowania przygotowawczego i podjęcie niezbędnych czynności dowodowych w celu ustalenia popełnienia przez Jerzego Karpińskiego przestępstwa polegającego na tym, że:

jako biegły sądowy powołany przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu w sprawie pod sygn. akt I Ns 419/08 oraz przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. akt II Ca 54/12 złożył w dniu 25 sierpnia 2010 r. w Bolesławcu oraz w dniu 9.07.2012 r. w Jeleniej Górze fałszywe opinie, tj. opinie wyraźnie sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości i faktycznie dokonał oceny w oparciu o wyraźnie błędną metodę badawczą, przez co doprowadził Bogusława Biedrzyńskiego do pozbawienia własności nieruchomości za cenę nieodpowiadającą jej rzeczywistej wartości i w rezultacie do poniesienia szkody w znacznych rozmiarach

tj. o czyn z art. 233 § 4 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k.

Ponadto adwokat reprezentujący BJB wniósł o dopuszczenie do udziału we wszystkich czynnościach postępowania przygotowawczego.

2.

 

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala na wniosek, iż biegły sądowy Jerzy Karpiński zarówno w operacie szacunkowym z dnia 25 sierpnia 2010 r., jak również w opinii uzupełniającej z dnia 9 lipca 2012 r., sformułował ocenę:

a) wyraźnie sprzeczną z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie szacowania wartości nieruchomości – ocenił wbrew faktom obiektywnie weryfikowalnym i możliwym do sprawdzenia, iż przyjęte do porównania nieruchomości – wskazane j/w – są nieruchomościami reprezentatywnymi, tj. nieruchomościami podobnymi do nieruchomości pokrzywdzonego,

b) wyraźnie sprzeczną z rzeczywistym stanem faktycznym – spośród 22 nieruchomości przyjętych do porównania 14 to budynki przedwojenne o złym lub bardzo złym stanie technicznym, w tym dwa wzniesione jeszcze w XIX w., jeden z budynków jest w stanie budowy, jeden w ogóle nie istnieje – m. Mysłakowice. Poza dwoma budynkami (przy czym biegły z niewiadomych względów z porównania wykluczył budynek nadający się do porównania zlokalizowany w m. Kruszyn – opinia z 2012 r., str. 13) pozostałe w ogóle nie spełniają cech podobieństwa i od nieruchomości pokrzywdzonego różnią się drastycznie stanem technicznym lub częściowo stanem technicznym, a częściowo powierzchnią,

c) opartą o przyjęcie wyraźnie błędnej metody – biegły nie mógł wykonać porównania w oparciu o metodę skorygowanej ceny średniej, albowiem zastosowane przez niego kryteria wykluczały jakiekolwiek porównanie.

 

Opisane j/w błędy metodologiczne mają niezwykle istotne znaczenia dla kwestii ustalenia rzeczywistej wartości nieruchomości pokrzywdzonego.

Jerzy Karpiński oceny co do występowania nieruchomości reprezentatywnych, a w konsekwencji wniosku co do wartości nieruchomości pokrzywdzonego, sformułował, mimo, że:

* w ogóle nie sprawdził i nie ustalił warunków zawarcia transakcji, cech opisanych j/w nieruchomości, ich lokalizacji, architektury, stanu technicznego, a więc

*  nie znał w ogóle cech nieruchomości, które w swej opinii wymienił.

Skoro Jerzy Karpiński w opinii z dnia 25 sierpnia 2010 r. i z dnia 9 lipca 2012 r. całkowicie zaniechał poszukiwania nieruchomości reprezentatywnych, tj. nieruchomości podobnych do nieruchomości pokrzywdzonego, to nie mógł znać ich cech świadczących o podobieństwie, w konsekwencji nie mógł, jako biegły, ocenić wartości nieruchomości pokrzywdzonego uznając tę wartość za rzeczywistą, bo opartą jakoby na analizie cech nieruchomości podobnych (nieruchomości reprezentatywnych).

W konsekwencji Jerzy Karpiński w swej opinii z dnia 25 sierpnia 2010 r. i z dnia 9 lipca 2012 r. w ogóle nie przeprowadził badań w tym zakresie, a mimo to wysnuł taki wniosek. Skoro tak uczynił, i gdy dopuścił się tak kardynalnych błędów metodologicznych opisanych j/w, to świadczy to o tym, iż nie wie, co i o czym pisał oraz że żadnych badań i analiza porównawczych, tj. oględzin nieruchomości pod kątem ich cech, położenia, architektury, wieku budynków w ogóle nie przeprowadził. Zastosowana przez biegłego metodologia w opisanym stanie faktycznym, to w istocie metodologia nieznana tak przepisom prawa, jak i nauce.

3.

 

Do w/w wniosku zostały dołączone obszerne ustalenia detektywistyczne dotyczące faktycznych cech nieruchomości oraz cen ich sprzedaży, jakie to zostały ujęte w „wycenie” biegłego Karpińskiego.

4.

 

20 marca 2013 roku BJB zostaje przesłuchany w Prokuraturze, by już 5 dni później prokurator mógł wydać postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania z braku znamion przestępstwa w czynie zarzucanym biegłemu.

Jako dowód świadczący o braku winy Jerzego Karpińskiego został podany fakt uwzględnienia kwestionowanej opinii przez dwa składy sędziowskie, rozpatrujące sprawę cywilną.

5.

 

Zastanawiające jest, jak bardzo powód odmowy wszczęcia postępowania koliduje ze znamionami ujętymi w komentarzu do kodeksu karnego. 

Opinię biegłego (rzeczoznawcy) można uznać za fałszywą wtedy, gdy:

1) będzie wyraźnie sprzeczna z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie, której opinia dotyczy; 2) będzie wyraźnie sprzeczna z rzeczywistym stanem faktycznym;

3) będzie oparta na przyjętej wyraźnie błędnej metodzie (por. B. Kunicka-Michalska, w: A. Wąsek (red.), Kodeks karny, t. II, 2010, passim). Jednak również w tym wypadku stwierdza się trafnie, iż: odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 4 KK nie zależy od tego, czy fałszywe ustalenie faktyczne zawarte w opinii mogło mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy (wyr. SN z 9.4.2008 r., IV KK 501/07, OSNwSK 2008, Nr 1, poz. 85).

(w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316

red. dr hab. Michał Królikowski, dr hab. Robert Zabłocki, rok wydania: 2013, Wydawnictwo: C.H.Beck, Wydanie: 1)

Nic więc dziwnego, że Sąd Rejonowy w Bolesławcu, do którego wpłynęło odwołanie, uchylił postanowienie prokuratorskie i skierował sprawę do ponownego rozpoznania (11. 07 2013 r.).

Już 29 lipca prokurator wydaje postanowienie o wszczęciu śledztwa w tej sprawie. Bez powiadomienia pełnomocnika pana Biedrzyńskiego (choć wnosił o to jeszcze w lutym!) prokuratura w iście ekspresowym tempie przesłuchuje prywatnego detektywa, bowiem na materiałach zebranych przez niego opiera się doniesienie, oraz biegłego Jerzego Karpińskiego. Nie dość na tym – prokurator powołuje biegłego z zakresu budownictwa celem ustalenia wartości budynku.

Tym razem nowopowołany biegły Waldemar Suchecki koryguje wycenę biegłego Jerzego Karpińskiego na 290.000,- zł.

Zgłoszony przez pokrzywdzonego jako dowód inny operat, dotyczący praktycznie bliźniaczego zabudowania, sporządzony przez innego biegłego, na kwotę….406.000,- zł!

Wniosek ten jednak został oddalony postanowieniem prowadzącego prokuratora w listopadzie 2013 roku (7 listopada).

6.

 

Tego samego dnia Prokurator Rejonowy w Bolesławcu wydaje postanowienie o umorzeniu śledztwa z uwagi na brak ustawowych znamion, albowiem dokonana dla potrzeb śledztwa wycena nie odbiega znacznie od wyceny Jerzego Karpińskiego.

Przypomnijmy – opinia Jerzego Karpińskiego (po skorygowaniu) określa wartość nieruchomości na kwotę 223.100,- zł.

W śledztwie z kolei ta sama nieruchomość zdaniem innego biegłego osiąga wartość 290.000,- zł.

Jest to wartość wyższa o 29,99%!

W polskim prawie wartość ta miałaby znaczenie jedynie przy ustalaniu wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Otóż zgodnie z art. 6 u. 1 pkt 10.4 …. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

Czyżby ta wartość zafascynowała biegłego powołanego przez prokuraturę?

Jako że matematyka jest nauką przyjemną zwróćmy jeszcze uwagę, że początkowa wycena domu pp. Biedrzyńskich, dokonana przez biegłą Lilię Ofman wyniosła 347.326,- zł.

Jak łatwo zauważyć zatem wycena dokonana przez Waldemara Sucheckiego prawie dokładnie odpowiada średniej z obydwu wycen!

Gdyby jednak za punkt wyjścia uznać opinię biegłego Andrzeja Kobesa (406.000,- zł wartość nieruchomości bliźniaczo podobnej) otrzymamy już zaniżenie o 182.900 zł!

O 46% !

7.

 

Czy zaniżenie wartości nieruchomości „tylko” o kwotę 66.900,- zł, a więc o cenę średniej wielkości dwupokojowego mieszkania w tej samej miejscowości można uznać za nieodbiegającą znacznie od wartości ustalonej w śledztwie, pani prokurator?

8.

 

Fragment złożonego zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa:

Prokurator, w wyniku kolejnej pobieżnej oceny opartej na niepełnym materiale dowodowym – zgromadzonym w tym postępowaniu przygotowawczym, zaniechał niezbędnej analizy, czy oceniane postępowanie przygotowawcze osiągnęło ustawowy cel, o jakim mowa w art. 297 k.p.k. Zaskarżone postanowienie jest dowolne i zostało podjęte wbrew zasadom prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

 

Skoro biegły podaje organom wymiaru sprawiedliwości niesprawdzone i nigdy niezweryfikowane dane dotyczące nieruchomości, o których twierdzi, że są porównywalne, to oznacza to, iż świadomie podaje nieprawdziwe informację co do tego, że nieruchomości te posiadały cechy świadczące o podobieństwie do nieruchomości pokrzywdzonego. Działał zatem umyślnie.

 

Pełnomocnik pokrzywdzonego ponownie wskazuje, że prokurator pominął milczeniem również i tę wypowiedź biegłego, że ,,lokalny rynek domów mieszkalnych powiatu bolesławieckiego jest stosunkowo słabo rozwinięty”, co miało uzasadniać decyzję o poszerzeniu badanego rynku o tereny wiejskie powiatów sąsiadujących z Bolesławcem (str. 12 opinii uzupełniającej z dnia 9.07.2012 r.).

Zestawienie tej wypowiedzi z informacją o dowodzie – operat szacunkowy określenia wartości nieruchomości z dnia 1.01.2013 r. – prowadzi do logicznego i zgodnego ze wskazaniami wiedzy wniosku, iż nieprawdziwym jest twierdzenie, że w latach 2010-2012 w gminie Bolesławiec, obręb Trzebień, nie występowały nieruchomości nadające się do porównania i że wobec tego zaistniała potrzeba uwzględnienia nieruchomości zlokalizowanych w powiatach sąsiadujących.

Powyższe oznacza, że J. Karpiński wykonując opinię uzupełniającą z dnia 9.07.2012 r. miał możliwość zlokalizowania blisko dziewiętnastu nieruchomości podobnych do nieruchomości pokrzywdzonego.

Czego jednak nie uczynił.

8.

 

Pytania, jakie rodzi niniejsza sprawa, nie należą do tych, jakie ktokolwiek powinien stawiać publicznie w państwie prawnym.

Niemniej stawiać trzeba, i to głośno, bo za chwilę może być za późno.

We wrześniu pisałem:

Zaniżona o prawie 50% wartość domu, sąd, który za dobrą monetę przyjmuje rażąco odbiegający od realiów rynkowych operat, pieniądze z niewiadomego źródła…

Aż strach się bać, o czym to może świadczyć.

(op. cit.)

Dzisiaj, po kolejnych próbach BJB dojścia do sprawiedliwości, trzeba zapytać, dlaczego Jerzy Karpiński jest nietykalny?

Dlaczego w kraju, gdzie akt oskarżenia tworzony jest ad hoc li tylko w oparciu o zeznania pojedynczego gangstera, gdzie ciągle progiem przestępstwa jest kwota stanowiąca równowartość 60 euro gdy chodzi o funkcjonariusza nagle reguły gry stosowane wobec „plebsu” ulegają zawieszeniu?

Polacy we wszystkich badaniach pokazują brak zaufania do prokuratury i sądów. Ale cały wymiar sprawiedliwości w ogóle się tym nie przejmuje. Wreszcie – wbrew pozorom – nie jest tak, że władza sądownicza powinna być całkowicie niezależna. Owszem, od władzy wykonawczej i ustawodawczej, ale nie od opinii publicznej. Najgorzej zaczyna się dziać wtedy, kiedy nasze poczucie sprawiedliwości kompletnie rozmija się z prokuratorskim i sądowym. A do tego już w Polsce doszło.

(prof. Marcin Król)

Społeczeństwo coraz wyraźniej widzi to, co długie lata było przykrywane frazesami o niezależnej trzeciej władzy i niekomentowaniu wyroków sądowych.

Sprawa domu pp. Biedrzyńskich jest tylko jedną z wielu ilustracji tej samej choroby, niestety.

12.01 2014

 

 

_______________________

* Omertà – zmowa milczenia; nieformalne prawo sycylijskie zabraniające członkowi mafii informowania o przestępstwach mafii osób z tym przestępstwem niezwiązanych, w szczególności sędziów i policji. Z tego powodu przestępstwa mafijne były tak trudne do rozwiązania. Złamanie omerty groziło egzekucją poprzez zastrzelenie zdrajcy.

 

 

Dwa_zdjecia_domu_Wycenianego_przez_bieglego_sadowego_Jer

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

2 komentarz

 1. Oleśnica, dn. 8.02.2013 r.
  Prokuratura Rejonowa
  w Bolesławcu
  ul. Bolesława Chrobrego 5
  59-700 Bolesławiec
  Pokrzywdzony: Bogusław Biedrzyński reprezentowany przez adw. Michał Bąba z Kancelarii Adwokackiej w Oleśnicy, ul. Kilińskiego 4b/2 56-400 Oleśnica
  WNIOSEK
  o wszczęcie postępowania w sprawie o podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 233 § 4 k.k.
  Działając w imieniu Bogusława Biedrzyńskiego (pełnomocnictwo w załączeniu) zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wnoszę w imieniu mojego Mandanta o:
  1. wszczęcie postępowania przygotowawczego i podjęcie niezbędnych czynności dowodowych w celu ustalenia popełnienia przez Jerzego Karpińskiego przestępstwa polegającego na tym, że:
  jako biegły sądowy powołany przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu w sprawie pod sygn. akt I Ns 419/08 oraz przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w sprawie o sygn. akt II Ca 54/12 złożył w dniu 25 sierpnia 2010 r. w Bolesławcu oraz w dniu 9.07.2012 r. w Jeleniej Górze fałszywe opinie, tj. opinie wyraźnie sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości i faktycznie dokonał oceny w oparciu o wyraźnie błędną
  2
  metodę badawczą, przez co doprowadził Bogusława Biedrzyńskiego do pozbawienia własności nieruchomości za cenę nieodpowiadającą jej rzeczywistej wartości i w rezultacie do poniesienia szkody w znacznych rozmiarach
  tj. o czyn z art. 233 § 4 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k.
  2. dopuszczenie dowodu z akt postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Bolesławcu w sprawie o sygn. akt 2 Ds. 877/12,
  3. dopuszczenie dowodu ze sprawozdania z wykonania czynności detektywistycznych z dnia 25.01.2013 r. wraz z tablica poglądową na okoliczność: daty wybudowania uznanych przez biegłego sądowego J. Karpińskiego jako nieruchomości podobnych budynków, ich stanu technicznego, położenia, lokalizacji, walorów architektonicznych, jak również na okoliczność braku cech świadczących o podobieństwie nieruchomości wskazanych w sprawozdaniu do nieruchomości Bogusława Biedrzyńskiego będącej przedmiotem wyceny,
  4. dopuszczenie dowodu ze sprawozdania z wykonania czynności detektywistycznych z dnia 17 lutego 2013 r. wraz z tablica poglądową na okoliczność: daty wybudowania uznanych przez biegłego sądowego J. Karpińskiego jako nieruchomości podobnych budynków, ich stanu technicznego, położenia, lokalizacji, walorów architektonicznych, jak również na okoliczność braku cech świadczących o podobieństwie nieruchomości wskazanych w sprawozdaniu do nieruchomości Bogusława Biedrzyńskiego będącej przedmiotem wyceny,
  5. zwrócenie się przez tut. Prokuraturę do Urzędu Kontroli Skarbowej w Jeleniej Górze o udzielenie informacji na temat wszczętego przez UKS postępowania lub postepowń przeciwko Jerzemu Karpińskiemu dotyczącego weryfikacji operatów majątkowych wydawanych przez J. Karpińskiego,
  6. dopuszczenie pełnomocnika pokrzywdzonego do udziału we wszystkich czynnościach postępowania przygotowawczego.
  3
  UZASADNIENIE
  Stan faktyczny:
  1.
  Biegły sądowy Jerzy Karpiński, na zlecenie Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 20.08.2009 r. (sygn. akt I Ns 419/08), sporządził w dniu 25 sierpnia 2010 r. operat szacunkowy wartości nieruchomości zabudowanej położonej w Trzebieniu, gmina Bolesławiec, ul. Kolejowa 7 – działka gruntu nr 378 i 385.
  Przedmiotem operatu było m.in. ustalenie wartości rynkowej nieruchomości położonej w miejscowości Trzebień, gmina Bolesławiec, tj. działki gruntu nr 378 i 385 o pow. o,1603 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą KW JG1B/00018693/3, z wyszczególnieniem wartości posadowionych na działkach gruntu zabudowań.
  Wartość rynkową nieruchomości oszacował na kwotę 212 700,00 zł, w tym wartość działek gruntu nr 378 i 385 na kwotę 31 600 zł.
  Biegły, jako metodę badawczą, przyjął podejście porównawcze wykonane za pomocą metody skorygowanej ceny średniej dla aktualnego sposobu użytkowania. Wyjaśnił przy tym, że metoda skorygowanej ceny średniej polega na określeniu wartości rynkowej wycenianej nieruchomości na podstawie zbioru, co najmniej kilkunastu nieruchomości reprezentatywnych przyjętych do porównań, które to nieruchomości były przedmiotem transakcji sprzedaży.
  Biegły wskazał dalej (str. 14 operatu), że badanie i analizę rynku przeprowadził na podstawie aktów notarialnych oraz na podstawie informacji uzyskanych w biurach pośrednictwa obrotu nieruchomościami.
  Następnie na str. 16 operatu biegły podał w formie tabeli nieruchomości przyjęte do porównań z rynku nieruchomości domów mieszkalnych jednorodzinnych.
  Biegły oświadczył, że uzyskane wartości stanowią odwzorowanie występujących na dzień wykonania opinii na lokalnym rynku (powiat
  4
  bolesławiecki, jeleniogórski, jaworski i lwówecki) relacji rynkowych kształtujących wysokość cen takich transakcji. Analiza i konkluzje są natomiast zgodne z jego profesjonalnym przygotowaniem zawodowym.
  2.
  W opinii uzupełniającej z dnia 9 lipca 2012 r. biegły sądowy Jerzy Karpiński również zastosował podejście porównawcze wykonane za pomocą metody skorygowanej ceny średniej dla aktualnego sposobu użytkowania. Na str. 12 opinii wskazał na przyjęte do porównań nieruchomości zabudowane domami mieszkalnymi.
  Biegły oświadczył, że wyceny dokonał m.in. na podstawie informacji uzyskanych w biurach obrotu nieruchomościami. Ostateczną wartość rynkową nieruchomości położonej w miejscowości Trzebień, gmina Bolesławiec, tj. działki gruntu nr 378 i 385 o pow. o,1603 ha, ustalił na poziomie 223 100,00 zł.
  W toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Bolesławcu (sygn. akt 2 Ds. 877/12) Jerzy Karpiński zeznał, że ,,zarówno pierwsza jak i druga ekspertyza były robione zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeniem w sprawie w sprawie wyceny nieruchomości, sporządzania operatu szacunkowego”. Zeznał dalej, że ,,przy dobieraniu nieruchomości porównawczych brałem pod uwagę położenie, wielkość budynku, wielkość i kształt działki, atrakcyjność budynku, jego architekturę (…)” oraz, że ,,ja dokonałem też oględzin zewnętrznych nieruchomości o cenie jednostkowej minimalnej i maksymalnej” (protokół przesłuchania z 26 listopada 2012 r.).
  3.
  Z powyższych okoliczności wskazanych przez Jerzego Karpińskiego wynika, że dla celów sporządzanego operatu szacunkowego, jak również opinii uzupełniającej biegły dokonał oględzin przyjętych do porównań nieruchomości, co więcej wiedzę na ich temat, tj. architektury, wyglądu, położenia, atrakcyjności budynku, miał także uzyskać poprzez dokonanie oględzin osobiście.
  Tymczasem:
  5
  wyrażane w tych opiniach oceny w sposób oczywisty i dostrzegalny na pierwszy rzut oka są sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie wyceny nieruchomości. Analiza nieruchomości, wskazanych przez biegłego jako nieruchomości podobnych, może uzasadniać twierdzenie, że biegły, wbrew temu o czym twierdził w toku postępowań sądowych, składając stosowne wyjaśnienia, nie zastosował w istocie metody, o której twierdził, tj. podejście porównawcze wykonane za pomocą metody skorygowanej ceny średniej. Sposób dokonanej oceny, zwłaszcza gdy idzie o opinię uzupełniającą z dnia 9 lipca 2012 r. uzasadnia twierdzenie, iż metoda ta w opisanym stanie faktycznym jest niemożliwa do zastosowania
  I tak:
  Ze zgromadzonych informacji dotyczących lokalizacji oraz opisu stanu technicznego nieruchomości uznanych przez biegłego Jerzego Karpińskiego za porównywalne (str. 12 opinii uzupełniającej z dnia 9.07.2012 r.), a dotyczących miejscowości: Męcinka, Kondratów, Małuszów, Chełmiec, Sady Górne, Rybnica, Kraśnik Dolny (2 nieruchomości, operat z 2010 r. poz. 2, opinia z 2012 r. poz. 3), Kraśnik Górny, Rybnica (2 nieruchomości, operat z 2010 r. poz. 10 na str. 16 i opinia z 2012 r. poz. 10), Olszyna, Osiek Łużycki, Łagów, Leśna, Karłowice, Porajów, Myślibórz, Bolesławice oraz Mysłakowice (2 nieruchomości, operat z 2010 r. poz. 11 i opinia z 2012 r. poz. 11) wynika, że:
  a) Budynek położony w m. Łaziska (opinia z 2012 r.) jest budynkiem przedwojennym, przeznaczonym do generalnego remontu z uwagi na fatalny stan techniczny zarówno na zewnątrz budynku, jak i we wnętrz; stwierdzono liczne zawilgocenia; z orzeczenia technicznego z dnia 18.03.2011 r. wykonanego przez W. Kowalika wynika mi.in, że w/w budynek miał nieszczelne pokrycie dachowe, co skutkowało silnym zawilgoceniem ścian lokalu mieszkalnego usytuowanego na poddaszu, silnie zdeformowane i skorodowane obróbki blacharskie, zmurszałe i zdeformowane łaty drewniane i wymagał ,,jak najszybszego remontu”;
  b) Budynek położony w m. Leśnej (opinia z 2012 r.) jest budynkiem przedwojennym przeznaczonym w sierpniu 2011 r. do generalnego remontu; zdjęcia budynku wykonane we wrześniu 2012 r. potwierdzają jego zły stan techniczny; ze zdjęć tych jednoznacznie wynika, że zarówno położenie i wielkość budynku oraz kształt działki,
  6
  jak również atrakcyjność i architektura budynku w żadnym wypadku nie są porównywalne do nieruchomości pokrzywdzonego;
  c) Budynek położony w m. Karłowice jest budynkiem przedwojennym, przekształconym z budynku gospodarczego w mieszkalny; w budynku nie wymieniono pokrycia dachowego; elewacja budynku nie była odnawiana, a nieruchomość nie posiada własnego dojazdu,
  d) Budynek położony w m. Krępnica (opinia z 2012 r.) jest budynkiem przedwojennym, niepodpiwniczony, zadaszony zniszczoną dachówką karpiówką; dom z przeznaczeniem do generalnego remontu;
  e) Budynek położony w m. Osiek Łużycki (opinia z 2012 r.) jest budynkiem przedwojennym,
  f) Budynek położony w m. Łagów (opinia z 2012 r.) jest budynkiem przedwojennym, a w MPZP nieruchomość figuruje jako teren usług publicznych i oświaty;
  g) Budynek położony w m. Porajów (opinia z 2012 r.) jest budynkiem przedwojennym,
  h) Budynek położony w m. Mysłakowice (opinia z 2012 r.) jest budynkiem, który na dzień 18.10.2012 r. był w stanie budowy,
  i) Budynek położony w m. Męcinka (operat z 2010 r.) jest budynkiem przedwojennym, nadającym się do generalnego remontu o bardzo złym stanie technicznym,
  j) Budynek położony w m. Kondratów (operat z 2010 r.) jest budynkiem wybudowanym w 1835 r.; na przełomie 2012 r. i 2013 r. stwierdzony remont generalny budynku, na nieruchomości znajdują się ruiny budynku gospodarczego,
  k) Budynek położony w m. Małuszów (operat z 2010 r.) jest budynkiem przedwojennym wzniesionym przed 1900 r., o widocznym znacznym zniszczeniu i przeznaczonym do generalnego remontu,
  l) Budynek położony w m. Chełmiec (operat z 2010 r.) jest budynkiem przedwojennym, który w 2010 r. był przeznaczony do remontu ze względu na zły stan techniczny; w 2013 r. w dalszym ciągu na budynku występują liczne zawilgocenia, a jego stan techniczny jest zły; co więcej, budynek przylega do cieku wodnego, co świadczy o wysokim ryzyku podtopień;
  m) Budynek położony w m. Sady Górne (operat z 2010 r.) jest budynkiem przedwojennym z 1930 r. ,
  7
  n) Budynek położony w m. Rybnica (operat z 2010 r.) jest budynkiem wybudowanym w okresie międzywojennym, znajdującym się blisko cieku wodnego, narażonym na podtopienia;
  o) Budynek położony w m. Rybnica wybudowany w 2005 r. (opinia z 2012 r.),
  p) Budynek położony w m. Kraśnik Górny (operat z 2010 r.) wzniesiony w 2005 r.; budynek jest jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Posesja nie jest utwardzona poprzez jakiekolwiek kostki brukowe;
  q) Budynek położony w m. Kraśnik Dolny (operat z 2010 r.) wzniesiony w 2003 r.; budynek usytuowany jest na działce, od której w odległości około 200 m przebiega autostrada A4 jednakże w miejscu tym brak jest dostępu do powyższej drogi. Do posesji dojazd jest umożliwiony poprzez boczną drogę dojazdową,
  r) Budynek położony w m. Kraśnik Dolny (opinia z 2012 r.) wzniesiony w 2007 r.; nieruchomość została zbyta w dniu 16.09.2010 r.; cena zakupu nieruchomości to 390 000 zł,
  s) Budynek położony w m. Bolesławice (operat z 2010 r.) usytuowany jest w bezpośrednim skupisku innych domów jednorodzinnych; budynek zadaszony jest betonową dachówką podwójną rzymską. Budynek nie jest podpiwniczony. Posesja w roku sprzedaży tj. 2009 była ogrodzona płotem z różnych elementów. Od drogi dojazdowej budynek ogrodzony jest murem natomiast na pozostałej części ogrodzony jest siatką metalową. Nadmienić należy, iż budynek usytuowany jest poniżej drogi dojazdowej, co wielokrotnie przyczyniało się w przeszłości do jego zalewania poprzez wody zgromadzone na pobliskiej drodze w trakcie ulew,
  t) Budynek położony w m. Myślibórz (operat z 2010 r.) jest budynkiem przedwojennym i jest domem wielorodzinnym dwukondygnacyjnym. Budynek pionowo podzielony jest na połowę. Część północna budynku, znajdująca się na działce, była przedmiotem zakupu w dniu 29.02.2009 r. Budynek w okresie zakupu tj. 2009 r. był przeznaczony do remontu ze względu na zły stan techniczny zarówno na zewnątrz budynku jak i w jego wnętrzu. Uwidocznione były liczne zawilgocenia wewnętrzne budynku, co związane było z wystąpieniami podtopień z przyległego do nieruchomości cieku wodnego. Nieruchomość jest podpiwniczona, w okresie zakupu nie była ogrodzona. Elewacja budynku była remontowana częściowo
  8
  bezpośrednio po zakupie w 2009 roku a częściowo w październiku 2012 r. Posesja nie jest utwardzona w żaden sposób a do posesji dostać się można jedynie przez most nad potokiem przyległym bezpośrednio do budynku,
  u) Nieruchomość położona w m. Mysłakowice (operat z 2010 r. i opinia z 2012 r.); wg ustaleń pokrzywdzonego:
  1. w okresie lat 2008-2011 w miejscowości Mysłakowice powiat jeleniogórski nie odnotowano sprzedaży nieruchomości, której przedmiotem była nieruchomość o powierzchni 1055 m2, o powierzchni użytkowej budynku 186,80 m2 oraz o wartości 400 000 zł,
  2. w minionym okresie czasu na terenie miejscowości Mysłakowice dokonano za cenę 400 000 zł sprzedaży 5 (słownie pięć) nieruchomości:
  a) Data transakcji 6.06.2008 r. Mysłakowice, Czereśniowy Sad 1B (zabudowa bliźniacza) 3 działki o łącznej powierzchni 1750 m2,
  b) Data transakcji 6.06.2008 r. Mysłakowice, Czereśniowy Sad 1A (zabudowa bliźniacza) 3 działki o łącznej powierzchni 1600 m2,
  c) Data transakcji 17.07.2008 r. Mysłakowice, ul. Łokietka 32 E (budynek jednorodzinny) 1 działka o powierzchni 1125 m2,
  d) Data transakcji 21.12.2009 r. Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 23 oraz 25 (zabudowa mieszkalno użyteczna tj budynek mieszkalny oraz lokal użytkowy) 2 działki o łącznej powierzchni 1784 m2,
  e) Data transakcji 1.06.2010 r. Mysłakowice, ul. Błękitna 1 (zabudowa dom jednorodzinny) 1 działka o powierzchni 905 m2.
  Co więcej, biegły stwierdzając, że przyjęte przez niego do porównania nieruchomości są nieruchomościami podobnymi, mógł poświadczyć również nieprawdę. Poświadczenie nieprawdy dotyczy m.in. stwierdzenia, że ,,lokalny
  9
  rynek domów mieszkalnych powiatu bolesławieckiego jest stosunkowo słabo rozwinięty”, co miało uzasadniać decyzję o poszerzeniu badanego rynku o tereny wiejskie powiatów sąsiadujących z Bolesławcem (str. 12 opinii uzupełniającej z dnia 9.07.2012 r.).
  Nieprawdziwe jest twierdzenie, że w latach 2010-2012 w gminie Bolesławiec, obręb Trzebień, nie występują nieruchomości nadające się do porównania i że wobec tego zaistniała potrzeba uwzględnienia nieruchomości zlokalizowanych w powiatach sąsiadujących. Biegły wykonując opinię uzupełniającą z dnia 9.07.2012 r. miał możliwość zlokalizowania blisko dziewiętnastu nieruchomości podobnych do nieruchomości pokrzywdzonego.
  Dowód: wykaz aktów notarialnych
  Stan prawny:
  1.
  Biegły sądowy i zarazem rzeczoznawca jest niewątpliwie osobą upoważnioną do poświadczenia okoliczności mających znaczenie prawne. Upoważnienie to wynika z treści przepisów prawnych, określających kryteria, jakie powinni spełniać zarówno biegli sądowi, jak i rzeczoznawcy majątkowi oraz jakie mają oni kompetencje (zob. § 4, 12, 14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych, Dz.U. Nr 18, poz. 112 ze zm.; art. 42, 43, 44, 45 – ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.; art. 174, 175, 177 – ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, po. 543 ze zm.; § 4 – 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących działalności zawodowej, Dz.U. Nr 115, poz. 745).
  Przed wpisaniem na listę biegłych oraz na listę rzeczoznawców kandydujące osoby muszą wykazać się posiadaniem teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych z danej dziedziny nauki, techniki, sztuki lub rzemiosła. Zgodnie z rotą przyrzeczenia składanego przez biegłych sądowych, powierzone im obowiązki mają wykonywać z całą sumiennością i bezstronnością, stosownie zaś do art. 175 ust. 1 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do
  10
  szacowania nieruchomości przestrzegając zasad etyki zawodowej oraz zasad wynikających z przepisów prawa i standardów zawodowych, ze szczególną starannością właściwą dla charakteru tych czynności, a także z bezstronnością przy wycenie nieruchomości.
  Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala na wniosek, iż biegły sądowy Jerzy Karpiński zarówno w operacie szacunkowym z dnia 25 sierpnia 2010 r., jak również w opinii uzupełniającej z dnia 9 lipca 2012 r., sformułował ocenę:
  a) wyraźnie sprzeczną z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie szacowania wartości nieruchomości – ocenił wbrew faktom obiektywnie weryfikowalnym i możliwym do sprawdzenia, iż przyjęte do porównania nieruchomości – wskazane j/w – są nieruchomościami reprezentatywnymi, tj. nieruchomościami podobnymi do nieruchomości pokrzywdzonego,
  b) wyraźnie sprzeczną z rzeczywistym stanem faktycznym – spośród 22 nieruchomości przyjętych do porównania 14 to budynki przedwojenne o złym lub bardzo złym stanie technicznym, w tym dwa wzniesione jeszcze w XIX w., jeden z budynków jest w stanie budowy, jeden w ogóle nie istnieje – m. Mysłakowice. Poza dwoma budynkami (przy czym biegły z niewiadomych względów z porównania wykluczył budynek nadający się do porównania zlokalizowany w m. Kruszyn – opinia z 2012 r., str. 13) pozostałe w ogóle nie spełniają cech podobieństwa i od nieruchomości pokrzywdzonego różnią się drastycznie stanem technicznym lub częściowo stanem technicznym, a częściowo powierzchnią,
  c) opartą o przyjęcie wyraźnie błędnej metody – biegły nie mógł wykonać porównania w oparciu o metodę skorygowanej ceny średniej, albowiem zastosowane przez niego kryteria wykluczały jakiekolwiek porównanie.
  Opisane j/w błędy metodologiczne mają niezwykle istotne znaczenia dla kwestii ustalenia rzeczywistej wartości nieruchomości pokrzywdzonego.
  Jerzy Karpiński oceny co do występowania nieruchomości reprezentatywnych, a w konsekwencji wniosku co do wartości nieruchomości pokrzywdzonego, sformułował, mimo, że:
  11
   w ogóle nie sprawdził i nie ustalił warunków zawarcia transakcji, cech opisanych j/w nieruchomości, ich lokalizacji, architektury, stanu technicznego, a więc
   nie znał w ogóle cech nieruchomości, które w swej opinii wymienił.
  Skoro Jerzy Karpiński w opinii z dnia 25 sierpnia 2010 r. i z dnia 9 lipca 2012 r. całkowicie zaniechał poszukiwania nieruchomości reprezentatywnych, tj. nieruchomości podobnych do nieruchomości pokrzywdzonego, to nie mógł znać ich cech świadczących o podobieństwie, w konsekwencji nie mógł, jako biegły, ocenić wartości nieruchomości pokrzywdzonego uznając tę wartość za rzeczywistą, bo opartą jakoby na analizie cech nieruchomości podobnych (nieruchomości reprezentatywnych).
  W konsekwencji Jerzy Karpiński w swej opinii z dnia 25 sierpnia 2010 r. i z dnia 9 lipca 2012 r. w ogóle nie przeprowadził badań w tym zakresie, a mimo to wysnuł taki wniosek. Skoro tak uczynił, i gdy dopuścił się tak kardynalnych błędów metodologicznych opisanych j/w, to świadczy to o tym, iż nie wie, co i o czym pisał oraz że żadnych badań i analiza porównawczych, tj. oględzin nieruchomości pod kątem ich cech, położenia, architektury, wieku budynków w ogóle nie przeprowadził. Zastosowana przez biegłego metodologia w opisanym stanie faktycznym, to w istocie metodologia nieznana tak przepisom prawa, jak i nauce.
  Należy również wskazać, iż zebrany w sprawie materiał dowodowy, pozwala na sformułowanie wniosku, że biegły Jerzy Karpiński formułując te oceny, musiał być świadom ich nieprawdziwości. Zwraca uwagę jego zeznanie złożone w toku postępowania w sprawie o sygn. akt 2 Ds. 877/12, z którego jednoznacznie wynika, że miał on osobiście dokonywać oględzin tych nieruchomości. Jeśli faktycznie tak było, to oznacza to, że biegły świadomie podał nieprawdziwe informację co do tego, by nieruchomości te posiadały cechy świadczące o podobieństwie do nieruchomości pokrzywdzonego. Biegły musiał wiedzieć, iż nieruchomości te nie nadają się do jakiegokolwiek porównania. Jego świadomość co do tego faktu potwierdzają liczne dalsze zaniedbania takie jak: brak wskazania cech nieruchomości podobnych, warunków zawarcia transakcji dotyczących tych nieruchomości, brak opisu stanu nieruchomości, niedołączenie do opinii jakichkolwiek dokumentów istotnych wykorzystywanych przy sporządzaniu operatu (art. 153 ust. 1 zd. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami; § 4 ust. 4, § 55 ust. 2, § 56 ust. 1
  12
  pkt. 5, § 55 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego).
  Gdyby faktycznie wskazane j/w nieruchomości spełniały cechy nieruchomości podobnych, a biegły przeprowadziłby analizę zgodnie z obowiązującymi zasadami, to jego wnioski w żadnym wypadku nie mogłyby prowadzić do ocen i wniosków sformułowanych w opinii z dnia 25 sierpnia 2010 r. i z dnia 9.07.2012 r. Powyższe oznacza, w ocenie pokrzywdzonego, że biegły albo uczynił to celowo, by zaniżyć o blisko dwukrotnie wartość nieruchomości, albo w ogóle nie przeprowadził jakiejkolwiek analizy wbrew temu, o czym twierdził jako świadek w toku postępowania przygotowawczego. Nie ulega wątpliwości, że w obu wypadkach działał umyślnie.
  2.
  Nie ulega żadnej wątpliwości, że przedmiotem ochrony przepisu art. 233 § 4 k.k. jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, poprzez wydawanie przez właściwe organy poprawnych merytorycznie decyzji. Przepis art. 233 § 4 k.k. chroni więc dobro prawne ogółu (główny przedmiot ochrony). Do znamion strony przedmiotowej tego czynu należy jednak znamię okoliczności (sytuacji), scharakteryzowane zwrotem “w postępowaniu określonym w § 1”. Celem postępowania wymienionego w § 1, tzn. postępowania sądowego lub innego postępowania prowadzonego na podstawie ustawy, jest zazwyczaj ustalenie, czy ukształtowanie, praw innych osób (stron postępowania). Zatem w każdym konkretnym postępowaniu możliwe jest ustalenie relacji pomiędzy dobrem prawnym uczestniczących w tym postępowaniu osób a działaniem sprawcy czynu. Faktu, że przedstawienie fałszywej opinii może bezpośrednio naruszać interesy strony wymienionego w § 1 art. 233 KK postępowania lub zagrażać tym interesom, nie sposób więc negować – Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z 2002-04-23, I KZP 10/02, Opubl: Prokuratura i Prawo rok 2002, Nr 7, poz. 1.
  O wymaganym przez art. 49 § 1 k.k. “bezpośrednim” zagrożeniu lub naruszeniu może być mowa wtedy, gdy czyn polegający na przedstawieniu fałszywej opinii wyczerpuje równocześnie znamiona innego przestępstwa naruszającego dobra prawne konkretnej osoby.
  13
  O bezpośrednim naruszeniu lub zagrożeniu dobra prawnego konkretnej osoby może być jednak mowa także wówczas, gdy czyn ten nie narusza równocześnie znamion przestępstwa na szkodę tej osoby. Tak jest np. w przypadku przedstawienia w postępowaniu o podział majątku fałszywego operatu szacunkowego wartości nieruchomości. Trudno odmówić legitymacji pokrzywdzonego w stosownym postępowaniu karnym osobie narażonej na utratę wartości majątku, a w konsekwencji na pozbawienie tego majątku w wyniku fałszywego operatu szacunkowego.
  Biegły rzeczoznawca, zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami, stwierdza lub potwierdza pewne wartości majątkowe, a jego elaboraty szacunkowe (opinie) mają znaczenie prawne w obrocie prawnym i są wykorzystywane w różnych postępowaniach przez strony i urzędy. W niniejszej sprawie elaborat szacunkowy, opracowany przez biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego, doprowadził Bogusława Biedrzyńskiego do pozbawienia własności nieruchomości za cenę nieodpowiadającą jej rzeczywistej wartości i w rezultacie do poniesienia szkody w znacznych rozmiarach.
  Wobec powyższego należy zwrócić uwagę na następujące kwestie wynikające z niniejszego postępowania: pomiędzy czynem J. Karpińskiego polegającym na złożeniu w dniu 25 sierpnia 2010 r. i w dniu 9.07.2012 r. opinii wyraźnie sprzecznych z aktualnym stanem wiedzy, której te opinie dotyczą i dokonaniu oceny w oparciu o wyraźnie błędną metodę badań, a poniesieniem przez Bogusława Biedrzyńskiego szkody znacznych rozmiarów, istnieje bezpośredni związek.
  Oczywistym jest, że opinie J. Karpińskiego dotyczą okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie spraw cywilnych (sygn. akt I Ns 419/08 Sądu Rejonowego w Bolesławcu i sygn. akt Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II Ca 54/12). Nie ulega zatem wątpliwości, że w relacji z czynem J. Karpińskiego o znamionach wskazanych jak w niniejszym zawiadomieniu, a naruszeniem dóbr osobistych Bogusława Biedrzyńskiego istnieje bezpośredni związek przyczynowy bez jakichkolwiek ogniw pośrednich.
  Adw. Michał Bąba

  0
 2. Pingback: Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: Biedrzyński, na drzewo! | PressMix

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816