POLSKA
Like

PIT 8 KRUK

04/03/2017
1218 Wyświetlenia
3 Komentarze
16 minut czytania
PIT 8 KRUK

Reklamująca się jako przyjazna i pomocowa dla dłużnika wrocławska firma windykacyjna KRUK nie ma dobrej prasy praktycznie od początku. Pomijam, rzecz jasna, teksty sponsorowane i reklamy.

0


Ot, choćby takie:

 

 

 

 

Jednak ostatnia akcja KRUK-a (rychło czekać, a dowiem się, że za wrocławskim „ptaszyskiem” poszli inni) polegająca na wysyłaniu druków PIT 8C opornemu dłużnikowi oraz właściwemu dlań urzędowi skarbowemu godna jest by na stałe zagościć w panteonie polskiej głupoty.

PIT 8c

Ci jednak, którzy KRUK-a znają bliżej twierdzą, że to nie głupota, ale czysta, zoologiczna wręcz, chęć dokuczenia swoim ofiarom nieuznającym np. długu za abonament telefoniczny z 1997 roku (KRUK aktualnie dochodzi takiej wierzytelności wraz z odsetkami za 20 lat w wysokości …. 401%!).

PIT 8c 2

KRUK-owe pity są sporządzane tak, jakby do przedawnienia wierzytelności doszło dopiero w 2016 roku, tymczasem najczęściej były one przedawnione już wiele lat wcześniej, nim wrocławski windykator wszedł w ich posiadanie.

pismo przewodnie

Zgodnie z art. 14 u. 2 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej jest  wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. “Przychód, o jakim mówi art. 14 ust. 2 pkt 6 PDOFizU, zostaje osiągnięty w tym roku podatkowym, w którym do podatnika – pożyczkobiorcy dotarło oświadczenie pożyczkodawcy o zwolnieniu z długu (umorzeniu), przy akceptacji dłużnika na zwolnienie go z długu” – wyr. NSA z 11.4.1997 r. (SA/Gd 3500/95).

 

Takie same reguły rządzą przychodem osiągniętym wskutek przedawnienia. Pamiętać jednak należy, że o ile większość długów Kowalskiego przedawnia się po 10 latach (bankowe i okresowe, np. czynsz czy abonament telefoniczny – po 3) to te wynikające z działalności gospodarczej z reguły znacznie szybciej. Np.  art. 554 Kodeksu cywilnego przewiduje 2-letni okres przedawnienia m.in. dla roszczeń z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy oraz roszczeń rzemieślników z takiego tytułu.

 

KRUK zatem wystawia PIT 8c w oderwaniu od faktycznego zdarzenia gospodarczego, co oznacza, że jest to szykana, a nie wykonywanie prawa.

 

Oto stosunkowo świeża interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 czerwca 206 roku wydana na podstawie niżej opisanego stanu faktycznego.

 

Pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r., A. został zobowiązany przez Sąd Rejonowy do ustosunkowania się w terminie 14 dni do żądania pozwu wniesionego przez B. w sprawie o zapłatę 30 083,94 zł.

Z treści pozwu wynikało, że A. oraz C. S.A. zawarli w dniu 1 sierpnia 2005 r. umowę bankową o numerze 61059, na podstawie której pozwany otrzymał określoną w umowie kwotę pieniężną, jednocześnie zobowiązał się do jej zwrotu na warunkach określonych w umowie. Wg strony pozywającej dowodem na powyższe jest wyciąg z ksiąg rachunkowych B. i ewidencji analitycznej z dnia 16 grudnia 2014 r.

Ponieważ strona pozwana nie wywiązała się z przyjętego na siebie zobowiązania, wierzyciel pierwotny wezwał A. do zapłaty kwoty pieniężnej. Strona pozwana pomimo upływu wyznaczonego terminu nie dokonała zapłaty, wobec czego w dniu 19 grudnia 2012 r. Cx. zawarła z B. umowę przelewu wierzytelności, cedując na jego rzecz całość praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez stronę pozwaną z wierzycielem pierwotnym. Dalej z treści pozwu wynika, że zadłużenie strony pozwanej, stanowiące wartość przedmiotu sporu, wynosi 30 083,94 zł, w tym należność główna w wysokości 13 301,14 zł oraz skapitalizowane odsetki w wysokości 16 782,80 zł, na które składają się przejęte w drodze cesji należności głównej wynikające ze wskazanej wyżej umowy oraz odsetki ustawowe naliczane przez stronę powodową.

W odpowiedzi na pozew A. podniósł zarzut przedawnienia wierzytelności. Pismem z dnia 18 grudnia 2015 r., firma D. S.A. poinformowała dłużnika, że wierzyciel uznał zarzut przedawnienia jako zasadny. Ponadto stwierdziła, że rezygnuje z dochodzenia przedawnionego zobowiązania i w związku z tym kwota ta będzie stanowiła przychód A. opodatkowany na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

.

W załączeniu pisma z dnia 22 lutego 2016 r. wierzyciel przysłał informację PIT-8C, z której wynika, że przychodem jest przedawniona wierzytelność w kwocie 30 083,94 zł.

.

Zdaniem firmy windykacyjnej B. wierzytelność jako przedawniona stanowi przychód.

 

Z takim poglądem prawnym nie zgodził się „hojnie obdarowany” podatnik, zwłaszcza że w perspektywie miałby do zapłaty prawie 5,8 tys. zł tytułem podatku.

 

Zdaniem A. nie nastąpiło po jego stronie trwałe przysporzenie majątkowe i nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu, tak jak to występuje w przypadku umorzenia przez bank.

Tylko C. S.A. miał podstawę prawną do wystawienia PIT-8C gdyby umorzył przedawnioną wierzytelność, a nie obecny wierzyciel.

Jak wynika z orzecznictwa sądowego w przypadku przedawnionych roszczeń przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń powstaje z pierwszym dniem po upływie terminu przedawnienia (wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 r. sygn akt III SA/Wa 2966/08).

Instytucja przedawnienia uregulowana została w art. 117-125 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 117 paragraf 1 Kodeksu z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, przy czym po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Przedawnienie zobowiązania jest zdarzeniem prawnym, powodującym określone skutki w zakresie możliwości dochodzenia zobowiązań. Istota przedawnienia polega zatem na tym, że po upływie określonego w ustawie terminu, ten przeciwko komu kieruje się roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Skutkiem tego roszczenie przedawnione nie gaśnie, a jedynie nie będzie mogło być przymusowo zrealizowane. Sąd bowiem oddali powództwo uprawnionego w razie upływu terminu przedawnienia i gdy dłużnik podniesie zarzut przedawnienia. Nadto roszczenie takie jest nadal uznawane za prawnie istniejące. Znajduje to przede wszystkim wyraz w tym, że dłużnik, który po upływie terminu przedawnienia spełnił świadczenie, nie może następnie żądać jego zwrotu, chociażby nie był świadomy upływu terminu przedawnienia i związanych z tym skutków prawnych. Spełnił on bowiem należne w świetle prawa zobowiązanie.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że mimo rezygnacji przez nowego wierzyciela z dochodzenia przedawnionego długu, zobowiązanie nadal istnieje i dłużnik ma obowiązek wykonać ciążące na nim zobowiązanie, natomiast wierzyciel nie może dochodzić przymusowego jego wykonania.

Z uwagi więc na fakt, że A. mimo przedawnienia zobowiązania, może to zobowiązanie wypełnić, jego korzyść majątkowa nie ma jeszcze charakteru trwałego w momencie przedawnienia.

Wobec powyższego, w związku z przedawnieniem zobowiązania kredytowego, nie nastąpiło po stronie Wnioskodawcy trwałe przysporzenie majątkowe i nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu, tak jak to występuje w przypadku umorzenia wierzytelności przez bank, bowiem samo przedawnienie zobowiązania nie wywołuje zmiany charakteru zobowiązania na zobowiązanie bezzwrotne i nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w tym przypadku nie wystąpił obowiązek wystawienia informacji PIT-8C przez firmę windykacyjną, a Wnioskodawca nie uzyskał przychodu podlegającego opodatkowaniu.

.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu powyższy wywód uznał za prawidłowy, znajdujący oparcie w istniejącym stanie prawnym.

.

Wobec powyższego, w związku z przedawnieniem zobowiązania, nie nastąpiło po stronie Wnioskodawcy trwałe przysporzenie majątkowe i nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu, tak jak to występuje w przypadku umorzenia wierzytelności przez wierzyciela, bowiem samo przedawnienie zobowiązania nie wywołuje zmiany charakteru zobowiązania na zobowiązanie bezzwrotne i nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w przedmiotowej sprawie nie wystąpił obowiązek wystawienia informacji PIT-8C przez płatnika, a Wnioskodawca nie uzyskał przychodu podlegającego opodatkowaniu.

(interpretacja nr ILPB2/4511-1-608/16-3/BC)

 

Taka sama argumentacja zawarta była we wcześniejszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 września 2015 roku:

 

 w związku z przedawnieniem zobowiązania kredytowego, nie nastąpiło po stronie Wnioskodawcy trwałe przysporzenie majątkowe i nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu, tak jak to występuje w przypadku umorzenia wierzytelności przez bank, bowiem samo przedawnienie zobowiązania nie wywołuje zmiany charakteru zobowiązania na zobowiązanie bezzwrotne i nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem nie wystąpił obowiązek wystawienia informacji PIT-8C przez płatnika, a Wnioskodawca nie uzyskał przychodu podlegającego opodatkowaniu.

 

(interpretacja IPPB4/4511-765/15-2/MP )

 

Pamiętać jednak należy, że polskie prawo nie jest prawem precedensowym. Może zdarzyć się, że gdzieś tam na prowincji jakiś urzędnik w jakiejś skarbówce zaproponuje wystraszonemu Kowalskiemu dobrowolne poddanie się karze i zapłatę podatku od przedawnionej wierzytelności wraz z odsetkami.

 

By tego uniknąć każdy znajdujący się w sytuacji analogicznej do A. z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu winien wystąpić o swoją własną interpretację.

 

Nie śmiejcie się, taką odpowiedź otrzymała od skarbowego urzędnika jedna z osób „obdarowanych” przez KRUK-a!

 

Problem w tym, że aby taką interpretację otrzymać należy udać się do prawnika, zapłacić, a następnie dodatkowo opłacić wniosek (40 zł).

 

To jednak droga daleka i dość kosztowna (500 – 1000 zł) oraz 3-8 miesięcy oczekiwania na odpowiedź.

 

Rozwiązaniem na już! jest zupełnie co innego.

 

Otóż każdy, kto otrzymał taki KRUK-owaty PIT 8c powinien od razu wysyłać zawiadomienie do właściwej dla niego prokuratury informując o popełnieniu przestępstwa z art. 271 Kodeksu karnego:

.

§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

 

Zachowanie sprawcy przestępstwa określonego w art. 271 § 1 KK polega (…) na poświadczeniu stanu nieistniejącego, czyli nieprawdy w dokumencie do którego wystawienia w zakresie swoich kompetencji uprawniony był sprawca tego poświadczenia (post. SN z 14.1.2009 r., II KK 164/08, KZS 2009, Nr 6, poz. 27).

 

PIT 8c stwierdzający przychód powstały w wyniku przedawnienia wierzytelności wpisuje się w hipotezę art. 271 KK jak najbardziej.

 

Windykatorzy kierując się, jak przypuszczam, całkiem niskimi pobudkami, w ostatnim akcie swoistej zemsty postanowili napsuć trochę krwi coraz bardziej świadomym swoich praw dłużnikom.

 

Katarzyna Raczkiewicz zdjęcie umieszczine wW podanym przykładzie osobą wystawiającą PIT 8c poświadczający nieprawdę jest Katarzyna Raczkiewicz, dyrektor ds. rachunkowości KRUK SA.

 

Może więc prokuratura pokaże jej wreszcie miejsce w szeregu, a ludziom pozwoli uwierzyć, że zapis art. 2 Konstytucji nie jest jedynie czczym sloganem.*

 

4.03 2017

 

 

 

Ps. A poza tym uważam, że wystąpienie Ministra Finansów do podległych urzędów i poinformowanie o prawidłowej interpretacji skutków przedawnienia w PIT jest konieczne.

 

 

_____________________________________________

* Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

.

.

.

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

3 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816