Artykuły redakcyjne
2

Sędziowie sądów powszechnych popełniają przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

09/10/2019
674 Wyświetlenia
0 Komentarze
38 minut czytania
no-cover

Zawiadomienie o przestępstwach, bądź ograniczonej poczytalności   Mając na uwadze orzeczenia podjęte z rozdwojeniem jaźni II Cz 233/17, II Cz 675/17, II S 16/18, II S 14/19, wnoszę o skierowanie sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze: Beata Kostaś, Beata Glazar, Alicja Izydorczyk, Sylwia Bańka-Mrozewska, Wojciech Damaszko, Piotr Gregier na badania psychiatryczne, ponieważ zachodzą poważne wątpliwości co do ich poczytalności, bądź postawienia im zarzutów o przestępstwo poświadczenia nieprawdy i nadużycia uprawnień oraz poplecznictwa, tj. o czyn z art. 271 § 1 k.k. i art. 231 § 1 k.k. i art. 239 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Sprawa dotyczy prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej określonej w tytule wykonawczym I C 1062/08 przez dwanaście lat w niedopuszczalnym trybie […]

0


Zawiadomienie o przestępstwach, bądź ograniczonej poczytalności

 

Mając na uwadze orzeczenia podjęte z rozdwojeniem jaźni II Cz 233/17, II Cz 675/17, II S 16/18, II S 14/19, wnoszę o skierowanie sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze: Beata Kostaś, Beata Glazar, Alicja Izydorczyk, Sylwia Bańka-Mrozewska, Wojciech Damaszko, Piotr Gregier na badania psychiatryczne, ponieważ zachodzą poważne wątpliwości co do ich poczytalności, bądź postawienia im zarzutów o przestępstwo poświadczenia nieprawdy i nadużycia uprawnień oraz poplecznictwa, tj. o czyn z art. 271 § 1 k.k. i art. 231 § 1 k.k. i art. 239 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Sprawa dotyczy prowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej określonej w tytule wykonawczym I C 1062/08 przez dwanaście lat w niedopuszczalnym trybie art. 1050 k.p.c.

 

Sąd Najwyższy podjął w dniu 28 czerwca 2006 r. jednoznaczną uchwałę III CZP 23/06:

 1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
 2. Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.

 

Sąd Najwyższy wskazał w punkcie pierwszym uchwały przepis prawa, w jakim bezwzględnie należy prowadzić egzekucję czynności zastępowalnej. Punkt drugi odnosi się wyłącznie do autonomii praw prywatnych w sprawach cywilnych. Oznacza to, że sąd nie może ingerować (pomagać), naprowadzać wierzyciela na właściwą drogę. To ryzyko wierzyciela wskazania właściwego sposób egzekucji i on ponosi skutki tego wyboru. Wnioskowany sposób wierzyciela nie jest alternatywą dla ustanowionego przez Sąd Najwyższy trybu prowadzenia egzekucji. Gdyby był, to punkt pierwszy byłby martwy, ponieważ wierzyciel mógłby wskazać każdy inny tryb, np. sto batów, jako sposób prowadzenia egzekucji. Organ egzekucyjny będąc związanym sposobem prowadzenia egzekucji wskazanym przez wierzyciela, musiałby wymierzyć dłużnikowi sto batów. Doszlibyśmy do absurdu.

Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy (art. 776 k.p.c., art. 1049 k.p.c. w zw. z SN III CZP 23/06) i sumienie.

Rozumowanie sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze jest nielogiczne lub wprowadza w błąd. Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze traktują sędziów Sądu Najwyższego jak idiotów, którzy rzekomo podjęli uchwałę wykluczającą się (albo podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c., albo nie podlega na podstawie art. 1049 k.p.c.).

Otóż nie. Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, w postanowieniach II Cz 233/17, II Cz 675/17, II S 16/18, II S 14/19, napisali w uzasadnieniach „Sąd Najwyższy stwierdził, że w zakresie egzekucji świadczeń niepieniężnych sąd działający jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela w zakresie sposobu egzekucji.” Pominęli słowo „prowadzenia”. Nie przypadkiem.

W związku z powyższym, nie zachodzi tu raczej niepoczytalność sędziów, tylko umyślne przestępstwo, bądź zaniechanie naprawienia szkody.

2019-10-07

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Jelenia Góra, dnia 8 października 2019 r.

Grzegorz Niedźwiecki

 1. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

I inni

 

Sprzeciw

Postanowienie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II S 14/19, jest nieważne z mocy ustawy

 

W skardze na przewlekłość postępowania I Co 441/16 z dnia 9 kwietnia 2019 r., poruszyłem wątek współudziału w obstrukcji sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, żądając wyłączenia koteryjnych sędziów od rozpoznania przedmiotowej skargi. Cytuję akapity skargi:

Do skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 z dnia 26 marca 2019 r. załączyłem odpis pozwu cywilnego z dnia 4 lutego 2019 r., który złożyłem za pośrednictwem OPP przeciwko Skarbowi Państwa – Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze oraz wniosek o wyznaczenie innego sądu równorzędnego spoza apelacji wrocławskiej do rozpoznania skargi, gdyż sądy jeleniogórskie są stroną oskarżoną i wyklucza to obiektywność.

Skargę rozpatrzył jednak Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (II S 12/19), który ma współudział w obstrukcji i orzekaniu niezgodnie z prawem (II Cz 233/17, II Cz 675/17). Rozpatrzył w osobach: SSO Wojciech Damaszko, SSO Alicja Izydorczyk, SSO Beata Glazar. Z pewnością sędziowie ci nie zostali wyznaczeni w drodze losowania i orzekli z naruszeniem zasady Nemo iudex in causa sua oraz art. 48. Wyłączenie sędziego z mocy ustawy (iudex inhabilis).

Orzekli we własnej sprawie i poświadczyli nieprawdę.

W dniu 8 stycznia 2019 r. złożyłem dwa pozwy cywilne za pośrednictwem OPP przeciwko m.in. Beacie Glazar i Alicji Izydorczyk (w zw. z II Cz 233/17, II Cz 675/17).

W dniu 4 lutego 2019 r. złożyłem pozew cywilny za pośrednictwem OPP przeciwko m.in. Wojciechowi Damaszko, za dyskryminację w kwestii oddalenia wcześniejszej skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16, sygn. akt II S 16/18. To są czynności, które sąd zaniechał i podjął wadliwie (patrz ściąga sądów rozstrzygających sprawę i szanujących zagadnienie prawne). Sądów obu instancji.

Sędziowie wskazani mieli obowiązek wyłączyć się z postępowania z urzędu, a nie orzekać będąc w sporze prawnym ze skarżącym. Orzekli złośliwie, z premedytacją i poświadczyli przy tym nieprawdę.

 

Zgodnie z bezwzględnym zakazem, określonym w art. 48 k.p.c., sędziowie wskazani nie mieli prawa orzekać we własnej sprawie. Niestety, za nic mają zasady działania organów państwa i obowiązek przestrzegania prawa.

 

 • W dniu 20 września 2019 r., (doręczono 26-09-2019 r.) SSO Bożena Roman, SSO Beata Kostaś, SSO Sylwia Bańka-Mrozewska, postanowieniem w sprawie II S 14/19, wniosek o wyłączenie sędziów apelacji wrocławskiej od rozpoznania sprawy toczącej się przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze pod sygnaturą akt II S 14/19 Orzekli we własnej sprawie, jednym zdaniem, bez podstawy prawnej i bez uzasadnienia.
  • Warto w tym miejscu wskazać, że SSO Beata Kostaś i Wojciech Damaszko oraz Piotr Gregier, oddalili wcześniej bezzasadnie skargę na przewlekłość przedmiotowego postępowania egzekucyjnego postanowieniem II S 16/18 i z tego powodu mają wytoczony proces cywilny, sygn. akt I C 4432/19.
  • SSO Sylwia Bańka-Mrozewska, Beata Glazar i Alicja Izydorczyk, mają proces cywilny z inicjatywy uporczywie nękanego Grzegorza Niedźwieckiego za odrzucenie z rozdwojeniem jaźni postanowieniem sygn. akt II Cz 675/17 zażalenia na grzywnę w przedmiotowej egzekucji, sygn. akt I C 1028/19.
  • SSO Beata Kostaś, Beata Glazar, Alicja Izydorczyk, mają pozew cywilny za wcześniejsze postanowienie II Cz 233/17, odrzucające z rozdwojeniem jaźni zażalenie na prowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej w niedopuszczalnym trybie art. 1050 k.p.c., sygn. akt I C 684/19.
  • SSO Wojciech Damaszko, poczuł się urażony wysłanym mailem z dnia 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 i pozwał Grzegorza Niedźwieckiego z naruszeniem wykładni prawa o znieważenie na służbie, tj. o czyn z art. 226 1 k.k. W tej sprawie toczy się postępowanie w przyjaznym Sądzie Rejonowym w Legnicy, pod sygnaturą II K 38/19. Wojciech Damaszko z mocy prawa jest wyłączony z orzekania we wszelkich sprawach Grzegorza Niedźwieckiego (art. 48 k.p.c., art. 40 k.p.k.), ponieważ kieruje się złośliwością.
 • W dniu 26 września 2019 r., SSO Beata Glazar, SSO Wojciech Damaszko, SSO Alicja Izydorczyk, wydali postanowienie w sprawie II S 14/19, oddalające skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16, poświadczając nieprawdę, nadużywając uprawnień, w tym iudex inhabilis i niedopełniając obowiązku oraz naruszając zasadę swobodnej oceny dowodów.

 

O ile można dywagować na temat podjęcia pozwów cywilnych przez sąd i słuszności złożonych zarzutów, o tyle nie ma wątpliwości, że postępowanie zainicjowane przez Sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciecha Damaszko przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu o znieważenie podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k., nabrało biegu i toczy się przed Sądem Rejonowym w Legnicy pod sygnaturą II K 38/19. Sędziego Wojciecha Damaszko reprezentuje adwokat Piotr Chruściel. Tu nie ma wątpliwości, że sędzia nie miał ani moralnego, ani formalnego prawa osądzać skargę Grzegorza Niedźwieckiego na przewlekłość postępowania I Co 441/16. Tym bardziej, że już raz w podobnym składzie oddalił złośliwie skargę na przewlekłość w postępowaniu II S 16/18. Ktoś, kto ma awersję i czuje się znieważonym, nie będzie bezstronnym i obiektywnym.

Art. 48. Wyłączenie sędziego z mocy ustawy (iudex inhabilis)

Dz.U.2019.0.1460 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

 • 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:

1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;

 

W załączeniu:

 1. Wyrok nakazowy z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie II K 38/19,
 2. Skarga na przewlekłość postępowania z dnia 9 kwietnia 2019 r.,
 3. Zawiadomienie o przestępstwach, bądź ograniczonej poczytalności.

 

Jelenia Góra, dnia 4 października 2019 r.

Grzegorz Niedźwiecki

 1. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Izba Kontroli Nadzwyczajnej przy Sadzie Najwyższym

za pośrednictwem

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

 

Wniosek

o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia 26 września 2019 r. w sprawie II S 14/19, w związku z tym, że sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze orzekali we własnej sprawie (z pewnością nie w trybie losowania), będąc w konflikcie prawnym ze skarżącym i orzekając wcześniej wadliwie w przedmiotowej kwestii. Była to oczywista złośliwość i naruszenie praworządności. Poświadczyli przy tym nieprawdę (vide SN III CZP 23/06) i przerzucając bierność organu procesowego na dłużnika dwanaście lat uporczywie nękanego.

 

Postanowienie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II S 14/19, jest bezwzględnie nieważne z mocy prawa – Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki.

 

W związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego czynności zastępowalnej, określonej w tytule wykonawczym I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16) w trybie art. 1050 k.p.c., mając na uwadze art. 42 ust. 2 Konstytucji oraz art. 32 Konstytucji, żądam od SSR w Jeleniej Górze Pawła Woźniaka i SSO w Jeleniej Górze Wojciecha Damaszko, udzielenia odpowiedzi:

 • Czym się różnię od dłużników małopolskich z postępowań SO Tarnów I Cz 44/06, SR Bochnia I Co 508/06 oraz warmińsko-mazurskich z postępowań I Co 2801/12, SO Elbląg I Cz 94/13, gdzie tożsame zagadnienie prawne prowadzono i rozstrzygnięto w trybie art. 1049 k.p.c.?

 

Sąd Najwyższy w dniu 28 czerwca 2006 r. podjął uchwałę III CZP 23/06:

 1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
 2. Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.

 

Wyjaśnienie

Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że przedstawione zagadnienie podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. i nie dał tu alternatywy.

Pkt. 2 uchwały, odnosi się do zasady dyspozycyjności, stanowiącej atrybut autonomii praw prywatnych. W postępowaniu cywilnym i prywatnoskargowym, sąd musi być bezstronnym arbitrem (zasada kontradyktoryjności), nie może pomagać wierzycielowi.

W postępowaniu karnym, sąd może zmienić kwalifikację prawną czynu. Zgodnie z treścią przepisu art. 399 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli w toku rozprawy okaże się, że nie wychodząc poza granice oskarżenia (poza granice zachowania objętego aktem oskarżenia) można czyn zakwalifikować według innego przepisu prawnego, sąd powinien o tym uprzedzić obecne na rozprawie strony, a na wniosek oskarżonego przerwać rozprawę w celu umożliwienia mu przygotowania się do obrony.

https://wroblewski-adwokat.pl/sad-musi-uprzedzic-o-zmianie-kwalifikacji-prawnej/

 

Związanie sądu jako organu egzekucyjnego wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji, nie oznacza, że sąd nie może oddalić wniosku wierzyciela. Wszystko zależy od tego, czy wierzyciel wskaże właściwy sposób egzekucji. Sąd Najwyższy nie musiał rozwijać szeroko pkt. 2 uchwały (co by było, gdyby), ponieważ wierzyciel w przestawionym przez Sąd Okręgowy w Tarnowie zagadnieniu wskazał właściwy sposób egzekucji, czyli art. 1049 k.p.c. (patrz pkt. 1 uchwały – przyp. wł.).

Nie mniej jednak, Sąd Najwyższy sprecyzował wystarczająco i jednoznacznie zasady dyspozycyjności:

W końcu nie można zapominać, że art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie przymusu osobistego (bezpośredniego), jest we współczesnym systemie prawa egzekucyjnego reliktem. W związku z tym w każdej sytuacji, w której jest to możliwe, a szczególnie wtedy, gdy żąda tego wierzyciel, należy z tego sposobu egzekucji rezygnować.

Ze względu jednak na okoliczności, w których doszło do przedstawienia zagadnienia prawnego, rozważyć należy, czy związanie, o którym mowa, nie doznaje ograniczeń w wypadku egzekucji świadczeń niepieniężnych. Wątpliwości powstają dlatego, że w tym wypadku wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu bowiem do konkretnego świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i on powinien zostać wskazany we wniosku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz. 11). 

Odnosząc się do tych wątpliwości należy przede wszystkim stwierdzić, że żaden przepis kodeksu postępowania cywilnego nie pozwala na różnicowanie egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w zakresie związania sądu (organu egzekucyjnego) wskazanym sposobem egzekucji. W szczególności mają tu zastosowanie przepisy art. 797 oraz 321 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.; w każdym wypadku o sposobie prowadzenia egzekucji decyduje wierzyciel i on ponosi skutki tego wyboru. 

W konsekwencji należy uznać, że granice działania organu egzekucyjnego wyznaczane są treścią tytułu wykonawczego (art. 776 k.p.c. – przyp. wł.) oraz wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji. W ten sposób materializuje się roszczenie egzekucyjne, wiążące sąd, podobnie jak roszczenie procesowe, którego jest refleksem. 

 

Mając na uwadze orzeczenia podjęte z rozdwojeniem jaźni II Cz 233/17, II Cz 675/17, II S 16/18, II S 14/19, wnoszę o skierowanie sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze: Beata Kostaś, Beata Glazar, Alicja Izydorczyk, Sylwia Bańka-Mrozewska, Wojciech Damaszko, Piotr Gregier na badania psychiatryczne, ponieważ zachodzą poważne wątpliwości co do ich poczytalności.

 

W załączeniu:

 1. Postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II S 14/19, oddalające skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16,
 2. Postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie II Cz 233/17,
 3. Postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II Cz 675/17,
 4. Postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II S 16/18,
 5. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2018 r., sygn. akt V KO 85/18, uwzględniająca wniosek Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i sprawę karną SSO Wojciecha Damaszko przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Legnicy (toczy się pod sygn. akt II K 38/19).

 

Jelenia Góra, dnia 2 października 2019 r.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

 1. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Izba Kontroli Nadzwyczajnej przy Sądzie Najwyższym

 

Zawiadomienie o przestępstwach

Postanowienie sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II S 14/19, oddalające skargę na przewlekłość postępowania I Co 441/16, jest nieważne z mocy prawa (art. 48 § 1 pkt 1 k.p.c.).

Wydane zostało w wyniku przestępstwa poświadczenia nieprawdy i nadużycia uprawnień, w tym iudex inhabilis oraz niedopełnienia obowiązków, a także naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów.

Przeciwko sędziom orzekającym: Beacie Glazar, Wojciechowi Damaszko, Alicji Izydorczyk, toczą się postępowania cywilne z inicjatywy skarżącego, a Wojciech Damaszko wszedł w konflikt prawny z Grzegorzem Niedźwieckim o rzekome znieważenie go na służbie, które toczy się przed Sądem Rejonowym w Legnicy pod sygnaturą II K 38/19.

Sędziowie ci orzekali już w kwestii przewlekłości przedmiotowego postępowania egzekucyjnego (II S 16/18) oraz orzekania z rozdwojeniem jaźni skarg na wadliwie prowadzoną egzekucję czynności zastępowalnej I C 1062/08 i nakładanie grzywien (II Cz 233/17, II Cz 675/17). Nie można tu mówić o obiektywności i bezstronności, zwłaszcza, że poszli falstartem, nie czekając na rozstrzygnięcie wniosku o wyłączenie koteryjnych sędziów przez organ właściwy. Wątpię, czy zostali wybrani do sprawy w drodze losowania.

Poświadczeniem nieprawdy, bądź brakiem poczytalności, jest przyznanie, że Sąd Najwyższy uchwałą III CZP 23/06 uznał bezwzględnie, że:

 1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie 1049 k.p.c.

a jednocześnie podważając ją dyspozycją wierzyciela i orzekając w trybie art. 1050 k.p.c.

To, że sąd związany jest autonomią praw prywatnych, nie oznacza, że należy bezwzględnie wniosek wierzyciela uwzględnić (vide SR Ostróda I Co 2801/12, SO Elbląg I Cz 94/13). Poprawny – zasługuje na uwzględnienie, wadliwy – należy oddalić. Wierzyciel nie jest orzecznikiem Sądu Najwyższego i ma prawo się mylić, popełniać błędy procesowe. Nieumiejętność czytania uchwały Sądu Najwyższego, świadczy o braku kompetencji sędziego sądów powszechnych.

Na koniec warto dodać, że Wojciech Damaszko, bo on jest reżyserem tej parodii prawa, omieszkał pominąć fakty, że SSR Paweł Woźniak zapowietrzył się z przekazaniem ponownego wniosku wierzyciela z dnia 10 lipca 2018 r. dłużnikowi w rozsądnym terminie. Przekazał go „dłużnikowi” dnia 9 kwietnia 2019 r., czyli po upływie dziewięciu miesięcy. Czy to nie jest przewlekłość postępowania z wyłącznej winy sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze? Postępowanie trwa, z naruszeniem prawa procesowego i etapów stosowania prawa 1394 dni co stanowi 3 lata, 9 miesięcy i 25 dni.

Pan Wojciech Damaszko i spółka, zapomina również o zasadach działania organów państwa, obowiązku przestrzegania prawa oraz równości obywatela wobec prawa i zakazie dyskryminacji. O zakazie stosowania tortur. O godności człowieka.

Zapomina, ponieważ nie wypełnia roli sędziego.

Grzegorz Niedźwiecki

Historia choroby

 • W dniu 26 listopada 2015 r. (8 grudnia 2015 r. – data złożenia), wierzyciel Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze złożył do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności (w brzmieniu art. 1049 k.p.c.). Sąd wykroczył poza zasady dyspozycyjności i dwukrotnie zmieniał sygnaturę z I Co 3259, I Co 3752/15, na I Co 441/16.
 • W dniu 9 listopada 2016 r., sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Paweł Woźniak, wydał postanowienie wzywające dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego do wykonania czynności określonej w pkt I wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C 1062/08 w terminie 14 dni, pod rygorem nałożenia kary grzywny. W postanowieniu posłużył się niewłaściwą kwalifikację prawną egzekucji czynności zastępowalnej.
 • W dniu 5 czerwca 2017 r., SSR Paweł Woźniak, postanowił nałożyć na dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego grzywnę w kwocie 2.000 zł i orzec na wypadek niezapłacenia – zamianę grzywny na areszt, licząc jeden dzień aresztu za równoważny 500,00 zł grzywny. Słowa nie dotrzymał.

/Sprawa zawisła/

 

 • W dniu 27 grudnia 2018 r., dłużnik Grzegorz Niedźwiecki złożył do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, wniosek o wyjaśnienie okoliczności egzekucji I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16,) rozbieżności dyspozycji, a prowadzonych w jednym trybie. Bez echa.

 

 • W dniu 9 kwietna 2019 r. sekretarz sądowy doręczył dłużnikowi Grzegorzowi Niedźwieckiemu wniosek wierzyciela z dnia… 10 lipca 2019 r., zobowiązując do złożenia pisma procesowego.
 • W dniu 15 kwietnia 2019 r., dłużnik Grzegorz Niedźwiecki złożył wniosek o oddalenie wniosku wierzyciela, załączając ściągę, w postaci wzorcowego postanowienia Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie I Co 2801/12. Sąd ten powołał się na uchwałę SN III CZP 23/06, mimo, iż nie był inicjatorem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w trybie 390 k.p.c.
 • W dniu 15 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny (Paweł Woźniak), wydał postanowienie, sygn. akt I Co 441/16, umarzające postępowanie w sprawie. Naruszył prawo procesowe, nie było przesłanek do umorzenia.
 • W dniu 11 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze II Wydział Cywilny Odwoławczy (Beata Kostaś, Sylwia Bańka-Mrozewska, Piotr Gregier), postanowieniem II Cz 204/19, uchylił zaskarżone postanowienie SSR Pawła Woźniaka umarzające postępowanie w sprawie I Co 441/16 – prowadzone sprzecznie z faktami i przepisami prawa procesowego.
 • W dniu 7 lipca 2019 r., dłużnik Grzegorz Niedźwiecki złożył do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, żądanie oddalenia wniosku wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.
 • W dniu 21 sierpnia 2019 r., dłużnik Grzegorz Niedźwiecki złożył do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, zażalenie na wadliwe wykonanie i zaniechanie czynności w postępowaniu I Co 441/16.
 • W dniu 10 września 2019 r., dłużnik Grzegorz Niedźwiecki złożył do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, przesądowe wezwanie do ugody, o wyznaczenia mediatora w celu zakończenia obstrukcji i uporczywego nękania w postępowaniu I Co 441/16.
 • W dniu 16 września 2019 r., dłużnik Grzegorz Niedźwiecki złożył do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, wniosek o przekazanie sprawy I Co 441/16 w trybie art. 18 k.p.c. do rozpatrzenia zagadnienia prawnego egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 sądowi okręgowemu spoza apelacji wrocławskiej (SO Tarnów, SO Elbląg), ponieważ SSR Paweł Woźniak jest indolentny, pogubił się poważnie.
 • W dniu 11 września 2019 r., dłużnik Grzegorz Niedźwiecki złożył do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów apelacji wrocławskiej od rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16 postępowaniem II S 14/19. Wskazując, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ma współudział w tej bezprecedensowej obstrukcji, poplecznictwie. Poświadcza nieprawdę, wskazano bowiem konkretne dowody nadużyć (II Cz 233/17, II Cz 675/17, II S 11/16, II S 14/16, II S 22/16, II S 8/17, II S 11/17, II S 16/17, II S 22/17, II S 35/17, II S 41/17, II S 5/18, II S 6/18, II S 12/18, II S 14/18, II S 16/18, II S 21/18, II S 22/18, II S 33/18, II S 4/19, II S 8/19, II S 12/19, II S 14/19) oraz sygnatury akt uruchomionych pozwów cywilnych i sędziowie nie mogą być sędzią we własnej sprawie. Z oczywistych względów, sprawy nie może oceniać sąd dolnośląski, a już na pewno jeleniogórski.
 • W dniu 20 września 2019 r., (doręczono 26-09-2019 r.) SSO Bożena Roman, SSO Beata Kostaś, SSO Sylwia Bańka-Mrozewska, postanowieniem w sprawie II S 14/19, wniosek o wyłączenie sędziów apelacji wrocławskiej od rozpoznania sprawy toczącej się przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze pod sygnaturą akt II S 14/19 Orzekli we własnej sprawie, jednym zdaniem, bez podstawy prawnej i bez uzasadnienia.
  • Warto w tym miejscu wskazać, że SSO Beata Kostaś i Wojciech Damaszko oraz Piotr Gregier, oddalili wcześniej bezzasadnie skargę na przewlekłość przedmiotowego postępowania egzekucyjnego postanowieniem II S 16/18 i z tego powodu mają wytoczony proces cywilny, sygn. akt I C 4432/19.
  • SSO Sylwia Bańka-Mrozewska, Beata Glazar i Alicja Izydorczyk, mają proces cywilny z inicjatywy uporczywie nękanego Grzegorza Niedźwieckiego za odrzucenie z rozdwojeniem jaźni postanowieniem sygn. akt II Cz 675/17 zażalenia na grzywnę w przedmiotowej egzekucji, sygn. akt I C 1028/19.
  • SSO Beata Kostaś, Beata Glazar, Alicja Izydorczyk, mają pozew cywilny za wcześniejsze postanowienie II Cz 233/17, odrzucające z rozdwojeniem jaźni zażalenie na prowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej w niedopuszczalnym trybie art. 1050 k.p.c., sygn. akt I C 684/19.
  • SSO Wojciech Damaszko, poczuł się urażony wysłanym mailem z dnia 1 grudnia 2017 r. o godz. 20:38 i pozwał Grzegorza Niedźwieckiego z naruszeniem wykładni prawa o znieważenie na służbie, tj. o czyn z art. 226 1 k.k. W tej sprawie toczy się postępowanie w przyjaznym Sądzie Rejonowym w Legnicy, pod sygnaturą II K 38/19. Wojciech Damaszko z mocy prawa jest wyłączony z orzekania we wszelkich sprawach Grzegorza Niedźwieckiego (art. 48 k.p.c., art. 40 k.p.k.), ponieważ kieruje się złośliwością.
 • W dniu 26 września 2019 r., SSO Beata Glazar, SSO Wojciech Damaszko, SSO Alicja Izydorczyk, wydali postanowienie w sprawie II S 14/19, oddalające skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16, poświadczając nieprawdę, nadużywając uprawnień, w tym iudex inhabilis i niedopełniając obowiązku oraz naruszając zasadę swobodnej oceny dowodów.
 • W dniu 30 września 2019 r., dłużnik Grzegorz Niedźwiecki złożył do Prokuratury Krajowej i Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zawiadomienie z informacją o podstawach nieważności postanowienia z dnia 20 września 2019 r. w sprawie II S 14/19, odrzucającego wniosek skarżącego o wyłączenie sędziów apelacji wrocławskiej od rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16. Istotą jest naruszenie zasady iudex inhabilis ( 48 § 1 pkt 1 k.p.c.) oraz brak odniesień się do zarzutów skarżącego i merytoryki.

Proszę zwrócić uwagę na daty orzeczeń, sygnatury i powtarzające się nazwiska. Sędziów w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze mamy 31. Proszę zwrócić uwagę na orzekanie we własnej sprawie. Proszę zwrócić uwagę, że Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Paweł Woźniak nie był zblokowany wnioskami o wyłączenie sędziów do prowadzenia komunikacji, zgodnie z prawem procesowym. Dlaczego nie odpowiadał na wnioski o wyjaśnienie, o oddalenie wniosku wierzyciela, zażalenie na zaniechanie, wezwanie do ugody, wniosek o przekazanie sprawy sądowi okręgowemu w trybie art. 18 k.p.c., aby rozstrzygnąć zagadnienie. Przecież mógł odpowiedzieć, że akta są w Sądzie Okręgowym i odpowie, jak tylko wrócą. Nie odpowiedział, był bierny, dopuścił się przewlekłości wyłącznie z własnej winy, kryjąc poprzedników. Proszę zwrócić uwagę na treść postanowienia z dnia 20 września 2019 r. w sprawie własnej II S 14/19, które jasno mówi, że intencją było zbudowanie przedpola kolegom do oddalenia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16, w tożsamym postępowaniu. Tego nie czynili sędziowie. Tego dokonali złoczyńcy.

To są orzeczenia sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

2019-10-02

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

 

Inne zapisy autora:

0

Socjolog61
Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

132 publikacje
9 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816