POLSKA
Like

Permanentna inwigilacja

15/10/2013
1392 Wyświetlenia
26 Komentarze
16 minut czytania
Permanentna inwigilacja

Wojskowy Prokurator Garnizonowy w Warszawie, kapitan Wojciech Skrzypek prowadzi śledztwo w sprawie sygn. akt PG.Śl. 45/13. Dr Grażyna Niegowska otrzymała w niej status osoby pokrzywdzonej. Jednak status ten służy WPG w Warszawie jedynie do realizacji z góry przyjętej tezy – Niegowska jest szalona, a sprawa śmierdzi. A ta śmierdząca sprawa jest już szeroko opisywana w mediach. I to zanim się zakończyła.

0


wiretap1

 

 

Analiza, którą wykonała dr Grażyna Niegowska wskazuje, że telefon o numerze IMEI 35509201035524 z zainstalowaną w nim kartą SIM o numerze abonenckim 518 169 798 został przejęty przez stację pośredniczącą. Jak?

 

– Połączenia na cudzą pocztę głosową, szczególnie za pomocą stacji pośredniczącej w postaci IMSI Catcher, umożliwiają pozyskanie danych zaszyfrowanych w karcie SIM w postaci m.in. numeru IMSI oraz klucza Ke – wyjaśnia dr Grażyna Niegowska. – Dane te są konieczne do przejęcia kontroli nad cudzym telefonem.

 

 

Oto pełna analiza wykonana przez dr Grażynę Niegowską

 

 

 

 

Analiza azymutów dla kierunków wyznaczonych położeniem stacji BTS i telefonu komórkowego marki Samsung SGH – C300 o IMEI 35509201035524 w dniu 11.11.2012 r.

 

sygn. akt PG.Śl. 45/13, WPG w Warszawie

 

 

I. Obliczenie azymutów dla kierunków  

 

1. stacja BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska 1 →  Legionowo, ul. Piaskowa 1

2. stacja BTS w Legionowie, ul. Parkowa 27 →  Legionowo, ul. Piaskowa 1

3. stacja BTS w Legionowie, ul. Olszankowa 33 → Legionowo, ul. Piaskowa 1

 

 

na podstawie współrzędnych geograficznych wyznaczonych przez GPS i podanych przez operatora sieci Orange w wykazie połączeń (sygn. akt PG.ŚL. 45/13).

 

 

Ad. 1. Obliczenie azymutu geograficznego dla kierunku: stacja BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska 1 → Legionowo, ul. Piaskowa 1 m. 9

 

 

Xn: 52.417533                                                                      Yn: 20.96389

Xp: 52.411451                                                                      Yp: 20.94670

 

| ∆Xnp| = 0.00608                                                                 | ∆Ynp| = 0.01719

 

∆Y/∆X = 2.8273

 

φ = Arctg (2.8273) = 1.2308

 

Ψ = 1.2308 x 57.296° = 70,5°

 

Anp = 180° + 70,6° 251°  (z dokładnością do 1° z uwagi na przybliżoną lokalizację telefonu komórkowego)

 

Gdzie:

Xn – szerokość geograficzna stacji BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska 1 skonwertowana do wartości w systemie dziesiętnym. Obliczenie wykonano na podstawie wartości podanej w wykazie połączeń:

52°25°03” = 52 +25/60+03/3600=52+0,4167+0,0008=52.417533

Yn – długość geograficzna stacji BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska 1 skonwertowana do wartości w systemie dziesiętnym. Obliczenie wykonano na podstawie wartości podanej w wykazie połączeń: 20°57’50”=20+57/60+50/3600=20+0.95+0.0139=20.96389

Xp- przybliżona, dziesiętna wartość szerokości geograficznej, odpowiadającej położeniu telefonu komórkowego,

Yp- przybliżona, dziesiętna wartość długości geograficznej, odpowiadającej położeniu telefonu komórkowego,

 

Mapa nr 01

Mapa nr 01

 

Ad. 2. Obliczenie azymutu geograficznego dla kierunku stacja BTS w Legionowie, ul. Parkowa 27 → Legionowo, ul. Piaskowa 1 m. 9

 

Xpa: 52.40278                                                                      Ypa: 20.9169

Xp: 52.411451                                                                      Yp: 20.94670

 

| ∆Xpap| = 0.00867                                                               | ∆Ypap| = 0.02980

 

∆Y/∆X = 3.437

 

φ = Arctg (3.437) = 1.288

 

Ψ = 1.2876 x 57.296° = 73,8°

 

Apap  73,8°  (z dokładnością do 1°)

 

Gdzie:

Xpa – szerokość geograficzna stacji BTS w Legionowie, ul. Parkowa 27, skonwertowana do wartości w systemie dziesiętnym. Obliczenie wykonano na podstawie wartości podanej w wykazie połączeń:

52°24°10” = 52 +24/60+10/3600=52+0,4000+0,00278=52.40278

Ypa – długość geograficzna stacji BTS w Legionowie, ul. Parkowa 27, skonwertowana do wartości w systemie dziesiętnym. Obliczenie wykonano na podstawie wartości podanej w wykazie połączeń: 20°55’01”=20+55/60+01/3600=20+0.9167+0.0003=20.9170,

Xp- przybliżona, dziesiętna wartość szerokości geograficznej, odpowiadającej położeniu telefonu komórkowego,

Yp- przybliżona, dziesiętna wartość długości geograficznej, odpowiadającej położeniu telefonu komórkowego,

 

Mapa nr 02

Mapa nr 02

 

 

Ad. 3. Obliczenie azymutu dla kierunku stacja BTS w Legionowie, ul. Olszankowa 33 →  Legionowo, ul. Piaskowa 1 m.9

 

 

Xo: 52.4192                                                                          Yo: 20.9358

Xp: 52.4115                                                                          Yp: 20.9467

 

| ∆Xop| = 0.0077                                                                   | ∆Yop| = 0.0109

 

∆Y/∆X = 1.41558

 

φ = Arctg (1.41558) = 0.95577

 

Ψ =  0.9477 x 57.296° = 54,8°

 

Aop = 180° – 54,8° = 125,2° (z dokładnością do 1°)

 

Gdzie:

Xo – szerokość geograficzna stacji BTS w Legionowie, ul. Olszankowa 33, skonwertowana do wartości w systemie dziesiętnym. Obliczenie wykonano na podstawie wartości podanej w wykazie połączeń:

52°25°09” = 52 +25/60+09/3600=52+0,4167+0,0025.=52.4192

Yo – długość geograficzna stacji BTS w Legionowie, ul. Olszankowa 33, skonwertowana do wartości w systemie dziesiętnym. Obliczenie wykonano na podstawie wartości podanej w wykazie połączeń: 20°56’09”=20+56/60+09/3600=20+0.9333+0.0025=20.9358

Xp- przybliżona, dziesiętna wartość szerokości geograficznej, odpowiadającej położeniu telefonu komórkowego,

Yp- przybliżona, dziesiętna wartość długości geograficznej, odpowiadającej położeniu telefonu komórkowego,

 

 

Wyjaśnienia: do obliczeń: 

 

Konwersja współrzędnych geograficznych – podanych w wykazach połączeń w stopniach – została wykonana w oparciu o wzór: DD= (sekundy/3600) + (Minuty/60)+ Stopnie.

 

Azymuty zostały obliczone na podstawie współrzędnych geograficznych lokalizujących stacje BTS, a ściślej – na podstawie  wartości przyrostów tych współrzędnych dla konkretnej stacji BTS i telefonu komórkowego.

 

Współrzędne lokalizujące  położenie telefonu komórkowego (ul. Piaskowa 1 w Legionowie) zostały oszacowane przez Pokrzywdzoną na podstawie  ortofotomapy (http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/) oraz mapy oraz rastru (http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/. 

 

Zamiana radianów na stopnie została wykonana na podstawie zależności matematycznej, jak poniżej:

 

radiany α → stopnie α˚
α – α˚

2π rad – 360˚
α˚ = α • 360˚ / 2π rad
α˚ = α 180˚/ π rad

α˚= 57, 295˚

 

 

Załączniki:

1 Materiał szkoleniowy pt. „Obliczenia azymutu na podstawie współrzędnych dwóch punktów”,

2. Mapa terenu z zaznaczonym zasięgiem 3 stacji BTS, do których logował się telefon w dniu 11.11.2012 r.,

3. Mapy z zaznaczonym azymutem  dla kierunku BTS Michałów Reginów, ul. Nowodworska 1 → Piaskowa 1 m.9,

4. Dyplom ukończenia Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

 

 

 

 

II. Wnioski i zalecenia dla organów ścigania

 

 

Wyznaczone analitycznie wartości azymutów dla kierunków: BTS Parkowa 27 → Piaskowa 1 i BTS Olszankowa 33 →  Piaskowa 1 (p-kty 2 i 3) mieszczą się w zakresie wartości podanych przez operatora sieci komórkowej Orange (por. wartości azymutu anteny i kąta anteny na stronie 1/1 wykazu połączeń). Zgadzają się też z przybliżonymi wartościami azymutów naniesionych graficznie na mapę; przy czym nie należy oczekiwać, że wyznaczone analitycznie wartości azymutów będą w pełni zgodne z wartościami naniesionymi na mapę za pomocą np. linijki i kątomierza.

 

Obliczenia pozwalają potwierdzić, że azymuty dla kierunków:

– BTS Parkowa 27 → Piaskowa 1

– BTS Olszankowa 33 →  Piaskowa 1

znajdują się w obszarze zasięgu stacji BTS w Legionowie przy ul. Parkowej 27 i Olszankowej 33. To oznacza, że telefon był w zasięgu oddziaływania sektorów w/w  stacji BTS i mógł się logować do obu stacji, gdy znajdował się w Legionowie na ul. Piaskowa 1 m. 9.

 

Natomiast wyznaczona analitycznie wartość azymutu dla kierunku BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska 1 → Piaskowa 1 znajduje się zdecydowanie poza zasięgiem sektora 025C:0BA9 tej stacji komórkowej. Maksymalny zasięg sektora 025C:0BA9 wynosi bowiem 223, 5° (189° + 34,5°), a wartość azymutu geograficznego dla tego kierunku sięga wartości 251°  (z dokładnością do 1°).  Strefa oddzielona kątem 27,5° od sektora 025C:0BA9 tej stacji BTS znajduje się poza zasięgiem jego oddziaływania. To oznacza, że telefon znajdujący się w Legionowie przy ul. Piaskowej 1 m. 9 nie był w zasięgu oddziaływania sektora 025C:0BA9 stacji BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska 1 i nie mógł się zalogować do tej stacji.

 

Tymczasem z wykazów połączeń wynika, że logowanie telefonu o IMEI 35509201035524, w którym była zainstalowana karta SIM o numerze abonenckim 518 169 798, do sektora 025C:0BA9 stacji BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska, nastąpiło  o godz. 20:33:35 – w trakcie przesyłania wiadomości tekstowej z numeru 792 422 972 (tj. numeru abonenckiego użytkowanego przez Małgorzatę Pietkun) na numer abonencki 518 169 798.

 

Powyższa analiza, w połączeniu z materiałem dowodowym w postaci m.in.:

– treści wiadomości mailowej z dn. 11.11.2012 r. do Małgorzaty Pietkun,

– wniosku dowodowego mec. Anny Sadowskiej z dn. 15 lipca 2013,

– pisma procesowego Pokrzywdzonej z dnia 18.07.2013 r. do WPO w Warszawie,

– zeznań Pokrzywdzonej,

– zdjęcia wykonanego przez Pokrzywdzoną w dniu 12.11.2012 r., na którym są połączenia na numer 997 i aparatu marki Samsung, który Pokrzywdzona przekazała Prokuratorowi,

– wykazu połączeń wg. MSISDN oraz danych BTS występujących na wykazie,

– wiedzy (zawartej także w aktach sprawy)  i doświadczenia życiowego,

– logicznej oceny dowodów,

 

pozwala ustalić okoliczności towarzyszące w/w zdarzeniom telekomunikacyjnym.

 

Wynika z nich, że telefon o IMEI 35509201035524 z zainstalowaną w nim kartą SIM  o numerze abonenckim 518 169 798 został przejęty przez stację pośredniczącą (w postaci IMSI Catcher)  w trakcie intencjonalnych połączeń z numeru 518 169 798 na pocztę głosową (*501). z wykazu połączeń wynika, że dwa połączenia na numer poczty głosowej zostały zrealizowane przez sektor 1A1D stacji bazowej BTS położonej przy ul. Olszankowej 33, nie występujący przy innych połączeniach w dniu 11.11.2012 r. Należy zauważyć, że  antena sektora 1A1D nie może mieć takiej samej wartości azymutu, jaką ma antena sektora 1A1A (według wykazów połączeń 130°). To może oznaczać, że parametr CID sektora 025C:1A1A został zamieniony

 

W tym miejscu warto się powołać na załączone do akt sprawy materiały szkoleniowe. Wynika z nich, że połączenia na cudzą pocztę głosową – szczególnie za pomocą stacji pośredniczącej w postaci IMSI Catcher – umożliwiają pozyskanie danych zaszyfrowanych w karcie SIM w postaci m.in. numeru IMSI oraz klucza Ke. Dane te są konieczne do przejęcia kontroli nad cudzym telefonem.

 

Pierwsze zdalne połączenie na alarmowy numer 997 było możliwe do zainicjowania przez IMSI Catcher  o godz. 20:26 (por. treść maila do Małgorzaty Pietkun). Połączenie to nie zostało zarejestrowane na wykazie, co – ceteris paribus (wyniki analizy) – potwierdza użycie stacji pośredniczącej.  Jak bowiem wynika z załączonych do akt sprawy podręczników do realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, IMSI Catcher  nie pozostawia śladów w wykazach połączeń wg. parametru MSISDN.

 

Można zatem stwierdzić, że:

 

 • Bez udziału stacji pośredniczącej nie doszłoby do skutecznego przesłania wiadomości tekstowej z numeru 792 422 972 (użytkowanego przez Małgorzatę Pietkun), gdyż w trakcie emisji tej wiadomości telefon Pokrzywdzonej znajdował się poza zasięgiem sektora 025C: 0BA9 stacji BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska 1.

 

 • Bez udziału stacji pośredniczącej nie doszłoby do skutecznej emisji serii połączeń na numer 997 (o godz. 20:26 oraz po godz. 20:38 – według ustawień telefonu Pokrzywdzonej), ponieważ jeśli Pokrzywdzona wykonałaby je sama za pośrednictwem oryginalnej karty SIM o numerze 518 169 798, zostałyby zarejestrowane na wykazie połączeń sporządzanym przez operatora sieci Orange (dla potrzeb organów ścigania).

 

 • Brak zarejestrowanych połączeń na alarmowy numer 997 na wykazie sporządzonym według MSISDN – przy jednoczesnym ich zarejestrowaniu w folderze „wychodzące” telefonu Pokrzywdzonej –  jest (ceteris paribus) dowodem na przełamanie zabezpieczeń zarówno sieci komórkowej, jak i karty SIM o numerze abonenckim 518 169 798.

 

W ujawnionych powyżej okolicznościach faktycznych ograniczenie czynności procesowych do oględzin telefonu Pokrzywdzonej nie pozwoli na ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo i nie pozwoli na wykrycie oraz w razie potrzeby ujęcie sprawcy.

 

 

Zalecenia

 

Należy niezwłocznie zebrać, zabezpieczyć i w niezbędnym zakresie utrwalić dla sądu następujące dowody:

– wykazy połączeń według parametrów: IMSI, IMEI oraz BTS z dnia 11.11. 2012 r. (por. wniosek z dnia 07.10.2013 r. skierowany do PR w Legionowie),

– dane anteny sektora 1A1D, który nie może mieć takiej samej wartości azymutu, jaką ma antena sektora 1A1A (według wykazów połączeń 130°),

– treść wiadomości sms przesyłanych w dniu 11.11. 2012 r. z numeru 792 422 972 na numer 518 169 798,

– komputerowy rejestr rozmów i połączeń telefonicznych i radiowych KPP Legionowo za okres od 15 października 2012 do 12 listopada 2012 r.,

– protokolarne zeznania asp. Moniki Żołnierzak z WDŚ KPP Legionowo w związku z notatką urzędową z dnia 12 kwietnia 2013 r. sporządzoną przez tę policjantkę,

– dokumentację z oględzin telefonu komórkowego o IMEI 35509201035524 oraz z oględzin karty SIM o numerze abonenckim 518 169 798, przeprowadzonych przez specjalistę z ABW,

– opinię biegłego teleinformatyka w związku pytaniami zawartymi we wniosku mec. Anny Sadowskiej z dnia 04.10.2013 r.

 

 

Opracowanie:

dr Grażyna Niegowska

 

Inne zapisy autora:

0

Wiadomosci 3obieg.pl
Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

 1. Warto zauważyć, że inwigilacja dotyczy osoby która posługuje się legitymacją dziennikarską i która poprzez analizę teleinformatyczną odkryła nowe tropy w śledztwie dotyczącym porwania oraz morderstwa Krzysztofa Olewnika.

  0
 2. Avatar WW

  Jakie szanse miął by zwykły człowiek, za którym nie ujma się inni dziennikarze?

  0
 3. WW. zapytał: “Jakie szanse miałby zwykły człowiek, za którym nie ujmą się inni dziennikarze? Z mojego doświadczenia wynika, że byłby co najmniej psychiatryzowany, dostawałby zarzuty karne pod byle pretekstem, jego rodzina byłaby prześladowana, a on sam nie miałby najmniejszych szans na podjęcie pracy w kraju. Dlatego tak ważne jest wsparcie, za które bardzo dziękuję. :

  0
  • Powyższy opis nie tylko nie dotyczy sytuacji paranoidalnej, ale opisuje standard działania wszelkiej maści służb w Polsce, nad którymi nikt nie panuje i nie chce panować.

   0
   • Zauważ, że tzw dziennikarze mainstreamowi z lewa czy prawa trąbią na całą Polskę o najmniejszym podejrzeniu ich inwigilacji, natomiast inwigilacja dziennikarza obywatelskiego czy dziennikarza mediów niezależnych już nikogo nie interesuje i nie niepokoi. Nawet gdy dotyczny tak głośnej sprawy jak porwanie Olewnika.
    Za to CBS śledzi, po jednym z artykułów Grażyny już na drugi dzień byli u nas w redakcji.

    0
    • Avatar Natalia

     Zastanawiające jest to, że ilekroć pojawia się jakaś informacja dotycząca sprawy Krzysztofa Olewnika, zazwyczaj obciążająca jego albo jego rodzinę, to donoszą o tym wszystkie możliwe portale i programy telewizyjne. Każde sensacyjne odkrycie typu (przed domem Olewnika znajdowała się kamera ale nagrania zniknęły. To kolejny dowód że Olewnik sam się uprowadził) ale jeżeli pojawiają się naprawdę ważne artykuły Pani Grażyny, które rzucają nowe światło na tę sprawę i utwierdzają w przekonaniu, że prawdziwi zleceniodawcy tej zbrodni są nadal na wolności a na dodatek są to osoby ze służb specjalnych. Media zachowują się jakby tych informacji nie było.

     0
 4. A na dodatek było to w dniu Marszu Niepodległości gdy cała redakcja była zaangażowana wokół tych wydarzeń.

  0
 5. Przy okazji chcę wspomieć, że w sprawie śledztwa, w którym pani Grażyna Niegowska ma status osoby pokrzywdzonej, wysyłałam zapytania prasowe do MON.

  Pytałam o śledztwo (sic!), a w dniu 21.06. odpowiedziano mi (sic!):

  “Z racji tego, że organy sądownicze w Polsce są niezależne i niezawisłe, w zaistniałej sytuacji wszelkie informacje dotyczące prowadzonych przez nie spraw (w tym postępowań etc.), mogą być udzielane tylko przez właściwe komórki działające w ramach ich struktur. Wywieranie jakiegokolwiek wpływu na wspomniane organy, celem uzyskania informacji z toczącego się postępowania jest niezgodne z prawem”.

  Kiedy w następnym mailu uprzejmie zwróciłam uwage, że NIE pytałam o kwestie postanowień wydawanych przez sądy wojskowe, a o śledztwo Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie i ze ponownie proszę o odpowiedź, MON defitywnie zamilkł.

  0
 6. Moje pytania do MON z 2 lipca 2013 r., które pozostały bez żadnej reakcji!!!!:

  Kto imiennie (nazwisko urzędnika i zajmowane stanowisko) sporządził odpowiedź z dnia 21 czerwca 2013 14:00?

  Z jakich powodów wyżej wymieniona odpowiedź zawiera sugestie, że powinnam zwrócić się o informacje do rzeczników prasowych sądownictwa wojskowego, skoro ja nie zwracałam się o żadne informacje, a o zajęcie stanowiska w trybie interwencji prasowej, i to nie w sprawach sądów wojskowych, tylko Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie i Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie?

  Przypomnę, że interwencja dotyczyła wzbudzającego wątpliwość powołania biegłego psychologa w celu dokonania ustaleń co do stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania i odtwarzania poczynionych spostrzeżeń oraz innych pani dr Grażyny Niegowskiej w sprawie prowadzonej przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Warszawie pod sygn. Pg.Śl.45/13, gdzie pani G. Niegowska ma status osoby pokrzywdzonej.

  Nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie, z jakich powodów Wojskowa Prokuratura Garnizonowa kwestionuje m.in. stan rozwoju umysłowego osoby legitymującej się tytułem doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykazującej w swoim cv okresy zatrudnienia w tejże Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego czy Rządowym Centrum studiów Strategicznych.

  Nadto proszę o informację, jaki jest obieg dokumentów związany z interwencjami prasowymi w MON, w szczególności, czy ich treść jest przekazywana i w jaki sposób do wiadomości Ministra Obrony Narodowej.

  Jak zaznaczyłam na wstępie, wnoszę nie tylko o powyższe informacje, ale także o zajęcie stanowiska w sprawie.

  0
 7. Pani Niegowska nic Pani nie uzyska mimo wsparcia duchowego znajomych i przyjaciół. Włożyła Pani dużo pracy w rysunki, ale źle Pani interpretuje termin „kąt wiązki” to nie jest równoznaczne z pokryciem ternu/ zasięgiem.
  Ponieważ nie mam możliwości zamieścić w komentarzu rysunków proponuję zapoznać się z pozycją „Podstawy teleinformatyki – skrypt” (do pobrania ze strony http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpriveee.dyndns.org%2FEXTRA%2FPlus%2Fpdf2%2F–rozne–%2FPodstawy%2520teleinformatyki%2520-%2520skrypt.pdf&ei=8xpdUp2gK5Hdsga6pICoDg&usg=AFQjCNFzPz9BGLes33KeJR2m_h5WQsFZQg&bvm=bv.53899372,d.Yms ) – wystarczą podrozdziały:
  4.14.Parametry anten WiFi
  4.14.6 Szerokość wiązki głównej charakterystyki
  4.15.6 Anteny dookólne
  4.15.7 Anteny sektorowe
  TA ANTENA MA W ZASIĘGU MIEJSCE PANI ZAMIESZKANIA.

  0
 8. Avatar Natalia

  Pani Grażyno jestem pełna podziwu dla Pani odwagi i inteligencji. Interesuję się sprawą uprowadzenia i zamordowania Krzysztofa Olewnika od bardzo dawna, Pani artykuły tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że za tą sprawą stoi ktoś wysoko, wykonała pani kawał świetnej roboty. Życzę Pani dużo determinacji, chociaż wiem że jej Pani nie brakuję. Z niecierpliwością czekam na dalsze artykuły.

  0
 9. Do Pana Stefana Roguta: Panie Stefanie, zawsze pochylam się nad wiedzą, którą mi Pan proponuje. Tak zrobiłam i tym razem. Podręcznik nie daje jednak podstaw do kategorycznego stwierdzenia, że “ta antena ma w zasięgu miejsce” mojego zamieszkania. Moje ustalenia są w mojej ocenie mocniejsze od Pana gołosłownego stwierdzenia. Jednak, aby nas pogodzić – przynajmniej w sferze emocjonalnej – powiem po raz kolejny, że to nie my, tylko Prokurator, ma ustawowy obowiązek ustalenia stanu faktycznego.
  Dlatego Pani mecenas Anna Sadowska złożyła dziś w WPG w Warszawie wniosek o treści; jak niżej:

  Warszawa, dnia 15 października 2013r.

  Adwokat Anna Sadowska
  Kancelaria Adwokacka
  Al. Solidarności 115/2
  00-140 Warszawa

  Wojskowa Prokuratura Garnizonowa
  w Warszawie
  ul. Nowowiejska 26 B
  00-911 Warszawa

  Dotyczy sprawy sygn. akt Pg.Śl. 45/13.

  Pismo procesowe

  Jako pełnomocnik dr Grażyny Niegowskiej w wyżej wymienionej sprawie, wnoszę o:

  I. przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego (biegłych) z Instytutu Informatyki Śledczej lub innego instytutu naukowego na okoliczność:
  1. odniesienia się do pomiarów i obliczeń dr Grażyny Niegowskiej dotyczących zasięgów stacji bazowych, do których w dniu 11.11. 2012 r. miał się logować telefon z seryjnym numerem 8948031224583469144 i kartą SIM o numerze IMSI 260034558346914 (numer abonencki 518 169 798),
  2. interpretacji wykazów połączeń znajdujących się w aktach sprawy,
  3. udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:
  3a. Czy dokonane przez dr Grażynę Niegowską pomiary i obliczenia są poprawne (z punktu widzenia nauk matematyczno – geodezyjnych) i czy znajdują zastosowanie do ustalenia zasięgu stacji bazowej w Michałowie Reginowie przy ul. Nowodworskiej 1 w kontekście logowania się numeru telefonii komórkowej 518 169 798 do tej stacji o godz. 20:33:35 w dniu 11.11.2012 r.?
  3b. Czy z punktu widzenia dokonanych pomiarów i obliczeń (jeśli są one poprawne) jest możliwe, aby telefon z seryjnym numerem 8948031224583469144 i kartą SIM o numerze IMSI 260034558346914, znajdujący się w dniu 11.11. 2012 r. w Legionowie przy ul. Piaskowej 1 logował się do stacji bazowej w Michałowie Reginowie przy ul. Nowodworskiej 1?
  3c. Jeśli nie jest możliwe, aby w/o telefon z kartą SIM o numerze abonenckim 518 169 798, znajdujący się w dniu 11.11. 2012 r. w Legionowie przy ul. Piaskowej 1 zalogował się do stacji bazowej w Michałowie Reginowie przy ul. Nowodworskiej 1, to jak należy tłumaczyć zdarzenia telekomunikacyjne zarejestrowane na wykazie połączeń?
  Uzasadnienie

  Ujawnione wykazami połączeń, a zinterpretowane przez dr Grażynę Niegowską okoliczności mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy; wymagają wiadomości specjalnych i zasięgnięcia opinii biegłego albo biegłych.

  Pozyskane i wytworzone w trakcie śledztwa sygn. akt PG.Śl. 45/13 materiały (łącznie z opinią biegłego z ABW) dowiodły, że w dniu 11.11.2012 r. doszło do uzyskania zdalnego dostępu do aparatu telefonii komórkowej marki Samsung model CGH – C300, w którym była zainstalowana karta SIM o numerze abonenckim 518 169 798 z seryjnym numerem 8948031224583469144. Zgromadzona w aktach sprawy wiedza teleinformatyczna przekonuje, że czyn ten został popełniony przy użyciu komórkowego urządzenia pośredniczącego z wykorzystaniem danych z karty SIM o numerze IMSI 260034558346914. Numer ten został ustalony przez operatora sieci PTK Centertel w piśmie z dn. 26.04.2013 r. jako numer, z którego w dniu 11.11. 2012 r. były inicjowane połączenia na alarmowy nr 997. Urządzenie pośredniczące podszyło się w dniu 11.11.2012 r. pod abonencki numer 518 169 798 oraz pod stację bazową w Michałowie Reginowie (ul. Nowodworska 1) w celu wykorzystania tego numeru oraz komercyjnej sieci komórkowej do zdalnego wykonania połączeń na alarmowy numer 997, co mogło doprowadzić do postawienia zarzutu karnego dr Grażynie Niegowskiej.
  Stopień skomplikowania niniejszej sprawy, a także konieczność zastosowania wiedzy interdyscyplinarnej (oprócz teleinformatycznej także matematyczno-geodezyjnej) wymaga – dla ustalenie stanu faktycznego – zebrania szeregu danych teleinformatycznych oraz opinii specjalistów z kilku dziedzin.
  Dowodzi to słuszności dążeń Pokrzywdzonej, zabiegającej o uwzględnienie jej wniosku o przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego (biegłych) z Instytutu Informatyki Śledczej lub innego instytutu naukowego na podane powyżej okoliczności.

  Wywód dr Grażyny Niegowskiej, oparty na jej obliczeniach oraz pomiarach jest jasny, spójny, logiczny i należy go zweryfikować przez biegłych z odpowiednich dziedzin, gdyż prokurator jako organ procesowy nie ma wiedzy specjalnej w tym zakresie, a dr Grażyna Niegowska, posiadająca wykształcenie geodezyjne (zał. 2), nie może występować we własnej sprawie jako biegły ad hock.
  Uzasadniając przedmiotowy wniosek nie można też pominąć argumentacji Prokuratora zawartej w uzasadnieniu Postanowienia z dnia 30 września 2013 r. o zasięgnięciu opinii biegłego, w którym to Prokurator przyznaje, że oględziny telefonu komórkowego wymagają wiedzy specjalnej. W tym kontekście trzeba zauważyć, że analiza wykazów połączeń także wymaga wiedzy specjalnej, a PTK Centertel pismem z dnia 26 kwietnia 2013 r. poinformował, że „nie dokonuje analiz sporządzanych wykazów połączeń”. Zatem sytuacja, że Prokurator nie powołał dotychczas biegłego w celu dokonania analizy wykazów połączeń tylko dlatego, że w wykazie tym brak jest zarejestrowanych połączeń na numer 997 (ceteris paribus!), stanowi zaprzeczenie zasad obiektywizmu i swobodnej oceny dowodów, zapisanych w art. 4 i 7 Kodeksu postępowania karnego oraz jest wbrew art. 193 kpk.

  Nie przeprowadzenie dowodu z opinii wspomnianych biegłych w sytuacji, gdy zachodzą ku temu opisane przez dr Grażynę Niegowską przesłanki, stanowi rażące naruszenie norm kodeksu postępowania karnego i stwarza niepotrzebne ryzyko oddalenia słusznych wniosków dowodowych, mających podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.
  W tym stanie rzeczy konieczność procesowego pozyskiwania dalszych danych przez prokuratora i ich oceny przez biegłego z dziedziny teleinformatyki nie powinna budzić żadnych wątpliwości organu śledczego, jakim jest WPG w Warszawie – jeśli organ ten jest właściwy miejscowo i rzeczowo do rozpoznawania przedmiotowej sprawy.

  Dlatego wnoszę, jak w petitum”.

  Poczekajmy na odpowiedź prokuratora Skrzypka..

  0
 10. a ciekawe co na to wasi koledzy po fachu, z Unii Europejskiej?

  wiecie juz ile osob od 1989 r. wyladowalo w Wisle albo swinie ich zjadly?

  0
 11. Avatar Emil

  “Bajka o kryzysie” – polecam, swietne :):):)
  http://www.wykop.pl/link/1692948/bajka-o-kryzysie/

  0
 12. Avatar Jan Paweł

  Myślę że Pani Grażynie Niegowskiej mogłaby pomóc jakaś koalicja polskich (i nie tylko) organizacji pozarządowych zajmujących się praworządnością. Organizacje te powinne monitorowac sprawę Pani Grażynie i wspierac fachowo i organizacyjnie

  0
 13. Avatar Natalia

  Zapewne Pani Grażyna powinna mieć jakieś wsparcie, ciężko jest działać w pojedynkę. Oczywiście pani Grażyna posiada zapewne wsparcie wielu ludzi, jednak to za mało żeby coś się w tej sprawie zmieniło. Wiadomo, że na naszą władzę nie ma co liczyć, w państwie, w którym rządzą jedynie układy, obywatel, który przeciwstawia się takim działaniom może liczyć jedynie na to, że za wszelką cenę ta władza będzie starała się go skompromitować i zniszczyć. Tak jak dzieje się to w przypadku Pni Grażyny.

  0
 14. Pingback: Umorzyć, niech nie śmierdzi | Małgorzata Pietkun

 15. Pani Natalio, bardzo dziękuję za komentarze. Odnosząc się do zleceniodawców porwania Krzysztofa Olewnika powiem, że w dalszym ciągu mają oni pełną swobodę kontrolowania wszystkich działań dotyczących śledztwa w tej sprawie. Sprawują ją z siłą i konsekwencją, która jest osiągalna jedynie dla służb specjalnych. Sądzę jednak, że w najśmielszych scenariuszach nie przewidzieli, iż znajdzie się ktoś, kto pokaże teleinformatyczne kulisy zbrodni na Olewniku.
  Jeśli więc jest tak, że w obliczu tych ustaleń polskie media głównego nurtu milczą, a Interpol nie jest nimi na pozór zainteresowany, to mamy dowód na sprawowanie kontroli przez służby specjalne.
  Jeśli chodzi o toczące się w WPG w Warszawie śledztwo sygn. akt PG.Śl.45/13, to wyraźnie zauważalne jest zagubienie tej Prokuratury. Pamiętajmy o tym, że u źródeł także i tego śledztwa jest niefrasobliwość ustalonego oficera Służby Kontrwywiadu Wojskowego z Ekspozytury w Lublinie. Właśnie klika dni temu złożyłam wniosek o przesłuchanie tego oficera w obecności biegłego psychologa. Treść wniosku zostanie wkrótce opublikowana.

  0
 16. Avatar Natalia

  Pani Grażyno,
  dla mnie ta bierność mediów jest bulwersująca. Do tej pory, żadne z nich nie zainteresowały się tą sprawą, a przecież Pani publikacje są tak ważne i przełomowe, że powinny być publikowane wszędzie. W prasie, radiu, telewizji gdzie tylko się da. To dowodzi tylko jednego, jak skuteczne Służby Kontrwywiadu Wojskowego zmuszają dziennikarzy do tego, żeby odpuścili i nie zajmowali się tą sprawą. Dowodem na to jest Pani artykuł “Służba Kontrwywiadu Wojskowego niszczy ludzi “, w którym opisała Pani, to co stało się z dziennikarzem TVN-u, który zaczął dokumentować sprawę objętą postępowaniem sygn. akt PG.Śl 11/12. Każdy obywatel tego kraju powinien dowiedzieć się o procederze stosowanym przez oficerów SKW.
  Za każdym razem, gdy pojawia się jakiś nowy artykuł dotyczący sprawy Krzysztofa Olewnika, Staram się zachęcić czytelnika, żeby zapoznał się z Pani publikacjami, jednak to za mało. Ta sprawa powinna wreszcie nabrać tempa. Nie można pozwolić na to, żeby Pani trud, zaangażowanie i determinacja poszły na marne.

  0
 17. Pani Natalio, wszyscy Internauci: mam uprzejmą prośbę o umieszczenie na licznych portalach społecznościowych komunikatu, który przed chwilą opublikowałam na 3obiegu.pl

  https://3obieg.pl/jest-zbrodnia-kiedy-bedzie-kara

  Bardzo mi zależy, aby na sali rozpraw Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie była w dniu 22 stycznia 2014 r. licznie zgromadzona publiczność.

  0
 18. Pingback: WAŻNA INFORMACJA. PRAWO, CZY BEZPRAWIE?

 19. Avatar Natalia

  Oczywiście Pani Grażyno może Pani na mnie liczyć.

  0
 20. Pingback: Dr Grażyna Niegowska – Nagranie z podsłuchów. Policja nagrała swoje nielegalne czynności na telefon figuranta!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816