POLSKA
Like

Pytanie do prawników – ile lat można wytykać błędy?

16/03/2022
213 Wyświetlenia
0 Komentarze
8 minut czytania
no-cover

Question for lawyers – how many years can it take to criticize mistakes? Były uczeń (wówczas 18 lat) szkockiego liceum poinformował, że po balu maturalnym w 2017, miał ze swoją nauczycielką Melissie Tweedie (wówczas 23-letnią) wychowania fizycznego takiż kontakt, po uprzednim a obopólnym skosztowaniu alkoholu. A former student (18 at the time) of a Scottish high school reported that after graduation party in 2017, after a mutual consumption of alcohol with Melissa Tweedie (then 23), his physical education teacher, he had such contact with her.   Trudno powiedzieć, czym kierował się ów były już uczeń, kiedy wyjawił tę słodką, jak wszyscy sądzą, tajemnicę po 5 latach. Jego nazwisko, choć ma teraz 23 lata, jest utajnione, w przeciwieństwie do nauczycielki – […]

0


Question for lawyers – how many years can it take to criticize mistakes?

Były uczeń (wówczas 18 lat) szkockiego liceum poinformował, że po balu maturalnym w 2017, miał ze swoją nauczycielką Melissie Tweedie (wówczas 23-letnią) wychowania fizycznego takiż kontakt, po uprzednim a obopólnym skosztowaniu alkoholu.

A former student (18 at the time) of a Scottish high school reported that after graduation party in 2017, after a mutual consumption of alcohol with Melissa Tweedie (then 23), his physical education teacher, he had such contact with her.

 

Trudno powiedzieć, czym kierował się ów były już uczeń, kiedy wyjawił tę słodką, jak wszyscy sądzą, tajemnicę po 5 latach. Jego nazwisko, choć ma teraz 23 lata, jest utajnione, w przeciwieństwie do nauczycielki – cały świat poznał jej pełne dane. Podobno jest mu przykro, że po latach roztrząsa tę sprawę specjalna szkolna komisja.

It is difficult to say what the former student was guided by when he revealed this sweet, as everyone thinks secret, after 5 years. His name, although he is now 23 years old, is classified, unlike his teacher – the whole world knows all her data. Apparently, he is sorry that a special school commission is investigating this matter years later.

 

Pedagożce grozi wykreślenie z rejestru nauczycieli, więc trudno się dziwić, że pani wypiera się tego oskarżenia. Zapewne jest to słowo przeciwko słowu, ale komu przyszło do głowy, aby po latach się tym zajmować?

The educator is threatened with removal from the register of teachers, so it is not surprising that this lady denies this accusation. It is probably a word against the word, but who has thought to do it years later?

 

W Polsce także bywają podobne przypadki, ale procesy odbywają się jednak wcześniej, ponadto nie są podawane żadne dane personalne i to nie z powodu RODO, ale po prostu u nas nie ma zwyczaju podawania danych ani pedofilów, ani oszustów, ani zabójców.

In Poland, there are also similar cases, but the processes take place earlier, moreover, no personal data is provided, and not because of the GDPR, but with us it is simply not customary to give data neither of pedophiles, nor scammers, nor killers.

 

Co ciekawe, szkocka policja po analizie sprawy stwierdziła, że nie doszło do przestępstwa. Pani Tweedie mieszka w Dubaju i jest nauczycielką jogi. Czy tylko straci tam pracę (wszak tamtejsi a co bardziej obłudni obywatele mają zwyczaj rozglądania się po pustynnych bezkresach za kamieniami w podobnych przypadkach)?

Interestingly, the Scottish police, after analyzing the case, concluded that there was no crime. Ms. Tweedie lives in Dubai and is a yoga teacher. Will she only lose his job there (after all, local and more hypocritical citizens have the habit of looking around the desert endless for stones in similar cases)?

 

Tak sobie myślę, ile to jeszcze lat będę mógł pisać, że pisarka Magdalena Chomuszko, wskutek jej własnej interpretacyjnej pomyłki, oskarżyła mnie o zniesławienie bazując na fatalnym błędzie, polegającym na założeniu, że pisywałem obrzydliwe komentarze na jej temat jako Jacek Kawalec? I czy ta pani wie, jaki los spotkałby mnie podczas okupacji, gdyby taką pomyłkę popełniła, donosząc na mnie ówczesnym władzom?

I think, how many more years will I be able to write that the writer Magdalena Chomuszko, as a result of her own interpretive mistake, accused me of defamation on the basis of a fatal error consisting in the assumption that I wrote disgusting comments about her as Jacek Kawalec? And does this lady know what fate would have happened to me during the occupation if she had made such a mistake when she reported me to the authorities of that time?

 

Kiedy wreszcie mnie przeprosi za zniesławienie i za dziesiątki obrzydliwych komentarzy na mój temat w wykonaniu jej syna i jej znajomych oraz kiedy w końcu zirytuje się albo Minister Sprawiedliwości, albo Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, którego sędzia sknocił proces IC692/09? No może w końcu ktoś wyda jakieś polecenie, aby zbadać, czy miałem to dodatkowe konto, a jeśli nie miałem (a nie miałem!), to wyda stosowane oświadczenie z pieczęcią z orłem w koronie, co zakończy wieloletnie zmagania z tym sądowym nieporozumieniem.

When will she finally apologize to me for defamation and dozens of disgusting comments about me from her son and her friends and when he finally gets annoyed either the Minister of Justice or the President of the District Court in Gdańsk, whose judge botched trial IC692/09? Well, maybe finally someone will issue an order to investigate whether I had this additional account, and if I did not (and I did not!), He will issue an appropriate declaration with a seal with an eagle in the crown, which will end many years of struggle with this court misunderstanding.

 

Czy w polskim sądownictwie istnieją jakieś procedury, wg których w cywilizowany sposób można by przekazać trefny wyrok do ponownego zbadania w aspekcie rozstrzygnięcia „mojego drugiego konta”? Czy to przekracza ramy prawa lub inteligencji naszych sędziów, prezesów sądów, czy posłów, którzy prawo ustanawiają? A jak to wygląda poza Polską, w szczególności w zachodniej części Unii Europejskiej? Czy tego typu nieporozumienie byłoby tam wcześniej wyjaśnione niż w Polsce?

Are there any procedures in the Polish judiciary according to which in a civilized way an erroneous judgment could be submitted for re-examination in the aspect of the settlement of „my other account”? Does it go beyond the law or the intelligence of our judges, court presidents, or parliamentarians who legislate? And what does it look like outside Poland, especially in the western part of the European Union? Would this type of misunderstanding be cleared up there earlier than in Poland?

 

Sprawa powinna być wyjaśniona, choćby dlatego, aby pokazać nazbyt histerycznie usposobionym rodakom i ich rodzinom, że rzucenie fałszywego oskarżenia jest i przestępstwem, i grzechem godnym potępienia oraz naprawienia, choćby po latach.

The matter should be clarified, if only to show too hysterical compatriots and their families, that to make a false accusation is both a crime and a sin to condemn and rectify, even years later.

0

Mirnal

143 publikacje
22 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758