HYDE PARK
Like

Skutki rządów koalicji PO – PSL

20/04/2014
3128 Wyświetlenia
26 Komentarze
44 minut czytania
Skutki rządów koalicji PO – PSL

Finanse publiczne, gospodarka

0


1

· Podwyżka podstawowej stawki VAT z 22% na 23 %.
· Podwyżka stawki VAT z 7% na 8% (leki, budownictwo mieszkaniowe).
· Podwyżka stawki VAT na nieprzetworzoną żywność z 3 % do 5 %.
· Podwyżka stawki VAT na produkty objęte dotychczas preferencjami podatkowymi
(ubranka dziecięce z 8% na 23 % , książki z 0 % na 5 %).
· Podwyżka akcyzy, m.in. na olej opałowy, gaz ziemny, alkohol, papierosy.
· Podniesienie składki rentowej dla przedsiębiorców z 4,5% do 6,5%.
· Zamrożenie progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od
podatku, co wobec wzrostu inflacji oznacza automatyczne zwiększenie obciążeń.
· Zamiast obiecywanej likwidacji podatku Belki rozszerzono jego zakres na zyski z
jednodniowych lokat bankowych.
· Obciążenie podatkiem „miedziowym” spółki KGHM, która płaci ok. 6,5 mln zł
daniny dziennie.
· Obciążenia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu niespłaconych pożyczek z
budżetu państwa w latach 2009 – 2014 wyniosą łącznie 37,7 mld zł.
· Wzrost Państwowego Długu Publicznego w stosunku do 2007 roku o 363,2 mld zł,
tj. o 68,9%.
· Zwiększenie łącznego długu firm i gospodarstw domowych do 78 % PKB na koniec
2012 roku (w 2000 roku wynosił on 37% PKB ).
· Spadek oszczędności gospodarstw domowych z około 12% – 14% na przełomie
poprzedniej dekady do około 2% – 5%.
· Obciążenia podatkowe rodzin z dwójką dzieci od 2009 roku wzrosły o 1,2 pkt. proc.
i wyniosły w 2012 roku 29,6%, przy średniej dla krajów OECD 26,1%.
2
· W 2013 roku łączne opodatkowanie zysków wynosiło w Polsce 41,6 % i było wyższe
od średniej krajów UE i EFTA (41,1%).
· Likwidacja ulgi budowlanej (zwrotu VAT za materiały budowlane na remonty).
· Likwidacja „ulgi internetowej”.
· Ograniczenie ulgi na tzw. „auto z kratką”.
· Ograniczenie możliwości odliczeń kosztów przez twórców.
· Wprowadzenie limitu odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów w przypadku
umów o dzieło.
· „Skok” na oszczędności Polaków zgromadzone w OFE w celu załatania dziury
budżetowej i iluzorycznego zmniejszenia państwowego długu publicznego.
· Sukcesywne zmniejszanie Funduszu Rezerwy Demograficznej, który miał chronić
Polaków w przyszłości. W latach 2010 – 2014 zabrano z tego Funduszu 19,4 mld zł.
• Wzrost obciążeń fiskalnych z powodu nieaktualizowania kwoty wolnej od podatku
(w Polsce obowiązuje jedna z najniższych kwot wolnych od podatku w całej
Europie, pod tym względem jesteśmy gorsi nawet od Zambii i Tanzanii).
• Planowane rozszerzenie dwuprocentowego podatku od czynności
cywilnoprawnych na nowe kategorie.
• Planowane rozszerzenie podatku od nieruchomości na m.in. sieci kablowe i obiekty
energetyczne.
• Planowane wprowadzenie powszechnego podatku audiowizualnego.
• Przygotowanie przepisów blokujących możliwość odliczania VAT od paliwa.
• Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto Polski na koniec 2012 roku wyniosła
259,8 mld EUR (czyli ok. 68,1% PKB) i była ujemna, podobnie jak w poprzednich
latach rządów PO-PSL.
• Brak spójności i koordynacji promocji polskiej gospodarki.
• Liczba pracujących w przemyśle ogółem zmniejszyła się do końca 2012 roku
o 136,2 tys. osób.
3
• Dwukrotne zmniejszenie limitu obrotów (z 40 do 20 tys. zł), powyżej których
mikroprzedsiębiorca musi posiadać kasę fiskalną.
• Wyprzedawanie majątku Skarbu Państwa, tylko w 2012 roku sprzedano m.in.
95 mln akcji PKO BP, 11 mln akcji Banku Gospodarki Żywnościowej, 131 mln akcji
PGE S.A, systematycznie zbywane są akcje firm należących do kluczowych sektorów
polskiej gospodarki.
• W okresie 2005-2007 łączne przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa
wyniosły 6,35 mld zł, w latach 2008-2012 było to ok. 55,2 mld zł, co wiązało się ze
sprzedażą setek polskich przedsiębiorstw, w tym kluczowych dla polskiego
przemysłu.
• Demontaż OFE zmniejsza płynność polskiego rynku. Wyceny polskich papierów
skarbowych oraz złotego będą bardziej wrażliwe na nastroje rynków globalnych.
Koszt obsługi zadłużenia zagranicznego wzrośnie o 14,2%.
• Polskie firmy pod względem innowacyjności są na przedostatnim miejscu
w Europie. Liczba zgłaszanych wniosków patentowych przez Polaków jest
11-krotnie mniejsza od średniego poziomu dla krajów UE.
• Polska staję się „montownią” wielkich korporacji. Niskie jednostkowe koszty pracy
powodują, że zagraniczni inwestorzy wykorzystują stosunkowo tanią siłę roboczą w
Polsce.
• Polski przemysł charakteryzuje się niskim stopniem innowacyjności, nie posiadamy
silnych rozpoznawalnych na świecie marek.
• Eksploatacja polskiego gazu łupkowego została potraktowana jako materiał do
kampanii wyborczej. Najwięksi inwestorzy opuścili Polskę, a liczba zrealizowanych
odwiertów nie umożliwia nawet oszacowania ilości gazu niekonwencjonalnego
w Polsce.
• Brak silnej polityki gospodarczej realizowanej na szczeblu UE w związku z polityką
klimatyczną powoduje ogromne zagrożenie dla konkurencyjności polskiego sektora
przemysłu ciężkiego i energochłonnego.
4
• Nieprawidłowości w przetargach stały się powszechne, zarzuty o utrudnianie
uczciwej konkurencji dotyczą nawet Ministerstwa Sprawiedliwości.
• Ogromny potencjał funduszy europejskich został nieefektywnie wykorzystany,
wiele inwestycji nie zostało zakończonych na czas, realizowane programy nie
przyczyniły się do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki i przedsiębiorstw
oraz trwałego wzrostu liczby miejsc pracy, rząd uzależnił się pod względem
decyzyjno – inwestycyjnym od kapitału UE.
• Potencjał środków z UE przyczynił się głównie do redukcji negatywnych zjawisk
rejestrowanych w statystykach narodowych, związanych z kryzysem
ekonomicznym, zamiast służyć budowie fundamentów silnej, nowoczesnej
gospodarki w Polsce.
· Opóźnienie wprowadzania systemu e-podatki powoduje zmniejszenie wpływu
z VAT w kolejnych latach poprzez wyłudzenia (szacowane skutki to ok. 20 mld
rocznie).
Infrastruktura
· Brak adekwatnych efektów przy budowie autostrad wobec gigantycznych
i nieuzasadnionych wydatków na ten cel.
· Nadmiernie wysokie koszty budowy dróg i autostrad (średnia kosztów budowy
1 km autostrady w Polsce wynosi 9,6 mln euro, w Niemczech 8,24 mln euro, na
Litwie 4 mln euro).
· Doprowadzenie do upadku wielu firm branży budowlanej (w 2012 roku upadło 259
firm, w 2013 roku – 241 firm).
· Znaczący spadek zatrudnienia w branży budowlanej – o ok. 140-150 tys. etatów,
czyli o 13%.
· Spadek produkcji w branży budowlanej, zwłaszcza w inwestycjach
infrastrukturalnych (w 2013 roku spadek ten sięgnął 40%).
5
· Zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego na 42 mld zł wg. danych na
październik 2013 roku. Planowane zadłużenie na rok 2014 to aż 50 mld zł.
· Wprowadzenie systemu opłat elektronicznych ViaToll powodującego znaczne
obciążenie finansowe dla firm transportowych.
· Likwidacja linii kolejowych (planowano likwidację nawet 4000 km linii kolejowych, z
przewidzianych do wyłączenia z ruchu 90 odcinków wytypowanych przez PKP PLK
zostało zlikwidowanych już 21 odcinków linii kolejowych).
· Prywatyzacja wielu dworców kolejowych i likwidacja co najmniej 130 stacji i
przystanków PKP.
· Przesuwanie w czasie decyzji o budowie obwodnic kilkunastu polskich miast
(Olsztyn, Suwałki, Inowrocław, Pułtusk, Pomiechówek, Jarocin, Góra Kalwaria,
Kołbiel, Ostrów Wielkopolski, Niemodlin, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Wąchock,
Tomaszów Lubelski, Dąbrowa Tarnowska, Zabierzów).
· Pozbawienie podwykonawców możliwości odzyskania należnych pieniędzy od
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za wykonane prace przy budowie
dróg (tylko część z nich otrzymała należne pieniądze).
· Likwidacja infrastruktury „Polski powiatowej” (linie PKS, połączenia kolejowe, małe
szkoły, sądy rejonowe, biblioteki, placówki pocztowe, posterunki policji).
· Wykluczenie młodych mieszkańców znacznych obszarów Polski z programu
„Mieszkanie dla Młodych” – zakup nowego mieszkania przy wsparciu tego
programu został ograniczony praktycznie do dużych miast.
· Blokowanie regulacji prawnych w zakresie instalowania farm wiatrowych. Ich bliska
w stosunku do zabudowań lokalizacja na znacznych obszarach Polski naraża
mieszkańców na utratę zdrowia, powoduje spadek wartości nieruchomości oraz
niszczy walory krajobrazowe.
· Zawieszenie projektu kolei dużych prędkości oraz dramatycznie niskie
wykorzystanie środków europejskich na inwestycje kolejowe (Polska będzie
6
musiała dokonać zwrotu części funduszy) przy ogromnych potrzebach pilnych
remontów oraz budowy nowych linii kolejowych.
· Zakup drogich, niefunkcjonalnych i nieprzydatnych pociągów Pendolino oraz
samolotów Dreamliner.
· Niewykorzystanie przez rząd unijnych środków na budowę sieci szybkiego
internetu, co ogranicza dostęp obywateli do internetu.
· Likwidacja znacznej części urzędów i placówek Poczty Polskiej, co utrudnia
obywatelom dostęp do usług pocztowych.
· Zlecenie obsługi przesyłek sądów i prokuratury niekompetentnej prywatnej firmie,
co powoduje chaos w obiegu korespondencji, wywołuje oburzenie obywateli i
podważa ich zaufanie do państwa.
· Niszczenie polskiego przemysłu stoczniowego przez nieprawidłowy nadzór
właścicielski, brak odpowiednich działań w sprawie udzielenia stoczniom pomocy
publicznej i pełna nieprawidłowości sprzedaż stoczni w Gdyni i Szczecinie.
· Wielomiesięczne opóźnienia w budowie gazoportu powodujące wzrost kosztów
jego budowy oraz konieczność renegocjacji warunków kontraktu z Katarem. Do tej
pory nie ma strategii wykorzystania ciekłego gazu ziemnego (LNG – Liquefied
Natural Gas) w Polsce.
Samorząd terytorialny i rozwój regionalny
· Akceptacja zmian w europejskiej polityce spójności utrudniających wyrównywanie
różnic rozwojowych pomiędzy regionami na rzecz polityki wspierania
konkurencyjności, czyli silnych obszarów w Europie, co pozbawia Polskę około 40
mld euro.
· Niekorzystne dla Polski wyniki negocjacji dotyczące perspektywy finansowej UE na
lata 2014-2020, w wyniku których otrzymaliśmy, uwzględniając stopę inflacji, o 10
mld euro mniej niż w poprzedniej perspektywie finansowej (co oznacza, że po
7
odliczeniu wpłaconej składki będziemy mieli do dyspozycji netto o kolejne 16 mld
euro mniej).
· Zgoda rządu na sytuację, w której na głowę statystycznego Polaka w ramach
budżetu UE na lata 2014 – 2020 Polska otrzyma tylko 2 784 euro, czyli znacznie
mniej niż inni nowi członkowie UE (Węgry 3722 euro na osobę, Czechy 2857 euro
na osobę, Chorwacja 4186 euro na osobę, Litwa 5862 euro na osobę).
· Porzucenie koncepcji zrównoważonego rozwoju kraju na rzecz modelu
polaryzacyjno – dyfuzyjnego rozwoju Polski, polegającego na kierowaniu większych
środków na konkurencyjność kosztem spójności, czyli alokacji w największych
ośrodkach zamiast wyrównywania różnic rozwojowych.
· Systematyczna likwidacja infrastruktury Polski gminnej i powiatowej (połączenia
kolejowe i autobusowe, placówki oświatowe, infrastruktura pocztowa, sądy
rejonowe, prokuratury, izby celne, rejony energetyczne, posterunki policji,
placówki kultury).
· Obciążanie samorządów nowymi zadaniami bez przeznaczania odpowiednich
środków na ich realizację, czego przykładem jest ustawa o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej, która wymaga zaangażowania przez samorządy co
najmniej 8 mld zł rocznie bez zapewnienia im żadnej rekompensaty.
· Przekreślenie szans Polski Wschodniej na szybki rozwój i niezbędne inwestycje
ze środków Unii Europejskiej.
· Wzrost rozwarstwienia regionalnego w Polsce. W 2011 roku największa różnica
PKB per capita dotyczyła województwa mazowieckiego (64 790 zł)
i podkarpackiego (26 801 zł).
8
Rolnictwo
· Zmiana zasad prowadzenia polityki rolnej, co prowadzi do zubożenia i wyludniania
polskiej wsi.
· Okłamywanie polskich rolników, że polskie rolnictwo otrzymało w nowej
perspektywie finansowej więcej niż w poprzedniej. Biorąc pod uwagę wysokość
dopłat w roku 2013, powinniśmy otrzymać co najmniej 21,3 mld euro na dopłaty
bezpośrednie na 7 lat, a otrzymaliśmy 18,8 mld. Ponadto na rozwój obszarów
wiejskich było wynegocjowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości na lata 2007-
2013 z UE 13,4 mld euro, a na lata 2014-2020 obecny rząd uzyskał zaledwie 9,8 mld
euro. Obniżenie budżetu wyniesie więc realnie 2,5 mld euro w dopłatach
obszarowych i 3,6 mld euro na rozwój obszarów wiejskich, czyli łącznie mniej o 6,1
mld euro.
· Zmniejszenie od 2007 roku wydatków na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i
rybołówstwo z 3% PKB do 1,5% PKB w roku 2014 .
· Zaniechanie jakichkolwiek działań prowadzących do wyrównania dopłat
bezpośrednich z innymi krajami UE .
· Zamknięcie cukrowni w Łapach, Lublinie i Brześciu Kujawskim.
· Redukcja limitu kwot cukrowych o 366 tys. ton.
· Koncentracja rynku cukru w rękach firm niemieckich po przejęciu przez niemiecką
spółkę Pfeifer & Langen cukrowni brytyjskiej firmy British Sugar Overseas (BSO)
w sierpniu 2009 roku, a w konsekwencji do utraty kwoty produkcyjnej buraków
150 tys. ton i zwolnień pracowników .
· Spadek pogłowia trzody chlewnej, które w lipcu 2012 roku liczyło 11,5 mln sztuk
(jak w latach 60. XX wieku) poprzez import wieprzowiny z dioksynami z Niemiec po
0,5 euro za kg.
· Zgoda na likwidację kwot mlecznych i cukrowych od 2015 roku.
9
· Likwidacja od 2012 roku płatności do owoców miękkich (malin i truskawek),
wprowadzonych na wniosek rządu PiS w 2007 roku, poprzez włączenie ich do
krajowej koperty płatności bezpośrednich.
· Zapaść systemu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich w warunkach
obligatoryjnego uczęszczania dzieci 5 letnich do przedszkoli.
· Zaniechanie konsolidacji inspekcji zajmujących się bezpieczeństwem i jakością
żywności.
· Likwidacja szkół wiejskich, posterunków policji i placówek pocztowych.
· Liberalizacja stanowiska Polski wobec GMO.
· Obciążenie rolników składką na NFZ.
· Rosnące utrudnienia w dostępie mieszkańców wsi do świadczeń opieki zdrowotnej.
· Upolitycznienie administracji rolnej poprzez nadmierny wzrost zatrudnienia i
motywowaną politycznie wymianę kadr.
· Zahamowanie procesu przejmowania szkół rolniczych przez Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
· Liberalizacja obrotu ziemią, co prowadzi do nabywania nieruchomości rolnych
przez cudzoziemców lub przez osoby podstawione (tzw. słupy).
Polityka społeczna
· Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat, co wydłużyło czas świadczenia pracy
dla kobiet o 7 lat, a dla mężczyzn o 2 lata.
· Odebranie prawa do wcześniejszych emerytur osobom pracującym w warunkach
szkodliwych (prawie milion pracowników). Po zmianie przepisów świadczenie
pomostowe będzie dotyczyło tylko tych osób, które przed 1 stycznia 1999 roku
oraz po 31 grudnia 2008 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach.
· Wprowadzenie niekorzystnej dla pracowników możliwości wydłużenia do roku
okresu rozliczeniowego czasu pracy. Po zmianach pracodawca ma prawo
10
wprowadzić elastyczną organizację czasu pracy z tzw. „nienormowanymi
godzinami”.
· Ograniczenie wysokości dofinansowania na pracownika z lekkim i znacznym
stopniem niepełnosprawności, m.in. przez zmniejszenie dofinansowania miejsc
pracy dla niepełnosprawnych w stopniu lekkim z 480 do 450 zł i stopniu znacznym z
1920 do 1800, co znacznie utrudniło funkcjonowanie zakładów pracy chronionej i
ograniczyło możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
· Zaostrzenie kryterium uprawniającego do renty i renty rodzinnej. Wymagania
dotyczące okresu ubezpieczeniowego podniesiono o 5 lat (25 – kobiety, 30 –
mężczyźni) wykluczając przy tym okresy nieskładkowe.
· Wprowadzenie zmiany, że prawo do przejścia na emeryturę uzyskuje się bez
rozwiązywania umowy o pracę. ZUS wobec takich osób zawieszał wypłatę
emerytur. Obecnie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego państwo zobowiązane
jest do wypłaty zaległych emerytur za ten okres.
· Brak waloryzacji kryterium dochodowego przy zasiłkach rodzinnych (504 zł), przez
co ok. 2 mln polskich dzieci straciło prawo do ww. zasiłku.
· Brak waloryzacji kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku socjalnego
przez 6 lat spowodowało, że kryterium dochodowe 351 zł znajdowało się poniżej
skrajnej granicy ubóstwa.
· Liczba Polaków zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
wg Eurostatu wyniosła w 2012 roku 10,1 milionów osób , co stanowi 26,7 %
populacji.
· Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów jeśli chodzi o średni
roczny czas pracy (1929 godz.), Niemcy pracują o 532 godz. mniej, a ich realny
dochód do dyspozycji gospodarstw domowych per capita jest o 93% większy od
polskiego.
· Polska ma trzeci co do wielkości w Unii Europejskiej odsetek pracowników
zatrudnionych z konieczności na czas określony, w szczególności w grupie wiekowej
do 24 roku życia.
11
· Odebranie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów, którzy zajmowali
się osobami najstarszymi oraz wprowadzenie kryterium dochodowego
pozbawiającego świadczeń tysiące ludzi, którzy zwolnili się z pracy.
· Pozbawienie nauczycieli i wychowawców pracujących w palcówkach
opiekuńczo – wychowawczych ochrony prawnej, jaka przysługuje
funkcjonariuszowi publicznemu.
· Drastyczne ograniczenie środków Funduszu Pracy na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu w latach 2010 – 2012 z 7 mld na 3,25 mld zł, które
mogłyby być przeznaczone na zmniejszenie liczby bezrobotnych i rozwój firm.
· Wzrost minimalnej składki na ZUS o 43% z 717,77 zł do 1026,98 zł powodujący
spowolnienie rozwoju polskiej gospodarki.
· Pozbawienie przez rząd zasiłków 100 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych
zajmujących się przez całą dobę ciężko chorymi współmałżonkami lub członkami
rodzin.
· Obniżenie wysokości dopłat do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
w zakładach pracy chronionej.
· Ograniczenie możliwości korzystania z ulgi podatkowej na jedno dziecko.
· Zmniejszenie zasiłku pogrzebowego z 6,4 tys. zł do 4 tys. zł.
· Zapowiedź podwyżki składki ZUS od osób na „umowach śmieciowych”.
· Przez ostatnie lata waloryzacja była ustalana na najniższym dopuszczalnym
poziomie, co powoduje, że zwiększa się różnica w dochodach między osobami
otrzymującymi najniższe świadczenia ( w 2014 roku – 14 zł) a resztą emerytów.
12
Ochrona zdrowia
· Wydłużające się kolejki do lekarzy.
· Błędy w organizacji i funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia powodujące śmierć
chorych, którzy nie otrzymali na czas właściwej pomocy lekarskiej.
· Wzrastający przepływ środków publicznych z Narodowego Funduszu Zdrowia do
podmiotów prywatnych w lecznictwie przy kontraktowaniu usług.
· Pozbawienie niektórych oddziałów w szpitalach publicznych kontraktów z NFZ i
przesunięcie finansowania świadczeń zdrowotnych do szpitali prywatnych lub
niepublicznych.
· Ustawowa zmiana szpitali w “przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego” nastawione
na zysk.
· Postępująca komercjalizacja szpitali publicznych z bulwersującymi przykładami
prywatyzacji kontraktów na usługi medyczne (Mysłowice, Pszczyna, Łask,
Augustów).
· Postępujący proces prywatyzacji usług medycznych w ratownictwie.
· Prywatyzacja 14 z 24 funkcjonujących uzdrowisk publicznych.
· Wzrost udziału pacjentów w płaceniu za leki (w przypadku leków refundowanych z
36,8% w roku 2011 do 38,8% w roku 2012 i 40% w roku 2013 – źródło : IMS Health
Incorporated, 30 stycznia 2014).
· Ograniczenie dostępu do specjalistów w małych miejscowościach jako skutek
zmiany zasad kontraktowania przez NFZ.
· Osłabienie możliwości kontrolnych Sanepidu.
13
Edukacja
· Pozbawienie rodziców prawa do decydowania o przyszłości edukacyjnej ich dzieci
poprzez odrzucenie obywatelskiego wniosku o referendum w sprawie
sześciolatków i zmiany struktury szkolnictwa.
· Skrócenie sześciolatkom szczęśliwego dzieciństwa poprzez przeniesienie ich z
bezpiecznych przedszkoli i wtłoczenie do nieprzygotowanych szkół (w 2014 roku
połowa rocznika).
· Odebranie rodzicom poczucia bezpieczeństwa ich dzieci w szkole z powodu
gwałtownego wzrostu przestępczości szkolnej. Likwidacja programu Rządu Prawa i
Sprawiedliwości „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (w 2007 roku około
17.000 przestępstw szkolnych, w 2012 roku 28.200 przestępstw szkolnych).
· Ograniczenie możliwości korzystania przez dzieci w przedszkolach z zajęć
dodatkowych poprzez uniemożliwienie organizowania tych zajęć przez podmioty
zewnętrzne.
· Odebranie nauczycielom–wychowawcom placówek opiekuńczo – wychowawczych
około 30% wynagrodzeń poprzez zmianę z dniem 1 stycznia 2014 roku warunków
pracy i płacy. Nauczyciele stali się z mocy przeforsowanej przez PO – PSL ustawy
pracownikami samorządowymi.
· Pozbawienie nauczycieli możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, co
wobec wydłużenia wieku emerytalnego do 67 lat dodatkowo uderzyło w tę grupę
zawodową.
· Zmuszenie nauczycieli do dodatkowych nieodpłatnych dwóch godzin pracy (tzw.
godziny karciane).
14
· Odebranie mieszkańcom mniejszych miejscowości możliwości kształcenia ich dzieci
w miejscu zamieszkania poprzez sprzyjanie likwidacji szkół (zniesienie ustawowego
prawa sprzeciwu kuratora do uchwał jednostek samorządu terytorialnego o
likwidacji szkoły).
· Likwidacja szkół w małych miejscowościach jako jedynych placówek kultury i życia
społecznego, co skazało te miejscowości na całkowitą degradację.
· Odebranie młodzieży licealnej możliwości wszechstronnego, ogólnokształcącego
wykształcenia poprzez ograniczenie o 25% czasu realizacji podstawy programowej
w zakresie sześciu kluczowych przedmiotów ogólnokształcących: historii, geografii,
fizyki, chemii, biologii i wiedzy o społeczeństwie (łącznie w okresie nauczania w
gimnazjum i liceum ogólnokształcącym).
· Drastyczne ograniczenie zakresu pomocy materialnej dla uczniów i zmniejszenie
środków na ten cel (w 2005 roku – 406 mln zł, w 2006 – 568 mln zł, w 2008 – 552
mln zł, w 2012 – 387 mln zł).
· Stałe zaniżanie należnej samorządom subwencji oświatowej na utrzymanie szkół,
co przyczynia się do masowej likwidacji szkół.
Szkolnictwo wyższe
· Ograniczenie wolności badań naukowych – ministerstwo poucza, czym nie powinni
zajmować się naukowcy i jakie prace naukowe są źle widziane.
· Przekształcanie szkół wyższych w przedsiębiorstwa, które powinny na siebie
zarabiać, a nawet przynosić zysk.
· Oddanie zarządzania nauką i uczelniami w ręce urzędników, którzy są nagradzani i
awansowani za poczynione oszczędności.
· Zbiurokratyzowanie nauki przez wprowadzenie KRK (Krajowe Ramy Kwalifikacyjne),
rzekomo służących ocenie szkół wyższych, w rzeczywistości sprowadzających się do
15
produkcji bezwartościowych dokumentów, opisujących realizowane programy za
pomocą unijnej nowomowy.
· Ograniczenie roli nauk humanistycznych i pozorowanie działań na rzecz ich
ratowania (pomysły „okrągłego stołu” czy „pakietu dla humanistyki”).
· Ocenianie dorobku naukowego za pomocą punktów, wadliwie i schematycznie
oceniających pracę naukowców. Język polski przestaje być językiem naukowym.
· Odebranie studentom możliwości bezpłatnego studiowania na drugim kierunku.
· Obniżenie poziomu wyższego wykształcenia, np. przez zastępowanie profesorów
doktorami, a doktorów magistrami.
· Wprowadzenie wadliwego systemu awansu naukowego: możliwość doktoratu bez
magisterium, przewód habilitacyjny ograniczony do procedury urzędniczej,
profesura pod warunkiem kierowania zagranicznym grantem, profesura bez
habilitacji.
· Wywołanie konfliktu międzypokoleniowego: brak stanu spoczynku powoduje
blokowanie miejsc dla młodej kadry.
· Tolerowanie plagi uczelnianych patologii: korupcji, nepotyzmu, plagiatów,
pozorowania pracy.
· Obniżenie nakładów budżetowych na naukę i szkolnictwo wyższe przy
równoczesnym obniżeniu dochodów nauczycieli akademickich poprzez likwidację
drugich etatów.
16
Bezpieczeństwo
· Obniżenie bezpieczeństwa obywateli na znacznych obszarach kraju poprzez
likwidację do końca 2013 roku 380 spośród funkcjonujących w 2007 roku 817
posterunków policji w gminach.
· Odebranie dotychczasowych uprawnień funkcjonariuszom służb mundurowych
(podniesienie wieku i stażu uprawniającego do emerytury, obniżenie świadczenia
za czas choroby).
· Zmarnowanie znacznej części możliwych do uzyskania efektów programu
modernizacji służb mundurowych, zmniejszenie środków tego programu o kwotę
ponad 500 mln zł.
· Niezrealizowanie obietnicy wdrożenia nowego programu modernizacji służb
mundurowych.
· Osłabienie bezpieczeństwa państwa poprzez likwidację jednostek wojskowych i
placówek Straży Granicznej.
· Brak właściwego nadzoru nad policją, przyzwolenie na patologie w policji.
· Chaos i destabilizacja w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli
spowodowane wprowadzanymi przez rząd i nieakceptowanymi przez
funkcjonariuszy zmianami.
· Dokonanie podziału MSWiA na dwa resorty powodujące chaos kompetencyjny w
sferze zarządzania bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.
· Marnotrawstwo pieniędzy publicznych i korupcja przy realizacji projektów
informatycznych.
· Wielokrotne odkładanie w czasie zapowiadanego przez rząd elektronicznego
dowodu osobistego.
· Opóźnienia w budowie systemu powiadamiania ratunkowego z europejskim
telefonem alarmowym 112.
17
· Wzrost zatrudnienia w administracji (ponad 100 tys. nowych urzędników), co
obciążyło podatników ogromnymi kosztami, a nie przyniosło poprawy jakości pracy
urzędów.
· Korupcja w administracji i zamówieniach publicznych.
· Zmiany w przepisach ograniczające wolność zgromadzeń publicznych.
· Próba cenzurowania internetu („ACTA”).
· Ograniczenie wolności słowa i represje wobec oponentów rządu (szykany wobec
studenta za stronę internetową antykomor.pl, aresztowanie kibiców i zamykanie
stadionów w odwecie za hasła antyrządowe).
· Narastająca inwigilacja obywateli (ponad milion bilingów rocznie).
· Wprowadzenie przepisów pozwalających sprowadzać do Polski obcych,
uzbrojonych funkcjonariuszy z innych państw (tzw. ustawa o bratniej pomocy).
· Brak bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie (katastrofa smoleńska).
· Opóźnienia w budowie zapowiadanych rejestrów teleinformatycznych.
· Brak realnego nadzoru Sejmu i rządu nad służbami specjalnymi.
Obrona narodowa
· Wprowadzenie wadliwej struktury kierownictwa i dowodzenia Sił Zbrojnych RP
budzącej wątpliwości natury prawnej (brak zgodności z art. 134 Konstytucji) oraz
zawierającej istotne luki (nie zdefiniowano roli służb specjalnych w czasie
konfliktu). Złamanie zasady jednokierunkowej podległości poprzez ustanowienie
trzech niezależnych równorzędnych organów centralnych (Szefa Sztabu
Generalnego i dwóch dowódców – generalnego i operacyjnego) oraz wprowadzenie
chaosu kompetencyjnego w dowodzeniu w przypadku konfliktu (nie wiadomo,
który z dowódców przejmuje dowodzenie).
· Brak nowoczesnego, zintegrowanego, ponadresortowego systemu zarządzania
bezpieczeństwem narodowym. System taki umożliwiłby Prezydentowi, Radzie
18
Ministrów i szefowi rządu sprawne kierowanie działaniami obronnymi w czasie
zagrożeń.
· Rezygnacja z systemu poboru i utworzenie Narodowych Sił Rezerwy, które nie są w
stanie spełnić swojego zadania (liczebność NSR nie osiągnęła niezbędnego
poziomu).
· Brak konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego.
· Złamanie zasady przeznaczania 1,95% PKB w każdym roku na wydatki wojskowe.
· Opóźnienia w dostosowywaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej do standardów
NATO w zakresie sprzętu, wyposażenia, mobilności i możliwości prowadzenia
działań. W obecnej sytuacji finansowej polskie Siły Zbrojne nie są w stanie, w
przypadku ewentualnego konfliktu, realizować strategii samodzielnego
powstrzymania przeciwnika przed dotarciem do strategicznych obiektów
i rejonów Polski w czasie pierwszej fazy konfliktu. Marynarka Wojenna, obrona
przeciwrakietowa oraz system łączności i dowodzenia czy logistyka to działy, w
których najbardziej brakuje środków i sprzętu.
· Obniżenie wartości potencjalnych zamówień wojskowych w krajowych firmach
sektora obronnego (w 2014 roku wartość ta ulegnie obniżeniu o ok. 20%).
· Zatrzymanie procesu szkolenia w siłach powietrznych na skutek ich
niedofinansowania, co okazało się brzemienne w skutkach i doprowadziło do
największych katastrof w historii polskiego lotnictwa.
· Brak programu rewitalizacji strategicznej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w
dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, uznającego USA za gwaranta stabilności
bezpieczeństwa w naszym regionie.
· Rozformowanie Dowództwa Sił Specjalnych po zaledwie 10 dniach istnienia.
Dowództwo Sił Specjalnych miało być odpowiedzialne za szkolenie żołnierzy, ale
również w dalszym ciągu miało dowodzić nimi podczas operacji wojskowych.
Obecnie za dowodzenie odpowiada Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych,
natomiast za szkolenie Dowódca Generalny.
19
· Likwidacja 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Decyzja ta miała
charakter polityczny, obliczony na efekt wyborczy. Rozformowanie pułku to przede
wszystkim wyrzucenie w błoto milionów złotych, które zostały wydane na szkolenie
pilotów. Likwidacja pułku w żaden sposób nie rozwiązała jednak ani problemu
przewozu VIP-ów, ani kwestii odpowiedzialności za katastrofę w Smoleńsku.
Polityka zagraniczna
· Uległość polityki zagranicznej rządu PO-PSL wobec Unii Europejskiej (zgoda na
likwidację stoczni, zaniechanie starań o wyrównanie dopłat w rolnictwie) i Rosji
(śledztwo smoleńskie).
· Przekazanie części kompetencji instytucjom Unii Europejskiej w zakresie polityki
finansowej (przyjęcie paktu fiskalnego).
· Rezygnacja z amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej (tarcza
antyrakietowa).
· Bierność polskiego rządu w sprawie rozmieszczenia przez Federację Rosyjską broni
ofensywnej bliskiego zasięgu na terenie bezpośrednio graniczącego z Polską
Obwodu Królewieckiego.
· Wyzbycie się kontroli nad częścią polskiej przestrzeni powietrznej poprzez
akceptację inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej obejmującej
około jednej piątej terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium Litwy.
· Brak zdecydowanych działań na rzecz wzmocnienia proeuropejskich aspiracji sił
politycznych na Ukrainie.
· Przyjęcie Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego mogącego zagrozić
bezpieczeństwu wewnętrznemu i zewnętrznemu państwa.
· Ograniczanie wparcia finansowego ze strony polskich władz na działalność
organizacji polonijnych (Ambasada RP w Berlinie).
20
· Zamykanie lub przenoszenie siedzib polskich placówek konsularnych na terenie
USA i Kanady.
· Ograniczanie dostępu organizacji polonijnych do środków na działalność społecznokulturalną
(po przejęciu pieniędzy z Senatu przez MSZ).
Środowisko
· W latach 2013-2020, w związku z przyjętym pakietem klimatyczno –
energetycznym, wprowadzono w życie nowe zasady w zakresie przydziału
uprawnień do emisji CO2 dla emiterów objętych Europejskim Systemem Handlu
Emisjami. Polskie elektrociepłownie i ciepłownie były zmuszone do zakupu już w
roku 2013 ok. 60% pozwoleń na emisję, co rzutuje na wzrost cen ciepła. Przykłady
skutków: w roku 2013 dla produkcji ciepła w Warszawie elektrociepłownie musiały
dokupić limit emisji za 120 milionów zł, a np. w roku 2016 za około 200 mln zł. To
samo dotyczy Łodzi, odpowiednio: w roku 2013 za 65 mln zł i w roku 2016 za 95
mln zł. (źródło – druk sejmowy 1273 i 2010).
· Nałożenie przez rząd daniny na Polskie Lasy Państwowe w wysokości po 800
milionów rocznie w latach 2014 i 2015, a od roku 2016 dwuprocentowym
podatkiem od sprzedaży, czym rozpoczyna proces destrukcji zasad ich
funkcjonowania. Aktywa Polskich Lasów Państwowych o wielkości 7 milionów ha i
400 miliardów złotych w drewnie w krótkim czasie będą, po przewidywanym
bankructwie Lasów, przygotowane do sprzedaży.
· Przyjęcie “Pakietu Klimatycznego” zniszczy polską gospodarkę, spowoduje
dwukrotny wzrost cen, co może przyczynić się do wzrostu inflacji, spadku
konkurencyjności polskiego przemysłu, masowych bankructw firm oraz wzrostu
bezrobocia.
· Brak skutecznych działań rządu w zakresie budowy pierwszej polskiej elektrowni
atomowej.
21
Sport
· Nieuzasadnione koszty związane z inwestycjami na Euro 2012. Koszty budowy
polskich stadionów w porównaniu z kosztami stadionów ukraińskich były o
minimum 100% wyższe. Warszawski Stadion Narodowy jest najdroższym
stadionem w Europie.
· Doprowadzenie do bankructwa i likwidacji wielu firm z sektora budowlanego
wykonujących jako podwykonawcy wielkich konsorcjów prace przy inwestycjach
sportowych i infrastrukturalnych związanych z Euro 2012.
· Liczne nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków publicznych przy
jednoczesnym ograniczaniu wydatków na podstawowe potrzeby sportowe dzieci i
młodzieży.
· Ograniczenie i likwidacja szeregu programów dotyczących sportowego rozwoju
dzieci i młodzieży.
· Ograniczenie działalności małych klubów sportowych pracujących z dziećmi i
młodzieżą, likwidacja programu „Animator sportu”, zmniejszenie funduszy na
doposażenie obiektów sportowych, drastyczne ograniczenie środków na program
„Trener” .
Kultura i dziedzictwo narodowe
· Brak realizacji postulatu przeznaczenia 1% wydatków budżetu na kulturę.
· Nieprzygotowanie ustawy o finansowaniu mediów publicznych, doprowadzenie ich
do skrajnej komercjalizacji oraz podporządkowania rządzącym partiom
politycznym.
· Przeznaczenie zbyt niskich środków na odnowę zabytków.
22
· Brak radykalnego zwiększenia dostępności dóbr kultury, nieusunięcie barier
ekonomicznych i zaniechanie uwolnienia instytucji kultury od konieczności
komercyjnego samofinansowania z biletów i opłat. Wieloletni brak waloryzacji
wynagrodzeń w instytucjach kultury, zwłaszcza w muzeach.
· Zaniechanie mecenatu państwa nad wydawnictwem PIW, kryzys Wydawnictwa
Ossolineum. Brak wsparcia krytyki filmowej, teatralnej, plastycznej, muzycznej,
literackiej poprzez dofinansowanie odpowiednich rubryk w czasopismach i
portalach internetowych. Brak odpowiedniego wsparcia dla wydawnictw i
czasopism prezentujących poglądy konserwatywne, chrześcijańskie i prawicowe.
Słaba promocja artystów tego środowiska, w przeciwieństwie do środowisk
lewicowych.
· Zaniechanie w zakresie obowiązkowego oznaczenia kategorii wiekowych w DVD,
oraz grach i filmach udostępnianych przez internet.
· Zaniechanie właściwej realizacji programu „Patriotyzm jutra”.
· Brak pomnikowych wydań klasyki polskiej literatury. Brak obchodów 200-lecia
urodzin Zygmunta Krasińskiego.
· Opóźnienia w budowie Muzeum Historii Polski. Brak inicjatywy w zakresie
powołania Muzeum Kresów, Muzeum Oporu Przeciw Komunizmowi (Żołnierze
Wyklęci), opóźnienie w budowie Muzeum II Wojny Światowej.
· Niepowołanie wyspecjalizowanych i odrębnych od administracji wojewódzkiej
służb konserwatorskich.
· Brak zdecydowanych działań na rzecz rewindykacji polskich dóbr kultury, w tym
archiwów, z Rosji.
· Brak nowelizacji ustawy o miejscach pamięci narodowej w kierunku promocji
tradycji niepodległościowej i usuwania reliktów komunizmu.
· Zbyt słaba ochrona polskich zabytków ruchomych przed nielegalnym wywozem z
Polski. Zbyt niskie środki na dokumentację dóbr kultury.
23
· Brak wsparcia finansowego dla produkcji filmowych i telewizyjnych służących
ekranizacji klasyki literatury polskiej i prezentujących historię Polski,
popularyzujących tradycje niepodległościowe, bohaterów, wielkie zwycięstwa
oręża, a także osiągnięcia w dziedzinie nauki i samoorganizacji społecznej. Brak
wsparcia produkcji filmów animowanych dla dzieci w polskich wytwórniach.
· Brak ochrony dystrybucji niezależnej lokalnej prasy poprzez ustalenie obowiązku jej
kolportażu przez sieci kolporterskie lub pocztę.
· Atak na Kościół katolicki w Polsce i tradycyjne wartości – rozwiązanie Komisji
Majątkowej, likwidacja Funduszu Kościelnego, próby wyprowadzania religii ze
szkół, eliminowanie symboli religijnych z przestrzeni publicznej, dyskryminacja
katolickich środków przekazu, podważanie instytucji małżeństwa jako związku
kobiety i mężczyzny oraz roli rodziny w życiu społecznym, propagowanie ideologii
gender.
Warszawa, 26 lutego 2014 roku
Opracował Zespół Parlamentarzystów PiS
pod kierunkiem Jarosława Zielińskiego
Przewodniczącego Zespołu Pracy Państwowej
Prawa i Sprawiedliwości

Inne zapisy autora:

0

Wiadomosci 3obieg.pl
Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

  1. Pingback: Skutki takich rządów | Przedbórz – Forum Blogerów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816