HYDE PARK
1

Zawiadomienie o przestępstwach sędziego Sądu Apelacyjnego

14/10/2022
286 Wyświetlenia
3 Komentarze
18 minut czytania
no-cover

Żądam wznowienia z urzędu stalinowskiego postępowania bądź umorzenia nielegalnej grzywny w całości.

0


Jelenia Góra, dnia 14 października 2022 r.

Grzegorz Niedźwiecki – pokrzywdzony

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

 

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

II AKo 69/22, II AKo 36/21, II AKz 393/22

 

Trybunał Karny w Hadze

I inni

 

Zawiadomienie o rzeczywistym stanie rzeczy politycznej sprawy II K 38/19

Art. 439 § 1 pkt 6, 9 k.p.k.; Art. 17 § 1 pkt 1, 9-11 k.p.k.

 

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Janusz Godzwon naruszył zasady dyspozycyjności, dopuścił się przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy, niedopełnienia obowiązku, poplecznictwa, ma współudział w politycznym, nieistniejącym, nielegalnym, stalinowskim, pokroju Jana Hryckowiana wyroku II K 38/19, w oszustwie sądowym, w naruszeniu zasady swobodnej oceny dowodów, w postępowaniu prowadzonym z rażącą obrazą przepisów prawa procesowego oraz naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary.

 1. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.

 

Anna Surowiak – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze działając w zmowie z sędziami Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze prowadziła sfingowane postępowanie przygotowawcze PR 3 Ds. 359/17 i wniosła akt oskarżenia na rzecz SSO Wojciecha Damaszko, który oddalał niezasadnie środki odwoławcze i z naruszeniem zasady iudex inhabilis skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 z wyłącznej winy organu egzekucyjnego (II Cz 222/18, II Cz 260/18, II S 5/18, II S 12/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19).

 

 

Zważyć należy, że Sąd Apelacyjny jest właściwy do rozpoznania zażaleń w trybie art. 547 § 1 k.p.k., a nie do wydawania opinii. Abstrakcyjne postępowanie II K 38/19 zawisło na pierwszej instancji. Organem właściwym do wydania postanowienia oddalającego wniosek o wznowienie postępowania lub o uchyleniu zaskarżonego orzeczenia jest Sąd Okręgowy w myśl art. 544 § 1 k.p.k.

 

Kłamstwem jest i spychologią twierdzenie, że nie ma bezwzględnych przyczyn odwoławczych w przedmiotowej sprawie.

Art. 17. Negatywne przesłanki procesowe

 • 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:

1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;

Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu (1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.

Brak czynu nie rodzi skutków prawnych.

Zgodnie z art.1 §1 Kodeksu karnego (dalej: k.k.) odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Nadto, w myśl art. 2 k.k. odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.

 

Niezależnie od powyższego oraz faktu, że SSR Aneta Andel naruszyła zasady dyspozycyjności, przekroczyła uprawnienia i weszła w buty oskarżyciela publicznego zmieniając treść aktu oskarżenia, kwalifikację prawną czynu oraz oskarżyciela prywatnego wypełniając jego rolę i jego zadania, to:

Istnieją bezwzględne przyczyny odwoławcze określone w art. 439 § 1 pkt 6, 7, 9 i 11 k.p.k. w zw. z negatywnymi przesłankami procesowymi określonymi w art. 17 § 1 pkt 1 i 9-11 k.p.k.

postanowienie Sądu Najwyższego z 31 sierpnia 2018 r. (I CSK 300/18)
Wyrok, którego sentencja nie została podpisana przez skład sądu, nie istnieje w znaczeniu prawnoprocesowym (sententia non existens). Skoro podpisy sędziów są wyrazem potwierdzenia zgodności zamieszczonego w sentencji rozstrzygnięcia z ich wolą oraz wynikami narady, to brak podpisów, nieusuwalny w jakiejkolwiek przewidzianej przez prawo procesowe drodze, stanowi wadę tak istotną, że pozbawia wyrok bytu prawnego.

V KK 85/17, Brak skargi uprawnionego oskarżyciela w … – Lex

https://sip.lex.pl › orzeczenia-sadow › v-kk-85-17-brak…

V KK 85/17, Brak skargi uprawnionego oskarżyciela w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego a ustalenie w toku postępowania naruszenia dobra …

Bezwzględne przyczyn y odwoławcze:

 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu – sąd odwoławczy nie dysponuje wyrokiem II K 38/19 spełniającym wymogi formalne określone w art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k., nie doręczono „skazanemu” wyroku o tej sygnaturze ani po ogłoszeniu wyroku, ani na żądanie z dnia 16 maja 2022 r. nieodpłatnie w trybie art. 157 § 1 k.p.k. SSR Aneta Andel zataiła umyślnie fikcyjny wyrok wydany na rozprawie głównej, a nie na ogłoszeniu wyroku.

 

 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 negatywne przesłanki procesowe § 1 pkt 5, 6 i 8-11.

 

 • Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia.

 

 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy brak skargi uprawnionego oskarżyciela – sąd odwoławczy nie dysponuje skargą uprawnionego oskarżyciela złożoną na Policję, zawiadomieniem o przestępstwie wniesionym do prokuratury lub jakąkolwiek skargą SSO Wojciecha Damaszko przesłaną listem poleconym do organów ścigania.

 

Sędziowie nie podważyli tych faktów pisząc ogólnikowo nie bo nie.

 

Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy Aneta Andel nie widziała na oczy rzekomo pokrzywdzonego SSO Wojciecha Damaszko, nie miała z nim kontaktu werbalnego. Nie przeprowadziła posiedzenia pojednawczego dając szansę na zawarcie ugody, miała obowiązek umorzyć postępowanie prywatnoskargowe na podstawie art. 496 § 3 k.p.k. Oskarżyciel prywatny i jego pełnomocnik nie stawili się na żadnej rozprawie głównej bez usprawiedliwienia i nie było głosów końcowych stron.

Art. 496. Odstąpienie oskarżyciela od oskarżenia

 

324 par. 3 kpc sentencję wyroku powinni podpisać wszyscy sędziowie, którzy brali udział w jego wydaniu. Jest to wymóg bezwzględny, zaś brak w tym zakresie nie może być później uzupełniony. Taki wyrok należy uznać za nieistniejący, nawet jeśli został ogłoszony (por.27 lut 2019). Podobnie jest w prawie karnym.

Wyrok niepodpisany przez wszystkich sędziów to wyrok …

https://czasopismo.legeartis.org › 2019/02 › wyrok-niepo…

Wyrok bez podpisu sędziego nie istnieje – Prawo.pl

https://www.prawo.pl › prawnicy-sady › wyrok-bez-po…

1 wrz 2018 — Sędzia sprawozdawca w ostatniej chwili zauważyła, że skarga kasacyjna została złożona do nieistniejącego wyroku. Dlatego, że pod orzeczeniem …

Sąd Najwyższy uchylił niby-wyrok bez podpisu

https://prawo.gazetaprawna.pl › artykuly › 1243995,uc…

4 wrz 2018 — Brak podpisu choćby jednego sędziego na oryginale orzeczenia powoduje, że należy je uznać za nieistniejące jako wyrok sądowy. Sąd.

Brak podpisu bezwzględną przyczyną odwoławczą – Legalis

https://legalis.pl › brak-podpisu-bezwzgledna-przyczyn…

26 sty 2021 — Po rozpoznaniu apelacji, Sąd Apelacyjny w L. orzeczeniem z 30.5. 2019 r., zaskarżone orzeczenie utrzymał w mocy. Od prawomocnego orzeczenia Sądu …

brak podpisu – EBOS

https://www.ebos.pl › zdaniem-sedziego › 2154-brak-p…

17 mar 2009 — Czy traktujecie ten nakaz jako orzeczenie nieistniejące czy też jako projekt. Spotkałem się z koncepcja, że w takiej sytuacji nieistnienie …

wyrok – Sąd Najwyższy

http://www.sn.pl › orzecznictwo › OrzeczeniaHTML

25), brak podpisu sędziego odejmuje „wyrokowi” jego moc jurysdykcyjną, poddaje w wątpliwość czy wręcz podważa wiarygodność orzeczenia, samo zaś rozstrzygnięcie …

uzasadnienie – SAOS

https://www.saos.org.pl › judgments › content

A contrario, brak podpisu sędziego pozbawia „wyrok” mocy jurysdykcyjnej. (…) bez podpisu składu sądu godzi w powagę władzy sądowej i wymiaru …

 

Hitler też miał prawomocne wyroki. Sposób uprawomocnienia rzekomego wyroku II K 38/19 jest kpiną z praworządności, naruszeniem celów postępowania karnego, fundamentalnego prawa do obrony (art. 6 k.p.k. w zw. z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP), prawa do dwóch instancji (art. 444 k.p.k. w zw. z art. 78 i art. 176 Konstytucji RP). Naruszono prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPCz). Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć. Nie zawarłem umowy współpracy z żadnym pełnomocnikiem procesowym. Jestem poczytalny, samowystarczalny, nie wnosiłem o adwokata z urzędu. Opinia wydana na zlecenie dyspozycyjnego adwokata nie ma powagi i mocy prawnej. Naruszono wolność jednostki.

Żadna zbrodnia nie jest prawomocna. Prawomocna jest tylko śmierć panie Januszu Godzwon, z tego się nie możesz wymiksować. Wszystko inne na ziemi można wzruszyć. Jak Naród będzie uprawomocniał wyroki przeciwko oprawcom sądowym, to zrozumiecie co to dowody, przepisy i sumienie.

Na koniec zważyć należy, co następuje.

Zostałem nielegalnie, po gangstersku trzykrotnie skazany przez zorganizowaną grupę przestępczą (II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19) za to, że nie chciałem płacić haraczu za prowadzenie przez 4444 dni przez tą grupę przestępczą egzekucji czynności zastępowalnej w sposób upokarzający, niedopuszczalny, sprzeczny z prawem, w trybie art. 1050 k.p.c. (vide SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973).

Przełożę to na język ludzki.

W 1993 roku pojechałem na handel obwoźny sprzedawać ciuchy z Turcji na bazarze Garbienia w Wilnie. Ledwo się rozłożyłem na rynku samochodem Isuzu Midi, a podszedł do mnie Rosjanin i mówi 5 dolarów na Wasala. Zignorowałem go. Rosjanin pokręcił się w kółko i podszedł drugi raz mówiąc 10 dolarów na Wasala. Odpowiedziałem, że nie znam Wasala. Rosjanin przebił mi tylną oponę i stanął z trzema rosyjskimi reketierami. Miałem dwa wyjścia. Zapłacić dziesięć dolarów lub co najmniej mieć przebite cztery opony. Zapłaciłem, ponieważ z rosyjską mafią się nie wygrywa.

Sądownictwo w Polsce i organy ścigania są większą mafią jak rosyjska.

 

Nie ma skutku bez przyczyny. Nie doszłoby do procesów karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko ofierze trzynastoletniego upokarzania, gdyby podwładni Agnieszki Wasala, postanowieniem I Co 3259/08 oddalili zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06 Lega lis Numer 74973 wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c. Nie doszłoby do tej parodii prawa, gdyby funkcjonariusze publiczni kierowali się duchem i literą prawa. Wyłączną winę za ten stan rzeczy ponosi organ egzekucyjny, czyli sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, którzy naruszyli zasady działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa oraz poszanowania i ochrony przyrodzonej i niezbywalnej godność człowieka.

Nie ujawniono okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa. Słuszna krytyka nie jest przestępstwem.

Żądam udowodnienia, że istnieje tytuł wykonawczy, tj. wyrok karny z dnia 24 września 2020 r. oznaczony sygnaturą II K 38/19 nienaruszający zasady określonej w art. art. 439 § 1 pkt 6, 7, 9 i 11 k.p.k. oraz negatywnych przesłanek procesowych określonych w art. 17 § 1 pkt 1 i 9-11 k.p.k.

Macie pięć możliwości:

 1. Wykazać, że istnieje wyrok karny o sygnaturze II K 38/19 wydany w dniu 24 września 2020 r. podpisany przez sędziego orzekającego Anetę Andel.
 2. Wznowić postępowanie II K 38/19 z urzędu na podstawie 542 § 3 k.p.k. w zw. z bezwzględnymi przyczynami odwoławczymi określonymi w art. 439 § 1 pkt 6, 7, 9 i 11 k.p.k. oraz negatywnymi przesłankami procesowymi określonymi w art. 17 § 1 pkt 1 i 9-11 k.p.k.
 3. Umorzyć grzywnę w postępowaniu karnym II K 38/19 w całości w związku z faktem, że oskarżony złożył oświadczenie zgodnie z 51 k.k.w., z którego wynika, że nie jest w stanie jej ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
 4. Na podstawie art. 82 § 3 k.p.o.w. na poczet orzeczonej w pkt I kary grzywny w łącznej wysokości 2.000 zł zaliczyć obwinionemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu okres 16 lat kradzieży życia, zdrowia, terroru państwowego, prawa do pracy za granicą, do godnej emerytury, szkody moralne i materialne, odszkodowania za obstrukcję i bezprawne oddalenie skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16 przez SSO Wojciecha Damaszko postanowieniem II S 14/19 prowadzonym z naruszeniem zasady iudex inhabilis przyjmując, że jest to równoważne grzywnie w kwocie 2.000 zł;
 5. Bezprawnie pozbawić szesnaście lat politycznie represjonowanego Grzegorza Niedźwieckiego wolności, to jest dopuścić się przestępstwa z 189 § 3 k.k. Musicie jednak poczekać, aż moja 92 letnia mama zejdzie z tego świata, ponieważ jestem jej jedynym opiekunem.

Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 3. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1 lub 2 łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Pozbawienie wolności (art. 189) – Statystyka

Zał. 21

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”5670 dni co stanowi 15 lat, 6 miesięcy i 8 dni politycznie represjonowany

0

Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

160 publikacje
9 komentarze
 

3 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758