Globalnie i Lokalnie
Like

Wiarygodność dokumentów procesowych!!!!!

05/05/2014
6603 Wyświetlenia
4 Komentarze
13 minut czytania
Wiarygodność dokumentów procesowych!!!!!

Pani Pierwsza Prezes SN, Panie Prokuratorze Generalny, Panie Ministrze Sprawiedliwości, Panie Komendancie Główny Policji. Po raz kolejny tym razem publicznie zawiadamiam o przestępstwach popełnionych przez ludzi, którzy na co dzień mają stać na straży przestrzegania prawa. Dowody tego przestępstwa są poniżej w postaci kopii dokumentów na podstawie, których mój syn został bezprawnie skazany.

0


Pani Rzecznik Praw Obywatelskich Pani urzędnik zarzucił mi i mojemu synowi, że pomawiamy funkcjonariuszy policji, prokuratorów, sędziów. Prawda jest poniżej, a Pani nie uczyniła nic by chronić Prawa Obywateli.

Każdy Obywatel, który by przedstawił podobnie sporządzone dokumenty np. w urzędzie skarbowym byłby przestępcą i zapewne wymiar sprawiedliwości odpowiednio by go potraktował.

Dzisiaj przedstawię część dokumentów, które zostały wymienione przez funkcjonariuszy publicznych oraz dwa dokumenty, które nie został ujawnione, a udało mi się pozyskać.

1.
Dokumenty, o których jest mowa zostały ujawnione w następujących dokumentach:
1. postanowienie o areszcie wydobywczym z 25 lipca 2007 r. jest to odpis ale sprawę prowadziła asesor sądowa.
2. wykaz innych dowodów do przeprowadzenia na rozprawie z 7 grudnia 2007 r. załącznik do aktu oskarżenia.
3. protokół z rozprawy z 24 listopada 2008 r. sprawę prowadził wykonujący zawód sędziego Piotr Mioduszewski.

1.1
Dokumenty nie ujawnione ale istotne dla sprawy
1. nie ujawnione postanowienie o zasięgnięciu opinii z 24 lipca 2007 r. k.19 fotokopia poniżej w następnym punkcie.
2. nie ujawniony wniosek o ściganie z 25 lipca 2007 r. k.45 – mój syn już był bezprawnie pozbawiony wolności i wymuszano od niego samoprzyznanie się.

zawiadomienie k.450001
2.
Dokumenty procesowe ujmę w kilku kategoriach

2.1
Dokumenty procesowe, które posiadają jedną i tę samą pozycję zarejestrowania w rejestrach sporządzonych dokumentów KW – 2106/07.
Ze zdziwieniem stwierdziłem jeszcze w trakcie postępowania sądowego, że w aktach sprawy znajdują się dwa dokumenty o takim samym numerze pozycji zarejestrowania w rejestrach sporządzonych dokumentów. Później powziąłem wiedzę, że istnie trzeci dokument o takiej samej pozycji zarejestrowania. W ubiegłym roku znalazłem jeszcze jeden dokument. W państwie prawa rzecz niedopuszczalna, patologiczna, a przede wszystkim przestępcza działalność.
Dla refleksji niech podatnik przedstawi urzędowi skarbowemu albo strona w jakimkolwiek sądzie kilka dokumentów o takim samy numerze pozycji zarejestrowania!!!!! Efekty będą wiadome!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. notatka służbowa k.1 – jednym z numerów jest KW- 2106/07
2. protokół przesłuchania świadka k.34-35 – KW – 2106/07
3. postanowienie o zasięgnięciu opinii k.19 – jedyny dokument, który został zarejestrowany w rejestrze sporządzonych dokumentów – KW – 2106/7
4. protokół z zatrzymania osoby k.8 – KW – 2106/07
Czy są jeszcze inne dokumenty o takim samy numerze zarejestrowania można dopiero stwierdzić po analizie całych akt?

Ponadto dwa dokumenty już wymienione posiadają tę samą pozycje zarejestrowania pod innym jeszcze numerem KZ- 656/07
1. notatka służbowa k.1 – występuje jako jeden z numerów KZ – 656/7
2. protokół z zatrzymania osoby k.8 – jako drugi numer występuje KZ 656/7, ale brak jest pozostałych wpisów takich jak w k.1!!!!

notatka urzedowa k.10001
postanowienie k.190001
protokół k.340001postanowienie o zatrzymaniu 20001
2.2
Dokumenty procesowe nie podpisane przez uczestników postępowania zgodnie z art. 150 § 1 i § 2 k.p.k. oraz § 51 ust.5 zarządzenia nr1426 KGP z 23 grudnia 2004 r. Są jeszcze ciekawsze kwiatki ale o nich w osobnym temacie

Art.150 §1.Z wyjątkiem protokołu rozprawy lub posiedzenia protokół podpisują osoby biorące udział w czynności. Przed podpisaniem należy go odczytać i uczynić o tym wzmiankę.
Art. 151 §2.Jeżeli protokół nie został należycie podpisany bezpośrednio po zakończeniu czynności, brakujące podpisy mogą być złożone później, ze wskazaniem daty ich złożenia i przyczyn opóźnienia.

§ 51 ust.5 Każdą stronę protokołu, niezwłocznie po zakończeniu czynności, podpisują wszystkie osoby biorące udział w czynności, z zastrzeżeniem przepisu art. 151 § 2 k.p.k.

1. protokół z zatrzymania osoby k.8v – brak podpisu mojego syna pomimo, że taki protokół podpisał, jest na to wiarygodny dowód.Fotokopia powyżej.
2. protokół z przesłuchania podejrzanego o czyn z art. 280 §1 k.k. dla ułatwienia dodam jest to rozbój, k.226-230, k.228 jako jedyna z kart, ale z treścią z początku przesłuchania z 3 grudnia 2007 r. nie podpisana przez nikogo. O tym będzie więcej w innym temacie.
3. są jeszcze spisy opisy rzeczy ale to przedstawię poniżej jako osobny punkt

postanowienie o zatrzymaniu 20001

protokół k2280001

3
Dokumenty procesowe, które nie zostały zarejestrowane w żadnym rejestrze sporządzonych dokumentów oraz nie wiadomo jakiej sprawy dotyczą.
Wymienię tylko dokumenty te które zostały wymienione w przez asesora Prokuratury Rejonowej i wykonującego zawód sędziego.

Ograniczę się tylko do głównych protokółów
1. protokół przesłuchania pokrzywdzonej k.2-4 – to będzie osobnym tematem,
2. protokół przesłuchania świadka k.27-29 – osoba prywatna zakryłem dane osobowe,
3. protokół przesłuchania świadka k.30-31 – jak wyżej
4. protokół przesłuchania świadka funkcjonariusz policji Mariusz Stań k.32-33, k.102-103, plan miejsca zdarzenia nakreślony przez tego świadka k.104
5. protokół z przeszukania osoby k.10-12,
6. protokół z zatrzymania rzeczy k.14-16,
7. protokół z zatrzymania rzeczy k.21-23,
8. protokół okazania osoby k.43-44

protokół k.270001

protokół k.300001

protokół k.320001

protokół k.1020001

protokół k.100001

protokół k.140001

protokół okazania k.430001

4
Dokumenty procesowe przerobione poświadczające nieprawdę tu wskażę tylko część pozostałe będę omawiał w osobnych tematach.
15 listopada 2007 r. dokonano bezczelnego sfałszowania trzech dokumentów procesowych, tego dnia zamazano numery dowodów rzeczowych i opisano je na nowo przydzielając nowe numery. O samym procederze już pisałem ale ten temat będzie rozszerzony w osobnym temacie.

Co na temat przekreśleń mówią przepisy prawa

K.p.k. Art.151.
§1.Skreślenia oraz poprawki i uzupełnienia poczynione w protokole wymagają omówienia podpisanego przez osoby podpisujące protokół.

Zarządzenie nr1426 KGP z 23 grudnia 2004 r.
§ 51
6. W formularzu protokołu z czynności należy zakreślić wolne miejsca w sposób uniemożliwiający ich późniejsze wypełnienie.
7. Niedopuszczalne jest wymazywanie, zamazywanie lub w inny sposób czynienie nieczytelnym pierwotnego zapisu w protokole. Tekst błędny należy przekreślić i zastosować przepis art. 151 § 1 k.p.k.

1. wykaz dowodów rzeczowych k.49 – dokument sporządzony ze wsteczną datą, dokument z pozycją zarejestrowania „o”
2. wykaz dowodów rzeczowych k.50 – dokument posiada trzy daty i żadna nie odpowiada prawdzie, dokument z pozycją zarejestrowania „00”
3. dowód rzeczowy o nr Drz 3698/07 – by ten świstek papieru spreparować 15 listopada sfałszowano dwa wcześniejsze dokumenty.

k.490001

k.500001

k.187 0002

5
Dokumenty procesowe o nazwie spis i opis rzeczy jako wykonane niezgodnie z art. 228 i 229 k.p.k. oraz zarządzeniem nr 1426 KGP z 23 grudnia 2004 r. z tymi dokumentami cofnęliśmy się do czasów stalinowskich. Dokument, na którym nie ma podpisu osoby zainteresowanej jest dowodem w sprawie a gdzie Konstytucja, ustawy i inne przepisy prawa

kpk
Art.228.§1.Przedmioty wydane lub znalezione w czasie przeszukania należy po dokonaniu oględzin, sporządzeniu spisu i opisu zabrać albo oddać na przechowanie osobie godnej zaufania z zaznaczeniem obowiązku przedstawienia na każde żądanie organu prowadzącego postępowanie.
§2.Tak samo należy postąpić ze znalezionymi w czasie przeszukania przedmiotami mogącymi stanowić dowód innego przestępstwa, podlegającymi przepadkowi lub których posiadanie jest zabronione.
§3.Osobom zainteresowanym należy natychmiast wręczyć pokwitowanie stwierdzające, jakie przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane.

Art.229.Protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania powinien, oprócz wymagań wymienionych w art. 148, zawierać oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie ma związek, oraz podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności, dokładną listę zatrzymanych rzeczy i w miarę potrzeby ich opis, a nadto wskazanie polecenia sądu lub prokuratora. Jeżeli polecenie nie zostało uprzednio wydane, zamieszcza się w protokole wzmiankę o poinformowaniu osoby, u której czynność przeprowadzono, że na jej wniosek otrzyma postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia czynności.
Art.148.§1.Protokół powinien zawierać:
1)oznaczenie czynności, jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestniczących,
2)przebieg czynności oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników,
3)wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia, a jeżeli postanowienie lub zarządzenie sporządzono osobno, wzmiankę o jego wydaniu,
4)w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności.
§2.Wyjaśnienia, zeznania, oświadczenia i wnioski oraz stwierdzenia określonych okoliczności przez organ prowadzący postępowanie zamieszcza się w protokole z możliwą dokładnością. Osoby biorące udział w czynności mają prawo żądać zamieszczenia w protokole z pełną dokładnością wszystkiego, co dotyczy ich praw lub interesów.
§3.W protokole nie wolno zastępować zapisu treści zeznań lub wyjaśnień odwoływaniem się do innych protokołów.
§4.Osoby biorące udział w czynności mają prawo żądać odczytania fragmentów ich wypowiedzi wciągniętych do protokołu.

Zarządzenie KGP
§ 180 4. Wszystkie rzeczy zabezpieczone podczas dokonywania czynności niecierpiących zwłoki przechowuje się w zamkniętej metalowej szafie dyżurnego jednostki Policji, jeżeli nie jest możliwe przekazanie ich prowadzącemu postępowanie, policjantowi komórki techniki kryminalistycznej, biegłemu bądź depozytariuszowi. Dyżurny kończący zmianę przekazuje klucze od szafy policjantowi przejmującemu dyżur i odbiera od niego pokwitowanie przejęcia rzeczy. Inne rzeczy, których gabaryty lub właściwości nie pozwalają na umieszczenie ich w szafie, przechowuje się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Kierownik jednostki Policji lub upoważniony przez niego policjant może wyznaczyć inne miejsce przechowania rzeczy. Przepisu nie stosuje się do dyżurnego Komendy Głównej Policji, a także do przedmiotów i substancji wymienionych w ust. 5.

1. spis i opis rzeczy k.11
2. spis i opis rzeczy k.15
3. spis i opis rzeczy k.22

k.110001

k.150001

k.220001

dokumenty te zostały sporządzone niezgodnie z art. 148 k.p.k.
Dowody rzeczowe nie wiadomo gdzie i przez kogo były zabezpieczone. Przepisy w tym względzie nie budzą żadnych wątpliwości.
Podobnie było z materiałem biologicznym zabezpieczonym do badań, który będzie opisany osobno.

Komentarz do tej sytuacji jest zbyteczny Kraj nad Wisłą jako państwo bananowe.

0

tomm

61 publikacje
21 komentarze
 

4 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758