Globalnie i Lokalnie
Like

Rick Joyner nawołuje do zamachu stanu w USA

03/10/2013
791 Wyświetlenia
0 Komentarze
23 minut czytania
Rick Joyner nawołuje do zamachu stanu  w USA

Czterech amerykańskich żołnierzy przygotowywało zamach stanu i zabójstwo prezydenta USA. Spiskowcami okazali się szeregowcami i podoficerami 3 Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty stacjonującej w Forcie Stewart w stanie Georgia. W bazie odkryto magazyn broni i nabojów, na zakup których wydano 87 000 dolarów – poinformował przedstawiciel prokuratury stanu Georgia.W trakcie dochodzenia ustalono, że zatrzymani należeli do antyrządowego radykalnego ugrupowania „Na wieki nieśmiertelni, zawsze gotowi”. Oskarżeni, jak podkreśla prokuratura, nie ukrywają swojej nienawiści wobec obecnego prezydenta USA”….(źródło)

0


Stosunek młodzieży do demokracji jest po części konsekwencją ich oceny działalności polityków. Opinia, że to najlepszy z ustrojów, przeważała w tej grupie w 1998 roku (38 proc. badanych) i 2008 roku (34 proc.), a więc na początku rządów AWS – UW, a potem PO – PSL. W 2010 roku spadła poniżej 30 proc., a tymczasem na przestrzeni tych lat mniej więcej jedna piąta uważa, że rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane. „….(http://naszeblogi.pl/34397-15-polakow-za-likwidacja-ii-komuny-i-rzadami-autorytarnymi )

Spada zaufanie do demokracji, a rośnie przyzwolenie na rządy tzw. twardej ręki, na rządy autorytarne?”…..”– Na miękki autorytaryzm, czyli z poszanowaniem wolności słowa i swobód gospodarczych. „.(więcej )

Orban „„– Mamy nadzieję, że, z Bożą pomocą,nie będziemy musieli w miejsce demokracji wymyślać innych politycznych systemów, które należy wprowadzić, aby nasza gospodarka przeżyła „….”Zgromadzenie narodowe to nie jest kwestia woli, tylko siły. (…) To, co być może funkcjonuje w państwach skandynawskich, jednomyślność,u nas, w narodzie na pół azjatyckim, dokonuje się siłą.To nie wyklucza konsultacji, debaty czy demokracji, ale centralna siła jest konieczna – „…..(więcej )

video Grzegorz Braun – Zamach stanu, jedyne rozwiązanie cz.3d …( http://naszeblogi.pl/31805-braun-jedynie-zamach-stanu-moze-usunac-ii-komune )

Krzysztof Rak „Prawdziwą pasją Merkel jest, według Höhler, władza. Władza nieograniczona we własnej partii, w Niemczech, a wreszcie w Europie.”…”Stąd tylko krok do sięgnięcia po stan wyjątkowy, czyli rządzenie poza prawem. Władza odebrana większości skupiona zostaje w rękach nielicznych, których kontrola przez obywateli jest w gruncie rzeczy iluzoryczna. Postdemokracja niesie zatem zagrożenie autokracją. To najważniejsza lekcja systemu M. „…””Casus Angeli Merkel ujawnia jedno z podstawowych zagrożeń postdemokracji. Nadmierną personalizację władzy; to, że jej rzeczywistym nośnikiem przestaje być instytucja prawna, a osoba przywódcy.” ….( więcej )

Cezary Mech „w ramach Niemiec okaże się, że będzie kontynuowana długofalowa polityka wzmacniania pozycji tego kraju na świecie, na którą to wielki biznes już patrzy z zadowoleniem, jak pisze Alice Ross i Chris Bryant w artykule „Financial Timesa”….(źródło )

„Natomiast Romney w przeszłości – i jako polityk, i jako biznesmen – wielokrotnie dokonywał pragmatycznych zwrotów: zmieniał zdanie w kwestii aborcji czy ubezpieczeń. Obecna metamorfoza również wydawała się nieuchronna

„…”Gubernator 47 procent” (przydomek wziął się stąd, że jeszcze niedawno Romney mówił z pogardą, iż prawie połowa Amerykanów, owe 47 proc., to uzależnione od zasiłków leniuchy) nagle zmienił melodię. Zaprzeczył, jakoby chciał zmniejszać podatki krezusom, ograniczać nakłady na ubezpieczenia dla emerytów i najbiedniejszych „…(źródło )

—–

Mój komentarz

 

Joyner stwierdził ,że należy modlić się do Boga, aby ten uratował Amerykę i pozwolił komuś wzrosnąć i na drodze zamachu stanu zablokować lewactwo i przywrócić wolność Amerykanów .

 

Jak mówi Wolniewicz demokracja jest ustrojem wolnych ludzi wyrosłym z chrześcijaństwa .I tu ma rację . Zarówno I Rzeczpospolita jak i USA zbudowały swoje potężne państwa jako demokracje .

 

Zabobonem politycznej poprawności jest wbijane codziennie przez propagandę twierdzenie ,że mamy w tej chwili do czynienia w Europie i USA z demokracją . Niektórzy ten ustrój niszczący cała cywilizacje zachodnią litościwie nazywają demokracją fasadową . Trudno jednak mówić aby człowiekiem wolnym był ktoś kto jest całkowicie zależny od państwa . A w USA osób , które żyją z łaski państwa jest 47 procent.

 

Lichwiarstwo i oligarchia wykorzystały model ekonomiczny i społeczny socjalizmu hitlerowskiego i przekształciły go we współczesny socjalizm niemiecki . Zbudowały socjalistyczny lumpen elektorat . Żaden kraj nie można nazwać demokratycznym jeśli istnieje w nim elektorat całkowicie zależny od socjalistów i stojących z animi lichwiarzy . Dzięki głosom lumpen elektoratu do władzy są kierowani prze lichwiarzy największe kreatury , a ci dodatkowo , aby zapobiec możliwości odwrotu z drogi zniewolenia terrorem wprowadzają religię niewolników , polityczną poprawność jako religie państwową , jako jedyne legalne wyznanie.

 

Joyner ma rację w tym że system politycznej poprawności jest już tak zaawansowany ,że drogą pokojową nie uda się ani zachować, ani odzyskać wolności politycznej i ekonomicznej .

 

Coraz silniejsze lichwiarstwo i oligarchia również myślą o ostatecznym uformowaniu totalitarnego , socjalistycznego ustroju opartego w kwestiach ekonomicznym na socjalizmowi niemieckim , a w kwestach wyznaniowych i społecznych n apolitycznej poprawności , która jest zmutowanym hitleryzmem . Aborcja , eugenika, eutanazja , koncepcja „dzieci należą do państwa, represyjne totalitarne szkolnictwo itd. .

 

 

„Niedawno mieszkaniec Szczecina skierował do sądu sprawę przeciw Tuskowi i Platformie o wyłudzenie jego głosu .Chodziło o obietnice wyborcze , co do których było podejrzenie ,że Platforma nigdy nie zamierzała ich zrealizować .

Wyobraźmy sobie że elegancki mężczyzna , z budzącym zaufanie uśmiechem przychodzi do tegoż szczecinianina i obiecuje ,że jeśli ten podpiszemy mu zgodę na zarządzanie jego mieszkaniem to on je wyremontuje, przytnie trawniki, zamontuje najnowsze osiągnięcia techniki , aby mu się żyło lepiej i nowocześniej . Kto by nie podpisał. Kontrakt jest podpisany na cztery lata . Nagle uśmiechnięty nowy zarządca przychodzi z kijem bejsbolowym i zaczyna demolować mieszkanie . I Na trawniku coraz więcej kumpli ( nowi urzędnicy ) , którzy bawią się na całego . Bandzior przychodzi i mówi ,że podnosi czynsz ( podatki ), bo kumple na trawniku potrzebują na wódę i zagrychę. Kiedy nie chce płacić bandzior wysyła swoich zakapiorów ( urzędnicy skarbowi , komornicy ) , a ci zabierają chleb dzieciom nieszczęsnego , naiwnego obywatela . Coraz ciężej pracuje ( Polacy spędzają w pracy o około 50 procent czasu więcej niż Niemcy, czy Holendrzy .Nie starcza . Bandzior z kumplami „ opodatkował dochody z pracy . Sąsiedzi ( okoliczne państwa )wykorzystując jego problemy z kryminalistą zatrudniają owego szczecinianina do najgorszych robót, tak aby mógł opłacić bandziora ( coraz wyższy VAT i żeby coś jeszcze dla dzieci pozostało. Obywatel idzie do sądu , twierdząc ,że umowa była oszukańcza i grupa przestępcza od początku chciała go okraść. Sąd stwierdza , że gdyby to byli klasyczni kryminaliści to by ich wsadził do więzienia , ale politycy mogą okłamywać obywateli, wyłudzać oszukańczymi obietnicami ich poparcie wyborcze, a potem okradać podatkami i terroryzować aparatem skarbowym opornych”…(więcej )

 

 

video Joyner: „Our Only Hope Is A Military Takeover”

 

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Twitte

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J0X7oHMASDY

 

Braun w wywiadzie z Aldoną Zaorską „ Tusk dąży do stanu wojennego „ „My­ślę, że Do­nald Tusk czy Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski (a mo­że obaj) dą­żąc do sta­nu wy­jąt­ko­we­go, za­po­mi­na­ją o jed­nym. Mo­że się zda­rzyć, że obaj pa­no­wie po­peł­nią zno­wu błąd, któ­ry już po­peł­ni­li. Cho­dzi o to, że Do­nald Tusk dą­żąc w 2010 ro­ku do ośmie­sze­nia i po­ni­że­nia śp. Le­cha Ka­czyń­skie­go za spra­wą za­cho­wa­nia Pu­ti­na, za­miast wy­ko­rzy­stać ów­cze­sne­go pre­mie­ra Ro­sji, sam zo­stał przez nie­go wy­ko­rzy­sta­ny i to w naj­gor­szy spo­sób, bo wziął udział w za­bój­stwie. Kie­dy się zo­rien­to­wał, by­ło już za póź­no i mógł tyl­ko sta­nąć ra­mię w ra­mię z Pu­ti­nem nad szcząt­ka­mi sa­mo­lo­tu, czy to praw­dzi­wy­mi, czy ma­low­ni­czo roz­rzu­co­ny­mi. Prze­ra­że­nie Tu­ska by­ło tam­te­go wie­czo­ru aż nad­to wi­docz­ne. I dla­te­go – mó­wię cał­kiem po­waż­nie – z tro­ski o to, że­by zna­lazł się on w wię­zie­niu czy pod ścia­ną, gdzie, jak uwa­żam, jest je­go miej­sce, ja szcze­rze nie­po­ko­ję się o bez­pie­czeń­stwo pre­mie­ra Tu­ska. On nie jest bez­piecz­ny. Ja po pro­stu bo­ję się, że za­nim on tra­fi przed Try­bu­nał Sta­nu RP, zo­sta­nie po pro­stu od­strze­lo­ny przez te sa­me służ­by, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­ły za­mach smo­leń­ski. Pa­mię­taj­my, że Do­nald Tusk i Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski są dziś jed­ny­mi z naj­istot­niej­szych świad­ków w spra­wie smo­leń­skiej zbrod­ni sta­nu. A ak­cja usu­wa­nia jej świad­ków trwa w naj­lep­sze, o czym rów­nież pi­sa­ła „War­szaw­ska Ga­ze­ta”. Mo­że się tak zda­rzyć, że Do­nald Tusk wy­stą­pi w cha­rak­te­rze ko­zła ofiar­ne­go po to, że­by nadać po­zo­ry pod­staw do wpro­wa­dze­nia ja­kie­goś „sta­nu wo­jen­ne­go-bis”. Prze­cież wła­śnie za­bój­stwo po­li­tycz­ne by­ło­by do te­go ide­al­nym pre­tek­stem. A przy oka­zji – by­ło­by to do­sko­na­le za­le­gen­do­wa­ne usu­nię­cie świad­ka. Prze­cież to kon­sor­cjum służb, któ­re za­mach smo­leń­ski prze­pro­wa­dzi­ły, nie do­pu­ści ni­g­dy do po­sta­wie­nia Do­nal­da Tu­ska przed są­dem, nie za­ry­zy­ku­je, że zo­sta­nie on kie­dyś we­zwa­ny pod przy­się­gą do ze­zna­nia, o czym np. roz­ma­wiał z Wła­di­mi­rem Pu­ti­nem na mo­lo w So­po­cie w 2009 r. Pol­scy pa­trio­ci po­win­ni więc pod­jąć no­wen­nę o zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo Do­nal­da Tu­ska, by w przy­szło­ści mógł on sta­nąć przed wy­mia­rem spra­wie­dli­wo­ści nie­pod­le­głej Pol­ski. „…(więcej )

 

dr Cezary Mech „ Lionel Barber w wywiadzie „Financial Timesa” nie pozostawia złudzeń: niemieckie interesy będą – jak stwierdza – „über alles” (ponad wszystko) „….”Niezauważony przez Polaków apel kanclerz Merkel o drugi głos na CDU/CSU oznaczał wcześniejszy wybór SPD na koalicjanta, co musi rodzić pytanie, w jakim celu Niemcy potrzebują aż tak stabilnej większości parlamentarnej u siebie zbudowanej z dwóch dominujących partii. „…..”Tymczasem Grecja przeżyła już kataklizm 23-procentowego skurczenia, a na dodatek – jak przewiduje IOBE – w tym roku skurczy się o kolejne 5 procent. To samo dotyczy innych krajów euro-Titanica – gospodarka Włoch skurczyła się już o 8,8 proc., Irlandii – o 8,4 proc., Portugalii – o 7,6 proc., a Hiszpanii – o 7,5 procent. „…”bezrobocie w Grecji wynosi 27,8 proc. (wśród młodych 62,9 proc.), w Hiszpanii – 26,3 proc., na Cyprze – 17,3 proc., w Portugalii – 16,5 proc., w Irlandii – 13,8 proc., oraz we Włoszech – 12 proc., i to tylko dzięki pokaźnej emigracji zmniejszającej zapotrzebowanie na pracę w tych krajach. „….”w ramach Niemiec okaże się, że będzie kontynuowana długofalowa polityka wzmacniania pozycji tego kraju na świecie, na którą to wielki biznes już patrzy z zadowoleniem, jak pisze Alice Ross i Chris Bryant w artykule „Financial Timesa”. O ile w Polsce i innych krajach będzie kontynuowana polityka antyrodzinna, o tyle u naszego zachodniego sąsiada prowadzona będzie polityka pronatalistyczna zachęcająca do posiadania liczniejszego potomstwa, skierowana do wszystkich potencjalnych beneficjentów.O ile w Polsce nie ma zrozumienia dla konieczności budowania infrastruktury wzrostu, o tyle w Niemczech należy oczekiwać przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę i naukę.”…..”jak chwali się minister finansów Niemiec Wolfgang Schaeuble, nawet w latach kryzysu 2010-2013 rząd zwiększył nakłady na badania i rozwój (R&D) o 13,3 mld euro. W efekcie stanowiły one aż 2,8 proc. PKB, dzięki czemu dwa miliony bezrobotnych znalazło pracę. Dziś w Niemczech, co istotne, bezrobocie wśród młodzieży jest na najniższym w UE poziomie – zaledwie 8 procent. „….”ak donosi „Wall Street Journal” w artykule Martina Stevies i Gabriele Steinhauser – minister finansów Niemiec już uciął wszelkie spekulacje na temat koniecznego obniżenia długu Grecji – kraj ten będzie spłacał go do końca swojej historii, dostanie jedynie następne pożyczki na spłatę dotychczasowych. „….(źródło)

 

Polska pozostanie strategicznym partnerem Węgier w Europie – deklarował w środę w Warszawie przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kover „….”Dla Węgier Polska pozostanie strategicznym partnerem zarówno na terenie Europy Środkowej, jak również całej Europy. Jak bardzo to jest prawdą, pokazują kolejne negocjacje nt. finansów w UE, gdzie sprawne działania krajów Europy Środkowej, w których Polska odegrała kluczową rolę, były z korzyścią dla nas wszystkich „…..(źródło)

 

„Turcja na bakier z NATO „ …”26 września turecki Sekretariat ds. Przemysłu Zbrojeniowego pod przewodnictwem premiera Recepa Tayyipa Erdoğana rozstrzygnął przetarg na dostarczenie systemów obrony powietrznej dalekiego zasięgu. Zwyciężyła chińska firma CPMIEC, producent systemu FD-2000, stanowiącego rozwiniętą kopię rosyjskich S-300. Ankara zapowiedziała przystąpienie do negocjacji kontraktu z CPMIEC. Oznacza to porażkę oferty amerykańskiej (system Patriot), francusko-włoskiej (Eurosam Samp/T) i rosyjskiej (S-400). Kontrakt, który według ministra obrony opiewa na 3 mld USD, ma być realizowany z udziałem tureckich firm zbrojeniowych. Departament Stanu USA stanowczo skrytykował decyzję Turcji. Oznajmił, że chiński system nie będzie kompatybilny z systemami NATO i że USA będą dalej omawiały ten temat z Ankarą. „…”Dlaczego zwyciężyły Chiny?”…”Za ofertą chińską przemawiało prawdopodobnie to, że FD-2000 jest najtańszym z oferowanych obecnie systemów obrony powietrznej dalekiego zasięgu. Chiny – w odróżnieniu od Rosji i państw zachodnich – najprawdopodobniej nie ograniczają też możliwości ingerencji Turcji w dostarczane przez nich systemy. Przede wszystkim jednak oferta CPMIEC zakłada współudział tureckich firm w procesie produkcji. Dałoby to Ankarze szansę na rozwój rodzimego przemysłu zbrojeniowego, w tym na zbudowanie własnych systemów obrony powietrznej w oparciu o technologie przekazane z Chin, które w przyszłości mogłyby zostać zaadaptowane do standardów NATO.
Decyzja ta wpisywałaby się w zakrojoną na szeroką skalę modernizację techniczną sił zbrojnych, którą Turcja rozpoczęła w ostatnich latach. Głównym założeniem tego programu ma być wzrost udziału rodzimego przemysłu zbrojeniowego we wprowadzanym do służby uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym. W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki Ankara dąży, by zewnętrzne kontrakty miały charakter uzupełniający w stosunku do rodzimej produkcji i – poprzez pozyskanie nowych technologii – by stanowiły podstawę modernizacji przemysłu zbrojeniowego Turcji, a w dłuższej perspektywie – uzyskania względnej samowystarczalności obronnej. Założenia te znajdują odzwierciedlenie w szeregu programów zbrojeniowych realizowanych dla marynarki, wojsk lądowych i powietrznych. „….”Konsekwencje polityczne”..”
Ewentualne zawarcie kontraktu z chińską firmą byłoby poważnym ciosem w relacje Turcji z USA. Osłabiłoby pozycję Ankary w NATO, a także godziłoby w spoistość polityczną i zdolności operacyjne Sojuszu. W ubiegłych latach – ostatnio w lutym br. – Stany Zjednoczone obejmowały CPMIEC sankcjami za łamanie embarga na dostawy technologii zbrojeniowych do Iranu, Korei Północnej i Syrii. Od co najmniej kilku miesięcy USA dawały jednoznacznie do zrozumienia, że sprzeciwiają się zawarciu kontraktu przez Turcję z Chinami. „…(źródło )

 

Marek Migalski „ Wprowadźmy w Polsce powszechny dostęp do broni! To bardziej odstraszy potencjalnego agresora niż armia, która może zmieścić się na jednym stadionie –…”Poza tym czyż nie bardziej odstraszająco działałaby na potencjalnego agresora świadomość, że zamiast armii polskiej, która cała może zmieścić się na jednym stadionie, miałby do czynienia z kilkoma milionami uzbrojonych Polaków? Jak to osiągnąć? Dosyć prosto – zezwalając na powszechny dostęp do broni!Wiem, że to bardzo kontrowersyjna propozycja, ale prócz wymiaru wolnościowego (każdy musi mieć prawo do obrony siebie i swojej rodziny”… źródło)

video Joyner: „Our Only Hope Is A Military Takeover”

 

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz

Twitte

0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758