HYDE PARK
1

Skarga do Izby Dyscyplinarnej

10/02/2020
1224 Wyświetlenia
0 Komentarze
32 minut czytania
no-cover

Jelenia Góra, dnia 10 lutego 2020 r. Grzegorz Niedźwiecki PESEL 61072301251 58-506 Jelenia Góra Działkowicza 19   Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego I inni   Skarga na terror państwowy   Wnoszę o: wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec wskazanych w rozwinięciu funkcjonariuszy, godzących w autorytet władzy i sabotujących reformę sądownictwa, wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze od prowadzenia procesów karnych i cywilnych dotyczących Grzegorza Niedźwieckiego, wyłączenia sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze od prowadzenia postępowań odwoławczych dotyczących Grzegorza Niedźwieckiego, wyłączenia sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu od prowadzenia postępowań podległych apelacji dotyczących Grzegorza Niedźwieckiego, stwierdzenie nieważności postępowania II S 14/19 i wznowienie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16, zobowiązanie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do rozpatrzenia […]

0


Jelenia Góra, dnia 10 lutego 2020 r.

Grzegorz Niedźwiecki

PESEL 61072301251

58-506 Jelenia Góra

 1. Działkowicza 19

 

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego

I inni

 

Skarga na terror państwowy

 

Wnoszę o:

 1. wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec wskazanych w rozwinięciu funkcjonariuszy, godzących w autorytet władzy i sabotujących reformę sądownictwa,
 2. wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze od prowadzenia procesów karnych i cywilnych dotyczących Grzegorza Niedźwieckiego,
 3. wyłączenia sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze od prowadzenia postępowań odwoławczych dotyczących Grzegorza Niedźwieckiego,
 4. wyłączenia sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu od prowadzenia postępowań podległych apelacji dotyczących Grzegorza Niedźwieckiego,
 5. stwierdzenie nieważności postępowania II S 14/19 i wznowienie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16,
 6. zobowiązanie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do rozpatrzenia wniosku pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego o oddalenie wniosku wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.

 

Uzasadnienie

Pomoc prawna – korupcja prokuratorsko-sędziowska

 

Układ zamknięty – my wam to, wy nam to.

Ograniczę się tu do pokłosia wadliwie prowadzonej egzekucji, nie będę się rozwodził co do faktu, że egzekucję wszczęto na podstawie fałszu intelektualnego SSR Jarosława Staszkiewicza (który awansował później za dobrą robotę na Przewodniczącego II Wydziału Karnego), w oparciu o fałsz materialny (II K 767/07) i sfingowany proces cywilny SSR Junony Gajewskiej (I C 1062/08), prowadzony z naruszeniem art. 11 k.p.c.

 

Wstęp

W dniu 28 czerwca 2006 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę III CZP 23/06, w której określił, że:

Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.

 

W dniu 14 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Ostródzie wydał postanowienie I Co 2801/12, oddalające wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.

W dniu 28 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Elblągu wydał postanowienie I Cz 94/13, oddalające z mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. zażalenie wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 14 stycznia 2013 r. sygn. akt I Co 2801/12, powołując się w uzasadnieniu na wykładnię SN III CZP 23/06.

 

Rozwinięcie

W dniu 13 stycznia 2009 r. SSR w Jeleniej Górze Lucyna Domagała wydała postanowienie I Co 3259/08, wzywające dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego do wykonania czynności zastępowalnej, określonej w tytule wykonawczym I C 1062/08, w trybie art. 1050 k.p.c.

W toku postępowania I Co 3259/08 nałożono na dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego grzywny w łącznej wysokości 27.100 zł (2.000, 2.000, 2.000, 4.000, 4.000, 4.500, 8.600 zł), które zamieniono na 180 dni aresztu.

Sprawa winna być rozstrzygnięta w trybie art. 1049 k.p.c. i zakończona w dwa miesiące, a trwa 4107 dni co stanowi 11 lat, 2 miesiące i 28 dni.

W dniu 4 sierpnia 2015 r. SSR Paweł Siwek wydał postanowienie I Co 3259/08, umarzające postępowanie w sprawie, z racji wyczerpania środków przymusu. Winien był umorzyć z urzędu postępowanie egzekucyjne dużo wcześniej, w trybie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c.

To było zmuszanie do określonego zachowania, nadużycie uprawnień i ewidentna dyskryminacja oraz nierówne traktowanie.

Orzeczenia zgodne z uchwałą SN III CZP 23 06:

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Orzeczenia-zgodne-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-III-CZP-23-06.pdf

 

W dniu 26 listopada 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.), pełnomocnik wierzyciela złożył do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności.

W dniu 9 listopada 2016 r. SSR Paweł Woźniak, po naruszeniu zasady dyspozycyjności (zmiana sygnatur i błędne czytanie treści wniosku), wydał postanowienie I Co 441/16, wzywające dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego do wykonania czynności zastępowalnej (czytaj treść pkt I. wyroku z dnia 3 września 2008 r. I C 1062/08) w trybie art. 1050 k.p.c.

W dniu 5 czerwca 2017 r. SSR Paweł Woźniak wydał postanowienie I Co 441/16, nakładające na dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego grzywnę w kwocie 2.000 zł i orzekając na wypadek niezapłacenia – zamianę grzywny na areszt, licząc jeden dzień aresztu za równoważny 500,00 zł grzywny.

W tym miejscu wskazać należy, że SSR Paweł Woźniak nie zamienił grzywny na areszt, uruchomił po różnych manewrach i próbie umorzenia postępowania I Co 441/16 z naruszeniem prawa procesowego w dniu 9 kwietnia 2019 r. kolejny wniosek wierzyciela z dnia 10 lipca 2018 r.

W dniu 15 kwietnia 2019 r. dłużnik Grzegorz Niedźwiecki złożył do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wniosek (który ponowił 7 lipca 2019 r.), o oddalenie wniosku wierzyciela (doręczonego dnia 9 kwietnia 2019 r.) od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., załączając ściągę (przełożenie postanowienia SR w Ostródzie wydanego w oparciu o uchwałę SN III CZP 23/06).

Postępowanie I Co 441/16 zawisło gdzieś z niewiadomych przyczyn, SSR Paweł Woźniak się rozchorował (to ostatnio modna absencja wśród sędziów), wnioski obu stron do dziś nierozpatrzone, podjęto w trybie pilnym inne kroki. Naruszono Polską Kartę Praw Ofiary oraz Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Postanowiono zrobić z Grzegorza Niedźwieckiego przestępcę lub wariata, o czym później, po przeanalizowaniu postępowań odwoławczych.

– – –

Postępowania odwoławcze

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, w odróżnieniu od Sądu Okręgowego w Tarnowie (I Cz 44/06) i Sądu Okręgowego w Elblągu (I Cz 94/13), oddalał zażalenia pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego na tryb egzekucji (II Cz 233/17) i nakładanie grzywien (II Cz 675/17), inaczej zinterpretował wykładnię prawa SN III CZP 23/06.

II Cz 233/17, II Cz 675/17 – orzeczenia niezgodne z prawem

W dniu 25 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (SSO Beata Kostaś, SSO Beata Glazar, SSO Alicja Izydorczyk) wydał na posiedzeniu niejawnym postanowienie II Cz 233/17 oddalające zażalenie skarżącego na wezwanie „dłużnika” do wykonania czynności… niezastępowalnej w sprawie I Co 441/16 – fałszywie interpretując tytuł wykonawczy I C 1062/08 oraz uchwałę Sądu Najwyższego III CZP 23/06.

W dniu 28 września 2017 roku zapadło postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt II Cz 675/17, oddalające zażalenie Grzegorza Niedźwieckiego na nałożenie bezpodstawnej grzywny, bo w trybie niedopuszczalnym (art. 1050 k.p.c.). Tylko osoby nieumiejące czytać ze zrozumieniem uchwały SN III CZP 23/06 mogły wydać takie z rozdwojeniem jaźni (jestem za, a jednocześnie przeciw) orzeczenie. Sylwia Bańka-Mrozewska, Beata Glazar, Alicja Izydorczyk pogwałciły autorytet Sędziów Sądu Najwyższego – Jacka Gudowskiego, Teresy Bielskiej-Sobkowicz, Zbigniewa Strus przekłamując uchwałę SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06. To nie była pomyłka, czy swobodna ocena, tylko umyślne zamknięcie drogi sądowej (procesowej), instancyjnej, do orzeczenia prawidłowego, uczciwego. To jest właśnie niedopełnienie obowiązku sędziów drugiej instancji, podjęcia realnej kontroli instancyjnej, przeprowadzenia właściwej analizy, jak uczynił to Sąd Okręgowy w Tarnowie w postępowaniu I Cz 44/06, przeprowadzonym w oparciu o wyjaśnione na wniosek zagadnienie prawne SN III CZP 23/06.To jest dodatkowa okoliczność wskazująca zasadność skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/11-lat-zniewolenia.pdf

Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze dopuścili się przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy, poplecznictwa, dyskryminacji Grzegorza Niedźwieckiego i nierównego traktowania.

 

W dniu 9 kwietnia 2019 r. Grzegorz Niedźwiecki złożył skargę na przewlekłość postępowania I Co 441/16., wskazując w uzasadnieniu współudział w obstrukcji SSO: Wojciecha Damaszki, Alicji Izydorczyk, Beaty Glazar.

W dniu 11 kwietnia 2019 r., tj. dwa dni po złożeniu skargi na przewlekłość postępowania, w drodze rzekomego losowania do skargi na przewlekłość postępowania wylosowali się SSO: Wojciech Damaszko, Alicja Izydorczyk, Beata Glazar.

W dniu 26 września 2019 r. SSO: Wojciech Damaszko, Alicja Izydorczyk, Beata Glazar, wydali postanowienie II S 14/19, oddalające skargę na ewidentną przewlekłość postępowania I Co 441/16, uzasadniając to tym, że w wyniku złożenia skargi akta postępowania egzekucyjnego były w sądzie odwoławczym i sędzia prowadzący postępowanie egzekucyjne Paweł Woźniak nie miał w oparciu o co orzekać.

Zważyć należy, że postępowanie egzekucyjne I Co 441/16 trwa 1525 dni co stanowi 4 lata, 2 miesiące i 2 dni, a nie pięć miesięcy.

W dniu 20 września 2019 r., tj. sześć dni przed uzgodnioną decyzją, SSO w Jeleniej Górze Bożena Roman wydała postanowienie II S 14/19, odrzucające wniosek pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego o wyłączenie wszystkich sędziów miejscowych od rozpatrywania skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16.

Oczekuję wznowienia postępowania II S 14/19 z powodu nieważności na podstawie art. 401 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 379 pkt 4 k.p.c. i art. 48 § 1 pkt 1 k.p.c. (iudex inhabilis). Sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Damaszko wytoczył mi (rękoma prokuratorów) proces karny w Legnicy II K 38/19, który jest skutkiem poplecznictwa w pokłosiu wyroku bez przyczyny i sfingowanego procesu cywilnego I C 1062/08, tj. prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej I Co 441/16 w niedopuszczalnym trybie art. 1050 k.p.c. (vide SN III CZP 23/06). W związku z powyższym postępowanie II S 14/19 jest nieważne z urzędu, ponieważ SSO Wojciech Damaszko był wyłączony z mocy ustawy z rozstrzygania skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16. Sędzia Wojciech Damaszko jest wyłączony z mocy ustawy w sprawach, w których pozostaje ze stroną w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki (instytucja iudex inhabilis).

W Sądzie Rejonowym w Legnicy toczy się obecnie pod sygnaturą akt II K 38/19 postępowanie karne o przestępstwo znieważenia przez Grzegorza Niedźwieckiego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych Sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciecha Damaszko, tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k. Jest to postępowanie, którego przyczyną jest kwestia obstrukcji w sprawie I Co 441/16, czyli istoty postępowania II S 14/19 (skarga na przewlekłość postępowania I Co 441/16).

– – –

Kwestia naruszenia przez sprawców Polskiej Karty Praw Ofiary

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Grzegorz Chojnacki, zainicjował w zmowie z sędziami jeleniogórskimi śledztwo 3 Ds. 359/17, o znieważenie podczas pełnienia obowiązków służbowych SSO Wojciecha Damaszko, którego odwołał z funkcji Prezesa Minister Sprawiedliwości za niesprawne funkcjonowanie sądu.  Znieważenie na służbie sędziego miało polegać na wysłaniu słusznej krytyki pocztą e-mail w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 (czas jest nieścisły, ponieważ komputer organizacji pozarządowej, który przywłaszczyli prokuratorzy nie dał im jasnej odpowiedzi). Dopuszczono się tu obrazy przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego. Kwalifikacja prawna czynu z art. 226 § 1 k.k. jest niedopuszczalna (vide wyrok TK P 3/06 i uchwala SN I KZP 8/12), jeżeli nie istniały dwa czynniki łącznie (zbieżność czasowa i miejscowa czynu).

Sprawę po prokuratorze Grzegorzu Chojnackim, przejęła jego koleżanka Anna Surowiak, która dopuściła się imputacji niepoczytalności u Grzegorza Niedźwieckiego i naruszenia innych dóbr.

Grzegorz Niedźwiecki pozwał dyspozycyjną prokurator do sądu cywilnego. W ramach wdzięczności, z naruszeniem prawa procesowego i słusznego interesu społecznego, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowił uruchomić proces karny II K 900/19 przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu, o… zniesławienie PPR Anny Surowiak.

W dniu 16 października 2019 r. SSR Joanna Dworzycka-Skrobowska wydała wyrok nakazowy przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu z art. 212 § 2 k.k., o… zniesławienie PPR Anny Surowiak. Wyrok wydano w ramach wdzięczności, od którego pokrzywdzony złożył sprzeciw.

W dniu 19 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał postanowienie II K 1423/18, występujące do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozważenie możliwości przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. Sąd doszedł do wniosku, że dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga, aby nie brać udziału w sprawie ówczesnego Prezesa Sądu Okręgowego Wojciecha Damaszko, którego wszyscy doskonale znają. Procedowanie w sprawie kolegi byłoby niestosowne i sprzeczne z zasadą iudex suspectus.

W dniu 20 grudnia 2018 r. Sąd Najwyższy postanowił wniosek uwzględnić i sprawę przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Legnicy. Sygn. akt V KO 85/18.

W dniu 12 grudnia 2019 r. SSR w Legnicy Aneta Andel na rozprawie II K 38/19 postanowiła podważyć wolę sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wyrażoną w postanowieniu II K 1423/18 i postanowienie Sądu Najwyższego V KO 85/18 wyznaczające dla dobra wymiaru sprawiedliwości Sąd Rejonowy w Legnicy do rozpatrywania sprawy w przedmiocie sędziego Wojciecha Damaszko i „w drodze pomocy prawnej” pozwolić kolegom byłego Prezesa przesłuchać w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze.

W dniu 15 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał zawiadomienie II Ko 3581/19 o posiedzeniu sądu w dniu 13 lutego 2020 r. w przedmiocie przesłuchania kolegi Wojciecha Damaszko.

W dniu 22 stycznia 2020 r. SSR Aneta Andel wydała postanowienie we własnej sprawie, pozostawiając bez rozpoznania wniosek pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego o wyłączenie ze sprawy II K 38/19 SSR Anety Andel. Nie przypadkiem Aneta Andel, która w chwili przystąpienia do procesu była referentem, awansowała na sędziego.

Wcześniejszy wniosek o wyłączenie sędzi Anety Andel ze sfingowanej sprawy II K 38/19, rozpatrzył negatywnie SSR Kazimierz Chłopecki, który wydał z naruszeniem warunków odpowiedzialności karnej oraz prawa procesowego wyrok nakazowy w tej sprawie przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu w dniu 12 marca 2019 r.

 

Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, naruszając zasady działania organów państwa i obowiązek przestrzegania prawa, pełnienia rolę do jakiej zostali powołani, postanowili uprzykrzać jeszcze bardziej życie nękanemu jedenaście lat Grzegorzowi Niedźwieckiemu. Zamiast rozstrzygnąć postępowanie egzekucyjne I Co 441/16 i naprawić szkodę, to postanowili zrobić z niego przestępcę umyślnego, aby zabrać mu legitymację prezesa OPP.

Zlecili Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze wszcząć śledztwo z art. 226 § 1 k.k. i art. 238 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu za wysłanie w dniu 24 lipca 2018 r. krytycznej opinii drogą e-mail na temat prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w postępowaniu I Co 3259/08 w sposób upokarzający. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Paweł Siwek zamieniał bezpodstawne grzywny na areszt i przez lata nękał Grzegorza Niedźwieckiego.

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze zleciła śledztwo 3 Ds. 183/18 asesorowi Maciejowi Boguckiemu. Ten wykonał dobrze zadanie i w nagrodę dostąpił zaszczytu przyjęcia go w skład prokuratorów. Akt oskarżenia trafił pierwotnie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Tak wygląda koteria miejscowa w Jeleniej Górze:

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/chora-wlasciwosc-miejscowa/

 

W dniu 22 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wydał postanowienie II K 1456/18, występujące do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozważenie możliwości przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. Sąd doszedł do wniosku, że dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga, aby nie brać udziału w sprawie sędziego Pawła Siwka, którego wszyscy doskonale znają. Procedowanie w sprawie kolegi byłoby niestosowne i sprzeczne z zasadą iudex suspectus.

W dniu 20 grudnia 2018 r. Sąd Najwyższy postanowił wniosek uwzględnić i sprawę przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Złotoryi. Sygn. akt V KO 86/18.

Zważyć należy, że czynu określonego w akcie oskarżenia nie popełniono, naruszono warunki odpowiedzialności karnej.

Wysłanie wiadomości e-mail w dniu 24 lipca 2018 r. nie spełniało elementów pisma procesowego, określonych w art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k. i skierowanie aktu oskarżenia z art. 238 k.k. było przekroczeniem uprawnień. Kwestię alternatywnego art. 226 § 1 k.k., błędnej kwalifikacji prawnej czynu, wyjaśniłem już wcześniej, przy analizowaniu sprawy II K 38/19 z Legnicy.

Sprawę przydzielono SSR Jackowi Kielarowi. Ten dopuścił się obrazy przepisów prawa materialnego i obrazy przepisów prawa procesowego.

SSR Jacek Kielar naruszył art. 129 § 1 k.p.k., nie określając w wezwaniu na rozprawę czy stawiennictwo jest obowiązkowe i nie uprzedzając o skutkach niestawiennictwa. Zgodnie z art. 117 § 3 k.p.k., w razie niestawiennictwa strony, obrońcy lub pełnomocnika, których obecność jest obowiązkowa, czynności procesowych się nie przeprowadza

SSR Jacek Kielar nie ustosunkował się przed podjęciem przewodu sądowego do wniosku oskarżonego o umorzenie postępowania ze względu na negatywne przesłanki procesowe. Argumentacja w protokole rozprawy głównej z dnia 28 lutego 2019 (nie ogłoszenia wyroku), jest mało poważna, że wniosek jest przedwczesny i rozpoznanie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, naruszając jednocześnie zasadę swobodnej oceny dowodów. Wyrok wydano w dniu rozprawy, bez procesu. Nie było głosów końcowych (art. 406 § 1 k.p.k.) i narady sądu (art. 408 k.p.k.).

W dniu 28.lutego 2019 r. SSR w Złotoryi Jacka Kielar ogłosił ponoć wyrok II K 851/18 przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu, skazując go za czyn z art. 238 k.k.

SSR Jacek Kielar nie wyjaśnił istoty sprawy, czyli przyczyny prowadzenie egzekucji I C 1062/08 (I Co 3259/08) w niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06). Sąd nie wziął pod uwagę krzywdy, przesłanek jakimi kierował się pokrzywdzony Grzegorz Niedźwiecki (4250 dni terroru państwowego).

SSR Jacek Kielar naruszył art. 16 k.p.k., nie pouczył uczestników postępowania o toku postępowania i nie poinformował o przysługujących uprawnieniach. Przeleżakował ogłoszony skrycie wyrok I instancji i uznał, że jest on prawomocny.

SSR Jacek Kielar naruszył art. 100 § 3 k.p.k., nie doręczył wyroku podmiotom uprawnionym, do wniesienia środka zaskarżenia.

Wyrok doręczono oskarżonemu dnia 3 kwietnia 2019 r.

Apelację od wyroku oskarżony złożył dnia 9 kwietnia 2019 r., zgodnie z art. 445 § 1 k.p.k.

SSR Jacek Kielar naruszył art. 448 § 1 k.p.k., nie zawiadomił o przyjęciu apelacji prokuratora oraz obrońców i pełnomocników, a także strony i nie przekazał niezwłocznie akt sądowi odwoławczemu.

SSR Jacek Kielar naruszył art. 93 § 2 k.p.k. w zw. z art. 429 § 1 k.p.k., nie wydał zarządzenia o odmowie przyjęcia środka zaskarżenia, od którego przysługuje zażalenie.

SSR Jacek Kielar naruszył fundamentalne prawo do obrony (art. 6 k.p.k. w zw. z art. 42 ust. 2 konstytucji), prawo do zaskarżenia orzeczeń (art. 425 § 1 k.p.k. w zw. z art. 78 konstytucji), niezbywalne prawo do dwóch instancji (art. 444 k.p.k. w zw. z art. 176 konstytucji).

SSR Jacek Kielar naruszył zasady działania organów państwa i obowiązek przestrzegania prawa oraz prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPCz).

Skrytobójczym wyrokiem, oddano oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego. Skazany nielegalnym wyrokiem Grzegorz Niedźwiecki nie uznał za stosowne przyjmować kuratora. Co ciekawe, tajemniczo skazany zwolniony został z opłat i kosztów sądowych.

Kurator sądowy Paweł Kolanus wystąpił z wnioskiem o zarządzenie wykonania kary pozbawienia sześciu miesięcy wolności. Posiedzenie w dniu 28 stycznia 2020 r. nie doszło do skutku, ponieważ Sąd Rejonowy w Złotoryi nie dysponował aktami w sprawie II K 851/18. Sprawę bada Prokuratura Krajowa.

Postępowanie jest w toku, Grzegorz Niedźwiecki czeka na doręczenie mu zarządzenia o odmowie przyjęcia apelacji. Wniosek złożono dnia 6 sierpnia 2019 r.

Niezależnie od powyższego, pokrzywdzony Grzegorz Niedźwiecki złożył prośbę do Prezydenta Rzeczypospolitej o ułaskawienie.

https://socjolog61.neon24.pl/post/152321,prosba-o-ulaskawienie

 

Zakończenie

Funkcjonariusze Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze uczestniczący w terrorze państwowym w stosunku do Grzegorza Niedźwieckiego w latach 2007 – 2020:

 1. Staszkiewicz Jarosław
 2. Grzelak-Kula Aleksandra
 3. Migoń Karwowska Maria
 4. Kałużna-Rudowicz Agnieszka
 5. Polikowska Joanna
 6. Muszka Andrzej
 7. Grzebień Wojciech
 8. Chojnacka Kucharska Beata
 9. Dworzycka-Skrobowska Joanna
 10. Zierkiewicz Sylwia
 11. Stupnicki Grzegorz
 12. Skibińska Anna
 13. Kosowski Konrad
 14. Gajdecki Marek
 15. Kot Karin
 16. Rycyk Marcin
 17. Mikołajczak (Domagała) Lucyna
 18. Antoszewski Jaromir
 19. Kuśmierek Rafał
 20. Długosz Urszula
 21. Romańczyk-Symonowicz Anna
 22. Woźniak Paweł – I Co 441/16
 23. Serwach-Trzaska Aleksandra
 24. Siwek Paweł – I Co 3259/08
 25. Fiodor Leokadia
 26. Rygiel Marcin
 27. Sułtanowski Ryszard
 28. Bańka-Mrozewska Sylwia
 29. Jeżak-Juszko Elżbieta
 30. Kusio-Młodkowska Anna
 31. Flak Joanna
 32. Żuk Andrzej – Prezes
 33. Sempowicz Ewelina – referendarz
 34. Andrukanis Justyna – referendarz
 35. Konoplicka Alicja – referendarz
 36. Kolanus Paweł – Kurator sądowy

 

Funkcjonariusze Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze uczestniczący w terrorze państwowym w stosunku do Grzegorza Niedźwieckiego w latach 2007 – 2020:

 1. Gajewska Junona
 2. Łukaszewska Klara
 3. Głowacka-Damszko Izabela
 4. Żukowska Barbara
 5. Wiewióra Urszula
 6. Tekieli Andrzej
 7. Mikołajczak Beata
 8. Izydorczyk Alicja
 9. Gajgał Edyta
 10. Byik Ewa
 11. Gregier Piotr
 12. Masłowski Waldemar
 13. Sproch Tomasz
 14. Witek Dorota
 15. Szymańska-Habzda Ewa
 16. Bańka-Mrozewska Sylwia
 17. Skowron Tomasz
 18. Orzechowska-Kropikiewicz Lidia
 19. Wiercińska-Bałaga Agnieszka
 20. Damaszko Wojciech
 21. Żuk Andrzej
 22. Glazar Beata
 23. Roman Bożena
 24. Wyrzykowski Paweł
 25. Kostaś Beata
 26. Gambal Liliana
 27. Lechowska Maria
 28. Buczek Marek
 29. Kwapiszewska Jadwiga
 30. Klebanowicz Marek
 31. Kliś Dariusz

 

Funkcjonariusze Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu uczestniczący w terrorze państwowym w stosunku do Grzegorza Niedźwieckiego w latach 2007 – 2020:

 1. Solorz Jolanta
 2. Bohun Małgorzata
 3. Połata Andrzej
 4. Burdukiewicz-Krawczyk Jolanta
 5. Guzińska Anna
 6. Gibiec Jan
 7. Wójcik Wojciech
 8. Jewgraf Adam
 9. Jurkowicz Sławomir
 10. Kociubiński Wojciech
 11. Ciuraszkiewicz Barbara
 12. Kunecka Elżbieta
 13. Pędziwiatr Wiesław
 14. Rączkowski Stanisław
 15. Marszałek Aleksandra
 16. Matuszek Grażyna
 17. Terpiłowska Agnieszka
 18. Mazurkiewicz-Morgut Lidia
 19. Nowakowski Tadeusz
 20. Niedużak Andrzej
 21. Kłodnicki Dariusz
 22. Kremeris Barbara
 23. Gołaczyński Jacek
 24. Szyburska-Walczak Grażyna
 25. Wytrykowski Konrad

 

http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

Dopuszczono się:

 

To pokazuje, jak bardzo w Polsce wymiar sprawiedliwości jest skorumpowany. To pokazuje, że patologia bezprawia sięgnęła zenitu i wymaga gruntownego remontu. Przestępcy osądzają i przestępcy dokonują kontroli tych przestępstw. Czynią straty materialne i kradną ludziom życie. Nawet nie zachowują pozorów przyzwoitości.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

 

Trzynaście lat bezpodstawnie nękany

Grzegorz Niedźwiecki

Inne zapisy autora:

0

Socjolog61
Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

131 publikacje
9 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816