Globalnie i Lokalnie
16

Upadająca cywilizacja Sieć śmierci Bestii cz.6.0

01/06/2019
1723 Wyświetlenia
0 Komentarze
39 minut czytania
Upadająca cywilizacja Sieć śmierci Bestii cz.6.0

Narodom świata wydaje się tylko, że cywilizacja rzymsko-łacińska jest cywilizacją chrześcijańską opartą na naukach Jezusa. Taką mistyfikację stworzyło rzymskie chrześcijaństwo. Cywilizacja ta stworzona przez barbarzyńskie ludy, nie wytrzymała próby czasu, zdegenerowała się i chyli się ku upadkowi.

0


Artykuł znowelizowany:

Upadająca cywilizacja Sieć śmierci Bestii cz.6.1, cz.6.2

https://3obieg.pl/upadajaca-cywilizacja-siec-smierci-bestii-cz-7-1/

https://3obieg.pl/upadajaca-cywilizacja-siec-smierci-bestii-cz-7-2/

Upadająca zachodnia cywilizacja 

   Rzymianie, Frankowie, Niemcy, Austriacy, Anglicy, Turcy, Chazarowie, Edomici i Żydzi, reprezentują Celtów-Hyksosów-Izraelitów z Biblii. Istnieją także powiązania  genetyczne i językowe pomiędzy nimi.

Ludy te kontynuowały poprzez wieki podboje, okupację i grabież innych krajów, począwszy od okupacji i grabieży Egiptu przez Celtów-Hyksosów-Izraelitów. Kolejne Imperia Szatana były tworzone na bazie Celtów-Hyksosów-Izraelitów, a ich ukoronowaniem była Niemiecko-Austriacka III Rzesza. Jedną z wielu cech wspólnych tych imperiów było dążenie do podboju i eksterminacji Ariów-Słowian, było to prawdopodobnie pierwsze przykazanie ich boga Jahwe-Baala-Marduka-Lucypera i jego „czarnych” kapłanów, a obecnie Iluminatów i Masonerii..

Wszystkie kainowe ludy czerpią inspiracje z Biblii, z żydowskiej księgi zbrodni i rasistowskich czystek etnicznych. Żydowska biblia Tanach (biblia hebrajska) i żydo-chrześcijański Stary Testament począwszy od piątej księgi mojżeszowej to jedno wielkie pasmo mordów, rzezi, ludobójstwa, grabieży, zaboru domów, miast, ziemi, majątków, inwentarza – a wszystko to na polecenie i z pomocą nieskończenie mściwego Jahwe.

Religie abrachamowe wszelkich możliwych odprysków, będącymi kolporterami i komiwojażerami żydowskiej mitologii, ideologii i tradycji objęły około 90% całego świata. Tylko Daleki Wschód oparł się jahwizmowi i to nie do końca.

   Słowianie walczyli z Szatanem i jego szatańskimi imperiami; najpierw na Bliskim Wschodzie, później z Persami, następnie z Aleksandrem Macedońskim oraz z Rzymianami. Szatanem jest kosmiczna rasa humanoidalnych gadów określanych w Wedach kościejami, a w Starym Testamencie bogami, scalonymi później w jednego Jahwe. Szatańska rasa gadzie pod przywództwem Marduka-Lucypera realizowała swój plan na ziemi poprzez kainowe plemiona nazwane w Wedach rasą szarą. Czarnymi kapłanami Marduka wywodzącymi się jeszcze ze zdegenerowanej Atlantydy byli egipscy czarni kapłani boga Amona, ich następcami byli Faryzeusze a obecnie są Iliminaci.

Kosmiczna rasa gadzia wspomagała kainowe plemiona, ich czarnych przywódców i kapłanów poprzez tysiąclecia. Walka Słowian była nierówna, przeciwnikiem były humanoidalne bestie wyglądające jak ludzie wspomagane przez kosmiczne gadzie bestie.

   Na soborze w Nicei w325 roku rzymski Smok ustanowił religię chrześcijańską oficjalną państwową religią Cesarstwa Rzymskiego. Od tego czasu pierwotne wolne chrześcijańskie grupy religijne zaczęły zanikać a w religii chrześcijańskiej zaczęła dominować polityka. Szatan, jako ognisty Smok rzymski poprzez swoje manipulacje zaczął wykorzystywać religię chrześcijańską do swoich celów. Teraz mógł swobodnie z namaszczeniem prawa, z krzyżem w ręku, podbijać świat i czynić sobie ziemię i ludzi poddanych na swoją modę. I tak zaczęła się długa historia chrześcijaństwa rzymskiego, przesiąknięta krwią i duchowymi kłamstwami. A przez następne 1600 lat Watykan wraz z saskimi plemionami Franków i Niemców trzymał polityczną władzę nad całą Europą.

W tym okresie Słowianie widząc nadchodzące zagrożenie dla Europy i Świata zorganizowali wielką koalicje i przypuścili rozciągniętą w czasie ofensywę ze wschodu, północy i południa na rzymskiego Smoka, aby go unicestwić i zdusić w zarodku. Ale Słowianie przegrali, kainowe plemiona ulokowane w Cesarstwie Rzymskim i poza nim z pomocą swoich gadzich bogów wygrały. Smok przekazał władzę Bestii, która z pomocą swych gadzich kosmicznych bogów przystąpiła do podboju świata.

   Głównymi filarami chrześcijaństwa zachodniego, którzy z krzyżem w ręku przystąpili do podbojów stanowiły przybyłe z Azji barbarzyńskie plemiona Sasów; Franków-Sasów w Galii i Niemcy-Sasów w Lechii-Polonii. Od Renu po niemiecki Zakon Rycerzy Krzyżowych, niemieckich Krzyżaków na północy Polski.

Barbarzyńcy Niemcy-Austriacy przyjęli chrześcijaństwo i w swoim stylu zabrali się do chrystianizacji niby pogańskich narodów. A narody Słowiańskie od Renu po Kamczatkę należały do istniejącej tysiące lat Cywilizacji Słowiańskiej, miały swoją tradycję, kulturę i religię na poziomie dużo wyższym niż chrześcijańska.

Wieki podbojów, mordów i tragedii dla lechickiego-polskiego-słowiańskiego narodu i pochodzenia lechicko-słowiańskiego narodów bałtyckich. A nazwano ich poganami aby usprawiedliwić najazdy, podboje i mordy.

W konsekwencji wyglądało to tak, że barbarzyńcy podbijali kolejne ludy, czynili z nich niewolników, zagarniali ich miasta z całą infrastrukturę i wszelkie dobra, a ich tereny przyłączali dla Rzeszy. Marsz szedł na wschód, najpierw były okupowane i eksterminowane słowiańskie ludy zachodniej Germanii, następnie zachodni Słowianie połabscy, dalej zachodnio-północne tereny dzisiejszej Polski, a później tereny Prus, pochodzenia lechicko-słowiańskiego.

Krzyżacy wyniszczyli doszczętnie lud Pruski, niemiecką, szatańską chrystianizacją. A później niemieccy Krzyżacy zmienili się na „Prusaków”. Przyjęli nazwę narodu, który wymordowali. To tylko szatańskie posunięcia być mogą. Normalny człowiek tego by wymyślił. I jakie oszustwo, byli to rycerze krzyżowi, niby obrońcy grobu Jezusa i Jego samego, a zakon był pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. A wszystko to odbywało się z „błogosławieństwem” i „namaszczeniem” Bestii watykańsko-rzymsko-kościelnej

Krzyżaków do Polski ściągnęli biskupi rzymskokatoliccy z „błogosławieństwem” Watykanu i Papieża. I tak ściągnęli do Polski czarną zarazę niemiecką, która pancerz zbrojny zakrywała białym płaszczem z umieszczonym na nim czarnym krzyżem.

   Krucjaty krzyżowe niby dla obrony grobu Pańskiego, organizowane przez Watykan rękami Franków, Niemców i Anglików, odbiły się piętnem na całym chrześcijaństwie zachodnim. Wiązało się to z najazdami i mordami innych narodów. A sama taka wyprawa na trasie swojego przemarszu wojsk, pustoszyła i grabiła przyległe tereny. Do tej pory w krajach południowej Europy przez terytoria, które wiodły trasy przemarszu wypraw krzyżowych z Rzymu do Ziemi Świętej, panuje niechęć i wrogość tak do wypraw, jak i do Rzymu.

Bestia watykańsko-rzymsko-frankońsko-niemiecka do „Ziemi Świętej” zorganizowała trzy główne krucjaty i kilka pomniejszych wypraw. Natomiast na Lechię-Polonię, Bestia rzymsko-niemiecko-kościelna zorganizowała około pięćdziesiąt różnych krucjat, wypraw i najazdów krzyżowych.

Kontynuacją wypraw krzyżowych był najazd krzyżowców na Konstantynopol w ramach IV krucjaty krzyżowej. Krzyżowcy najechali stolicę chrześcijańskiego Bizancjum, stolicę Kościoła wschodniego. Walki zachodniego Cesarstwa rzymsko-łacińskiego z Cesarstwem wschodnim bizantyńsko-greckim, walka Kościoła zachodniego ze wschodnim, doprowadziły do wielkiej schizmy wschodniejrozłamu wchrześcijaństwie naKościół wschodni i zachodni. Za symboliczną datę tego wydarzenia przyjmuje się rok1054. W konsekwencji Bestia watykańsko-rzymska doprowadziła do upadku Bizancjum i zalewu islamem całego Kościoła wschodniego greko-katolickiego, a następnie całej Europy południowo-wschodniej.

CelemIV wojennej krucjaty krzyżowej w roku 1202 było wsparcie zbrojne utworzonych wcześniej niewielkich państw łacińskich na Bliskim Wschodzie. Krucjata ta zakończyła się zdobyciem i złupieniem Konstantynopola w 1204 r., a następnie utworzeniem Cesarstwa Łacińskiego, które przetrwało do roku 1261.

   Kontynuację barbarzyństwa, ekspansji na inne narody, wyzysku i przywłaszczania sobie tak ziem jak i dorobku kulturowego i materialnego innych narodów, od Rzymian-Edomitów przejęły ludy wywodzący się od azjatyckich Sasów: Niemcy, Austriacy, Frankowie, Anglicy; a na wschodzie, Tatarzy i Turcy, azjatyckie ludy turecko-mongolskie.

Niemcy i Austriacy podobnie jak Rzymianie w pierwszej kolejności odwrócili się na wschód, na ziemie i narody Słowiańskie. Ten marsz niemiecki na wschód zaczął się na początku pierwszego tysiąclecia nowej ery i trwał prawie aż do końca drugiego tysiąclecia. A obecnie trwa jako ekspansja ekonomiczna i polityczna.

Przez dwa tysiące lat, Europa środkowo–wschodnio–południowa, obecne kraje Trójmorza miały odwiecznych wrogów i okupantów na zachodzie i wschodzie. Na zachodzie tym odwiecznym wrogiem i okupantem był układ państw Watykańsko-Rzymsko–Niemieckich.

Na wschodzie tym odwiecznym wrogiem i okupantem Słowian, i krajów Trójmorza były kainowe plemiona turecko-mongolskie a główną grupę tworzyli Chazarzy-Tatarzy-Turcy. Ludy tureckie na początku podbiły i zagarnęły tereny Ariyjsko-Słowiańskie w Azji południowo-zachodniej,

  Przykładem stosunku Bestii rzymsko-katolickiej i Smoka rzymskiego,czyli zachodniego Cesarstwa Rzymskiego do Kościoła wschodniego, greko-katolickiego i ludów Europy południowo-wschodniej jest bitwa pod Warną. Bitwa, ta miała miejsce w1444 roku między oddziałami polskowęgierskimi oraz innymi wojskami koalicji antytureckiej, a wojskami tureckimi pod dowództwem sułtanaMurada II. Wojskami koalicji dowodził król polski i węgierski Władysława III Warneńczyk i wojewoda siedmiogrodzki Jan Hunyady

Wyprawa polsko-węgierska w celu obrony Europy i Chrześcijaństwa wschodniego przed Turkami i Islamem okazała się klęską z powodu zdrady Papiestwa i Rzymu. Watykan i Cesarstwo zachodnie obiecali wsparcie zbrojne dla całej wyprawy, ale umowy nie dotrzymali.

Trudno sobie wyobrazić, aby rycerstwo zachodnie razem z rycerstwem słowiańskim nie poradziło sobie z Turkami i nie zdusiło zagrożenia w zarodku. To wszystko zostało ukartowane, po to, aby tureckie imperium osmańskie rosło w siłę. Aby zniszczyło Bizancjum i Kościół greko-katolicki, a w konsekwencji zagrabiło południowo-wschodnią słowiańszczyznę, czyli Europę południowo-wschodnią wraz z Bałkanami. Od wschodu tereny słowiańskie mieli atakować Tatarzy odłam armii Mongolskiej, którzy w końcu przeszli na islam. A od północy i zachodu Sasi, którzy później przeszli na protestantyzm.

Kiedy pod koniec siedemnastego wieku tureckie imperium osmańskie, jako największe imperium świata zaczęło zagrażać Rzymowi i całemu Zachodowi, wtedy Rzym zwracał się do Rzeczpospolitej o pomoc. I znowu w bitwie pod Wiedniem, Rzeczpospolita ochroniła Rzym i zachodnią Europę od zalania islamem. Europa południowo-wschodnia oraz Bałkany były nadal zagrabione i okupowane przez Turków. Później sama Rzeczpospolita zmagała się z Turkami jeszcze przez długi czas.

   Chrześcijaństwo w większości było wprowadzane oraz utrzymywane siłą i przymusem przez kapłanów chrześcijańskiej ideologii, która niosła ze sobą feudalizm i niewolnictwo. Chrześcijaństwo było dla Słowian, tak jak i dla wielu ludów świata, religią najeźdźcy i okupanta, najpierw rzymskiego a później innych kainowych ludów którzy przeszli na chrześcijaństwo.

Wtedy też nastąpiły krucjaty, chrzest narodów ogniem, mieczem i toporem. oraz krwawa inkwizycja religijna, Papieże oraz hierarchowie Kościoła za którymi stało Cesarstwo Rzymskie rzucili wiele klątw i interdyktów na władców i narody. Klątwy te wywoływały destrukcie dla całego kraju oraz pozwalały na interwencję zbrojną pod nazwą wypraw lub krucjat krzyżowych dla przywrócenia satańskiego ładu.

Kolejnym krokiem powstałej pod egidą Szatana cywilizacji zachodniej był kolonializm i niewolnictwo. Tak zwani „chrześcijanie” za którymi szli ich kapłani z krzyżem w ręku, podbijali i kolonizowali kontynenty świata. Ludność tubylczą mordowano lub czyniono z nich niewolników i spychano na margines. Tak zwani „chrześcijanie” kolonizując i okupując obydwie Ameryki wymordowali, zamienili w niewolników lub zepchnęli na margines rdzenną ludność Indiańską. Następnie ci sami „chrześcijanie” porwali z Afryki równikowej i sprzedali na swoich rynkach w Ameryce, jak bydło, około 15 milionów Murzynów.

Ale Islam i Judaizm, pozostałe dwie religie abrachamowe postępowały podobnie. Ludzkość przyzwyczajona jest do mówienia i do słuchania o czarnych niewolnikach. O tym się mówi i o tym się wie. Ale nie można dowiedzieć się z oficjalnej historii o białych niewolnikach. Kto i skąd ich brał, gdzie ich sprzedawano i kto ich sprzedawał.

Żydochazarowie, Tatarzy i Turcy okupując i grabiąc ponad tysiąc lat kraje Trójmorza, obszary dawnej Lechii, porwali wiele milionów ludności słowiańskiej i innej, a następnie zawlekli jak bydło i sprzedali jako niewolników w krajach islamskich, tureckich i arabskich od południowo-zachodniej Azji, poprzez północną Afrykę do Kordoby w Hiszpanii. Tereny te przed przybyciem tam ludów tureckich i arabskich i wprowadzeniem islamu w większości były terenami chrześcijańskimi. Handlem niewolnikami słowiańskimi w krajach islamskich zajmowali się Żydzi. Żydzi we wszystkich krajach islamskich poruszali się swobodnie. We wszystkich krajach tam gdzie następowała okupacja Turecka, od razu uaktywniali się Żydzi.

   Cywilizacja rzymsko-łacińska powstała na gruzach zagrabionej przez barbarzyńców Rzymian-Edomitów Cywilizacji słowiańskiej i greckiej.. Cywilizację Słowiańską na Półwyspie Apenińskim stworzyli słowiańscy Etruskowie. Drugim ośrodkiem Cywilizacji Słowiańskiej w tamtym regionie była Wenecja, założona przez słowiańskich Wenedów, czyli Wiślan, i od nich nosi nazwę miasto Wenecja.

Później na Półwyspie Apenińskim założyli swoje kolonie Grecy. Na początku istnienia państwa rzymskiego językiem urzędowym był język grecki. Należy wiedzieć że Cywilizacja grecka powstała na bazie Cywilizacji słowiańskiej.

Barbarzyńcy Rzymianie na Półwyspie Apenińskim, jako okupanci i zaborcy zagrabili i przejęli słowiańską cywilizację Etruską i Cywilizację grecką, a powstałą pod swoją okupacją cywilizację nazwali rzymsko-łacińską. Markus Cyceron do barbarzyńskich rzymskich łbów tłuk filozofię grecką. Cywilizacja rzymsko-łacińska jest Cywilizacją greko-słowiańska, jedynie sprofanowaną przez Rzymian. Pismo łacińskie jest to pismo etruskie, które to oparte jest na runach słowiańskich jak większość alfabetów świata. Rzymianie sami od siebie żadnego prawa, nauki i kultury nie wymyślili. Prawo przejęli od słowiańskich Etrusków i Greków. Było to prawo greko-słowiańskie, które dopiero za cesarza Justyniana w Bizancjum zostało skodyfikowane. Ponieważ prawo to było używane w imperium rzymskim dlatego zostało nazwane prawem rzymskim. Podobnie było z wiedzą naukową, medyczną i filozoficzną, Rzymianie wszystko przejęli od Greków.

W imperium rzymskim naukę kulturę i sztukę tworzyli podbici Słowianie, Grecy i Galowie a nie barbarzyńscy Rzymianie To religia chrześcijańska, watykańsko-rzymska gdy stała się państwową religią Cesarstwa Rzymskiego rozsławiła fałszywie barbarzyński Rzym.

   Rzymianie w swym pochodzeniu byli Edomitami od Zerah-Judah. Zerah, było to imię jednego z edomickich naczelników szczepu z kraju Edom. Został on wymieniony jako drugi syn Reuela, Reuel był synem Basemat, jednej z żon Ezawa,(Rdz 36:13 i 36:17). Wynika z tego, że Zerah był wnukiem Ezawa. Czyli Rzymianie wywodzą się od Ezawa i Edomitów podobnie jak Żydzi. Historia mówi, że legendarnych założycieli Rzymu, Romusa i Remulusa, wykarmiła wilczyca. Sugerowane jest w ten sposób przesłanie, że Rzymianie wilcze geny wyssali z mlekiem matki lub mają jakieś powiązania genetyczne z tym zwierzęciem.

   Kainowe barbarzyńskie ludu przejęły Cywilizację Słowiańską lub pochodne powstałe na jej podbudowie. Tak uczynili Mongołowie podbijając Chiny i Indie; Turcy podbijając aryjsko-słowiańską Azję południowo-zachodnią i Europę południowo-wschodnią; Rzymianie podbijając słowiańskich Etrusków; Niemcy podbijając Słowian; Frankowie podbijając Galów; Anglicy podbijając Celtów i Słowian.

Francja i Hiszpania przed okupacją rzymską była zasiedlone przez Galów, Basków, Celtów i Słowian. Skandynawia była zasiedlona przez Słowian i Celtów. Germania zachodnia była zasiedlona przez Słowian i Celtów. Wielka Brytanii przed okupacją Rzymską i Angielską była zasiedlona przez Celtów i Słowian. Walijczycy, byli to słowiańscy Walonowie z terenów dzisiejszej Belgii. Celtowie i język celtycki są do tej pory dyskryminowani w Anglii.

Imperium Rzymskie było największym barbarzyńcą, okupantem i ciemiężcą narodów na przełomie starej i nowej ery. Na Rzymie wzorowali się najwięksi barbarzyńcy, okupanci i zaborcy ostatnich 2 tysięcy lat. Apogeum barbarzyństwa osiągnęła III Rzesza Niemiecko-Austriacka pod wodzą Hitlera. Niemcy na czele z Hitlerem wprost odnosiły się do Imperium Rzymskiego i na jego wzór budowały 1000 letnią Rzeszę.

   Obecnie rolę okupanta i rozbójnika światowego na nową modę, od Rzymu przejęły Stany Zjednoczone zdominowane i sterowane przez Żydów. Podłożem wszelkich wojen lokalnych sąkonflikty etniczne i religijne na całym świecie podsycane przez Izrael (Żydów) i USA oraz międzynarodowy handel bronią. Do największych bandyckich napaści na inne kraje zorganizowanych przez szatański duet Amerykańsko-Izraelski (żydowski) należą: wojna w Jugosławii i bratobójcze walki wśród Słowian południowych; wojna w Afganistanie; wojna w Iraku i zniszczenie Iraku; powstanie państwa Islamskiego; destabilizacja krajów północnej Afryki; wywołanie konfliktu i wojna w Syrii; doprowadzenie sztucznie do fali uchodźców skierowanych na Europę; obecnie podżeganie i przygotowania do wojny z Iranem.

USA jest obecnie siódmym mocarstwem Szatana a Izrael ma być ósmym, ostatnim mocarstwem Szatana.

Państwa Cesarstwa Rzymskiego należące do cywilizacji zachodu, począwszy od Imperium Rzymskiego nie potrafią inaczej funkcjonować, jak tylko na okupacji, koloniach i grabieży innych krajów. Ich cywilizacja oparta jest na Starym Testamencie, na księdze zbrodni, zła, czystek etnicznych i okupacji innych krajów.

Narodom świata wydaje się tylko, że cywilizacja rzymsko-łacińska jest cywilizacją chrześcijańską opartą na naukach Jezusa. Taką mistyfikację stworzyło rzymskie chrześcijaństwo. Cywilizacja ta naprawdę została stworzona przez barbarzyńców, na bazie wcześniejszej cywilizacji, którą zdeprawowali, a na to nałożona została rzymska religia chrześcijańska, która z naukami Jezusa miała niewiele wspólnego. Cywilizacja ta stworzona przez kainowe barbarzyńskie ludy, nie wytrzymała próby czasu, zdegenerowała się i chyli się ku upadkowi.

   W IV i V w. Cesarstwo Rzymskie odwieczny wróg Słowian, Europy i świata było oblegane i atakowane przez Słowian i inne ludy w celu jego unicestwienia.Cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Wtedy rzymski ognisty Smok-Szatan przeniósł się chwilowo do Bizancjum do Cesarstwa wschodniorzymskiego. To tam Smok pod przewodnictwem cesarza Konstantyna obrał nową politykę działania. Przyjął Chrześcijaństwo jako oficjalną religię Imperium rzymskiego, aby za pomocą nowej doktryny religijno-ideologicznej dokonać podboju świata. To również w Bizancjum w VI w. Smok przekazał władzę Bestii pod przewodnictwem dyktatora cesarza Justyniana. W roku 529 na rozkaz Justyniana zamknięto Akademię Platońską  i wszystkie szkoły filozoficzne. Skupieni w nich filozofowie uciekli do Persji, lub inne miejsca. Akademia Platońska była ostatnią ważną instytucją świata przedchrześcijańskiego, symbolizowała jedność filozofii przez 1000 lat.

Justynian uznał inne religie za pogańskie i wydał przeciwko nim dekrety, które nakazywały przymusowe przyjęcie chrztu, a za odstępstwa religijne karę śmierci i konfiskatę mienia. Tak rozpoczęły się prześladowania religijne. Justynian wprowadził cezaropapizm, oznaczało to że cesarz zwoływał synody i decydował o dogmatach. W roku 553 zwołał do Konstantynopola sobór powszechny, gdzie wprowadził dogmaty religijne i zasady wiary obowiązujące w całym kościele, wschodnim i zachodnim do dziś.

Nastąpiło wtedy połączenie władzy świeckiej i kościelnej w jedną władzę. Szatan zaczął realizować się na ziemi poprzez Bestię. Od roku 529, kiedy nastąpił atak kościoła na wiedzę i naukę, datuje się nastanie „Ciemnych Wieków” w Europie. Trwało to przez 1260 lat, aż do Rewolucji Francuskiej w 1789 roku.

Wiedzę i naukę na czele z wiedzą ezoteryczną uznano za wyklętą i szatańską. Natomiast wyznawcy szatana mogli z tej wiedzy korzystać dowoli i wykorzystywać ją przeciwko ludziom, i tak to trwa do tej pory. Chrześcijaństwo wprowadziło zacofanie w ogólno dostępnej wiedzy i nauce na wiele set lat.

Cesarstwo Bizantyńskie w okresie największego zasięgu terytorialnego ok. 550 r. miało we władaniu znaczną część terenów byłego Cesarstwa zachodniorzymskiego. Obejmowało północną Afrykę, Italię, Sardynię i Korsykę oraz południowo-wschodnią część Hiszpanii, jednak nie były to podboje trwałe. Ostatecznie zostały utracone na rzecz Arabów.

Justynian przyjął tytuł Basileus (autokrata) – sprawował rządy dyktatora. Przyczynił się do rozwoju kulturalnego w doktrynie chrześcijańskiej, dokonano klasyfikacji i kodyfikacji prawa,.

Za panowania Justyniana powstało wiele budowli użyteczności publicznej. Ufundował trzecią bazylikę Hagia Sophia (Mądrości Bożej), budowano świątynie nawet w dalekich prowincjach. Monumentalne budowle, akwedukty, drogi i mosty oraz łaźnie publiczne miały zapewnić Justynianowi propagandowy sukces. Jednak kwitnące donosicielstwo, prześladowania religijne, brak tolerancji religijnej – potajemne praktyki były karane śmiercią, ostra cenzura i próżność cesarza pokazywały prawdę o tyrani. Było to totalitarne państwo policyjne. Brak tolerancji religijnej i naukowej, oraz bardzo silna ekspansja katolickiej ideologii religijnej w obszarze basenu Morza Śródziemnego przyczyniło się do powstania Islamu i imperium Arabskiego.

Upadek Konstantynopola nastąpił w1453 roku kiedy wojska Imperium tureckiego zajęły Konstantynopol, jest to też umowna data kończąca Średniowiecze. Od tego czasu datuje się upadek Cesarstwa wschodniorzymskiego, będącego przez 1000 lat symbolem ciągłości świata chrześcijańskiego. Bizancjum było już wtedy małym i słabym państwem, a Turcy osmańscy zamieszkiwali Europę już od 100 lat. Jest to tylko umowny koniec Średniowiecza, które w religii i światopoglądzie w Europie trwało i trwa nadal.

   Protoplastami Islamu byli judo-chrześcijanie (judo od Judajczyków a nie judeo od Żydów) wywodzący się z ruchu religijnego Nazarejczyków/Esseńczyków. Z Tego ruchu wywodził Jan Chrzciciel, Jezus, Maryia i apostołowie.

Oryginalni „Nazara” rozpadli się na dwie grupy: tych, którzy wyznawali tradycyjne zasady Judajczyków, ”Nazara-Evyonim” (Ebionioci, Ubodzy); i tych, którzy odrzucili te zasady, ”Nazara-Chrześcijanie”. ”Ebionici” – będący herezją judo-chrześcijańską pierwszych wieków, nie uznającą bóstwa Jezusa, ale szanującą go jako proroka – dali początek Islamowi.

Po odejściu Jezusa powstały dwa rywalizujące Zbory chrześcijańskie: Pawła z Tarsu w Efezie oraz Jakuba brata Jezusa w Jerozolimie. Opcja chrześcijaństwa Pawła zwyciężyła, natomiast chrześcijaństwo Jakuba do którego należała Maryja matka Jezusa oraz apostołowie, zostało zepchnięte na margines i znalazło schronienie u Arabów.

Koranie bardzo często jest mowa o Nazarejczykach, hebrajskiej nazwie Ebionitów, jako o przyjaciołach i przodkach Muzułmanów. Jezus uważany jest z proroka, a matka Jezusa Maryja traktowana jest z szacunkiem. Ponadto muzułmanie uważają, że Koran Mahometowi podyktował archanioł Gabriel.

Powstała w ten sposób konkurencyjna wobec chrześcijaństwa kolejna religia abrahamowa. Wojny Islamu z Chrześcijaństwem stały się ważnym czynnikiem historii powszechnej. A gdzie dwóch się bije (krzyż i półksiężyc) tam zazwyczaj trzeci korzysta (gwiazda Dawida).

Chaos na świecie dodatkowo wzmacniały zwalczające się wrogie sobie odłamy znane zarówno w chrześcijaństwie jak i w islamie.  One dodatkowo skłócały  i skłócają chrześcijan i muzułmanów pomiędzy sobą. Co też było i jest korzystne dla owego „trzeciego”. Ponadto Żydzi uważają z jakiś przez siebie wymyślonych powodów, że mają jakąś szczególną rolę do spełnienia w świecie.

I tak jest do dzisiaj. Stopień nasycenia świata religiami abrahamicznymi, będącymi kolporterami żydowskiej mitologii, ideologii i tradycji obejmuje 90 procent świata, to tereny z dominującym jahwizmem wszelkich możliwych odprysków.

   Mahomet, twórca Islamu oprócz Koranu przekazał również swoje proroctwa i przepowiednie, odnoszące się także do czasów obecnych.

Jedno proroctwo mów o wojnie Rzymu czyli krajów Cesarstwa Rzymskiego z Islamem, dotyczy napaści krajów Cesarstwa na kraje Arabskie. Chodzi o Cesarstwo zachodniorzumskie bo Cesarstwo wschodni rzymskie, Islam podbił rękami Turków osmańskich, podbijając Bizancjum i Konstatnynopol w 1453 roku. Proroctwo to dotyczy obecnej wojny w Syrii w której to Arabowie ostatecznie zwyciężą.

Drugie proroctwo mówi, że po tej wojnie Arabowie wejdą do Europy, nie przy pomocy oręża lecz za pomocą słów. Dotyczy do fali uchodźców muzułmańskich przybyłych do Europy zachodniej, którzy powtarzają swoje wezwanie ”Allach jest największy” a Europejczycy wpuszczają ich do siebie..

Proroctwa Mahometa także mówią że w czasach ostatnich pojawi się Antychryst i nastąpi wojna Goga i Magoga, którymi to mogą być USA i Rosja lub Chiny.

Według Islamu w czasach ostatnich ponownie na ziemię przyjdzie Jezus, który będzie walczył z Antychrystem, którego pokona. Jezusowi będzie pomagał ostatni prorok Islamu mesjasz-Mahdi.

Arabowie są naturalnym sojusznikiem Słowian. Podobnie jak Słowianie uważają Cesarstwo Rzymskie za największego wroga i dążą do jego unicestwienia. Pod względem religijnym wierzą w Boga, uznają Jezusa jako proroka oraz tego który zwycięży Antychrysta. Naturalnym jest też że szanują i uznają matkę Jezusa Maryję. W przeszłości tak Arabowie jak i Słowianie byli najeżdżani i eksterminowani przez watykańsko-rzymskie krucjaty krzyżowe a następnie okupowani i kolonizowani przez kraje Cesarstwa zachodniorzymskiego.

   Jeżeli Cesarstwo zachodniorzymskie nie zaleje Islam to zaleje go woda. Przepowiednie Ojca Czesława Klimuszko mówią:

“Wojna wybuchnie na Południu wtedy, kiedy zawarte będą wszystkie traktaty i będzie otrąbiony trwał pokój. Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, obudzą bestie. Ona się dźwignie z dna. Piersią napędzi ogromne fale. Widziałem transatlantyki wznoszone jak łupinki. Ta góra wodna stanie ku Europie. Nowy potop ! Zadławi się w Gibraltarze ! Wychlupnie do środka Hiszpanii ! Wleje się na Saharę, zatopi włoski but, aż po rzekę Pad. Także zaleje Francję i Niemcy, Anglii też nie ominie”.

 Źródła

Słowiańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Chrześcijańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Starożytne Królestwo Lehii, kolejne dowody, Janusz Bieszek

Chazarska dzicz panem świata, Henryk Pająk

 Lichwa – Rak ludzkości Henryk Pająk

Od Kaina do Chazarii, Pastor Eli James  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/od-kaina-chazarii-2017-05  https://gazetawarszawska.eu/2012/09/09/od-kaina-do-chazarii/  https://gloria.tv/article/AAxmh7yP83Gw2oMxPBMHkAXP8

Jak Mojżesz ograbił Egipt i Ziemia Obiecana.-Historia Żydów, Paweł Szydłowski  

UFO.Atomowe, starożytne wojny, Biblia i indyjska świątynia Salomona, Paweł Szydłowski  

Biblia i UFO.Adam i Ewa w Raju, czyli poznaj Pismo Święte, Paweł Szydłowski  

Klątwy Watykanu na Polskę – Paweł Szydłowski.  

Klątwa Gaudentego na Polskę i Bolesława Chrobrego – Paweł Szydłowski

Wyprawy Krzyżowe na Polskę Piastów  – Paweł Szydłowski  

  

Sprowadzenie do Polski Krzyżaków na Polskę i Konrada Mazowieckiego — Paweł Szydłowski 

  

SZAFOT i szubienica dla zdrajców Konstytucji z 3-Maja 1791  

Handel białymi niewolnikami – dr Jan Przybył  

Przepowiednia Mahometa Twórcy Islamu dla Europy i o Upadku Jego Religi – Islamu.  

Biblia – księga zbrodni  https://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni/
Biblia – księga zbrodni (2)n  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/

 Biblijne korzenie globalizmu (NWO)  https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/

Biblia – żydowska księga zbrodni – wyssana z palca  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/01/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/

Zakon Iluminatów   http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/novus/iluminaci/dolar.html

Czy plagiat chrześcijaństwa był możliwy  http://www.eioba.pl/a/1ncr/czy-plagiat-chrzescijanstwa-byl-mozliwy  https://www.sadistic.pl/czy-chrzescijanstwo-moze-byc-plagiatem-vt224252.htm

Żydomasoneria – Imperium zła  

 

 

0

Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

64 publikacje
12 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758