Globalnie i Lokalnie
Like

KONTRAKT WYBORCZY – stan na dzień 28.02.2014

01/03/2014
522 Wyświetlenia
0 Komentarze
5 minut czytania
KONTRAKT WYBORCZY – stan na dzień 28.02.2014

W pierwszej kolejności dopracowujemy klauzule czyniące z zobowiązania honorowego twarde państwowe prawo (kolor czerwony). To jest podstawa naszej platformy integracyjnej.

Listą postulatów zajmiemy się w drugiej kolejności.

Uwaga! Niniejszy kontrakt nie dotyczy wyborów do europarlamentu.

0


 

 


 

_________ dnia __ __ ____

 

 

Kontrakt wyborczy

stan na dzień 28.02.2014

 

 

Komitet wyborczy ugrupowań patriotycznych „ ___________” zwany dalej komitetem wyborczym, w którego skład wchodzą:

1…..

2…..

…..

na okoliczność wyborów do Sejmu RP składa następujące przyrzeczenie publiczne w myśl artykułów 919-921 kodeksu cywilnego.

§ 1

Każdy z posłów, który wszedł do parlamentu z naszych list, bez względu na późniejszą przynależność do klubów poselskich, zobowiązany będzie do złożenia mandatu poselskiego jeśli sądownie, w drodze pozwu zbiorowego 50 wyborców w jego okręgu wyborczym, zostanie udowodniona mu wina nie wywiązywania się z realizacji postulatów wyborczych ustalonych w niniejszym kontrakcie.

§ 2

Członkowie komitetu przeprowadzili w drodze głosowania i z wykorzystaniem specjalizowanych portali internetowych na stronach:

1. www.ligapolit.pl

2.

….

badanie rankingu najważniejszych postulatów legislacyjnych celem ustalenia harmonogramu prac sejmo­wych dla ratowania suwerenności naszego kraju i zabezpieczenia dobrobytu narodu.

§ 3

Ustalono listę najważniejszych zadań legislacyjnych, które złożymy – po wejściu do Sejmu -do laski marszałkowskiej w następujących terminach po zaprzysiężeniu:

lp.

Temat

(lista 15 najważniejszych zadań legislacyjnych według ich priorytetu)

Data złożenia projektu ustawy

1 a) Uchylenie precedensowej uchwały Sądu Najwyższego z 20 września 1996 r. sygn. III CZP 72/96 stwierdzającej że „Obietnice wyborcze nie powodują skutków cywilnoprawnych”b) Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Dz.U. nr. 7 poz. 44.

Dodaje się:

Art. 1 p. 2a

Za czyn niedozwolony w myśl Art 1.p2* uznaje się wprowadzanie wyborców w błąd obietnicami wyborczymi .

...wraz z wynikającymi z tego zapisu konsekwencjami.

2. Odzyskanie suwerenności państwa nad Narodowym Bankiem Polskim a w szcze­gólności: zgłoszenie pakietu ustaw wprowadzających strategię kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym. Szczegóły…
3. Uzupełnienie kodeksu spółek handlowych o rozdział „Spółka właścicielsko – pra­cownicza” – celem umożliwienia powszechnego rozproszenia emisji pieniądza na powiększenie pracowniczego majątku produkcyjnego w tych przedsiębiorstwach i promocji partnerskiego modelu stosunków przemysłowych. Szczegóły…  
4. Złożenie pakietu ustaw umożliwiających funkcjonowanie związków gospodar­czych o integracji produktowej na bazie prawa o wspólnych ustaleniach umow­nych. Szczegóły…
5 dalsze postulaty legislacyjne zgłoszone przez sygnatariuszy komitetu wyborczego

Jednocześnie zobowiązujemy się do podjęcia akcji promujących nasze postulaty legislacyjne w rządowych środkach masowego przekazu.

§ 4

W przypadku zdobycia większości parlamentarnej zobowiązujemy się do przyjęcia wszystkich ustaw wyszczególnionych w§ 2

§ 5

Do koalicji wejdziemy jedynie w przypadku zaakceptowania naszych postulatów wyszczególnionych w§ 2 w umowie koalicyjnej z partnerami politycznymi.

§ 6

W przypadku zdobycia większości konstytucyjnej zrealizujemy dodatkowo następujące zadania.

lp.

Temat

Data złożenia projektu ustawy

1 Konstytucja RP Art. 104 p.1.Jest:

Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców

Po zmianie:

Posłowie są reprezentantami wyborców i mogą być przez nich odwołani za sprze­niewierzenie się realizacji postulatów głoszonych w trakcie kampanii wyborczej

2 Konstytucja RP Art. 220 p.2.Jest:

Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.

Po zmianie:

Ustawa budżetowa nie może przewidywać wykorzystywania kwot emisji pieniądza przez bank centralny na pokrywanie wydatków stałych.

 

Konstytucja RP Art. 227 p.1.

Dodaje się:

p.8

Strategię kotwiczenia waluty w formule emisyjnej banku centralnego określają: przyrost PKB i cel inflacyjny na poziomie 2% rocznie.

p.9

Rozproszenia emisji może być spożytkowane jedynie na powiększenie mocy wy­twórczych gospodarki i pobudzenie popytu wewnętrznego.

dalsze postulaty legislacyjne zgłoszone przez sygnatariuszy komitetu wyborczego

§ 7

Oryginał niniejszego dokumentu wraz z podpisami zostanie złożony w …..

 

lp Ugrupowanie Podpis
1
2

 

* Ustawa ma zastosowanie w sprawach o roszczenia o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

Inne zapisy autora:

0

nikander
nikander

Bardziej pragmatyczne niz rewolucyjne mysla wojowanie.

289 publikacje
1 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758