HYDE PARK
Like

Żądam bezprawnego pozbawienia mnie wolności

06/10/2022
149 Wyświetlenia
0 Komentarze
13 minut czytania
Żądam bezprawnego pozbawienia mnie wolności

Nadużycia majątkowe w wielkich rozmiarach oraz umyślna, skutkowa kradzież Grzegorzowi Niedźwieckiemu piętnastu lat życie, prawa do pracy, do wolności i swobód obywatelskich, rozbicie więzi rodzinnych, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest zbrodnią, jest zachowaniem się człowieka będące czynem zabronionym pod groźbą kary, bezprawnym, karygodnym, zawinionym, społecznie szkodliwym w stopniu większym niż znikomy.

0


Jelenia Góra, dnia 6 października 2022 r.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Sąd Okręgowy w Legnicy

 

Dotyczy:

PR 3 Ds. 359/17II K 1423/18V KO 85/18II K 38/19(20)

PR 3 Ds. 183/18II K 1456/18V KO 86/18II K 851/18

PR 1 Ds. 535/19II K 900/19V KO 68/21

 

Zawiadomienie

 

Jeżeli do dnia 20 października 2022 r. nie usiądziecie ze mną do stołu i nie wznowicie gangsterskich, politycznych postępowań II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19[1] z urzędu na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. w związku z bezwzględnymi przyczynami odwoławczymi określonymi w art. 439 § 1 pkt 1, 6 i 9-11 k.p.k. oraz okolicznościami wyłączającymi postępowanie, określonymi w art. 17 § 1 pkt 1 i 9-11 k.p.k.  mając na uwadze wniosek z dnia 23 kwietnia 2022 r. złożony w trybie art. 9 § 2 k.p.k. i nie uniewinnicie Grzegorza Niedźwieckiego oraz Tadeusza Gała w związku z faktem braku czynu zabronionego, to będziecie zmuszeni wznowić te postępowania później i zapłacić karierą, ponieważ od dnia 6 listopada 2022 r. będę w ramach obrony koniecznej i nagłośnienia sprawy wylewał gnojówkę lub farbę olejną przed domem publicznym przy ul. Mickiewicza 21 w Jeleniej Górze. Zmuszą was do wytoczenia mi procesu, gdzie wykażę związek przyczynowo skutkowy wytoczenia mi przez sprawców sfingowanych procesów karnych z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary za piętnaście lat terroru państwowego. Rozważę też wysłanie wszystkim mieszkańcom Jeleniej Góry listów pocztą z informacjami demaskującymi wasze przekręty i opublikuję książkę ujawniającą oszustwa sądowo prokuratorskie dokonane przez:

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”5662 dni co stanowi 15 lat, 6 miesięcy politycznie represjonowany

– – –

Jelenia Góra, dnia 6 października 2022 r.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

II AKz 393/22; IV W-050-77/22

 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Sąd Okręgowy w Legnicy

 

Dotyczy:

PR 3 Ds. 359/17II K 1423/18V KO 85/18II K 38/19(20)

PR 3 Ds. 183/18II K 1456/18V KO 86/18II K 851/18

PR 1 Ds. 535/19II K 900/19V KO 68/21

 

Stanowisko / żądanie

 

Odpowiadając na Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego pismo z dnia 29 września 2022 r. odnośnie zażalenia z dnia 22 sierpnia 2022 r. uprzejmie informuję, że nie dotyczyło ono roszczenia zadośćuczynienia na tym etapie postępowania, czy też naprawienia szkody w formie pieniężnej za niedopuszczalne, pokroju Jana Hryckowiana wyroki II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19.

Zażalenie z dnia 22 sierpnia 2022 r. oraz z dnia 7 września 2022 r. dotyczyło zignorowania przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zobowiązań postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2022 r., sygn. akt II AKz 393/22 nakazującego ponownie rozpoznać w trybie formalnoprawnym wniosek niesłusznie skazanego z dnia 23 kwietnia 2022 r. złożony w trybie art. 9 § 2 k.p.k.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze VI Ko 45/20 w zw. z SR Jelenia Góra II K 900/19 (również Sąd Okręgowy w Legnicy w zw. z SR Złotoryja II K 851/18 i SR Legnica II K 38/19) nie wydał postanowienia o uchyleniu zaskarżonych orzeczeń, czy też merytorycznego zarządzenia odmawiającego wznowienia postępowania z urzędu wskazując, że myli się wnioskodawca, że nie zachodzą wyartykułowane podstawy do wznowienia postępowań w sprawach: II K 851/18 Sądu Rejonowego w Złotoryi, II K 900/19 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz II K 38/19 i II K 38/20 Sądu Rejonowego w Legnicy. Nie wydano również decyzji administracyjnych w przedmiotowych sprawach do czego sądy karne nie są uprawnione.

https://ksiegi-wieczyste.org/decyzja-administracyjna-czym-jest-i-kiedy-jest-wydawana/

 

Zażalenia dotyczą obrazy przepisów prawa procesowego przez Sądy Okręgowe, lekceważenia sądu wyższej instancji, zaniechania czynności, naruszenia art. 547 § 1 k.p.k. – pozostawienia wniosku z dnia 23 kwietnia 2022 r. bez rozpoznania.

Wnoszę o upomnienie Sądów Okręgowych za obstrukcję i zmobilizowanie ich do wydania orzeczeń określonych w art. 547 k.p.k.

 

Hitler też miał prawomocne wyroki, chociaż terroru dopuszczał się tylko sześć lat a nie szesnaście.

Na tych argumentach, na których funkcjonariusze publiczni się oparli, to można było równie dobrze postawić mi zarzut gwałtu, albo morderstwa licząc wymiar kary.

Żądam w trybie niezwłocznym:

  1. Wznowienia stalinowskich postępowań z urzędu II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19, ponieważ istnieją bezwzględne przyczyny odwoławcze, bądź
  2. Bezprawnego pozbawienia mnie wolności pięćdziesiąt dni z tytułu nielegalnego wyroku II K 38/20, czy nieistniejącego wyroku II K 38/19 i zakończenia tego cyrku (art. 439 § 1 pkt 6 in fine KPK – brak podpisu bezwzględną przyczyną odwoławczą).

https://adwokat-sobolewski.pl/bezprawne-pozbawienie-wolnosci/

https://legalis.pl/brak-podpisu-bezwzgledna-przyczyna-odwolawcza/

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/wyrok-bez-podpisu-sedziego-nie-istnieje,295248.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1243995,uchylenie-wyroku-bez-podpisu.html

https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20kk%20127-20.pdf

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-karnego-16798685/art-115

 

Żądam w trybie natychmiastowym zakończenia represji, poddawania mnie torturom i okrutnemu, nieludzkiemu oraz poniżającemu traktowaniu i karaniu, ponieważ chciałbym chociaż cztery lata dopracować do emerytury.

https://fdds.pl/co-robimy/akty-prawne/kary-cielesne-tortury-i-nieludzkie-traktowanie.html

 

Producenci przestępców:

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/11-lat-zniewolenia.pdf

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

https://www.trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

 

Załącznik:

 

Nie doszłoby do tych politycznych, sfingowanych, kuriozalnych procesów karnych, gdyby SSR Lucyna Domagała (I Co 3259/08) w dniu 12 listopada 2008 r. oddaliła wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c. (vide I Co 154/20 w zw. z uchwałą SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973). Wyłączną winę za te procesy karne, prowadzone z naruszeniem kwalifikacji prawnej czynu, ponoszą faktyczni sprawcy, ci co mnie skazali, co prowadzili egzekucję czynności zastępowalnej przez 4444 dni sprzecznie z prawem, co ukradli mi szesnaście lat życia, czyli sędziowie korporacji sędziowskiej Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (patrz wniosek z 23 września 2022 r. załatwiony milcząco). Wyroki są polityczne, nieważna. Naruszono Polską Kartę Praw Ofiary, czyniąc z ofiary sprawcę własnych nadużyć.

  1. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.

 

Niech Pan Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie dopuszcza się poplecznictwa w tych oszustwach sądowo prokuratorskich, ponieważ będzie miał współudział w przestępstwach, prowadzonych ze szczególnym udręczeniem, które nie ulegają przedawnieniu.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”5662 dni co stanowi 15 lat, 6 miesięcy politycznie represjonowany

– – –

Jelenia Góra, dnia 6 października 2022 r.

 

 

 

Sąd Okręgowy w Legnicy IV Wydział Karny Odwoławczy

 

za pośrednictwem

 

Sądu Rejonowego w Legnicy II Wydział Karny

 

 

Wnoszący skargę              Grzegorz Niedźwiecki

  1. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Sygn. akt: II K 38/19

 

SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM REJONOWYM W LEGNICY

SYGN. AKT II K 38/19

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 3 pkt. 4 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dn. 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w imieniu własnym wnoszę o:

 

  • stwierdzenie, że w postępowaniu II K 38/19 przed Sądem Rejonowym w Legnicy, nastąpiła

przewlekłość postępowania;

  • wydanie Sądowi rozpoznającemu wskazaną sprawę zalecenia ostatecznego zakończenia postępowania (zamknięcia sprawy w terminie 3 miesięcy w związku z brakiem skargi uprawnionego oskarżyciela – vide V KK 85/17 i wobec braku znamion przestępstwa publicznoskargowego i braku interesu społecznego w obejmowaniu ściganiem z urzędu występku prywatnoskargowego);
  • przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego kwoty 20.000 zł na podstawie art. 12 ust. 4 w/w ustawy;
  • zasądzenie od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Legnicy kosztów niniejszego

postępowania.

 

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi postępowanie egzekucyjne od wyroku II K 38/19, którym w myśl art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k. nie dysponuje, czym narusza art. 1 ust. 2 i art. 2 ust. 2 ustawy o skardze.

(Art. 113 KPK), a brak podpisu choćby jednego z członków składu orzekającego powoduje, że orzeczenie takie dotknięte jest bezwzględną przyczyną odwoławczą. Fakt, że orzeczenie wymaga pisemnego uzasadnienia, które sporządzane jest z urzędu (art. 21a ust. 2c LustracjaU), a następnie doręczane jest stronom z urzędu (art.26 sty 2021

Brak podpisu bezwzględną przyczyną odwoławczą – Legalis

 

Wyrok bez podpisu sędziego nie istnieje – Prawo.pl

 

V KK 223-13 – Sąd Najwyższy

 

 

W załączeniu:

  • Zawiadomienie i żądanie wznowienia postępowania, bądź bezprawnego pozbawienia wolności.

 

 

 

Grzegorz Niedźwiecki

[1] Postępowania prowadzone z rażącą obrazą przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego, Polskiej Karty Praw Ofiary, zasady swobodnej oceny dowodów, warunków odpowiedzialności karnej, zasady nomo iudex in causa sua, gwałcąc prawo do rzetelnego procesu sądowego i fundamentalne prawo do obrony ora zasadę in dubio pro reo.

 

0

Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

160 publikacje
9 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758