POLSKA
Like

Skarb Państwa powinien zapłacić odszkodowanie

30/08/2015
1528 Wyświetlenia
5 Komentarze
10 minut czytania
Skarb Państwa powinien zapłacić odszkodowanie

Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Taka ocena, dokonywana jest na podstawie przekonań sądu, jego wiedzy i posiadanego doświadczenia życiowego, a nadto winna uwzględniać wymagania prawa procesowego oraz reguły logicznego myślenia, według których sąd w sposób bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozważa materiał dowodowy jako całość, dokonuje wyboru określonych środków dowodowych i – ważąc ich moc oraz wiarygodność – odnosi je do pozostałego materiału dowodowego.*

0


Bogusław Jan Biedrzyński pisał:
Sąd Rejonowy w Bolesławcu w sprawie o podział majątku dorobkowego syg. akt I Ns 419/08 zlecił w kwietniu 2009 roku Pani Lilii Ofman Biegłemu Sądowemu zrobienie operatu szacunkowego domu i dwóch działek gruntowych nr. 378 i 385 59-700 Trzebień ul. Kolejowa 7. Biegły Sądowy Lilia Ofman wyceniła dom i dwie działki gruntowe nr. 378 i 385 na sumę 347.326,-zl. Ze względu na zakwestionowanie operatu szacunkowego Pani Lilii Ofman przez Annę Luberdę ex żonę Sąd Rejonowy w Bolesławcu powołał drugiego Biegłego Sądowego Jerzego Karpińskiego.
Biegły Sadowy Jerzy Karpiński w sierpniu 2010 roku oszacował mój dom z dwoma działkami gruntowymi na sumę 212.700,-zl w tym dwie działki nr. 378 i 385 na sumę 31.600,-zl. W marcu 2012 roku Sąd Okręgowy Apelacyjny w Jeleniej Górze Syg. akt II Ca 54/12 zlecił Biegłemu Sądowemu Jerzemu Karpińskiemu zrobienie aktualizacji do wyceny domu 59-70 Trzebień ul. Kolejowa 7 i dwóch działek gruntowych nr. 378 i 385. Jerzy Karpiński Biegły Sądowy zaktualizował wycenę w lipcu 2012 roku na sumę 223.100,-zl.
Mój adwokat zakwestionował aktualizację wartości tego domu przez Biegłego Sądowego Jerzego Karpińskiego. Sąd Okręgowy (Apelacyjny) w Jeleniej Górze zlecił Biegłemu Sądowemu Jerzemu Karpińskiemu zrobienie opinii uzupełniającej. W sierpniu 2012 roku Biegły Sądowy Jerzy Karpiński w tej opinii uzupełniającej porównał mój dom do dwóch domów miedzy innymi w Porajowie/Bogatyni i Leśnej /Lubania.
Wyrok w tej sprawie o podział majątku zapadł w Sądzie Okręgowym Apelacyjnym w Jeleniej Górze w dniu 28.08.2012 roku.
https://3obieg.pl/biegly-zly

Karpiński II A potem nieznacznie zmodyfikowany wyrok uprawomocnił się. Od tego czasu trwa gehenna Bogusława J. Biedrzyńskiego, który postanowił za wszelką cenę doprowadzić do pozbawienia Jerzego Karpińskiego uprawnień. Pisałem dwa lata temu:
BJB nie poddał się.
Zaraz po ogłoszeniu wyroku (o dziwo, w całości uwzględniającego nowe oszacowanie) wynajął detektywa. Okazało się, że z 11 podobnych budynków, przyjętych zgodnie z ustawą dla określenia ceny nieruchomości, kryteria spełniały… jedynie dwa!
DWA!!!
Tyle, że wobec jednego z nich biegły Karpiński nie podał prawdziwej ceny transakcyjnej, ale zaniżył ją o … 45%.
Konkretnie zamiast 390.000,- zł przyjął… 220.000,- zł.
Ale to nie wszystkie zarzuty. Pisze BJG:
Pozostałe domy różniły się drastycznie stanem technicznym, a w części powierzchnią gruntową , sposobem sprzedaży.
(op. cit.)
Jaki to przyniosło skutek pisano w Polsce wielokrotnie. Biegły Karpiński jest nie do ruszenia na tamtym terenie.
Czy jednak oznacza to, że nikt nie poniesie odpowiedzialności za wyrządzoną B. Biedrzyńskiemu szkodę?
Niżej przedstawiam opinię, wedle której odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa!
Jeśli biegły sądowy, realizując swoje czynności, podlega kierownictwu organu procesowego w taki sposób, że ma obowiązek stosowania się do jego wskazówek i zaleceń, to dla odpowiedzialności biegłego zastosowanie ma art. 430 k.c.: „Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności”.
Kluczowym dla prawidłowej oceny jest art. 174 ust. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym rzeczoznawcy majątkowi, działający jako biegli sądowi, nie prowadzą we własnym imieniu działalności gospodarczej. Podczas sporządzania opinii zastosowanie mają więc regulacje cywilnoprawne.
Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności podejmowane przez biegłego w celu wykonania postanowienia sądu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, jak również za wszelkie skutki wykorzystania sporządzonej przez biegłego w tym celu opinii. Błędna decyzja sądu będąca konsekwencją oparcia się o chybioną opinię biegłego sądowego obciąża wyłącznie sąd. K. Łoś zalicza do przesłanek tej odpowiedzialności sądu błędną ocenę dowodu, zły wybór autora opinii (culpa in eligendo), przedłożenie biegłemu niekompletnego materiału, na podstawie którego wydano opinię, nieprawidłowe skompletowanie badanego materiału, brak należytej kontroli, brak powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiedzy fachowej lub bezstronności biegłego.**
Dla zastosowania odpowiedzialności z art. 430 k.c. powierzenie czynności powinno nastąpić „na własny rachunek” powierzającego, a więc w jego własnym interesie, „w obszarze własnej aktywności powierzającego”. Sąd powołuje biegłego dla zbadania przez niego faktów wymagających wiadomości specjalnych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Biegły działa w toku postępowania dowodowego prowadzonego przez sąd. Wobec tego sąd zleca biegłemu przeprowadzenie czynności z obszaru aktywności sądu.
Kierownictwo w rozumieniu art. 430 k.c. to sprawowanie ogólnego nadzoru nad działaniami podmiotu i możliwość oddziaływania na niego przez wydawanie wiążących go poleceń. Wykonawca czynności podlega „kierownictwu” zwierzchnika przez cały okres wykonywania czynności, nawet gdy zwierzchnik nie wykonuje aktów kontroli i nadzoru, pozostawiając podwładnemu sporą samodzielność.
Jak słusznie zauważył radca prawny Łukasz Jędruszuk:
„Mimo że sądy powszechne zdają się nie wykluczać z góry możliwości poniesienia przez biegłego odpowiedzialności cywilnej, w praktyce wykazanie związku przyczynowego między zachowaniem biegłego a szkodą okazuje się bardzo trudne.
Problematyczne jest również wykazanie winy lub bezprawności w zachowaniu biegłego. Wymagałoby to dowodu z opinii innego biegłego lub instytucji naukowej. Ta „przeciwopinia” będzie dowodem nie na to, czy opinia biegłego była prawdziwa, ale na to, czy została opracowana sumiennie, zgodnie z najlepszą wiedzą i kanonami obowiązującymi w danej dziedzinie. Z reguły biegłym sądowym nie uda się postawić zarzutu naruszenia tych zasad, co wyklucza przesłankę winy – kolejną przesłankę odpowiedzialności cywilnej.
Oczywiście nie można wykluczyć całkowicie szans powodzenia powództwa przeciwko biegłemu. Jednakże w mojej ocenie są one na tyle znikome, że podważają sens brnięcia w taki proces. Skuteczniejszy wydaje się pozew przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez prezesa właściwego sądu za szkody wyrządzone opinią biegłego działającego na zlecenie sądu.

..

Ale mieszkamy w Polsce. Tutaj, by dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa, trzeba dokonać nie lada sztuki – przede wszystkim doprowadzić do uznania wyroku za niezgodny z prawem, bo to dopiero otwiera drogę do wniesienia pozwu o odszkodowanie.
Tymczasem statystyki sprowadzają jakieś 600 m niżej gruntu.
Statystycznie skuteczność skarg jest bardzo niska – od początku wejścia w życie ustawy wprowadzającej ten środek zaskarżenia do połowy października 2010 na 3229 skarg wniesionych do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego uwzględniono 16 skarg (0,50 % skuteczności), a na 648 skarg wniesionych do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego uwzględniono 13 skarg (2,01 % skuteczności).
http://www.aferyprawa.eu/Prawo/Szokujaca-statystyka-czy-instytucja-skargi-o-stwierdzenie-niezgodnosci-z-prawem-prawomocnego-orzeczenia-jest-fikcja-prawna

.

Czy to oznacza, że fantazji biegłego Karpińskiego na temat ceny domu stanowiącego ongiś współwłasność Bogusława Biedrzyńskiego nikt i nic już nie wzruszy?

DOM1

c.d.n.

29/30.08 2015

___________________________________
* XII Ga 366/13 – wyrok Sąd Okręgowy w Krakowie z 13 listopada 2013 r.
** K. Łoś, Ubezpieczenie OC biegłego sądowego, „Nieruchomości” C.H. Beck 6/2008.

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816