Artykuły redakcyjne
1

Mandat? Podetrzyj się wezwaniem!

17/08/2013
25142 Wyświetlenia
619 Komentarze
46 minut czytania
Mandat? Podetrzyj się wezwaniem!

W moim artykule pt. “Jak nie płacić mandatów” (link na dole tekstu) przedstawiłem swoje rozważania jak korzystać z naszych praw, jako właścicieli pojazdów i użytkowników dróg, w przypadku otrzymania od Straży Miejskiej wezwania do zapłaty grzywny za przekroczenie prędkości zarejestrowane przez radar, za zarejestrowane wtargnięcie na skrzyżowanie przy czerwonym świetle lub niewłaściwe parkowanie. Po tekści tym, który miał przede wszystkim publicystyczny i poradnikowy charakter przez moją skrzynkę mailową przetoczyła się burza. Zostałem zasypany prośbami o poradę prawną w konkretnych sytuacjach i na konkretnych dokumentach. Nie chcąc być niegrzeczny, starałem się odpisać każdemu, choć między Bogiem a prawdą w zasadzie, jako prawnik, powinienem brać pieniądze za konsultacje. Ale  niech tam, przynajmniej te kilkadziesiąt listów dało mi materiał do wgłębienia się w temat na tyle, że dziś mogę z pełnym przekonaniem opublikować prawną analizę kwestii wezwań do zapłaty grzywny za wykroczenie drogowe, lub wskazania winnego dokonania wykroczenia, której konkluzją – przy pełnej odpowiedzialności za słowo – jest tytuł niniejszego artykułu. Drogi Czytelniku, poniższy tekst pozwoli Ci uniknąć w większości przypadków zapłacenia mandatu, umówmy się więc, że jeśli ta moja gratisowa porada Ci pomoże, to się kiedyś zrewanżujesz i wesprzesz co łaska portal 3obieg.pl, który prowadzę wraz z grupą zapaleńców – nr konta bankowego znajdziesz na dole artykułu. Chcesz pomóc jako dziennikarz obywatelski w walce z bezprawiem? Też daj znać.

0


Uwaga zanim przeczytasz wykładnię zaznajom się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 12.03.2014 o bezprawności wezwań typu ABCD, bo możesz umorzyć postępowanie, a jeśli już zapłaciłeś lub zostałeś ukarany, możesz unieważnić mandat i odzyskać pieniądze

https://3obieg.pl/odzyskanie-pieniedzy-za-mandat-wzor-pisma-przygotowawczego

 

Właściciel pojazdu otrzymujący wezwanie od Straży Miejskiej lub z Głownego Inspektoratu Transportu Drogowego informujące, że oto na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym w trybie art 54 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia są prowadzone czynności wyjaśniające dotyczące wykroczenia ujawnionego albo urządzeniem rejestrującym (radarem) które zarejestrowało przekroczenie ograniczenia prędkości lub wjechanie na czerwonym świetle, albo polegającego na niewłaściwym parkowaniu są zgodnie z treścią takiego dokumentu stawiani przed pozornie trudnym wyborem:

 

A – złożyć oświadczenie, że to on prowadził pojazd, więc zgadza się na mandat i przyjęcie punktów karnych,

B – wskazać dane kierującego autem, jeśli to nie właściciel pojazdu popełnił wykroczenie. To wobec osoby wskazanej będzie dalej prowadzone postępowanie,

C – nie przyznać się do winy, ale nie wskazywać też sprawcy wykroczenia. To z kolei stanowi zgodnie z pouczeniem ma stanowić wykroczenie z art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń i skutkuje nałożeniem mandatu na właściciela pojazdu, ale bez punktów karnych (bo nie jest to wykroczenie drogowe).

D – nie dokonać żadnej z tych czynności, ale wtedy ma rzekomy obowiązek pojawić się osobiście w siedzibie SM lub GITD w wyznaczonym terminie, celem zapoznania się ze zdjęciem i złożenia zeznań. Niestawienie się w charakterze świadka w ustalonym terminie rzekomo  skutkuje grzywną porządkową (najpierw 250, potem 500 zł) a nawet doprowadzeniem.

 

Ten wybór jest pozorny, a obowiązki rzekome, bo choć zgodny z pouczeniem umieszczonym w wezwaniu podpisanym imiennie i podstemplowanym pieczątką urzędową to jednak narzucany przez organy z tak rażącym naruszeniem prawa i w sposób ewidentnie wprowadzający adresata w błąd, że zwalnia adresatów pisma z obowiązku reagowania w jakikolwiek sposób na to wezwanie i płacenia jakiejkolwiek grzywny, a osoby które faktycznie dokonały wykroczenia drogowego mogą czuć się de facto bezkarne.

 

By przejść do szczegółów proszę zapoznać się z załączonym przykładem wezwania, którego autorem jest akurat Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ale te od Straży Miejskiej w niczym nie są lepsze, a często gorsze. Analiza tego dokumentu posłuży jako dowód, że faktycznie, w przypadku otrzymania podobnego wezwania w 90% sytuacji będziecie mogli go wykorzystać jako podcierkę gdy zabraknie papieru toaletowego, rzecz jasna po uprzednim zmiętoszeniu, bo co prawda twardy i niewygodny, ale jeszcze mniej się nadaje jako dokument urzędowy, gdyż nie wywołuje, bo nie może, żadnych skutków prawnych. W szczególności nie nakłada na obywatela żądnych obowiązków oraz nie jest podstawą do zapłaty przez niego jakiejkolwiek grzywny czy mandatu. Ba, można powiedzieć, że jego wysłanie przez organ raz na zawsze pozbawia go możliwości wyjaśnienia czegokolwiek w kwestii danego wykroczenia oraz uniemożliwia ukaranie jakiegokolwiek sprawcy, urzędnika co go podpisał naraża co najmniej na odpowiedzialność dyscyplinarną, a w przypadku poboru grzywny (opłaty za mandat) naraża organ prowadzący postępowanie na wypłatę odszkodowania.

 

 

wezwanieGITD1

 

 

wezwanieGITD2

 

Pierwsza wpadka

 

Już po wstępnej analizie opublikowanego wyżej dokumentu (zawierającego jeszcze szczegółówe szablony do wypełnienia, o czym później) rzuca nam się w oczy manipulacja, jaką organ dokonuje względem wezwanego, co w tej sytuacji należy uważać za wprowadzenie w błąd celem uzyskania korzyści majątkowych przez budżet GITD, co nosi znamiona oszustwa.

 

Otóż to, że się nie wie lub nie pamięta kto kierował pojazdem w danym dniu o danej godzinie w danym miejscu nie oznacza jeszcze, że popełniamy wykroczenie, które skutkuje mandatem karnym, który mamy obowiązek przyjąć albo odmówić jego przyjęcia, narażając się w tym drugim przypadku na proces sądowy.

 

Otóż, zgodnie z Art. 1. § 2. Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114) Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

 

Nie można przypisać winy wezwanemu, tylko dlatego, że nie wie lub nie pamięta kto wtedy jechał jego samochodem. Zwłaszcza, że wezwania przychodzą zazwyczaj kilka miesięcy później i gdy dotyczą trasy typowej, którą często pokonują użytkownicy, samochód jest osobowy często używany przez kilku domowników lub osoby z firmy. Tylko bowiem w przypadku samochodów ciężarowych istnieje obowiązek przechowywania imiennych rejestratorów (tacho) dotyczących danego pojazdu, pomagających właścicielowi w ustaleniu sprawcy.

 

Ani właściciel samochodu prywatnego nie ma obowiązku prowadzenia rejestru kto kiedy kierował pojazdem, ani nawet firma tego nie musi robić jeśli chodzi o użyczanie osobowych samochodów służbowych. Mało tego, właściciel nie powinien się tego domyślać, domniemywać i powinien liczyć się z zawodnością pamięci by nie narazić się na odpowiedzialność karną z artykułu 234 kodeksu karnego za fałszywe oskarżenie, o czym też przypomina pkt 8. pouczenia w ww. dokumencie.

Ba, nawet jeśli dokładnie pamięta komu pożyczył samochód musi uważać, by nie wpakować się w odpowiedzialność karną, tak jak jedna kobieta, która podała córkę jako kierującą, której pożyczyła samochód ale nie wiedziała, że podczas wykroczenia kierował jej chłopak. Organ zweryfikował oświadczenie właścicielki ze zdjęciem i stwierdzając, że widnieje na nim mężczyzna a nie kobieta przekazał sprawę prokuraturze, która postawiła ją w stan oskarżenia. Gdy organ wzywa obywatela by udzielił informacji zgodnie z art 78 ust. 4 i 5 prawa o ruchu drogowym nie dając mu narzędzi do dokonania wiążących ustaleń gdyż nie załącza zdjęcia, z powodu braku podstawy prawnej – co nie jest wszak winą właściciela pojazdu – a jest jedynym umocowanym do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, co wyklucza prowadzenia dochodzenia prywatnego przez właściciela nie może właściciela obarczyć w żaden sposób winą umyślną lub nie umyślną, która powodowałaby zaistnienie wykroczenia karanego mandatem (grzywną).

Ktoś powie: właściciel nie pamietał, więc wina nieumyślna, a art. 5 KW stanowi

 

Wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za wykroczenie umyślne.

 

Tyle, że za nim mamy definicje Art. 6.

§ 1. Wykroczenie umyślne zachodzi wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronionego, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość je-go popełnienia na to się godzi.  nie zachodzi bo chętnie by wskazał ale nie wie lub nie pamięta.
§ 2. Wykroczenie nieumyślne zachodzi, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. właściciel nie mógł przewidzieć wezwania w danej sprawie jeśli nie jechał sam i mu nie mrygnęło i nie mógł przewidzieć, że nie będzie czegoś wiedział lub czegoś pamiętał co uniemożliwi wskazanie sprawcy.

 

Czysta paranoja.

 

Przyglądając się przepisom bystrzej, zauważymy, że istnieje  art. 97 § 1 ko­dek­su po­stę­po­wa­nia w spra­wach o wy­kro­cze­niach w po­stę­po­wa­niu man­da­to­wym zgodnie z którym funk­cjo­na­riusz upraw­nio­ny do na­kła­da­nia grzyw­ny w dro­dze man­da­tu kar­ne­go może to zro­bić je­dy­nie gdy:

 A. schwy­ta­no spraw­cę wy­kro­cze­nia na go­rą­cym uczyn­ku lub bez­po­śred­nio po po­peł­nie­niu wy­kro­cze­nia

lub

B. stwier­dzi po­peł­nie­nie wy­kro­cze­nia na­ocz­nie pod nie­obec­ność spraw­cy albo za po­mo­cą urzą­dze­nia po­mia­ro­we­go lub kon­tro­l­ne­go, a nie za­cho­dzi wąt­pli­wość co do osoby spraw­cy czynu…”.

 

Proszę uprzejmie Szanownego Czytelnika, lub Strażnika Miejskiego albo Inspektora Drogowego o próbę podciągnięcia, któregoś z dwóch wymienionych przypadków pod sytuację niewskazania na piśmie pisanym w zaciszu domowycm lub pracy, lub na plaży albo na poczcie przez właściciela pojazdu osoby, która dokonała wykroczenia, gdyż to było dawno i nie pamięta, albo zwyczajnie nie wie bo jest firmą która leasinguje pojazd innej firmie zatrudniającej 100 pracowników, a sam nie ma przecież uprawnień do prowadzenia postepowania wyjaśniającego. A na dodatek nie może nawet zapoznać się ze zdjęciem, gdyż zgodnie z pkt. 9 pouczenia (patrz dokument) fotografię może obwiniony zobaczyć dopiero gdy sprawa będzie w sądzie. By była w sądzie musi odmówić przyjęcia mandatu. By odmówił musi być mandat wystawiony. By był wystawiony musi zaistnieć wykroczenie i być znany jego sprawca. By było wykroczenie i sprawca musi być wina. A cóż jest winny właściciel który bardzo chciałby wskazać ale nie wie lub nie pamięta, kto te 86 dni temu o 15.00 gdy on był w pracy na ul. Niepodległości 500 metrów od jego domu przejechał na czerwonym świetle: żona, córka, zięć, ojciec czy matka – a wszyscy ciągle korzystają z tego samochodu, nikt się nie przyznaje a fotki nie przysłano.

 

Czyli by nie popełnić wykroczenia trzeba zaobaczyć zdjęcie, które może zobaczyć dopiero jako sprawca wykroczenia.

 

Fajne?

Jeśli dodamy, że nawet sprawca umyślnego niewskazania musi zostać złapany na gorącym uczynku niewskazywania sprawcy lub bezpośrednio po niewskazywaniu (minuty, nie godziny, dni tygodnie) by funkcjonariusz mógł ukarać go mandatem – a w wezwaniu stoi wyraźnie “mandat” nie grzywna, albo musi stwierdzić niewskazywanie naocznie pod nieobecność sprawcy (to najłatwiej 😉 lub za pomocą jakiegoś urządzenia rejestrującego (pełna inwigilacja) to mamy sytuację urzędową lepszą niż Paragraf 22, a to jeszcze nie sedno sprawy.

 

Aha, zapomniałbym: by był mandat nie może zachodzić wątpliwość co do sprawcy czyny. A co w przypadku gdy jest dwóch współwłaścicieli prywatnych samochodu nie posiadających wspólnej reprezentacji?  Który z nich nie wskazał gdy nie wskazał żaden, wyznacza potencjalnego sprawcę organ poprzez wysłanie mu wezwania?

 

To co czytacie, na razie to tylko zabawa pokazująca jak absurdalne i sprzeczne ze sobą są wymagania organu zawarte w jego wezwaniu. Już samo to stawia organ w fatalnej sytuacji procesowej, w przypadku gdyby doszło do sporu sądowego. O wiele ciekawsze i niosące większe konsekwencje prawne  jest to co w wezwaniu nie otrzymamy.

 

Brak zdjęcia

 

Nie otrzymamy fotografii gdyż organ prowadzący postępowanie nie ma podstawy prawnej do jej wysyłania. A organ działa inaczej niż obywatel. Obywatel może robić wszystko co nie jest zakazane, natomiast organ może podejmować tylko te działania do których został upoważniony przez określony przepis. Inaczej funkcjonariusz celny pod pretekstem jakiejś dowolnej kontroli mógłby nachodzić nas w nocy i pakować się pod kołdrę koło naszych żon.

 

Najlepiej oddajmy w tej sprawie głos samemu Generalnemu Inspektoratowi Transportu Drogowego:

 

Aktualnie brak jest podstaw prawnych zobowiązujących organ ścigania do wysyłania właścicielowi zdjęcia wykonanego przez urządzenie rejestrujące, które de facto jest częścią gromadzonego materiału dowodowego, a ponadto żadne przepisy nie nakładają obowiązku rejestrowania wizerunku kierującego pojazdem (gdyby taki przepis istniał, niemożliwym stałoby się egzekwowanie odpowiedzialności wobec motocyklistów).

Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, uchylono zapisy § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, który stanowił, że w przypadku stwierdzenia wykroczenia za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, rejestrującego obraz, funkcjonariusz, nakładając na sprawcę wykroczenia mandat karny zaoczny, może wysłać mu przesyłką poleconą odcinki „A”, „B” i „C” formularza, wraz z zarejestrowanym obrazem, po usunięciu z niego wizerunków innych osób niż sprawca zarejestrowanego wykroczenia.

Niezależnie od dotychczas stosowanej przez inne podmioty praktyki, organ prowadzący czynności w sprawie o wykroczenie (np. Straż Miejska, Główny Inspektorat Transportu Drogowego) w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości wysyłania fotografii do uczestników postępowania przed zakończeniem prowadzonych przez ten organ czynności wyjaśniających. Należy przy tym podkreślić, że prawo wglądu do akt sprawy obwiniony nabywa dopiero w sądzie – z chwilą zawiadomienia go o terminie pierwszej rozprawy, zgodnie z art. 67 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz art. 38 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 156 § 1-4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.

http://www.kontrolapredkosci.gitd.gov.pl/wazne-informacje/najczesciej-zadawane-pytania

 

Ma to bardzo poważne konsekwencje, gdyż zgodnie z tą informacją ta Straż Miejska, która dalej wysyła fotografie, by sobie uprościć sprawę i by właściciel pojazdu wskazał czy to on jest na zdjęciu lub wskazał innego sprawcę nie tylko przekracza swoje ustawowe uprawnienia (czyli łamie prawo) ale też wymaga, by właściciel odnosił się do dokumentu (fotografii) dostarczonego mu bezprawnie, z którego nie można wywodzić żadnych skutków prawnych. Jest to nakłanianie do czynu bezprawnego, bo zapoznanie się z dokumentem przez osobę nieuprawnioną jest czynem bezprawnym pod groźbą nałożenia kary – jest to groźba bezprawna – co powoduje z automatu wadę oświadczenia woli wezwanego. Tego nie wolno robić. Zdjęcie przesłane przez organ nieprzestrzegający prawa jest ponadto wysoce podejrzane co do jego autentyczności, jeżeli funkcjonariusz łamie prawo, to równie dobrze mógł je sfałszować.

 

Zgodnie z treścią artykułu 231 Kodeksu Karnego funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to tzw. przestępstwo urzędnicze.

 

Naszą reakcją w takim przypadku zamiast odpowiedzi, powinno być złożenie do prokuratury zawiadomienia o przestępstwie na funkcjonariusza który podpisał się pod wezwaniem do którego załączono zdjęcie. Prokuratura poprosi o akta sprawy i zamiast postępowania o wykroczenie przeciwko nam będzie postępowanie karne przeciwko strażnikowi miejskiemu i po temacie, bo 180 dni przedawnienia z pewnością minie.

 

 

GŁÓWNY ZARZUT: Brak pouczenia

 

Organ prowadzący postępowanie wyjaśniające w sprawach wykroczeń drogowych działa na podstawie dwóch podstawowych aktów prawnych, na które zresztą się powołuje na wstępie ww. wezwania: Ustawy prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

 

Osoby, do których kierowane są wezwania, a więc właściciele pojazdów lub osoby wskazane przez właścicieli proszone są o określony typ reakcji, czyli wypełnianie deklaracji o których pisałem na początku. Organ w ten sposób realizuje uprawnienie wynikające z  § 7. art 54 kpwsow. Spójrzmy na cały artykuł:

 

Art. 54.

§ 1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie, Policja przeprowadza czynności wyjaśniające. Czynności te w miarę możności należy podjąć w miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu i zakończyć w ciągu miesiąca.

§ 2. Jeżeli czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie, zawiadamia się o tym ujawnionych pokrzywdzonych oraz osobę, o której mowa w art. 56a, wskazując przyczynę niewniesienia wniosku o ukaranie.

§ 3. Jeżeli okoliczności czynu nie budzą wątpliwości, utrwalenie czynności wyjaśniających można ograniczyć do sporządzenia notatki urzędowej, zawierającej ustalenia niezbędne do sporządzenia wniosku o ukaranie. Notatka powinna zawierać wskazanie rodzaju czynności, czasu i miejsca oraz osób uczestniczących, a także krótki opis przebiegu czynności i podpis osoby, która sporządziła notatkę.

§ 4. Jeżeli okoliczności czynu budzą wątpliwości, dla realizacji celu określonego w § 1 można przeprowadzić odpowiedni dowód. Utrwalenie takiej czynności następuje w formie protokołu ograniczonego do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących udział w czynności.

§ 5. W stosunku do osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 74 § 3 i art. 308 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

§ 6. Należy niezwłocznie przesłuchać osobę, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Osoba taka ma prawo odmówić złożenia wyjaśnień oraz zgłosić wnioski dowodowe, o czym należy ją pouczyć. Przesłuchanie tej osoby zaczyna się od powiadomienia jej o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania; przepis § 4 zdanie drugie stosuje się.

§ 7. Od przesłuchania osoby, o której mowa w § 6, można odstąpić, jeżeli byłoby ono połączone ze znacznymi trudnościami; osoba ta może nadesłać wyjaśnienia do właściwego organu w terminie 7 dni od odstąpienia od przesłuchania, o czym należy ją pouczyć. Odstąpienie od przesłuchania oraz pouczenie dokumentuje się notatką urzędową.

 

To wezwanie, ta cała wysyłka wyjaśnień w formie deklaracji i korespondencja jest ralizacją § 7 ale jak czytamy dotyczy osoby podejrzanej (§6 i §5), która ma prawo odmówić złożenia zeznań oraz zgłosić wnioski dowodowe – o czym należy ją pouczyć.

 

Takiego pouczenia jednak nie znajdziemy w żadnym z wezwań, także w tym opublikowanym wyżej. A jest to sprawa kluczowa bo to nie chodzi o jakieś tam wyjątkowe i nieistotne powody odmowy złożenia zeznań ale o te kluczowe w postępowaniu dotyczącym mandatów z radarów czy za parkowanie.

 

Przyjrzyjmy się temu prawu które przed nami zatajono:

 

 

Art. 20 Kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń stanowi:

§ 1. Obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie.
§ 2. Jeżeli obwiniony nie zna języka polskiego, wniosek o ukaranie oraz rozstrzy-gnięcia podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie ogłasza się lub doręcza obwinionemu wraz z tłumaczeniem.
§ 3. Do obwinionego stosuje się odpowiednio art. 74 § 1 i 2, art. 75, 76 i 175 Kodeksu postępowania karnego.

 

O czym stanowi owy art 74 § 1 ?

 

Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść.

 

!!!

 

A więc nie mamy obowiązku ani przyznawać się w deklaracji, ani rozpoznawać się na zdjęciu (nawet jeżeli jesteśmy to MY) ani wyjaśniać że to nie MY wskazując innego sprawcę poprzez składanie oświadczenia woli.

 

I o tym właśnie Straż Miejska oraz Głowny Inspektorat Transportu Drogowego “zapomina” nas pouczyć w wezwaniu, robiąc to z premedytacją gdyż w skutek takiego pouczenia sprawcy by się nie przyznawali, a przyznanie się jest najczęściej jedynym dowodem dzięki któremu sprawca zostaje ustalony i może być ukarany mandatem.

 

Przyjrzyjmy się więc skutkom takiego zaniedbania organu w stosunku do podejrzanego o wykroczenie, od którego stara się wyłudzić oświadczenie woli o przyznaniu lub udzieleniu innej pomocy, nie pouczając go jednak o jego prawach.

 

 

Art. 8. Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń, zgodnie z którym jest zobowiązana działać Straż Miejska i GITD stanowi:

 

W postępowaniu uregulowanym w niniejszym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy art. 2, 4, 5, 7–9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego.

 

I tu mamy ważną dla nas sankcję braku pouczenia:

 

Art. 16 Kpk
§ 1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach, brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy.
§ 2. Organ prowadzący postępowanie powinien ponadto w miarę potrzeby udzielać uczestnikom postępowania informacji o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach także w wypadkach, gdy ustawa wyraźnie takiego obowiązku nie stanowi. W razie braku takiego pouczenia, gdy w świetle oko-liczności sprawy było ono nieodzowne, albo mylnego pouczenia, stosuje się odpowiednio § 1.

 

Ujemnym skutkiem procesowym jest m.in. przyznanie się do wykroczenia, otrzymanie mandatu, konieczność zapłacenia grzywny, odmowa przyjęcia mandatu i wytoczenie przeciwko nam sprawy sądowej o wykroczenie.

 

PROSZĘ PAŃSTWA, ORGAN NIE POUCZAJĄC NAS W WEZWANIU PO PROSTU ŁAMIĄC PRAWO WYŁUDZA OD NAS PIENIĄDZE lub PAKUJE NAS W KŁOPOTLIWE POSTĘPOWANIE SĄDOWE MOGĄCE SKUTKOWAĆ JESZCZE WIĘKSZĄ GRZYWNĄ, bo oczywiście nikomu nigdy do tej pory nie przyszło do głowy by powołać się przed sądem na brak pouczenia.

 

Pouczenia także nie było, ponieważ zatajono nasze prawa, by od nas wyłudzić masę kasy.

!!!!!

Zgodnie z nimi nie musimy w ogóle odpowiadać na wezwanie organu, odsyłać jakichkolwiek deklaracji lub współpracować w jakikolwiek sposób, ponieważ to organ prowadzi postępowanie wyjaśniające, to organ musi nam udowodnić, że to my popełniliśmy wykroczenie, że to MY jesteśmy na tej fotografii i że to MY zaparkowaliśmy pojazd w złym miejscu i dopiero gdy udowodni (czyli znajdzie kierującego) może nas obciążyć mandatem.

 

Gwarantuje nam to 74 Kpk i art 42 Konstytucji RP.

 

 

No dobra, a co tak naprawdę z obowiązkiem wskazania sprawcy i stawiennictwie

 

Wprawdzie jak już wykazałem nie musimy nikogo wskazywać by oddalić od siebie podejrzenie ale ISTNIEJE TEŻ PRZEPIS, KTÓRY ZWALNIA NAS Z BEZPOŚREDNIO OBOWIÁZKU WSKAZANIA SPRAWCY GDY TO KTOS Z RODZINY!!!

 

Art. 41§  1.  Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia stanowi:
Przy przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka stosuje się odpowiednio przepisy art. 177, 178, 182, 183, 185–190, 191 § 1 i 2 oraz art. 192 Kodeksu postępowania karnego.

 

Idźmy jego śladem:

 

Art. 182 Kpk
§ 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.
§ 2. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.
§ 3. Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

 

A to oznacza, że możemy odmówić wskazywania osoby najbliższej, a że w tym zakresie także nie zostaliśmy pouczeni, a powinniśmy (patrz wyżej na art 16 § 2 Kpk) ta nasza odmowa wskazania, brak reakcji lub jakakolwiek reakcja nie może rodzić dla nas negatywnych skutków procesowych, czyli nie możemy zostać ukarani mandatem ani nie może przeciwko nam zostać skierowana sprawa do sądu za niewskazanie.
Mamy jeszcze we wspomnianym art. 41§  1.  Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wytłuszczoną delegację ustawową do art 183 Kpk co załatwi nam ostatni problem obowiązku stawienia się osobistego w charakterze świadka.

 

 

Spójrzcie na załączony dokument jak Inspektorat nas straszy konsekwencjami wyrzucenia wezwania do kosza i nie przysłania deklaracji. W przypadku, gdy tego nie zrobimy i nie wyślemy żadnej deklaracji, nie przyznamy się, ale i nie wskażemy sprawcy, nie przyjmiemy mandatu ale i nie odmówimy jego przyjęcia, po prostu nie wykonamy żadnej akcji jesteśmy wzywani do osobistego stawiennictwa się (patrz str 1 dokumentu) celem złożenia wyjaśnień w charakterze świadka w terminie 7 dni (ale bywa i 14) w oznaczone miejsce. Często Straż Miejska dopisuje “celem zapoznania się z fotografią” lub “rozpoznania sprawcy na fotografii”.

 

 

Na pierwszej stronie mamy wezwanie do stawiennictwa, termin i adres, na drugiej w pkt. 7 pouczenia mamy sankcję opisującą co nam zrobią, jak zabulimy w sytuacji nie stawienia się w charakterze świadka z powołaniem Art. 49.§ 1. Kpwsow:

 

Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie uprawnionego organu lub bez zezwolenia tego organu samowolnie wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem albo bezpodstawnie odmówił złożenia zeznań, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty, można nałożyć karę porządkową do 250 złotych, a w razie po-nownego niezastosowania się do wezwania do 500 złotych.

 

I znowu mamy przeciwko sobie kombinatorów i kłamczuszków, którzy przekombinowali.

 

Organ nie zacytował bowiem całego przepisu. Przemilczany § 3. tegoż art 49 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia bowiem uzupełnia:

Nałożoną karę należy uchylić, jeżeli osoba ukarana w ciągu 7 dni od daty doręczenia lub ogłoszenia jej postanowienia o nałożeniu kary porządkowej dostatecznie usprawiedliwi swoje niestawiennictwo, samowolne oddalenie się, odmowę złożenia zeznań albo wykonania innego obowiązku, o którym mowa w § 1 lub 2.

 

A moglibyśmy odmówić przecież gdyby chodziło o kogoś z naszej rodziny, lecz przy wezwaniu na świadka nikt nas o tym nie pouczył.

 

A w dodatku mamy wspomniany, wytłuszczony wcześniej Art. 183.§ 1. Kpk, który w zasadzie zamyka nam usta odnośnie zeznawania w charakterze świadka przy stawiennictwu osobistym i wskazywania innych osób na zdjęciach:

 

Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

A przecież wskazanie nie tej osoby, pomyłka przy wykonywaniu obowiązku wskazania sprawcy (zdjęcia najczęściej nie są zbyt wyraźne) naraziłoby nas na odpowiedzialność karną za kierowanie fałszywego oskarżenia.

 

Ale o tym przy wezwaniu na świadka też nas nikt nie pouczył. W ogóle nie pouczono nas o prawach świadka przy wezwaniu na świadka, co zwalnia nas z jakiegokolwiek obowiązku i terminów, bo przecież brak pouczenia nie może wywoływać dla nas negatywnych skutków procesowych. Nie mogą nas więc ukarać ani mandatem ani tym bardziej karą porządkową, lub zmusić do świadkowania w jakikolwiek inny sposób. Było minęło przepadło w tej sprawie.

 

Możemy wziąć to wezwanie do ubikacji, chociaż ja bym na koniec zalecał zachować jako dowód przestępstwa urzędniczego – poświadczenie nieprawdy (brak pouczenia, niepełne przepisy) i próba doprowadzenia osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do przysługujacych mu praw. Każda próba nałożenia mandatu powinna zostać przekreślona złożeniem takiego zawiadomienia o przestępstwie danego funkcjonariusza, podpisanego pod wezwaniem.

 

Jeśli chodzi o sankcje jest też stosowany odpowiednio Art. 20. § 2. Kpk  (o czym nam mówił Art. 8. Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń):

 

W razie rażącego naruszenia obowiązków procesowych przez oskarżyciela publicznego lub prowadzącego postępowanie przygotowawcze sąd zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego osoby, która dopuściła się uchybienia, żądając nadesłania w wyznaczonym, nie krótszym niż 14 dni, terminie informacji o podjętych działaniach wynikających z zawiadomienia; w stosunku do Policji oraz innych organów postępowania przygotowawczego uprawnienie takie przysługuje również prokuratorowi.

 

A zatem przy takich oszustwach, braku pouczeń i manipulacjach w wezwaniach Strażnik Miejski lub Inspektor Transportu Drogowego, który kieruje sprawę do sądu naraża się co najmniej na postępowanie dyscyplinarne. Zwłaszcza, że każdy obywatel od którego próbuje się wyłudzić mandaty powinien wraz z zawiadomieniem do prokuratora przesłać wniosek do sądu w tej sprawie.

 

Oczywiście dając do wiadomości funkcjonariuszowi i jego przełożonym.

 

Zreasumujmy:

 

NIE MA OBOWIĄZKU REAGOWAĆ NA WEZWANIA W SPRAWACH MANDATÓW I BRAK NASZEJ REAKCJI NIE MOŻE WYWOŁAĆ ŻĄDNYCH NEGATYWNYCH DAL NAS SKUTKÓW PROCESOWYCH W RODZAJU ZAPŁATA MANDATU,  ZAPŁATA GRZYWANY, OBCIĄŻENIE KARĄ PORZĄDKOWĄ CZY SKIEROWANIE NAS NA DROGĘ SĄDOWĄ GDYŻ NIE ZOSTALIŚMY PRAWIDŁOWO POUCZENI O NASZYCH PRAWACH oraz z wielu innych wymienionych wzgledów.

 

A jeśli już zapłaciłeś mandat, to masz prawo domagać się zwrotu pieniędzy, zadośćuczynienia oraz wymazania z rejestru, ponieważ ukarany zostałeś z rażącym naruszeniem prawa.

 

Oszustów trzeba tępić, zwłaszcza gdy to urzędnicy lub funkcjonariusze. Ciekawe ile milionów już od nas wyłudzili a ile zamierzali.

 

No chyba, że wezwanie zawiera stosowne pouczenia i jakimś cudem unika wszystkich pułapek (co jest niemożliwe bo prawo podejrzanego i świadka do odmowy zeznań jest bezwzględne). W innej sytuacji są też właściciele i kierowcy zawodowi TiRów. No ale oni mają swoich świetnych prawników.

 

W każdym razie brak jakiejkolwiek reakcji na wezwanie ma kilka podstawowych zalet, jest prawnie  uzasadnione, nie wymaga od nas kiwnięcia palcem oraz nie pobudza organu do kolejnych działań, a pamiętajmy że na wystawienie i wręczenie mandatu ma on tylko 180 dni od dnia “wykroczenia”.

Potem jesteśmy bezpieczni od wszelkich dolegliwości, bombardowań i frustracji urzędniczych 🙂

 

A tu nowe rady praktyczne i wzorce oświadczeń (przeczytaj koniecznie zanim podejmiesz lub nie podejmiesz akcji) https://3obieg.pl/radary-anuluj-sobie-mandat

 

A dla tych co uważają, że najlepszą obroną jest atak:

Link do wzorów odpowiedzi na wezwanie oraz do dokumentów mogących doprowadzić do kasacji wyroku (dokumenty widoczne tylko dla zarejstrowanych i zalogowanych użytkowników 3obieg.pl)

https://3obieg.pl/wzory-dokumentow-dotyczace-obrony-przed-mandatami

 

 

Zarejestruj sie bezpłatnie tutaj https://3obieg.pl/wp-login.php?action=register

 

 

Tomek Parol (ŁŁ)

 

 

Ps. Co do obowiązku donoszenia przez obywatela na innego obywatela w sprawie mandatów pod rygorem grzywny przypominam, że 23 lutego 2013 Prokurator Generalny Seremet zaskarżył ten przepis ustawy o prawie drogowym do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Zacytujmy go z rozmowy w TVN24 i skargi.

– Zasada domniemania niewinności na tym właśnie polega, że ten ciężar dowodzenia wykazywania komuś winy leży na oskarżycielu, nikt nie ma obowiązku dostarczania organom ścigania dowodów na własną winę. 

“W tej sytuacji ustawodawca, który pragnie wprowadzenia obowiązku denuncjacji do systemu prawa polskiego (…) powinien kierować się szczególną ostrożnością i umiarem” – napisał we wniosku do TK.

 

 

Zapraszam także do moich najnowszych artykułów:

To o działaniach profilaktycznych i praktycznych radach: https://3obieg.pl/akcja-tusk-za-kierownica-czyli-obrona-przed-radarem

To o podstawach naszego zawiadomienia o przestępstwie https://3obieg.pl/fotoradary-jestesmy-pokrzywdzonymi

A oto wzór zawiadomienia i jego efekty: https://3obieg.pl/mandaty-podajemy-straznikow-miejskich-prokuratury

 

UWAGA: jeśli skorzystałeś z moich porad lub wzorów dokumentów, Straż lub GITD zareagowały na to i teraz nie wiesz co robić, przeczytaj koniecznie:  https://3obieg.pl/odpowiadamy-na-kolejna-korespondencje-w-sprawie-mandatow

 

UWAGA

Dostałeś najpierw wezwanie z fotoradaru od Straży Miejskiej, a potem wyrok nakazowy, lub się go spodziewasz? 
Mógł zostać wysłany w wyniku przestępstwa. Oto otrzymujesz poradnik jak napisać sprzeciw, wraz ze wzorem. 
Dowiesz się też jak nie popełniać błędów po wezwaniu mandatowym, by nie płacić haraczu zbójom drogowym.
Państwo Cię łupi, a Trzeci Obieg pomaga. Wesprzyj nas:
https://3obieg.pl/piszemy-sprzeciw-od-wyroku-mandatowego

 

 

Szanowni Czytelnicy,

jeżeli podoba Wam się portal i chcielibyście nam pomóc w jego utrzymaniu, to prosimy o wsparcie na konto Fundacji Trucker:

Bank ING: 97 1050 1025 1000 0090 7045 6703
SWIFT: BIC-INGBPLPW
IBAN: PL 97 1050 1025 1000 0090 7045 6703

z dopiskiem “Darowizna na 3obieg.pl”
(obecnie zbieramy na studio TV i kamery, którymi będziemy rejestrować bezprawne działania sędziów, prokuratorów i funkcjonariuszy na salach sądowych oraz na wsparcie prawników).

 

Pomóżcie nam i przekażcie znajomym, a tym chętniej otworzymy Wam oczy w kolejnych sprawach

 

Szukamy też chętnych dziennikarzy obywatelskich, którzy nam będą pomagać w całym kraju w oparciu o legitymacje prasowe, zbierać informacje, robić zdjęcia funkcjonariuszom łamiącym prawo, rejestrować kamerą lub komórką ciekawe wydarzenia, filmować sprawy sądowe lub pisać o wszelkich sprawach którymi żyje społeczeństwo lokalne, dane środowisko lub na temat których mają unikalną wiedzę. Zainteresowanych prosimy o kontakt na redakcja@3obieg.pl

https://3obieg.pl/legitymacje-prasowe-dla-naszych-autorow

Tekst można kopiować  i kolportować do woli ale podawajcie autora i aktywny link do www.3obieg.pl, proszę też o promocję w mediach społecznościowych. Tylko edukując i działając masowo coś się uda.

 

Uwaga z dniem 18.04.2014 ruszył opracowany przeze mnie system “Anuluj Mandat”, w którym znajdziecie zaktualizowane dokumenty na każdy etap postępowania

https://3obieg.pl/mandaty/

 

system_anuluj_mandat

 

Inne zapisy autora:

0

Tomasz Parol
Tomasz Parol

Tomasz Parol - Redaktor Naczelny Trzeciego Obiegu, bloger Łażący Łazarz, prawnik antykorporacyjny, zawodowy negocjator, miłośnik piwa z przyjaciółmi, członek MENSA od 1992 r. Jeśli mój tekst Ci się podoba, lub jakiś inny z tego portalu to go WYKOP albo polub na facebooku. Jeśli chcesz zostać dziennikarzem obywatelskim z legitymacją prasową napisz do nas: redakcja@3obieg.pl

502 publikacje
2249 komentarze
 

 1. No proszę ale wywód prawniczy .
  Doskonała robota .
  Szkoda ze tak u mnie nie można.
  Otrzymujesz Notice i jak się ma argumenty lub domagamy się wyjaśnień to prowadzimy w ustalonych ramach czasowych korespondencje .
  In this case, the service of process puts the defendant “on notice” of the allegations contained within a criminal defendant to be notified of the charges and their grounds.
  A tu w powyższym przykładzie mamy łamanie prawa i skutki “Nieważność czynności prawnej”.
  “treść czynności sprzeczna z ustawą albo mająca na celu jej obejście lub sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”
  A tak swoja droga to widać na tym przykładzie ze w Polsce PANują niezłe ” zasady współżycia społecznego” jak długo jeszcze ? W EU jesteśmy .Tak czy nie?

  Tym czasem

  0
  • Ty masz u siebie mądre prawo, a za taki numer organu państwowego uległby on pewnie rozwiązaniu a rząd by zwrócił wszystkie wyłudzone pieniądze jeszcze przed podaniem się do dymisji. U nas będzie inaczej bo zwyczajem jest że urzędy nas oszukują a urzędnicy i funkcjonariusze srają na przepisy.

   0
   • Avatar Avocem

    Świetna wykładnia. Podobnych absurdów jest więcej.

    Osobiście od ponad 5 lat walczę o swoje prawo jazdy (przekroczenie limitu punktów. Abstrahując już od przyczyn, bo zbyt długo by opisywać. Dość powiedzieć, że znajomy w dwóch przypadkach posłużył się moim dokumentem – choć on sam twierdzi, że to któryś z jego pracowników. A druga sprawa to wymuszenie na mnie przekroczenia prędkości przez nieoznakowany radiowóz poprzez najeżdżanie na mnie – dosłownie). Tak czy siak od 2008 r. starostwo wydaje decyzję o cofnięciu mi uprawnień, ja się odwołuję do SKO. SKO uchyla decyzję w całości i przekazuje do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Tak już było czterokrotnie. W międzyczasie miałem 2 sprawy sądowe zorganizowane przez nadgorliwych gliniarzy z drogówki (w obydwu byłem uniewinniony – ale wymierne straty poniosłem, również finansowe), raz zabierano mi fizycznie dokument (po 2 dniach dopiero odebrałem go ze starostwa) i ogólnie przez tych 5 lat jako zawodowy kierowca nabawiłem się swoistej fobii, a każda jazda za kółkiem jest dla mnie stresogenna, bo nigdy nie wiem czy trafi się jakaś kontrola i na jakiego gliniarza trafię. Wożę ze sobą grubą teczkę papierów związanych ze sprawą. W efekcie zamiast jechać odprężonym (bo zawsze lubiłem jeździć samochodem) i skupiać się na warunkach drogowych, wypatruję kontroli i nieoznakowanych radiowozów w lusterkach.
    W normalnym, praworządnym kraju sprawa dawno uległaby przedawnieniu. U nas w zasadzie również powinno tak być, bo bez wątpienia wykroczenia drogowe podlegają pod art. 45 traktujący o przedawnieniach. Tymczasem decyzja o uchyleniu uprawnień jest decyzją administracyjną, a kpa…nie przewiduje terminów przedawnienia…

    Podobnych przykładów mógłbym wskazać jeszcze kilka (np. z US – mam dwie sprawy, z których jedna dotyczy omyłkowej wpłaty innej firmy na moje konto, którą US z jakiegoś względu ten potraktował jako zaliczkę – nie wiadomo na co i nie wiadomo dlaczego z VAT 23% – z której rzekomo muszę odprowadzić VAT 23%, a druga dotyczy sprzedaży samochodu po 4 miesiącach sprzed 5 lat, po których to ja mam przedstawiać rachunki za naprawę i udowadniać, że poniosłem stratę, a nie uzyskałem rzekomego dochodu. Nie wspominając o tym, że ustawa nakłada na obywatela obowiązek wykazania dochodu jeśli sprzedał samochód z zyskiem, a jednocześnie nie pozwala mu odliczyć straty jeśli takowa wystąpiła).
    A ZUS np. jest w stanie przedstawiać w sądzie sfałszowane dokumenty z podrobionym (w moim przypadku na szczęście wybitnie nieudolnie) podpisem…

    0
    • Dlatego należy punktować i się nie dawać

     0
     • Avatar strażnik.wroclawski

      Ależ ta “wykładnia” jest zwyczajnie naiwna:)
      Krótka odpowiedź poniżej. Trudno tak na szybko ustosunkować się do wszystkiego, ale kiedyś to zrobię, obiecuję;)
      Laik, czytający powyższe wywody, może odnieść wrażenie, że oto znalazł narzędzie do utarcia nosa strażnikom, inspektorom et cetera, jednak każdy ten, kto na co dzień zajmuje się tą tematyką (strażnik, inspektor, sędzia), uśmiechnie się jedynie z politowaniem, bo nie wystarczy samo zacytowanie bez zrozumienia kilku artykułów, by słowo ciałem się stało, a organ prowadzący czynności wyjaśniające podkulił ogon.
      Ot, taka możność odmowy złożenia wyjaśnień na podstawie art. 183§1 kpk… Polecam uwadze uchwałę Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 30 listopada 2004 r. (I KZP 26/2004):
      Odpowiednie stosowanie – z mocy art. 41 § 1 kpw – w postępowaniu w sprawach o wykroczenia przepisu art. 183 § 1 kpk, w jego brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 2003 r. Nr 17 poz. 155), nie oznacza, aby osoba przesłuchiwana w charakterze świadka (składająca oświadczenie dowodowe w tym charakterze) w sprawie o wykroczenie mogła uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić osobę dla niej najbliższą na odpowiedzialność za wykroczenie.
      Dalej w uzasadnieniu czytamy:
      Reasumując należy przyjąć, że odpowiednie stosowanie – z mocy art. 41 § 1 kpw – w postępowaniu w sprawach o wykroczenia art. 183 § 1 kpk, w jego brzmieniu od 1 lipca 2003 r., nie oznacza, aby osoba przesłuchiwana w charakterze świadka w sprawie o wykroczenie mogła odmówić odpowiedzi na pytanie także wtedy, gdy odpowiedź taka narażałaby osobę jej najbliższą na odpowiedzialność za wykroczenie. Może to uczynić jedynie, gdy odpowiedź ta mogłaby narazić osobę dla świadka najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. W konsekwencji także osoba rozpytywana w sposób pozaprocesowy przez uprawniony organ, żądający od niej informacji, której z mocy przepisu szczególnego ma obowiązek przekazać temu organowi, może odmówić udzielenia odpowiedzi, czyli nie udzielić określonej wiadomości, tylko wówczas, gdy owa odpowiedź (informacja) mogłaby narazić osobę jej najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a nie za wykroczenie. Ustawodawca dopuszcza zatem możliwość postawienia świadka w sytuacji konfliktowej, tak w postępowaniu karnym, jak i w innym postępowaniu, w którym art. 183 § 1 kpk ma zastosowanie, w tym i w sprawach o wykroczenia. Uznaje jednak, że ze względu na wagę wykroczeń nie jest to konflikt na tyle istotny, aby zasługiwał na potraktowanie takie samo jak obawa narażenia siebie lub osoby najbliższej na odpowiedzialność za przestępstwo.
      Kolejny absurd: A jeśli już zapłaciłeś mandat, to masz prawo domagać się zwrotu pieniędzy, zadośćuczynienia oraz wymazania z rejestru, ponieważ ukarany zostałeś z rażącym naruszeniem prawa.
      Zgodnie z art. 101§1 kpow prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.
      A zatem jedynie ta grzywna, która nałożona została za czyn prawnie indyferentny, może zostać uchylona. Ot, takie dłubanie w nosie, dla przykładu, nie jest czynem zabronionym, tak jak i oddychanie, więc gdyby ktoś przyjął mandat za coś takiego, mógłby sąd uchylić. To wymazanie z rejestru też jest interesujące, bo zgodnie z ustawą o krajowym rejestrze karnym figuruje się w kartotece za przestępstwa i przestępstwa skarbowe, a za wykroczenie wtedy jedynie, gdy orzeczona zostanie kara aresztu. Przyjęcie mandatu nie skutkuje wpisem do rejestru…
      Brak pouczeń dla obwinionego… hmmm… Obwinionym staje się osoba, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie skierowania wniosku o ukaranie, z chwilą złożenia wniosku o ukaranie w sądzie i wszczęciu postępowania przez sędziego przewodniczącego. Od tej pory obwinionego poucza się. Wcześniej jednak właściciel pojazdu ma status świadka, do którego słane jest wezwanie do wskazania użytkownika…
      Kolejna sprawa: Zgodnie z treścią artykułu 231 Kodeksu Karnego funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to tzw. przestępstwo urzędnicze.
      Nie może być mowy o przekroczeniu uprawnień w podanym wyżej przypadku. Zresztą, ja bym się z tym akurat tak nie rozpędzał, bo – tu kolejne orzeczenie Sądu Najwyższego – precyzuje sprawę:
      Postanowienie SN z dnia 25 lutego 2003 r., sygn. WK 3/03
      Dostrzegając określone różnice w zakresie terminologii, można przyjąć, że przestępstwo stypizowane w art. 231 § 1 k.k. pod względem istoty konstrukcji odpowiada przestępstwom przewidzianym dawniej w art. 286 § 1 k.k. z 1932 r. oraz w art. 246 § 1 k.k. z 1969 r. Co do tego należy zatem potwierdzić aktualność wypracowanego od lat, jednolitego poglądu judykatury i doktryny, że samo przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego (dawniej urzędnika) swoich uprawnień lub niedopełnienie ciążących na nim obowiązków służbowych nie stanowi przestępstwa stypizowanego w art. 231 § 1 k.k., gdyż dla jego bytu konieczne jest także działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Przestępstwo to musi być zawinione umyślnie, co oznacza, że funkcjonariusz publiczny musi obejmować swoim zamiarem (bezpośrednim lub ewentualnym) zarówno przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (w wyniku działania lub zaniechania), jak i „działanie” na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, charakteryzujące to przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. […] Dla przypisania odpowiedzialności karnej z art. 231 § 1 k.k. konieczne jest ustalenie, że sprawca – mający przymiot funkcjonariusza publicznego – przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Brak w działaniu (zaniechaniu) funkcjonariusza publicznego któregokolwiek z tych znamion uniemożliwia zakwalifikowanie go jako przestępstwa. […] Należy potwierdzić aktualność od lat wypracowanego, jednolitego poglądu judykatury i doktryny, a sprowadzającego się do tezy, że samo przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego swoich uprawnień lub niedopełnienie ciążących na nim obowiązków służbowych nie stanowi przestępstwa określonego w art. 231 § 1 k.k., dla jego bytu bowiem konieczne jest także działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Przestępstwo to musi być zawinione umyślnie, co oznacza, że funkcjonariusz publiczny musi obejmować swoim zamiarem (bezpośrednim lub ewentualnym) zarówno przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (w wyniku działania lub zaniechania), jak i „działanie” na szkodę interesu publicznego lub prywatnego charakteryzujące to przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Wracając na grunt rozpoznawanej sprawy, dla zobrazowania jej stanu, przytoczyć można fragment wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1954 r., III K 788/54 (OSN 1955, z. III, poz. 31), z którego wynika, że „w przypadkach tego rodzaju naruszeń (przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków – dopisek SN ) … rzeczą oskarżyciela publicznego jest udowodnienie, a rzeczą sądu ustalenie, iż naruszenia te stanowią w konkretnym wypadku działania na szkodę interesu publicznego zarówno w sferze przedmiotowej, jak i podmiotowej …”
      Swego czasu podróżnik Wojciech Cejrowski rozpropagował pismo pana Jana, który de facto korespondował ze Strażą Miejską we Wrocławiu, podając je jako wytwór własnych prawników, w którym to piśmie wnioskodawca wzywa do przedłożenia wielu wyssanych z palca dokumentów, informując w ostatnim akapicie o chęci złożenia doniesienia do prokuratury z art. 300 kodeksu karnego i NIKT nie pokusi się o sprawdzenie, o czym w istocie traktuje ten nieszczęsny art. 300 kk 🙂
      Ośmieszają się kolejni naśladowcy, niewolników trzoda (o imitatores!).
      A tymczasem pan Jan na profilu społecznościowym podróżnika pisze tak: ” Wracając jeszcze do prawników Pana Wojciecha, to mam dobrą dla niego radę. Niech ich zmieni czym prędzej – prawo się już zmieniło i jeśli jakikolwiek prawnik na dzień dzisiejszy podesłał MOJE pismo, to lepiej, żeby zajął się hodowlą marchewki niż sprawami prawnymi…”…
      Jedna cenna uwaga: by “wybronić” się przed odpowiedzialnością nie wystarczy wysłanie śmiesznego pisma. To akurat dla osoby znającej się na prawie (vide supra, na orzeczenia Sądu Najwyższego i to, co wam doradza autor…) jest naiwność 🙂

      0
     • Niestety normą w tym kraju jest, że lwia część funkcjonariuszy publicznych, podejmuje się karkołomnych interpretacji przepisów prawa nawet wtedy, gdy przepis ten jest jednoznaczny i wskazuje na określone zachowanie w sposób literalny, a katalog przypadków w nim przewidzianych jest katalogiem zamkniętym. Odnieść można wrażenie, że owi funkcjonariusze doskonale orientują się w dziedzinie ustaw i rozporządzeń (są wręcz ekspertami), natomiast nie zdają sobie sprawy z istnienia Konstytucji RP (wystarczy znajomość i zrozumienie treści art. 7). Dlaczego tak się dzieje niech każdy odpowie sobie sam. Moje zdanie na ten temat jest takie: nie ma rzetelnej oceny pracy funkcjonariusza publicznego oraz rzeczywistej odpowiedzialności dyscyplinarnej za popełnione błędy i wyrządzone szkody. Urzędnik odpowiada wprawdzie za swoje działanie ale jest to jedynie martwy przepis. Oczywiście w tym miejscu każdy funkcjonariusz odpowie, że zaostrzenie przepisów o odpowiedzialności urzedników doprowadzi do tego, iż spadnie wykrywalność wykroczeń i przestępstw, bo każdy bedzie się bał popełnić błąd. Jeżeli funkcjonariusz boi się podjąć decyzję, to ma dwa wyjścia: dokształcić się lub zmienić pracę. Nie chodzi przecież o to aby sparalizować organy państwa, ale aby podnieść jakość prowadzonych postepowań. Jeżeli jestem fachowcem w swojej dziedzinie, to jestem w stanie ocenić w sposób właściwy stan faktyczny oraz zebrać właściwy materiał dowodowy w sposób zgodny z prawem. Jeśli mam wątpliwości co do stanu faktycznego i nie jestem ich w stanie rozwiać w oparciu o zebrany materiał dowodowy, to istnieje ,,instytucja” umorzenia postepowania, której nie wiadomo dlaczego boją się urzednicy. Dlatego też potrzebne są zdecydowane działania zmierzające do piętnowania niedozwolonych praktyk jakich dopuszczają się osoby zaufania publicznego. Taki stan rzeczy powiduje, że poziom merytoryczny pracowników administracji państwowej jest coraz niższy. Istnieje ogólne przyzwolenie przełozonych na niechlujnie prowadzone postepowania, łamanie praw obywateli, przekraczanie uprawnień, nadużywanie władzy tak długo jak przynosi to zamierzony skutek – wyrobienie z góry założonego planu. Dopuki ktoś nie złoży skargi w wyniku której rozpęta się ,,piekło” żaden z funkcjonariuszy publicznych nie zastanowi się, czy jego działania są zgodne z prawem. W wyniku takiego nastawienia absurdalne interpretacje oraz działania ocierające się o zgodność z prawem urastają w opinii funkcjonariuszy do rangi oficjalnych wykładni. Cały system opiera się na powszechnym przekonaniu, że wiemy, iż robimy źle ale liczymy na to, że na 1000 osób znajdzie się zaledwie kilku ,,cwaniaków” którzy będą walczyć o swoje, a kilkuset pozostałych zapłaci i interes się kręci. Przykładów można by mnożyć, począwszy od źle ustawionych radarów (,,na oko”), poprzez zastraszanie właścicieli pojazdów, nieinformowanie o przysługujących prawach, pomijanie okoliczności zdarzenia przemawiających na korzyść obwinionego, na posługiwaniu się urządzeniami bez ważnej legalizacji kończąc. Nie dziwi zatem piękny wywód strażnika.wrocławskiego (choć odnoszę wrażenie, że jest tozlepek jakiejś obszerniejszej pracy skopiowany na potrzeby zaistnienia w dyskusji). Cały wywód jest bardzo piękny, co zmienia faktu, że i tak podstawą jest przepis prawa a nie uchwała Sądu. Dla przeciwwagi polecam zatem lekturę wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu Sygn. akt. IV Ka 760/13, który w sprawie wskazania osoby najbliższej uznał, że art. 183 § 1 ma zastosowanie w przypadku wykroczenia. (całość wyroku na stronie: http://orzeczenia.wroclaw.so.gov.pl/content/$N/155025000002006_IV_Ka_000760_2013_Uz_2013-09-12_001). No cóż punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, co ma istotne znaczenie szczególnie w sytuacji, gdy człowiekiem się jest a strażnikiem się bywa.

      Pozdrawiam

      0
    • Avatar Elżbieta

     Kamyczek do ogródka. Ja przed kilku laty otrzymałąm mandat za to, ze “o mało nie uszkodziłąm radiowozu”który notabene mało mnie nie uszkodził, bo jechał za szybko w stosunku do panujacych wtedy niekorzystnych warunków atmosferycznych). Po odwołaniu się do komendanta wojewódzkiegoi w Poznaniu stwierdzono, że po przesłuchaniu świadków(tj tylko policjantów, bo ja nie byłam przesłuchiwana), stwierdzono, iż popełniłam wykroczenie drogowe powodując zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a nastepnie po uprawomocnieniu się wyroku sądu grodzkiego, komornik ściągnął mi żądaną kwotę z emerytury zostawiając minimum socjalne..
     Niestety, wówczas jeszcze nie było pana Tomasza Parola, przed którego wiedzą chylę czoła.

     0
   • Avatar Patryk

    Witam Panie Tomaszu, otrzymałem zdjęcie od straży miejskiej z Człuchowa, oczywiście pouczenia o prawie odmowy złożenia wyjaśnień nie było. Napisałem więc mail o następującej treści:
    “Oświadczam, że zapoznałem się z treścią raportu i zgodnie z art. 54 § 6 kpwsow odmawiam składania zeznań. Artykuł ten mówi: “§ 6. Należy niezwłocznie przesłuchać osobę, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Osoba taka ma prawo odmówić złożenia wyjaśnień oraz zgłosić wnioski dowodowe, o czym należy ją pouczyć. Przesłuchanie tej osoby zaczyna się od powiadomienia jej o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania; przepis § 4 zdanie drugie stosuje się.”

    Dlatego pytam dlaczego nie zostałem przez Straż Miejską Człuchów pouczony o prawie odmowy złożenia wyjaśnień?
    Prawo, które przede mną zatajono:
    Art. 20 Kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń stanowi:
    § 1. Obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie.
    § 2. Jeżeli obwiniony nie zna języka polskiego, wniosek o ukaranie oraz rozstrzygnięcia podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie ogłasza się lub doręcza obwinionemu wraz z tłumaczeniem.
    § 3. Do obwinionego stosuje się odpowiednio art. 74 § 1 i 2, art. 75, 76 i 175 Kodeksu postępowania karnego.
    Art 74 § 1 kpk stanowi: “Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść.”

    Art. 8. Kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń, zgodnie z którym jest zobowiązana działać Straż Miejska Człuchów stanowi:
    “W postępowaniu uregulowanym w niniejszym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy art. 2, 4, 5, 7–9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego.”
    Art. 16 KPK stanowi: § 1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach, brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy.”

    Oto odpowiedź SM:
    Szanowny Panie nikt Pana nie obwinił, ani nie oskarżył (oskarżenie jest TYLKO przy przestępstwach a nie wykroczeniach – mówi o tym KPK) ani tym bardziej nie przesłuchiwał, stąd brak pouczenia o prawach. Pan w nadesłanej korespondencji miał wskazać sprawcę wykroczenia drogowego lub określić przypadek III (brak wskazania sprawcy). Nikt nie wymusza na Panu jakichkolwiek zeznań. W razie pytań proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.”

    0
    • Avatar moherowy berecik

     x

     0
    • Avatar pAff

     Jestem w takiej samej sytuacji, proszę wyjaśnić jak postępować po takim odzewie straży.

     Pozdrawiam

     0
    • Avatar Maciek

     Autor proszony o komentarz 🙂

     0
     • Avatar strażnik.wroclawski

      Dajcież spokój Autorowi, niechaj nie ośmiesza się już więcej:)
      Wyżej i niżej w skrócie wykazałem, na podstawie orzeczeń Sądu Najwyższego, co można zrobić jego wywodem:)
      Wyrządza Autor wielką krzywdę naiwnym.
      Ot, podam przykład: właścicielem pojazdu jest mąż, kieruje żona. Mąż nadsyła pismo – kierowany jest przeciwko niemu wniosek o ukaranie z art. 96§3 kodeksu wykroczeń. Grzywna w sądzie rejonowym to zazwyczaj 300 złotych plus 80 złotych (koszty i opłata). Pobieramy wizerunek żony – ma szansę na mandat, w razie odmowy przyjęcia sprawa trafia do sądu. W ostatecznym rozrachunku, zamiast mandatu w najniższej wysokości (dla przykładu przy przekroczeniu o 21 km/h jest to 100 złotych) płaci ta rodzina 380 plus 200 (mandat) lub 380 plus 200 plus koszty 80. Warto tak kręcić?

      0
     • Avatar strażnik.wroclawski

      Kwestia niewskazania:
      Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie VIII Kz 444/12
      Zachowanie sprawcze wykroczenia art. 96 § 3 k.w. może być popełnione poprzez działanie bądź zaniechanie. Przykładowo może ono polegać na odmowie wskazania osoby, której został powierzony pojazd, wskazaniu osoby bądź kręgu osób w sposób uniemożliwiający ustalenie konkretnego użytkownika pojazdu w oznaczonym czasie, udzielenie odpowiedzi wymijającej bądź zasłonięcie się niepamięcią. Zaniechanie udzielenia odpowiedzi w ocenie Sądu Odwoławczego również wyczerpuje znamię nieudzielenia odpowiedzi (podobnie – Ryszard A. Stefański: Wykroczenia drogowe, Lex 2011).

      0
     • Avatar Mik

      Straż Miejska wezwała właściciela auta, by wskazał, kto tego dnia kierował autem, a gdy ten odmówił, skierowała wniosek do sądu.

      Sąd wymierzył karę na podstawie art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń, który przewiduje grzywnę dla tego, kto “wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie”. Mężczyzna złożył apelację do Sądu Okręgowego we Wrocławiu i wygrał – kilka dni temu sąd uniewinnił go (sygn. IV Ka 760/13).

      http://wpolityce.pl/wydarzenia/63225-wojna-kierowcow-z-radarami-cd-kolejny-punkt-dla-wlascicieli-aut-zdaniem-sadu-nie-mozna-ich-zmuszac-by-zadenuncjowali-swoja-rodzine

      0
     • Avatar Max

      Szanowny Panie – Straż Miejska i Gminna nie może składać do Sądu wniosków o ukaranie gdyż nie może występować jako oskarżyciel publiczny!

      0
   • witam !! co robic odpisywc czy nie dostałem wezanie do wskazania kierujacdgo od SG w Sianowie !! prosz o wskazówki

    0
   • Avatar Bert

    Szanowny Strażniku wrocławski,
    W swoim wykładzie powołujesz się na wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku. Jeśli nawet ma on jakieś znaczenie, a w Polsce nie ma, to dlaczego nie przytoczysz wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu? W końcu to Twoje podwórko a sąd okręgowy to w końcu wyższa instancja od rejonowego.

    “Brak pouczeń dla obwinionego… hmmm… Obwinionym staje się osoba, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie skierowania wniosku o ukaranie, z chwilą złożenia wniosku o ukaranie w sądzie i wszczęciu postępowania przez sędziego przewodniczącego. Od tej pory obwinionego poucza się. Wcześniej jednak właściciel pojazdu ma status świadka, do którego słane jest wezwanie do wskazania użytkownika…” A świadek oczywiście nie musi być pouczony?

    0
  • Avatar Bob

   Robota wcale nie doskonała. Autor myli wyjaśnienia z zeznaniami. W ogóle nie odróżnia tych instytucji. Autor raczył nie zauważyć, iż powoływanie się na art. 182 lub 183 kpk traci sens, ponieważ oba te przepisy traktują o narażeniu na odpowiedzialność karną za przestępstwo, podczas, gdy sytuacja dotyczy wykroczeń. Tym samym nie możemy powoływać się na wymienione podstawy prawne, jeśli nasza denuncjacja dotyczy sprawcy wykroczenia.

   0
   • Avatar Mciek

    Autor proszony o komentarz 🙂

    0
   • Avatar Tomek

    Sądu Najwyższego

    z dnia 30 listopada 2004 r.

    I KZP 26/04

    Odpowiednie stosowanie – z mocy art. 41 § 1 k.p.s.w. – w postępowaniu w sprawach o wykroczenia przepisu art. 183 § 1 k.p.k., w jego brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego … (Dz. U. Nr 17, poz. 155), nie oznacza, aby osoba przesłuchiwana w charakterze świadka (składająca oświadczenie dowodowe w tym charakterze) w sprawie o wykroczenie mogła uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić osobę dla niej najbliższą na odpowiedzialność tylko za wykroczenie.
    OSNKW 2004/11-12/102, Prok.i Pr.-wkł. 2005/2/10, OSP 2005/10/117, Biul.SN 2004/11/16, Wokanda 2005/7-8/16

    0
    • Avatar strażnik.wroclawski

     Co najdziwniejsze, Autor podaje się za absolwenta Wydziału Prawa i Administracji… Nie wystawia tym samym dobrego świadectwa swej uczelni:)

     0
     • Avatar Mik

      Straż Miejska wezwała właściciela auta, by wskazał, kto tego dnia kierował autem, a gdy ten odmówił, skierowała wniosek do sądu.

      Sąd wymierzył karę na podstawie art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń, który przewiduje grzywnę dla tego, kto “wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie”. Mężczyzna złożył apelację do Sądu Okręgowego we Wrocławiu i wygrał – kilka dni temu sąd uniewinnił go (sygn. IV Ka 760/13).

      http://wpolityce.pl/wydarzenia/63225-wojna-kierowcow-z-radarami-cd-kolejny-punkt-dla-wlascicieli-aut-zdaniem-sadu-nie-mozna-ich-zmuszac-by-zadenuncjowali-swoja-rodzine

      0
     • Avatar smg

      Trochę pokory. Pan Tomasz Parol otworzył puszkę pandory i skutecznie broni kierowcow przed butą i niekompetencją mundurowych. Sady orzekaja na korzyść kierowców umarzając postepowania po orzeczeniu TK.
      To jeszcze nie koniec. Będą wystapienia o zwrot pieniędzy, zadośćuczynienie i odsetki. Radzę wszystkim zdecydowanym wnioskowanie o zadośćuczynienie w 50% przeznaczone na cel harytatywny a reszte dla siebie, Jest szansa, że sąd spojrzy na to przychylnie. Nie dawać powodów do zarzutu, ze chcemy sie dorobić na upokorzonej strazy miejskiej – jednak nie odpuszczać.

      0
     • Avatar lawyertto

      a ty strażniku le masz do emerytury palancie frajerze ???

      0
   • Avatar daniel

    “powoływanie się na art. 182 lub 183 ” a gdyby żona piła? Naraziłaby się na zarzut popełnienia przestępstwa.

    0
 2. Uprzejmie dziękuję za cenny wykład! Podokuczam gadom…
  P.S. Dotąd podawałem durniom namiary na kolegę z Australii (za jego zgodą) i korespondencja urywała się.

  0
  • My nie musimy nic kombinować, a jakby się udało zainteresować wielkie media i kilku posłów to jest autentyczna szansa na zwrot całej pobranej kasy. Oto co się dzieje gdy dać debilom radary.

   0
   • Avatar Sebastian

    Oj Panie Tomaszu, prawnie czy nieprawnie to jednak wątpię że ta kasa kiedykolwiek ma szansę wrócić. Tak czy siak, świetny artykuł, otworzył Pan oczy wielu wykorzystywanym ludziom.

    Pozdrawiam,

    0
    • oszustwo jest czynem ściganym z oskarżenia publicznego, chyba że zostało ono popełnione na szkodę osoby najbliższej.

     “Przestępstwo oszustwa regulowane jest artykułem 286 kodeksu karnego. Stanowi on: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli czyn ten popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

     0
     • Zgadza się, ale zawiadomić o takim przypadku trzeba. Natomiast uczynienie z tego stałego i na masową skalę źródła dochodu do budżetu mającego np. konsekwencje w ciągłych premiach dla funkcjonariusza za skuteczność powinno już po niniejszym doniesieniu prasowym doprowadzić do wszczęcia postępowania przez prokuraturę.

      0
    • Jak nie spróbujemy to się nie dowiemy.

     0
     • Avatar strażnik.wroclawski

      Sam byłbym zainteresowany:)
      Kiedy prokuratura wszcznie coś w odpowiedzi na złożone zawiadomienie i skieruje do sądu akt oskarżenia, daj znać natychmiast… A gdy sąd wyda wyrok skazujący to już będzie prawdziwa sensacja. “Wielkie media” należy tym koniecznie zainteresować;)

      0
   • Podaj definicję AUTENTYCZNOŚCI!, SZANSA-zaczekam aż pokażesz autentyczny wzór wygranej sprawy, jako obywatel tego kraju dbam o siebie i oto aby mnie w pole nie wyprowadzono……Kto to jest de……l, monopol na obrażanie innych posiadasz prawny i udokumentowany.?Odpowiedz kiedy Polka sobie pyta.

    0
   • Avatar Gizmo

    a co się dzieje, kiedy niespełniony życiowo “prawnik” publikuje głupstwa?

    0
  • Avatar zico

   W sumie chyba dosc latwo sprawdzic czy ów “zagraniczniach” byl w tym czasie w PL. wiec nie wiem czy ten wybieg nie ma krotkich nog 😉

   0
 3. Avatar WW

  Witam

  Bardzo dziękuję za podparcie prawne nieposłuszeństwa obywatelskiego.
  Kawal dobrej roboty.
  Nie żal wesprzeć, to dobrze zainwestowane pieniądze.

  Chapeau bas.

  WW

  0
 4. Jeśli otrzymasz mandat za przekroczenie prędkości to podziękuj, że ktoś tym mandatem ostrzegł ciebie, że za chwilę możesz stracić życie co jest równoznaczne z uratowaniem tobie życia (utraty zdrowia).

  0
 5. Avatar Paweł

  Skoro mamy stempel, to dokument jest podstemplowany, a nie podstęplowany.

  0
 6. Avatar Robert

  Piękna i szczegółowa analiza. No ale zdejmijmy na chwilę klapki z oczów i popatrzmy trzeźwo, czy nie wystarczy po prostu NIE ŁAMAĆ PRZEPISÓW DROGOWYCH ? Skoro autor ma tak analityczny umysł to na pewno wie że reguły poruszania się po drogach są po to aby ten ruch odbywał się sprawnie i bezpiecznie. Problem w tym że uczestnicy ruchu muszą się do tych przepisów stosować. No i tutaj pojawia się problem. Bo polacy po 50 latach komunizmu nauczyli się że zasady i reguły są po to aby je omijać. Pan w swoim artykule to pokazuje. Pozdrawiam i bez obrazy.

  0
  • Wierz mi, są takie miejsca w Polsce, że nie da się nie łamać bo droga hamowania jest dłuższa niż odległość radaru od ograniczenia. I dlaczego mamy nie łamać jeśli państwo łamie?

   0
   • Avatar andrzej

    Może kolega wytłumaczy, który przepis KRD zezwala na wytracenie prędkości za znakiem wprowadzającym ograniczenie. Po minięciu miejsca przy którym stoi znak prędkość nie może być wyższa od dopuszczalnej. Po to stosuje się stopniowanie ograniczenia prędkości np. 70 -50 – 30 km/h a nie np. pierwszy znak 40 na drodze gdzie dopuszczalna jest 90.
    A kto dostrzega znak w ostatniej chwili powinien udać się na badania lekarskie lub oddać prawo jazdy.

    0
  • Avatar arkadio maoaless

   Robercie – błądzisz.
   Polacy /czyli, ja także/, bardzo chcemy jechać bezpiecznie, ale urzędnicy tego państefka robią wszystko aby nie było bezpiecznie. Fotoradary ustawiane są w miejscach, gdzie najlepiej można ZAROBIĆ. Popatrz jaki sens ma ustawienie ograniczenia prędkości do 40 km/h poza terenem zabudowanym. Obok mojego miejsca zamieszkania jest boisko sportowe /ogrodzone/ na drodze wzdłuż boiska oraz 300m przed i za boiskiem jest ograniczenie do 20km/h , obok boiska nie ma żadnych domów!!- wszystko dla bezpieczeństwa ?, powiecie TAK, jest tylko małe ale… imprezy na boisku są 2 lub 3 na miesiąc i to w okresie letnim.

   0
   • Właśnie, jesteśmy łojeni bezprawnie i cwano, najmniej tu się służby interesują bezpieczeństwem. Dlatego namawiam do gremialnego korzystania z naszych praw i nie dawania się.

    0
  • Avatar Jacek

   Problem jest taki, że w Polsce ograniczenia są stawiane bez zastanowienia-od czapy. Tak, jakby tu jeździły same rozpadające się gruchoty, których kierowcy nie są tego świadomi i na dodatek zawsze i wszyscy jeździli pod wpływem.
   Często poruszany jest temat tego, jak Polacy jeżdżą poz granicami naszego kraju-że nie przekraczają itp. Zgadza się, nie przekraczają, bo nie ma takiej potrzeby. Wystarczy wyjechać gdzieś aby przekonać się, że kilka domów z dala od drogi nie wymaga postawienia ograniczenia do 60 km/h, na remontowanej autostradzie, gdzie cały ruch odbywa się jedną nitką (po dwa pasy w jedną stronę) można postawić ograniczenie do 80km/h. Takich przykładów można wyliczać dużo, ale dopiero, gdy się zobaczy, że gdzie indziej może być inaczej. Gdy się tego nie widziało-powtarza się za tymi w radiu i tv jak to my źle jeździmy a nikt z tych gadających bzdury nie zwróci uwagi na idiotyczne oznakowanie naszych dróg, bo tym samym wskazałby winę po niewłaściwej stronie-a to przecież kierowcy zawsze są winni a nie osoby stawiające znaki.

   0
  • Takiego wielkiego …… środka kapusty 🙂 dawno nie czytałem – czy nikt nie zrozumiał sensu artykułu? Ktoś (GITD, SM itp) przysyła wezwanie do wskazania po iluś tam miesiącach kierującego pojazdem mając w dupie fakt, że NAPRAWDĘ możemy tego nie pamiętać oddaje sprawę do Sądu i naraża na karę na podstawie art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń, który przewiduje grzywnę dla tego, kto “wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie”. A jak mam wskazać jak nie pamiętam – szklanej kuli użyć?. Pewnie zaraz cwaniaczek “strażnik” stwierdzi, że przecież jest pozycja 3 w przysłanym oświadczeniu, że nie możemy wskazać sprawcy, – owszem – tyle tylko, że z marszu dowalą nam 500 zł (choć bez punktów) I tu nie chodzi o “miganie” się od kary – jak mnie misiek suszarką trafi i zawoła 200 stówki to bez mrugnięcia przyjmuje mandat – mój błąd – mój ból finansowy ale nie mam wątpliwości co do winy – ale te przysyłane po wielu miesiącach i to w dodatku bez zdjęcia to czysta kpina i wyzysk a i warto pamiętać o bardzo głosnych “dziwnych” przypadkach opisywanych w prasie i pokazywanych w TV dotyczących Fotoradarów, jak choćby nie tak dawno opisywany przypadek cieżarówki, (jakiś starszy model i to z fabrycznym ograniczeniem – czego dowiedziono w sprawie) który, wg. wskazań foto mnknął coś ok 140 – 160 kmh.
   Więc nie chodzi tu o UNIKNIĘCIE kary a o NIEDANIE SIE DOIĆ tylko dla tego, że ktoś powołał się na jakiś paragraf

   pozdrawiam

   0
 7. Avatar krl

  Pytanie,

  dostałem ostatnio taki “mandat” ale zauważyłem, że pismo przewodnie czyli pierwsza strona ma datę wcześniejszą niż moment zdarzenia, wykroczenia, zwał jak zwał.. Innymi słowy, GITD jak wróżka przepowiedział, że złamię przepisy ruchu drogowego za dwa tygodnie.
  Czy tego typu pismo można jakoś zakwestionować?

  0
  • To urzędowe poświadczenie nieprawdy czyli przestępstwo, ale na podstawie samej daty nikt nikogo nie ukarze bo pojawi się “oczywista pomyłka” i inne elementy takie jak “znikoma szkodliwość społeczna” które zadecydują o umorzeniu. To trzeba po całości, tak jak napisałem.

   0
 8. Generalnie po naszych drogach jeździ się bardzo ciężko. Człowiek trasę (jadąc zgodnie z przepisami) 300 km pokonuje w 5,5 godziny. Masakra. Co parę kilometrów ograniczenie z 90 do 60 i dalej do 40. Później znowu parę kilometrów 90 i znowu ograniczenia. Po takim kursie człowiek jest wyczerpany jak koń po westernie. Często i gęsto widzimy szeroką ładną drogę przed sobą i ograniczenie do 40. Szlag człowieka trafia i krew zalewa, ale na takich trasach najczęściej czekają partyzanci. Spróbuj pojechać szybciej to zaraz cię dopadną jak wściekłego zbója. Naginanie, nadinterpretacja i nawet tworzenie na miejscu nowego prawa przez funkcjonariuszy to już epidemia. Przykładem może być tu ustawa o wychowaniu w trzeźwości, która dokładnie mówi gdzie nie wolno “wypić piwa”, ale jest rozszerzana i naciągana często i gęsto jakby była z gumy. No i ludzie płacą. Nieznajomość prawa szkodzi, ale już nawet najlepsi prawnicy go nie znają, bo jak tu znać kilogramy ustaw, kodeks cywilny, kodeks karny, kodeks administracyjny wraz z aktami wykonawczymi, a i to nie wszystko bo dochodzi do tego prawo budowlane,energetyczne,wodne etc,etc. Konia z rzędem temu kto się w tym orientuje.

  0
  • Pamiętajmy, to organ musi nam udowodnić, że jesteśmy sprawcami. Wszystkie mandaty opierają się na jednym, na przyznaniu się. Gdy się nie przyznamy, a nie musimy bo samo wysłanie nam wezwania zostaje dokonane na podstawie przepisu dotyczącego podejrzanego to nic nie będą mieli. Podobnie z wezwaniem na świadka, gdy nim jesteśmy nie musimy się oskarżać, wskazywać kogoś z rodziny i ryzykować odpowiedzialność karną za fałszywe oskarżenie wskazując osobę obcą (zawsze tego dnia mógł dać żonie poprowadzić). A sam brak pouczenia zwalnia nas nas z obowiązku jakiegokolwiek działania. Gdy ktoś nas próbuje mimo to zdyscyplinować i ukarać, składamy zawiadomienie o przestępstwie poświadczenia nieprawdy przez urzędnika, wyłudzenia i oszustwa (wysyłane do prokuratury i kopia do samego urzednika) wraz z odmową złożenia zeznań (powołując się na przepisy dotyczące zarówno podejrzanego jak i świadka) i po temacie. Żadne tam oświadczenia, wzory, deklaracje i odmowy przyjęcia mandatu. Jak będę miał chwilę czasu to przygotuję wzory takich zawiadomień.

   0
   • Avatar Mario

    “A sam brak pouczenia zwalnia nas nas z obowiązku jakiegokolwiek działania. Gdy ktoś nas próbuje mimo to zdyscyplinować i ukarać, składamy zawiadomienie o przestępstwie poświadczenia nieprawdy przez urzędnika, wyłudzenia i oszustwa (wysyłane do prokuratury i kopia do samego urzednika) wraz z odmową złożenia zeznań (powołując się na przepisy dotyczące zarówno podejrzanego jak i świadka) i po temacie.”

    Panie Tomku, czy jesli odpisze SM np. iz w związku z brakiem podstaw do wskazania kierujacego, badz osoby ktorej powierzylem auto, a takze brakiem pouczenia w pismie, SM przysle mi ponownie pismo ale juz z pouczeniem to w tedy zawiadomic prokurature, czy moze od razy w pierwszej odpowiedzi im pogrozic zgloszeniem sprawy w przypadku dalszego nekania?

    Pzdr.

    0
   • Avatar rudy

    Jest prosta metoda jezdzic zgodnie z przepisami:) Poszedlbym dalej, mandat nie na kierowce tylko pojazd:) Cwaniactwo polskie, wszyscy jestescie prawi i niewinni:) Pozdrawiam i zycze dalszego kombinowania:)

    0
    • Avatar Kuba

     A co tam,mandat dla kazdego! Polakowi sie nalezy, tacy jestesmy! Zamiast smoczka MANACIK…Tylko idiota nie walczy z absurdami.Panstwo to MY!!!nie oni(jak mawiamy o wladzy)

     0
 9. Avatar Pszemek

  Panie Tomku, znakomity wpis, ogromnie Panu dziękuję za wyjaśnienie wielu spraw. Piszę bo oczywiście także miałem swego czasu epizod mandatowy.
  Chciałbym poprosić o kilka słów na następujący temat. Czy obowiązuje nas wzorzec odpowiedzi, zatytułowany najczęściej “oświadczenie”, który dostarcza urząd w sprawie o wykroczenie drogowe. W powyższego tekstu wynika generalnie, że mamy wiele powodów do niereagowania, ale pomijając ten dowód, interesuje mnie wąski problem “oświadczenia”.
  Nie jestem prawnikiem ale intuicyjnie nie zgadzam się na narzucanie mi przez urzędnika słów w 1 osobie, liczbie pojedynczej, z miejscami wykropkowanymi. W samym druku dopatrzyłem się niekorzystnych sformułowań typu – wskazać komu powierzono pojazd w użytkowanie, ale już małymi literkami pod kropkami – imię nazwisko kierującego!
  Wobec tego w korespondencji za każdym razem ignorowałem zalecenie SM i odpowiedź pisałem własnymi słowami, bez nagłówka “oświadczenie” używając formy “Informuję, że…”
  Bardzo proszę o odpowiedź.

  0
  • wszystkie druki, wzory, oświadczenia do wypełnienia służa tylko temu by nas wkręcić w samoprzyznanie się, przyjęcie mandatu, przyjęcie grzywny za brak wskazania, lub ostatecznie wskazanie kolejnego frajera, który może przyjmie mandat. Do klopa z tym. Nie wypełniamy, nie odsyłamy i nie pomagamy oszustom ze Strazy Miejskiej lub Generalnego Inspektoratu.
   Nie dajmy sobą manipulować.
   Co najwyżej zawiadamiamy prokuratora, lub gdy jesteśmy nękani albo bardzo się boimy nic nie robić odmawiamy zeznań i osobistego stawiennictwa jako świadka powołując się na podane przeze mnie przepisy dotyczące praw podejrzanego i praw świadka, wskazując też przepis o tym, że z powodu braku pouczenia nie można nas ukarać mandatem, grzywną czy skierować przeciwko nam sprawy do sądu bo nie możemy ponosić negatywnych skutków procesowych. Wszystko odręcznie, na kompie ale nigdy na ich druczku.

   0
 10. Avatar Jacek

  A co jeśli jakaś służba daną sprawę skieruje do sądu w przypadku braku naszej reakcji?

  0
  • Odpowiedziałem na to Lordowi. Pamietaj, że do sądu mogą złożyć w przypadku odmowy przyjęcia mandatu a my nie odmawiamy, po prostu nie reagujemy na pisma oszustów. Zanim nam wystawią mandat muszą udowodnić nasze sprawstwo.
   Ba, z powodu braku pouczeń nie możemy ponosić negatywnych konsekwencji procesowych z tytułu naszego zachowania lub braku reakcji – to ważny przepis, bo wyklucza podanie nas do sądu. Jeśli mimo to ktoś obciąży nas jakimś mandatem, to proszę do mnie przysłać taki mandat pomogę pro publico bono, znajdę pełnomocnika i wybiorę się z kamerą na taki proces (jeśli do niego wątpię, bo brak pouczenia go wyklucza) by ostatecznie zdemaskować bezprawie urzędników.
   Pamiętajmy też, że na wszystkie ustalenia i mandat mają 180 dni od namierzenia radarem, potem się sprawa tak czy siak się przedawnia i mandatu wystawić nie mogą.

   0
   • Avatar Jacek

    Czy więc istnieje poprawna forma wezwania, która zobliguje nas do pewnych działań i w przypadku ich braku będą nałożone na nas pewne konsekwencje? Rozumiem, że głównym argumentem naszej obrony jest brak pouczenia? Co z wezwaniem, które jakimś cudem zawiera pouczenie, albo gdy jesteśmy wezwani do stawienia się w charakterze świadka? W tej chwili wygląda to bardzo partacko jak na instytucje, które mają dostęp do prawników.

    0
    • Nie nie istnieje, gdyż nawet w przypadku wprowadzenia pouczeń będziemy mieli prawo odmówić zeznań i samooskarżania się.
     Po prostu to organ ma przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i nam udowodnić sprawstwo a nie wkręcać i liczyć, że dzięki temu ktoś się przyzna lub ktoś kogoś obciąży ze strachu.
     Chcą korzystać ze stacjonarnych radarów to niech prowadzą prawdziwe śledztwo. Jeśli nie potrafią nami naszym bliskim lub znajomym udowodnić czegokolwiek bez manipulacji i naszego udziału to niech zlikwidują wszystkie stojące urządzenia rejestrujące jako nieprzydatne i skupią się na reagowaniu i łapaniu piratów na gorącym uczynku. Nie może być takiej maszynki do karania obuwateli i wpływu do budżetu jaka jest teraz. To nie przelewki, znam człowieka którego pracodawca zwolnił z pracy po wezwaniu otrzymanym od SM bo “sobie nie życzy nękania w sprawie mandatów przez jakiegoś pirata”, tymczasem ten zwolniony jeździ tak bezpiecznie jak tylko można i nawet nie pamietał kiedy i gdzie go mogli “cyknąć”.
     Wracając do tematu: jednak brak pouczeń powoduje, że nie musimy nic robić a możemy zawiadomić prokuraturę.

     0
     • Avatar Jacek

      A w jaki sposób organ może przeprowadzić dochodzenie? Czy jest to jakoś relatywnie łatwe, bo rozumiem, że bez dochodzenia nie mają możliwości skierowania sprawy do sądu? Zastanawia mnie fakt, że takie uchybienia prawne tak długo nie przedostały się do informacji publicznej, bo inaczej zamiast tego jednego miliarda, który wpadł dla pana Rostowskiego, było by wielkie zero.

      0
   • Avatar Mariusz

    Trzymam za słowo Panie Tomaszu :), Bo właśnie zamierzam “olać” takie pismo.
    Pozdrawiam.

    0
   • Panie Tomaszu,
    dostałem wezwanie do stawiennictwa w charakterze osoby podejrzanej – mimo, że minęło właśnie 200 dni od zdarzenia. Co powinienem zrobić? Stawić się? Co powiedzieć żeby sobie nie zaszkodzić?
    Na zdjęciu na 99% mnie rozpoznają.

    0
 11. Avatar Wojtek

  Jeśli zapłaciło się taki mandat, to w jaki sposób należy ubiegać się o zwrot pieniędzy?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  0
 12. UWAGA na Art. 16 kpk w związku z Art. 8. Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń można się powołać na każdym etapie postępowania jeśli pouczenia o prawach podejrzanego albo prawach świadka nie było.
  >>>
  Przypomnę go:
  Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach, brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy.
  >>>
  Możecie to zrobić pisemnie wraz z odmową zeznań, możecie to zrobić w przypadku obciążeniu was grzywną za niewskazanie (odmawiając jednocześnie zeznań jako pokrzywdzony i świadek, którzy nie muszą wskazywać ani siebie, ani rodziny a w przypadku osób trzecich może mieć obawy odpowiedzialności karnej w przypadku pomyłki i wskazania nie tej osoby, a obawy to rzecz indywidualna) przypominając, że nie mają prawa was karać za brak działania bo nie możecie ponosić niegatywnych skutków procesowych.
  Możecie się na niego powołać w przypadku obciążenia was karą porządkową za niestawienie się, przesyłając jednocześnie odmowę złożenia zeznań jako świadek.
  I w końcu, można się także na niego powołać także gdy już się przyznaliście i przyjeliście mandat, przyznaliście i nie przyjęliście lub nie wskazaliście ale przyjęliście grzywnę (mandat) bez punktów, przypominając, że brak pouczenia wyeliminował możliwość wykorzystania waszego oświadczenia przeciwko wam i żądając anulowania mandatu, zwrotu pieniędzy lub wycofania sprawy z sądu (albo przypominając, że już nie mogą tego zrobić). Możecie też na każdym etapie (powołując się na swoje prawa i wym.przepis) wycofać swoje wskazanie innej osoby, bo was nie pouczono, że nie musicie składać tych oświadczeń obciążających członka rodziny lub inną osobę gdy macie obawy przed konsekwencjami w przypadku waszej pomyłki.
  Mało tego, gdy sprawa zakończona możecie wnioskować o jej wznowienie i unieważnienie mandatu lub grzywny oraz zwrot pieniędzy wraz z odszkodowaniem za wszelkie poniesione szkody i zadośćuczynieniem za krzywdy moralne (np. za to, że przez rodzinę, przyjaciół, kolegów z pracy, szefa jesteście traktowani jak przestepca drogowy, osoba niegodna zaufania lub donosiciel).

  0
  • Avatar Bartek

   Panie Tomaszu, niestety nie widzę szans powodzenia w wytoczeniu takiego powództwa, o jakim Pan pisze powyżej. Wnioskować sobie możemy – ale sąd się tym nie przejmie, tzn. i tak nie przyzna nam racji….

   0
   • Avatar daro

    Niestety. Tego także się obawiam. Sąd się wszak może ot, po prostu i niezawiśle nie przychylić do wniosku. Ponadto, czy istnieje jakakolwiek, choć jedna osoba, której udało się wyplątać dzięki powyższym lub im podobnym poradom od zapłaty mandatu z fotoradaru?

    0
 13. Przypomnienie:

  Opisywana sprawa dotyczy wezwań z radarów za przekroczenie prędkościa, za wjazd na czerwonym świetle i za niewłaściwe parkowanie (karteczka za szybą itd).

  Nie dotyczy złapania na gorącym uczynku.

  Nie zachęcam do łamania przepisów drogowych, zachęcam tylko do korzystania ze swoich praw i by nie dać się traktować jak dojna krowa przez łamiących prawo urzędasów.

  Mam też podejrzenia, że 90% procent radarów nie było rozstawianych dla bezpieczeństwa ale jako środek dodatkowego przychodu dla budżetu kosztem obywateli. Mom zdaniem także 95% kar za złe parkowanie (stwierdzone pod nieobecność kierującego) nie ma nic wspólnego z kwestiami bezpieczeństwa.

  0
 14. Na wykopie jest dyskusja na temat kosztów procesu i dojazdu do sądu (gdy daleko). Oskarzonemu nie przysługuje zwrot dojazdu – to jasne. Natomiast gdy wznowimy postępowanie sądowe lub wygramy sprawę, powołując się na brak pouczenia, to potem możemy wnieść sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Możemy też być oskarzycielem posiłkowym jako pokrzywdzony przez funkcjonariusza popełniajacego przestepstwo i tam wnosić o naprawienie wszelkich naszych szkód przez oskarżonego urzędnika-oszusta.

  0
 15. Ten wzór co pokazałem jest najlepszy bo ogólnopolski. Każda Straż Miejska natomiast ma inne trochę wzory, swoje lokalne, niektóre wciąż wysyłają fotografie choć im nie wolno.
  Przysyłajcie inne wzory wezwań, mail w mojej stopce, może będzie potrzeba wyjasnienia jeszcze jakichś elementów.
  Przesyłajcie też wszelkie inne dokumenty związane z nakładanymi mandatami.
  Imiona, nazwiska i dane będą zawsze tylko do wiadomości redakcji i chronione przez przepisy prawa prasowego.
  Zapraszam też chetnych do współpracy dziennikarzy obywatelskich do zgłaszania się do nas i aplikowania o legitymacje prasowe. Wspólnie byc może uda nam się zdemaskować i inne absurdy urzędnicze lub zachowania funkcjonariuszy.

  0
  • Avatar Andrzej

   Witam,
   Dziękuję za informacje-mieszkam w Gminie Rewal słynnej z rabowania fotoradarami…
   Mam pytanie: Ojciec przekroczył prędkość o 12km na godzinę,dostał od razu zdjęcie i to zrobione od tyłu.Jest Pan pewny,że nie reagując na wezwanie ewentualna sprawa w sądzie będzie wygrana?
   Pytam,ponieważ miałem taki ciekawy przypadek:
   Dostałem wezwanie do wskazania sprawcy i na wezwaniu napisane było,że jeżeli nie wskażę sprawcy (chodziło o odpisanie na ich wezwanie) to będę musiał stawić się osobiście w urzędzie straży gminnej w celu złożenia wyjaśnień o czym zostanę poinformowany oddzielnym pismem.Odczekałem 30 dni i żadne dodatkowe pismo nie przyszło tylko wezwanie do sądu po 3 miesiacach.
   Sprawę wygrałem tylko ze względu na to,że wyjaśniłem w sądzie ,że czekałem na odrębne wezwanie a takiego od straży nie dostałem.

   0
   • Tak, brak pouczenia zwalnia nas z negatywnych skutków procesowych, wszelkich. Jakby dalej coś bezprawnego się działo z ich strony trzeba powołać się na swoje prawa i to zakwestionować

    0
   • Avatar daro

    Ponadto Andrzej, jeśli Twój ojciec przekroczył prędkość o 12 km/h co wskazano na wydruku z urządzenia to już samo to można kwestionować z dwóch powodów. Wszystkie fotoradary mają błąd pomiarowy dający się w przybliżeniu określić jako +/- 3 km/h poniżej 100km/h prędkości badanego obiektu, a powyżej 100 km/h ten błąd wynosi 3% pomiaru. Przepisy nie pozwalają także nałożyć mandatu na kierującego pojazdem, którego prędkość w momencie pomiaru nie przekracza dopuszczalnej o więcej niż 10 km/h.
    Jasno więc z powyższego wynika, że fotoradar był nieumiejętnie ustawiony, przez partaczy dumnie tytułujących się urzędnikami, bo “łapać” powinien pojazdy poruszające się PRZYNAJMNIEJ 13 km/h szybciej niż to dopuszczalne na danym odcinku.

    0
 16. Avatar Janusz

  Jeżdżę samochodem od 1973 a motocyklem od 1968 roku. Zapłaciłem 2 mandaty za 50 i 20 zł. Uważam, że dzięki Pana działalności organy państwa i samorządu oduczą się nas oszukiwać i okradać ale będą surowiej niż dotychczas karać sprawców wykroczeń drogowych, a przede wszystkim odbiorą immunitet niektórym piratom drogowym. Wczoraj jechałem z Częstochowy do Turawy i z powrotem. Włos się jeży na głowie, patrząc na wyczyny niektórych kierowców, zwłaszcza z rejestracją zaczynającą się na literę W.

  0
  • Właśnie oto chodzi by nie oszukiwały i nie wyłudzały pieniędzy masowo. Bo co to za dzialanie w imię bezpieczeństwa gdy jednocześnie wielokrotni recydywiści złapani na jeździe na ostrej bani (na ostrej a nie jakieś 0,2 promila co też jest wyłudzeniem) dostają kary w zawieszeniu albo grzywny, gdy się wypuszcza piratów którzy doprowadzili do wypadków, gdy sędziowie, prokuratorzy i cała masa wysokich urzędasów nie są karani nawet gdy zabili człowieka?

   Jak podciągnąc pod bezpieczeństwo gdy gmina nadmorska specjalnie stawia znaki zakazu postoju i parkowania tam, gdzie ludzie zostawiają samochody idąc na plaże (nie dając żadnego innego miejsca) własnie po to by kilka razy dziennie Strażnicy Miejscy mogli zebrać żniwo?

   0
   • Lubię Ciebie takiego, popatrz ile ludzi potrzebuje pomocy, idziesz w dobrym kierunku……Dzisiaj poznałam historię Wirginii Hall, no miała charakter i odwagę ponad wszystko! a w sercu…..

    0
    • Dziękuję, choć muszę przyznać, że nie nadążam za Twoimi reakcjami 😉

     0
     • Stare prawidło mówi…kobiety z Venus, mężczyźni z Marsa….szacunek Tomeczku najstarsze prawidło świata…takie Salomonowe. Odpowiem inaczej szyfrem wierszowym…
      szła gąska ulicą i spotkała lisa..
      lis patrzy oczy mu błyszczą..
      dokąd gąsko idziesz…gąska na to w świat idę karierę robić..
      lis pomyślał…hm. smakowity kąsek mam przed oczami zjem sobie na kolację..
      gąska patrzy na lisa coś mu ślipia podejrzanie błyszczą, dam ci zwodniczy lisie taką nauczkę że nie będziesz wiedział gdzie jest słońce a gdzie księżyc…
      Gąska tak lisowi w głowie namieszała ………………że mu się cały światopogląd zmienił….

      0
     • Avatar Patryk

      Moc z Tobą jest powiadam ja zaprawdę Ci

      0
     • Avatar Mik

      U niej to się nazywa choroba dwubiegunowa…

      0
     • Avatar Katarzyna Waluś

      A u Ciebie zdaje się choroba pod postacią braku solidnego argumentu do dyskusji, prawda Mik?

      0
 17. Jacek, a co Cię to obchodzi za przeproszeniem? Postępowanie wyjaśniające należy do organu i zanim wlepi komuś mandat musi wyjaśnić kto jest sprawcą. Niech robi to bez wkręcania obywateli w zeznania, których nie muszą składać. Jeśli nie potrafi inaczej to zamknąć radary stacjonarne a funkcjonariuszy do roboty na ulicę, do łapania piratów na gorącym uczynku.
  A tak to tylko był przemysł: zdjęcie – wezwanie – kasa lub siedzenie jak król za biurkiem i tylko trzepanie petentów.

  0
  • Avatar Patryk

   A może by rozesłać do wszystkich list:
   “W związku z przestępstwem popełnionym w pana miejscu zamieszkania, prosimy o bezzwłoczne opisanie jego przebiegu i ujawnienie sprawców”.

   To by się nagle okazało, w jakim przestępczym kraju żyjemy 🙂

   0
 18. Avatar Markus

  Panie Tomku
  Nie jestem prawnikiem, ale po przeczytaniu Ustawy o Transporcie Drogowym, pojawiły mi się wątpliwości. Otóż Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1265 • Brzmienie od 19 listopada 2012 r)
  Rozdział 9 – Inspekcja Transportu Drogowego, Art. 54. 2. Główny Inspektor Transportu Drogowego, cytuję:
  „pkt. 11) wykonuje zadania Inspekcji dotyczące kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami w zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym”.
  A ww. art. 129g ust. 1 mówi, cytuję:
  „Art. 129g. Ujawnianie za pomocą STACJONARNYCH urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:
  a) przekraczania dopuszczalnej prędkości,
  b) niestosowania się do sygnałów świetlnych”.
  Jak do tego zapisu mają się samochody ITD z fotoradarami? Są stacjonarne? I czy zgodnie z Ustawą o Transporcie Drogowym, TYLKO Główny Inspektor ma prawo do kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego?

  0
  • Samochody z fotoradarami to łapanie na gorącym uczynku, to raz.
   Tym tematem się jeszcze nie zajmowałem – to dwa.
   Jak znajdę coś godnego artykułu w tej kwestii to na pewno temat poruszę.
   Dzięki za zwrócenie uwagi na problem, pozdrawiam

   0
   • Avatar Markus

    Łapanie “na gorącym” (czy: dokumentowanie?) to jedno, ale stacjonarne FR używane nielegalnie przez SM, mimo, że również łapały, a w zasadzie dokumentowały, “na gorącym” i dowody z nich uzyskane, okazały się nieważne w sądzie (musiałbym poszukać sygn, spraw).

    0
    • Tak, ale to trochę inne zagadnienie, o którym jeszcze nie pisałem. By pisać muszę zbadać i być pewny, że nie popełnię błędów. Bedę wdzięczny za wszelkie info, linki, sygnatury lub dokumenty w takich sprawach.

     0
   • Avatar Mario

    Panie Tomku, “Samochody z fotoradarami to łapanie na gorącym uczynku”. A czy zwykly mobilny lub stacjonarny FR nie lapie tez na goracym uczynku? Pojazdy GITD robia zdjecia na postoju a nie w czasie jazdy, jednakze ze wzgledu na mozliwosc przemieszczania sie sa podobno traktowane jako mobilne. Poza tym watpliwy jest sam montaz tych FR w pojazdach, gdyz lampy blyskowe zamontowane sa w obudowach od swiatel halogenowych, sa zamonotwane blisko siebie, radar wystaje poza obrys auta. Te i inne uwagi wychwycil Emil Rau w swoich filmikach na YT.
    Pzdr.

    0
 19. Avatar Zibi

  Chyba jednak nie jest tak do końca z tym 96.

  Zgodzić się należy również z apelującym, kiedy wskazuje na stronę podmiotową wykroczenia z art. 96 § 3 kw. Sąd odwoławczy podziela pogląd apelującego, że wykroczenie to można popełnić także nieumyślnie.

  Wskazać należy, że zgodnie z przepisem art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (dalej zwaną p.r.d.) właściciel lub posiadacz pojazdu obowiązany jest wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną mu osobę, czemu nie mógł zapobiec. Natomiast na zasadzie przepisu art. 129 b ust. 3 pkt 7 p.r.d. uprawnienie do żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył on pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie są także strażnicy miejscy. Z kolei przepis art. 96 § 3 k.w. stanowi, że odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. W tym miejscu wskazać również należy na treść przepisu art. 5 k.w., który stanowi, że wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za wykroczenie umyślne.

  Analiza powyższych przepisów prowadzi do jednoznacznego wniosku, że właściciel lub posiadacz pojazdu zobowiązany jest do wskazania na żądanie strażnika miejskiego, komu powierzył pojazd do kierowania w oznaczonym czasie. Nie wypełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie określone w przepisie art. 96 § 3 k.w., przy czym ani ten przepis, ani żaden inny przepis ustawy nie wskazuje, że wykroczenia tego można dopuścić się jedynie umyślnie, zatem nie jest prawdą, że wykroczenie to można popełnić jedynie umyślnie. Stanowisko to zostało potwierdzone przez doktrynę, która poza tym wskazuje, że w przypadku wykroczenia z art. 96 § 3 k.w. niewskazaniem jest zarówno udzielenie odpowiedzi negatywnej, np. że nie wskaże tej osoby, zaniechanie udzielenia odpowiedzi w ogóle, jak również udzielenie odpowiedzi, że nie wie, w czyjej dyspozycji w określonym czasie był pojazd (R. A. Stefański: Komentarz do art. 96 Kodeksu wykroczeń). Jak wskazuje natomiast przepis art. 78 ust. 4 p.r.d. odstępstwo od ukarania obwinionego z art. 96 § 3 k.w. możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku, gdy pojazd był używany wbrew woli i wiedzy właściciela bądź posiadacza pojazdu przez nieznaną mu osobę, czemu nie mógł on zapobiec.

  Odnosząc się bezpośrednio do niniejszej sprawy stwierdzić należy, że właściciel pojazdu, którym był obwiniony, na pisemne żądanie uprawnionego organu nie wskazał, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie

  Brak jest również jakichkolwiek danych świadczących, że pojazd ten był używany wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną mu osobę, czemu nie mógł on zapobiec, co wedle powyższych rozważań mogłoby prowadzić do zwolnienia obwinionego z odpowiedzialności. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Sąd I instancji dopuścił się naruszenia przepisu art. 96 § 3 k.w., co w konsekwencji doprowadziło do uchybienia przepisowi art. 5 § 1 pkt 1 k.p.s.w., gdyż dotychczas zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy nie pozwala na przyjęcie, że czyn z uwagi na nieumyślność działania obwinionego, nie został popełniony, bowiem jak już wskazano we wstępnych rozważaniach czyn ten może być popełniony także nieumyślnie.

  0
  • Kwestię winy umyślnej i nieumyślnej wykroczenia o którym piszesz omówiłem. Nigdzie nie twierdzę, że to wykroczenie można popełnić tylko umyślnie.
   >>>

   Ale nie można przypisać nawet winy nieumyślnej gdy nie wskazujesz bo nie wiesz albo nie pamiętasz, a nie miałeś obowiązku prowadzenia rejestru. Co innego gdybyś był firmą transportową i zgubił tarczki tacho oraz wykazy czasu pracy kierowców i przez to nie mógł skazać sprawcy, popełniasz wtedy wykroczenie z winy nieumyślnej (nie dopełniłeś obowiązków i zgubiłeś wykazy do których prowadzenia byłeś zobowiązany).
   >>>
   Ale to i tak dyskusja akademicka bo nie popełniasz wykroczenia nie wskazania gdy powołasz się na prawo do odmowy zeznań jako podejrzany lub świadek. Ba, jeśli nawet nie odmówisz tych zeznań bo nie zostałeś pouczony, to z tytułu odmowy, braku odmowy lub innej reakcji lub braku reakcji nie możesz ponosić negatywnych skutków procesowych.

   >>>

   Powoływanie się na wyroki sądów powszechnych też nie ma sensu i na komentarze nie traktujące sprawy całościowo, bo nie mamy prawa precedensowego więc ważne są tylko wykładnie i orzeczenia TK, SN ew. NSA, a poza tym najpierw oskarżony musiałby się powołać na swoje prawa i podnieść brak pouczenia a potem przegrać, by nastąpiło podważenie mojej wykładni.

   >>>

   Po prostu 96 wyjęte z kontekstu jest proste i nie niesie wątpliwości, ale gdy zestawimy je z innymi przepisami (prawa świadka i podejrzanego), brakiem fotografii, wielodniową zwłoką organu (wezwanie trafia kilka miesięcy po fakcie), zagrożeniem odpowiedzialnością karną za fałszywe oskarżenie, logiką (fakt pożyczenia samochodu córce nie oznacza, że to ona kierowała) i brakiem pouczenia ze strony organu, to możemy zapomnieć o praktycznej realizacji tego przepisu. Jest jeszcze kwestia podważonych ostatnio uprawnień GITD do karania z a brak wskazania, bo okazuje się, że część sądów uważą, że nie jest to przepis drogowy mimo takiego a nie innego jego umiejsowienia.
   >>>
   Wiesz to trochę tak jak ze świadkiem przed sądem: odpowiada karnie za fałszywe zeznania i gdy coś zatai, ale już gdy twierdzi, że o czymś nie wiedział i nie ma jak udowodnić, że wiedział oraz gdy nie pamięta to karać go nie można.
   >>>
   Tak czy siak jak wczytasz się w moje uzasadnienie i komentarze to zrozumiesz, że nie masz racji

   0
   • Avatar Zibi

    Tomaszu. Masz jakieś problemy z czytaniem i zrozumieniem. Chodzi o kwestię:

    Niewskazaniem jest udzielenie odpowiedzi negatywnej, na przykład że nie wskaże tej osoby lub nie wie, w czyjej dyspozycji w określonym czasie był pojazd, jak też zaniechanie udzielenia odpowiedzi” (R.A. Stefański, Wykroczenia drogowe. Komentarz, Warszawa 2011, s. 550).

    Powtarzam – zaniechanie udzielenia odpowiedzi.Adresat może nei pamiętać kto jechał ale nie ma prawa odmówić odpowiedzi bo wtedy już dopuści się wykroczenia. Na tym etapie nie ma jeszcze formalnie postawionego zarzutu bowiem trwające czynnosci mają własnie doprowadzić do ustalenia czy sprawcą nie jest inna osoba niż właściciel pojazdu. A ponieważ czynnosci nie sa ukierunkowane na dowiedzenia winy właściciela nie można mówić na tym etapie o jego prawie do odmowy udzielenia odpowiedzi.

    0
    • Tak, ale gdy jednocześnie masz prawo milczeć jako podejrzany i prawo do odmowy wskazania osoby bliskiej jako świadek, prwo do odmowy wskazania osoby innej z obawy przed odpowiedzialnością karną za pomyłkę (bo dobrze nie pamiętasz, lub możesz pomylić zdjęcie) to za milczenie w takiej sytuacji nie możan Cię karać. Tym bardziej nie można ciękarać za działanie lub zaniechanie w sytuacji gdy nie pouczono cię zarówno o prawach pokrzywdzonego jak i świadka.
     I na koniec – by nastapiło wykroczenie musi być wina umyślna albo nie umyślna, nie ma bowiem wykroczenia bez winy – o tym mówi przepis nadrzędny Art. 1. § 2. Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114) Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

     Tu imć Stefański popełnił strasznego babola, bo jak nie wie, a nie miał obowiązku wiedzy to nie ma jakiejkolwiek winy po jego stronie. Tak samo trudno go obarczać winą (nawet nieumyślną) za to że nie pamieta.

     Poza tym masz jeszcze przepis uniemożliwiający funkcjonariuszowi w sposób praktyczny wymierzenia grzywny za niewskazanie, mowa tu o art. 97 § 1 ko­dek­su po­stę­po­wa­nia w spra­wach o wy­kro­cze­niach w po­stę­po­wa­niu man­da­to­wym zgodnie z którym funk­cjo­na­riusz upraw­nio­ny do na­kła­da­nia grzyw­ny w dro­dze man­da­tu kar­ne­go może to zro­bić je­dy­nie gdy:
     A. schwy­ta­no spraw­cę wy­kro­cze­nia na go­rą­cym uczyn­ku lub bez­po­śred­nio po po­peł­nie­niu wy­kro­cze­nia
     lub
     B. stwier­dzi po­peł­nie­nie wy­kro­cze­nia na­ocz­nie pod nie­obec­ność spraw­cy albo za po­mo­cą urzą­dze­nia po­mia­ro­we­go lub kon­tro­l­ne­go, a nie za­cho­dzi wąt­pli­wość co do osoby spraw­cy czynu…
     >>>
     Nie możesz bawić się w interpretacje przepisu w oderwaniu od innych norm prawnych i sytuacji. I nie rób proszę wycieczek osobistych typu “masz jakieś problemy z czytaniem ze zrozumieniem” bo to niekulturalne w merytorycznej dyskusji, a poza tym jak raczysz zauważyć to ja powtarzam dla Ciebie po raz kolejny to co napisałem w artykule i w poprzednim komentarzu.

     0
    • “A ponieważ czynnosci nie sa ukierunkowane na dowiedzenia winy właściciela nie można mówić na tym etapie o jego prawie do odmowy udzielenia odpowiedzi”

     Nieprawda. Właśnie tak są ukierunkowane. Spójrz na podstawę prawną wezwania. Powołują się na przepis dotyczący podstawy prawnej korespondencji z podejrzanym (zamiast przesłuchania) czyli art 54 kpwsow (tam tylko par. 7 w zw. z 6 i 5 dotyczy innej forny oświadczenia podejrzanego niż przesłuchanie do protokołu). A jeśli tak to masz prawo milczeć, nie musisz oskarżać siebie ani od siebie oddalać podejrzeń. W dodatku nie pouczono Cię o tym, co ma taką sankcję taką że wyłącza ukaranie cie za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie.
     A nawet jeśli by się zwracali do ciebie jak nie do podejrzanego a do świadka to nadrzędny przepis o prawach świadka zwalnia cię z obowiązku składani zeznań przeciwko rodzinie lub wtedy gdy masz obawy narażenia się na odpowiedzialność karną (co mogłoby nastapić gdy nie jesteś na 100% pewny czy dobrą osobę wskażesz). A że też nie ma pouczenia to bez względu na twoje działanie lub zaniechanie nie możesz ponosić tego negatywnych skutków procesowych czyli BYĆ UKARANYM LUB SKIEROWANYM DO SĄDU.
     :-))))

     0
 20. Avatar Adam

  Witam!
  Dziękuję bardzo za ten artykuł. Niestety dla mnie, pojawił się on po tym jak odpowiedziałem na wezwanie i już dostałem mandat. Czy muszę w jakiś sposób na ten mandat odpowiedzieć czy mogę go zignorować i nie robić nic? A co jeśli dostanę wezwanie do osobistego stawienia się?
  Pozdrawiam

  0
  • Jak dostałeś to nie ignorować bo ściągną. Trzeba wysłać do nich cofnięcie swojego przyznania się (oświadczenia woli) powołując się na prawo odmowy zeznań przez podejrzanego i zażadać na podstawie art 16 kpk anulowania mandatu gdyż z powodu braku pouczenia o przysługujących nie mogą przeciwko tobie wykorzystywać twojego przyznania się.

   0
   • Avatar Adam

    Niestety właśnie zauważyłem, że w liście od warszawskiej Straży Miejskiej znajduje się następujące pouczenie:
    Osoba, w stosunku do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie ma prawo odmówić złożenia wyjaśnień oraz złożyć wnioski dowodowe.

    0
    • To nie “niestety”, to narzędzie do tego by odmówić wskazywania siebie jako sprawcy lub kogoś innego. To właśnie prawo do milczenia. Więc milczmy i nic nie wysyłajmy. Nie możemy być za to karani mandatem bo to nasze prawo.
     Czy takie pouczenie dotyczy wezwania do stawiennictwa osobistego w charakterze świadka?
     Tak jak pisałem Straże Miejskie robią to bardzo różnie. Jak nie ma pouczenia to przekraczają uprawnienia i wyłudzają, jak jest pouczenie to z niego korzystajmy i się nie odzywajmy. Jak już musimy się odezwać – bo np. uważamy że tak będzie lepiej, to odmawiajmy wszelkich zeznań powołując się nie tylko na to pouczenie dot. podejrzanego ale także te dotyczące świadka oraz na konsekwencje braku pouczenia w tej sprawie. Pamiętajmy, że organ ma tylko 180 dni na ustalenie sprawcy, ukaranie mandatem i doręczenie owego mandatu, liczone od wykroczenia, a my nie mamy obowiązku mu w tym pomagać i za brak pomocy gdy odmówiliśmy zeznań nikt nas nie może ukarać grzywną lub mandatem. Gdy natomiast przyślą wystawienie kary porządkowej za niestawienie się przesyłamy oświadczenie o odmowie stawienia się i zeznań w charakterze świadka i żądamy uchylenia kary powołując się na przepis § 3. art 49 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia:

     Nałożoną karę należy uchylić, jeżeli osoba ukarana w ciągu 7 dni od daty doręczenia lub ogłoszenia jej postanowienia o nałożeniu kary porządkowej dostatecznie usprawiedliwi swoje niestawiennictwo, samowolne oddalenie się, odmowę złożenia zeznań albo wykonania innego obowiązku, o którym mowa w § 1 lub 2.
     >>>
     Przypominamy też pisemnie, że brak pouczenia przy wezwaniu do osobistego stawiennictwa w charakterze świadka zwalnia nas z ponoszenia wszelkich negatywnych skutków procesowych, czyli nie można nas karać ani mandatem lub grzywną za niewskazanie, ani karą porządkową.

     0
 21. Szanowny Panie Tomaszu.

  Chylę czoła przed pańskim opracowaniem tematu. Jak widać po komentarzach takie felietony są bardzo potrzebne. Ja tutaj dostrzegam o wiele głębszy problem. Otóż nasze społeczeństwo nie tylko jest słabo wyedukowane prawnie, ale na wskutek powstania mafii prawniczej ma bardzo ograniczony dostęp do prawników, jak również niewydolny i i zdemoralizowany jest sam system sądowniczy, którego już chyba błędem jest nazywanie wymiarem sprawiedliwości. Sprawy potrafią ciągnąć się latami, zżerając wręcz zasoby ludzi domagających się sprawiedliwości a i tak końcowy wynik nie zależy od dowodów i przepisów. Sam miałem dylemat, zapłacić stówkę, czy ciągać się po sądach tracąc siły, czas i pieniądze. Może bym i wygrał, tylko co by to dało? Czy funkcjonariusz wypisujący mi ten mandat poniósł by jakieś konsekwencje? Nie. Jemu wolno się pomylić i włos mu z głowy nie spadnie. Nam zwykłym ludziom nie wolno się mylić, więc skalkulowałem zyski i straty i wyszło że zapłacenie tej stówki jest tańsze i to o wiele niż udowadnianie swoich racji. Dopóki grupka obywateli naszego kochanego państwa będzie uprzywilejowana różnej maści immunitetami, przepisami i paragrafami i nie będzie odpowiadała za to co robi to nie będzie dobrze. Każdy musi odpowiadać za to co robi i ponosić konsekwencje swoich decyzji i czynów, każdy od prezydenta po zwykłego obywatela. Równość wobec prawa, to jedyna równość pod którą się podpisuję rękoma i nogami.

  0
  • Trzeba sprawdzić czy poniesie, nie sprawdzimy to się nie dowiemy.
   Co do mafii prawniczej od adwokatów, poprzez prokuratorów aż do sędziów to masz rację. Dlatego nasi dziennikarze wprowadzają popłoch rejestrując sprawy sądowe i je publikując, dlatego jestem przeciwko korporacjom prawniczym, dlatego staramy się jak najwięcej informować ludzi o ich prawach, pietnować złe prawo i zachowania urzedników państwowych. Stąd też zachęcam do ubiegania się o legitymacje prasową dziennikarza obywatelskiego Trzeciego Obiegu. Czym nas będzie więcej, współdziałających, wspierających się, docierających do informacji, publikujących i demaskujących biurokratów tym lepiej. Najlepiej w całym kraju.
   https://3obieg.pl/legitymacje-prasowe-dla-naszych-autorow
   >>>
   A co do dostępu do prawników to podam takie dane: w Polsce jeden adwokat lub radca prawny przysługuje na 4500 obywateli, w Niemczech na 400 a w USA na 150.
   Dlatego mamy misję informowania ludzi i mamy nadzieję, że tego typu artykuły dzięki przekazywaniu dalej przez czytelników na fb, twitterze, wykopie czy mailem dotrą do jak największej ilości obywateli. Opór jest skuteczny gdy jest masowy. Chociażby sprawa ACTA czy metra warszawskiego w nocy pokazała, że można skutecznie walczyć i z politykami, i z urzędnikami i ze złym opresyjnym prawem.

   0
 22. Avatar Andy

  Witam serdecznie. Ciekawy artykuł oraz interpretacja.

  Czyli reasumując, wszystkie wezwania od SM oraz ITD należy wyrzucać do kosza i nie przejmować się nimi? Czy ta metoda działa także na fotorejestratory stacjonarne, stawiane przy drogach (żółte, mierzące prędkość) lub te przy skrzyżowaniach (wysokie, żółte prostopadłościany, robiące fotki za przejeżdżanie na czerwonym świetle lub zbyt szybko)?

  Pozdrawiam.

  0
 23. na wszystkie stacjonarne fotorejestratory, i te od prędkości i te od świateł. Nie dotyczy suszarek wraz z patrolem, czyli złapania na gorącym uczynku

  0
 24. Katarzyno, Ty mi tutaj nie ezopuj.
  Wszyscy czekamy na przełom

  0
  • Tomeczku ale ja kocham ezopować !, życie jest wtedy ciekawsze i przyjemniejsze, mniej wulgarne….kochany ale ja nie jestem wszyscy, jako egoistyczny przedstawiciel płci kobiecej muszę o siebie dbać i zaspokajać swoje podstawowe potrzeby, to jest takie ludzkie…….auć dostanę klapsa w pupę?

   0
  • Strasznie mi się to stwierdzenie podoba, hahahaa…..

   0
 25. Panie Tomku, pozwoliłem sobie dzisiaj przed południem podlinkować Pana tekst na naszej stronie na FB (Stowarzyszenie Prawo na Drodze). Niestety, nie zapytałem o zgodę… Mam nadzieję, że Pan nie ma nic przeciwko temu. Ludzie kopiują jak zwariowani. Zaraz będziemy mieć jakiś Egipt…

  0
  • Nie mam, wręcz dziękuję, proszę kolportować gdzie Pan chce, ta zgoda dotyczy wszystkich.
   Mam tylko prośbę by dyskusja z moim udziałem (i pytania do mnie) toczyła się tylko na tym portalu bo po innych biegać nie będę. Proszę też dodać moją prośbę o nadsyłanie wezwań SM, bo różne wzory i sposoby są w róznych mistach.
   Jakby ktoś chciał nam pomóc walczyć z bezprawiem i zostać dziennikarzem obywatelskim 3obiegu (z legitymacją prasową) to też zapraszam do kontaktu na mail redakcja@3obieg.pl
   Pozdrawiam

   0
 26. Avatar Alina

  Należy pamiętać o jeszcze jednej zasadzie występującej w procedurze karnej , wykroczeń też. Można odmówić odpowiedzi na pytanie które dotyczy osoby bliskiej , a odpowiedź na nie naraziłaby tę osobę na odpowiedzialność karną ( za wykroczenie)należy się absolutnie zgodzić z tymi głosami które dotyczą ścigania osób ewidentnie i bezczelnie, z narażeniem życia ,szczególnie innych osób, naruszają przepisy ruchu drogowego. Nie ma ani usprawiedliwienia dla tego rodzaju zachowania, ale nie można popaść a paranoiczne danie się zarobkowaniu na mandatach gdzie i jak się da.Przyklad słynna już droga nad morze przez Biały Bór.

  0
  • No o tej zasadzie cały czas rozmawiamy.
   Czy nie uważasz, że funkcjonariusze zamiast “pierdzieć w stołki” i uprawiać masówkę łojenia frajerów dzięki porozstawianym stałym radarom bardziej by zadbali o walkę z piratami gdyby poszli stać na drogę by łapać piratów na gorącym uczynku?
   A tak, zrobili sobie łatwe i bezprawne źródło dochodów. Z takim bandydtyzmam urzedniczym należy walczyć.

   0
  • Avatar Mort

   Obawiam się, że dezinformujesz, i to w sposób niebezpieczny dla kogoś, kto Cię posłucha.

   Zgodnie z art. 183 § 1 kpk (do którego odsyła art. 41 § 1 kpsw) świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić jego lub osobę mu najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ale już nie, gdy groziłoby to narażeniem na odpowiedzialność tylko za wykroczenie, w tym skarbowe. A artykuł i cały ten wątek komentarzy dotyczy właśnie wykroczeń.

   Żeby nie było, że sobie interpretuję rzecz od czapy, wykładnia najlepsza z możliwych, czyli Uchwała Sądu Najwyższego (z dnia 30.11.2004r.; I KZP 26/04):
   “W konsekwencji, także osoba rozpytywana w sposób pozaprocesowy przez uprawniony organ, żądający od niej informacji, którą z mocy przepisu szczególnego ma obowiązek przekazać temu organowi, może odmówić udzielenia odpowiedzi, czyli nie udzielić określonej wiadomości, tylko wówczas, gdy owa odpowiedź (informacja) mogłaby narazić osobę jej najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a nie za wykroczenie. Ustawodawca dopuszcza zatem możliwość postawienia świadka w sytuacji konfliktowej, tak w postępowaniu karnym, jak i w innym postępowaniu, w którym art. 183 § 1 k.p.k. ma zastosowanie, w tym i w sprawach o wykroczenia. Uznaje jednak, że ze względu na wagę wykroczeń nie jest to konflikt na tyle istotny, aby zasługiwał na potraktowanie takie samo, jak obawa narażenia siebie lub osoby najbliższej na odpowiedzialność za przestępstwo.”

   0
   • Mort, obawiam się że nie rozumiesz, wskazanie błędne naraża na odpowiedzialność karną dotyczącą fałszywego oskarżenia, natomiast inne przepisy nakazują bezwzględnie pouczyć świadka. I patrz na art 41 tam jest mowa o stosowaniu ODPOWIEDNIO przepisu o prawach świadka. Zwrot ten oznacza że nie literalnie tylko dostosowując do kwestii wykroczeń. Dziwna jest ta uchwała SN bo niezgodna z wykładnią, ale jeśli nawet jej się bać to wciąż pozostaje ryzyko narażenia się przez świadka pomyłkę we wskazaniu grożącą odpowiedzialnością karną i wciąż pozostaje kwestia braku pouczenia świadka, co zwalnia świadka z konsekwencji procesowych. Pozostaje jeszcze zbadać czy uchwała SN na pewno dotyczyła identycznego stanu prawnego z dzisiejszym bo starawa. Na koniec wskaż mi proszę więc tą straszliwie niebezpieczną dezinformację bo ja jej nie zauważyłem. Świadek nie pouczony może nic nie robić a atakowany powułje się się a dany przepis odmawia zeznań i po temacie. Nie mogą mu nic zrobić, może nawet powiedzieć że nie chce szkodzić kosmotom – nie ma znaczenia bo go nie pouczyli i przepadło.

    0
    • Avatar Mort

     Dziwna, nie dziwna. Jest. I stanowi wykładnię prawa. Z okoliczności, że Ty się z nią nie zgadzasz nie wynika, że faktycznie jest ułomna. Zwróć uwagę na konstrukcję art. 41 § 1 kpsw – przepis ten odsyła nie tylko do art. 183 § 1 kpk, ale do szeregu innych regulacji tej ustawy (są to art. 177, 178, 182, 183, 185–190, 191 § 1 i 2 oraz art. 192). Stąd zapis “odpowiednio”, żeby nie robić odwołań do przepisów kpk osobno dla każdego z tych przpisów, tylko higienicznie zmieścić je w jednym worku.
     Treść art. 183 § 1 kpk jest absolutnie jednoznaczna i wskazuje – zwłaszcza w kontekście wcześniejszego (przed 01.07.2003) brzmienia tego przepisu – że intencją prawodawcy było ograniczenie możliwości uchylenia się od odpowiedzi jedynie w przypadku zagrożenia sankcją za przestępstwa.

     Żeby było jasne – nie neguję zasadności tego, co piszesz o możliwości powołania się na brak pouczenia (nie wnikałem do tej pory w te kwestie, bo moje własne boje ze strażą wiejską póki co jeszcze nie wyszły poza stadium olania przeze mnie słynnego liściku z trzema opcjami). Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że art. 183 § 1 kpk należy interpretować literalnie, co wyłącza jego zastosowanie w sprawach takich, jak mandaty za nadmier ułańskiej fantazji w pobliżu fotoradaru 😉

     0
     • A ja nie neguję istnienia wykładni SN tyle że póki mamy brak pouczenia jest ona bez znaczenia, dlatego neguję twoje twierdzenie, że moja wykładnia jest dezinformacją i to w dodatku niebezpieczną. Sam przyznałeś że nie. A mam prawo dziwić się wykładni gdyż kluczem jest delegacja mówiąca o tym, że przepis kpk należy stosować odpowiednio, co zawsze w doktrynie nakazywało dostosowanie brzmienia przepisu do ustawy delegującej, czyli w tym przypadku do wykroczeń. Zmienię więc tylko tyle swoją opinię że jak pojawi się w piśmie pouczenie dla świadka to nie będzie mógł on się zasłonić osobą bliską przy wykroczeniach lecz jedynie obawą odpowiedzialności karnej za wskazanie niewłaściwego sprawcy. Co jest obawa uzasadnioną gdy nie pamięta a zdjęcie mało wyraźne – jak większość takich zdjęć. Póki co jednak mój wywód jest w pełni uzasadniony a porada zgodna z prawem.

      0
     • Avatar Mort

      (odpowiadam na wpis Tomasz Parol z 19 sierpnia 2013 o 21:54; niestety dziwny jest skrypt tego forum),

      Tomaszu,
      ale czy ja pisałem to do Ciebie? Zwróć uwagę na “drzewko” wpisów na forum – odpisywałem nie Tobie, tylko Alinie, która stwierdziła:

      “Należy pamiętać o jeszcze jednej zasadzie występującej w procedurze karnej , wykroczeń też. Można odmówić odpowiedzi na pytanie które dotyczy osoby bliskiej , a odpowiedź na nie naraziłaby tę osobę na odpowiedzialność karną ( za wykroczenie)”

      Skorygowałem jej dezinformującą wypowiedź. W sprawach o wykroczenia nie można skutecznie uchylić się od odpowiedzi na pytanie uprawnionego organu.

      A niebezpieczeństwo związane z powyższą dezinformacją bierze się z tego, że odmowa udzielenia odpowiedzi może pociągnąć za sobą jakieś sankcje ze strony uprawnionego organu. Nie drążyłem tego tematu z braku osobistej potrzeby, ale skoro w prawie karnym zrównane – i objęte sankcjami (pozbawieniem wolności do lat 3; vide art. 233 § 1 kk) – jest zeznawanie nieprawdy i zatajanie prawdy, to nie mogę wykluczyć, że – per analogiam – podobne rozwiązanie funkcjonuje również w zakresie wykroczeń.

      0
 27. Jak na razie żadnego wezwania od NICH nie dostałem. Mogę natomiast podrzucić swój tekścik związany z Pana badaniami…
  http://prawonadrodze.org.pl/organy-ochrony-bezpieczenstwa-i-porzadku-publicznego-w-polsce-nagminnie-podzegaja-uzytkownikow-pojazdow-do-popelniania-kolejnych-wykroczen/

  Pozdrawiam,
  a.m.

  0
 28. “Straże miejskie (gminne) są uprawnione do żądania wskazania komu powierzony został pojazd do używania lub kierowania w określonym czasie. Posiadają ponadto uprawnienia organu mandatowego w zakresie czynów określonych w art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń. Strażnicy nie posiadają jednak kompetencji do wnoszenia wniosków o ukaranie przeciwko osobom, które nie udzieliły żądanych informacji. Nie mogą też pełnić funkcji oskarżyciela publicznego w tego typu sprawach.

  Tymczasem tylko nieliczne sądy odmawiają wszczęcia postępowania w przypadkach wnoszenia przez straże miejskie takich wniosków. W większości przypadków (szczególnie na prowincji) sądy wszczynają postępowania i skazują ludzi, pomimo braku skargi uprawnionego oskarżyciela. Czym różnią się sędziowie podejmujący takie decyzje od sędziów okresu stalinowskiego – poza różnicą zachodzącą w proporcji czynu?” (Artur Mezglewski)
  http://prawonadrodze.org.pl/uprawnienia-strazy-miejskich-wobec-wlasciciela-posiadacza-pojazdu-a-kontrola-ruchu-drogowego/

  0
  • Bo w Polsce sądy są takie głupie, przekupne lub aroganckie że jak się oskarżony na coś sam nie powoła to często nie zastosują.
   Trzeba z tym walczyć tak jak z oszustamu z GITD i SM.

   0
   • Avatar Katarzyna Waluś

    A to nieprawda, byłam w sądzie dwa razy i nie mogę narzekać….sprawy potoczyły się pozytywnie. Ty byłeś dużo więcej razy, masz ogromne doświadczenie, jednak trzeba też mówić o pozytywnych aspektach bo nie każdy sędzia jest zły….

    0
 29. Drodzy czytelnicy, w ciągu 2 dni artykuł ten przeczytało 18 tys. osób – wyniki z google analytics do którego jest podłączony portal.
  9 tys. osób dziennie to wynik który daje szansę na masowy czyli skuteczny protest gdy wiedza ta będzie się dalej rozchodzić do ludzi w takim tempie.
  Bardzo więc dziękuję i proszę o wiecej.
  Powiadamiajacie wszystkie zainteresowane środowiska, a wspólnie nauczymy urzędników przestrzegania prawa, a kto wie może nawet uda się ukarać oszustów odpowiedzialnych za takie podstępne traktowanie obywatelu.
  Wielka skala naszego działania da też szansę na środki, prawników i zainteresowanie dziennikarzy w całej Polsce – co bardzo by nas wsparło w działaniu, oraz dało możliwości zdemaskowania innych szalbierstw władzy naszym kosztem.

  0
 30. A jak ktoś ma chęci i możliwości nam pomóc finansowo to przypominam konto bankowe:

  Fundacja Trucker:

  Bank ING: 97 1050 1025 1000 0090 7045 6703
  SWIFT: BIC-INGBPLPW
  IBAN: PL 97 1050 1025 1000 0090 7045 6703

  z dopiskiem “Darowizna na 3obieg.pl”

  0
 31. Avatar Piotr

  Czy fotoradary które są rozkładane przez straż gminną, również zaliczają się do rejstratorów stacjonarnych, i takie wezwanie ingnorujemy? Mam jeszcze drugie pytanie : Co dzieje się w momencie braku odzewu na list z fotką od straży gminnej? Czy przysyłają ponaglenia ?

  0
  • Wszystkie, nawet rozstawiane radary jeśli funkcjonariusz nas nie łapał na gorącym uczynku i nie kazał kierowcy zjechać by mu wręczyć mandat.

   Mogą oczywiscie przesyłać ponaglenia, mogą też robić inne rzeczy łamiące prawo. Wtedy należy postępować tak jak radzę dalej, czyli odmawiać zeznań jako podejrzany i świadek (przepisy wyżej), odmawiać stawienia się (w związku z odmową zeznań) i przypominać, że brak pouczenia (jeśli był brak pouczenia o odmowie zeznań dla podejrzanego i świadka) zwalnia nas ze wszystkich negatywnych skutków procesowych a zatem Straż Miejska, Straż Gminna lub GIDT nie mają nam prawo wystawić ani mandatu ani grzywny.

   0
 32. Avatar Jacek

  A jak się do tego mają odcinkowe pomiary prędkości? Podobno ITD już porzuca pomysł zwykłych fotoradarów i szykuje się właśnie do wprowadzenia pomiarów odcinkowych.

  0
 33. Avatar Sławomir Korwel

  Witam,
  Kontaktowałem się z Panem mailowo w sprawie rzekomego wykroczenia przez pozostawienie motocykla za znakiem B-1 (zakaz ruchu) – sprawa kompletnie wygrana w moich oczach, ale tutaj w sprawie GITD…
  Czy w takim razie jest jakakolwiek możliwość udowodnienia prawnymi metodami (o ile takowe posiada GITD) kto kierował motocyklem mając tylko wizerunek osoby (z tyłu), jej strój (kask, kurtka etc.)?
  Otrzymałem pismo o zarejestrowanym wykroczeniu, przez osobę, która kierowała mój motor. Domniemuję, bo zdjęcia nie widziałem, że musi być zrobione od tyłu (bo tylko tam motocykl ma tablice rejestracyjną), a zatem nie ma technicznie możliwości aby wizerunek kierującego był na tym zdjęciu. Zwłaszcza, że kaski mają przyciemniane blendy, przez które kompletnie nic nie widać kto siedzi w środku. W dniu wykroczenia oczywiście jechałem motorem w miejscu wskazanym, ale jechaliśmy w grupie motorów, a motocykliści lubią się zamieniać i testować kolegów maszyny. Nie pamiętam, czy akurat w tym miejscu to ja byłem na swojej maszynie. Zdjęcia nie zobaczę, a ubiór kierowcy mógłby mi pomóc ustalić kto kierował.
  Reasumując (dla innych motocyklistów), czy w związku z brakiem pouczeń o prawie do odmowy składania wyjaśnień (oświadczenie nr 1) obciążających samego siebie oraz osobistą pewnością, że na zdjęciu nie ma wizerunku kierowcy można uznać, że wszelkie takie zdjęcia motocyklistów to po prostu makulatura?

  0
  • Niech udowadniają i dowód obronią przed sądem, Życzę powodzenia.
   Tak, moim zdaniem takie zdjęcia to makulatura.
   >>>
   Widzisz, chodzi oto, że zdjęcie z radaru powinno być jednym z dowodów w postepowaniu wyjaśniającym ale nie może być dowodem przesądzającym o osobie kierującego. I nie jest, bo jakby był Straży Miejskiej i innym tego typu organom by nie zależało na przyznawaniu się delikwenta i doprowadzaniu do tego stosując naciski w stylu: tamten cię wskazał i mamy zdjęcie więc się lepiej przyznaj. A do tego zatajają jego prawa.
   Po prostu jeśli się nie przyznasz są w ciemnej d… i nie mogą ci przysolić mandatu bo wciąż są wątpliwości odnośnie sprawcy. Stąd też te chwyty w stylu: nikt się nie przyzna do kierowania to chociaż kogoś ukaramy grzywną za niewskazanie lub karą porządkową za niestawienie się.
   No po prostu chodzi o pieniądz – wszystko jedno z jakiego tytułu – a nie o bezpieczeństwo.
   Tyle że my nie musimy się przyznawać, nie musimy wskazywać i nie musimy się stawiać i w dodatku nie można nas za to karać bo mamy prawa o których w wiekszości wypadku nas nie pouczono.

   0
 34. Avatar Magda

  Wielkie dzięki za tak obszerny i szczegółowy opis!! 🙂
  Wspaniała robota, dobrze że komuś się chciało 😉

  Ja dostałam dwa takie wezwania z GITD.
  Posiadam dwa auta i jednym jeździł mój brat. Po otrzymaniu mandatu skonsultowałam się z Nim i okazało się że autem mógł kierować jego szwagier, lub on.
  Z powodu braku zdjęcia, zdecydował się, że mam wskazać jego, wziął jakoby odpowiedzialność za auto mu powierzone.

  Jednak do dzisiaj nie wiadomo, czy wskazałam sprawce, czy osobę niewinną..

  Na drugą taką kopertę, nie odpisałam już nic..
  Pouczona przez znajomego, który również zainteresował się sprawą wezwań i braku zdjęcia.
  Tym artykułem uspokoił mnie Pan, bo ciągle brakowało mi pewności, czy robię dobrze, nie miałam wcześniej podstaw prawnych, teraz będę spać spokojnie 😉

  DZIĘKI!!

  0
 35. Avatar Messer Woland

  Nie ma pan, niestety, racji w najistotniejszej kwestii. Mowa jest tutaj cały czas o WYKROCZENIACH, a odmowa jest uzasadniona tylko w razie (cyt…)”świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić jego lub osobę mu najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe”
  Potwierdza to uchwała SN I KZP 26/04. A zatem ten hurraoptymizm nieuprawnionym jest:):)

  0
 36. Avatar Łukasz

  Hey.
  A jeśli już odesłałem im to pisemko w którym wpisałem ze to ja przekroczyłem prędkość i godzę się na wystawienie mandatu, to co mam dalej zrobić żeby nie zapłacić, albo odzyskać pieniądze? Jak powinien wyglądać taki druczek?
  Co prawda dostałem tylko 100zł, ale nie o kasę tu chodzi tylko o ukrócenie cwaniactwa.

  0
 37. Avatar Sławek

  Czlowieku. Chodzi tutaj o odmowe skladania falszywych zeznan. Jezeli wskazesz kogos innego niz widnieje na zdjeciu, ze jechal to narazasz sie na oddpowiedzialnosc karna. i w takiej sytuacji mozesz odmowic bo nie jestes pewny, bo mozesz kogos pomowic.

  0
 38. Avatar Andrzej

  A co z orzeczeniem SN przytoczonym przez Mort’ a
  19 sierpnia 2013 o 11:24 ?
  Czy jest się czego obawiać w przypadku zastosowania Twoich rad?

  0
 39. Avatar beata

  Witam,

  bardzo ciekawy artykuł.
  Proszę o radę co powinnam zrobić gdy mandat przyszedł do mojego pracodawcy (pracodawca jest właścicielem auta) a ja jestem tylko użytkownikiem auta (auto również do prywatnego użytku)?

  Komórka odpowiedzialna za mandaty w instytucji w której pracuję zadaje wtedy pytanie czy ja byłam kierującym i prosi o wypełnienie formularza, na skanie przesyłanym przez pracodawcę od straży gminnej widać zdjęcie tyłu auta i numer rej.

  Dodam, że założono nam GPS w autach, tak więc dokładnie można spr kto kierował autem. Wybór jest jeszcze łatwiejszy bo ja jestem jedynym użytkownikiem auta.

  Będę wdzięczna za info.
  Dziękuję!

  0
 40. Avatar przemek

  Panie Tomaszu, czy może Pan jeszcze raz przedstawić jakie kroki podjąć, kiedy już odesłałem papiery w których wskazałem kto kierował pojazdem.

  0
 41. Avatar Grzegorz

  też bym prosił o komentarz do wpisu Morta o 11:24 19.08
  pozdrawiam

  0
  • Mort podał ciekawą wykładnię SN która jednak nic nie zmienia póki nie ma pouczenia dla świadka i nie ogranicza praw podejrzanego (adresata wezwania) do odmowy zeznań. Jak pojawią się pouczenia trzeba będzie po prostu odmawiać wskazania sprawcy z obawy przed odpowiedzialnością karną w przypadku pomyłki.

   0
 42. Avatar Daniel

  Witam,
  Świetny artykuł, kawał wspaniałej roboty. Nasz kraj potrzebuje sporej reformy więc trzeba użyć wszystkich metod by to uzmysłowić gamoniom. Nie zgadzam się z opiniami że wszystkiemu trzeba się podporządkować. Radary nie są postawione dla naszego bezpieczeństwa a jedynie by zasilić budżet państwa. Wiele miejsc gdzie stoją fotoradary jest absurdalnych i zamiast pozwolić kierowcom w bezpiecznych miejscach rozwinąć prędkość +30km/h to stawia się pułapkę. Tylko się irytujemy gdy jedziemy przez milion wsi i miasteczek beznadziejnymi drogami a tam gdzie można przyspieszyć okazuje się że nie można.
  Panie Tomaszu w tym momencie nie jest mi dane was wspomóc ale napewno będę o tym pamiętał przy pierwszym wezwaniu jakie dostane. W końcu bez tych rad nie miałbym wiedzy pozwalającej mi na zaoszczędzenie kasy.
  Pozdrawiam i oby tak dalej!!!!!!!

  0
 43. Avatar Adrian

  Witam|
  Pytanko jeżeli dostałem fotkę (w tył auta) od Straży Gminnej przekroczenie znikome jak i mandat ale zawsze to parę groszy. Czy także mogę “olać” ten temat??oczywiście jeszcze nie odpowiedziałem w żaden sposób.
  Pozdrawiam

  0
  • Jeżeli otrzymałeś fotkę od tyłu samochodu to możesz także powoływać się że jeździ po Polsce wiele aut tej samej marki i koloru a tablice rejestracyjne można łatwo podrobić .Zakupic je można na allegro bez okazywania dokumentów . To oni muszą ci udowodnić że to twój samochód i twoje tablice rejestracyjne – wiem że kilku osobom się to udało . Nie musisz się przyznawać że to twoje auto . Nie masz pewności że to ty , na zdjęciu nie widać cech szczególnych samochodu jakim są wgniecenia , rysy , dodatkowe elementy tuningu.

   0
 44. Avatar Piotr

  A czy ktoś orientuje się jak wygląda sprawa “mandatów” wystawianych przez miejskie zarządy dróg za nieopłacenie parkingu na ulicy? MZD to z tego co rozumiem nie urząd, więc nie ma prawa ukarać za niewskazanie sprawcy. Rozumiem, że osobą która powinna zapłacić za parking jest osoba prowadząca pojazd w momencie pozostawienia go na ulicy? Czy odpowiedzialny jest jednak właściciel auta? A jeśli jest dwóch właścicieli, to czy są muszą oni wspólnie zapłacić karę za nieopłacenie parkingu?

  0
  • Mandat karny – to uproszczony tryb postępowania w sprawach o wykroczenia nakładania grzywny za wykroczenie. Dokument, z którym na gruncie prawa karnego i prawa wykroczeń (art 115 § 14 k.k. oraz art 47 § 8 k.w.) związane jest określone prawo rodzące skutek w postaci sankcji za czyn zabroniony.

   Nie opłacenie postoju nie jest czynem podlegającym pod te kodeksy.

   Stosowana jest tu tzw oplata dodatkowa, a nie mandat. Nie płacenie może skutkować podaniem cię w KRD , windykacją przez ściąganie wierzytelności bądź oddaniem do sądu za nie opłacenie tej opłaty na drodze sprawy cywilnej .

   Akurat tutaj wątpię by chcieli szukać kto pozostawił pojazd. Więc winny jest właściciel i to on będzie ścigany do opłacenia należności.Nie ma prawa nas ukarać Straż miejska i wystawić nam mandat karny za niewniesienie opłaty gdy stoimy na wyznaczonych stanowiskach . Prawo do nałożenia tej opłaty ma tylko kontroler Strefy Płatnego Parkowania.

   Jeżeli jest dwóch właścicieli to mogą wysłać do pierwszego właściciela bądź obu na raz . Zależy od regulaminu .

   0
   • Dzięki za wsparcie merytoryczne, podzielam Twoje zdanie. Cóż trochę się wkopałem z tym tekstem hihi bo nie daję rady odpowiadać tu i na wszystkie maile. Np kwestii anulowania mandatów, grzywien i kar porządkowych nałożonych bezprawnie i odzyskaniu kasy poświęcę chyba osobny wpis. Podobnie z wycofaniem przyznania się i zakwestionowaniem wykorzystania go do wystawienia mandatu – nie mogą tego robić jeśli brak było pouczenia.

    0
 45. zbyszek zbyszek

  A co z mandatami z monitoringu bo właśnie dziś dostałem fotkę jak przejeżdzam na czerwonym jedna fotka jest za sygnalizatorem ale jeszcze nie wjechałem na skrzyżowanie a druga jak już jestem poza skrzyżowaniem oczywiście mam wskazać sprawcę

  ps w moim zawiadomieniu jest słowo grzywna nie mandat

  proszę o szybką dop co robić z tym mandatem

  0
 46. Grzywnę przyznaje sąd i tylko on . Mylenie mandatu z grzywną – dobre ;). Jeżeli to wezwanie przysłała Straż Miejska/Gminna możesz je olać bądź zgłosić do prokuratury za przekroczenie uprawnień bo takich nie mają wg ustawy o Strażach Miejskich . Mogą dokonywać wykroczeń komunikacyjnych tylko za pomocą fotoradarów przenośnych . Jednak mają prawo przekazać dowody Policji która rozpocznie postępowanie wyjaśniające . Dalej możesz kierować się wzorem który napisał Tomasz .

  0
  • zbyszek zbyszek

   to jest całe pouczenie mojej grzywny , mandatu

   Art.45$kw karalność wykroczenia ustaje,jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok,jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie , karalność wykroczenia ustaje z upływem 2lat od popełnionego czynu

   Art 38$ 2 kpw czyli ogólnie o adresie

   Art 97$ kpw sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego

   Art 99 kpw w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nie uiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym organ którego którego funkcjonariusz nałożył grzywny występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie , we wniosku tym należy zaznaczyć , że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonym mandatem zaocznym , a w miarę możności podać także przyczyny odmowy .

   Art 100 kpw ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (…)

   TO JEST CAŁE POUCZENIE JAKIE DOSTAŁEM RESZTA TO INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ

   0
 47. Avatar Norberto

  A ja trochę w temacie, ale dość luźno, mianowicie jak się ma sprawa video-rejestratorów?
  Z mojej wiedzy wynika, że takie video-rejestratory instalowane w pojazdach policji czy GITD są zainstalowane w taki sposób, że nie mierzą prędkości pojazdu rejestrowanego a jedynie przekazują (“podkładaj”) na obraz video prędkość pojazdu, w którym są zainstalowane.
  I tu załóżmy, ze zostałem zatrzymany i policjant czy inny funkcjonariusz powołuje się na ów zapis video, przeprowadzony poprzez jazdę za (lub przed) moim pojazdem.
  Niby występuje przesłanka złapania na gorącym uczynku, ale de facto nie ma dowodu, ponieważ nie jest to pomiar prędkości mojego pojazdu tylko pojazdu rejestrującego.
  Co w takim przypadku?

  0
  • Tak

   Mierzą prędkość radiowozu a twoja na podstawie ich prędkości z licznika trzymając równy odstęp za tobą . Jest w tym jednak brak miernika tej odległości od pojazdu mierzonego i policja doszkala się na jakiś kursach prowadzonych przez ZURAD kiedy zrównają odległość od pojazdu mierzonego . Robione jest to na przysłowiową pałę gdyż oko ludzkie nie ma miary tylko analizuje punkt odniesienia .

   Więc jeżeli namierzany pojazd przyśpiesza i zwalnia to pomiar powinien być odrzucony . Mierzą przeważnie na odcinku 100 m co jest zbyt mało by dokładnie ocenić odległość i trzymać taką samą prędkość .

   Dlaczego ten sposób jest skuteczny dla Policji ?

   1.Ludzie mają słabe pojęcie jak to działa i myślą że to radar a to tylko kamera z prędkościomierzem auta przyjmując mandat i okazując skruchę Policjantowi.
   2. Byli kiepscy z fizyki albo nie mają pojęcia o ruchach ( def . ruch jednostajny prostolinijny , ruch jednostajnie opóźniony i przyśpieszony)
   3. Nie chcą latać po sądach bo wiedzą że przegrają przez nagranie . A co jeżeli policjant źle ocenił odległość ?

   Policja to nie święte krowy które się nie mylą , też popełniają wykroczenia nie umyślne bądź zamierzone .

   0
   • Dlatego właśnie warto ludziom otwierać oczy na to jakie mają prawa i jak funcjonują organy ścigania oraz wymiar niesprawiedliwości.

    0
    • Avatar Patryk

     Jeszcze w tym temacie. Czy pojazdy policji, które nie poruszają się “na sygnale”, mogą łamać prawo? Wydaje mi się, przekraczać prędkość, jeździć na czerwonym świetle i łamać inne przepisy mogą tylko “pojazdy uprzywilejowane”, czyli „pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie(…)”. Bez “dyskoteki” nie ma uprzywilejowania.

     Mało tego:
     W myśl art. 1 ust.2 pkt 2 ustawy o Policji do podstawowych zadań Policji należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania.

     Jeśli policja jedzie przekraczając prędkość i inne przepisy (jazda na czerwonym świetle, przekraczanie podwójnej linii ciągłej), a jednocześnie nie wysyła dżwiękowego i świetlnego ostrzeżenia – to nie tylko nie chroni, ale wręcz przeciwnie – stwarza zagrożenie!

     Czy więc, gdy zostaniemy nagrani, możemy tłumaczyć się, że “zauważyliśmy podejrzanie zachowujący się samochód, który zaczął nas ścigać i z obawy o własne życie i zdrowie zaczęliśmy uciekać”?

     Jeżeli w ogóle uznamy, że dowód zdobyty w wyniku przestępstwa może być użyty…

     0
 48. Avatar Adi

  W moim przypadku gdy otrzymałem zdjęcie samochodu od tyłu wspólnie z żoną, która jest współwłaścicielem pojazdu postanowiliśmy przyznać się do popełnienia wykroczenia, to znaczy ja wysłałem pismo w którym stwierdziłem że ja prowadziłem samochód i żona wysłała drugie pismo w którym ona przyznaje się do prowadzenia samochodu. Minął już przeszło miesiąc i żadnego odzewu.

  0
  • Sprytne, trzeba było ich jeszcze zapytać o podstawę prawną nadesłania zdjęcia 😉

   0
  • Avatar Mario

   ” znaczy ja wysłałem pismo w którym stwierdziłem że ja prowadziłem samochód i żona wysłała drugie pismo w którym ona przyznaje się do prowadzenia samochodu.” Wypelnialiscie przyslane druki, czy na nowej kartce?

   0
 49. Avatar danek

  Dobra, a co w przypadku gdy wraz z zawiadomieniem, że takim oto pojazdem przekroczono prędkość i wraz z pierwszym listem ( w którym należy wskazać sprawcę) przychodzi zdjęcie to małe wykadrowane na kierowcę oraz to większe ukazujące cały pojazd ?

  0
 50. Avatar Andrzej

  “Prokuratura poprosi o akta sprawy i zamiast postępowania o wykroczenie przeciwko nam będzie postępowanie karne przeciwko strażnikowi miejskiemu i po temacie, bo 180 dni przedawnienia z pewnością minie”.
  Niech Pan nie wprowadza ludzi w błąd. Termin 180 dni dotyczy terminu wystawienia mandatu, natomiast przedawnienie wykroczenia jest po 2 latach od popełnienia wykroczenia chyba, że 1 rok w przypadku jego nieujawnienia.

  0
  • Tak, mówimy o przedawnieniu prawa do wystawienia mandatu. Tyle, że potem nie musimy odmawiać przyjęcia mandatu bo nie mają prawa nam go wlepić. Sprawa do sądu więc trafić nie może także z tego powodu nie tylko braku pouczenia.

   0
 51. Mort, już kumam 🙂 A drzewko w komentarzach jest fajne tylko niestety czasem brakuje mu głębokości 🙂
  Pozdrawiam

  0
  • Avatar Sławomir Korwel

   Co do Uchwały SN, którą wskazał Mort. Czytamy w niej między innymi:
   “(…) Policja (zakładam, że GITD też) może zatem dokonać tzw. rozpytań w ramach działań operacyjnych – w tym i w toku prowadzonego już postępowania – aby powziąć wiadomości niezbędne dla aktualnego lub przyszłego proce-su. Tego typu czynności można utrwalać w formie notatki urzędowej (służbowej). Nie ma więc przeszkód, aby w tym właśnie trybie Policja (GITD) zażądała od właściciela lub posiadacza pojazdu informacji, o których mowa w art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym, co nie wyklucza późniejszego przesłuchania tej osoby jako świadka w oparciu o przepisy stosownego postępowania. Zauważyć w tym miejscu należy, że w sprawach o wykroczenia – a o takie chodzi w niniejszej sprawie – zakłada się, iż nawet w czynnościach wyjaśniających, prowadzonych tu przed wystąpieniem do sądu z wnioskiem o ukaranie, możliwe jest ograniczenie się do notatki urzędowej także z czynności dowodowych (art. 54 § 3 k.p.s.w.), tym bardziej zatem z działań operacyjnych prowadzonych w ramach tych czynności. (…)
   Nie ma zatem racji Sąd Okręgowy, gdy wywodzi, że oświadczenie właściciela lub posiadacza pojazdu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym, winno zawsze przybrać formę procesowego przesłuchania tej osoby w charakterze świadka. Może ono nastąpić zarówno w ramach prze-słuchania, czyli czynności procesowej, jak i w trakcie tzw. rozpytania przez uprawniony organ, a więc w toku czynności nieprocesowej (operacyjnej), w tym także, gdy podejmuje się ją w zakresie tzw. czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. Z zasady osoba rozpytywana w ramach działań operacyjnych, czyli nie poddawana oficjalnemu, procesowemu przesłuchaniu, nie ma prawne-go obowiązku udzielania Policji informacji. Sytuacja ulega jednak zmianie, gdy przepis szczególny przewiduje wyraźnie dla określonej sytuacji taki obowiązek. Do grona tego typu przepisów należy m.in. art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym.”

   Teraz pytanie, czy to oznacza, że mogą mnie zapytać, kto prowadził pojazd i ja muszę odpowiedzieć, bo nie jest to przesłuchanie i nie mogę się zasłaniać odmową zeznań. A ewentualnie bo uzyskaniu odpowiedzi, że to byłem ja przesłuchują mnie jako podejrzanego i tu mogę odmówić…?

   0
   • Avatar Sławomir Korwel

    Proszę skasować mój post powyżej. Zalecam czytanie tej Uchwały dalej, gdzie jasno jest wyjaśnione, że niezależnie od trybu (czy to procesowego czy nie) osoba pytana jest świadkiem, gdyż świadczy w sprawie o której jest pytana. A więc jeśli udzielenie informacji naraziłoby ją na konsekwencje prawne (przestępstwo), to ma prawo odmówić i nie podlega pod art. 65 § 2 k.w.

    Czyli dalej jasno stoi, że jako właściciel pojazdu uchylamy się od odpowiedzi kto prowadził pojazd z obawy przed przestępstwem poświadczenia nieprawdy (jeśli nie jesteśmy pewni kto prowadził – nie chcemy wskazać źle).

    0
 52. Artykuł świetny i pouczający. Idealny dla naciąganych obywateli ale zastanawiam się czy z takiej formy odmowy przyjęcia winy nie zaczną korzystać prawdziwi przestępcy zarejestrowani np. na miejskich monitoringach.
  Zawsze można sobie wytłumaczyć, że fotoradar to zło, a monitoring to świetna sprawa.

  0
 53. Avatar Nosssss

  A ja mam inna beznadziejna sytuacje : chlopak mieszkajacy w warszawie ma auto zarejestrowane w warszawie ktorym ktos widocznie zlapał mandat rowniez w warszawie. Jako ze wskazal mnie ( dwa wojewodztwa dalej ) ze niby ja uzytkowalem auto co jest jakas kpina bo nie mam pojecia co to za koles i auto straz miejska neka mnie !! a wlasciciel chyba gra na zwloke moim czasem co byc moze mu sie uda bo mija wlasnie 120 dni od ustrzelenia tego auta. Na pierwsze pismo odpisalem ladnie i grzecznie ze nie mam pojecia o jakim aucie mowa i kto je prowadzil , nie moge tez stwierdzic kto byl na zdjeciu ale na pewno nie ja i w zalaczniku doslalem kserokopie swojego dowodu aby sobie zami to stwierdzili bo ja nie dosc ze nie znam auta/wlasciciela to nie dostalem tez zadnego zdjecia i nie wiem TOTALNIE nic na ten temat. OBCE AUTO OBCEGO CZŁOWIEKA!! A mi sie kaza tlumaczyc! Wszystko ok , czas mija a tu prosze : przychodzi mi drugie pismo w sumie wezwanie do stawienia sie w charakterze osoby podejrzanej o popelnienie wykroczenia przekroczenia predkosci.Mialem na to 7 dni. Nie stawilem sie i nic nie odpisalem. Nie rozumiem wogole jakim prawem cala ta sytuacja ! Przykladowo : mieszkam w gdansku , moj kolega prowadzil moje auto i dostal mandat ale ze to nie ja bylem co widac na foto po wizycie w SM to znajde sobie dane jakiegos typa z zakopanego nie wiem wlasciciela firmy bo mam wszystkie dane w necie i napisze ze to on prowadzil auto. PARODIA 🙂 Co robic ? Odpisac cos ? Olac? Nie rozumiem co mialoby mi grozic i na jakiej podstawie ale zastanawam sie.

  0
 54. Avatar Piotr

  Jakieś półtora roku temu dostałem pisemko z SM o rzekomej fotce gdzieś nad morzem.
  Zignorowałem pismo, po 3 miesiącach dostałem kolejne które również z ignorowałem. Po kolejnych bodajże dwóch dostałem wyrok z sądu (mandat + koszty sądowe). Taka była moja przygoda z ignorowałem pisma od straży miejskiej. Nie pamiętam dokładnie ale w uzasadnieniu było że kara za niewskazanie kierującego karają właściciela pojazdu.
  Jak to u mnie zwykle bywa nie płacąc mandatu weszli mi na pensje i sami zabrali co chcieli.
  Czy prawnie zrobili czy nie nie wiem niech Pan Tomasz się wypowie.

  0
 55. Avatar Jacek

  Czytam tak, czytam i wszystko fajnie, ale jak przyjdzie co do czego i zaczną ciągać po Sądach to już nie będzie tak fajnie, szczególnie że Sądy różnie orzekają o winie co było przytoczone w dopiętym artykule, Sądy Sądami a sprawiedliwość i tak będzie po ich stronie.
  http://prawonadrodze.org.pl/uprawnienia-strazy-miejskich-wobec-wlasciciela-posiadacza-pojazdu-a-kontrola-ruchu-drogowego/
  Chciałem się podpytać o sposobie doręczenia wezwania rozpatrywanego pisma od SG, mianowicie dostałem go do skrzynki, niby napisane na nim, że polecony ale nic nie podpisywałem listonoszowi, ani na poczcie, więc załużmy że nie dotarł do mnie. Czy wtedy też obowiązuje mnie 7 dni na wyjaśnienia tak jak jest ujęte w piśmie?

  PS skłaniam się do zapłacenia, to tylko 80zł a jak zacznę po sądach latać to napewno będzie mnie to więcej kosztować. Opcjonalnie wpiszę małżonkę (oczywiście jako powierzenie auta a nie powierzenie kierowania)
  A prawda jest taka, że jechałem z żoną na wakacje, zmienialiśmy się na wzajem i za Boga nie mam pojęcia kto prowadził auto w momencie zrobienia fotki od tyłu.
  Po mimo szczerych chęci pomocy w ustaleniu sprawcy nie jestem w stanie tego uczynić, czy w takim wypadku dalej podlegam pod art. 96 § 3 k.w. stanowi, że odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.
  Chciałbym wskazać siebie i małżonkę (potęcjalnych podejrzanych), a niech oni udowodnią kto prowadził (zdjęcie od tyłu).
  Problem tylko w tym, że nie ma takiej opcji w drukach, a zastrzegli się że na pisma nie będą odpowiadać.

  0
  • Dlatego ja piszę o tym do czego mamy prawo, nie uchronię przez całym szeregiem bezprawnych działań. Stąd jeśli ktoś jak ognia się boi sądu piszę jakie oświadczenia powinien złożyć, przeczytaj moje komentarze.

   0
   • Avatar Patryk

    “Po drodze zabrałem miłą autostopowiczkę, która poprosiła mnie, żebym dał jej pojeździć, a w zamian za to zrobiła mi masaż. Na trasie stoi wiele takich autostopowiczek, to na pewno po zdjęciu znajdziecie, która to”.

    0
 56. Avatar Robert

  A co się dzieje, jeśli nie odbierzemy wezwania na poczcie? Czy jeśli wejdą mi na pensję mam prawo jakoś się bronić?

  0
  • Każde pierwsze wezwanie powinno być doręczone, nie ma doręczenia zastępczego przy pismach wszczynających postępowanie, nie win czy doręczenie zastępcze w ogóle działa przy SM i GITD, nie badałem tego. W każdym razie brak pierwszego doręczenia to podstawa do wznowienia postępowania. Ale w tej sprawie już brak pouczenia jest podstawą wznowienia gdy nastąpiło ukaranie

   0
   • Avatar Tomasz

    a jeśli dostałem pierwsze pismo z ITD nie nie odpowiedziałem na nie to czy kolejnego mogę nie odbierać od listonosza i sprawa zostanie zawieszona??

    0
 57. Avatar Józef

  Ja nie odebralem listu od Strazy miejskiej w Tarnowie, wiadomo – mandat- listonosz poinformowal mnie ze bedzie lezal na poczcie 2 tygodnie, jeszcze lezy na poczcie – odebrac, czy olac.

  0
  • Nie ma obowiązku odbierać, ale pracuję właśnie nad procedurami nie tylko prawnymi ale przede wszystkim najkorzystniejszymi praktycznie dla osób wytypowanych do dokonania wyłudzenia. Zajrzyj na portal za 2-3 dni

   0
 58. zbyszek zbyszek

  a co z przepisem, który mówi, że straż może obsługiwać urządzenia rejestrujące obraz. czy monitoring też do tego należy ?

  0
 59. Avatar Grzegorz

  Dobry artykuł. Jakiś czas temu dostałem propozycję mandatu ze SM. Jeszcze wtedy wysyłano zdjęcia. Odmówiłem. Przyszedł wyrok w trybie nakazowym (czy jakoś tak), odwołałem się w wyznaczonym terminie i na pierwszej rozprawie uniewinnienie. Tu chodziło o nieczytelne zdjęcie i niewskazanie kierującego. Powołałem się na wiele argumentów m.in. poruszonych w tym artykule. Sędzia na koniec stwierdził że to SM jest od szukania sprawcy.

  0
 60. Krzysztof Krzysztof

  Artykuł mistrzowski, ciekawe jak sytuacja wygląda w praktycznym zastosowaniu. Akurat jestem w takiej niekomfortowej sytuacji, że dostałem zdjęcie 61/50 km/h (Traffistar SR520) od SG w Kobylnicy a jechałem prawidłowo poniżej 55km/h. Nie wiem czy mam do nich jechać wyjaśniać czy korzystać z rad Pana Tomasza. Zdjęcie z przodu ale w okularach przeciwsłonecznych. Mnóstwo nieprawidłowości tak jak wymienione wyżej do tego brak zgody z GDDKiA na radar stacjonarny. Zastanawiam się czy odpowiadać, czy tam pojechać spróbować wyjaśniać, czy od razu na prokuraturę.

  0
 61. zbyszek zbyszek

  Nieco inaczej przedstawia się sytuacja prawna w przypadku zarejestrowania faktu popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym przez kamerę tzw. monitoringu miejskiego. Kompetencje straży gminnej(miejskiej) w zakresie kontroli ruchu drogowego zostały ściśle określone w art. 129b ust. 1 pkt 1 a, pkt 2 a, b i c Prawa o ruchu drogowym, z którego wynika, że poza wykorzystywaniem przenośnych urządzeń rejestrujących i urządzeń zamontowanych w pojazdach, funkcjonariusze wymienionych organów są również uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

  1) kierującego pojazdem:

  a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,

  2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:

  a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,

  b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,

  c) ruchu pieszych.

  Tak więc w przypadku popełnienia wykroczenia związanego z naruszeniem norm Prawa o ruchu drogowym(art. 129b ust. 1 pkt 1 a, pkt 2 a, b i c), ujawnionego za pośrednictwem kamer monitoringu miejskiego, organy straży gminnej(miejskiej) mogą nakładać mandaty karne oraz kierować wnioski o ukaranie do sądu. Nie dotyczy to innych wykroczeń z zakresu ruchu drogowego ujawionych za pomocą kamer monitoringu miejskiego, gdzie oskarżycielem może być tylko Policja.

  W związku z tym uzasadnionym jest wyjaśnienie skutków prawnych dotyczących:

  1.prawomocnych mandatów karnych, za wykroczenia ujawnione za pomocą stacjonarnego urządzenia rejestrującego tzw. „fotoradaru” i kamer monitoringu miejskiego;

  2.prawomocnych skazań przez sądy powszechne za wykroczenia ujawnione za pomocą stacjonarnego urządzenia rejestrującego tzw. „fotoradaru” i kamer monitoringu miejskiego;

  czyli mam rozumieć że tylko w tych podpunktach mogą wysłać fotkę i starać sie o mandat ?
  jezeli przejechałem na czerwonym i wysłali mi fotkę to mandat do kosza tak ?
  a czy mogą teraz po nałożeniu grzywny przesłać tą fotkę policji ?

  0
 62. Avatar Mario

  “A sam brak pouczenia zwalnia nas nas z obowiązku jakiegokolwiek działania. Gdy ktoś nas próbuje mimo to zdyscyplinować i ukarać, składamy zawiadomienie o przestępstwie poświadczenia nieprawdy przez urzędnika, wyłudzenia i oszustwa (wysyłane do prokuratury i kopia do samego urzednika) wraz z odmową złożenia zeznań (powołując się na przepisy dotyczące zarówno podejrzanego jak i świadka) i po temacie.”

  Panie Tomku, czy jesli odpisze SM np. iz w związku z brakiem podstaw do wskazania kierujacego, badz osoby ktorej powierzylem auto, a takze brakiem pouczenia w pismie, SM przysle mi ponownie pismo ale juz z pouczeniem to w tedy zawiadomic prokurature, czy moze od razy w pierwszej odpowiedzi im pogrozic zgloszeniem sprawy w przypadku dalszego nekania?

  Pzdr.

  0
 63. Avatar mar3m

  Właściciel nie ma obowiązku wskazania kto kierował !!!
  Art78 PRD nakazuje jedynie wskazać komu właściciel powierzył pojazd.
  Jestem zdania że lepiej jest podać im taką osobęktóej któej nie są w stanie ukarać (obcokrajowieć, osoba prawna czy zmarły).
  Poza tym To wezwanie na którym nie pozostawia Pansuchej nitki nie jest protokołem przesłuchania świadka więc nie ma obowiązku odpisania prawdy można w odowiedzi łgać ile wlezie! Po drugie twierdzę że nigdzie na obywatela nie nałożono obowiązku przowadzenie korespondencji z jakim kolwiek organem władzy czy instytucją

  0
  • Avatar Mario

   “Jestem zdania że lepiej jest podać im taką osobęktóej któej nie są w stanie ukarać (obcokrajowieć, osoba prawna czy zmarły).”

   Przy obcokrajowcu lub zmarlym nie musimy podawac nr pesel?
   Wystarczy imie, nazwisko, adres zamieszkania (fikcyjny z google? ) ?

   0
 64. Avatar mar3m

  Wiem że jest orzeczenie SN, który wyinterpretował ze 183 nie może być stosowany w sprawach 78 PRD.

  Pokrętnie wymyślili że “odpowiednio” z 41 z KPWoW nie oznacza obwinionego o wykrioczenie

  Nieznam numerków tego orzeczenia.Może uzytkownicy LEX’a je znajdą

  0
 65. Avatar Ania

  Czy ktoś ma może wzór lub wie jak napisać takie zawiadomienie do prokuratury? Jakie są konsekwencje wysłania takiego zawiadomienia? Tzn. czy będę musiała składać zeznania i stawiać się na sprawy?

  0
 66. Avatar Jarosław

  Wszystko rozumiem i jestem za (a nawet przeciw… ) 🙂
  Oczywiście również jestem za niepłaceniem mandatów, skoro można ich uniknąć, ale zastanawia mnie co będzie kiedy faktycznie olejemy korespondencje i nic nie odpiszemy.
  Zapewne przyślą następną i kolejną a finałem będzie wielkie rozczarowanie gdyż nagle zabiorą zwrot z podatku albo co gorsza trafimy gdzieś do BIK’u lub innych takich.

  Wtedy będzie złość i próba walki z machiną urzędniczą (walka z góry przesądzona)
  Tam w rejestrze dłużników (rok czy dwa lata od pierwej korespondencji w sprawie wykroczenia drogowego tj. mandatu karnego) nie będzie nikogo obchodziło co, komu i za co… a będzie ich obchodziło tylko kiedy uregulujesz zaległość (zapewne nie muszę przypominać, że do każdego nie zapłaconego mandatu doliczane są odsetki)

  Sz P. Tomaszu.
  Niech mnie Pan źle nie odbierze, broń Boże nie chcę Pana w żaden sposób skrytykować bądź podważyć Pana wiedzę prawniczą, ale wydaje mi się, że szeregi instytucji z, którymi mielibyśmy walczyć w sprawach mandatów zasilają równie dobrzy prawnicy jak Pan.
  A prawda jest taka, że przepisy ruchu drogowego są ustalone dla wszystkich i trzeba ich przestrzegać i tyle.

  Pozdrawiam.

  0
  • Dlatego przewidując obawę wielu ludzi dot. niepodejmowania korespondencji, mimo, że mają pełne prawo by to zrobić, przygotowuję wzory dokumentów, które niebawem będą dostępne. Staram się też znaleźć grupę prawników, którzy za niewielkie pieniądze mogliby masowo pomagać ludziom będącym ofiarami bezprawnego postępowania organów, na różnym etapie postępowania a także przed sądem, jeżeli do niego już doszło

   0
   • Tomek to jest wspaniały pomysł, przecież ci prawnicy mogliby trochę podziałać charytatywnie, jeśli ktoś ma zarobek z najniższą krajową, jest dużo takich ludzi….coś na zasadzie prawnika z urzędu gdzie po wypełnieniu wniosków i udowodnieniu zarobku dostaje się obrońcę z urzędu. Czy te mocno kasujące kancelarie prawnicze nie poszły by na taki układ?

    0
 67. Avatar MatPro

  Zapomniałem już o urlopie… Wczoraj dwa listy polecone. Prowadzę firmę, otrzymuję wiele korespondencji, podpisałem, odebrałem. Fotki z wakacji… No żesz Q….a! Jesteśmy z żoną wyczuleni na sprawy bezpieczeństwa, nawet po niemieckich autostradach jeździmy z zalecanymi, a nie dopuszczalnymi prędkościami… A tu taka niespodzianka. Nie chcę się bronić, ale odnoszę wrażenie, że fotoradary nie były ustawione w celu poprawy bezpieczeństwa. 😛 Jadąc na wakacje zmieniałem się za kierownicą z żoną, nie jestem pewien na 100%, które z nas prowadziło auto w danym momencie. Czy jeśli zapytam w piśmie oficjalnym do SM na jakiej podstawie zdjęcia: “od frontu” (zupełnie nie widać kto siedzi za kierownicą, de facto auto wygląda na zaparkowane, ewentualnie jak gdyby poruszało się zupełnie puste) i “od tyłu” (tablica na pojeździe nieczytelna, obok jest druga fotka/fotomontaż samej tablicy), zostały do mnie wysłane to się SM odczepi? Czy dołączyć od razu wniosek (kopię wniosku) do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez tych co się na tych “wezwaniach” podstęplowali? A może lepiej jeśli napiszę oświadczenie, że nie chcę składać fałszywych zeznań, bo nie mam pewności co do osoby prowadzącej pojazd w danym momencie i nie przyjmuję mandatu bez wskazania sprawcy, bo nie poczuwam się do winy?

  PS. Pouczenia na tych wezwaniach to kpiny!!! Żadnych praw!!! Tylko kary i obowiązki!!!

  0
  • Każde z was zatem rysykuje wpakowanie się w odpowiedzialność karną z powodu wskazania nie tej osoby. Albo czekajcie na kolejne wezwanie albo należy powołać się na prawa podejrzanego i prawa świadka dot. tych obaw jednocześnie przypominając organowi, że brak połuczenia (jeśli go nie ma) wyklucza wykorzystania waszego działania lub zaniechania przeciwko wam, a więc wystawienia mandatu, grzywny lub obciążenia karą porządkową.

   0
 68. Avatar madmax

  Szanowny Panie,
  Skąd Pan wysnuwa wniosek, że po 180 dniach jesteśmy bezpieczni? Po 180 dniach nie można jedynie nałożyć grzywny w drodze mandatu karnego, co nie stoi na przeszkodzie nałożeniu grzywny przez sąd, wyrokiem w postępowaniu o wykroczenie.

  0
  • Mówimy o postępowaniu mandatowym.

   0
   • Avatar madmax

    No z kontekstu wypowiedzi wynika, że nikt nam już nic nie może zrobić po tych 180 dniach, co jest n i e z g o d n e z prawdą.

    0
    • Avatar Nielot

     Ale jakie postępowanie przed sądem? Aby kogoś oskarżyć muszą określić kto popełnił wykroczenie, a jak nie odpiszemy to nadal nie wiedzą kto prowadził…. No chyba że mają jakiś inny dowód poza zdjęciem.

     0
 69. Avatar Adam

  Ciekawy wywód choć zawiera wiele błędów:

  1 Nie mieszajmy “podejrzanego” z “obwinionym”. Pierwszy jest na etapie postępowania wyjasniajacego, drugi po zlozeniu wniosku do sadu. Art54 i art20 kpsw dotycxa dwoch roznych spraw

  2 Nie mozemy odmowic zeznan w przyadku gdy czlonka rodziny oskarzono o wykroczenie. Mozemy odmowic zezna gdy czlonka rodziny oskarzono o przestepstwo. Glupie? Tak, ale wlasnie tak orzekl SN. Wynika to z interpretacji slowa “odpowiednio” w art.8 kpsw

  3a SM/G/ITD moze zadac informacji “komu powierzylismy pojazd do kierowania lub uzytkowania”. Wtedy trzeba odpowiedziec, przy czym mozna wskazac kilka osob.

  3b Jesli pismo zawiera zadanie “kto kierowal” to mozemy odpisac, ze “takie pytania maja prawo zadawac swiadkowi, a kpsw nie przewiduje korespondencyjnego przesluwiania swiadkow”. Moga natomiast pytac “komu powierzyles pojazd do kierowania lub uzytkowania” i na to trzeba odpowiedziec – patrz 3a.

  To tyle. Mysle, ze bledow jest jeszcze kilka, ale pobieznie czytajac nie znalazlem.

  0
 70. Krzysztof Krzysztof

  Panie Tomaszu do piątku mam czas od SG z odpowiedzią wg ich pouczenia, jednak chętnie poczekam na wzór pisma do prokuratury, czy może lepiej do piątku odpowiedzieć SG na prośbę?

  0
 71. Krzysztof Krzysztof

  Fragment wezwania od SG w Kobylnicy:
  WEZWANIE
  proszę o wskazanie w terminie 7dni od otrzymania wezwania:
  komu w dniu 2013/08/03 o godz. xx powierzył Pan do kierowania lub używania pojazd o nr rej. xxx ponieważ kierujący ten popełnił wykroczenie w ruchu drogowym, które jest karalne.
  Z uwagi, że pojazd jest własnością lub jest w użytkowaniu Pana/Pani/Państwa, w załączniku przesyłam druki “Oświadczenia” z żądaniem jego wypełnienia – po zapoznaniu się z instrukcją zamieszczoną na odwrocie – i odesłania w terminie 7dni od otrzymania.
  Ponadto informuję, że za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 78 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, czyli za nieudzielenie odpowiedzi ma postawione wyżej pytanie, właściciel (posiadacz, użytkownik) pojazdu ponosi odpowiedzialność zgodnie z art 96 & 3 Kodeksu wykroczeń.

  Tak wyglądają ich żądania.

  0
 72. Avatar Władek

  Panie Tomku,

  1.Przychodzi wezwanie – olewam je

  2. Przychodzi ponaglenie/kara porządkowa – odpisuję powołując się na artykuły o prawie odmowy denuncjowania siebie/rodziny oraz na brak odpowiednich pouczeń w liście od GITD/SM.

  Dlaczego mam wrażenie że zaraz nastąpi pkt 3. czyli wezwanie do sądu bądź inna sankcja? Co z tego że nie mają prawa, nie raz nie stanowi to problemu… Co potem? W sądzie powoływać się na odpowiednie artykuły? A kolejne pisma z poczty? Znów odpowiadać i znów powoływać się na artykuły?

  Pozdrawiam wielce! Władek

  0
  • Przed bandytyzmem i bezprawiem nie zapezpieczysz się nigdy na 100% dlatego też oprócz napisania tej edukacyjnej notki szukam wsparcia ekipy prawników dla poszkodowanych. Szczegóły wkrótce

   0
 73. Avatar Julia

  Wystarczy ze zrozumieniem przeczytac Kodeksy i Ustawy, by nabyc wiedze w zakresie prawa i jak cala masa funkcjonariuszy publicznych w sposob jawny i bezczelny przepisy prawa lamie, wszystkie. Niestety, ludzie podstaw prawnych nie znaja, nie chca samodzielnie poznac, a juz na pewno nie maja w sobie sily i wytrwalosci, by zakonczyc postepowanie wnioskiem o odszkodowanie, zadoscuczynienie, pociagnieciem do odpowiedzialnosci dyscyplinarnej oraz karnej. Zgadza sie, jest to walka ciezka i trudna, nie raz i nie dwa czlowiek bedzie mial dosyc, poniewaz w koncu okazuje sie, ze walczy od roku z decyzja bledna i bezprawna, ale co najwazniejsze – niewazna wg kpa (decyzja bez podstawy prawnej), a jednoczesnie blokujaca od roku swiadczenia alimentacyjne dla corki. OD ROKU! Autor tutaj pieknie i kolorowo wszystko opisal, ale realia sa okrutne i skandaliczne. W koncu przekonujesz sie, ze organ odwolawczy rowniez ma wiedze na poziomie dno dna, ty odwalasz ich robote, za ktora te uposledzone darmozjady biora niezla kase co miesiac, podsuwasz im pod nos argumenty prawne, stanowiska ministerstw, orzeczenia wsa i nsa w tego typu sprawach, interweniuje rzecznik jeden i drugi… a oni podtrzymujac w mocy (niewazna) decyzje nawet o tym nie wspomna! Malo tego – naklamania o stanie faktycznych i jeszcze napisza, ze TY TO POTWIERDZASZ. Logika – gdybys potwierdzal, tzn. ze bys podzielal ich stanowisko, czyli sie z nim zgadzal, czyli tej sprawy w ogole by nie bylo, tak czy nie? I te bezczelne k@rwy, bo inaczej nazwac ich nie mozna, bez zadnego wstydu biora wyplate, na ktora Ty zapierdzielasz, a po godzinach za darmo studiujesz prawo na google, chociaz oni powinni miec to w glowie, albo szukac. oni, nie Ty! Kolejny szok – rzecznik sie wycofuje, mimo ze spodziewasz sie raczej jego wkurzenia, bo w koncu zostal olany. Ale nie – on sie wycofuje, bo nie moze dzialac na obecnym etapie sprawy. Halo halo, a ta interwencja w sko w lipcu to co to bylo w takim razie? Kazde ministerstwo umywa rece – nikt za nic nie odpowiada, chociaz w necie wyrazne sa opisane zadania poszczegolnych ministerstw. I co? I nareszcie zdajesz sobie sprawe w czegos jeszcze – ze jestem sam, sam przeciwko panstwu, ktore utrzymujesz. Sam, pomimo racji popartej przepisami prawa – przeciwko urzedasom, ktorzy maja swoje prawo. Prawo niepisane, bez artykulow, paragrafow. Totalna samowolka, przeciez oni sa bezkarni, a Ty frajerze tyraj na nich i za nich, i przyjmuj na klate problemy, ktore masz przez ich brak kompetencji, stresuj sie, denerwuj, i miej swiadomosc, ze Ty masz masakryczna sytuacje finansowa, a taka k@rwa wpierdziela za Twoje i ma Ciebie gdzies. SKANDAL. Jednak i tak nie poddam sie, i w gops i w sko prosto w twarz powiedzialam, ze wyciagne wszystkie konsekwencje od kazdego, i narobie problemow tyle, ile tylko moge, tak jak oni narobili i robia dalej mi oraz mojej corce. Nie odpuszcze. PS. Ciekawostka taka – ustawa o sko: pracownik ma posiadac wyksztalcenie prawnicze; posiadac wiedze w zakresie prawa na WYSOKIM poziomie. Tymbardziej nie rozumiem postanowienia. Zapomnialam wspomniec, ze decyzja powinna byc wydana w styczniu, po wielu interwencjach, rowniez w wsa – zostala wydana z koncem lipca. Jaka – to juz opisalam. Na to czekalam tyle czasu? To zart? Decyzja podjeta przez trzech prawnikow. Wiedza zerowa. Ja po studiowaniu na google wiem chyba juz wszystko. Mozna? Mozna. TAKIE SA REALIA WALKI Z URZEDASAMI. Na marginesie – z SM tez zaczelam wojne w zakresie zdjecia z fotoradaru stacjonarnego i przekroczenia uprawnien. Co za kraj… Mam znac swoje obowiazki sluzbowe, i wszystkich funkcjonariuszy publicznych! Takie rzeczy tylko w polsce i Ja nienawidze tego kraju. Przez to wszystko nienawidze. Pozdrawiam.

  0
  • Dlatego trzeba edukować, szukać rozwiązania masowego i zbierać wszystkich poszkodowanych bezprawiem mandatowym do kupy. Tylko masowa akcja (nie tylko prawna) i medialna da odczuwalny efekt. Poza tym jest kupa mandatów do anulowania i mnóstwo wyłudzonych pieniędzy do odzyskania.

   0
 74. Drodzy czytelnicy, dostaję bardzo dużo maili a przez ostatnie dni jestem długo poza netem bo staram się przygotować cały system skutecznej walki z tym bezprawiem. Dlatego proszę o cierpliwość jeśli chodzi o odpowiadanie na koresponencję czy na komentarze.

  0
 75. Avatar DarekB.

  Witam.

  Panie Tomaszu a ja dostałem wezwanie od SM Gniewkowo na 26.08, co mam dalej robić? Jutro rano postaram się przesłać Panu na email moje wezwanie wraz z fotką jaką mi przysłali. Pozdrawiam.

  0
 76. Avatar Marcin

  Małe sprostowanie odnośnie 180 dni.
  Wg. mnie 180 dni nie liczy się od daty fotki ale od daty “ujawnienia”.

  “Ustawodawca wyraźnie określił, że upływ określonego czasu należy liczyć od daty ujawnienia czynu. Należy przez to rozumieć dzień w którym uprawniony organ dokonał odczytu zapisów urządzenia, a nie datę ustalenia osoby kierującego w następstwie przeprowadzonych czynności wyjaśniających.”

  kto udowodni urzędasowi, że dokonał odczytu zapisów 2 lata po zrobieniu foty ?

  http://dlakierowcow.policja.pl/portal/dk/911/48090/Postepowanie_mandatowe.html

  0
  • No zgoda, ale to jest kwestia 2-3 dni różnicy, poza tym to przedawnienie nie jest najistotniejsze, bo nie na tym się opiera główny model obrony

   0
  • Wg mnie w przypdaku SM i ich FR mobilnych 180 dni powinno byc liczone od momentu zrobienia fotki przez urzadzenie. Wg instrukcji i wytycznych operator ma za zadanie obserwowac prawidlowa prace FR czy nie przeklamuje, a wiec widzi na bierzaco jakiemu pojazdowi zostala zrobiona fotka.

   0
 77. Avatar Kuba

  Co zrobić w sytuacji, kiedy właściciel nieświadom powyższego stanu prawnego podał mnie jako kierującego (wypełniając jeden z formularzy i odsyłając do GITD)?
  Jak rozumiem, tak czy siak nie dostanę listu ze zdjęciem, żebym mógł się sam rozpoznać lub nie, tylko otrzymam, no właśnie mandat, czy kolejne podobne wezwanie? I jakie mam opcje dalej?

  0
  • Avatar Łukasz

   Mam podobna sytuację i z ciekawością czekam na odpowiedź pana Tomasza w tej sprawie 🙂

   W moim przypadku dochodzi to, że jestem współwłaścicielem auta, współwłaściciel który w dowodzie wymieniony jest jako ten pierwszy otrzymał pismo z ITD o popełnieniu wykroczenia i od razu podał mnie jako kierującego i zapewne teraz cała korespondencja przejdzie na mnie. I teraz czy jako współwłaściciel mogę im ponownie odpisać i podać tym razem jako kierującego pierwszego współwłaściciela, bo w końcu jako współposiadacz auta nie mogę stwierdzić kto akurat w tym dniu jechał pojazdem, ba, współwłaściciel to mój ojczym więc osoba bliska? Czy też w ogóle zostawić w spokoju to całe pismo od ITD jak je otrzymam? Albo też odpisać im i w piśmie zawrzeć tekst o braku pouczenia i co z tym zrobią dalej?

   0
   • Avatar Kuba

    Nie napisałem tego wcześniej, ale jestem w takiej samej sytuacji jak Ty. Jestem drugim współwłaścicielem (tym drugim).
    Żeby było jeszcze ciekawiej, współwłaściciel (z pierwszej strony dowodu rej.) nie posiada prawa jazdy 🙂

    0
    • To sytuacja analogiczna, nic nas nie obchodzi, że ktoś nas wskazał, dałem wam wzory odpowiedzi, skorzystajcie z tego.

     Różnica taka, że w piśmie nie występujecie jako właściciel samochodu więc możecie zadać pytanie jaki w ogóle was “niewłaściciela” przepis zobowiązuje do wskazania.

     Nie przewidzę wszystkich sytuacji ale kanon jest jeden: mamy prawo jako podejrzany odmówić zeznań, jako świadek podobnie (odmówić zeznań i uchylić się od pytań), a jeśli nas o tym nie pouczono to cokolwiek zrobimy nie możemy ponosić ujemnych skutków procesowych czyli być ukarani grzywną, mandatem, karą porządkową i nie może być sprawa skierowana do sądu. Null mogą nam zrobić zgodnie z prawem. Natomiast trzeba pouczyć funkcjonariusza zanim znów złamie prawo i będzie nam dokuczał, że do tego i tamtego nie ma prawa (bo może głupi, albo zamyslony) a jak mimo to to zrobi to zawiadomimy prokuraturę/

     0
 78. Avatar Karol

  Panie Tomku, a jak to się ma do rozporządzenia RM które to pozwala na wniosek podejrzanego wysłanie kopi zdjęcia z fotoradaru? Czy to coś zmienia czy mimo tego rozporządzenia dalej mogę zlewać i nie odpowiadać na wezwanie do wskazania kierującego. pozdrawiam

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/565/D2013000056501.pdf

  0
 79. zbyszek zbyszek

  zapytam jeszcze raz dostałem od SM zdjęcie z monitoringu jaK przejezdzam na czerwonym i czy mogą wystawić mi mandat ? a jak im nie odpiszę ?, to mają prawo wysłać to do sądu ?
  i czy te słowa Prokuratury Generalnej są coś warte ?:
  Nieco inaczej przedstawia się sytuacja prawna w przypadku zarejestrowania faktu popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym przez kamerę tzw. monitoringu miejskiego. Kompetencje straży gminnej(miejskiej) w zakresie kontroli ruchu drogowego zostały ściśle określone w art. 129b ust. 1 pkt 1 a, pkt 2 a, b i c Prawa o ruchu drogowym, z którego wynika, że poza wykorzystywaniem przenośnych urządzeń rejestrujących i urządzeń zamontowanych w pojazdach, funkcjonariusze wymienionych organów są również uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:
  1) kierującego pojazdem:
  a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,
  2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
  a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
  b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
  c) ruchu pieszych.
  Tak więc w przypadku popełnienia wykroczenia związanego z naruszeniem norm Prawa o ruchu drogowym(art. 129b ust. 1 pkt 1 a, pkt 2 a, b i c), ujawnionego za pośrednictwem kamer monitoringu miejskiego, organy straży gminnej(miejskiej) mogą nakładać mandaty karne oraz kierować wnioski o ukaranie do sądu. Nie dotyczy to innych wykroczeń z zakresu ruchu drogowego ujawionych za pomocą kamer monitoringu miejskiego, gdzie oskarżycielem może być tylko Policja.
  W związku z tym uzasadnionym jest wyjaśnienie skutków prawnych dotyczących:
  1.prawomocnych mandatów karnych, za wykroczenia ujawnione za pomocą stacjonarnego urządzenia rejestrującego tzw. „fotoradaru” i kamer monitoringu miejskiego;
  2.prawomocnych skazań przez sądy powszechne za wykroczenia ujawnione za pomocą stacjonarnego urządzenia rejestrującego tzw. „fotoradaru” i kamer monitoringu miejskiego;
  czyli mam rozumieć że tylko w tych podpunktach mogą wysłać fotkę i starać sie o mandat ?
  jezeli przejechałem na czerwonym i wysłali mi fotkę to mandat do kosza tak ?
  a czy mogą teraz po nałożeniu grzywny przesłać tą fotkę policji ?

  0
 80. Chcesz prostych odpowiedzi, a tymczasem pytań jest zbyt wiele na jeden post dlatego pracuję nad następnym. Pewnie z czasem rozstrzygniemy wszystkie aspekty ale faktem jest, że obecne działanie służb jest bezprawne.

  0
  • zbyszek zbyszek

   moim zdaniem jest napisane w punktach jak wół co może SM więc co tu jest nie tak może coś ominąłem ? może głupi jestem ?

   0
 81. Avatar zbyh

  W tam serdecznie a w szczególności pozdrawiam Pana który otrzymał fotkę od SM w Rewalu.
  Ja dzisiaj również dostałem od nich fotkę oczywiście tyłu samochodu, gdzie widnieją nr, rej mojego aut i informacja o przekroczeniu prędkości o 12 km /h, a więc identyczna sytuacja. Oczywiście do kompletu standardowy formularz o wskazanie kierującego.
  Przeczytałem cały, jakże pouczający artykuł oraz komentarze i powiem tak, Nie chodzi już o te 100 zł mandatu i 2 punkty karne, ( nota-bene największa kwota w tm przedziale) ale o fakt że to jest jawne naciąganie kierowców i w ręcz polowanie na nich na drodze, co nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem. Potrafią postawić radar koło kupy śmieci i nie interesuje ich kto to wyrzucił, tylko ilu kierowców dzisiaj strzelą fotkę. A jednak jakby nie patrzeć zostali powołani do zupełnie innych celów.
  Ale wracając do mojego pisma od S.M.w Rewalu i o temacie pouczenia którego za zwyczaj nie nie ma w pismach od nich. Ja otrzymałem takie o to pouczenie, oczywiście o moich prawach za wiele nie ma Cytuję

  POUCZENIA

  Art.45 & 1 kw: Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; w tym okresie wszczęto postępowanie,karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.
  Art.38 & 2 kpow: Przy pierwszym wysłuchaniu orz w wypadku, o którym mowa w art. 54 & 7, osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane pod ostatnio znanym adresem w kraju albo jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za doręczone, o czym należy ją pouczyć. Pouczenie to odnotowuje się w protokole, o którym mowa w art. 54 & 6, lub w notatce wskazanej w art. 54 & 7.
  Art. 97 & 2 kpow: Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.
  Art. 99 kpow: W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym,organ, ktorego funkcjonariusz nałożył grzywnę,występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścil grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy.
  Art. 100 kpow: Sciąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (…)
  Art. 7878 ust. 5. W przypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest:
  1. osoba prawna
  2. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolnośc prawną
  3. jednostka samorządu terytorialnego
  4. spółka kapitałowa w organizacji
  5. podmiot w stanie likwidacji.
  6. przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną
  7. zagraniczna jednostka organizacyjna
  – do udzielenia informacji o której mowa w ust. 4, obowiązana jest osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezętowania tego podmiotu na zewnątrz, a wprzypadku niewyznaczenia takij osoby – osoby wchodzące w skład tego organu zgodnie z żądaniem organu o którym mowa w ust. 4, oraz sposobem reprezentacji podmiotu.
  Art. 96 & 3 KW. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie

  Art. 96 & 4 PoRD. Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiozany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że, pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę.

  Koniec pouczenia i cytatu.
  Czy ja również mogę olać to pismo i w razie czego powołać się na brak pouczenia odnośnie moich praw. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich którym leży na sercu poprawienie bezpieczeństwa na drodze ale niekoniecznie z własnych kieszeni i utrzymywanie SM.

  0
 82. Avatar Kamil

  Witam serdecznie Pana i czytelników.
  Gratuluję świetnego artykułu i dziękuję za cenne wskazówki.
  Ja też jestem jednym ze “szczęśliwców”, którzy otrzymali od GITD dodatkowe “pozdrowienia z wakacji”. Dziś dostałem pismo w identycznej formie, jak zamieszczone przez Pana w artykule. Oczywiście żadnych pouczeń, jedynie forma nacisku i szantażu. Tylko że ja chciałbym na to pismo odpowiedzieć i proszę o ocenę mojej argumentacji. Zamierzam napisać, że prowadzącym pojazd mogłem być albo ja, albo podróżująca ze mną żona (po miesiącu od zdarzenia i kilusetkilometrowej podróży trudno to jednoznacznie stwierdzić). W związku z tym wskazując jednoznacznie sprawcę mógłbym się narazić na poświadczenie nieprawdy. Na tej podstawie (braku pewności co do kierującego) powołując się na podawane powyżej przez Karola rozporządzenie http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/565/D2013000056501.pdf chcę wnioskować o przesłanie zdjęcia z fotoradaru. I teraz: jeśli będzie z tyłu, podtrzymywać wersję o braku możliwości wskazania sprawcy, jeśli natomiast kierowca (ja albo żona) będzie widoczny, przyjąć mandat i punkty. Dlaczego w ten sposób? Obawiam się, że mimo iż (zgodnie z Pańską świetną argumentacją), działania GITD są bezprawne, brak reakcji spowoduje sprawę w sądzie. Jeśli na zdjęciu nie ma kierowcy, sprawa pewnie będzie umorzona. Ale jeśli kierowca jest widoczny (choćby niewyraźnie), to chyba nie mam siły kopać się z koniem… Tym bardziej, że do tego sądu mam ponad 100km

  0
 83. Avatar Szymon

  Witam Panie Tomaszu.
  Chciałbym przedstawić swoją sytuację ponieważ zostałem niesłusznie oskarżony. Dostałem pismo od GITD w sprawie zdjęcia z fotoradaru( zarejestrowana prędkość 129, dopuszczalna 70 km/h 500zł 10pkt). Fotoradar znajduje się niedaleko miejsca mojego zamieszkania i przejeżdżam tam dość często, dlatego jestem pewien ,że nie przekroczyłem tam prędkości. Pamiętam sytuację kiedy przejezdzałem na wprost fotaradaru z przeciwnego kierunku “przelatywały” dwa motocykle wtedy FR zrobił dwa zdjęcia. Waham się teraz czy odesłać wniosek z odmową (choć nie ma tam miejsca na jakiekolwiek wyjaśnienia) czy olać sprawę.
  Pozdrawiam

  0
  • Zalecam wejście na link do nowego artykułu na końcu tego tam są porady, oraz bezpłatne zarejestrowanie się u nas w portalu i wtedy bezpłatne pobranie wzorów dokumentów.

   0
 84. Avatar Pawel

  a gdyby wskazać osobę z zagranicy ? np jakiegoś wujka mieszkającego w afryce ? (gdyby się ewentualnie go miało) to co ?

  0
 85. Avatar Jan

  Mi przysłali zdjęcie tyłu mojego pojazdu, a nie z przodu. Nie wiem, kto autem jechał. W dowodzie mam wpisane właściciela i współwłaściciela (syna). czy przyjąć taktyke, którą pan sugeruje?

  0
 86. Avatar oz

  Czy wskazujac inna osobe ktora defacto nie znamy np z ukrainy, sa w stanie zidentyfikowac sprawce?

  0
 87. Avatar Grzegorz

  A ja mam jeszcze pytanie trochę obok głównego wątku, ale jednak powiązane. Jak to jest z legalnością radarów stacjonarnych? Czy legalne są zdjęcia tylko z tych pomalowanych na pomarańczowo, czy z tych szarych i postawionych gdzieś przy płocie małych “śmietnikach” także? Przejeżdżałem przez Pomorze i widziałem takie małe skrzynki gdzieś na pobocznym trawniku…
  pozdrawiam wszystkich czytelników z autorem bloga na czele

  0
  • Nie na wszystkie pytania jeszcze znam odpowiedzi. Wątpliwości coraz więcej odnośnie działania służb drogowych – jak będę wiedział to napiszę

   0
  • Iles tam czasu maja na dostosowanie wygladu fotoradarow do obowiazujacych przepisow.
   Jesli sie nie myle to mowa byla nawet do 3 lat od wejscia rozporzadzenia.

   0
 88. Avatar Ania

  Ja z wakacji dostałam 7 fotek (5 różnych miejscowości). Na każdy z listów odpowiedziałam podając dane osoby z Niemiec.
  Komenda straży w Białym Borze (z prasy i internetu wiemy, że to bardzo pazerna i przebiegła gmina) wysłała mi pismo w którym stwierdza, że na podstawie przeprowadzonych czynności wyjaśniających i porównania wizerunku stwierdzili, że samochód prowadziłam ja. Ładnie piszą, że mogę zakończyć sprawę odsyłając im druk w którym zgadzam się na przyjęcie mandatu… jeżeli tego nie zrobię potraktują to jako odmowę przyjęcia i sprawę skierują do sądu.
  Druga gmina zaprasza mnie na przesłuchanie w roli świadka… oczywiście wezwanie nie zawiera pouczeń o których tutaj czytałam.
  Reszta gmin jak na razie nic nie odpisała.

  Czekam z niecierpliwością na wzór pisma które mogę przesłać do prokuratury i pogonić tych krwiopijców. Proszę mi wierzyć… nie jeżdżę brawurowo i szybko. Wszystkie te zdjęcia zostały zrobione na ograniczeniach 50 km a ja miałam 60-65. Wkurzenie osiągnęło szczyt gdy przeczytałam, że w Białym Borze miałam 55 na liczniku a tam jest ograniczenie 40!!! Czy to nie jest jawne czyhanie na pieniądze kierowców?

  0
 89. Avatar Mark

  Witam Panie Tomku
  Ja równiez mam pytanie którego nikt tu nie poruszył a przeczytałem 2x od deski do deski 🙂
  Dostałem fotke OS SG Człuchów. po pierwsze tytuł pisma to nie “prośba”, nie “wezwanie” a słowo “Żądanie” do wskazania sprawcy itd….
  ALe najważniejsze co sprawdziłem i mnie zbulwersowało, typ radaru, model itd…. LOKALIZACJA GPS: N 53 37 14 E 17 26 54 , lokalizacja Wierzchowo Dworzec DK 25, sprawdzam necie lokalizacje wg współrzędnych GPS co podali a tam szczere pole i teremn niezabudowany a fotke mi przysłali z terenu zabudowanego płoty, domy, szkoła, barierka dla pieszych. Fotka jest z takiego obszaru:
  https://maps.google.pl/maps?q=Wierzchowo,+cz%C5%82uchowski,+pomorskie&hl=pl&ie=UTF8&ll=53.620718,17.448349&spn=0.087461,0.222988&geocode=FRz-MQMdDeAJAQ&hnear=Wierzchowo,+cz%C5%82uchowski,+pomorskie&t=m&z=13&layer=c&cbll=53.620832,17.448182&panoid=L-Uq0_Gg9he9Oyigl2002Q&cbp=12,126.78,,0,16.43

  OCzywiscie fotka z tyłu samochodu. Jak im zrobic koło d…. że kłamią w wezwaniu i podają fąłszywe dane urządzenia ???? Może do tego druku co Pan przygotyowuje do Prokuratury może jamko opcje by o tym wspomniał również ?
  PS> moge przesłać skan nażyczenie.

  0
  • Avatar Mark

   Aha zapomnniałem dopisac ze te współrzedne co podali to jest kilkia/kilkanaście różnicy dalej po zlokalizowaniu na google.

   0
   • Proszę mi to przysłać na maila. W każdym razie można na to też odpowiedzieć dokumentem którego wzór jest w następnym artykule (wzory do zobaczenia i pobrania dla osób zarejestrowanych, ale oczywiście za darmo)

    0
 90. Zapraszam do nowego artykułu (gorący jeszcze) gdzie macie już bardzo praktyczne porady, co robić a będą jeszcze bardziej: https://3obieg.pl/radary-anuluj-sobie-mandat

  0
 91. Avatar jacek

  Witam
  A co w sytuacji auta firmowego(bez taho) i mandat przychodzi na firmę co w takim przypadku.

  0
  • Można wydrukować dokumenty dostępne z mojego nowego artykułu “Radar: anuluj sobie mandat”. Tam kwestionujemy nie tylko obowiązek wskazywania gdy nie ma pouczenia dla świadka, ale też samo prawo do karania grzywną za brak wskazania. Firma też nie ma obowiązku prowadzenia rejestru kierowców samochodów osobowych więc można nie wiedzieć lub nie pamiętać kto wtedy prowadził a ryzykiem pomyłki jest odpowiedzialność karna wskazującego

   0
 92. Avatar Kuba M

  Witam
  Panie Tomaszu, spadł mi Pan z nieba. Własnie jestem na etapie walki z tymi “wyłudzaczami”. Na pewno dorzucę grosik od siebie i z niecierpliwością czekam na wzory pism które z wielką przyjemnością wyśle do odpowiedniej osoby.

  0
  • Wespół w zespół, to dopiero początek walki, oni się będą bronić (także bezprawnie) bo podważenie systemu to zwrot cirka 300 mln rocznie.

   Trzeba się przyglądać sądom w rejonach, także od strony korupcyjnej. Dlatego potrzebujemy dziennikarzy obywatelskich w całej Polsce do rejestracji video tych procesów.

   0
 93. A pouczyli wcześniej o prawach, jeśli nie to proszę wejść na mój kolejny artykuł, pobrać dokumenty i im wysłać w odpowiedzi.

  0
 94. otrzymałem jakiś czas temu wezwanie od straży gminnej….wysłali mi zdjęcie mojego samochodu z tabl rejestracyjną……bez zdjęcia mojej osoby….rzekomo przekroczyłem prędkość….radar przenośny….miałem wybrać jedną z opcji….wybrałem niewskazanie osoby i tym samym większą grzywnę ale bez punktów….oczekiwałem informacji zwrotnej z danymi do wpłaty….2 dni temu otrzymałem pismo ,że porównano zdjęcie mojej osoby z danymi z Urzędu Miejskiego w miejscu meldunku i oskarżyciel publiczny potwierdził że to ja i chcą żebym przyjął mandat i punkty karne lub odmówił i wtedy do sądu wysyłają…..i teraz nie bardzo rozumiem dlaczego sprawy przybrały bardziej niekorzystny dla mnie obrót i jak mam teraz postąpić….najchętniej bym odmówił i czekał na rozprawę bo może będzie odległy termin i punktów nie będzie

  0
  • Proszę zarejestrować się (za darmo) u nas na portalu, wejść w link na dole artykułu i pobrać dokument widoczny przez zalogowanych i go wysłać do SG z wypełnieniem i podpisem

   0
 95. Avatar Sławek

  A co z pobieraniem bandyckich opłat przez firmy leasingowe za udzielenie informacji o leasingobiorcy do policji, sg, sm, etc…?

  0
  • Bezprawne, po prostu też robią na tym biznes. Można ich pouczyć że ich pracownik wskazujący leasingobiorcę jako sprawcę wykroczenia popełnia przestępstwo fałszywego oskarżenia za co odpowie karnie zwłaszcza, że z tego przestępstwa współdziałając z szefami formy zrobił stałe źródło dochodu

   0
   • Avatar Sławek

    Firmy leasingowe twierdzą, że muszą udzielać takich informacji, gdyż takie jest prawo. Udzielają informacji za 50-70 zł, potem mandat 50 zł np. za parkowanie, sąd umarza ale 70 zł “poszło”.
    Chętnie wejdę z nimi w spór sądowy ale nie jestem prawnikiem i nie wiem co im odpisać. Wiem, że to czyste złodziejstwo. Proszę o podpowiedź, gdyż w podobnej sytuacji są tysiące innych leasingobiorców.

    0
   • Avatar PeeJay

    Leasingi wskazują użytkownika pojazdu a nie sprawcę wykroczenia. Ty to chyba nie wiesz o czym piszesz. Każdy kij ma dwa końce i ty też możesz zostać posądzony o fałszywe oskarżenia jeżeli okaże się, że ktoś tego nie zrobił.

    0
    • Avatar Sławek

     Wiem o czym napisałem.
     We wniosku, np. z policji do banku jest podana podstawa żądania wskazania użytkownika – “w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia/przestępstwa przez użytkownika….”
     Policja mnie podejrzewa, bank oskarża wskazując mnie jako sprawcę, sąd oddala pozew ze względów proceduralnych, ja oskarżam policję o pomówienie, bank o fałszywe oskarżenia, sąd oddala sprawę z uwagi na znikomą szkodliwość czynu, etc….. do usranej śmierci.
     Zapytałem tylko czy to ma sens w naszym kraju?

     0
 96. Witam, ja tylko polecam serię filmów Pana Emila na YT “TVBigos” o pracy SM SG z fotoradarami. Mi aż się słabo robi. Aż ręka sama leci.. ale na szczęście możemy dzięki Panu Tomaszowi działać prawnie. Mało tego, nie miejmy najmniejszych skrupułów, tak jak oni nie mają!!
  Pozdrawiam

  0
 97. “Oni” w sensie SM SG:)

  0
 98. Avatar Michał

  Witam, dzięki za ciekawe informacje,

  kilka dni temu przyszedł mi mandat z ITD, który przedstawia się tak samo jak przykładowy, nawet przekroczenie jest o 34 km prędkość dozwoloną (60km), co jest w sumie trochę dziwne. Zdjęcie wykonał ten sam model fotoradaru.

  Poza powyższymi drukami dostałem także:

  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/387278bc2eb2b7c8.html

  Czy wtedy także mogę nie podejmować żadnych środków i nie płacić za taki mandat?

  0
 99. Avatar Paweł

  Witam,
  Bardo dobry artykuł (inne też dużo dają do myślenia o “polskim systemie bandyctwa w białych rękawiczkach”).
  A czy można take listy polecone po prostu nie odbierać, czy mogą być one traktowane jak pisma urzędowe, które 2 razy nieodebrane traktuje się jako dostarczone?
  Wg mnie najlepiej byłoby takich przesyłek nie odbierać ale nie wiem czy takie coś jest skuteczne.
  Pozdrawiam

  Paweł

  0
  • Każdy sam podejmuje dycyzję jak działać w swojej sprawie, ja jestem zdania, że lepiej wiedzieć co się dzieje i się bronić niż nie wiedzieć i potem odkręcać. Pamiętajmy, że oni się prawem za bardzo nie przejmują.

   0
 100. A co z fotoradarami przenośnymi użytkowanymi przez SM?

  0
 101. Avatar jasio

  witam, no wlasnie – dostalem zawiadomienie z BIALEGO BORU – ze strazy miejskiej,
  z informacja ze mam 200zl i 4pkty, i ze mam wypelnic A, B, lub C…
  Zadzwonilem to gosc powiedzial mi ze jak sie zgodze to mam dopisac prosbe o zlagodzenie wymiaru kary finansowej, to sie przychyla w domysle… wiec tak zrobilem

  i teraz przeczytalem ten artykul…

  to w koncu co – SM postawila tzw “smietnik” – cykneli mi fotke…
  namowili w pewnym sensie (oczywiscie nie bylo to nachalne i bezposrednie)
  na zgodzenie sie bo bedzie taniej, i teraz?

  0
  • Odkręcić, wycofać zeznanie i przypomnieć że tamtego nie mogą wykorzystać przeciw Tobie (skorzystaj z wzorów dokumentów do których link zamieściłem pod artykułem – ale musisz się zalogować by to zobaczyć i ściągnąć). Możesz oczywiście uznać, że wykroczenie popełniłeś i że mandat Ci się należy i zapłacić. To już wola indywidualna.

   0
 102. Avatar Wacław

  Tak czytam i czytam i nie wierze, ze to wszystko to jedno wielkie bezprawie demokratycznego kraju. A co jeśli dostałem już wyrok nakazowy w imieniu Rzeczypospolitej. Tam zostałem uznany winnym wykroczenia drogowego. Mój ojciec odebrał wezwanie od SM ale ze względu, ze byłem kilka dni za granica odesłał z ta informacja pisząc, ze nie ma możliwości przekazania mi tego pisma w okreslonym terminie i prosi o uznanie tego pisma za niedoreczone do adresata. Pózniej SM pod kilkukrotnie odbijają sie do drzwi domu mojej zony gdzie byłem zameldowany czasowo i zostawiali karteczki z wezwaniem to za wycieraczka samochodu albo za uszczelka bocznej szyby albo po prostu w skrzynce na listy.
  Wyrok nakazowy i wniosek o ukaranie od SM to tylko dwa dokumenty, które dostałem z sadu. Dzisiaj termin wniesienia sprzeciwu. Jak to ruszyć? Da sie wygrać?

  0
  • Avatar PeeJay

   Dwa wezwania wysłane na ostatni znany adres i nie odebrane traktuje się jako dostarczone a to znowu równa się wnioskiem o ściganie przez policję celem ustalenia miejsca pobytu.
   Słabo to widzę chyba, że udowodnisz przed sądem, że to nie ty.
   Inna sprawa, że pewnie wystąpili o Twój wizerunek który porównali ze zdjęciem z fotopstryka i okazało się, że to ty jednak kierowałeś i dostałeś wyrok zaoczny nakazowy.

   0
   • Jak definiowany jest “ostatnio znany adres” ? Czy jeżeli pierwsza przesyłka wysyłana na adres zameldowania (ale nie zamieszkania) zostaje nieodebrana (bo mnie tam nie ma), a potem druga (również nieodebrana) to należy uznać, że pismo zostało “dostarczone”? Możesz wskazać podstawę prawną takiej interpretacji?

    Czy “ostatnio znany adres” to również adres, który ktoś wskazał nie informując mnie o tym (właściciel wskazuje kto użytkował pojazd) ?

    0
    • Avatar PeeJay

     Kodeks postępowania administracyjnego
     art. 41
     § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

     § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
     art. 42
     § 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.

     § 2. Pisma mogą być doręczone również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

     § 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.
     art. 43
     W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.
     inne wersje

     art. 44
     § 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43:

     1) poczta przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej placówce pocztowej – w przypadku doręczania pisma przez pocztę,

     2) pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) – w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.

     § 2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

     § 3. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.

     § 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

     W Twoim interesie jest informowanie o zmianie miejsca pobytu. W przeciwnym razie wszelkie możliwe organy zrobią czynności za Twoimi plecami a ty będziesz miał ograniczoną możliwość bronienia się lub wyjaśnienia sprawy.

     0
     • Dobrze, ale piszesz tu o KPA, a jak się to ma to KPW? Na podstawie czego należy przyjąć, że te artykuły z KPA mają zastosowanie w postępowaniu w sprawie o wykroczenie?

      0
     • To nie KPA i doręczenie zastępcze nie działa przy pierwszym kontakcie. Zresztą w KPA też, ponieważ obowiązek dotyczy postępowania będącego w toku, a nie zawiadomienia o jego wszczęciu. Najpierw organ musi sobie znaleźć wzywanego.
      ale nie cieszmy się, bo oni działają bezprawnie i nie przejmują sie takimi prawnymi drobiazgami. Trzepną karę zaocznie łamiąc wszystkie prawa i weź człowieku odkręcaj. Lepiej podejmować pisma i się bronić.

      0
    • Avatar PeeJay

     Ostatni znany adres to ten który aktualnie znajduje się w bazie PESEL

     0
     • Dzięki ze wyjaśnienia. Czy możesz pogdybać jak się to będzie miało do braku obowiązku meldunkowego (od 2016)? Mimo, że nie będę się musiał nigdzie meldować to w bazie PESEL będzie sobie widniał jakiś mój stary adres, który urzędy będą mogły sobie wykorzystywać?

      0
     • Avatar PeeJay

      KPA ma zastosowanie w sprawach administracyjnych tj m.in. dostarczanie korespondencji, terminy, dokumenty itd, poza tym kpa ma zastosowanie przy wszelkich możliwych sprawach urzędowych które to reguluje. W oparciu o kpa działają wszystkie ustawy – kodeksy i wszystkie urzędy. W kpow jest zresztą odesłanie, że wszelkie nieopisane sprawy reguluje kpk, kpa, kc itp.
      Ciężko jest gdybać na 3 lata do przodu. W obecnym systemie prawnym nie widzę możliwości wszelkich możliwych egzekucji przy braku meldunku. Ta sytuacja może mieć dwie strony ty w przypadku kiedy ktoś zniszczy twoje mienie, wygrasz sprawę o odszkodowanie tyko właśnie…… jak ścigniesz gościa o kasę jak nie będziesz wiedział z resztą nikt nie będzie wiedział gdzie mieszka.
      Sprawy pewnie będą odbywać się zaocznie a wyroki będą nakazowe bo ciężko będzie kogokolwiek znaleźć.
      Podejrzewam, że będzie niezły burdel.

      0
     • To nieprawda, rzecz dotyczy postępowania w toku czyli sytuacji gdy osoba o nim wie, czyli po odebraniu pierwszego pisma a nie przed.

      0
  • Jakbyś spędził w sądach tyle czasu co ja i moi dziennikarze i widział takie rzeczy jakie widzieliśmy to byś nie musiał właczać w to wiary 😉
   To państwo funkcjonuje w oparciu o bezprawie, jak każde oligarchiczne.

   0
   • Avatar Regina

    Witam,
    Czyli najlepiej jest odebrać pismo, ale nic z tym nie robić? Mieszkam i pracuję 350 km od miejsca zameldowania i ciężko jest mi wziąć wolne w pracy tylko po to żeby pojechać odebrać list od Głownego Inspektoratu Transportu Drogowego. Podobno przyszły już 2 awiza bez informacji od kogo są (nie odebrałam ich) a teraz przyszło awizo z informacją że do odebrania jest mandat. Uważa pan że powinnam wziąć urlop i pojechać po ten list?

    Pamiętam tylko jedną sytuację kiedy zrobione zostało mi zdjęcie. I to nie ja szybko jechałam, ale samochód, który mnie wyprzedził. Był to radar na drodze, którą jeżdżę codziennie do pracy i widziałam też sytuację że radar robił zdjęcie samochodom, obok których przejechał bardzo szybko motor.

    0
 103. Avatar PeeJay

  Trochę prawda, trochę gówno prawda w innym miejscu trochę nie tak zinterpretowane ale ogólnie może być.
  Odnośnie tego, że jako osoba najbliższa możesz odmówić wskazania jej, zacytowałeś art. 182 kpk!!!!!! Na etapie czynności wyjaśniających kto kierował pojazdem jeszcze nikt oskarżony nie jest więc ten artykuł niema tu zastosowania. Więc tu masz babola.
  Odnośnie możliwości niewskazania osoby najbliższej jeżeli groziła by za to odpowiedzialność karna. Tutaj masz tylko niestety połowę racji, przedsiębiorca który ma ileś tam pojazdów do 3,5t i iluś tam kierowców nie musi tego nigdzie rejestrować jak, czym i gdzie jeżdżą w takim przypadku może nie wskazać gdy niema zdjęcia kierującego (chyba, że kierowca sam mu się przyzna) bo niby skąd ma to wiedzieć jak tego nie rejestruje. Natomiast jako osoba prywatna masz obowiązek wskazania nawet najbliższej osoby bo nikomu wskazywanemu odpowiedzialność karna nie grozi bo sprawa jest o wykroczenie a nie o przestępstwo.
  Odnośnie wezwań: dwa prawidłowe wezwania prawidłowo odebrane i brak reakcji wzywanego = w przypadku świadka kara porządkowa 250 + 500 + wniosek organu ścigania o doprowadzenie przez policję, w przypadku obwinionego wniosek o odstąpienie od przesłuchania i dalsze postępowanie przed sądem. Dwa wezwania wysłane na ostatni znany adres i nie odebrane traktuje się jako dostarczone a to znowu równa się wnioskiem o ściganie przez policję celem ustalenia miejsca pobytu. Więc nie bardzo jak to gdzieś napisałeś “podetrzeć się” wezwaniem bo to sprawy nie zamyka.
  Następna sprawa SM za wycieraczkami samochodów nie zostawia wezwań tylko prośbę o stawienie się celem wyjaśnienia sprawy bo wszystkie wezwania kwituje się.
  Ostatnia sprawa to taka, że wszelkie odmowy zeznań, niestawianie się i nie reagowanie traktowane jest jako ciche przyznanie się do winy i często skutkuje większą karą.
  Trochę za bardzo się chyba podpaliłeś ale dobrze kombinujesz.

  0
  • Może, bo często nikt Ci nie pisze jakie to czynności a głównie cię obchodzą przepisy dot. podejrzanego i świadka oraz ewidentny brak pouczenia i tego konsekwencje.

   Nie mówimy o tym co za wycieraczkami, bo to zawsze ma coś wspólnego z burdelem 😉

   0
 104. Avatar Piotr

  Zgadzam się z PeeJay – dzisiaj byłem u SM w sprawie wezwania do stawienia się (kartka za parkowanie) – próbowałem odmówić wskazania osoby więc dowiedziałem się, że mogę dostać 500zł kary za nie wskazanie. Więc się przyznałem – dostałem 100zł i 1pkt za parkowanie na postoju taxi. Mogłem jeszcze nie przyjąć mandatu ale nie widziałem szans żeby to wybronić.

  0
 105. “Prokuratura Generalna radzi, by mandatu nie przyjmować. W takich przypadkach straż kieruje do sądu wniosek o ukaranie. A tego, zdaniem Prokuratury Generalnej, nie ma prawa robić. ”
  “– Organ ten nie posiada kompetencji do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, kierowania wniosku do sądu o ukaranie obwinionego oraz do wnoszenia środków zaskarżenia – informuje Maciej Kujawski z Biura Prokuratora Generalnego.

  Nawet jeśli sąd uzna winę kierowcy, nie oznacza to jeszcze przegranej. Kolejnym etapem jest kasacja w Sądzie Najwyższym. Sam kierowca nie może jej złożyć, takie prawo ma rzecznika praw obywatelskich lub Prokuratura Generalna. I to tam należy szukać pomocy.”

  Tu chodziło o stacjonarny foto-Paździerz. Więc z mobilnym będzie podobnie zdaje się.
  tak?:)

  0
 106. Na pomoc Prokuratury Generalnej nie mogą liczyć ci, którzy przyjęli mandat. Nie pozostaje im nic innego, niż sięgnąć do portfela. – Nie jest samoistną podstawą do uchylenia mandatu fakt nałożenia go przez organ nieuprawniony – stwierdza Maciej Kujawski. I wyjaśnia, że liczy się fakt, że kierowca popełnił wykroczenie.

  0
 107. “PG będzie brać kierowców w obronę i składać takie kasacje z głównym argumentem: strażnicy nie mogli słać do sądu wniosku o ukaranie kierowcy.”

  0
 108. Avatar Jimi

  Witam,
  Mam pytanie – Prawo o ruchu drogowym w artykule 78, ust 4 wskazuje jednoznacznie, że “Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec”, o czym informuje straz miejsca w swoich wezwaniach. Czy w przypadku wykroczenia drogowego nie mają zastosowania przepisu prawa drogowego, przynajmniej w pierwszej kolejnosci, przed Kodeksem wykroczeń?

  Wynika z tego, że co prawda nie trzeba prowadzić pisemnej ewidencji, ale wypada za to miec doskonała pamieć, żeby takie informacje udostepnić uprawnionemu organowi.

  Dalej – mam wątpliwości w jakim charakterze jest sie wzywanym, bo nie ma tego precyzyjnie napisanego – czy winnego, czy świadka? Wezwanie jest kierowane do właściciel pojazdu wyznaczonego na podstawie bazy danych CEPIK żeby odpowiedzieć na pytanie kto kierował pojazdem i przyznać się albo wskazać winnego. Myślę, że charakter wezwania powinien byc klarownie podany.

  Wcześniej widzałem wpis opisujący sytyację, kiedy można narazić się na konsekwencje wskazania niewłaściwej osoby, w przypadku kiedy prowadził chłopak córki, której samochód użyczyła osoba wskazane w przykładzie. Otóż Kodeks drogowy mówi o wskazaniu osoby, której samochód został powierzony, a nie osoby która rzeczywiscie ten samochód prowadziła. Tutaj tez prosiłbym o komentarz.

  Pozdrawiam

  0
  • Skakun Skakun

   tak można pewnie w nieskończoność. Powierzyła córce, córka powie, że powierzyła chłopakowi. Chłopak powierzył teściowej brata ciotki wujka szwagra kolegi kuzyna ciotecznego przyszywanego..

   0
   • Skakun Skakun

    i dlaczego ma karać córkę, skoro powierzyła komu innemu. Nie wolno karać niewinnego.. NAWET w Polsce.. ale komentarz wskazany:)

    0
 109. Witam!
  Dostałem od SM żądanie wskazania kierującego pojazdem za przekroczenie prędkości dokonana przenośnym fotoradarem. zamieścili zdjęcie i pouczenie traści: ” Art 99. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (dalej: KPW): Sprawca wykroczenia ma prawo do odmowy przyjęcia mandatu karnego.W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, oran, którego funkcjonariusz nałożył grzywne występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.”
  Które akapity pisma do SM użyć? ( jutro chcę odpowiedzieć na pismo otrzymane w poniedziałek)
  P.s. do jutra rana wyślę skany pisma od SM ze znanej gminy na pomorzu…

  0
 110. Avatar maciej

  sssssssssssss

  0
 111. Avatar maciej

  ssssssssssssss

  0
 112. Skakun Skakun

  SM nie ma uprawnień do kierowania wniosku do sądu!!!!
  Wyślij dokumenty, które są do pobrania po (zalogowaniu się dopiero będą widoczne) zamieszczone tutaj https://3obieg.pl/wzory-dokumentow-dotyczace-obrony-przed-mandatami.
  NIE WOLNO IM KIEROWAĆ WNIOSKU DO SĄDU!!!!!

  0
 113. Avatar maciej

  witam panie tomaszu prosze o pomoc. przedstawie swoje zdarzenie .28 lipca tego roku na drodze bialogard kolobrzeg przekroczylem predkosc o 11km .po tygodniu dostalem od strazy miejskiej korespondencje ze zdjeciem zrobionego mojego samochodu od tylu .standardowo z ich drukami przypadek 1 ,2,3 wie pan na pewno o czym mowa .nie wypisujac im tam nic .napisalem swoje oswiadczenie ktore brzmialo tak Nawiazujac do otrzymanego pismaz dnia….,ktore nakazuje wskazanie sprawcy ,ktory kierowal pojazdem w dniu … w bialogardzie. nie jestem w stanie przedstawic ww sprawcyz powodu wyjazdu poza granice R P. w tym czasie gdy opuscilem kraj dostep do kluczykow i dowodu pojazdu mialo kilka osob.jednak po przedstawieniu jak sytuacja wyglada(mam na mysli otrzymanie mandatu0 zaden z potencjalnych kierowcow nie chce sie przyznac do ww wykroczenia. takie oswiadczenie wyslalem wraz ze wszystkim co mi przyslali zrobilem sobie oczywiscie ksero tego wszystkiego i wczoraj rowno po tygodniu przyslali mi ze straz MIEJSKa w zwiazku ze skierowaniem sprawy na droge Sadowa przesyla 2 szt. pouczen o wskazaniu adresu do doreczen w kraju itd. co mam dalej z tym zrobic prosze o rade chce sprobowac i zobaczyc czy uda mi sie z nimi wygrac pozdrawiam

  0
  • Proszę przeczytać uważnie wszystkie moje artykuły, one dotyczą działań prawnych lecz nie ochronią w 100% przed bezprawnymi, proszę szybko wysłać zawiadomienie o przestepstwie podając sygnatury akt by prokurator mógł je ściagnąć. W ostatnim moim artykule jest podpowiedź w tej sprawie. Jeśli chce Pan wsparcie prawne to zorganizowałem takie wystarczy napisać na redakcja@3obieg.pl

   0
 114. Skakun Skakun

  “Straż Miejska, która dalej wysyła fotografie, by sobie uprościć sprawę i by właściciel pojazdu wskazał czy to on jest na zdjęciu lub wskazał innego sprawcę nie tylko przekracza swoje ustawowe uprawnienia (czyli łamie prawo) ale też wymaga, by właściciel odnosił się do dokumentu (fotografii) dostarczonego mu bezprawnie, z którego nie można wywodzić żadnych skutków prawnych. Jest to nakłanianie do czynu bezprawnego, bo zapoznanie się z dokumentem przez osobę nieuprawnioną jest czynem bezprawnym pod groźbą nałożenia kary – jest to groźba bezprawna – co powoduje z automatu wadę oświadczenia woli wezwanego. Tego nie wolno robić. Zdjęcie przesłane przez organ nieprzestrzegający prawa jest ponadto wysoce podejrzane co do jego autentyczności, jeżeli funkcjonariusz łamie prawo, to równie dobrze mógł je sfałszować.”

  0
 115. Avatar stanley

  Na wezwaniu do GITD pisze właściciel pojazdu o nr. rej tym a tym do stawienia się na przesłuchanie. A ja nie jestem właścicielem,to co mam im to napisać i nie stawiać się?

  0
 116. Avatar jarek

  Witam,
  Wszystko ładnie pięknie szanowny panie ale cytuje pan cały czas KPK a co ma KPK z wykroczeniami wspólnego raczej nic.Doszukiwać sie powinno przepisów w KPOW nie sądzi pan?

  0
 117. Avatar Jimi

  A wlasnie, dobrze tutaj ktos zauwazyl. Przypadek samochodu sluzbowego – wzywany jest wlasciciel. Wlascicielem jest firma leasingowa. Oczywiscie firma lkesingowa wysyla “zaproszenie” od SM do firmy, firma do pracownika. Ale ten nie jest wlascicielem, czyli powinien wyslac z powrotem do firmy leasingowej. I tak kolo sie zamyka …

  0
 118. Avatar Stanisław Michał

  proszę o podanie warunków współpracy.
  Pozdrawiam.
  Stanisław Michał Gładysz

  0
 119. Drodzy czytelnicy, odpowiedź na niektóre pytania oraz sprytny pomysł unikania zdjęć znajdziecie tutaj https://3obieg.pl/akcja-tusk-za-kierownica-czyli-obrona-przed-radarem i mała prośba, jeśli oczekujecie pomocy e-mailem to chociaż wpłaćcie co łaska na portal 🙂

  0
 120. Avatar Małgorzata

  Panie Tomaszu,

  Mam problem, bo znalazłam za wycieraczką zawiadomienie od SM o popełnionym wykroczeniu podczas nieobecności sprawcy za niszczenie zieleni, (Brakuje miejsc postojowych pod blokiem i zdarza się, że trzeba zaparkować na trawniku wydeptanym, bo po prostu nie ma gdzie). Zawiadomieniu była informacja, żeby skontaktować się ze SM i pewnie przyjąć mandat. Dodam, że właścicielem jest mój tata , a ja jestem współwłaścicielem. Nic nie zrobiliśmy i po 7 dniach na tatę przyszło pismo o wskazanie sprawcy wykroczenia. Napisaliśmy pismo, że tata nie wie, kto w danym dniu dokonał czynu zabronionego, gdyż samochód jest samochodem rodzinnym użytkowanym przez kilku członków rodziny. Po 2 tygodniach tata dostał wezwanie do SM w celu złożenia wyjaśnieni na okoliczność popełnienia wykroczenia i nie wiemy co robić. Tata mówi, że powinnam ja pojechać, jako współwłaściciel pojazdu i potencjalny sprawca wykroczenia, ale boimy się że ukarzą tatę za niestawienie się na wyjaśnienia. Nie wiemy co robić, może Pan podpowie. Z góry dziękuję.

  0
  • Byliście pouczeni o prawach świadka?
   Tak czy siak proszę się na nie powołać i uchylić się od pytania z obawy przed odpowiedzialnością karną za fałszywe oskarżenie oraz poinformować strażników, że z powodu braku pouczenia nie mogą żadnych zeznań ani twierdzeń wykorzystać przeciwko Pani Tacie i innym osobom (czyli ukarać taty lub Pani mandatem)
   A jedzie ten którego wzywają, nikt inny.

   0
 121. Avatar Sylwia

  Panie Tomaszu
  Ja mam podobny problem-dostałam wezwanie do stawiennictwa w charakterze świadka do Straży Gminnej w sprawie o wykroczenie:zakaz zatrzymywania się w okolicy skrzyzowania.Byłam dziś w straży,aby dowiedzieć się o co chodzi.A więc:w pewnej wsi tuż przy drodze no i skrzyżowaniu stoi sklep spożywczy,do którego faktycznie się zatrzymałam.Okazuje się,że sklep posiada na zewnątrz monitoring,z którego korzysta SG.Pan w straży pokazał mi całe nagranie i poinformował,że za takie wykroczenie grzywna wynosi co najmniej 300 zł i 1 pkt karny.
  Mogę skierować pismo do komendanta SG i,a on może łaskawie uchylić mi tą karę.
  Czytałam troszkę w internecie i okazuję się,że SG nie może korzystać z monitoringu,aby karać kierowców.Czy to prawda?Co robić w takiej sytuacji?Nie reagować?

  0
  • Czy pouczyli Panią o prawach świadka i podejrzanego?
   Co do monitoringu to jeszcze będę pisał na ten temat

   0
   • Avatar Sylwia

    Witam
    Nie,nie pouczyli mnie.Wzywają mnie na świadka na jutro,na godz 12.35.Wczoraj byłam w poblizu SG,więc zaszłąm do nich aby zapytać o co chodzi?Pan Strażnik nic nie odnotował,że byłam u nich,żadnych pouczeń nie dał.Znalazł nagranie i poinformował,że za takie wykroczenie to mandat min-300zł.

    0
   • W pierwszym i drugim pismie mnie nie pouczyli, a dopiero zrobili to w wezwaniu przedsadowym na przesluchanie do siebie w charakterze podejrzanego w spra. o wykrocz. z art. 96 par. 3. Jest tylko pouczenie osoby podejrzanej o popeln. wykrocz. Dwa dni wczesnie przed odbiorem tego wezwania wyslalem pismo wg Panskiego wzoru. W takim przypadku olac ich, gdyz i tak jako podejrzany nigdzie nie musze sie wybierac ani nic zeznawac?
    Oczywiscie wskazuja mi mozliwosc zakonczenia prowadzenia czynnosci wyjasniajacych na etapie postepowania mandatowego (wykroczenie z dnia 07.07 br), bez koniecznosci stawienia sie na przesluchanie w char. os. podejrz oraz bez sporzadzania wniosku o ukaranie do Sadu Rej 😉

    0
 122. Szanowni czytelnicy, proszę o cierpliwość wszystkich co do mnie piszą maile o poradę. W pierwszej kolejności odpowiadam na listy, które dostarczają mi nowego interesującego materiału oraz tych z Państwa co wspomogli nasz portal jakimś groszem. Pozostali muszą kilka dni poczekać bo nie daję rady.
  Pozdrawiam

  0
 123. Witam Panie Tomaszu.
  Wczoraj odebrałem dwa wezwania,jedno z ITD,a drugie z fotoradaru Straży Gminnej.
  Te wezwanie z ITD wygląda dokładnie tak jak to ze zdjęcia umieszczonego na początku artykułu,nie ma tam dołączonego zdjęcia więc ciężko mi określić kto prowadził pojazd,gdyż jest to sprawa z czerwca. Moje pytanie,czy odsyłać im jakieś pismo,czy zostawić to bez odzewu? A drugie pytanie,czy przejmować się tym wezwaniem ze SG? Proszę o jakąś odpowiedz. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

  0
 124. Avatar Paweł

  Witam,

  Mam taki problem, w lutym otrzymałem pismo ze straży miejskiej dotyczące złamania przepisu, które zarejestrował fotoradar stacjonarny.
  Pismo przyszło litem poleconym, które odebrała osoba zameldowana pod tym samym adresem co ja, po czym je zgubiła, więc po dzień dzisiejszy straż miejska nie otrzymała ode mnie odpowiedzi.

  Pytanie brzmi – czy grożą mi jakieś konsekwencje w tej chwili skoro mineło ponad 180 dni od odebrania pisma?

  pozdrawiam

  0
 125. Avatar Michał

  Witam ,
  Ja opiszę swój przypadek w okresie wakacyjnym (2012) zostało zrobione mi zdjęcie z fotoradaru.
  Samochód leasingowy – straż miejska wystąpiła do firmy o podanie danych właściciela pojazdu – na którym to ja widnieje.
  Zdjęcie i pismo przyszło do firmy , a kolejne w odstępie kilku dni na mój adres zameldowania (wystawione kolejno przez referenta straży miejskiej , strażnika miejskiego oraz komendanta straży miejskiej) . Groził mi mandat 400 zł i 8 pkt . Więc nie chcąc się angażować w sprawę zdecydowałem się na odmowę wskazania osoby kierującej i przyjąłem grzywnę w wysokości 500 zł. Po kilku tygodniach otrzymałem mandat z wystawiony z kontem Urzędu Miasta . Wpłaciłem tą grzywnę na podane konto myśląc że to już koniec sprawy. Po kilku miesiącach otrzymałem wyrok sądowy -> zostałem oskarżony o to iż nie wskazałem osoby na zdjęciu – paragrafu nie pamiętam ale coś w deseń o utrudniane śledztwa ( ewidentnie widnieje ja na tym zdjęciu) został powołany jakiś świadek i oświadczył że osoba na zdjęciu to ja. Oraz drugie oskarżenie o to iż nie zastosowałem się do znaków pionowych .
  sąd w pierwszym przypadku mnie uniewinnił natomiast w drugim zasądził karę grzywny w wysokości 350 zł.
  Reasumując zdjęcie które otrzymałem ma mnie kosztować (ponieważ od wyroku sądu się odwołałem) -> 500 zł grzywna na rzecz urzędu miasta , 70 zł leasingodawca za wskazanie właściciela pojazdu oraz 350 zł grzywny zasądzonej przez sąd.

  Jak się skończy rozprawa w Sądzie to poinformuję o wynikach ( już się dwie odbyły 🙂 )

  0
 126. Avatar Wojtek Przyłęcki

  Myślę, że warto rozważyć jeszcze jedną kwestię. Otóż chodzi o miejsce popełnienia wykroczenia. W przypadku przekroczenia prędkości sprawa jest oczywista – tam gdzie radar nas stał i nas złapał. Ale co z niewskazaniem prowadzącego ? Gdzie dokonuję tego wykroczenia ? Jeśli mieszkam w Olsztynie, a Straż Miejska jest dajmy na to w Tarczynie ? Wysyłam im pocztą odmowę wskazania i nadaję w Olsztynie. To gdzie popełniam czyn niewskazania ? Oni przyjmują, że Tarczyn. Ja Olsztyn. A skoro Olsztyn to nic SM z Tarczyna do wykroczenia popełnianego poza ich jurysdykcją.

  0
 127. Avatar Maciej

  Witam. Otrzymałem w/w powiadomienie od GITD (wezwanieGITD1-768×1024.jpg itd.) i zanim jeszcze trafiłem na Pańską stronę odpisałem żądając wykazu badań jakie były prowadzone by zalegalizować fotoradar, listę części wchodzących w skład fotoradaru, który był poddawany tym badaniom i wykaz części wchodzących w skład fotoradaru, z którego przyszło zdjęcie (pytanie dotyczy “afery” związanej z różnymi płytami głównymi komputerów) , warunki pogodowe (wilgotność i temperatura) w czasie badania prędkości oraz czy był poddawany szeregowi badań (jasno przedstawionych i zgodnych z normami) w Urzędzie Dozoru Technicznego. Zamiast odpowiedzi otrzymałem jeszcze raz powiadomienie o wykroczeniu.

  Dzięki Pana pracy zdążyłem już wysłać kolejną odpowiedź wg szablonu zamieszczonego na tej stronie.
  Panie Tomaszu, co powinienem dalej zrobić?

  Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za włożony trud i pracę.

  0
 128. Avatar Dawid

  Witam Panie Tomaszu,
  Na wstępie gratuluje artykułu.
  Zastanawiam się jednak jak on się ma do mojej sytuacji.
  Dostałem wezwanie od SM do stawienia się w charakterze podejrzanego o wykroczenie drogowe. Sprawa dotyczy fotoradaru i samochodu leasingowego (leasingodawca wskazał mnie jako właściciela firmy a SM wzywa mnie jako podejrzanego).
  Świadomie lub nie nie stawiłem się we wskazanym terminie, z wezwaniem otrzymałem pouczenie gdzie stoi, że mogę odmówić składania wyjaśnień o czym zamierzam ich poinformować na piśmie w terminie 7 dni od odstąpienia od terminu przesłuchania.

  Jaka zgodnie z Pana wiedzą jest moja sytuacja w tej sprawie?

  0
  • Moje pismo w tej sprawie ma na razie taką treść:

   Na podstawie art. 54 § 6 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia odmawiam składania wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.
   Jednocześnie proszę o pisemną informację o podstawie prawnej nadesłania zdjęcia z fotoradaru dokumentującego wykroczenie, co stanowi działanie wbrew rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, gdzie uchylono zapisy § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego i wbrew brzmieniu z art. 67 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz art. 38 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 156 § 1-4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.

   0
 129. Avatar rdurd

  Zalewa mnie krew, jak czytam o “nagłych ograniczeniach prędkości” (wyskakuje takie ograniczenie na drogę pewnie po pijaku z krzaków) albo jak wymigać się od odpowiedzialności za wjechanie na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Dziwny to kraj, gdzie szuka się uzasadnienia dla braku kary za ewidentne złamanie prawa. Od odpowiedzialności za przejechanie dziecka na pasach też można się wymigać? Proszę o wykład z podaniem sposobów!

  Może trochę odpowiedzialności cywilnej? Zrobiłem źle, nie będę unikał kary?

  0
  • A mnie krew zalewa gdy czytam taka hipokryzje jak wyżej panie komendancie straży.
   Straż miejska/gminna została powołana w celu dbania o bezpieczeństwa obywateli ,o przestrzeganie przepisów prawa i jest opłacana z podatków ( nie mandatów ) tychże obywateli. Posiada również zaplecze prawne również opłacane z tych podatków.
   Dlatego nie wolno tolerować niechlujnego i/lub bezprawnego działania urzędników.
   Wracając do tzw. „dbania o bezpieczeństwo obywateli”. Jak to wygląda udowadniają cytowane w artykułach pisma straży do obywateli. Widać gołym okiem, że chodzi tylko o kasę. Próbuje się zastraszyć obywateli w celu wymuszenia przyznania się do winy. A już zupełnie intencje obnaża „3 opcja’ dająca możliwość wykupienia sobie punktów karnych w zamian za podwyższenie mandatu. W moim rozumieniu system punktów karnych został stworzony w celu eliminowania z ruchu drogowego notorycznie łamiących przepisy ruchu drogowego piratów. Ale przecież strażnikom nie chodzi o to , chodzi o kasę. Nawet lepiej – im więcej piratów drogowych tym więcej kasy. Inny przykład dotyczy mnie osobiście. Zostało mi zanotowane przekroczenie prędkości o 11 km/h. – zagrożone kara wg. taryfikatora (przekroczenie 10-20km/h) 50-100 zł. Dokładność urządzenia pomiarowego +- 3km/h . Proponowany mandat ? … oczywiście 100 zł. – (inna sprawa, że miałem uzasadnione powody aby wątpić w rzetelność samego pomiaru).

   Skoro jest pan , panie komendancie taki praworządny , proponuje „autodyscypline” i np. za każdym razem jak pan zauważy, że przekroczył pan dozwolona prędkość na drodze, niech pan wpłaca zgodną z taryfikatorem ( może być dolna wartość) kwotę pieniędzy na wybrany cel charytatywny.

   Ale poznaje styl wypowiedzi panie komendancie. To zdaje się pan udowadniał, jak kazano panu zdemontować postawione nieprawnie maszty z fotoradarami, że dzieje się „niesprawiedliwość” , że fotoradary postawiono na żądanie mieszkańców i mają chronić bezpieczeństwo pobliskiej szkoły, że już w tym rejonie zdarzył się wypadek z udziłem dziecka. W celu dalszego zapewnienie „bezpieczeństwa” postawił pan w krzakach dobrze ukryty przenośny radar. Zapewnia on „pełne bezpieczeństwo dzieci” , bo jest w stanie zarejestrować i udokumentować ew. wypadek … tylko że po fakcie panie komendancie !
   BEZPIECZEŃSTWO DZIECI w większy zakresie zapewnił by dobrze widoczny radar z dobrze widocznym umundurowanym strażnikiem go obsługującym.
   No ale wówczas pewnie nie wyrobiłby pan ustalonego limitu mandatów .. prawda ?

   Na koniec chce powiedzieć , że nie jestem przeciwnikiem straży miejskiej/gminnej. Myśl, że faktycznie może odgrywać ważną role w poprawie porządku w tym kraju , pod warunkiem, że będzie działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem i nie będzie instrumentalnie wykorzystywana przez lokalne władze.

   pozdrawiam

   0
  • Nie usprawiedliwiam wykroczeń ale przestrzeganie przez państwo praw obywateli jest wielokrotnie ważniejsze. SB też łapała nie tylko opozycjonistów a UB nie tylko patriotów ale też morderców, lecz czy to usprawiedliwia działanie tych instytucji?

   Poza tym radary stacjonarne mają niewiele wspólnego z poprawą bezpieczeństwa, niech już lepiej funkcjonariusze są na ulicach i interweniują oraz pomagają.

   0
 130. Avatar rdurd

  Głupiś Bolku, bo ja ani strażnik, ani mnie poznawać nie możesz po stylu.
  Trafiłem tu zupełnym przypadkiem za linkiem z forum pszczelarskiego.
  I taki “wywód” wziął się rypnął…
  Ja przepisów staram się nie łamać, a jak mi się zdarzy, bom człowiek tylko, to nie będę szukał kruczków prawnych, by uniknąć kary. To, że system karania jest wątpliwy prawnie, nie znaczy, że łamiący prawo może uniknąć kary. Jedź zgodnie z przepisami, nie będziesz musiał się wywnętrzać jaka to straż be.
  Do niezobaczenia, wszyscy pokrzywdzeni przez fotoradary, niewinnie ukarani.

  0
  • Avatar Bolek

   Masz racje dyskusja z toba nie ma sensu. Brak argumentów zastępuje sie wycieczką osobistą. Tak jak ja nie mogłem wiedzieć czyś ty komendantem straży , tak nie tobie oceniać poziom mojej inteligencji. Przytaczany przezemnie “komendant straży” reprezentuje tylko sposób myślenia wielu strąników i jak widzę twój. Ale jest to zbyt subtelne jak ja ciebie. Nie oczekuję odpowiedzi.

   0
 131. Avatar mirek

  Panie Tomku, proszę powiedzieć jak dotrzeć do wzorów dokumentów, które Pan opublikował dla zalogowanych.

  0
 132. Avatar Paweł

  Witam Panie Tomku.
  Mam pytanie. Dostalem zdjecie z fotoradaru od SG z zamieszczona fotografia pojazdu i osoby kierujacej,a w wzorcach pism jest napisane ze z powodu braku fotografi nie moge okreslic kto prowadzil pojazd? Prosze o odpowiedz. Pawel.

  0
 133. Witam. Zamierzam wysłać pismo do GIDT wg. załączonego w innym artykule gotowego wzoru
  zmieniłem tylko z samochód na motocykl. Ciekaw jestem co dostanę w odpowiedzi, a może ktoś już dostał odpowiedź? Pismo od GITD otrzymałem identyczne jak w tym artykule.

  0
 134. Avatar Mirek

  Tak, po zalogowaniu istnieje – dzięki

  0
 135. Avatar Bartek

  Panie Tomaszu, artykuł rzeczywiście bardzo szczegółowo analizuje przytoczoną przez Pana sytuację prawną, ale po lekturze naszła mnie pewna wątpliwość: czy zbytnio nie zawęził Pan wykładni? Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nigdzie nie ma przepisu zawierającego normę nakazującą organowi ścigania nałożenie mandatu karnego. Co w sytuacji, gdy np. ITD uzna wysłanie przytoczonego przez Pana wyżej pisma za możliwość polubownego załatwienia sprawy, a kiedy nie będzie odzewu sformułuje po prostu wniosek do sądu o ukaranie sprawcy na podstawie zdjęcia, które i tak zapewne będzie wystarczająco wyraźne i właściwie rozstrzygające, pomijając właśnie swoją kompetencję do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego? Pozdrawiam i z ciekawością czekam na odpowiedź.

  0
  • To niemozliwe, ponieważ w polskim prawie ani przy przestepstwach ani przy wykroczeniach nie negocjuje się kary, to niedopuszczalne. Polubowne załatwienie sprawy może zaistnieć w toku postepowania cywilnego. Tu mamy organ, funkcjonariuszy, kodeks i działanie tylko i wyłacznie na podstawie obowiązujących przepisów. Samo wezwanie jest realizowaniem uprawnienia organu dotyczącemu osoby podejrzanej o wykroczenie.

   Proszę mi też powiedzieć przeciwko komu przekaże organ sprawę do sądu musi najpierw ustalić sprawcę i przedstawić na to dowody bo inaczej funkcjonariusz prowadzący sprawę odpowiada za przestępstwo z art 235 czyli za tzw “wrobienie” w odpowiedzialność.

   Jeśli zdjęcie to musi być biegły antropolog, system identyfikujący lub zeznania świadków którzy rozpoznali sprawcę na zdjęciu. I tak przy każdej sprawie. I na dodatek jak to zastosować gdy nie można na goście napisać aktu oskarżenia bo się go nie pouczyło o prawach?

   0
   • Avatar Bartek

    Dziękuję za odpowiedź, odświeżyłem sobie kw, kodeks drogowy i jeszcze raz przejrzałem kpk, na podstawie czego mogę teraz przyznać Panu i pańskim tezom rację.

    0
   • Czy dobrą praktyką będzie nie odbieranie korespondencji od ITD? Listonosz zostawi awizo a po jakimś czasie list wróci do tych ćwoków. Czy może lepiej odbierać i odpisywać Państwa wzorami?

    0
 136. Avatar Karol

  Nie zauważyłem wątku dotyczącego fotoradaru w Porębie przy DK78. Czy ukryty jest w samochodzie lub to stacjonarny fotoradar? Jeśli zdjęcie nie jest czytelne nie ma podstaw do ukarania jeśli pozostawimy pismo bez odpowiedzi?

  0
 137. Avatar haratam w gałę

  hmmmm pouczenia o których mowa w tym artykule dotyczą osoby podejrzanej o popełnione wykroczenie – moim skromnym zdaniem 1-sza korespondencja wysyłana przez Straże czy ITD dotycząca zarejestrowanego wykroczenia prowadzona jest w sprawie a nie przeciwko komukolwiek. Więc pouczenia o których jest mowa w tym tekście nie mają zastosowania. Faktem jest że druki mówią wyraźnie że nieustosunkowanie się do wezwania będzie skutkowało wszczęciem postępowania z art 96/3 wobec właściciela/ użytkowania pojazdu. I znowu wszczęciem postępowania , które mogą zakończyć się skierowaniem sprawy do Sądu a nie postawieniem zarzutów.

  Co do wysyłania zdjęć moim zdaniem przyzwoitość wymaga wysyłania zdjęć z zakrytymi pasażerkami zdjęcie uwiarygadnia zarejestrowane wykroczenie i daje możliwość podjęcia decyzji . Sądy w Polsce różnie interpretują przepisy nie podpierał bym się jednym wyrokiem bo inne Sądy tłuką wyroki aż miło .
  Zanim podejmiecie decyzję zastanówcie się kochani ludziska czy autor czasami nie reklamuje swojej stronki internetowej i waszym kosztem chce coś tam osiągnąć .
  Uwaga
  Opinia Prokuratora Generalnego nie jest normatywnym aktem prawnym i nie stanowi żadnej wykładni prawnej – powoływanie się na tą opinię jest błędem w Sądzie na 90% dostaniecie wyrok + koszty różnica taka że grzywna idzie na gminę czy miasto w przypadku straży a w przypadku ITD wyrok idzie na skarb państwa a dziura budżetowa jest duża to każdy wie.
  Życzę dobrych decyzji i nie dajcie się zmanipulować tego typu artykułami bo one nic nie wnoszą a narażają was na dodatkowe koszty Sądowe.

  Pamiętajcie postępowanie w sprawie a postępowanie przeciwko komuś to kolosalna różnica a autor tego artykułu jakoś tego nie widzi- może jest znawcą innego kodeksu bo wykroczeniówki raczej nie.
  pozdrawiam

  0
  • Avatar Marek

   Jak dotąd 6 razy na przestrzeni ostatnich 4 lat stwierdzałem że auto było prowadzone przez osobę mi nieznaną ponieważ nie pamiętam kto prowadził jakiś czas temu auto, nie przedstawiono mi zdjęcia (ITD) lub na zdjęciu nie widać twarzy kierowcy (SM), a wskazywanie kogokolwiek bez pewności że to ta osoba prowadziła pojazd w określonym dniu i o określonej godzinie jest poświadczaniem nieprawdy co jest niezgodne z przepisami prawa. Jak dotąd nikt nie założył mi żadnej sprawy, po odpisaniu w ten sposób sprawy “umierały”…
   Kilkanaście osób którym poleciłem w ten sam sposób odpowiedzieć “fotoradarowcom” też nie otrzymały żadnego dalszego wezwania ani nie były ciągane po sądach…
   Więc proszę nie straszyć że 90% dostanie wyrok, jak na razie to winę trzeba udowodnić, a nie niewinność…
   Jest wyrok sądu najwyższego że karanie za niewskazanie kierującego może odbywać się wtedy gdy właściciel auta wie kto prowadził pojazd ale odmawia jego wskazania, czyli popełnia wykroczeniu umyślnie, jeśli właściciel nie pamięta, to nie można go ukarać…
   link do wyroku: http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemID=4756&ListName=ESprawa2010&Search=%22I%20KZP%208/10%22

   0
   • Odpowiedziałeś na ich drukach czy wysłałeś pismo napisane “własnoręcznie”? Proszę o odpowiedź bo do poniedziałku muszę wysłać.

    0
    • Avatar Marek

     nie odpowiadam na ich piśmie…. wysyłam własne z wyjaśnieniem…
     nie mam żadnego obowiazku prawnego wypełniać nadesłane przez nich pisma, tym bardziej że uniemożliwiają mi one właściwą odpowiedź….

     a piszę tak :
     ———————————————————
     W odpowiedzi na zapytanie (SM.7222.20023.2011.F) oświadczam, że w dniu 11.08.2011 o godz.10:06 pojazd o nr rej. ZS8411H był prowadzony przez osobę mi nieznaną.

     W uzupełnieniu dodam, że w naszej firmie mamy kilka samochodów do dyspozycji i codziennie jeździmy nimi po kraju. Auta nie są przypisane do osoby, więc każdy z pracowników może dowolnym autem w danym dniu się poruszać. Jedyne co udało mi się ustalić z prywatnych zapisków to fakt, iż w dniu 11.08.2001 w Inowrocławiu przebywały cztery osoby z naszej firmy poruszając się tam dwoma pojazdami. Byli to Marcin P########, Grzegorz Ś######, Jakub P##### i Marek L#### (czyli ja).
     Na dzień dzisiejszy chcąc pozostać w zgodzie z prawdą nie mogę wskazać kto był w którym aucie, a tym bardziej kto siedział o określonej godzinie za kierownicą konkretnego pojazdu trzy miesiące temu, gdyż poświadczałbym nieprawdę co jest równoznaczne z łamaniem przepisów prawa. Nadmienię jeszcze że ze względu na długi czas jazdy zmieniamy się za kierownicą pojazdu.
     Niestety zdjęcie przesłane przez Państwa w najmniejszym stopniu nie umożliwia identyfikacji kierowcy. Jeśli dysponują Państwa bardziej czytelnym zdjęciem które umożliwi identyfikację kierującego proszę o jego przesłanie, a wtedy bez problemu wskażę sprawcę wykroczenia spośród czterech wymienionych powyżej osób.
     ———————————————————

     Jeśli jechaliście prywatnym auto to napiszcie że jechaliście na tylnym siedzeniu a kierowali na zmianę np. brat i ojciec, syn i nie pamiętacie kto siedział za kierownicą…. też sprawdzone…
     WG mnie, najważniejsze to stwierdzić w piśmie że auto prowadziła osoba ci nieznana, a zmuszanie do wskazania kogokolwiek to zmuszanie do składania fałszywych zeznań…

     0
   • Witam,
    no właśnie …..jest jakiś wzór takiej odpowiedzi?

    0
 138. Avatar motor

  mam pytanie co oznacza sformułowanie, a raczej jak mam rozumieć ” do 2 razy w ciągu ostatich 12 miecięcy”

  0
 139. Avatar Arek

  Witam,

  otrzymałem wczoraj zdjecie samochodu ze SM przedsatwiajace tył samochodu.
  Ponieważ w tym dniu podróżowałem razem z żoną nie pamiętam kto prowdadził w momencie zrobienia zdjęcia. Pozwoliłem sobie zadzwonic do SM, gdzie uzyskałem informację, że w tej sytuacji powiniem wypełnić część B wskazując siebie oraz żonę. Oni sprawę przekażą do sądu.
  Gdzieś tu czytałem, że SM nie ma prawa przekazywać spraw do sądu, w takim razie jak zakończy się to postępowanie?
  Czy takie rozwiązanie – wskazanie siebie oraz żonę jako potencjalnych kierowców jest dla mnie korzystne?

  Dzieki za informacje

  0
 140. Witam. Panie Tomaszu na wstępie gratuluję wytrwałości i dziękuje za wykonany ogromny nakład pracy. Na pewno wesprę działalność fundacji drobną kwotą.

  Dziś dostałem pisemko z GITD (identyczne jak w artykule) z tymże była do niego załączona dodatkowa kartka, o której nie znalazłem informacji w Pana artykułach (być może źle szukałem).

  Zatytułowana jest “INFORMACJA” i zawiera kilka punktów (najważniejszy nr 1):

  1. nieodesłanie wypełnionych formularzy skutkować będzie skierowaniem sprawy do postępowania sądowego. Czyn ten stanowi wykroczenie z art. 93 § 3 kodeksu wykroczeń w zw. z art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym

  2. zdjęcie zarejestrowanego wykroczenia nie jest udostępniane (co jest zgodne z prawem).

  Punkty 3-5 są dość oczywiste, dotyczą wysokości mandatu, ilości punktów i sytuacji gdy pojazd został sprzedany przed popełnieniem wykroczenia.

  Czy punkt nr 1 zmienia ogólną sytuację i nadal pozwala ignorować wezwanie od GITD?

  Pozdrawiam

  2.

  0
  • Avatar Marek

   w kodeksie wykroczeń nie znalazłem § 3 w art.93… ma on tylko 2 ….
   Art. 93.
   § 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku,
   podlega karze aresztu albo grzywny.
   § 2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

   0
   • Pomyliłem numery artykułów, chodzi o art nr 96:

    (…)
    podlega karze grzywny.

    § 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

    0
 141. Avatar VTec

  Witam,
  Pana artykuły otwierają oczy jak bardzo organy Państwa wykorzystują obywateli by załatać dziurę budżetową. Akurat tak się stało, że sam otrzymałem wezwanie od SM z Warszawy z 4 punkami postępowania, deklaracjami do wypełnienia, a nawet zaadresowaną kopertą zwrotną. Jednak od pism, które Pan analizuje różnią go 2 punkty w stronie A4 zatytułowanej POUCZENIE:
  1. Osoba, w stosunku do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie ma prawo odmowić złożenia wyjaśnień oraz złożyć wnioski dowodowe (bez jakiejkolwiek podstawy prawnej)
  2. Brak reakcji na niniejsze wezwanie traktowane będzie jako zaniechanie wykonania obowiązku wskazanego w art. 78 ust 4, 5 Prawa o ruchu drogowym (pisownia oryginalna)
  Czy pkt 1 wyczerpuje znamiona pouczenia, aczbowiem w wezwaniu nie ma słowa na temat charakteru w jakim jestem wzywany oraz czy pkt 2 nakazuje odpowiedz na pismo?

  SM Warszawa zaczęła masowo rozsyłać takie pisma, dzisiaj na poczcie spotkałem jeszcze 2 osoby, które dostały identyczne wezwania.

  pozdrawiam

  0
 142. Skakun Skakun

  Witam,
  w ostatnim “Autoświecie” jest artykuł poświęcony temu zagadnieniu.
  Temat trafia do coraz szerszej publiki:)))
  Pozdrawiam

  0
 143. Pingback: NarodowySzczecin.pl – Fotoradary – to my jesteśmy pokrzywdzeni

 144. Avatar KrzyK

  Niestety w przygotowaniu zawiadomień Strażnicy robią postępy. Jestem już nakarmiony całą listą pouczeń wśród których są te o które opieramy linię obrony:
  p2 -o prawie odmowy składania wyjaśnień i składaniu wniosków dowodowych
  p3 możliwości złożenia pisemnych wyjaśnień
  obowiązku wskazania itd…

  próbuję wyobrazić sobie możliwe scenariusze co dalej. Pewnie podziela Pan zdanie, że właśnie na te niekorzystnie z nich trzeba bowiem być przygotowanym.
  Widzę to tak ( ale prośba o weryfikację na podstawie Pana przemyśleń i doświadczenia)
  wariant 1)
  składam wyjasnienia w własnej formie. aby wypełnić zobowiązania art 54par6 kpw na które się powołują.
  Składam wyjaśnienia piseminie: Nie wskazuje bo nie potrafię, a nie udostępniono mi możliości oceny posiadanych materiałów (foto) które mogłyby mi w tym pomóc.
  kierują fotkę wraz wnioskiem o ukaranie do sądu – tam ogladam i … nie wiem , może mnie widać, może żonę, a może kogoś z warsztatu w którym był samochód… pewnie raczej mnie- albo nie do rozpoznania.
  szansa: nie do zidentyfikowania osoba prowadząca ( 30% )

  wariant 2)
  nic nie odpisuję na ich wzorach – stawiam się w celu złożenia wyjaśnień w charakterze osoby podejżanej. Zakładam ze powiadomią mnie ponownie o prawie odmowy składania wyjasnień i padnie pytanie o przyjęcie mandatu. Raczej za zaniechania wykonania obowiązku z akrt78 ust4,5 Prawo o ruchu drogowym ( obowiązek wskazania) Odmawiam i tez ląduje w sądzie tym razem za zaniechanie 78ki
  szansa:nie są podmiotem który może stawiać tego tupu oskarżenia.

  dla wariantu 2 jest jeszcze scenariusz innej końcówki który przewinął się już przez forum. Przesyłają zebrany materiał dowodowy na policję – tam mogą sobie wygrzebać moje dane i fotkę tak uprapodobnione podejżenia pozwala już mi postawić zarzut związany z wykroczeniem i poprosić o identyfikację ( poznaje się Pan) – wtedy mogę ewentualnie odmówić składania samoobciążających się zeznań. I spotkać się z tym samym policjantem w sądzie, który to sąd w swojej mądrości oceni czy ja to ja.
  szansa: zobaczenie fotki da jakieś podstawy do obrony – nieostre, inne samochodzy na zdjęciu, brak znaku itd… trzeba będzie wtedy pogłówkować ale wariant słabo rokuje.

  Jak zwykle prawo prawem – a praktyka procesowa jest tu podstawą. Stąd pytanie, czy już są jakieś przesłanki do oceny który scenariusz najbardziej prawdopodobny?

  czy dla wariantu 1 sensowniej jest złożyć wyjaśnienia że nie potrafię wskazać ( prawda ) – i nie chcę fałszywie oskarżyć.
  czy że odmawiam złożenia wyjaśnień ze względu na ryzyko samoobciążenia lub obciążenia bliskiej osoby (też prawda).
  Która postawa nie spełnia przesłanek zaniechania obowiązku wskazanego w art 78 ust 4,5 Prawa o ruchu drogowym.

  PS: wielki szacunek za obywatelską postawę (mam nadzieję że nie całkiem ) syzyfowej pracy na rzecz państwa respektującego prawo.

  0
 145. Avatar Wiesław

  Złapali mnie na radarze,a ponieważ jechałem sam nie kwestionuję tego.
  Zamierzam wysłać oświadczenie nr 1 ale bez części B.
  Do wystawienia mandatu nie jest chyba potrzebne nazwisko rodowe matki,nr DO,prawa jazdy itp
  Czy z tego tytułu będą konsekwencje?
  Mieszkam na południu Polski i mam blisko 70 lat,jechać do Warszawy nie uśmiecha mi się.
  Pozdrawiam.

  0
 146. Proponuję przenieść dyskusję pod ostatni artykuł
  https://3obieg.pl/fotoradary-jestesmy-pokrzywdzonymi
  bo nie daję rady zaglądać wszędzie, a gdy ktoś oczekuje wsparcia indywidualnego to mailem na redakcja@3obieg.pl mam zaplecze prawników do pomocy jakby co.
  I pamietajcie by i nas wspierać groszem, zwłaszcza gdy ktoś skorzystał niech się zachowa. Pomogłoby to nam i dało dodatkową motywację oraz możliwości.
  Pozdrawiam

  0
 147. Avatar Halina

  W dn.15 lipiec 2013, fotoradar Strazy miejskiej w Przemyslu, dokonal pomiaru predkosci “niby” mojego auta. Na wezwaniu do zaplaty widnieje tylko wykadrowany nr rej. mojego auta, zdjecie w ogóle jest fatalnej jakosci. Poprosilem pisemnie straz miejska o uzupelnienie dokumentacji w tym temacie i jeszcze w innych, takich jak:przesłanie dokumentu uprawniającego Straż Miejską w Przemyślu do użycia fotoradaru marki ISKRA-1,o podanie dokładnego adresu umiejscowienia fotoradaru, dokumentacji o umiejscowieniu znaku D-51, danych o warunkach pogodowych w danym dniu, danych funkcjonariuszy dokonujacych pomiaru, danych o braku zaklocen w miejscu pomiaru i jeszcze pare innych. W wezwaniu oczywiscie brakuje jakichkolwiek pouczen o ktorych pan pisze. Krotko mowiac jedno wielkie badziewie. A co zrobila szanowna straz miejska w Przemyslu? Zupelnie ZIGNOROWALA moja prosbe i skierowala rzecz do sady Rejonowego w Przemyslu, a ten z kolei zaocznie wydal postanowienie do zaplaty, podwyzszajac koszta o 150zł, czyli zamiast 200, zaplace 350 zl. Pozostaje mi teraz pisac do sadu o uzasadnienie wyroku i skierowac sprawe do sadu apelacyjnego do Rzeszowa, a to znowu koszta. Nie mam pieniedzy na to wszystko i czasu, ani zdrowia – pozostaje rozczarowanie i poczucie bezsilnosci.
  Mimo wszystko pozdrawiam

  0
 148. Avatar Wojtek

  Witam. Otrzymałem komplet trzech kartek z GITD, Przekroczylem ponoc prędkość o 31 km/h . O ile dobrze pamiętam to tego dnia przez miejscowosć w ktorej jest ustawiony fotoradar jechalem ja ale tez i moja mam. Nie pamietam o której ja jechałem, a o ktorej jechala moja mama. Co mam w takim wypadku zrobić skoro musze podać kto jechal a nie wiem kto?

  0
 149. Avatar marta

  tylko w jeden sposób powyższe wypociny skomentować należy: robienie wody z mózgu potencjalnym sprawcom, albo nieumiejętność czytania aktów prawnych w tym zakresie i interpretowania ich logicznie i ze zrozumieniem, panie autorze takie dywagacje narażają kierujących na wyroki sądowe, podczas gdy sprawa mogłaby zakończyć się upomnieniem lub mandatem, niech się pan zajmie czymś innym zamiast kołować ludzi, pozdrawiam M

  0
  • Avatar Marek

   lol…..
   każą płacić…. płać polaku bo władza tak chce…… a ja mówię nie i nie płacę….. i jeszcze ani razu do sadu mnie nie wzywali 😛

   0
 150. Dzięki wielki za ratunek
  szkoda tylko, że tak późna trafiłam na Waszą stronę.
  Wcześniej dostałam wezwanie ze Straży Miejskiej Gryfice, jak odpisałam, że nie jestem w stanie podać kto kierował w tym czasie i proszę o zdjęcie to następnym pismem był już wyrok sądu za uchylanie się.
  Równocześnie drugi współwłaściciel samochodu dostał wezwanie i było nawet zdjęcie od tyłu samochodu oraz adnotacja ołówkiem Pana ze Straży, że kierowcą był mężczyzna (taka dobra pamięć, ewentualnie jasnowidzenie).
  Niestety skończyło się na ukaraniu drugiego współwłaściciela, a ja napisałam do Sądu o umorzenie wyroku i nawet uznano ten wniosek.

  0
 151. Szanowny Panie,

  Trzy tygodnie temu dostałam wezwanie z GITD (data pisma: 26.08.2013) analogiczne do tego, które jest przedmiotem Pana artykułu powyżej . Po przeczytaniu Pańskich uwag, postanowiłam nie reagować na nie. Pisze Pan, iż “brak naszej reakcji nie może wywołać żadnych negatywnych dla nas skutków procesowych”. Do tej pory nie otrzymałam żadnej korespondencji, a w związku z tym, chciałam zapytać: Czy mam się spodziewać jakiegoś odzewu ze strony GITD? A jeśli otrzymam od nich list, co może być jego treścią? Czy powinnam przyjmować ich korespondencję, czy raczej w dalszym ciągu ignorować sprawę, a może wręcz odmówić odbioru przesyłki listowej? Czy, w końcu, na tym etapie mogę spodziewać się, iż GITD skierował już sprawę do wyjaśnienia przez sąd i powinnam czekać na wezwanie do wyjaśnienia?

  Będę szczerze zobowiązana za odpowiedź na te pytania i z góry przepraszam jeśli przeoczyłam coś w dyskusji powyżej, co mogłoby stanowić podpowiedź w mojej sprawie.

  Z poważaniem
  Anna Jaremkwiat

  0
 152. Mam gotowe już pismo, od pana Tomka (o braku pouczenia), ale zastanawiam się nad jedną rzeczą czy nie wyrzucić z niego tych fragmentów straszących GITD prokuraturą. Po za tym nie mam wątpliwości czy je wysłać.

  0
  • Miałem podobne “myślenice” jak Ty.
   przeczytałem pismo z SG i stwierdziłem ależ oni mnie straszą i posłałem z info, że zawiadomię prokuraturę jak będą kontynuować nielegalne działania.

   Ja jestem zdecydowany podjąć walkę z systemem, wiem że będzie to kosztowało więcej niż mandat, ale robię to w imię swoich zasad – nie daję się “dymać”.

   To Twoja decyzja i powinieneś być świadomy tego co robisz.

   0
 153. Avatar Grzegorz T

  Witam

  Otrzymałem dzisiaj z GITD raport z urządzenia rejestrującego w którym wymieniono miejsce, w którym wymienionego pojazdu nie było. Byłem oddalony o 30km.
  Jak postąpić.

  0
 154. Avatar Piotr

  Witam.
  Dostałem zdięcie z fotoradaru stacjonarnego od straży miejskiej odmówiłem przyjęcia mandatu teraz starszą mnie sądem czy mam się czego obawiać? jechałem z zawrotną prędkością 63km/h (ograniczenie było do 50) o godz 22:30 w gminie Trzebielino. (Mandat 100 złotych nie duży ale chodzi o fakt iż oni przecież nie mają prawa używać fotoradarów stacjonarnych czy mam rację?)
  Pisze maile do tych strażników ale jak grochem w ściane nie odpisują na maile mam tylko potwierdzenia przeczytania. Ostatnio wysłałem im dwa zapytania które znalazłem na którejś ze stron o fotoradarach ale jak na razie brak odpowiedzi a to te pytania :

  1. Czy negujecie stanowisko prokuratora generalnego w zakresie braku zgodności z konstytucją art. 96 § 3 k.w. oraz art. 78 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym?

  2. Czy Wy jako straż miejska (gminna) zamierzacie nakładać mandaty karne oraz kierować wniosek o ukaranie do sądu w niniejszej sprawie pomimo stanowiska prokuratora generalnego w zakresie braku konstytucyjności przepisów wskazanych w piśmie z dnia 12 kwietnia 2013 roku?

  natomiast dziś w na onecie znalazłem artykuł który również wspomina że oni łamią prawo :

  Poseł RP Maciej Banaszak powiedział w czwartek (19-09-2013) na konferencji prasowej w Sejmie, że w przypadku użycia przez straż miejską fotoradaru stacjonarnego i wystawienia mandatu, zastosowanie może mieć art. 231 paragraf 1 Kodeksu karnego, który mówi, że “funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia, lub nie dopełniając obowiązku, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. !!!!!!!!!

  Banaszak powołał się przy tym na stanowisko Prokuratury Generalnej zaprezentowane w skierowanym do niego piśmie. “Zakres uprawnień straży miejskiej w zakresie tzw. kontroli fotoradarowej został ograniczony do możliwości utrwalania wykroczeń naruszających przepisy ruchu drogowego za pomocą urządzeń rejestrujących o charakterze przenośnym lub w znajdującym się w niepozostającym w ruchu pojeździe, na którym urządzenie to zostało zainstalowane” – głosi pismo PG.

  Jak w nim czytamy, “wywodzenie z tych przepisów uprawnień straży miejskiej do sprawowania kontroli drogowej z użyciem urządzeń rejestrujących o charakterze stacjonarnym, należy uznać za nieuprawnione”.

  Banaszak poinformował, że w związku z powyższym Ruch Palikota skieruje do prokuratora generalnego pismo z pytaniem, czy podziela on tę interpretację. Jak dodał, ewentualna pozytywna odpowiedź może stanowić wskazówkę dla prokuratorów, co do działań podejmowanych wobec straży miejskiej.

  Poseł poinformował też, że Ruch Palikota chce skierować wniosek (załączając opinię Prokuratury Generalnej) do wszystkich 596 straży miejskich w Polsce z oficjalnym pytaniem, czy stosują fotoradary stacjonarne oraz z informacją, że ich stosowanie może stanowić przestępstwo.

  Polityk zapowiedział także wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję oraz skierowanie interpelacji do ministra spraw wewnętrznych z wnioskiem o odniesienie się do stanowiska Prokuratury Generalnej.

  Co mnie może spotkać w tym sądzie czy wygram sprawę ?
  Piotr

  0
  • Po co odmawia Pan przyjęcia mandatu? Wyciągać rękę do nich, niech spełnią warunki prawne.
   Kilka lat temu mój ojciec dostał gdzieś w południowej Polsce zdjęcie z fotoradaru z przodu, twarz kompletnie niewidoczna. Napisałem jemu sam pismo, które tylko wysłał. Zawartość treści była w zbliżonym tonie to tego co wstawił Pan Tomasz, tylko grzecznościowo, że chętnie przyjmie mandat, nawet pomoże im w ustaleniu ale muszą przysłać zdjęcie z widoczną twarzą bo w tym dniu mogło jechać tym samochodem kilka osób. Minęło ze 4 lata i cisza.

   0
 155. Wysłałem pismo do GITD ciekawy jestem jaki będzie efekt nie stać mnie na zabawę z nimi ale mam zasady według których funkcjonuję i pewne zachowania są dla mnie normą np. jeśli jestem oskarżony o cokolwiek to nie ja mam udowodnić swoją winę ja mogę się bronić (czyli nie zeznawać przeciwko sobie i bliskim). Brzydzę się kłamstwem i oszustwem dlatego będę się bronił przed praktykami GITD. Podjąłem taką decyzję nie tylko dla siebie ale i dla innych i licze że kiedy będę w potrzebie wesprzecie mnie.
  Pozdrawiam Adam

  0
 156. Avatar strażnik.wroclawski

  Laik, czytający powyższe wywody, może odnieść wrażenie, że oto znalazł narzędzie do utarcia nosa strażnikom, inspektorom et cetera, jednak każdy ten, kto na co dzień zajmuje się tą tematyką (strażnik, inspektor, sędzia), uśmiechnie się jedynie z politowaniem, bo nie wystarczy samo zacytowanie bez zrozumienia kilku artykułów, by słowo ciałem się stało, a organ prowadzący czynności wyjaśniające podkulił ogon.
  Ot, taka możność odmowy złożenia wyjaśnień na podstawie art. 183§1 kpk… Polecam uwadze uchwałę Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 30 listopada 2004 r. (I KZP 26/2004):

  Odpowiednie stosowanie – z mocy art. 41 § 1 kpw – w postępowaniu w sprawach o wykroczenia przepisu art. 183 § 1 kpk, w jego brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 2003 r. Nr 17 poz. 155), nie oznacza, aby osoba przesłuchiwana w charakterze świadka (składająca oświadczenie dowodowe w tym charakterze) w sprawie o wykroczenie mogła uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić osobę dla niej najbliższą na odpowiedzialność za wykroczenie.

  Dalej w uzasadnieniu czytamy:

  Reasumując należy przyjąć, że odpowiednie stosowanie – z mocy art. 41 § 1 kpw – w postępowaniu w sprawach o wykroczenia art. 183 § 1 kpk, w jego brzmieniu od 1 lipca 2003 r., nie oznacza, aby osoba przesłuchiwana w charakterze świadka w sprawie o wykroczenie mogła odmówić odpowiedzi na pytanie także wtedy, gdy odpowiedź taka narażałaby osobę jej najbliższą na odpowiedzialność za wykroczenie. Może to uczynić jedynie, gdy odpowiedź ta mogłaby narazić osobę dla świadka najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. W konsekwencji także osoba rozpytywana w sposób pozaprocesowy przez uprawniony organ, żądający od niej informacji, której z mocy przepisu szczególnego ma obowiązek przekazać temu organowi, może odmówić udzielenia odpowiedzi, czyli nie udzielić określonej wiadomości, tylko wówczas, gdy owa odpowiedź (informacja) mogłaby narazić osobę jej najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a nie za wykroczenie. Ustawodawca dopuszcza zatem możliwość postawienia świadka w sytuacji konfliktowej, tak w postępowaniu karnym, jak i w innym postępowaniu, w którym art. 183 § 1 kpk ma zastosowanie, w tym i w sprawach o wykroczenia. Uznaje jednak, że ze względu na wagę wykroczeń nie jest to konflikt na tyle istotny, aby zasługiwał na potraktowanie takie samo jak obawa narażenia siebie lub osoby najbliższej na odpowiedzialność za przestępstwo.

  Kolejny absurd: A jeśli już zapłaciłeś mandat, to masz prawo domagać się zwrotu pieniędzy, zadośćuczynienia oraz wymazania z rejestru, ponieważ ukarany zostałeś z rażącym naruszeniem prawa.
  Zgodnie z art. 101§1 kpow prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.
  A zatem jedynie ta grzywna, która nałożona została za czyn prawnie indyferentny, może zostać uchylona. Ot, takie dłubanie w nosie, dla przykładu, nie jest czynem zabronionym, tak jak i oddychanie, więc gdyby ktoś przyjął mandat za coś takiego, mógłby sąd uchylić. To wymazanie z rejestru też jest interesujące, bo zgodnie z ustawą o krajowym rejestrze karnym figuruje się w kartotece za przestępstwa i przestępstwa skarbowe, a za wykroczenie wtedy jedynie, gdy orzeczona zostanie kara aresztu. Przyjęcie mandatu nie skutkuje wpisem do rejestru…

  Brak pouczeń dla obwinionego… hmmm… Obwinionym staje się osoba, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie skierowania wniosku o ukaranie, z chwilą złożenia wniosku o ukaranie w sądzie i wszczęciu postępowania przez sędziego przewodniczącego. Od tej pory obwinionego poucza się. Wcześniej jednak właściciel pojazdu ma status świadka, do którego słane jest wezwanie do wskazania użytkownika…

  Kolejna sprawa: Zgodnie z treścią artykułu 231 Kodeksu Karnego funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to tzw. przestępstwo urzędnicze.
  Nie może być mowy o przekroczeniu uprawnień w podanym wyżej przypadku. Zresztą, ja bym się z tym akurat tak nie rozpędzał, bo – tu kolejne orzeczenie Sądu Najwyższego – precyzuje sprawę:
  Postanowienie SN z dnia 25 lutego 2003 r., sygn. WK 3/03
  Dostrzegając określone różnice w zakresie terminologii, można przyjąć, że przestępstwo stypizowane w art. 231 § 1 k.k. pod względem istoty konstrukcji odpowiada przestępstwom przewidzianym dawniej w art. 286 § 1 k.k. z 1932 r. oraz w art. 246 § 1 k.k. z 1969 r. Co do tego należy zatem potwierdzić aktualność wypracowanego od lat, jednolitego poglądu judykatury i doktryny, że samo przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego (dawniej urzędnika) swoich uprawnień lub niedopełnienie ciążących na nim obowiązków służbowych nie stanowi przestępstwa stypizowanego w art. 231 § 1 k.k., gdyż dla jego bytu konieczne jest także działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Przestępstwo to musi być zawinione umyślnie, co oznacza, że funkcjonariusz publiczny musi obejmować swoim zamiarem (bezpośrednim lub ewentualnym) zarówno przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (w wyniku działania lub zaniechania), jak i „działanie” na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, charakteryzujące to przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. […] Dla przypisania odpowiedzialności karnej z art. 231 § 1 k.k. konieczne jest ustalenie, że sprawca – mający przymiot funkcjonariusza publicznego – przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Brak w działaniu (zaniechaniu) funkcjonariusza publicznego któregokolwiek z tych znamion uniemożliwia zakwalifikowanie go jako przestępstwa. […] Należy potwierdzić aktualność od lat wypracowanego, jednolitego poglądu judykatury i doktryny, a sprowadzającego się do tezy, że samo przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego swoich uprawnień lub niedopełnienie ciążących na nim obowiązków służbowych nie stanowi przestępstwa określonego w art. 231 § 1 k.k., dla jego bytu bowiem konieczne jest także działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Przestępstwo to musi być zawinione umyślnie, co oznacza, że funkcjonariusz publiczny musi obejmować swoim zamiarem (bezpośrednim lub ewentualnym) zarówno przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (w wyniku działania lub zaniechania), jak i „działanie” na szkodę interesu publicznego lub prywatnego charakteryzujące to przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Wracając na grunt rozpoznawanej sprawy, dla zobrazowania jej stanu, przytoczyć można fragment wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1954 r., III K 788/54 (OSN 1955, z. III, poz. 31), z którego wynika, że „w przypadkach tego rodzaju naruszeń (przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków – dopisek SN ) … rzeczą oskarżyciela publicznego jest udowodnienie, a rzeczą sądu ustalenie, iż naruszenia te stanowią w konkretnym wypadku działania na szkodę interesu publicznego zarówno w sferze przedmiotowej, jak i podmiotowej …”

  Swego czasu podróżnik Wojciech Cejrowski rozpropagował pismo pana Jana, który de facto korespondował ze Strażą Miejską we Wrocławiu, podając je jako wytwór własnych prawników, w którym to piśmie wnioskodawca wzywa do przedłożenia wielu wyssanych z palca dokumentów, informując w ostatnim akapicie o chęci złożenia doniesienia do prokuratury z art. 300 kodeksu karnego i NIKT nie pokusi się o sprawdzenie, o czym w istocie traktuje ten nieszczęsny art. 300 kk 🙂
  Ośmieszają się kolejni naśladowcy, niewolników trzoda (o imitatores!).
  A tymczasem pan Jan na profilu społecznościowym podróżnika pisze tak: ” Wracając jeszcze do prawników Pana Wojciecha, to mam dobrą dla niego radę. Niech ich zmieni czym prędzej – prawo się już zmieniło i jeśli jakikolwiek prawnik na dzień dzisiejszy podesłał MOJE pismo, to lepiej, żeby zajął się hodowlą marchewki niż sprawami prawnymi…”…

  Jedna cenna uwaga: by “wybronić” się przed odpowiedzialnością nie wystarczy wysłanie śmiesznego pisma. To akurat dla osoby znającej się na prawie (vide supra, na orzeczenia Sądu Najwyższego i to, co wam doradza autor…) jest naiwność 🙂

  0
  • Avatar marcin

   Życzę strażnikowi wrocławskiemu – aroganckiemu jak większość opłacanych przez nas niedouczonych i bezczelnych urzędników, zatrudnianych przez lokalnych kolesiów tej czy innej maści – mniej lub bardziej po znajomości, przez lizanie d…py, żeby go usrały wszystkie fotoradary naraz, żeby go urzędasy z drugiej częsci Polski nakarmiły swoimi głupawymi pismami i dały termin odpowiedzi 2 dni, bo po co aż 7.

   0
   • Avatar strażnik.wroclawski

    Nie jest możebne ziszczenie się Twych złorzeczeń, a to z tej prostej przyczyny, iż ja – przemieszczając się po kuli ziemskiej – stosuję się do ograniczeń prędkości, a gdybym nawet jakimś dziwnym zrządzeniem losu został zarejestrowany podczas przekroczenia prędkości, to honor nakazywałby mi przyjęcie grzywny.

    0
    • Avatar rafels

     Cytując Strażnika Złodzieja Wrocławskiego:
     Kolejny absurd: A jeśli już zapłaciłeś mandat, to masz prawo domagać się zwrotu pieniędzy, zadośćuczynienia oraz wymazania z rejestru, ponieważ ukarany zostałeś z rażącym naruszeniem prawa.
     Zgodnie z art. 101§1 kpow prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.

     – jak widać strażnikom zależy żeby karać ponieważ ten kto się złapie to nie może potem odzyskać – doskonale o tym wiedzą. Co znaczy, ze doskonale znają prawą i wiedzą co robią, co też pokazują odpowiadając na wysłane do nich pisma. Znaczy, że liczą na ludzką naiwność. Brak słów na takie postępowanie.

     0
     • Avatar strażnik.wroclawski

      Tak, każdy może złożyć wniosek o uchylenie prawomocnego mandatu karnego, lecz są może go uchylić wtedy jedynie, gdy grzywna została nałożona za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie.
      Jeżeli ktoś przyjąłby mandat za oddychanie, byłby sąd zmuszony mandat takowy uchylić.
      Jeżeli ktoś przyjąłby mandat za morderstwo, byłby sąd zmuszony mandat takowy uchylić.
      Nie jest jednak możliwym uchylenie mandatu, który został nałożony za przekroczenie dopuszczalnej prędkości czy też niewskazanie użytkownika, bo takie wykroczenia zostały stypizowane w kodeksie wykroczeń.
      Z jakiego rejestru miałby być ktoś wymazany? Za wykroczenie nie figuruje się w rejestrze skazanych:)

      0
  • A już się martwiłem, że strażnicy nie czytają.
   Znam to orzeczenie Sądu Najwyższego i w kilku artykułach o nim wspominałem. Po pierwsze jest niezgodne z wykładnią prawa, ponieważ kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia odwołyjąc się do tego artykułu kpk nie każe go stosować wprost ale odpowiednio, a zatem nakazuje stosowanie tych samych praw świadka także w kwestiach wykroczeń.
   Proszę pamietać, że orzeczenia SN nie są żródłem prawa ale wskazówką do jego interpretacji, której niezawisłe sądy nie muszą przestrzegać. To orzeczenie zawierało też zdania odrebne, co jest istotne.
   I właśnie dlatego, pomimo takiego stanowiska SN kilka dni temu Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał, że świadek ma prawo odmówić zeznań by nie obciażać członków najbliższej rodziny. Jest przeze mnie załączony link do artykułu dotyczącego owego wyroku (prawomocnego). Jak Pan Panie strażniku wczytasz się w ten artykuł to zobaczysz, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podzielił moje poglądy co do praw świadka i nieistnienia obowiązku wskazywania sprawcy przez świadka.
   No ale zostawmy kwestię prawa do odmowy zeznań na temat swojej rodziny.
   Dużo ważniejsze jest w tej materii prawo do uchylenia się przez świadko od odpowiedzi na pytanie mogące sprowadzić na niego odpowiedzialność karną.
   O tym nie pouczacie.
   Ba wkręcacie ludzi by przyjeli grzywnę za niewskazanie sprawcy nawet gdy nie pamietają lub nie wiedzą kto był sprawcą lub komu uzyczyli pojazd (a tak często jest bo nie ma obowiązku prowadzenia rejestrów). Tymczasem jak nie wskazuje bo nie pamieta lub nie wie to nie popełnia wykroczenia ponieważ nie ponosi za niepamietanie i niewiedzę nawet winy nieumyślnej (odsyłam do potręcznika dla II roku prawa co to jest wina umyślna i nieumyślna w kk i kw). Nie ma kary bez winy. Więc nie będąc sprawcą wykroczenia “niewskazania sprawcy” nie mogą być karani grzywną.
   Nakładając więc grzywne na taką osobę i namawiając do jej przyjecia popełniasz Pan Panie strażniku przestępstwo “wrobienia” czyli ścigania osoby oczywiscie niewinnej z art. 234 kk (idziesz za to siedzieć nawet na 3 lata).
   Ale idźmy dalej, gdy osoba nie wie, nie pamieta lub chociaż nie jest pewna to wskazując jako sprawcę inną osobę naraża się na odpowiedzialność karną za przestepstwo fałszywego oskarżenia (nawet o wykroczenie – co stoi jak wół w kk) gdyby się okazało, że osoba ta czynu nie popełniła a wskazujący wskazał ją wiedząc że nie wie, nie pamieta lub nie jest pewny. A to Panie strażniku znów “wrobienie” czyli 234 kk.
   Ba gdy świadek ma uzasadnione obawy, że może wskazać niewinnego i odpowiadać za to karnie ma prawo bezkarnie się uchylić od odpowiedzi na takie pytanie. Bezkarnie! czyli możecie mu za to “skoczyć” manie majster, sorry Panie strażniku. A gdybyście próboiwali go za to karać to ładujecie się nie tylko w 234 kk ale także w naduzycie władzy z 231 kk gdzie możesz beknąc też do 3 lat.
   Mało tego, wzywając każdego świadka już w wezwaniu musicie go o tym pouczyć – a tego nie robicie. Bo Panie Strażniku z Wrocławia gdy nie pouczycie a by kogoś wskazał lub nie wskazał to ani on ani ta osoba którą wskazał bez świadomości swojch praw do niewskazywania nie może za to ponosić ujemnychy skutków procesowych. A więc, gdy niepouczony świadek wskazuje a wy na tej podstawie ścigacie i karzecie wskazanego to znowu popełniacie przestepstwa z 231kk i 234 kk.
   A jeśli otrzymujecie pismo, w którym osoba wzywana was o tym informuje a wy dalej swoje, to już nie ma złagodzenia kary za przestepstwo z winy nieumyślnej tylko jest premedytacja (wina umyślna bez ewentualności) i powinniście dostać te 3 lata.
   A jeszcze gdy te machlojki i przestepstwa wykorzystujecie na wielką skalę do wymuszania płacenia kar, grzywien, mandatów przez osoby zastraszone to jeszcze wchodzi przestepstwo oszustwa.
   Wszystko to napisałm w jedny z artykułów. Więc idź człowieku i lepiej nie popełniaj przestepstw bo kto wie, byc może dzieki uświadomieniu przeze mnie ludzi niedługo za nie bekniesz.

   0
   • Tomek ale o co chodzi? Przecież straszmkom chodzi tylko o to, aby każdy się opłacił. Kiedyś to się nazywało myto za przejście przez most a teraz nazywa się fotoradar za przejazd za terytorium gminy. Ot i wszystko. No jeszcze różnica taka, że kiedyś strasznicy mieli maczugę a teraz udają że mają prawo. A jakie prawo mają to NIK się już wypowiedział panie strasznik wrocławski K***** mać.

    0
   • Avatar strażnik.wroclawski

    Ależ czytamy, czytamy, powodowani ciekawością, bo w myśl porzekadła “o imitatores servum pecus” (o naśladowcy, niewolników trzodo!) zdarzają się osoby, które nadsyłają podsuwane im “gotowce”, stąd i chęć sprawdzenia, skąd też oni TO biorą;)
    My nikogo nie zmuszamy do przyjęcia grzywny. Każdy ma wolną wolę, a będąc pouczonym o prawie do odmowy przyjęcia grzywny, ma możność prezentowania swych racji przed obliczem niezawisłego sądu.

    0
    • Avatar A.K.

     [i]o naśladowcy, niewolników trzodo![/i] Jest w tym kraju drogi strażniku zwierz obrzydliwszy niż zwykła mleczna czy mięsna trzoda chlewna. Są to hieny i innego rodzaju bydlaki wycierające sobie pyski po sytym żarciu drogimi chusteczkami kupionymi za podatki naśladowców.Z resztą jak ulał porzekadło pasujące do was strażników gminnych i innych i o ile jesteś jakimś strażnikiem a tak ładnie operujesz polszczyzną znaczy tylko tyle ,że niepotrzebnie tu piszesz trzoda potrzebuje gotowców ona cię nie zrozumie. Swoją drogą jakie to szlachetne tak się pokazać jako stróż prawa jesteś niczym John Wayne w starym dobrym westernie z podniesioną głową spacerujesz środkiem miasta. Znajomi i rodzina mają szczęście bo mając taką straż przy boku z pewnością świecą przykładem oraz poszanowaniem artykułów i paragrafów

     ps

     przykład z BMW pokazuje twoją ignorancję umysłową. Takim typom co robią takie wypadki twoje fotoradary są obojętne.

     Odpowiedzialną służbą do kontroli prędkości i regulacji ruchu jest policja drogowa a nie ITD a już z całą pewnością nie służy do tego formacja nieudaczników życiowych zwana strażą gminną ona powinna nagrywać srające psy i szczających na siedzibę straży gminnej gimnazjalistów

     0
 157. Avatar marcin

  Panie Tomaszu!
  Przepraszam, żebym dobrze zrozumiał: jeżeli SG przysłała mi pismo z moim niby zdjęciem i wzór oświadczenia o sprawcy, ale nie widzę na nich żadnych pouczeń, to właśnie o te dokumenty bez pouczeń chodzi?
  Dalej – zadałem im pytania (poleconym) za Super Ekspressem i nie odpowiedzieli na nie, tylko przysłali notatkę urzędniczą o tym, że nie wskazałem w ciągu 7 dni sprawcy wykroczenia i co mi w związku z tym grozi.
  Co robić?
  No i czy będę musiał jechać przez pół Polski jako świadek, jak podadzą mnie do sądu? Ale realnie! Nie chcę dostać od sądu 5000 zł grzywny, bo mnie ma to nie stać. A mandat to tylko 100 zł. Tu jednak człowiekiem rządzi strach przed utratą dużej kasy. Więc – co robić???

  0
  • Avatar strażnik.wroclawski

   Polecam lekturę moich wypowiedzi:)
   “Do sądu, do sądu!” – zawołać może Autor, ale ostatecznie nie on zostanie skazany:)
   Ile warte są porady udzielane na tym forum, widać jak na dłoni…

   0
 158. Art. dla Pana strażnik.wrocławski coby nie był taki pewny swoich wywodów http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14652244,Kasacja_ws__fotoradarow_w_Sadzie_Najwyzszym___Straze.html#BoxSlotII3img
  Dopóki SM i SG będzie nieuczciwa wobec nas czyli będzie ustawiać fotoradary niezgodnie z instrukcją, będzie spać lub dłubać w nosie 100 metrów dalej od radaru schowana i nie pilnować czy prawidłowo wykonuje pomiar tym samym nas oszukiwać i wyłudzać pieniądze co jest udowodnione dziesiątkami filmów na YouTube dopóty będziemy z Wami walczyć, nie dawać sie naciągnąć i omijać prawo!!!

  0
  • Avatar strażnik.wroclawski

   Mnie też zadziwia używanie przez SM fotoradarów stacjonarnych. Czyste szaleństwo! Skoro ustawa prawo o ruchu drogowym jasno określa kompetencje (zamontowane w pojeździe i przenośne), to po co niektóre jednostki używają stacjonarnych? Dziwne. My tego nie robimy.

   0
   • Avatar w

    czy jesli sie zglosze do was – straz miejska wroclaw i jak czlowiek wytlumacze dlaczego sie spieszylem i dostalem zdjecie ze skody jak przypuszczam, to moge liczyc na lagodniejszy mandat ?

    0
    • Avatar strażnik.wroclawski

     Rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien w dziale dotyczącym przekroczenia dopuszczalnej prędkości przewiduje “widełki”. Funkcjonariusz nakładając mandat zawsze może sięgnąć do tej dolnej stawki. Zapraszam serdecznie.
     Wbrew pozorom nie jesteśmy wilkami w owczej skórze, lecz miłymi ludźmi, oddanymi sprawie poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich – użytkowników dróg.

     0
     • Avatar w

      na zdjeciu zupelnie nie widac kierujacego – refleks slonca od szyby, to tak na marginesie 😉 72 km/ h na 50 – 4 pkt i 200 zl , z kim tam najlepiej rozmawiac ? 🙂

      0
  • Tak jest, sąd apelacyjny potwierdził wszystkie moje argumenty, nawet te, które wydawały się wbrew wykładni Sądu Najwyższego dotyczące ochrony najbliższych świadka nawet przy wykroczeniach. A zatem mamy potwierdzenie, że możemy odmówić wskazywania członków rodzin.

   0
   • Avatar K

    Tak, ale to jest gdy:
    “- Nie wolno zmusić właściciela auta, by wskazał, kto siedział za kierownicą i przekroczył prędkość, jeżeli nie widać tego na zdjęciu z fotoradaru ”

    A co w przypadku gdy widać na zdjęciu, kto z rodziny siedział za kierownicą ?
    Pozostaje tylko prawo odmowy składania zeznań jako świadek?

    0
 159. Witam,mój problem jest wydaje mi się znikomy.Ale lepiej dmuchać na zimne. 22.09.2013r przyszedł list polecony który zaznaczam odebrał mój tato .List od inspektor transportu drogowego chodzi o nieuszczenie opłaty elektronicznej sam. ciężarowy master do 3,5tony+laweta z dnia przejazdu 12.03.2012 .JEŚLI MINĘŁO 180dni a minęło 1,5roku .Mieszkam w Niemczech i nie pamiętam zdarzenia. Nie mam pojęcia kto kierował?Przedawnienie? Co mam zrobić??? Proszę o pomoc?

  0
 160. Avatar Piotr

  Witam Panie Tomaszu, za Pana poradą wysłałem odpowiedź do straży miejskiej o tym że nie zostałem pouczony, co za tym idzie nie moge byc ukarany. Dokładnie to samo pismo co ma Pan we wzorach dla osób zalogowanych. w tym momencie otworzyłem list z odpowiedzią i w nim widnieje tak informacja: że nie zastosowałem się do prawa i nie wskazałem osoby prowadzącej, dlatego odstępują od przesłuchania mnie i wysyłają ponowienie do wskazania kierowcy. Oraz dołanczają szereg pouczeń o których Pan pisał. Co robić dalej? Podziekowac im za list i odesłać informację że teraz te pouczenia mogą sobie wsadzić czy jak? Przydała by sie znów Pana pomoc

  0
  • Avatar Piotr

   Przepraszam że pisze komentarz pod komentarzem, ale na tej kartce z pouczeniami (do podpisania) jest zdanie które mówi: Z treścią pouczeń o uprawnieniach i obowiązkach zostałem zapoznany, zrozumiałem jego treść. Potwierdzam odbiór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia przy pierwszym przesłuchaniu. Wynika to z tego że chca mnie naciągnąć na podpis że niby wczesniej pouczono.

   0
 161. Avatar strażnik.bytomski

  Tomaszu Parol kiedy zrozumiesz, że nawijasz makaron na uszy biednym ludziom nie mającym zielonego pojęcia o przepisach prawa i umiejętności ich stosowania w poszczególnych sprawach? Jest to żenujące!

  Strażniku.wrocławski ludzie tu obecni nigdy nie pojmą istoty rzeczy. Pozdrawiam Cie.

  0
  • Zrozumieją walenie w hu..ja strażników odnośnie pomiarów prędkości i nieznajomości prawa, a tym samym wyłudzania pieniędzy od biednych ludzi. Ty może nie działasz wbrew przepisom, ale wielu Twoich kolegów po fachu tak!!!

   0
  • Sąd już dwa razy, w tamtym tygodniu we Wrocławiu (apelacyjny) i w Bydgoszczy (rejonowy) podzielił moją argumentację uniewinniając osoby, które się powołały na zarzuty przeze mnie przedstawione.
   Żenująje więc są wpisy strażników, którzy trudnią się procederem wyłudzania pieniędzy na masową skalę popełniając masę przestępstw kosztem obywateli.
   Nerwy nic nie dadzą, to się musi skończyć.

   0
 162. Avatar Ania

  Witam, otrzymałam wezwanie do stawiennictwa w Straży Miejskiej w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia w sprawie przekroczenia prędkości w lutym 2013 (już ponad 180 dni minęło). Zadzwoniłam do Straży Miejskiej pytając po co mam się stawiac, jesli i tak nie moge już ja (ani nikt inny) być ukarany mandatem, bo minęlo 180 dni od wykroczenia. Poinformowano mnie, że nadal ukarać mnie może sąd – jeśli się stawię i przyznam, sprawa o ukaranie zostanie skierowana do sądu. Jesli się nie stawię, sprawa również zostanie skierowana do sądu (a ja dostanę jeszcze mandat za nie stawienie się). Czy tak rzeczywiście jest, czy sad nadal może ukarac po 180 dniach? Straznik poinformował mnie równiez, że jesli się stawię i powiem, ze nie wiem czy to ja (na zdjęciu z fotoradaru), to oni to stwierdzą sami i skierują wniosek o ukaranie mnie. Czy i tak moze być? Co zrobic w takiej sytuacji. Dziekuje i pozdrawiam.
  Dodam, ze na wezwaniu jest pouczenie: osoba, w stosunku do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie ma prawo odmówic złożenia wyjasnien oraz złożyć wnioski dowodowe (pouczeń jest w sumie 8 punktów, ostatni mówi, iż ” obwiniony uzyskuje prawo wglądu w akta sprawy na etapie sądowym, w związku z czym brak jest podstaw prawnych zobowiązujących do wczesniejszego wysyłania zdjęć wykonanych przez urządzenia rejestrujące).

  0
  • SM ma 30 dni na wysłanie pisma. Po tym terminie, jeżeli chce dalej dochodzić ukarania musi sprawę przekazać do Policji bo tylko Policja może skierować sprawę do sądu. Problem jest w tym, że wówczas ewentualna grzywna i inne kwoty trafią do budżetu Państwa a nie do budżetu gminy. W związku z tym SM “nie opłaca się” przekazywać spraw do policji. Przede wszystkim nikt nie ma obowiązku samooskarżać się, a de facto taka zaistniałaby sytuacja, gdybyś poszła do SM i się przyznała. Oczywiści SM pisze co im tylko się podoba, żeby nastraszyć ludzi, żeby tylko zgarnąć pieniądze. Według ks. Tishnera są trzy prawdy: prawda, półprawda i gównoprawda. I tym trzecim rodzajem prawdy posługuje się SM.

   0
   • PeterTomFSO PeterTomFSO

    A ile czasu SM ma na ponowne wysłanie pisma jeżeli przy pierwszej próbie doręczenia nie było mnie w domu i nkogo nie upoważniłem do odbierania pism poleconych. Pierwsze pismo było wysłane 15.07.2013 ,a drógi raz pismo dostarczył mi już strażnik z mojego miasta 30.09.2013.
    Dodam, ze jest to WEZWANIE do wskazania osoby, która kierowała pojazdem.

    0
   • Avatar strażnik.wroclawski

    Nieustannie zachodzę w głowę, skąd Wy – mili panowie z ciężką nóżką i trwożliwością w sercu przed odpowiedzialnością za popełnione uczynki – bierzecie te informacje odnośnie stanu prawnego? Wysysane są one z palca?
    Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
    Art. 54.
    § 1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie, Policja przeprowadza czynności wyjaśniające. Czynności te w miarę możności należy podjąć w miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu i zakończyć w ciągu miesiąca.

    W miarę możności, a zatem nie jest to zakończenie obligatoryjne, zwłaszcza wtedy, gdy właścicielem pojazdu jest leasingodawca, użytkownikiem osoba prawna,która przekazała pojazd pracownikowi, a ten z kolei żonie.
    Stąd też strażnik, uprawniony z mocy ustawy o strażach gminnych do prowadzenia czynności wyjaśniających ma rok czasu na ich prowadzenie. Jeżeli prezes sądu w ciągu roku od chwili popełnienie wykroczenia wszcznie postępowanie, uzyskiwany jest kolejny rok na wydanie wyroku.

    Każdy funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywien (tak strażnik jak i policjant) ma 180 dni na nałożenie grzywny w przypadku zarejestrowania wykroczenia przez urządzenie pomiarowe.
    art. 97 ust. 3 kpow:
    Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, 90 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2, oraz 180 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 3.

    Kiedy ktoś na drodze rozjedzie Wasze dziecko i ucieknie z miejsca zdarzenia, a policja trafi ostatecznie do niego, ten będzie się śmiał funkcjonariuszom w oczy i Wam również, bezczelnie oświadczając: to nie ja i nie powiem, kto Wam zabił dzieciąteczko, bo naraziłbym na odpowiedzialność karną osobę dla mnie najbliższą;) Będziecie w bezsilności zaciskać pięści i zęby, ale przecież to wy sami podsuwacie tym, którzy zabijają na drogach, idealny sposób wyjścia z opresji… Tak, to krótkowzroczne, ale nie wszyscy posiedli tę oto mądrość, oczywistą już w starożytności: quidquid agis prudenter agas et respice finem (cokolwiek czynisz czyń roztropnie i patrz, jaki to przyniesie finał…).

    Sąd Okręgowy we Wrocławiu (nie Apelacyjny – Autor strony powinien umieć odróżnić Sąd Rejonowy od Okręgowego czy Apelacyjnego…) utrzymuje w mocy wyroki skazujące Sądu Rejonowego, uchyla również te uniewinniające z zarzutu postawionego z art. 96§3 kw. Nagłośniono jeden wyrok, robiąc szum medialny i wodę z mózgu odbiorcom.

    0
    • Manipulacje, erystyka i sofizmaty – ot domena Strażnika. Tymczasem artykuły nie są pochwałą piractwa drogowego, ba namawiam nawet strażników by zamiast bezprawnie łupić obywateli zza biurka za przekroszenie prędkości o 8km/h udali sie osobiście na drogi lub ulice by osobiście walczyć z beprawiem na drogach.

     Wykroczenia dokonywane przez obywateli nie mogą usprfawiedliwiać przestępstw strażników, którzy sami nóżkę mają nie lżejszą.

     Nagłośniono dwa wyroki gdyż tylko w tych dwóch powołano się na bezprawie strażników które opisałem… Po prostu z czasem przestanie się wam udawać, a niedługo być może nagłośnimy pierwszy wyrok skazujący Strażnika Miejskiego za przestepstwa nadużycia władzy, fałszywego oskarżenia i oszustwa.

     Rozumiem, że te przestępstwa szanowny Strażnik Wrocławski usprawiedliwia. Opanuj się człowieku

     0
    • Avatar A.K.

     “cokolwiek czynisz czyń roztropnie i patrz, jaki to przyniesie finał…” tak strażniku zgadza się. Efektem uradarowienia Polski jest to ,że normalny człowiek nie myślący o rozjeżdżaniu dzieci nie ma czasu obserwować zbliżające się dzieci do pasów bo on strażniku obserwuje pobocze na wysokości 4m oraz swój licznik. Za to gratuluję logiki mówiącej ,że ktoś przyzna się do rozjechania dziecka tylko dlatego ,że machniesz mu broszurką z paragrafem gdzie stoi, że na żądanie władz ( w tym oczywiście groźnego strażnika miejskiego lub gminnego) sprawca rozjechania dziecka przyzna się do rozjechania dziecka. To by wyglądało może tak :

     – mamy poszlaki wskazujące ,że to pan rozjechał dziecko
     -nie to nie ja!
     – zgodnie z art tatata paragraf trlalala żądam wskazania winnego mamy dowód,że to pański samochód brał udział w zdarzeniu
     – aaaa to przepraszam nie wiedziałem ,że muszę wskazać winnego OK więc
     winnym jest………..

     to jest dobry przykład on pokazuje o co wam towarzyszu erudyto chodzi. Przykład najlepszych zastosowań socjotechniki: zrównać problem przekroczenia prędkości przy stodole sołtysa o 16km/godz z kretyństwem co niektórych bezmózgów za kierownicą.

     0
    • Avatar Antystrażok

     Szanowny strażniku wrocławski
     Nie trzeba zbyt długo polemizować z Tobą, wystarczy przejrzeć liczne wyroki sądów z wielu miast, gdzie wyraźnie w uzasadnieniach umorzenia postępowania lub uniewinnienia obwinionego z ( art 96 paragraf 3 ) jest wskazywane uchybienie straży miejskich i gminnych, które bezmyślnie kierują wnioski o ukaranie za ” niewskazanie ” a zwyczajnie nie są do tego uprawnione, ponieważ ich kompetencje wskazane literalnie w ustawach nie dają im takich możliwości. Faktycznie jest tak, że w małych miejscowościach sądy zazwyczaj orzekają pomimo tej wiedzy o winie obwinionego, zapewne wstyd kolegów od wódeczki krytykować, ale już niezależne sądy odwoławcze masowo te wyroki obalają. Poczytaj więc, nawet Wasze fora zawodowe, gdzie łzy się z tego powodu Twoi koledzy wylewają, oraz opublikowane uzasadnienia wyroków, będzie Ci łatwiej zrozumieć o czym tu dyskutujemy. Swoją drogą to dosyć ciekawe – strażnik miejski a prawo ma w poważaniu… Co zaś do ” łamania prawa ” przez kierowców i konsekwencji, to dosyć śmiesznie brzmi biorąc pod uwagę w jaki sposób zdjęcia są robione – chyba co setne lub rzadziej z aparatu ustawionego prawidłowo i zgodnie z instrukcją producenta. Trzymaj się ciepło

     0
 163. Avatar Łukasz

  SPRAWA ZAISTE NIETYPOWA.

  W DNIU DZISIEJSZYM TJ. 26.092013 DOSTAŁEM WEZWANIE NA KOMISARIAT POLICJI NA PRZESŁUCHANIE W ZWIĄZKU Z WYKROCZENIAMI POPEŁNIONYMI 15CZERWCA 2013ROKU…

  A więc minęły 3 miesiące od dnia w którym rzekome wykroczenia popełniłem, mianowicie zarzuca mi się:

  – niestosowanie się od znaku zakaz zatrzymywania

  – poruszanie się pojazdem bez świateł ;

  – niezatrzymanie sie do kontroli na wezwanie funkcjonariusza.

  Zaraz wyjaśnię istotę popełnienia pierwszych dwóch wykroczeń, ale to trzecie o niezatrzymaniu to jakieś żarty ( ! ! ! )

  15 czerca o godzinie 21.30 pamiętam dokładną godzine ponieważ podjechałem pod sklep zaraz przed zakmnięciem aby zakupić papierosy. Samochód zaparkowałem
  przed sklepem gdzie od około 2 miesięcy ustawiono znak b-36 zakaz zatrzymawania.

  Wychodzę ze sklepu wsiadam do auta odpalam silnik ruszam ( ruszyłem dwa metry i wtedy włączyłem światła miajania – auto parkowało na swiatłach pozycyjnych) z naprzeciwka nadjeżdża radiowóz Nissan Patrol. Wymijamy się , wyjeżdżam z rynku – czyli okazuje się że nie mieli nic przeciwko temu że ruszyłem bez świateł te 2 metry i że stałem na zakazie przed moment- ( choć nie mam pewności że byli już w polu widzenia jak wsiadałem do auta )

  Przejeżdżam z normalną predkością odcinek 300-350 metrów na pobliski parking gdzie zaparkowanych jest kilka aut – gaszę silnik opuszczam pojazd. Przechodzę przez jezdnię wchodze na podwórko do znajomych i widzę jak nadjeżdża radiowóz ten sam który mijałem wyjeżdżająć z rynku- nic sobie z tego nie robiąć po pół godzinnej wizycie u znajomych wsiadam do auta i jadę do domu oddalonego 900 metrów od parkingu. Zostawiam auto na posesji i kieruję się w kierunku PUB-u na rynku by spędzić czas z siostrą i znajomymi. Ponieważ mieszkam z 79-letnim dziadkiem którym sie opiekuję , odwiedza nas moja mama która mieszka przy tej samej ulicy a ja zameldowany jestem w domu dziadka – mama oznajmi mi że po godzinie 22.00 tego feralnego wieczoru przyejchała Policja i obudziła dziadka pukaniem do drzwi z pytaniem czy mieszka tu kierowca tego pojazdu. Sprawdzili po numerach rejestracyjnych adres zamieszkania. Ok.

  >>> To absurdalne oskarżenia że niie zatrzymałem się do kontroli bo jestem w 100% pewien,że nie było jakichkolwiek sygnałów ani znaków ze strony policjantów abym się zatrzymał.

  JAK MAM się bronić? ? ?

  PROSZĘ O POMOC.

  P.S. po kilku dniach gdy dowiedzialem się że policja przyjechala do domu i nachodzi dziadka byłem mocno zdenerwowany – dowiedziałem się jaki policjatn wtedy był na służbie bo chciałem złózyć skargę. Dałem sobie spokój

  Teraz mijają 3 miesiące i to oni chcą mnie szmacić po sądach…

  POMOCY !

  0
 164. Uprzejmie informuję, że dziś się dowiedziałem, że Sąd w Bydgoszczy uniewinnił kolejną osobę, która broniła się przed mandatami korzystając z argumentów i dokumentów znajdujących się w tym artykule i następnym.

  0
  • Panie Tomaszu, jest na to jakiś oficjalny news w internecie?

   Ponad to Panie Tomaszu jak mam odp. na kolejne wezwanie o wskazanie użytkownika auta przez straż gminną nt mandatu. Kiedy to za pierwszym razem wysłałem im pakiecik stworzony przez Pana? dosłali mi również szereg pouczeń które im wymieniliśmy wcześniej:)

   0
   • Ogłosiłem na fb, news potwierdzony przez osobę którą to dotyczyło. Wzory dokumentów i argumenty nie zabezpieczą nas przed działaniem bezprawnym, ale zabezpieczą nas prawnie.
    Po otrzymaniu pierwszej odpowiedzi Strażnicy Miejscy, którzy idą w zaparte popełniają od tej chwili przestępstwa z 231 i 234 kk z winy umyślnej (za co mogą dostać 3 lata) oraz przestepstwo oszustwa 286 kk (czyli występek z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim) na dużą skalę (wielka ilość pokrzywdzonych) za co mogą dostać nawet 8 lat.
    Zachęcam do złożenia zawiadomienia o przestepstwie do Prokuratora Generalnego na te osoby co się podpisuja pod kolejnymi wezwaniami (pomimo, że już wiedzą jak łamią prawo – bo się dowiedzieli z naszego pierwszego listu) i słać kopie złozonych zawiadomień wraz z kopiami dowodu nadania do tych SM – to w celach wychowawczych, by już nie brnęli w kolejne przestepstwa i zaczęli naprawiać wyrządzoną szkodę.
    Ich przestępstwa omówione zostały tu https://3obieg.pl/fotoradary-jestesmy-pokrzywdzonymi i tam też podpowiedzi jak takie zawiadomienie stworzyć. Przyjaciąłom co wsparli portal mogę podesłać wzór.

    0
    • Avatar Ania

     Witam,
     Czy mogę prosić o przesłanie takiego wzoru zawiadomienia? Pisałam już do Państwa emailowo wraz z potwierdzeniem wpłaty darowizny… jednak pomocy nie otrzymałam.

     0
     • Mogło tak się zdarzyć otrzymuję masę maili, czasem nie zauważę. Proszę wysłać jeszcze raz dzisiaj lub jutro. Pozdrawiam

      0
 165. Jeszcze jedno pytanie. Co z fotoradarami stacjonarnymi wpiętymi do systemu CANARD – czy SM może wysłać wezwanie na podstawie zdjęcia z takiego FR?? Przeczytałem już kilka opini i artykułów o tym i sie okazuje, że NIE mogą. Dodatkowo jak wynika ze zdjęć w niżej załączonym linku FR jest ustawiony na łuku jezdni co jest nie zgodne z jego instrukcją.
  http://antyradary.phi.pl/mapa_fotoradarow/f/wapnica.htm

  0
 166. Avatar Tomasz

  Witam Panie Tomaszu.Ja też mam pytanie do Pana odnośnie mandatów z SM.Dostałem ich ostatnio 6 lub 9 bo już nie których nie odbieram.chciałbym sie upewnić czy SM moze zrobić mi fotkę po za terenem zabudowanym oraz czy może obciązyć mnie mandatem z fotoradaru stacjonarnego?Gdzieś w podobnych artykułach naczytałem się ze SM może robic w terenie zabudowanym tylko fotki z urządzeń wystawianych przy drodze (kosz) lub bezpośrednio z pojazdu a po za terenem zabudowanym nie może chyba ze dostanie zgodę komendanta Policji ale to znowu ogladając film Pana EMILA jest wbrew przepisom o ruchu drogowym.Co mam robić.Odbierać te listy i odpisywać czy po prostu je “olać”i czekać az wezwą mnie na sprawę do sądu?zastanawiam się czemu skoro pracodawca wskazał konkretnie mnie i pisma przyszły już na moje nazwisko to w listach nie ma konkretnego mandatu tylko znowu 3 tradycyjne formularze o przyznaniu sie nie wskazaniu osoby i pokryciu mandatu o 100zł droższego ale bez punktów?zastanawiam się czy w obecnej dobie wiecznego braku pieniędzy w budzecie państwa ja jako winowajca nie powinienem zaplacic np.droższego mandatu by wspomóc rzad ale bez punktów karnych(bo nie o te punkty tak naprawdę chodzi a o kasę do budzetu-prawda?)no i czy warto zabierać prawa jazdy nie kiedy jedynym zywicielom rodziny a potem jeszcze dopłacać z rządowej kasy za ich roczne utrzymanie bo bedą powiedzmy na zasiłkach lub będą ciągnąc kasę z MOPSu.Proszę o odpowiedź.Pozdrawiam

  0
 167. Tym razem piszę o mandatach za złe parkowanie https://3obieg.pl/wyrzuc-mandat-za-zle-parkowanie
  I nie dziwcie się, że system się broni a Strażnicy Miejscy nie poddają łatwo. Ta wyłudzana kasa to być albo nie być tych instytucji i pieniądze z których dostają pensję. Dlatatorzy ego wolą zachowywać się jakby nigdy nic.
  Do czasu, gdy prokuratorzy przeciwko funkcjonariuszom zaczną działać na całego a sądy będą masowo uniewinniać ludzi. Kto ma odwagę niech robi swoje. Ja nie tylko o tym piszę ale też ćwiczę na sobie.
  Pozdrawiam

  0
 168. Avatar Kamel

  Ja też ćwiczę na sobie i co dziwne coś zaczyna się zmieniać.
  Po tym jak wystosowałem odpowiednie pisma moja sprawa w SG w Rzeczenicy “utknęła”.

  Po niewskazaniu komu powierzyłem pojazd otrzymałem pouczenie przedsądowe ze SG informujące mnie o jaki czyn zostanę obwiniony.
  Odpowiedziałem stosownymi formułkami Pana Tomasza plus złożyłem zawiadomienie do Prokuratury Generalnej o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez funkcjonariusza publicznego, o czym też poinformowałem SG.
  Kilka dni po wysłaniu pisma stan mojej sprawy na stronie internetowej SG został zmieniony na: ” Straż Gminna w Rzeczenicy prowadzi czynności wyjasniające w tej sprawie. W celu zakończenia sprawy prosimy o kontakt.” i trwa to już 3 tygodnie…

  Dodatkowo dzisiaj otrzymałem informację z Prokuratury Geberalnej o przekazaniu sprawy do właściwej jednostki celem dalszego postępowania.

  Będę informował o dalszych wydarzeniach

  pozdrawiam

  ,

  0
  • Avatar Kamel

   Dodatkowo- akcja Pana Tomasza zaczyna być coraz bardziej popularna i spowodowała ewolucję w strażach gminnych. Mój znajomy otrzymał ostatnio “zdjęcie pamiątkowe” od sg z tego samego województwa i do standardowych wezwań zaczęli dołączać dodatkową karteczkę z pouczeniami o prawach podejrzanego / na marginesie nadal nie informują o prawach świadka…/

   0
  • Avatar Iwa

   Kamel, zaciekawiłeś mnie, gdyż też mam pisma z SG w Rzeczenicy, chętnie bym porównała przebieg:-)
   Ja po wysmarowaniu 3 stron, głównie opierających się na tutejszych radach, otrzymałam pismo zatytułowane – notatka urzędowa, w którym informują mnie, ze odstępują od przesłuchania w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia. Dalej informują, ze przysługuje mi prawo wysłania wyjaśnień na piśmie w terminie 7 dni; a dalej przedstawiają, iż mogę być obwiniona o nie wskazanie komu powierzyłam pojazd. Do tego dołączyli druk oświadczenia do wyjaśnień, które mnie zszokowało – poza wszelkimi danymi osobowymi, chcą znać moje dochody miesięczne, stan majątkowy, miejsce pracy, stan cywilny, liczbę dzieci itp. To już jakiś absurd – takich danych podawać nie zamierzam!
   Oczywiście do mojego pisma nie odnieśli się w ogóle, brak tez jakichkolwiek pouczeń. Biorąc pod uwagę użyte zwroty “przysługuje mi prawo do wyjaśnień”, “mogę być obwiniona o czyn” – wynika jakbym nie musiała robić nic. Mam wrażenie, ze ktoś chce w ten sposób wyciągnąc ode mnie wskazanie sprawy.
   Proszę napisz jak to wyglądało u Ciebie i doradź co robić dalej – coś odpowiedzieć powinnam.

   0
  • Avatar Piotr

   Ja zrbiłem dokładnie tak samo i też czekam na odpowiedź prokuratury podzielę się informacjami

   0
 169. Panie Tomku wysłałam dzisiaj na Pana adres oraz adres redakcji opis mojej sprawy – samochód zarejestrowany TYLKO na mojego męża, a wezwanie przychodzi na mnie (?). Podejrzewam, że trafili do mnie tylko i wyłącznie na podstawie przypuszczeń i porównania zdjęć, jednak będę wdzięczna za odczytanie wiadomości i pomoc.
  Do maila dołączyłam scany wszystkich pism wraz z powiedzeniem wpłaty póki co symbolicznej darowizny (jest przed 10-tym) ;-), ale w przypadku naszej wygranej, przeleję równowartość mandatu 🙂

  0
 170. Avatar Jerzy

  Witam, chętnie dowiedziałbym się, jak walczyć z procederem SM: typowa dzielnica Warszawy, brak parkingów, parkujące samochody wszędzie. W nocy przyjeżdża SM i wywozi samochód na parking Chmielna 73. Jest to metoda wymuszenia opłat, które kształtują się tak: mandat – 100 zł, opłata za holowanie: ponad 750 zł, 49 zł/dzień parkowania. Uzasadnienie: “parkowanie wzdłuż linii ciągłej”.
  Oprócz tego strata czasu w śmierdzącej poczekalni SM, w moim przypadku 2x po 3-4 godziny.

  0
 171. Avatar Michał

  Witam serdecznie

  Nie wiem, czy taki przypadek już został przedstawiony, więc pozwolę się nim podzielić.
  Otóż otrzymałem wezwanie do wskazania osoby, która przekroczyła prędkość na drodze krajowej nr 5 na wysokości Prusic. Wraz z pismem otrzymałem również zdjęcie (niewyraźne, ale numer rejestracyjny i model samochodu widać).
  Jakie prawo ma Straż Miejska do “łupienia” kierowców poza terenem zabudowanym i to w dodatku z fotoradaru stacjonarnego?
  Z tego co przeczytałem, SM może korzystać tylko i wyłącznie z fotoradarów przenośnych na terenie zabudowanym i to za zgodą Komendanta Policji. Kto popełnił błąd? SM, która nie może korzystać z fotoradarów stacjonarnych a zasłania się zgodą, czy Komendant, który nie zna przepisów?

  0
 172. Avatar Michał

  Oto odpowiedź na moje zapytanie:

  “Straż Miejska w Prusicach obsługuje fotoradar stacjonarny w miejscowości
  Prusice, który jest własnością Gminy Prusice. Zgodę na zainstalowanie masztu
  dla fotoradaru przy drodze krajowej nr 5 (obwodnica Prusice) w rejonie
  skrzyżowania z drogą powiatową do Obornik Śląskich wydała Generalna
  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu zgodnie z pismem o
  sygnaturze GDDKiA O/WR – Z-2-ak/409/5/222/2008. Straż Miejska w Prusicach
  jest w również w posiadaniu pozytywnej opinii dotyczącej lokalizacji
  urządzenia rejestrującego znajdującego się przy skrzyżowaniu drogi krajowej
  nr 5 (Poznań-Wrocław) i drogi powiatowej nr 1348D na podstawie § 2 ust. 1
  pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
  dnia 14 marca 2013 roku
  – w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania
  pomiarów przez urządzenia rejestrujące ( Dz. U. z 2013 r. poz. 366) wydaną
  przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu zgodnie z pismem o
  sygnaturze R-I-0151-307/13.
  W przypadku instalacji nowych urządzeń rejestrujących, mają zastosowanie
  przepisy art. 20b i 20 c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
  publicznych ( Dz. U. z 2007 r . Nr 19 poz 115, z późn. zm.) – dodane ustawą
  z dnia 29 października 2010 roku. O zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym
  oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.Nr 225, poz.1466). Zgodnie
  z tą regulacją, zarządca drogi lub straż gminna (miejska), instaluje lub
  usuwa stacjonarne urządzenia rejestrujące lub obudowy na te urządzenia na
  wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub z inicjatywy własnej,
  za zgodą Głównego Inspektora Transportu Drogowego. W ocenie Głównego
  Inspektoratu Transportu Drogowego zgodnie z pismem
  o sygnaturze CAN WIU.023.1.2013.0104.161 z dnia 18.06.2012 roku, zgoda na
  zamontowanie oraz podjęcie rejestracji naruszeń przepisów ruchu drogowego,
  nie jest wymagana zgodnie z art.. 20b ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
  o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz 115 z późn. zm.) nie
  dotyczy tych urządzeń i masztów, które zostały zainstalowane przed wejściem
  w życie ustawy, przy jednoznacznym braku
  w przepisach przejściowych wprowadzenia odstępstwa od ogólnej zasady „lex
  retro non agit Straż Miejska w Prusicach jest uprawniona do wykonywania
  kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy
  ruchu drogowego,
  w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia
  rejestrującego. ( art. 129b.ust.2 pkt 1, lit.b ustawy z dnia 20 czerwca 1997
  r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
  z 2005 r. Nr 108, poz.908, z późn.zm.). Przepisy ustawy o ruchu drogowym
  nie wprowadzają zakazu używania przez Straż Miejską urządzeń rejestrujących
  stacjonarnych (fotoradarów) na terenie dróg krajowych, ponieważ przepis
  art. 129 b ust. 3 pkt. 3 tej ustawy przewiduje zasadę, iż Straż Miejska jest
  uprawniona do używania urządzeń rejestrujących a urządzeniem rejestrującym
  według art. 2 pkt 59 w/w ustawy są urządzenia stacjonarne, przenośne albo
  zainstalowane w pojeździe. Ograniczenia stosowania przez Straż Miejską
  urządzeń rejestrujących dotyczy zainstalowanych w pojeździe w czasie pracy
  urządzenia kiedy pojazd nie może znajdować się w ruchu oraz sytuacji użycia
  przenośnych albo zainstalowanych
  w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym
  czasie uzgodnionym z właściwym miejscowo Komendantem Powiatowym Policji..
  Ograniczenia powyższe wydają się zasadne w przypadku innych urządzeń
  rejestrujących niż stacjonarne biorąc pod uwagę charakter i sposób
  korzystania z tych urządzeń. Z tych powodów ustawodawca słusznie nie
  wprowadził zakazu korzystania przez Straże Miejskie ze stacjonarnych
  urządzeń rejestrujących. Przepis art. 129g ust. 1 Ustawy prawo o ruchu
  drogowym podkreśla kompetencje Straży Miejskich do użycia stacjonarnych
  fotoradarów, skoro nie wyklucza zastosowania stacjonarnych fotoradarów w
  przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania
  dopuszczalnej prędkości czy nie stosowanie się do sygnałów świetlnych. Gdyby
  ustawodawca zakazał używania przez Straże Miejskie stacjonarnych fotoradarów
  z pewnością określiłby to wprost w przepisach, a tego ustawodawca nie
  dokonał.
  Należy podkreślić, iż Stowarzyszenie Krajowej Rady Komendantów Straży
  Miejskich
  i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej w oświadczeniu z 27 lipca 2013 roku
  podkreśliło uprawnienia ustawowe do korzystania ze stacjonarnych fotoradarów
  i prowadzenia postępowań wykroczeniowych w zakresie naruszenia przepisów
  prawa drogowego, ujawnionych za pomocą stacjonarnych fotoradarów. Z tych
  powodów stanowiska prezentowane w prasie czy też Prokuratury Generalnej
  Rzeczypospolitej Polskiej kwestionującą uprawnienia Straży Miejskich w
  zakresie używania stacjonarnych fotoradarów są błędne.
  W związku z powyższym Straż Miejska w Prusicach nie widzi podstaw do
  usunięcia fotoradaru z masztu 790 a tym bardziej nie działa niezgodnie z
  prawem co w konsekwencji nie podważa prawidłowego wystawiania mandatów, lub
  kierowania wniosków o ukaranie do sądu za wykroczenia zarejestrowane tym
  fotoradarem.”

  0