HYDE PARK
1

Wyroki z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary

22/08/2022
461 Wyświetlenia
4 Komentarze
15 minut czytania
no-cover

W aktach I Kkow 312/22 dopuszczono się fałszu materialnego (podrobienia sygnatury wyroku), k. 4 nie odzwierciedla kopii oryginalnego wyroku II K 38/19 wraz z podpisem Anety Andel, wyrok o takiej sygnaturze nie zapadł, o czym nie wiedział kurator….

0


Jelenia Góra, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Grzegorz Niedźwiecki – pokrzywdzony

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

 

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

za pośrednictwem

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Sąd Okręgowy w Legnicy

 

Dotyczy:

PR 3 Ds. 359/17II K 1423/18V KO 85/18II K 38/19(20)

PR 3 Ds. 183/18II K 1456/18V KO 86/18II K 851/18

PR 1 Ds. 535/19II K 900/19V KO 68/21

 

Zażalenie

na pozostawienie bez rozpoznania wniosków o wznowienie postępowań II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 złożonych w trybie art. 9 § 2 k.p.k. i art. 542 § 3 k.p.k., w zw. z art. 439 § 1 k.p.k. oraz negatywnymi przesłankami procesowymi określonymi w art. 17 § 1 k.p.k.

 

Uzasadnienie

W dniu 23 kwietnia 2022 r. politycznie skazany złożył wniosek o wznowienie postępowań karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19, prowadzonych z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary. W terminach późniejszych nielegalnie skazany złożył uzupełnienia wniosków i monity. Sądy obeszły prawo lub pozostawiły środki odwoławcze bez rozpoznania.

W dniu 15 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił zaskarżone zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania w sprawach II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sądy zaniechały działań, nie wykonały zobowiązań postanowienia II AKz 393/22.

Art. 9. Działanie organów procesowych z urzędu

 • 2. Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.

Art. 540. Przesłanki obligatoryjnego wznowienia postępowania

 • 1. Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli:
  1) w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;
  2) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody wskazujące na to, że:
  a) skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze (II K 851/18 – wysłanie słusznej krytyki w formie elektronicznej nie spełnia elementów pisma procesowego, pismo uznaje się za bezskuteczne. Art. 238 k.k. nie ma zastosowania w zw. z brakami formalnymi określonymi w art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.),

Art. 542. Zasady wznowienia postępowania

 • 1. Wznowienie postępowania może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu.
  § 3. Postępowanie wznawia się z urzędu tylko w razie ujawnienia się jednego z uchybień wymienionych w art. 439 bezwzględne przyczyny odwoławcze § 1, przy czym wznowienie postępowania jedynie z powodów określonych w pkt 9-11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego.

Art. 545. Postępowanie o wznowienie postępowania

 • 1. W postępowaniu o wznowienie stosuje się odpowiednio art. 425 odwołanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji § 2 zdanie pierwsze, § 3 i 4, art. 429 odmowa przyjęcia środka odwoławczego, art. 430 pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania § 1, art. 431 cofnięcie środka odwoławczego, art. 432 skutek cofnięcia środka odwoławczego, art. 435 wyjście sądu odwoławczego poza granice podmiotowe środka odwoławczego, art. 442 ponowne rozpoznanie sprawy, art. 456 wyroki sądu odwoławczego, art. 457 uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego § 1 i 3, art. 529 kasacja na korzyść oskarżonego, art. 530 przyjęcie lub odmowa przyjęcia kasacji, art. 532 wstrzymanie wykonania orzeczenia w razie wniesienia kasacji i art. 538 uchylenie wyroku w postępowaniu kasacyjnym, a w razie wznowienia postępowania na korzyść oskarżonego stosuje się odpowiednio art. 434 zakaz orzekania przez sąd odwoławczy na niekorzyść oskarżonego i art. 443 zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego w razie ponownego rozpoznania sprawy.
  § 2. Wniosek o wznowienie postępowania, jeżeli nie pochodzi od prokuratora, powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata, radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy art. 446 wymogi formalne apelacji od wyroku sądu okręgowego stosuje się odpowiednio.
  § 3. Sąd, orzekając jednoosobowo, odmawia przyjęcia wniosku niepochodzącego od osoby wymienionej w § 2 bez wzywania do usunięcia jego braków formalnych, jeżeli z treści wniosku, w szczególności odwołującego się do okoliczności, które były już rozpoznawane w postępowaniu o wznowienie postępowania, wynika jego oczywista bezzasadność. Na postanowienie o odmowie przyjęcia wniosku przysługuje zażalenie do tego samego sądu orzekającego w składzie trzech sędziów.

Art. 547. Rodzaje orzeczeń w postępowaniu o wznowienie

 • 1. Na postanowienie oddalające wniosek lub pozostawiające go bez rozpoznania przysługuje zażalenie, chyba że orzekł o tym sąd apelacyjny lub Sąd Najwyższy.

Art. 439. Bezwzględne przyczyny odwoławcze

 • 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:
  1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40 wyłączenie sędziego z mocy prawa (judex inhabilis).;
  2) sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie (II K 900/19 nemo iudex in causa sua w zw. z II K 1423/183 Ds. 359.2017);
  3) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego;
  4) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu;
  5) orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie;
  6) zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu (II K 38/19);
  7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie;
  8) zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone;
  9) zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 negatywne przesłanki procesowe § 1 pkt 5, 6 i 8-11 (II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19);
  10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 przesłanki obligatoryjnej obrony oskarżonego § 1 i 2 oraz art. 80 obowiązek udziału w rozprawie obrońcy lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy;
  11) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa (II K 38/19).
  § 2. Uchylenie orzeczenia jedynie z powodów określonych w § 1 pkt 9-11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego.
  § 3. W posiedzeniu mają prawo wziąć udział strony, obrońcy i pełnomocnicy. Przepis art. 451 sprowadzenie na rozprawę apelacyjną oskarżonego pozbawionego wolności stosuje się odpowiednio.

Art. 17. Negatywne przesłanki procesowe

 • 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
  1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia (II K 851/18Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu(1); tak więc tylko czyn może być podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.);
  2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa;
  3) społeczna szkodliwość czynu jest znikoma;
  4) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze;
  5) oskarżony zmarł;
  6) nastąpiło przedawnienie karalności;
  7) postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się;
  8) sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych;
  9) brak skargi uprawnionego oskarżyciela (II K 38/19, II K 900/19 – vide SN V KK 85/17);
  10) brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej;
  11) zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie (art. 238 k.k. w zw. z art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k., brak interesu społecznego w obejmowaniu ściganiem z urzędu występku prywatnoskargowego – art. 51 § 3 k.p.k., Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwościart. 500 § 3 k.p.k., wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne w sprawach z oskarżenia prywatnego – art. art. 501 pkt 2 k.p.k., Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na rozprawie głównej bez usprawiedliwienia uważa się za odstąpienie od oskarżeniaart. 496 § 3 k.p.k.).
  (Art. 17 negatywne przesłanki procesowe § 1 – w zakresie, w jakim nie czyni aktu abolicji indywidualnej negatywną przesłanką prowadzenia postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia albo postępowania karnego wykonawczego – został uznany za niezgodny z Konstytucją RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2018 r. – sygn. akt K 9/17 (Dz. U. z 2018 r. poz. 830 z 1 lipca 2018 r.)
  § 2. Do chwili otrzymania wniosku lub zezwolenia władzy, od których ustawa uzależnia ściganie, organy procesowe dokonują tylko czynności nie cierpiących zwłoki w celu zabezpieczenia śladów i dowodów, a także czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy wniosek będzie złożony lub zezwolenie będzie wydane.
  § 3. Niemożność przypisania winy sprawcy czynu nie wyłącza postępowania dotyczącego zastosowania środków zabezpieczających.
  § 4. Istnienie okoliczności określonych w § 1 pkt 4–6 nie wyłącza postępowania w przedmiocie przepadku, o którym mowa w art. 45a przesłanki orzeczenia przepadku § 2 Kodeksu karnego i art. 43a orzeczenie przepadku bez wyroku skazującego Kodeksu karnego skarbowego.

Art. 496. Odstąpienie oskarżyciela od oskarżenia

 • 3. Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na rozprawie głównej bez usprawiedliwienia uważa się za odstąpienie od oskarżenia.

 

Art. 51. Zastępstwo pokrzywdzonego nie będącego osobą fizyczną

 • 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje.

Art. 49. Pojęcie pokrzywdzonego

 • 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Art. 118. Niewłaściwe oznaczenie czynności procesowej

 • 1. Znaczenie czynności procesowej ocenia się według treści złożonego oświadczenia.
  § 2. Niewłaściwe oznaczenie czynności procesowej, a zwłaszcza środka zaskarżenia, nie pozbawia czynności znaczenia prawnego.
  § 3. Pismo w sprawie należącej do właściwości sądu, prokuratora, Policji lub innego organu dochodzenia, skierowane do niewłaściwego organu, przekazuje się właściwemu organowi.

 

Zważyć należy, co następuje.

Chcecie mnie bezprawnie pozbawić wolności nie dlatego, że czyn popełniono tylko dlatego, że uprawomocniliście gangsterskie wyroki.

Nie doszłoby do procesów karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko ofierze trzynastoletniego upokarzania, gdyby organ egzekucyjny, czyli podwładni SSR Agnieszki Kałużnej-Rudowicz, postanowieniem I Co 3259/08 oddalili zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973 wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c. Na drodze uporczywie nękanego i upokarzanego przez 4444 dni nie stanęli by sprawcy negatywnych skutków.

W związku z powyższym oraz obowiązkiem poszanowania i ochrony godności człowieka, zażalenie w pełni zasługuje na uwzględnienie.

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”5619 dni co stanowi 15 lat, 4 miesiące i 16 dni politycznie represjonowany

0

Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

160 publikacje
9 komentarze
 

4 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758