Globalnie i Lokalnie
Like

Manifest Narodowej Armii Republikańskiej (Rosja)

22/08/2022
450 Wyświetlenia
0 Komentarze
6 minut czytania
Manifest Narodowej Armii Republikańskiej (Rosja)

Narodowa Armia Republikańska (Rosja) jest organizacją przeciwną reżimowi Władimira Putina . Prowadzi działalność partyzancką na terenie Federacji Rosyjskiej. Organizacja zajmuje się podważaniem torów kolejowych, paleniem wojskowych urzędów meldunkowych i poborowych oraz umyślnym mordowaniem rosyjskich propagandystów.
Nawet jeśli jest to kolejna odsłona operacji „Trust”, jak twierdzi Julia Łatynina, to Manifest może zacząć żyć własnym życiem i motywować do działania „samotnych wilków”.

0


„My, rosyjscy działacze, wojskowi i politycy, teraz partyzanci i bojownicy Narodowej Armii Republikańskiej, wyjęci spod prawa podżegacze wojenni, rabusie i ciemiężyciele narodów Rosji!

Ogłaszamy prezydenta Putina uzurpatorem władzy i zbrodniarzem wojennym, który zmienił konstytucję, rozpętał bratobójczą wojnę między narodami słowiańskimi i wysłał rosyjskich żołnierzy na pewną i bezsensowną śmierć.

Ubóstwo i trumny dla jednych, pałace dla innych – istota jego polityki.

Wierzymy, że osoby pozbawione praw mają prawo do buntu przeciwko tyranom.

Putin zostanie przez nas obalony i zniszczony!

Naszym celem jest powstrzymanie niszczenia Rosji i jej sąsiadów, powstrzymanie działalności garstki kremlowskich biznesmenów, którzy wyssali bogactwo naszego narodu i popełniają dziś zbrodnie w kraju i poza nim.

Urzędnicy Rządu Federacji Rosyjskiej i administracji regionalnej oświadczamy za wspólników uzurpatora – ci, którzy nie zrezygnują ze swoich uprawnień, zostaną przez nas zniszczeni.

Ogłaszamy biznesmenów, którzy zarabiają na korupcji i powiązaniach z urzędnikami – zdrajcami Ojczyzny i wspólnikami uzurpatora. Własność tych, którzy nie pokutują i nie wypowiadają się publicznie przeciwko temu rządowi i jego wojnie, a oni sami zostaną przez nas zniszczeni.

Deklarujemy pracowników struktur władzy jako wspólników uzurpatora. Ci, którzy nie złożą broni i nie zdejmą szelek, zostaną przez nas zniszczeni.

Deklarujemy ładunki wojskowe oraz ładunki tych, którzy zarabiają na wojnie i pomagamy jej finansowo – legalne cele, które zniszczymy.

Pamiętamy bombardowania domów w Rosji, które wyniosły Putina do władzy. Wiemy, że reżim nie poprzestanie na żadnej z najbardziej ohydnych zbrodni. I deklarujemy: wykonujemy działania tylko przeciwko osobom tej władzy. Nie będziemy atakować obiektów cywilnych i cywilów, a jeśli siły bezpieczeństwa Putina będą dokonywać takich prowokacji i przypisywać nam ofiary, nie wierzcie im!

Wzywamy żołnierzy armii rosyjskiej do zaprzestania strzelania do naszych braci z innych krajów – Gruzji, Syrii i innych.

Wzywamy wszystkich Rosjan do przyłączenia się do naszych szeregów i wzniesienia biało-niebiesko-białej flagi nowej Rosji zamiast trójkolorowej zhańbionej przez rząd Putina.

Wzywamy tych, którzy są gotowi do walki, aby poszli za naszym przykładem i obalili ten nieludzki, obłudny i antyludowy reżim!

Uważamy za niedopuszczalne, że Rosjanie zaczęli być zniesławiani na całym świecie z powodu zbrodni wojennych popełnianych przez tych, którzy nie mają ani narodowości, ani ojczyzny, a kochają tylko pieniądze i władzę.

Świat nie jest wrogiem Rosji, a Rosja nie jest wrogiem ludzkości i udowodnimy to czynami.

Damy ochronę wszystkim, którzy podążają za naszym wezwaniem.

Wszyscy, którzy realizują nasz program aż do zmiany reżimu, są zwolnieni z odpowiedzialności na mocy praw uzurpatora.

Po naszym zwycięstwie natychmiast uwolnimy wszystkich bezprawnie skazanych przez władze Putina.

Damy wolność wszystkim narodom zamieszkującym Rosję i zbudujemy nowe społeczeństwo – społeczeństwo bez oligarchów, bez korupcji, bez arbitralności urzędników, bez poniżającej biedy.

Społeczeństwo, w którym każdy jest wynagradzany zgodnie ze swoją pracą. Społeczeństwo bez wojen i przemocy.

Społeczeństwo, w którym władza będzie należeć do ludu, w którym obywatele będą wybierać swoich przywódców i sami organizować życie swoich miast i wsi.

Społeczeństwa, w którym władcy nie będą mogli poświęcić życia ludzkiego dla własnej wielkości, ale będą myśleć o edukacji, medycynie i postępie naukowym.

Społeczeństwo, w którym wszyscy będą dumni, że urodził się na terytorium Rosji i będą chcieli w nim mieszkać!

Niech żyje Wolna Rosja!

Gdziekolwiek jesteś – walcz jak my, walcz z nami, walcz lepiej niż my!

Oczyśćmy naszą Ojczyznę z brudu! Zwycięstwo będzie nasze!” [3]

W ROSJI POWSTAJE NARODOWA ARMIA REPUBLIKAŃSKA, KTÓRA DOKONAŁA PRÓBY DUGINA (rosyjski) ? . Źródło: 21 sierpnia 2022.
Ilya Ponomarev: „Narodowa Armia Republikańska wzięła odpowiedzialność za eksplozję samochodu Darii Duginy” . Lutowy poranek (21 sierpnia 2022). Źródło: 21 sierpnia 2022.
Rospartizan . telegram . Źródło: 21 sierpnia 2022.

__________________________________________________________________________________________________________

Манифест Национальной Республиканской Армии(России)

«Мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной Республиканской Армии, ставим вне закона поджигателей войны, грабителей и угнетателей народов России!

Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником, поправшим Конституцию, развязавшим братоубийственную войну между славянскими народами и отправившим российских солдат на верную и бессмысленную смерть.

Нищета и гробы для одних, дворцы для других – суть его политики.

Мы считаем, что лишенные права голоса люди имеют право на восстание против тиранов.

Путин будет нами низложен и уничтожен!

Наша цель – остановить уничтожение России и ее соседей, пресечь деятельность кучки кремлевских дельцов, присосавшихся к богатствам нашего народа и совершающих сегодня преступления внутри страны и за ее пределами.

Мы объявляем чиновников Правительства РФ и региональных администраций пособниками узурпатора – те, кто не сложит свои полномочия, будут нами уничтожаться.

Мы объявляем бизнесменов, зарабатывающих свои деньги на коррупции и связях с чиновниками – изменниками Родины и пособниками узурпатора. Имущество тех, кто не покается и не выступит публично против этой власти и ее войны, и они сами будут нами уничтожаться.

Мы объявляем работников силовых структур пособниками узурпатора. Те, кто не сложит оружие и не снимет погоны – будут нами уничтожаться.

Мы объявляем военные грузы и грузы тех, кто зарабатывает на войне и помогает ей финансово – законными целями, которые будут нами уничтожаться.

Мы помним про взрывы домов в России, приведшие Путина к власти. Знаем, что режим не остановится перед любым самым чудовищным преступлением. И заявляем: мы проводим акции только против лиц этой власти. Мы не будем атаковать гражданские объекты и мирных граждан, и если путинские силовики будут делать подобные провокации и приписывать жертвы нам – не верьте им!

Мы призываем солдат российской армии прекратить стрелять в наших братьев из других стран – Грузии, Сирии и других.

Мы призываем всех россиян вступать в наши ряды и поднимать бело-сине-белый флаг новой России вместо опозоренного путинской властью триколора.

Мы призываем тех, кто готов бороться, следовать нашему примеру и свергнуть этот бесчеловечный, лицемерный и антинародный режим!

Мы считаем недопустимым, что россиян начали шельмовать по всему свету из-за военных преступлений, совершаемых теми, у кого нет ни национальности, ни отечества, и кто любит лишь деньги и власть.

Мир – не враг России, а Россия – не враг человечеству, и мы докажем это делом.

Мы дадим защиту всем, кто последует нашему призыву.

Все, кто исполняет нашу программу вплоть до смены режима – освобождаются от ответственности, предусмотренной законами узурпатора.

После нашей победы мы немедленно освободим всех незаконно осужденных путинской властью.

Мы дадим свободу всем народам, населяющим Россию, и построим новое общество – общество без олигархов, без коррупции, без произвола чиновников, без унизительной бедности.

Общество, в котором каждому воздастся по его труду. Общество без войн и насилия.

Общество, в котором власть будет принадлежать народу, где граждане будут сами выбирать себе лидеров, и сами организовывать жизнь своих городов и деревень.

Общество, в котором правители не смогут приносить в жертву человеческие жизни ради собственного величия, а будут думать об образовании, медицине и научном прогрессе.

Общество, в котором каждый будет гордиться тем, что он родился на территории России и будет хотеть в ней жить!

Да здравствует Свободная Россия!

Где бы вы не были – боритесь как мы, боритесь вместе с нами, боритесь лучше нас!

Очистим нашу Родину от скверны! Победа будет за нами!»[3]

  1.  

    РОССИИ СОЗДАНА НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АРМИЯ, ОСУЩЕСТВИВШАЯ ПОКУШЕНИЕ НА ДУГИНА
     (рус.) ?Дата обращения: 21 августа 2022.
  2.  Илья Пономарев: «Ответственность за взрыв автомобиля Дарьи Дугиной взяла на себя „Национальная республиканская армия”»Утро Февраля (21 августа 2022). Дата обращения: 21 августа 2022.
  3.  РоспартизанTelegramДата обращения: 21 августа 2022.
0

PrzekladyTlumaczemGoogle

Profil przeznaczony do publikacji tłumaczeń interesujących tekstów na język polski, przy pomocy Tłumacza Google. Z góry przepraszam, jeśli pojawią się fragmenty w rodzaju "Kali mieć" lub "Kali chcieć", ale Tłumacz Google nie jest jeszcze doskonały. Z tego powodu będę zamieszczać także tekst oryginalny lub przynajmniej link do tekstu oryginalnego.

6 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758