Globalnie i Lokalnie
Like

Oficjalna konkubina prezydenta Francji kontra kochanka

14/01/2014
796 Wyświetlenia
2 Komentarze
23 minut czytania
Oficjalna konkubina prezydenta Francji kontra kochanka

„Oficjalna konkubina prezydenta Francji Francois Hollande’a, dziennikarka Valerie Trierweiler, przez kilka dni pozostanie w szpitalu, do którego trafiła z powodu „silnego wstrząsu emocjonalnego”. W czwartek magazyn „Closer” ujawnił, że szef państwa ma romans. „…”48-letnia Trierweiler „….”Według dziennika „Le Parisien” 59-letni Hollande powiedział Trierweiler o romansie z 41-letnią Julie Gayet w czwartek wieczorem, tuż przed pojawieniem się informacji na ten temat na stronie internetowej „Closer”. „….”Hollande nigdy się nie ożenił. Z Trierweiler mieszka od 2007 r. Dziennikarka „Paris Match” zajmuje tzw. damskie skrzydło francuskiego pałacu prezydenckiego i towarzyszy Hollande’owi podczas jego zagranicznych podróży. Wcześniej towarzyszką życia obecnego szefa państwa była dawna socjaldemokratyczna kandydatka na urząd prezydenta Segolene Royal. Ma on z nią czworo dzieci. Związek, który trwał ponad ćwierć wieku, rozpadł się po odkryciu przez Royal romansu partnera z Trierweiler.

0


„Hans Bader „ Wów­czas na­ra­ża­ją się na po­zwy, i to na­wet wte­dy, gdy mó­wią o kimś bo­le­sną praw­dę. Na przy­kład pe­wien męż­czy­zna po­wie­dział o swo­jej by­łej żo­nie – któ­ra zdra­dza­ła go z in­ny­mi – że jest dziw­ką. Ta po­da­ła go do są­du, bo po­psuł jej re­pu­ta­cję, i Sąd Naj­wyż­szy uznał, że mia­ła do te­go pra­w „…..”Za­kres wol­no­ści sło­wa zo­stał ogra­ni­czo­ny w cią­gu ostat­nich dwóch de­kad. Sąd Naj­wyż­szy ze­zwo­lił bo­wiem na po­zy­wa­nie do są­du pra­co­daw­ców z po­wo­du two­rze­nia wro­gie­go śro­do­wi­ska pra­cy”…”Du­żo mniej wol­no też obec­nie po­wie­dzieć lub na­pi­sać uczniom w szko­łach pu­blicz­nych. W Wi­scon­sin 15-let­ni chło­pak, któ­ry na­pi­sał w szkol­nej ga­zet­ce ar­ty­kuł wy­ra­ża­ją­cy je­go sprze­ciw wo­bec pra­wa do ad­op­cji dzie­ci przez pa­ry ho­mo­sek­su­al­ne– któ­ry opu­bli­ko­wa­no obok tek­stu po­pie­ra­ją­ce­go ad­op­cje przez ge­jów – zo­stał przez dy­rek­to­ra szko­ły na­zwa­ny igno­ran­tem i pod­że­ga­ją­cym do prze­mo­cy chu­li­ga­nem. Gro­żo­no mu na­wet za­wie­sze­niem w pra­wach ucznia. Szko­ła prze­pro­si­ła zaś wszyst­kich za opu­bli­ko­wa­nie ta­kie­go tek­stu. „….”Czy ta po­li­tycz­na po­praw­ność nie po­zba­wi za kil­ka lat dzien­ni­ka­rza zwy­kłej ga­ze­ty pra­wa do na­pi­sa­nia ar­ty­ku­łu kry­tycz­ne­go wo­bec mał­żeństw ge­jow­skich?
Naj­pew­niej tak. W No­wym Jor­ku, któ­ry jest kuź­nią po­par­cia dla mał­żeństw ge­jow­skich, pro­ku­ra­tor za­żą­dał wpro­wa­dze­nia za­ka­zu wy­wie­sze­nia kry­tycz­ne­go wo­bec ho­mo­sek­su­ali­stów bil­l­bo­ar­du. „….(więcej)

„Czy żona Donalda Tuska, pozazdrościła Danucie Wałęsowej? Jedno jest pewne – ona również chwyciła za pióro i opowiedziała o swoich małżeńskich problemach. Co za gnojek. Co on ze mną robi. Całe życie mi spieprzył – pisze w swojej książce Małgorzata Tusk odnosząc się do miłosnej przygody, która omal nie zrujnowała ich małżeństwa. „….”Wtedy ktoś zwrócił na nią uwagę i zakochała się, a małżeństwo Tusków zawisło na włosku. Wszyscy oprócz Donalda wiedzieli co się dzieje. Dotarło do niego, dopiero, gdy Małgorzata postanowiła, że odchodzi i zabiera dziecko. „…(więcej )

„Oficjalna konkubina prezydenta Francji Francois Hollande’a, dziennikarka Valerie Trierweiler, przez kilka dni pozostanie w szpitalu, do którego trafiła z powodu „silnego wstrząsu emocjonalnego”. W czwartek magazyn „Closer” ujawnił, że szef państwa ma romans. „…”48-letnia Trierweiler „….”Według dziennika „Le Parisien” 59-letni Hollande powiedział Trierweiler o romansie z 41-letnią Julie Gayet w czwartek wieczorem, tuż przed pojawieniem się informacji na ten temat na stronie internetowej „Closer”. „….”Hollande nigdy się nie ożenił. Z Trierweiler mieszka od 2007 r. Dziennikarka „Paris Match” zajmuje tzw. damskie skrzydło francuskiego pałacu prezydenckiego i towarzyszy Hollande’owi podczas jego zagranicznych podróży. Wcześniej towarzyszką życia obecnego szefa państwa była dawna socjaldemokratyczna kandydatka na urząd prezydenta Segolene Royal. Ma on z nią czworo dzieci. Związek, który trwał ponad ćwierć wieku, rozpadł się po odkryciu przez Royal romansu partnera z Trierweiler. „….(źródło )

„Lawina życzeń dla Michnika „….”Już bez znaku zapytania i niepewności. „Super Express”, a wraz z nim szereg polityków składa Adamowi Michnikowi życzenia z okazji narodzenia potomka.67-letni redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”….”Magdalena Środa dodawała, że już zdążyła Michnikowi pogratulować osobiście. „…(więcej )

Jan Rokita „Zamknąć mi dziób wyrokiem „….” Od jakiegoś czasu zbiorowy rechot zdobył sobie prawo obywatelstwa w polskiej debacie publicznej, szczególnie wtedy gdy zahacza ona o kwestie cnót: np. wiary albo sprawiedliwości. Należę do zwolenników tezy, że do tego nowego „uczestnika” polskiej debaty należy odnosić się w postawie wyprostowanej, bez wrogości, ale też bez schylania się do zbyt niskiego poziomu „…”Że nie można wprawdzie zgodzić się z surowością kary skazującej kogoś za publiczne sformułowanie opinii na „śmierć ekonomiczną”, gdyż takie drakońskie praktyki sądowe mają na celu zastraszenie wszystkich uczestników debaty, czyli pośrednio godzą w zasadę wolności słowa „….(więcej )

„14 lat więzienia – taka kara grozi homoseksualistom w Nigerii, najludniejszym kraju Afryki. Zakazane są nie tylko związki gejów, ale też udział w gejowskich organizacjach.”…..”Wcześniej w liczącej 175 mln mieszkańców Nigerii obowiązywało prawo zakazujące homoseksualnego seksu. Nowa ustawa znacznie poszerza listę zachowań, za które można trafić za kratki. Nielegalne jest nie tylko współżycie osób tej samej płci, ale także uczestniczenie w spotkaniach gejów, a nawet prowadzenie organizacji gejowskiej, także prywatnych klubów. Także małżeństwa homoseksualistów uznawane za legalne w innych krajach, w Nigerii będą nieważne.”…..”Oburzeni są Amerykanie” Stany Zjednoczone są zaniepokojone wprowadzeniem w Nigerii Aktu o Zakazie Małżeństw Tej Samej Płci. Poza zakazywaniem małżeństw homoseksualnych prawo niebezpiecznie ogranicza wolność zgromadzeń, stowarzyszeń i opinii wszystkich Nigeryjczyków” – napisał we wczorajszym oświadczeniu sekretarz stanu John Kerry. „…”W sondażu Pew Research Global Attitudes Project z czerwca ubiegłego roku 98 proc. Nigeryjczyków na pytanie: „Czy społeczeństwo powinno akceptować homoseksualistów?”, odpowiedziało: „Nie”.Nigeria to niejedyny kraj Afryki, gdzie prawo uderza w homoseksualistów. Jeszcze bardziej surową ustawę zatwierdził parlament Ugandy, jednak prezydent Yoweri Museveni na razie jej nie podpisał. „….(źródło )

„Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, we wtorek uchwaliła ustawę zakazującą „propagowania nietradycyjnych relacji seksualnych” wśród nieletnich. Za jej łamanie Duma wprowadziła kary administracyjne, w tym nawet do 15 dni aresztu. „….”Ustawa, która w pierwotnej wersji miała zakazywać „propagowania homoseksualizmu”, ostatecznie zabrania dystrybucji informacji o „atrakcyjności nietradycyjnych stosunków seksualnych” oraz „równorzędności tradycyjnych i nietradycyjnych relacji”. Zakazuje także „narzucania informacji wywołujących zainteresowanie takimi relacjami”. „Działania” takie ustawa kwalifikuje jako „szkodzące zdrowiu dzieci”. „…..” Natomiast w stosunku do cudzoziemców wprowadza – poza karą grzywny – deportację z terytorium FR, którą może poprzedzić areszt do 15 dni. „….”O jej nieuchwalanie apelowała do Federacji Rosyjskiej m.in. Unia Europejska. Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton wezwała Rosję, by dotrzymywała swych narodowych i międzynarodowych zobowiązań, w tym tych podjętych w ramach Rady Europy jako sygnatariusz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. „….”W Moskwie ustanowiono nawet zakaz urządzania parad gejowskich przez najbliższe 100 lat „…( http://naszeblogi.pl/39026-w-rosji-tusk-moze-trafic-na-15-dni-do-wiezienia )

Australijski Sąd Najwyższy cofnął prawo pozwalające homoseksualistom na zawieranie związków małżeńskich. Decyzja oznacza, że 27 ślubów udzielonych w miniony weekend w Australii osobom tej samej płci, zostanie uznanych za nieważne zaledwie po kilku dniach „….(więcej )

Sąd najwyższy w Indiach utrzymał w mocy prawo z czasów kolonialnych mówiące, że seks osób tej samej płci to przestępstwo przeciwko naturze, karane nawet 10 latami więzienia. Sędziowie uznali, że tylko parlament może je zmienić’. ….(więcej)

Krasnodębski „Ostatnia faza kryzysu finansowego spowodowała, że do świadomości Polaków, a także innych Europejczyków dotarło, jak bardzo dominującym państwem na Starym Kontynencie jest nasz zachodni sąsiad „ Stało się coś, czego się kiedyś obawiano. Jak wiadomo, Wielka Brytania i Francja zgodziły się bardzo niechętnie na zjednoczenie Niemiec, bojąc się zakłócenia równowagi w Europie ….”„W liberalnym ładzie hegemonicznym reguły są negocjowane, podporządkowanie się jest oparte na zgodzie. (…) Słabsze i drugorzędne państwa mają możliwość głosu, a ich zgoda, by operować w ramach ładu jest oparta na gotowości państwa dominującego, by się powściągać i sprawować swoją władzę oraz przywództwo, kierując się dobrem ogólnym. W swej najbardziej rozwiniętej formie liberalnej ład hegemoniczny jest oparty na regułach prawa” ….” Obecnie, gdy trudna faza jednoczenia Niemiec została zakończona, ich siła wzrosła niepomiernie. Czy Niemcy staną się hegemonem Europy? A jeśli tak, to czy będą hegemonem liberalnym w wyżej zdefiniowanym sensie? Może Europa przekształci się w imperium z dominującym, niemieckim rdzeniem? „…”Trzeba jednak pamiętać, że są drugim na świecie eksporterem broni, a ostatnio eksport ten również szybko rośnie „….”Nie można jednak wykluczyć, że zwyciężą tendencje mocarstwowe, coraz mocniejsze wśród niemieckich elit. Tony Corn, doradca amerykańskiego Departamentu Stanu, twierdzi, że „dzisiaj niemieckie elity (…) próbują uczynić z 27 członków Unii Europejskiej nowoczesny odpowiednik 27 landów Cesarstwa Niemieckiego”….”o taką formę ładu politycznego i współpracy, w której Polska zachowałaby suwerenność, przyjazne stosunki z sąsiadami i możliwości rozwojowe, a jednocześnie, która nie pozwalałaby na dominację Niemiec. Rozumiał to Lech Kaczyński, podkreślając, że „nasza rozgrywka w Unii to w pewnym sensie gra o suwerenność wobec polityki niemieckiej” ….”Coraz wyraźniejsze jest też podporządkowanie kulturowe i polityczne. Podejmowane w Polsce przez niemieckie instytucje działania mogą uchodzić za przykład „hegemonialnej socjalizacji”, w której elicie państwa podporządkowanego wpaja się normy kulturowe państwa hegemonicznego.Elita kraju podporządkowanego przyswaja je sobie i dzięki temu uprawia politykę zgodną z wyobrażeniami hegemona o porządku politycznym „…..”Prezydent Lech Kaczyński zwracał uwagę na chęć uzyskania przez Niemcy wpływu na polską politykę: „Nie chodzi o to, że chcą nas zaatakować, wymordować czy nie pozwolić nam w miarę dobrze żyć. Chodzi o to, aby nie pozwolić Polsce stanąć na drodze Niemiec do statusu mocarstwa w skali globalnej„…..”W cytowanej książce Ikenberry przeciwstawia liberalnej hegemonii relacje kolonialne, w których dominacja jest zupełna.Istnieją jednak także formy pośrednie, na przykład relacje neokolonialne. Zakładają [one] bardziej pośrednie rządzenie, w którym lokalne elity sprawują rządy w swoim systemie politycznym, ale pozostają bezpośrednio związane z krajem dominującym i są zależne od niego. Lokalne elity są kooptowane do odgrywania pomocniczej roli w szerszym hierarchicznym porządku polityczno-gospodarczym i są nagradzane ekonomicznymi korzyściami i gwarancją bezpieczeństwa. Zarówno w przypadku kolonialnych, jak i neokolonialnych relacji w tle istnieje groźba zastosowania przemocy w celu wymuszenia władzy dominującego państwa, ograniczającej suwerenność i wyznaczającej granice wyborów politycznych w państwie podporządko-wanym„ „…..(więcej )
——
Mój komentarz

Robert Biedroń „ Rzeczywistości nie da się zakłamać – w dzisiejszym świecie koegzystują ze sobą różne formy kohabitacji, a państwo powinno je po prostu wspierać. „….(źródło)

Lichwiarstwo , oligarchia i będący na ich utrzymaniu socjaliści wykorzystują homoseksualistów jako piątą kolumnę, dzięki którym można realizować politykę metodami jak je nazwał Krasnodębski „ hegemonialnej socjalizacji „ Proszę zwrócić uwagę ,że jeśli Obamie uda się wprowadzić przymusowe ubezpieczenia socjalne i wysoki podatek VAT to ogromny obszar kuli ziemskiej obejmujący Kanadę, USA i Unię Europejską będzie miała ustrój gospodarczy , czyli wywodzący się z socjalizmu hitlerowskiego socjalizm niemiecki , a panująca religią państwową całego tego obszaru będzie religia polityczna jaką jest polityczna poprawność .

Australia widać już coraz bardziej znajduje się pod wpływem krajów kultury azjatyckiej z którymi ma coraz ściślejsze związki gospodarcze, etniczne i kulturowe . Świadczy o tym postawienie tamu homolobby

Niepokoi mnie coś innego. Agresywność i fanatyzm homolobby, którego działania w dużej mierze przyczyniły się do upadku chrześcijańskiej cywilizacji Zachodu powoduje gwałtowne ruchy obronne takich krajów jak Nigeria , Indie, Australia , że o Chinach nie wspomnę wprowadzające w pewnym sensie prześladowania homoseksualistów. W Singapurze homolobby wspierane przez socjalistyczne państwa Zachodu zaczyna powoli drażnić władze , co może spowodować prewencyjne represje . Zwykli Homoseksualiści zamiast normalnie żyć dzięki homolobby ,fanatykom politycznej poprawności będą poddawani represjom . Warto przypomnieć ,że USA w czasie wojny z Japonią niechlubnie internowały , czyli uwięziły na podstawach rasowych i etnicznych swoich obywali pochodzenie japońskiego ., boją się że będą działali na rzecz wroga .

Żaden suwerenne państwo nie pozwoli sobie na to , aby jakaś mniejszość etniczna ,religijna, czy seksualna otwarcie działała na rzecz obcych państw i dokonywała przewrotu ideologicznego , religijnego , czy politycznego w ich interesie . Tutaj warto zaznajomić się przemyśleniami Krasnodębskiego do tyczącego „hegemonialnej socjalizacji Polski prze Niemcy . A lobby homoseksualne i działacze homoseksualni jak chociażby Palikot jawią się jako niemiecka V kolumna w Polsce . Co ciekawe podobne przemyślenia dotyczące celów i metod wyraził profesor Ferguson w swojej książce „Collosus. The rise and fall of the American Empire „ wydanej w 2004 roku . Według niego celem Imperium Amerykańskiego jest przekształcanie całego świata w jedną homogeniczną strukturę .Wymuszanie na innych państwach wprowadzanie tych samych instytucji , takiego samego socjalistycznego modelu gospodarczego , finansowego , a politycznej poprawności jako religii państwowej .

Ferguson w swoje najnowszej książce ’ Civilization „ radykalizuje swoje poglądy . W niej obwieścił definitywny upadek Zachodu spowodowany jak to ujął ustanowieniem politycznej poprawności religia państwową w krajach Zachodu oraz zniszczenie fundamentu ich bogactwa i wielkości jakim jest zniszczenie chrześcijaństwa .

Postawa Nigerii , Australii i Indii , a za chwile kolejnych państw świadczy też o czymś innym. O niezauważalnym dla zwykłego obserwatora upadku znaczenia gospodarczego, politycznego i finansowego USA i Europy Zachodniej . Coraz więcej krajów po prostu się z nimi nie liczy , a wypowiedzi sekretarza stanu Johna Kerry’ego nie jako spiżową groźbę mocarstw a, ale jako zwykle skamlenie nie widzącego swojej śmieszności bufona .

Wracając do dziwek i dziwkarzy . Socjalistyczna lewacka nowomowa , która zdominowała przestrzeń debaty publicznej wyrugował terrorem sądowym i monopolem na media osądy moralne . Kobietę , która zdradzała męża z Kaczmarkiem i porzuciła dla niego dzieci nazywa się w nowomowie partnerką , narzeczoną .

Na szczęście powoli media prawicowe zaczynają odkłamywać pojęcia i język . Portal Niezależna partnerkę życiową prezydenta Francji Hollande nazwał oficjalną konkubiną . W zasadzie jest ona pierwszą konkubiną, bo jak się okazuje lewak Hollande stworzył sobie mini harem.

Jak można nazwać żonę premiera Tuska , która szczyci się publicznie tym ,że miała kochanka i przyprawiał mu rogi . Osobą zepsutą, zdemoralizowaną , niegodziwą . I czy Tusk zostałby potępiony. Gdyby w gniewie nazwał ja …no właśnie jak mógłby ją nazwać

Kaczmarek powinien być dobra lekcją dla Mariusza Kamińskiego. Przede wszystkim Kamiński powinien przejrzeć na oczy . Zabobon lewacki jaki narzucono że w życiu prywatnym można być dziwkarzem nie rzutuje na działalność polityczna nie jest prawdziwy .
O tym że Kaczmarkiem próbowano uderzyć w Kamińskiego napisałem w tekście ( http://naszeblogi.pl/43382-kaczmarek-pionkiem-w-ataku-sluzb-na-kaminskiego-cba )

Proszę zobaczyć jak Mariusz Kamiński poci się i wije pytany o sprawę swojego protegowanego Kaczmarka . Dobrze ,że Kaczmarek był na tyle lojalny ,że sam usunął się z polityki .

Mam bardzo dobre zdanie o Mariuszu Kamińskim , dlatego bardzo przykro mi było oglądać go jak się tłumaczy z tej żenującej sytuacji .

video Przedwczesna inicjacja i rozwiązłość seksualna – dr Zbigniew Hałata
video Kamiński: Poseł Kaczmarek mnie zawiódł. Poważny funkcjonariusz tak się nie zachowuje

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitt


0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758