BIZNES
1

Polska Doktryna Gospodarcza – ukorzenianie

24/09/2018
1089 Wyświetlenia
1 Komentarze
15 minut czytania
no-cover

Bo ktoś musi dać odpowiedź na pytanie: Polska, ale jaka? Długo zapowiadany sejmik Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych, na którym to chcemy ogłosić stanowisko uzgodnione w sprawie Polskiej Doktryny Gospodarczej ma już miejsce i czas. Miejsce : Hostel Molo i Restauracja Patio Łódź, ul. Okopowa 70/106 ( wjazd od ulicy Marysińskiej) Termin: 6-7 października 2018 r. Wstęp jest wolny jednak wcześniej należy zarejestrować się na stronie: //www.koreus.pl/component/icagenda/12-konferencja-na-temat-doktryny-gospodarczej-suwerennej-polski?Itemid=101 Koszty wyżywienia i zakwaterowania (najniższe jakie udało się nam wynegocjować) każdy z uczestników pokrywa we własnym zakresie. W stosunku do pierwotnego zamiaru tematyka spotkania została uzupełniona o głosy wolne, których domagali się konfederaci. Przeznaczymy na to cały drugi dzień. Pierwszy dzień będzie poświęcony “ukorzenianiu” poszczególnych technik organizatorskich Doktryny Gospodarczej Suwerennej Polski. To ukorzenianie […]

0


Bo ktoś musi dać odpowiedź na pytanie: Polska, ale jaka?

Długo zapowiadany sejmik Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych, na którym to chcemy ogłosić stanowisko uzgodnione w sprawie Polskiej Doktryny Gospodarczej ma już miejsce i czas.

Miejsce :

Hostel Molo i Restauracja Patio

Łódź, ul. Okopowa 70/106 ( wjazd od ulicy Marysińskiej)

Termin: 6-7 października 2018 r.

Wstęp jest wolny jednak wcześniej należy zarejestrować się na stronie: //www.koreus.pl/component/icagenda/12-konferencja-na-temat-doktryny-gospodarczej-suwerennej-polski?Itemid=101 Koszty wyżywienia i zakwaterowania (najniższe jakie udało się nam wynegocjować) każdy z uczestników pokrywa we własnym zakresie.

W stosunku do pierwotnego zamiaru tematyka spotkania została uzupełniona o głosy wolne, których domagali się konfederaci. Przeznaczymy na to cały drugi dzień.

Pierwszy dzień będzie poświęcony “ukorzenianiu” poszczególnych technik organizatorskich Doktryny Gospodarczej Suwerennej Polski. To ukorzenianie ma polegać na tym, że szczegółówo omówimy wszystkie mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia proponowanych rozwiązań tak, aby dać przykład następnym, jak do polskich spraw powinno się podchodzić. Trochę argumentów analizy SWOT już zgromadziliśmy na naszej stronie: //www.koreus.pl/blog/kategoria/101-polska-doktryna-gospodarcza-analiza-swot  Przekazuję je poniżej z zaproszeniem do uporządkowanej dyskusji Polaków. Argumenty sformułowane w duchu analizy SWOT umieścimy na naszej stronie. Aby nie było, że o Was i bez Was.

 

 

Sejmik Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych nt. „Polska doktryna gospodarcza – suwerenny pieniądz i metody jego obrony”

Łódź 6-7 października 2018r.

Arkusz analizy SWOT przedstawionych technik organizatorskich.

I. Architektura monetarna – wariant z rynkową regulacją kreacji pieniądza w oparciu o Nowoczesną Teorię Pieniądza (MMT)

 1. Strategia kotwiczenia waluty zostaje niezmieniona (cel inflacyjny).

 2. Instrumenty polityki pieniężnej zostają lekko zmodyfikowane. Rada Polityki Pieniężnej wy­znacza wielkość stóp procentowych dla pożyczek i wysokość prowizji dla banków komer­cyjnych.

 3. Zasady pierwotnej kreacji pieniądza zostają niezmienione, jednak dokonywać jej może jedy­nie NBP oferując bankom komercyjnym zerową lub ujemną stopę lombardową.

 4. Narodowy Bank Polski wykupuje obligacje skarbu państwa na rynku wtórnym.

 5. Wysokość prowizji banków komercyjnych jest stała i ustalona przez państwo a nadwyżka opro­centowania pożyczek ponad tę wielkość przekazywana jest na rachunek pozabudżeto­wych docho­dów skarbu państwa (anihilacja pieniądza bankowego).

 6. Kierunki rozproszenia pieniądza pochodzącego z anihilacji uzależnione są od parametrów mone­tarnych (stopy inflacji oraz wzrostu PKB) i idą na dofinansowanie inwestycji produk­cyjnych, inwe­stycji infrastrukturalnych oraz powiększenie konsumpcji.

Analiza SWOT

Mocne strony

1. Rynkowy charakter kreacji pieniądza. Pie­niądz po­wstaje w momencie, gdy rodzi się na niego zapo­trzebowanie.

2. Odciążenie skarbu państwa od kosztów obsłu­gi długu publicznego.

3. Częściowe przywrócenie działania tradycyj­nych instrumentów polityki pieniężnej

Słabe strony

1. Rozproszenie pierwotnej kreacji pieniądza przez budżet co ogranicza tworzenie się ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego dla utrzymywania równowagi towarowo-pieniężnej.

2. Brak możliwości nacjonalizacji pieniędzy już wykreowanych na poczet długu.

Szanse

1. Ta architektura monetarna jest stosowana i można podać praktyczne przykłady jej działania.

Zagrożenia

1. Pokusa do naruszenia dyscypliny monetarnej zwłaszcza podczas kampanii wyborczych oraz dla zachowania władzy

II. Architektura monetarna – wariant z  administracyjną regulacją emisji pieniądza suwerennego.

 1. Państwo rekompensuje społeczeństwu spadek wartości nabywczej pieniędzy (agregatu mo­netarnego M3) powstałego na skutek inflacji oraz niedobór środków płatniczych na wykup wzrostu PKB.

 2. Wprowadza się nową strategię kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu infla­cyjnym.

 3. Instrumenty polityki pieniężnej oparte są na ilościowej teorii pieniądza i określone przy po­mocy matematycznych formuł emisyjnych.

 4. Przyjmuje się 4-miesięczny cykl dokonywania operacji dostrajających i aprecjacyjnych.

 5. Narodowy Bank Polski odzyskuje zagwarantowaną mu prerogatywę w art 227 p.1 Konstytu­cji i staje się wyłącznym emitentem pieniądza suwerennego.

 6. Kierunki rozproszenia pieniądza suwerennego uzależnione są od parametrów monetarnych (stopy inflacji oraz wzrostu PKB) i idą na dofinansowanie inwestycji produkcyjnych, inwe­stycji infrastrukturalnych oraz powiększenie konsumpcji.

 7. Pieniądze przeznaczone na dofinansowanie inwestycji produkcyjnych emitowane są w po­staci e-waluty (pieniądza komplementarnego na finansowanie inwestycji oraz zobowiązań fiskalnych) z przeznaczeniem na dokapitalizowanie udziałów kapitałowych pracowników w spółkach właścicielsko-pracowniczych.

 8. Pieniądze komplementarne w miarę ich wpływu do budżetu stają się pieniędzmi pełnowar­tościowymi.

Analiza SWOT

Mocne strony

1. Przywrócenie NBP jego roli określonej w art.227 p.1 konstytucji jako suwerena w zakresie emisji pieniądza.

2. Wyeliminowanie prywatnego pieniądza ban­kowego na rzecz pieniądza uspołecznionego.

3. Przywrócenie społeczeństwu wszystkich ko­rzyści wynikających z senioratu.

4. Oparcie zasad emisji pieniądza na ilościowej jego teorii i wyeliminowania z instrumentów po­lityki pieniężnej człowieka jako najsłabszego jego ogniwa.

5. Wyeliminowanie banków komercyjnych jako czołowego gracza w polityce gospodarczej i sprowadzenie ich do roli portmonetki.

6. likwidacja luki popytowej (głodu monetarne­go) oraz nacjonalizacja pieniędzy wykreowa­nych na poczet długu.

Słabe strony

1. Administracyjny charakter kreacji pieniądza wymagający wprowadzenia cyklu operacji do­strajających i aprecjacyjnych.

2. Wymaga wprowadzenia całkowicie nowych instrumentów polityki pieniężnej.

Szanse

1. Międzynarodowy ruch „Positive money”.

Zagrożenia

1. Retorsja banków komercyjnych i międzynaro­dowej finansiery.

III. Związki gospodarcze o integracji produktowej i strukturze sieciowej na bazie wielo­stronnych umów wspólnie kontrolowanych.

 1. Otwarcie drogi dla prowadzenia działań gospodarczych w oparciu o nieznaną u nas koncep­cję biznesowa. W polskiej praktyce gospodarczej przyjęły się formy integracji kapitałowej o strukturach hierarchicznych.

 2. Integracja produktowa (pionowa) – łączenie się wszystkich interesariuszy aktywnych od momentu koncepcji nowego produktu (stanowiącego oś integracji) aż po moment jego sprzedaży odbiorcy końcowemu.

 3. Struktura sieciowa – związek taki nie powołuje nowego bytu prawnego a dla swego działa­nia wykorzystuje zdolności prawne wspólników. Podstawą działania jest wewnętrzna, wie­lostronna umowa wspólnie kontrolowana.

 4. Umowa wielostronna – umowa mająca cechę „kontraktu z rynkiem” i nie jest redukowana do kilku umów dwustronnych jak to ma miejsce w przypadku umów konsorcjalnych.

 5. Wspólna kontrola – polega na udostępnieniu i uzasadnieniu danych technicznego kosztu wytworzenia u każdego ze wspólników.

 6. Umowy zawierane są na procentowe udziały poszczególnych wspólników w cenie sprzeda­ży. Cenę dla odbiorcy ustala rynek.

 7. Od strony rozrachunkowej umowę zabezpiecza Międzynarodowy Standard Sprawozdaw­czości Finansowej nr. 11 – wspólne ustalenia umowne.

Analiza SWOT

Mocne strony

1. Radykalne obniżenie finansowego progu ini­cjatywy gospodarczej gdyż kolejne ogniwa „cyklu życia produktu” nie muszą wykupywać kosztów ogniw poprzednich.

2. Równomierne rozłożenie ryzyka biznesowego oraz korzystne kształtowanie emocji.

3. Radykalne obniżenie kosztów transakcyjnych a zwłaszcza kosztów wymuszenia kontraktu.

4. Wyłączenie mechanizmu „pompowania kosz­tów” na rzecz poszukiwania szansy rynkowej dla produktów w przeskalowaniu produkcji oraz postępie organizacyjnym i technicznych.

5 Kształtowanie się nowych społeczności gospo­darczych z silnym aspektem więzi nieformalnych wykraczających poza obszar produkcji.

6. Podstawa do kształtowania się wyższej formy gospodarki rynkowej jaką jest gospodarka samo-koordynująca się.

Słabe strony

1. Bariera mentalna i brak na naszym terenie ze­stawu dobrych praktyk. Dla wyjaśnienia: baza dobrych praktyk nie może powstać przy braku rozwiązać prawnych a zwłaszcza podatkowych.

 

Szanse

1. Przykład gospodarek krajów dalekowschod­nich, sukcesu klastrów oraz chociażby baskij­skiego Mondragonu.

Zagrożenia

1. Retorsja ze strony wyznawców okupacyjnej doktryny wolnego rynku. Ta koncepcja bizneso­wa obala podstawowy dogmat gospodarki brud­nojudejskiej jaką jest tajemnica handlowa.

 

IV. Partnerski model stosunków przemysłowych – spółki właścicielsko-pracownicze.

 1. Polska ze swoim prawem gospodarczym tkwi w epoce konfliktowego modelu sto­sunków przemysłowych a w dużej mierze w epoce gospodarki folwarcznej. Unie­możliwia to mobilizację kapitału strukturalnego tkwiącego w załogach.

 2. Pracownik o mentalności najmity jest największym wrogiem naszej gospodarki, na­szego patriotyzmu i naszej suwerenności. Proces powszechnej „deproletaryzacji” jest nakazem chwili.
 3. Postulujemy rozszerzenie kodeksu spółek handlowych o rozdział dedykowany part­nerskiemu modelowi stosunków przemysłowych. Wnioskujemy o:
  1. zmiany umożliwiające funkcjonowanie podwójnego planu własnościowego w przedsiębiorstwach: inaczej zdefiniowany kapitał służący celom wyższego zarzą­du dla wspólników założycieli oraz inaczej zdefiniowany kapitał służący celom motywacyjnym dla załogi. Należy przyjąć, że takie formy własności jak udział i akcja całkowicie nie nadają się do wprowadzania własności pracowniczej.
  2. kapitał pracowników powstawałby – tylko i wyłącznie – z kapitalizacji na imien­nych kontach pracowniczych przyrostu majątku przedsiębiorstwa oraz ich dobro­wolnych wpłat.
  3. Pracowniczy majątek produkcyjny powinien mieć wycenę księgową a zasady jego tworzenia, funkcjonowania i umorzenia powinny być ustalane w wewnętrz­nych regulaminach wynegocjowanych przez układające się strony.
  4. organ zarządzający powinien umożliwić zarządzanie tymi dwoma planami kapita­łowymi na zasadzie konsensusu pomiędzy interesami wspólników założycieli i załogami. Postuluje się wprowadzenie rozwiązania podobnego do niemieckiego modelu MONTAN.
 4. Przechodzenie od konfliktowego do partnerskiego modelu stosunków przemysło­wych powinno uzyskać wsparcie rządowe w postaci nowych uregulowań podatko­wych i mieć zakotwiczenie w architekturze monetarnej.

Analiza SWOT

Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

V. Wsparcie państwa procesu przechodzenia od konfliktowego do partnerskiego modelu sto­sunków przemysłowych.

 1. Mobilizacja kapitału strukturalnego rozumianego jako skłonność do głębszej współpracy przedsiębiorców między sobą jak i współpracy przedsiębiorców ze swoimi załogami powin­na być podstawową dominantą polityki gospodarczej państwa suwerennego.

 2. Postuluje się następujące działania:

  1. skierowanie części emisji pieniądza suwerennego na dokapitalizowanie pracownicze­go majątku produkcyjnego

  2. Wykorzystanie regulacyjnej funkcji podatku dochodowego.

 3. Postulowane zmiany w podatku dochodowym to:

  1. generalnie – osłabienie funkcji fiskalnej na rzecz wzmocnienia funkcji skłaniających do zachowań prospołecznych.

  2. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 12 * 2,5 * płaca minimalna w go­spodarcze. W ten sposób 80% społeczeństwa w ogóle nie płaciłoby podatku dochodowe­go. Jego ubytek z nawiązką zrekompensowałoby ożywienie gospodarcze.

  3. wprowadzenie czwartego stopnia skali podatkowej na poziomie 10-krotnej płacy mi­nimalnej (być może zróżnicowaną ze względu na ilość osób dla których przedsiębiorca organizuje pracę) ze stawką opodatkowania 90%.

  4. włączenie do podstawy opodatkowania „dochodów kapitałowych” pracowników otrzymywanych jako udział we wzroście kapitału firmy.

Co to by dało?

Otóż przedsiębiorcy, którzy nie chcieliby pozbawić swych firm możliwości inwestycyjnych chętniej dzieliliby się ze swoimi pracownikami zyskiem, który u nich byłby albo w ogóle nie opo­datkowany, albo opodatkowany w niskich stawka tabeli podatkowej. To rozwiązanie miałoby cha­rakter rynkowy (bez ograniczenia prawa wyboru) a nie administracyjny.

Analiza SWOT

Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

Adres wysyłki: biuro@koreus.pl, jozef.kamycki@op.pl

Przypominam. omówienie agendy jest tutaj:

“>https://

Inne zapisy autora:

0

nikander
nikander

Bardziej pragmatyczne niz rewolucyjne mysla wojowanie.

289 publikacje
1 komentarze
 

Jeden komentarz

 1. Pingback: Polska Doktryna Gospodarcza – ukorzenianie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758