Globalnie i Lokalnie
15

Bestie Apokalipsy Sieć śmierci Bestii cz.2

05/03/2019
1287 Wyświetlenia
0 Komentarze
70 minute czytania
Bestie Apokalipsy Sieć śmierci Bestii cz.2

„I siedmiu jest królów (mocarstw): pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie nadszedł. A Bestia, która była, lecz jej nie ma, sama też jest ósmym królem, ale wywodzi się z tych siedmiu i odchodzi na zagładę”.Bestie Apokalipsy

Smok przekazuje władzę pierwszej Bestii wychodzącej z morza 

„I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów,  a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze.   Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej – jakby niedźwiedzia,  paszcza jej – jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę” (Ap 13:1-2).

„I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią,  i pokłon oddali Smokowi,  bo władzę dał Bestii.  I Bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę. A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy.  Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba” (Ap 13:3-6).

„Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem – musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych” (Ap 13:7-10). 

Bestia druga wychodząca z ziemi, Fałszywy Prorok wskrzesza pierwszą

„Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii wychodzącej z morza przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii,  której rana śmiertelna została uleczona.  I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz [pierwszej] Bestii, która otrzymała cios mieczem,  a ożyła” (Ap 13:11-14).

„I dano jej, by duchem obdarzyła obraz [pierwszej] Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło  i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć (Ap 13:15-18).

Wielka Nierządnica, Sojusz Bestii z czeluści ze wskrzeszoną pierwszą 

Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu” (Ap 17:1-2).

„I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię – tajemnica: “Wielki Babilon”. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją bardzo się zdumiałem.  I rzekł do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś. Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów” (Ap 17:3-7). 

Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość. Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta” (Ap 17:8-9).

 „I siedmiu jest królów (mocarstw): pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie nadszedł, a gdy już nadejdzie, ma na krótką chwilę pozostać. A Bestia, która była, lecz jej nie ma, sama też jest ósmym królem, ale wywodzi się z tych siedmiu i odchodzi na zagładę. A dziesięć rogów, które ujrzałeś oznacza dziesięciu królów, którzy jeszcze nie otrzymali królestwa, lecz na jedną godzinę otrzymają władzę, jako królowie wraz z Bestią. Ci mają jedną myśl i dlatego dają Bestii swą potęgę i władzę. Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni” (Ap 17:10-14).

„I rzecze do mnie: Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia – ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem,  bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali – i dali Bestii królewską swą władzę,  aż Boże słowa się spełnią. A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi” (Ap 17:15-18).

Siedem głów apokaliptycznej Bestii

Rzymski Smok-Szatan przekazuje władzę Bestii

   Kiedy na początku ne napisano Apokalipsę upadło już pięciu z siedmiu „królów”, czyli imperiów-mocarstw a mianowicie: Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja i Grecja. Po drodze jeszcze była Fenicja ze stolicą Tyr. Wyrażenie „jeden jest” odnosi się do Rzymu. Dotyczy to starożytnego Cesarstwa Rzymskiego do czasów przyjęcia chrześcijaństwa w 325 roku oraz nowożytnego z państwami satelickimi zachodniej Europy i wiodącą religią chrześcijańską, do 1789 roku.

Siódme mocarstwo światowe zaczęło się wyłaniać, gdy Anglia stanowiąca niegdyś północno-zachodni kraniec cesarstwa rzymskiego, zyskała na znaczeniu. W drugiej połowie osiemnastego wieku ten wyspiarski kraj był już potężnym imperium, które dalej bogaciło się i rosło w siłę. W dziewiętnastym wieku Wielka Brytania stała się najbogatszym i najsilniejszym państwem świata. Pierwsza wojna światowa skłoniła Wielka Brytanię do nawiązania szczególnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, będącymi niegdyś jej kolonią. Imperium Brytyjskie utorowało drogę koalicji anglo-amerykańskiej, która w wielu dziedzinach po dziś dzień działa, jako dwuczłonowe anglojęzyczne mocarstwo światowe.

Dziesięć rogów oznacza dziesięć królestw-regionów świata, rządzonych przez dziesięciu królów-władców, nad którymi stoi jedna naczelna władza, podporządkowana Mardukowi-Lucyperowi, który ma być najwyższym władcą Ziemi, oraz najwyższym Bogiem. Jest to koncepcja realizowana od dziesiątków tysięcy lat. Obecny świat według NWO ma być podzielony według tej koncepcji na 10 regionów rządzonych przez dziesięciu władców a nad nimi ma stać jedna centralna władza, Zakon Iluminatów, których bogiem jest Marduk-Lucyper.

Proroctwo z Księgi Objawienia (Ap.17:10-11),  uzupełniają szczegóły zawarte w Księdze Daniela (Dn.2:28-43), gdzie opisany jest  „ogromny posąg”, który babiloński król Nabuchodonozor II oglądał w wizji danej przez Boga. Prorok Daniel wyjaśnił królowi, że poszczególne części posągu odnoszą się do następujących po sobie mocarstw, począwszy od ówczesnej potęgi światowej, Babilonu, gdzie Egipt i Asyria zeszły już wtedy ze sceny wydarzeń. Historia potwierdza, że: Głowa ze złota symbolizowała mocarstwo babilońskie. Pierś i ramiona ze srebra to Medo-Persja. Brzuch i uda z miedzi przedstawiały starożytną Grecję. Golenie z żelaza wyobrażały cesarstwo rzymskie. Stopy z żelaza zmieszanego z gliną to symbol politycznej i społecznej niestabilności, mającej charakteryzować okres panowania potęgi anglo-amerykańskiej.

   Siedem głów Bestii jest aluzją do babilońskiego systemu wiary. Symbolizował go siedmiogłowy smok. Tych samych siedem głów nosi Smok (Ap.12), a także Bestia z morza (Ap.13) oraz Bestia szkarłatna (Ap.17). Wskazuje to, że apokaliptyczne Bestie symbolizują kolejne systemy władzy, które prześladują lud Boży (Dn 7:6; 8:22).

Rzymski Smok-Szatan, pod przewodnictwem cesarza Konstantyna w 325 roku, ustanowił  religię chrześcijańską jako religię państwową, aby uczynić ją dominującą ideologią do podboju świata. Chrześcijaństwo oparte jest na zakłamanym Starym Testamencie i jest kontynuacją tworzenia NWO na świecie pod egidą Szatana. I tak zaczęła się długa historia chrześcijaństwa rzymskiego, przesiąknięta krwią i duchowymi kłamstwami. A przez następne 1600 lat Watykan wraz z Frankami i Niemcami trzymał polityczną władzę nad całą Europą.

Chrześcijaństwo, gdy stało się rzymską religią państwową, przestało być religią Jezusa, a stało się religią okupanta i najeźdźcy oraz jego ideologii politycznej, która z naukami Jezusa nie miała wiele wspólnego.

Chrześcijaństwo oparte na Starym Testamencie, razem ze wszystkimi podobnymi systemami, do pewnego stopnia jest oszustwem wieku. Służyło oderwaniu gatunków od naturalnego świata, i od siebie samych. Polega ono głównie na ślepym słuchaniu autorytetów.

Rzymski Smok-Szatan przekazał władzę Bestii z morza pod przewodnictwem dyktatora cesarza Justyniana.  W roku 529 na rozkaz Justyniana zamknięto Akademię Platońską  i wszystkie szkoły filozoficzne. Skupieni w nich filozofowie uciekli do Persji, lub inne miejsca. Uznał inne religie za pogańskie i wydał antypogańskie dekrety, które nakazywały przymusowe przyjęcie chrztu, a za odstępstwa religijne  karę śmierci i konfiskatę mienia. Justynian wprowadził cezaropapizm, oznaczało to że cesarz zwoływał synody i decydował o dogmatach. W roku 553 zwołał do Konstantynopola sobór powszechny gdzie wprowadził dogmaty religijne i zasady wiary obowiązujące w całym kościele, wschodnim i zachodnim.

Nastąpiło wtedy połączenie władzy świeckiej i kościelnej w jedną władzę. Szatan zaczął realizować się na ziemi poprzez Bestię. Od roku 529, kiedy nastąpił atak kościoła na wiedzę i naukę datuje się nastanie “Ciemnych Wieków” w Europie. Trwało to przez 1260 lat, aż do Rewolucji Francuskiej  w 1789 roku.

Wiedzę i naukę na czele z wiedzą ezoteryczną uznano za wyklętą i szatańską. Natomiast wyznawcy szatana mogli z tej wiedzy korzystać dowoli i wykorzystywać ją przeciwko ludziom, i tak to trwa do tej pory. Chrześcijaństwo wprowadziło zacofanie w ogólno dostępnej wiedzy i nauce na wiele set lat.

Wtedy też nastąpiły krucjaty, chrzest narodów ogniem, mieczem i toporem oraz krwawa inkwizycja religijna. Papieże oraz hierarchowie Kościoła za którymi stało Cesarstwo Rzymskie franko-niemieckie rzucili wiele klątw i interdyktów na władców i narody.

Cesarstwo Rzymskie i rzymskie chrześcijaństwo, pod płaszczem chrystianizacji rozpoczęło ekspansję na Lechię. Głównym ukrytym celem rzymskiego Smoka była okupacja i wyniszczenie Słowian w całej Eurazji od Renu po Pacyfik. Do tego miała posłużyć „chrześcijańska”  ideologia religijna. Najpierw czynił to Smok a później przekazał władzę Bestii.

Na władców Lechii-Polonii rzucono 22 klątwy. Ponadto wieloma klątwami obłożono pomniejszych książąt. Klątwy te wywoływały destrukcie dla całego kraju oraz pozwalały na interwencję zbrojną dla przywrócenia satańskiego ładu. Papiestwo razem z Cesarstwem franko-niemieckim zorganizowało wiele zbrodniczych najazdów, wypraw i krucjat krzyżowych na Lechię – Polonię. Ostatnią oficjalną krucjatą krzyżową na Polskę była Bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku. A tak naprawdę ostatnią krucjatą krzyżową na Polskę był najazd i okupacja Polski przez Niemiecką III Rzeszę w 1939 roku.

Obecnie najazdy i krucjaty odbywają się z jednej strony pod hasłem obrony demokracji i praw człowieka, a z drugiej strony jak w średniowieczu w imieniu boga i proroka. Obecne czasy są obrazem tamtych czasów.

Nieprawdy, półprawdy i zakłamanie w historii i archeologii oraz naginanie całej wiedzy do nieścisłości, półprawd i zakłamań podanych w Biblii trwają do tej pory. Zatajanie faktu istnienia we wszechświecie innych cywilizacji oraz istnienia na ziemi prehistorycznych technicznych cywilizacji kosmicznych i ziemskich trwa do tej pory.

Nadal ukryta inkwizycja kościoła i chrześcijaństwa istnieje. Poprawność zakłamania tak religijnego, jak i historycznego nadal w całym chrześcijańskim świecie jest nadal narzucana. Znamiennym oszustwem i zmową milczenia jest wymazanie z oficjalnej historii królestwa słowiańskiej Lechii istniejącego od 2000 lat pne.

Siedem gór i siedem głów apokaliptycznej Bestii

   W Apokalipsie religia katolicka jest w centrum, i to do religii katolickiej porównywane  są inne religie i ich relacje religia-państwo.  Góry i głowy jako mocarstwa i ich systemy władzy są rządzone przez ich przywódców, dlatego głowy symbolizują również  niektórych przywódców, głównych twórców danego okresu. “Siedem gór”, na których siedzi Nierządnica (Ap.17:9) nie odnosi się wprost do siedmiu “wzgórz” Rzymu. Ale jest to ukazanie w tle Watykanu i Rzymu jako centrum religii katolickiej.

Rzym na siedmiu wzgórzach na którym siedziała nierządnica jako odstępcza religia, pełnił rolę Wielkiego Babilonu w okresie istnienia państwa kościelnego. Była to, Bestia która była, czyli państwo kościelne i nierządnica, odstępcza religia katolicka.  Po tym okresie Watykan i jego religia straciły dominujące wpływy polityczne i religijne. Aluzja do Rzymu tyczy się także czasów Apokalipsy.  Czasy te liczone są od czasu konkordatu Mussoliniego do Benedykta XVI. W tym okresie było siedmiu papieży, jako siedmiu królów państwa watykańskiego. O ósmym królu napisano: „A bestia której nie ma i ona jest ósmym a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę”. Słowa te tyczą się ósmego króla w sensie mocarstwa światowego i jego przywódcy lub w odniesieniu do kościoła, czyli państwa Watykan i papieża.

   Siedem gór, jak i siedem głów to symbol kolejnych systemów władzy, przy pomocy których Szatan prześladuje ludzi na ziemi. Smok czynił to przed okresem 1260 lat, Bestia z morza podczas 1260 lat, zaś Bestia z czeluści, Bestia z ziemi i Bestia szkarłatna po tym okresie.

Głowy to religijno-polityczne systemy, które nastają jeden po drugim, podczas gdy dziesięć rogów to współistniejące ze sobą władze, które składają się na poszczególne głowy – mocarstwa. Przy każdej głowie istnieją władze-państwa, które tworzą dane mocarstwo.

Pojawienie się kolejnej głowy nie oznacza, że poprzednie znikły. Smok symbolizujący sataństwo rzymskie nie zniknął po połączeniu państwa z kościołem w 529 roku. Podobnie papiestwo nie przestało istnieć po otrzymaniu “śmiertelnej rany” w 1789 roku. Nie znikła też antyklerykalna Bestia z czeluści, mimo ciosu ze strony przymierza zawartego przez papiestwo i USA, tak samo wcześniej Żydzi i ich religia pozostali pomimo likwidacji Izraela i zburzenia świątyni. Bestia ma wciąż siedem głów. Jedna dominuje, ale pozostałe są obecne.

Bestia cały czas się przepoczwarza tworząc nowe konstelacje państw wokół swej dominującej w danym okresie głowy.   

   Opis siedmiogłowej Bestii, która pojawia się w trzech rozdziałach Apokalipsy, za każdym razem różni się ułożeniem diademów, co sygnalizuje upływ czasu, pomagając w identyfikacji okresu o jakim mowa.

W 12 rozdziale diademy znajdują się na głowach Bestii, gdyż władzę sprawowała jedna z siedmiu głów – satański Smok a później Bestia cesarsko-papieska reprezentująca stare i nowe Cesarstwo Rzymskie. W 13 rozdziale diademy znajdują się na dziesięciu rogach Bestii, gdyż był to czas panowania rogów wyrosłych na głowie Imperium Rzymskiego, a więc podzielonych państw Europy na czele z Małym Rogiem (państwem Watykan). W 17 rozdziale Bestia nie ma diademów, gdyż po roku 1789 na skutek osłabienia papiestwa, związek kościoła i państwa powędrował w wielu krajach “na pustynię”.

Jan opisuje tę wizję z perspektywy czasu, gdy Bestii “nie ma”, ale wcześniej była. Opisane wydarzenia rozgrywają się, gdy odstępcze chrześcijaństwo,  na skutek “śmiertelnej rany”, utraciło wsparcie świeckiego ramienia, Bestii z morza. W 1789 roku, po trwającej 1260 lat teokracji, Rewolucja Francuska dała początek rządom cechującym się rozdziałem kościoła od państwa. Patrząc natomiast z perspektywy czasu w którym była pisana Apokalipsa.  Bestią, która wcześniej była ale “już jej nie ma” było żydowskie państwo Jehud-Izrael. Śmiertelną ranę jaką otrzymali Żydzi i religia żydowska było likwidacja Izraela i zburzenie świątyni przez Rzymian.

Okres 1260 lat pojawia się kilka razy w Apokalipsie:

„A dano Bestii z morza usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa,
i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy.  Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba” (Ap 13:5-6).

„I będą deptać Miasto Święte czterdzieści dwa miesiące” (Ap 11:2).

„Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni” (Ap 11:3).

W proroctwach przyjmuje się pewne zależności dla obliczenia ilości lat. Główna zasada to przelicznik rok za dzień. Miesiąc hebrajski liczył 30 dni, 42 miesiące razy 30 równa się 1260 dni, a to uwzględniając przelicznik daje 1260 lat. Termin “czas, czasy i połowę czasu” jest synonimem “jednego roku, dwóch lat i pół roku”, razem 3,5 roku, czyli 42 miesiące razy 30 równa się 1260 dni, a to znaczy 1260 lat.

   Od 1789 roku kościół, tak jak wcześniej religia żydowska nie mają wsparcia Bestii, aby egzekwować swe dogmaty i prześladować tych, którzy je odrzucają. Apokalipsa zapowiada jednak, że ta nieczysta unia wyjdzie z “pustyni” i tak kościół jak i religie satańskie (judaizm, lucyperianizm, satanizm) i odstępcze (protestantyzm) znów zyskają na znaczeniu.

Z chwilą upadku dominacji kościoła zaczęły zyskiwać na znaczeniu masońskie religie satańskie (judaizm, lucyperianizm i satanizm) oraz religie odstępcze (protestantyzm i kościelny lucyperianizm i sataństwo masońskie). Od tego też okresu zaczyna zyskiwać na znaczeniu Bestia z czeluści. Są to Żydzi, którzy najpierw utworzyli odnowiony Zakon Iluminatów i objęli przewodni wpływ w masonerii, tworząc Wielką Nierządnicę. A w pierwszej połowie XX wieku wskrzesili na nowo państwo Jehud-Izrael. Czeluść jest synonimem Piekła i Szatana-Smoka.

Bestia z czeluści, czyli Żydzi poprzez Nierządnicę (iluminatów i masonerie) doprowadzili w 1789 roku do Rewolucji Francuskiej a następnie upadku dominacji kościoła w Europie.

Po upadku dominacji kościoła, na znaczeniu zaczyna odgrywać Bestia z ziemi o dwóch rogach. Główną głową Bestii była koalicja anglo-amerykańska, dwuczłonowe anglojęzyczne mocarstwo światowe. Ale to Bestia z czeluści poprzez Nierządnicę była inspiratorem i przyczyniła się do powstania tego mocarstwa  oraz zakulisowo sterowała i steruje nadal jego polityką. Nierządnica swoją główną siedzibę ulokowała w USA i stamtąd sterowała i steruje całą polityką i finansami świata.

Kościół powołując państwo kościelne dążył do odtworzenia pod swoją egidą Cesarstwa rzymskiego z łaciną jako językiem urzędowym.  Napoleon wyjął koronę z rąk papieża i sam sobie ją założył na głowę. Do tej pory to papież nakładł koronę cesarzowi co było zwierzchnością papiestwa nad cesarstwem. Napoleon w swoim zamyśle chciał również odtworzyć Cesarstwo rzymskie. Podobnie Hitler chciał odtworzyć Cesarstwo rzymskie pod egidą  tysiącletniej III Rzeszy niemieckiej.

Rewolucja francuska dała początek nowego okresu terroru, tyrani i ludobójstwa Bestii na świecie. Konsekwencją rewolucji było  powstanie Republiki Francuskiej a później Cesarstwa, podboje wielu krajów oraz wojen z Francją. Na przestrzeni XIX w Nierządnica ugruntowała swoją pozycję w wielu krajach na świecie poprzez ścisłe związki z władzami tych krajów oraz klerem. Istniały różne dyktatury, pojawiały się konflikty lokalne i zrywy narodowe. Dyktatury te można określić  jako różne głowy Bestii z ziemi, niekiedy przybierające barwę purpury.

Do głównej Bestii z ziemi w Europie należało mocarstwo niemiecko-austriacjie powiązane również z Watykanem. Drugim chrześcijańskim imperium Europejskim była Rosja. Niemieckie Prusy, Niemiecka Austria i zdominowana przez Niemców i Masonów Rosja dokonały rozbiorów i okupacji Lechii-Polonii na 150 lat. A wszystko to odbyło się z namaszczeniem Bestii watykańsko-rzymskiej. Caryca Katarzyna była Prusaczką reprezentującą interesy Prus i Austrii oraz Watykanu, a głównym ich interesem był rozbiór i unicestwienie Rzeczpospolitej (Lechii – Polonii).

Mocarstwo anglo-amerykańskie, jak i dyktatury europejskie  twierdziły o sobie, że są chrześcijańskie i usposobione pokojowo, przybierając wygląd baranka. W rzeczywistości jednak działy jak Smok. Kolonizowały i wyzyskiwały wiele narodów. Należy wspomnieć kraje Europy południowo-wschodniej oraz kraje Bizancjum, które Bestia rzymsko-zachodnioeuropejska zostawiła na pastwę tureckiego imperium Osmańskiego.

W XX w Nierządnica doprowadziła do dwóch Wojen Światowych, Rewolucji Sowieckiej w Rosji, Rewolucji w Hiszpanii, oraz powstania Dyktatury komunistycznej w Rosji i faszystowskiej w Niemczech.

Te dwie dyktatury stworzyły na pewien okres dwugłowe mocarstwo, był to sojusz Niemiec i narodowego socjalizmu z Rosją sowiecką i socjalistycznego komunizm. Mocarstwa te były rządzone przez dwóch demonów, Hitlera i Stalina. Obydwa te mocarstwa były stworzone i finansowane przez Nierządnicę (iluminatów i żydomasonerię).

W XVIII i XIX wieku ludobójstwo Bestii na świecie można szacować w dziesiątkach milionów, natomiast w XX wieku ludobójstwo należy szacować w setkach milionów. Od drugiej wojny światowej toczyło się 150 wojen, w których zostało zabitych ponad 20 milionów ludzi.

Masońskie religie satańskie w USA, krajach zachodniej Europy, i w Kościele katolickim, a także w większym lub mniejszym stopniu w  innych krajach świata stopniowo obejmowały wpływy. Inspiratorem tych działań była i jest Nierządnica (iluminaci i masoneria).

    W średniowieczu odstępczy kościół wydawał tych, których uznał za heretyków na śmierć w ręce świeckiego aparatu władzy. W czasach końca będzie podobnie, nastąpi przymierze kościoła z masońskimi religiami satańskimi, protestantyzmem i islamem oraz państwowej władzy świeckiej. Dlatego przymierze Nierządnicy – religii, ze świeckimi władcami nazwane jest “Obrazem Bestii”, będącej obrazem Bestii z morza, tej ze średniowiecza.

Bestia ma siedem głów, które symbolizują systemy władzy używane przez Szatana do realizacji jego planów na ziemi. Siedmiogłowa Bestia przybiera kolor szkarłatny, gdy władze dopuszczają się “nierządu” z klerem. Wówczas jest “Bestią szkarłatną” (Ap.17:3), “Smokiem barwy ognia” (Ap.12:3), czy bluźniącą “Bestią z morza” (Ap.13:1). Natomiast, gdy przybiera charakter antyklerykalny, zwana jest w Apokalipsie “Bestią z czeluści” (Ap.11:7; 17:8).

W księdze Daniela system władzy czasów końca podporządkowany religii zwany jest “Królem północy”, przez aluzję do Babilonu. Natomiast nie współzależy od religii system władzy zwany jest “Królem południa”, czyli Egiptem (Dn11:40-45). Oba są jednakowo wykorzystywane przez Szatana, aby prześladować ludzi. Bestia ma więc dwa oblicza. W obu przypadkach chodzi o mieszkańców ziemi podburzonych przez Szatana przeciwko sobie. Bestia szkarłatna z Nierządnicą reprezentuje system zdominowany przez odstępczą masońsko-katolicko-satańską religijność (Ap.17:3), natomiast Bestia z czeluści system antychrześcijański i anarchiczny (Ap.11:7).

   Niewiasta na Bestii zamiast reprezentować kościół Boży, ubrana jest niczym nierządnica i pijana krwią męczenników. Jan żył w epoce, kiedy chrześcijaństwo było prześladowane przez państwo, toteż kościół pogrążony w odstępstwie i wykorzystujący państwo do prześladowania wyznawców Chrystusa był szokującym widokiem.

Nierządnica z Bestią ilustrują obraz rzeczy tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa. W czasach końca największym nieprzyjacielem ludzkości będą religijni przywódcy i ludzie powiązani z religią katolicko-lucyperiańsko-satańską.

Nierządnica podaje ludziom wino satańskich religii, a z władcami świata dopuszcza się nierządu (Ap.17:2). Nierząd w profetycznym języku to związek religii z polityką, kościoła z państwem, chrześcijaństwa z lucyperianizmem i satanizmem  (Synagogą Szatana).

Nierządnica ukazana jest w potrójnym przymierzu z ludami ziemi, z królami ziemi, czyli władcami świata, ze szkarłatną Bestią, symbolizującą proreligijne systemy społeczno-polityczne.

Celem Szatana jest wyniszczenie ludzi, dlatego jego Bestia jest jednakowo niebezpieczna dla wierzących tak w formie teokratycznej, jak ateistycznej. Złem był papieski system, gdzie kościół rządził państwem (teokracja). Złem okazał się postulowany przez Platona, a wprowadzony w Rewolucyjnej Francji i Rosji system, gdzie państwo decyduje za swych obywateli (komunizm). Jedynym lekarstwem na zło, jakie niosą te skrajności jest zasada rozdziału kościoła od państwa, gdzie kościół nie wtrąca się w sprawy polityczno-ustrojowe, a państwo nie ingeruje w kwestie religijne. Tego nauczał Jezus (Mt.22:21).

   W trzynastym rozdziale Apokalipsy odstępczą religię symbolizuje Bestia z morza, zamiast Nierządnicy, jak w rozdziale siedemnastym. Przyczyna leży w tym, że w średniowieczu istniał współzależy system religijny, władze państwowe były ściśle powiązane z kościołem. W czasach końca przymierze kościoła i państwa ukazane jest jako Nierządnica na Bestii, gdyż oba nie stanowią już takiej jedności, jak w czasach średniowiecznej teokracji.

Apokalipsa kontrastuje ze sobą dwie niewiasty. Niewiasta czysta to kościół Boży, który wydał na świat Mesjasza (Ap.12). Nierządnica to kościół cudzołożący z królami ziemi, posługując się ich władzą, aby prześladować ludzi. Niewiasta czysta ukrywała się “na pustyni” przez 1260 lat średniowiecznej teokracji.

Teokracja jest to system polityczny, w którym władzę w państwie sprawuje papież i kapłani,  kler decyduje o sprawach cywilnych i religijnych. System ten datuje się  od 538 roku, kiedy nastąpiła supremacja władzy papieskiej nad cesarską. W tym też okresie datuje się początki powstania państwa kościelnego. Wtedy to prawdziwy kościół Jezusa miał zacząć działać w ukryciu.

„A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni” (Ap.12:6).

I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce,  gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża” (Ap.12:14).

Z kolei unia Nierządnicy i Bestii znalazła się “na pustyni”, gdy Bestia z morza otrzymała “śmiertelną ranę” pod koniec owych 1260 lat. Koniec tego okresu przypada na rok 1798, kiedy to papież Pius VI został uwięziony przez Napoleona a w rok później zmarł w więzieniu. W tym też okresie nastąpiła ale tylko oficjalna  likwidacja państwa kościelnego bo „święte” Cesarstwo Rzymskie istniało i nadal istnieje.

 „A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije” (Ap.17:7).

Papież Pius VI popierał konfederację targowicką w Rzeczypospolitej oraz wywierał naciski na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, aby ten przystąpił do targowiczan. Potępił insurekcję kościuszkowską. Na wniosek Papieża Piusa VI i Watykanu hierarchowie kościoła katolickiego w Polsce poparli Targowicę i Rozbiory Polski, wystąpili przeciwko Insurekcji Kościuszkowskiej i Konstytucji 3 – Maja. Po trzecim rozbiorze Polski skierował do polskich  biskupów pismo nakazujące wpajać w naród polski obowiązek wierności, posłuszeństwa i miłości „panującym panom i królom”. W większości wszyscy papieże watykańscy mieli podobny stosunek do Polski i Polaków. Znamiennym przykładem stosunku Watykanu do Polski jest otrucie Cesarza Europy i Króla Polski Bolesława Chrobrego przez wysłannika papieskiego, który podał Królowi zatrutą komunię. Król Polski Władysław Jagiełło po wygranej Bitwie pod Grunwaldem otrzymał od wysłannika papieskiego groźbę rzucenia klątwy na niego i Polskę gdy zdobędzie Malbork i zlikwiduje krzyżacko-niemieckie państwo kościelne.

Hierarchowie kościoła katolickiego w Polsce począwszy od niechlubnego chrztu Polski w 996 roku w większości wysępili jako 5 – kolumna watykańsko-niemiecka przeciwko Polsce i Narodowi Polskiemu. To ci hierarchowie kościoła będący na usługach watykańsko-niemieckich rzucali klątwy i interdykty na Książąt i Naród Polski, czym wywoływali destrukcję w kraju  oraz powodowali i wspomagali niemieco-watykańskie interwencje zbrojne. Destrukcyjne działania watykańsko-niemieckie w Polsce prowadzone przez wieki doprowadziły w końcu do rozbiorów Polski i utrata niepodległości.

   Śmiertelną raną był rozdział kościoła i państwa, który nastał w wielu krajach pod koniec XVIII wieku, kładąc kres prześladowaniom inspirowanym przez kościół. Unia Nierządnicy z Bestią powędrowała wtedy “na pustynię”. Religia odzyska moc za sprawą masońskiego judaizmu, lucyperianizmu i satanizmu, tego z zewnątrz, i tego katolickiego, ulokowanego w Watykanie. Przywódcą odnowionej religii będzie Lucyper jako Fałszywy Prorok. To on zostanie głową zjednoczonego kościoła. On sprawi, że ziemia i jej mieszkańcy oddadzą pokłon pierwszej Bestii, tej z morza, religijnej ze średniowiecza. Jej rana śmiertelna została uleczona, i pojawi się jako obraz tamtych średniowiecznych czasów (Ap.13:12).

Wtedy otworzą się drzwi dla nowego porządku świata, o którym od dawna marzą iluminaci, masoni, komuniści, globaliści i inni utopiści. Dążą oni do pozyskania papiestwa,  protestantyzmu, a także islamu, oraz włączenia elementu religijnego do ogólnoświatowego ekonomiczno-politycznego systemu. Religia uzyska tak wielki wpływ na całym świecie, jakiego nie miała od czasów średniowiecza.

System ten symbolizowany w siedemnastym rozdziale Apokalipsy przez Nierządnicę na Bestii szkarłatnej nazywa się “Wielkim Babilonem” oraz “Obrazem Bestii”. Odzwierciedla bowiem zarówno babiloński (w tym także żydowsko-babiloński), jak i średniowieczny porządek rzeczy. Kiedy religia wspierana przez państwo zdominuje życie społeczne, nastaną prześladowania podobne do tych w poprzednich epokach. Pojawi się Bestia, jako obraz tej ze średniowiecza i z Babilonu (w tym Jehud-Izrael),  “która była i nie ma jej” (Ap.17:11). To lucyperianizm na czele z Fałszywym Prorokiem tchnie życie w obraz Bestii (Ap.13:15).

Ósme mocarstwo Szatana – Obraz Bestii

   Bestia z ziemi pojawia się w Apokalipsie między Bestią z morza a Bestią szkarłatną. Ma dwa rogi, dzięki czemu przypomina chrześcijańskiego baranka i wywodzi się z “ziemi”, która “przyszła z pomocą” Niewieście (religii). W swej “barankowej” fazie Bestia z ziemi symbolizuje głoszone puste frazesy o demokracji, prawach człowieka, ochronie środowiska, wojnach sprawiedliwych w imieniu demokracji, bogu i pokoju.

Moc Smoka złączy religie świata, powodując fałszywe cuda i objawienia, aby przekonać je o Bożym błogosławieństwie. Ta sama moc omota środowiska antyreligijne poprzez sekretne towarzystwa promujące okultystyczną filozofię.

Szatanowi uda się “na krótko” (Ap.17:19) pojednać papiestwo, odstępczy protestantyzm z judaizmem, lucyperianizmem i satanizmem oraz władzami świeckimi. Za sprawą tego religijno-politycznego przymierza wyłoni się Bestia, której długo nie było, a z nią “ucisk, jakiego nie było” (Dn.12:1).

  Patrząc z perspektywy czasu w którym była pisana Apokalipsa.  Bestią, która wcześniej była ale już jej nie ma było żydowskie państwo Jehud-Izrael, utworzone przez Persów Vi w pne. W czasach rzymskich państwo Izrael przestało istnieć, wtedy go nie było, a pod koniec pierwszej połowy XX wieku powstało na nowo.

Obecne żydowskie państwo Izrael powstało z poparciem Wielkiej Brytanii i USA. Prezydenci amerykańscy – Franklin Delano Roosevelt i Harry Truman – popierali powstanie Izraela. Mimo że oficjalnie głosili, iż opowiadają się za sprawiedliwym rozwiązaniem palestyńskiego problemu, z korzyścią dla obu stron, to w czynach stawali po stronie ruchu syjonistycznego.

Medo-Persja pod przywództwem Cyrusa  jako czwarte mocarstwo szatana doprowadziło do powstania żydowskiego państwa Jehud-Izrael. Natomiast mocarstwo anglo-amerykańskie jako siódme mocarstwo szatana doprowadziło  na nowo do wskrzeszenia Izraela. Obecny Izrael istnieje i uprawia swoją politykę dzięki poparciu politycznemu i finansowemu USA. Żydzi zakulisowo istnieli i działali we wszystkich kolejnych mocarstwach szatana. Obecnie prezydent amerykański Donald Trump uznał na nowo Jerozolimę jako stolicę państwa Izrael. Z powyższej analizy wynika,  że państwo żydowskie Izrael wywodzi się z siedmiu głównych mocarstw Szatana.

Bestią wychodzącą z czeluści są Żydzi, którzy od 1789 roku zaczęli zyskiwać na znaczeniu. Najpierw utworzyli Zakon Iluminatów i objęli przewodni wpływ w masonerii a obecnie wskrzesili na nowo Jehud-Izrael.

Żydzi obecnie mają dwa ośrodki władzy, jeden w USA (jeden odłam Bestii z czeluści) a drugi w Izraelu (drugi odłam Bestii z czeluści). Żydzi zachowują się również jak Bestia z Ziem, udają naród wybrany oraz sprawiedliwego i uciśnionego baranka,  jednocześnie zachowują się i postępują jak Smok-Szatan. Religia żydowska stanowi połączenie dwóch różnych religii. Dwie religie żydowskie wzajemnie splecione oparte są na Torze Mojżeszowej  i Talmudzie faryzeuszy (iluminatów), przypominają dwa rogi na głowie Bestii wychodzącej z ziemi.

Centrum masonerii i żydomasonerii oraz lucyperianizmu i satanizmu, czyli Wielkiej Nierządnicy, jest Nowy Jork (Wielki Babilon) w USA. Tam też mieści się agenda Rządu Światowego, którym jest ONZ. Frakcja ta ma również duże wpływy w papieskim Watykanie. Wspólnie te ośrodki razem z USA tworzą Nierządnicę na Bestii szkarłatnej.

A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi. Z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. Bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu”(Ap.17:1-7, 15-18; 18:1-24).

Amerykańska Bestia szkarłatna z centrum w Nowym Jorku w swoim postępowaniu i propagandzie zachowuje się podobnie jak dawna europejska religijna Bestia z morza z centrum w Rzymie, jest obrazem tej średniowiecznej Bestii.  Powstaje też nowy europejski obraz religijnej Bestii z morza jest to Bestia zachodnioeuropejska z centrum w Brukseli. W Europie rolę Wielkiego Babilonu coraz bardziej odgrywa Bruksela, nowe centrum Cesarstwa zachodniorzymskiego. Stamtąd też płynie nowa ideologia liberalno-lewacka.

   Drugim ośrodkiem władzy żydowskiej  jest wskrzeszone na nowo państwo Jehud-Izrael, które pretenduje do roli starotestamentowego Izraela ze stolicą w Jerozolimie. Żydzi dążą do odbudowy żydowskiej świątyni w Jerozolimie, uważają, że to będzie zwrotny moment na drodze do objęcia władzy nad światem. Jest to Bestia z czeluści, która wyszła z ukrycia, a która ma również duże wpływy w USA. Obecne żydowskie państwo Izrael postrzegane jest jako ósme mocarstwo szatana opisane w Księdze Objawienia.

„I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł,  a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym,  a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę” (Ap.17:10-11).

Wniosek, że Izrael jest państwem Szatana, można wysnuć biorąc pod uwagę niechlubną i satańską historię Żydów od 2,5 tysiąca lat, oraz to, że Izrael przez ostatnie dziesięciolecia czyni zamieszanie i zawieruchę wojenną na Bliskim Wschodzie. A obecnie jest tego apogeum.

Dziesięć rogów są to państwa Unii zachodnioeuropejskiej, która powstała z przekształcenia powołanej na początku drugiej połowu XX wieku EWG. Unię zachodnioeuropejską, tworzą państwa które w średniowieczu należały do Cesarstwa Rzymskiego i razem z Watykanem tworzyły kościelną Bestię z morza. Obecnie Unia ta postrzegana jest jako wskrzeszone Cesarstwo Rzymskie i stanowi obraz Bestii z morza, czyli pierwszej Bestii.

Państwa te są tylko pozornie niezależne ponieważ są kontrolowane przez Żydów, poprzez iluminatów i żydomasonerię, oraz światowe centrum finansowo-polityczne w Nowym Jorku, czyli Wielką Nierządnicę.

Obecnie występuje antagonizm i konflikt interesów pomiędzy Unią zachodnioeuropejską a USA, Bestią szkarłatną. Iluminaci i masoneria  skoncentrowani w USA, czyli amerykańska Nierządnica, jest w Europie coraz bardziej znienawidzona.  To oni ściągnęli na Europę miliony uchodźców i bojowników, to oni dążą do wymiany starej ludności w Europie na nowy muli-kulti typ Europejczyka. To oni lansują lewackie i komunistyczne wzorce w Europie. To oni mają wpływ na finansowo-bankową politykę na świecie.

Występuje również konflikt interesów pomiędzy Izraelem a USA. Izrael dąży do stworzenia religijnego Rządu Światowego pod przywództwem Fałszywego Proroka w Jerozolimie. Iluminaci i masoni z USA dążą do stworzenia globalnego Rządu Światowego z siedzibą w Nowym Jorku. To tam mieści się centralna Banku Światowego. Niektóre frakcje masońskie w USA uważają nawet że odrębne państwo żydowskie Izrael nie powinno istnieć.

Dlatego nastąpi sojusz państw zachodniej Europy i Izraela przeciwko Bestii amerykańskiej, oraz atak Bestii izraelsko-zachodnioeuropejskiej na amerykańską Nierządnicę i Bestię szkarłatną w USA.

Państwa te sprzymierzą się z Izraelem pod wodzą Fałszywego Proroka, który zasiądzie na tronie Bestii w Jerozolimie.  Powstanie odrodzonego Izraela jak i Unii zachodnioeuropejskie nastąpiło w podobnym okresie, około połowy XX wieku. Co może odpowiadać proroctwu, że obejmą władzę królewską wraz z Bestią. Natomiast w okresie pisania Apokalipsy, tych państw jeszcze nie było.

A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią.
Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii” (Ap 17:12-13)
.

„A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia –  ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali – i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią” (Ap.17:16-18).

„Siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: Stało się! I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie.
A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina – gniewu zapalczywości swej. I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono. I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi.
A ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka” 
(Ap.16:17-21).

 „Potem ujrzałem innego anioła – zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu” (Ap.18:1-24).

Zgodnie z Księgą Objawienia (Ap.17:10-13), obecnie istnieje siódme mocarstwo-imperium Szatana, są to Stany Zjednoczone Ameryki, a następnie ma pojawić się ostatnie ósme mocarstwo, którym ma być Izrael. Zgodnie z proroctwem w Księdze Daniela (Dn.2:28-45), poszczególne mocarstwa Szatana, przedstawione w postaci posągu stają się coraz słabsze, a obecne siódme ma stopy z żelaza zmieszanego z gliną, jest to kolos na glinianych nogach.

Militarnie te mocarstwa są coraz silniejsze, ale coraz bardziej się degenerują, a świadomość ludzkości jest coraz większa, dlatego mocarstwa te coraz bardziej tracą wpływy. Centrum Tajnej Rady (Iluminatów i Masonerii) jest obecnie w siódmym mocarstwie. Gdy ta globalna zdegenerowana mafijna organizacja kapłanów Szatana upadnie, to Szatana przejmie na chwilę władzę w  ósmym mocarstwie. Po upadku tego mocarstwa a zarazem Bestii, wpływy Szatana  na ziemi zakończą się. Monstrum na glinianych nogach rozleci się i przestanie istnieć.

„ Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto – i stały się jak plewy na klepisku w lecie; uniósł je wiatr, tak że nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię”(Dn.2:34-35). 

 „W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze, jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto” (Dn.2:44-45). 

    W Księdze Objawienia tam gdzie jest mowa, że państwa Unii zachodnioeuropejskiej sprzymierzą się z Izraelem przeciwko USA, jest także mowa, że będą one walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży.

„Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni(Ap.17:14).

Oznacza to, że państwa te będą walczyć z Polską, ponieważ Polska określana jest mianem ”Baranka” lub ”Chrystusa narodów”. W Apokalipsie określenie ”Baranek” ma dwa znaczenia odnosi się zarówno do Jezusa jak i do Polski która jest zwierciadłem Jezusa. Wtedy gdy Sojusz izraelsko-zachodnioeuropejski zaatakuje USA, wtedy zostanie zaatakowana przez nich także Polska. Z Księgi Objawienia wynika, że Polska wraz ze swoimi sojusznikami w konflikcie z Unią zachodnioeuropejską i Izraelem zwycięży.

„Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię” (Ap.12:1-4).

W wersecie tym ”Niewiasta” ma kilka znaczeń, oznacza prawdziwą wiarę i religię; oznacza także Maryję matkę Jezusa, Która została ogłoszona Królową Polski, ale odnosi się także do dawnej Lechii z centrum w Polsce. Lechia składała się ze zjednoczonych 12 plemion słowiańskich, a zarazem była federacja państw środkowej i wschodniej Europy, krajów Trójmorza, istniejąca od dwóch tysięcy lat pne. W Lechii panowała Cywilizacja Słowiańska a wyznawana była prawdziwa wiara i religia oparta na słowiano-aryjskich Wedach. Od dwóch tysięcy lat rzymski Smok, który zwie się diabeł i szatan oraz jego Bestie: z morza, z czeluści, z ziemi, a obecnie szkarłatna oraz obraz tej z morza; atakują Polskę i kraje Trójmorza. Księga Objawienia mówi że dawana Lechia się odrodzi i będzie sięgać od Bałtyku na północy po Adriatyk i Morze Czarne na południu. U swych stóp będzie miała kraje islamskie na południu, których symbolem jest półksiężyc.

   W Biblii w kilu miejscach opisano atak na Bestię izraelską. W księdze tej opisano atak ”Goga z Magog”, „króla południa” i ”króla północy”, ”królów ze wschodu”, ”królów ziemi” (Ez.38:2-13; Dn.11:4045; Ap.16:12, 19:19). Niemniej ostateczny atak, który doprowadzi do wojny Armagedonu, przypuszczą wszystkie narody ziemi (Ap.16:1416).

Obecna sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie wskazuje że atak na Izrael może nastąpić ze wschodu. Koalicję krajów przeciwko Izraelowi mogą tworzyć takie państwa jak: Rosja, Iran, Turcja, Syria i ich ewentualni sojusznicy z Afryki i z Europy środkowo-wschodniej.

„I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, Który jesteś, Który byłeś, o Święty,  że tak osądziłeś. Ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś. Godni są tego.  I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe” (Ap 16:5-7).  

A piąty z aniołów wylał swą czaszę na tron Bestii: i w jej królestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki  i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili.  A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; a są to duchy czyniące znaki – demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi,  by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga. Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano. I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon (Ap 16:10-16). 

   Kiedy wyniszczenie ludzkości wydawać się będzie rzeczą pewną, wtedy na skutek Bożej interwencji nastąpi niespodziewany zwrot, obrót wydarzeń, który wzbudzi zdumienie mieszkańców ziemi.

„Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć” (Ap.17:8).

Źródła

Siedem głów apokaliptycznej Bestiihttp://eliasz.dekalog.pl/goscie/dunkel/siedemg.htm

Siódme mocarstwo światowe  https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/g201105/si%C3%B3dme-mocarstwo-%C5%9Bwiatowe-w-biblii/

NWO, czyli co Biblia mówi o Nowym Porządku Świata?  https://zastopujczas.pl/proroctwa/nwo-czyli-co-biblia-mowi-o-nowym-porzadku-swiata/

Czy plagiat chrześcijaństwa był możliwy? http://www.eioba.pl/a/1ncr/czy-plagiat-chrzescijanstwa-byl-mozliwy

https://www.sadistic.pl/czy-chrzescijanstwo-moze-byc-plagiatem-vt224252.htm

Kim są bestie z Apokalipsy?    https://wolna-polska.pl/wiadomosci/kim-sa-bestie-apokalipsy-2014-08

Nowy Światowy Ład   William T. Still

Bestie końca czasu Henryk Pająk

Lichwa – Rak ludzkości

Biblijne korzenie globalizmu (NWO)  https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/

Tajne stowarzyszenia i Biblia  https://3obieg.pl/huna-w-starym-testamencie-o-10a-tajne-stowarzyszenia-i-biblia/

Żydomasoneria – Imperium zła  

Biblia Tysiąclecia  http://biblia.deon.pl/

Cywilizacje kosmiczne na ziemi  Janusz Bieszek

Słowiańscy Królowie Lechii  Janusz Bieszek

Chrześcijańscy Królowie Lechii  Janusz Bieszek

Starożytne Królestwo Lehii, kolejne dowody Janusz Bieszek

Jak Mojżesz ograbił Egipt i Ziemia Obiecana.-Historia Żydów  

UFO.Atomowe, starożytne wojny,Biblia i indyjska świątynia Salomona  

Biblia i UFO.Adam i Ewa w Raju, czyli poznaj Pismo Święte 

Klątwy Watykanu na Polskę – Paweł Szydłowski   

Klątwa Gaudentego na Polskę i Bolesława Chrobrego -NWO  

   

Wyprawy Krzyżowe na Polskę Piastów – Krucjaty NWO    

   

Sprowadzenie do Polski Krzyżaków na Konrada Mazowieckiego – Krucjaty NWO

  

Inne zapisy autora:

Stan Rzeczy
Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

55 publikacje
9 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217