Globalnie i Lokalnie
1

Wolne sądy. Jelenia Góra

09/08/2017
2816 Wyświetlenia
0 Komentarze
18 minut czytania
Wolne sądy. Jelenia Góra

Ostatnio przez Polskę przewaliła się fala protestów w obronie „wolnych sądów”. Zdaniem “totalitarnej” opozycji sądy biorą nas w obronę przed władzą i jej zakusami. Jednak list, jaki wpłynął do kancelarii ministra Zbigniewa Ziobro zdaje się wskazywać na to, że sądy oraz tzw. biegli sądowi są tylko znaczącym trybem w mechanizmie służącym do oskubywania Polaków.

0


     Königsbrunn        31 lipca 2017 roku

 

 

Boguslaw Biedrzynski

………………………

Niemcy

Szanowny Pan

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

 

 .

Szanowny Panie Ministrze,

.

zwracamy się do Pana we własnym imieniu, jako osoby poszkodowane, o interwencję. Uważamy się za osoby poszkodowane przez  przestępcze działania biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze Jerzego Karpińskiego oraz grupę osób – przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, które w tym procederze odgrywają znaczącą rolę.

.

W niniejszym piśmie, przedstawiliśmy szczegółowy opis oraz dołączyliśmy dowody, które w sposób jasny pokazują skalę nadużyć, a przede wszystkim sposób działania i krzywdzenia obywateli. W naszej opinii, posiadane dowody, zaistniałe okoliczności oraz absolutny brak wszczynania odpowiednich działań, jasno wskazują na co najmniej kilkukrotne popełnienie przestępstwa przez biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego, poprzez celowe zaniżanie wartości nieruchomości, wobec których Sąd zlecił badanie w toku postępowań sądowych. Z uwagi na to, że sprawa jest rozwojowa i do osób poszkodowanych zwracają się inni poszkodowani przez wskazanego biegłego sądowego, aktualnie na podstawie posiadanych przez nas dowodów chcemy przedstawić przykłady działań, o których mowa w niniejszym piśmie. Należy jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że opisywane sytuacje dotyczą nie tylko działań biegłego, ponieważ jego czyny nie byłyby możliwe bez współpracy z przedstawicielami organów wymiaru sprawiedliwości, w tym sędziów oraz prokuratorów.

.

Nasze zarzuty wobec działalności biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze Jerzego Karpińskiego wynikają z analizy materiału dowodowego, który wzajemnie sobie dostarczyliśmy jako osoby poszkodowane w wyniku wyceny naszych nieruchomości sporządzanych przez ww. biegłego.

.

Dowodem na powyższe twierdzenia są operaty opisane poniżej:

.

1) wycena nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. …… należącej do ……, zam. w Szklarskiej Porębie przy ul…………………….,  została sporządzona na potrzeby postępowania komorniczego. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Postanowieniem z dnia 28.06.2016 roku powołał Jerzego Karpińskiego do wykonania operatu. Jerzy Karpiński sporządził wycenę w  dniu 22.08.2016 r., określając wartość tejże nieruchomości na kwotę 246 380,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt zł). Wartość ta, jest kwotą zaniżoną, czego dowodem są posiadane operaty/wyceny, które były wykonywane niezależnie na zlecenie właściciela. W tym przypadku celem było określenie wartości na potrzeby ustalenia zabezpieczenia hipotecznego, lecz nie zmienia to omawianych okoliczności. W wyniku ich szczegółowej analizy można wywnioskować, że biegły sądowy Jerzy Karpiński zaniżył wartość nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. ……………………o kwotę 213 520 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia zł), co stanowi zaniżenie o ok. 54 % wartości. Należy podkreślić, że zgodnie z operatem posiadanym przez właściciela domu, który został opracowany w 2006 roku wartość nieruchomości została wyceniona na kwotę 459 900 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych). Operat sporządziła osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

.

2) wycena nieruchomości położonej w miejscowości Trzebień (gmina Bolesławiec) przy ul. Kolejowej 7, będąca własnością Bogusława Biedrzyńskiego zam. na terenie Niemiec, została również znacznie zaniżona wobec jej faktycznej wartości. Biegły Karpiński sporządził operat na potrzeby postępowania sądowego dotyczącego podziału majątku, na mocy którego wycenił tę nieruchomość na kwotę 212 700 zł (dwieście dwanaście tysięcy siedemset złotych). Należy podkreślić, że właściciel nieruchomości nie zgadzając się z podaną wartością dołożył wszelkich starań do uzyskania niezależnej wyceny, która wskaże realną wartość jego domu. Z tym zamiarem zwrócił się do profesjonalnych i niezależnych agentów obrotu nieruchomościami, którzy dokonali wyceny tejże. Na tej podstawie, należy uznać iż wartość przedmiotowej nieruchomości została zaniżona o kwotę 210 000 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) czyli o ok 50% w stosunku do jej realnej ceny, bowiem dwie niezależne wyceny wskazały średnią kwotę ok. 420  000 zł.

.

Bogusław Biedrzyński, deklaruje iż posiada wiedzę i dowody na skorumpowanie biegłego J. Karpińskiego przez stronę postępowania, która miała oczywisty interes w zaniżeniu wartość spornej nieruchomości. Człowiek ten od lat walczy przed wymiarem sprawiedliwości na Dolnym Śląsku o poszanowanie jego interesów i udowodnienie czynów karalnych, jakie jego zdaniem popełniono podczas przeprowadzonego postępowania sądowego, którego był stroną.

.

3) wycena nieruchomości mieszkalnej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. ……………. stanowiąca własność………….., została zaniżona, w wyniku działań biegłego sądowego J. Karpińskiego, o kwotę m.in. 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy). Z operatu sporządzonego w 2013 roku wynika, iż wartość przedmiotowego wyniosła 364 500 zł, natomiast wycena dokonana w 2008 roku wskazała kwotę 411 000 zł. Wydaje się być oczywiste, iż wartość nieruchomości szczególnie w ostatnich latach znacznie wzrosła, co poddaje w daleko idącą wątpliwość rzetelność działań J. Karpińskiego. W tym miejscu należy również wskazać kolejną wycenę dokonaną na potrzeby postępowania egzekucyjnego, która została sporządzona w 2016 roku przez innego rzeczoznawcę z terenu jeleniogórskiego. Wynika z niej, iż wartość przedmiotowej nieruchomości obecnie wynosi 172 000 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące zł)!!!. Biorąc pod uwagę charakterystykę rynku nieruchomości, a przede wszystkim usytuowanie mieszkania w jednej z najbardziej popularnych miejscowości turystycznych w polskich górach, należy stwierdzić brak podstaw do utraty tak znacznej części wartości mieszkania. Zestawiając ze sobą pierwotną wycenę – 411 000 zł oraz ostatnią – 172 000 zł, łatwo stwierdzić iż doszło do zaniżenia o m.in. 60% wartości.

.

Odnosząc się do przytoczonych informacji zawartych w ww. dokumentach należy podkreślić, że skala nadużyć i nielegalnych działań jest znacznie większa.  Na tej podstawie sądy wydawały niekorzystne wyroki, natomiast komornicy egzekwowali zadłużenia. Nieprawidłowości i nielegalne postępowanie występowały i występują na dotychczas niespotykaną skalę, dlatego osoby poszkodowane stale prowadzą działania zmierzające do zrzeszenia się większej ich liczby. Lista osób dotkniętych opisywanymi aktami patologii stale się wydłuża, co nie może pozostać bez reakcji ze strony organów ścigania, lecz nie mogą to być organy z obszaru Dolnego Śląska. Pikanterii w tej sprawie dodaje fakt, iż J. Karpiński to osoba o bardzo rozległych kontaktach w całym środowisku prawniczo-urzędniczym na Dolnym Śląsku. Co istotne, Urząd Kontroli Skarbowej w Jeleniej Górze prowadził postępowanie sprawdzające w  sprawie zaniżania wycen nieruchomości. Sprawę zlecono rzeczoznawcy Andrzejowi Baj z Bolesławca (nr uprawnień: 2128), który podjął się weryfikacji zasadności wycen dokonanych przez J. Karpińskiego. W toku tych działań, niespodziewanie UKS wycofał zlecenie badania tych operatów, a sprawę umorzono nie czekając na wyniki analizy rzeczoznawcy. W tych okolicznościach, sprawa wydaje się być niezwykle kontrowersyjna, gdyż nietypowym jest, że UKS odstępuje od podjętych czynności sprawdzających jeszcze przed uzyskaniem opinii ekspertów. Można tylko domniemać, iż sprawa ta nie miała merytorycznego i formalno-prawnego, lecz nosi znamiona karalnej prawem.

.

Posiadamy też informacje wskazują również, że rozległe kontakty pana Karpińskiego w dolnośląskim środowisku prawniczym mają solidne korzenie i są skutkiem wielu nieprawidłowości. J. Karpiński mieszka na osiedlu domów jednorodzinnych, w najbliższym sąsiedztwie prokuratorów i sędziów sądów z obszaru jurysdykcji Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Posiadamy też informację, iż nie jest to przypadek, że miejsca zamieszkania ww. osób skupiły się na stosunkowo małym obszarze, ponieważ jest to efekt nielegalnego nabywania gruntów budowlanych, po znacznie zaniżonych cenach, a następnie zabudowywanych rezydencjami przez firmę prowadzoną przez J. Karpińskiego „KON-BUD”. Zgodnie z naszą wiedzą, zaniżanie wartości nieruchomości w celu ich sprzedaży przedstawicielom tzw. wymiaru sprawiedliwości z terenu Dolnego Śląska, odbywało się na podstawie podobnych działań opisanych w niniejszym piśmie. Uważamy, że najwyższa władza państwowa winna bardzo poważnie i szczegółowo przeanalizować przedstawiane informacje, gdyż są to nieprawidłowości które nie mogę mieć miejsca w państwie prawa, tym bardziej że wśród tych osób są prokuratorzy i sędziowie, w tym Daniel Strzelecki, który w niejasnych okolicznościach, został „awansowany” za taką „mafijną” działalność.

.

Reasumując, zwracamy się do Pana Ministra z wnioskiem o wszczęcie działań sprawdzających, na podstawie treści niniejszego pisma, a także załączonych do niego dokumentów, potwierdzających skalę nadużyć. Należy podkreślić, że sporządzenie operatu stwierdzającego znaczne zaniżenie wartości nieruchomości, może być korzystne dla tych osób które w swojej nielegalnej działalności kierują się działaniem zorientowanym na nielegalny zysk. Wiele na to wskazuje, że w tym przypadku jest to motywem do stosowania praktyk, o których mowa w niniejszym piśmie. Jako osoby poszkodowane, które straciły swoje majątki, nie możemy przejść obojętnie wobec skali nieprawidłowości, które powodują cierpienie nasze i naszych rodzin. Chcemy też podkreślić, że rozmawiając z innymi poszkodowanymi, którzy od lat bezskutecznie walczą o sprawiedliwość, łatwo dostrzec iż osoby te są sfrustrowane i zdeterminowane do podjęcia takich działań, które ostatecznie mogą zakończyć się tragedią. Sytuacja ta, nie pozwala nam pozostawić tej sprawy bez odpowiedniej interwencji. W związku z powyższym, jeszcze raz zwracamy się do Pana Ministra o podjęcie interwencji, lub ewentualnie zlecenie zbadania tej sprawy przez funkcjonariuszy z innego niż Dolny Śląsk obszaru, co zapewni rzetelny i uczciwy osąd, a także potwierdzi nasze informacje. W przypadku ponownego przekazania  sprawy do prokuratury we wskazanym obszarze, sprawa zostanie umorzona, a sprawcy czynów karalnych nadal będą kryci.

.

Z poważaniem ……

 .

 

O biegłym sądowym Jerzym Karpińskim pisano wielokrotnie. Niestety, to przysłowiowe walenie grochem o ścianę.

.

Co prawda, gdy skandal dotarł do Zbigniewa Ziobry nagle okazało się, że Karpiński biegłym nie jest. Został nim ponownie dopiero po roku, kiedy ministerstwo zdążyło już odpisać, że nie może podejmować żadnym kroków wobec byłego swojego rzeczoznawcy.

.

Pisałem w lutym tego roku:

.

Społeczność Karpacza, Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry , Bolesławca w przywróceniu do wykonywania obowiązków biegłego Jerzego Karpińskiego widzi jedynie dowód korupcji, jaka w powszechnej opinii gnieździ się od lat w tamtejszych sądach.

.

Tak twierdzą moi informatorzy.

.

Karpiński dostał zlecenie, i wykonał je.

.

Nie on jednak był rozgrywającym w tej partii.

.

Wrzask i tupanie Bogdana Biedrzyńskiego wobec jawnego pokrzywdzenia zmusiły grupę trzymająca władzę w lokalnych sądach do chwilowego poświęcenia Karpińskiego.

.

Operacja „fałszywej flagi” okazała się w pełni udana.

.

Biedrzyński dał się zwieść.

.

Goniąc podstawionego króliczka przegapił możliwość skarżenia lokalnych sędziów.

I choć nic by to wówczas nie dało (vide: stanowcza postawa miejscowej prokuratury broniącej wbrew faktom biegłego Karpińskiego), mógłby jednak zaskarżyć Polskę do międzynarodowych Trybunałów.

.

Mimo woli przypominają się słowa pewnego obersta w c. i k. wojsku austriackim, który po kontroli wywołanej skargą niezadowolonych żołnierzy  ( w jej efekcie kilku niezadowolonych trafiło do paki) mówił:

.

 Takeście sobie, łajdaki, myśleli, że wam ta komisja coś pomoże, drek* wam pomogła. …

.

„Dobra zmiana” jest niemożliwa bez zmian w sądach.

.

I to nie tylko personalnych.

.

https://3obieg.pl/biegly-sadowy-albo-wanka-wstanka

Dom-za-223-600-zl-Wyceniony-przez-Jerzego-karpinskiego-27

.

Tym razem mamy konkret. Poszkodowani zarzucają:

.

Karpiński mieszka na osiedlu domów jednorodzinnych, w najbliższym sąsiedztwie prokuratorów i sędziów sądów z obszaru jurysdykcji Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Posiadamy też informację, iż nie jest to przypadek, że miejsca zamieszkania ww. osób skupiły się na stosunkowo małym obszarze, ponieważ jest to efekt nielegalnego nabywania gruntów budowlanych, po znacznie zaniżonych cenach, a następnie zabudowywanych rezydencjami przez firmę prowadzoną przez J. Karpińskiego „KON-BUD”. Zgodnie z naszą wiedzą, zaniżanie wartości nieruchomości w celu ich sprzedaży przedstawicielom tzw. wymiaru sprawiedliwości z terenu Dolnego Śląska, odbywało się na podstawie podobnych działań opisanych w niniejszym piśmie.

.

Jeśli powyższe zarzuty potwierdzą się, w Apelacji Wrocławskiej powinno przybyć wiele wolnych etatów.

.

Jelenia Góra to byłe wojewódzkie miasto leżące w centrum matecznika Grzegorza Schetyny. W nieodległej Szklarskiej Porębie można spotkać m.in. Budkę i innych z samej wierchuszki rządzącej do niedawna partii. Czy dlatego tak ostro PO broni „wolnych sądów”?

.

Biedrzyński 1

.

9.08 2017

.

.

.

 

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816