POLSKA
Like

Permanentna inwigilacja

15/10/2013
2444 Wyświetlenia
26 Komentarze
16 minut czytania
Permanentna inwigilacja

Wojskowy Prokurator Garnizonowy w Warszawie, kapitan Wojciech Skrzypek prowadzi śledztwo w sprawie sygn. akt PG.Śl. 45/13. Dr Grażyna Niegowska otrzymała w niej status osoby pokrzywdzonej. Jednak status ten służy WPG w Warszawie jedynie do realizacji z góry przyjętej tezy – Niegowska jest szalona, a sprawa śmierdzi. A ta śmierdząca sprawa jest już szeroko opisywana w mediach. I to zanim się zakończyła.

0


wiretap1

 

 

Analiza, którą wykonała dr Grażyna Niegowska wskazuje, że telefon o numerze IMEI 35509201035524 z zainstalowaną w nim kartą SIM o numerze abonenckim 518 169 798 został przejęty przez stację pośredniczącą. Jak?

 

– Połączenia na cudzą pocztę głosową, szczególnie za pomocą stacji pośredniczącej w postaci IMSI Catcher, umożliwiają pozyskanie danych zaszyfrowanych w karcie SIM w postaci m.in. numeru IMSI oraz klucza Ke – wyjaśnia dr Grażyna Niegowska. – Dane te są konieczne do przejęcia kontroli nad cudzym telefonem.

 

 

Oto pełna analiza wykonana przez dr Grażynę Niegowską

 

 

 

 

Analiza azymutów dla kierunków wyznaczonych położeniem stacji BTS i telefonu komórkowego marki Samsung SGH – C300 o IMEI 35509201035524 w dniu 11.11.2012 r.

 

sygn. akt PG.Śl. 45/13, WPG w Warszawie

 

 

I. Obliczenie azymutów dla kierunków  

 

1. stacja BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska 1 →  Legionowo, ul. Piaskowa 1

2. stacja BTS w Legionowie, ul. Parkowa 27 →  Legionowo, ul. Piaskowa 1

3. stacja BTS w Legionowie, ul. Olszankowa 33 → Legionowo, ul. Piaskowa 1

 

 

na podstawie współrzędnych geograficznych wyznaczonych przez GPS i podanych przez operatora sieci Orange w wykazie połączeń (sygn. akt PG.ŚL. 45/13).

 

 

Ad. 1. Obliczenie azymutu geograficznego dla kierunku: stacja BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska 1 → Legionowo, ul. Piaskowa 1 m. 9

 

 

Xn: 52.417533                                                                      Yn: 20.96389

Xp: 52.411451                                                                      Yp: 20.94670

 

| ∆Xnp| = 0.00608                                                                 | ∆Ynp| = 0.01719

 

∆Y/∆X = 2.8273

 

φ = Arctg (2.8273) = 1.2308

 

Ψ = 1.2308 x 57.296° = 70,5°

 

Anp = 180° + 70,6° 251°  (z dokładnością do 1° z uwagi na przybliżoną lokalizację telefonu komórkowego)

 

Gdzie:

Xn – szerokość geograficzna stacji BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska 1 skonwertowana do wartości w systemie dziesiętnym. Obliczenie wykonano na podstawie wartości podanej w wykazie połączeń:

52°25°03” = 52 +25/60+03/3600=52+0,4167+0,0008=52.417533

Yn – długość geograficzna stacji BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska 1 skonwertowana do wartości w systemie dziesiętnym. Obliczenie wykonano na podstawie wartości podanej w wykazie połączeń: 20°57’50”=20+57/60+50/3600=20+0.95+0.0139=20.96389

Xp- przybliżona, dziesiętna wartość szerokości geograficznej, odpowiadającej położeniu telefonu komórkowego,

Yp- przybliżona, dziesiętna wartość długości geograficznej, odpowiadającej położeniu telefonu komórkowego,

 

Mapa nr 01

Mapa nr 01

 

Ad. 2. Obliczenie azymutu geograficznego dla kierunku stacja BTS w Legionowie, ul. Parkowa 27 → Legionowo, ul. Piaskowa 1 m. 9

 

Xpa: 52.40278                                                                      Ypa: 20.9169

Xp: 52.411451                                                                      Yp: 20.94670

 

| ∆Xpap| = 0.00867                                                               | ∆Ypap| = 0.02980

 

∆Y/∆X = 3.437

 

φ = Arctg (3.437) = 1.288

 

Ψ = 1.2876 x 57.296° = 73,8°

 

Apap  73,8°  (z dokładnością do 1°)

 

Gdzie:

Xpa – szerokość geograficzna stacji BTS w Legionowie, ul. Parkowa 27, skonwertowana do wartości w systemie dziesiętnym. Obliczenie wykonano na podstawie wartości podanej w wykazie połączeń:

52°24°10” = 52 +24/60+10/3600=52+0,4000+0,00278=52.40278

Ypa – długość geograficzna stacji BTS w Legionowie, ul. Parkowa 27, skonwertowana do wartości w systemie dziesiętnym. Obliczenie wykonano na podstawie wartości podanej w wykazie połączeń: 20°55’01”=20+55/60+01/3600=20+0.9167+0.0003=20.9170,

Xp- przybliżona, dziesiętna wartość szerokości geograficznej, odpowiadającej położeniu telefonu komórkowego,

Yp- przybliżona, dziesiętna wartość długości geograficznej, odpowiadającej położeniu telefonu komórkowego,

 

Mapa nr 02

Mapa nr 02

 

 

Ad. 3. Obliczenie azymutu dla kierunku stacja BTS w Legionowie, ul. Olszankowa 33 →  Legionowo, ul. Piaskowa 1 m.9

 

 

Xo: 52.4192                                                                          Yo: 20.9358

Xp: 52.4115                                                                          Yp: 20.9467

 

| ∆Xop| = 0.0077                                                                   | ∆Yop| = 0.0109

 

∆Y/∆X = 1.41558

 

φ = Arctg (1.41558) = 0.95577

 

Ψ =  0.9477 x 57.296° = 54,8°

 

Aop = 180° – 54,8° = 125,2° (z dokładnością do 1°)

 

Gdzie:

Xo – szerokość geograficzna stacji BTS w Legionowie, ul. Olszankowa 33, skonwertowana do wartości w systemie dziesiętnym. Obliczenie wykonano na podstawie wartości podanej w wykazie połączeń:

52°25°09” = 52 +25/60+09/3600=52+0,4167+0,0025.=52.4192

Yo – długość geograficzna stacji BTS w Legionowie, ul. Olszankowa 33, skonwertowana do wartości w systemie dziesiętnym. Obliczenie wykonano na podstawie wartości podanej w wykazie połączeń: 20°56’09”=20+56/60+09/3600=20+0.9333+0.0025=20.9358

Xp- przybliżona, dziesiętna wartość szerokości geograficznej, odpowiadającej położeniu telefonu komórkowego,

Yp- przybliżona, dziesiętna wartość długości geograficznej, odpowiadającej położeniu telefonu komórkowego,

 

 

Wyjaśnienia: do obliczeń: 

 

Konwersja współrzędnych geograficznych – podanych w wykazach połączeń w stopniach – została wykonana w oparciu o wzór: DD= (sekundy/3600) + (Minuty/60)+ Stopnie.

 

Azymuty zostały obliczone na podstawie współrzędnych geograficznych lokalizujących stacje BTS, a ściślej – na podstawie  wartości przyrostów tych współrzędnych dla konkretnej stacji BTS i telefonu komórkowego.

 

Współrzędne lokalizujące  położenie telefonu komórkowego (ul. Piaskowa 1 w Legionowie) zostały oszacowane przez Pokrzywdzoną na podstawie  ortofotomapy (http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/) oraz mapy oraz rastru (http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/. 

 

Zamiana radianów na stopnie została wykonana na podstawie zależności matematycznej, jak poniżej:

 

radiany α → stopnie α˚
α – α˚

2π rad – 360˚
α˚ = α • 360˚ / 2π rad
α˚ = α 180˚/ π rad

α˚= 57, 295˚

 

 

Załączniki:

1 Materiał szkoleniowy pt. „Obliczenia azymutu na podstawie współrzędnych dwóch punktów”,

2. Mapa terenu z zaznaczonym zasięgiem 3 stacji BTS, do których logował się telefon w dniu 11.11.2012 r.,

3. Mapy z zaznaczonym azymutem  dla kierunku BTS Michałów Reginów, ul. Nowodworska 1 → Piaskowa 1 m.9,

4. Dyplom ukończenia Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

 

 

 

 

II. Wnioski i zalecenia dla organów ścigania

 

 

Wyznaczone analitycznie wartości azymutów dla kierunków: BTS Parkowa 27 → Piaskowa 1 i BTS Olszankowa 33 →  Piaskowa 1 (p-kty 2 i 3) mieszczą się w zakresie wartości podanych przez operatora sieci komórkowej Orange (por. wartości azymutu anteny i kąta anteny na stronie 1/1 wykazu połączeń). Zgadzają się też z przybliżonymi wartościami azymutów naniesionych graficznie na mapę; przy czym nie należy oczekiwać, że wyznaczone analitycznie wartości azymutów będą w pełni zgodne z wartościami naniesionymi na mapę za pomocą np. linijki i kątomierza.

 

Obliczenia pozwalają potwierdzić, że azymuty dla kierunków:

– BTS Parkowa 27 → Piaskowa 1

– BTS Olszankowa 33 →  Piaskowa 1

znajdują się w obszarze zasięgu stacji BTS w Legionowie przy ul. Parkowej 27 i Olszankowej 33. To oznacza, że telefon był w zasięgu oddziaływania sektorów w/w  stacji BTS i mógł się logować do obu stacji, gdy znajdował się w Legionowie na ul. Piaskowa 1 m. 9.

 

Natomiast wyznaczona analitycznie wartość azymutu dla kierunku BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska 1 → Piaskowa 1 znajduje się zdecydowanie poza zasięgiem sektora 025C:0BA9 tej stacji komórkowej. Maksymalny zasięg sektora 025C:0BA9 wynosi bowiem 223, 5° (189° + 34,5°), a wartość azymutu geograficznego dla tego kierunku sięga wartości 251°  (z dokładnością do 1°).  Strefa oddzielona kątem 27,5° od sektora 025C:0BA9 tej stacji BTS znajduje się poza zasięgiem jego oddziaływania. To oznacza, że telefon znajdujący się w Legionowie przy ul. Piaskowej 1 m. 9 nie był w zasięgu oddziaływania sektora 025C:0BA9 stacji BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska 1 i nie mógł się zalogować do tej stacji.

 

Tymczasem z wykazów połączeń wynika, że logowanie telefonu o IMEI 35509201035524, w którym była zainstalowana karta SIM o numerze abonenckim 518 169 798, do sektora 025C:0BA9 stacji BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska, nastąpiło  o godz. 20:33:35 – w trakcie przesyłania wiadomości tekstowej z numeru 792 422 972 (tj. numeru abonenckiego użytkowanego przez Małgorzatę Pietkun) na numer abonencki 518 169 798.

 

Powyższa analiza, w połączeniu z materiałem dowodowym w postaci m.in.:

– treści wiadomości mailowej z dn. 11.11.2012 r. do Małgorzaty Pietkun,

– wniosku dowodowego mec. Anny Sadowskiej z dn. 15 lipca 2013,

– pisma procesowego Pokrzywdzonej z dnia 18.07.2013 r. do WPO w Warszawie,

– zeznań Pokrzywdzonej,

– zdjęcia wykonanego przez Pokrzywdzoną w dniu 12.11.2012 r., na którym są połączenia na numer 997 i aparatu marki Samsung, który Pokrzywdzona przekazała Prokuratorowi,

– wykazu połączeń wg. MSISDN oraz danych BTS występujących na wykazie,

– wiedzy (zawartej także w aktach sprawy)  i doświadczenia życiowego,

– logicznej oceny dowodów,

 

pozwala ustalić okoliczności towarzyszące w/w zdarzeniom telekomunikacyjnym.

 

Wynika z nich, że telefon o IMEI 35509201035524 z zainstalowaną w nim kartą SIM  o numerze abonenckim 518 169 798 został przejęty przez stację pośredniczącą (w postaci IMSI Catcher)  w trakcie intencjonalnych połączeń z numeru 518 169 798 na pocztę głosową (*501). z wykazu połączeń wynika, że dwa połączenia na numer poczty głosowej zostały zrealizowane przez sektor 1A1D stacji bazowej BTS położonej przy ul. Olszankowej 33, nie występujący przy innych połączeniach w dniu 11.11.2012 r. Należy zauważyć, że  antena sektora 1A1D nie może mieć takiej samej wartości azymutu, jaką ma antena sektora 1A1A (według wykazów połączeń 130°). To może oznaczać, że parametr CID sektora 025C:1A1A został zamieniony

 

W tym miejscu warto się powołać na załączone do akt sprawy materiały szkoleniowe. Wynika z nich, że połączenia na cudzą pocztę głosową – szczególnie za pomocą stacji pośredniczącej w postaci IMSI Catcher – umożliwiają pozyskanie danych zaszyfrowanych w karcie SIM w postaci m.in. numeru IMSI oraz klucza Ke. Dane te są konieczne do przejęcia kontroli nad cudzym telefonem.

 

Pierwsze zdalne połączenie na alarmowy numer 997 było możliwe do zainicjowania przez IMSI Catcher  o godz. 20:26 (por. treść maila do Małgorzaty Pietkun). Połączenie to nie zostało zarejestrowane na wykazie, co – ceteris paribus (wyniki analizy) – potwierdza użycie stacji pośredniczącej.  Jak bowiem wynika z załączonych do akt sprawy podręczników do realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, IMSI Catcher  nie pozostawia śladów w wykazach połączeń wg. parametru MSISDN.

 

Można zatem stwierdzić, że:

 

  • Bez udziału stacji pośredniczącej nie doszłoby do skutecznego przesłania wiadomości tekstowej z numeru 792 422 972 (użytkowanego przez Małgorzatę Pietkun), gdyż w trakcie emisji tej wiadomości telefon Pokrzywdzonej znajdował się poza zasięgiem sektora 025C: 0BA9 stacji BTS w Michałowie Reginów, ul. Nowodworska 1.

 

  • Bez udziału stacji pośredniczącej nie doszłoby do skutecznej emisji serii połączeń na numer 997 (o godz. 20:26 oraz po godz. 20:38 – według ustawień telefonu Pokrzywdzonej), ponieważ jeśli Pokrzywdzona wykonałaby je sama za pośrednictwem oryginalnej karty SIM o numerze 518 169 798, zostałyby zarejestrowane na wykazie połączeń sporządzanym przez operatora sieci Orange (dla potrzeb organów ścigania).

 

  • Brak zarejestrowanych połączeń na alarmowy numer 997 na wykazie sporządzonym według MSISDN – przy jednoczesnym ich zarejestrowaniu w folderze „wychodzące” telefonu Pokrzywdzonej –  jest (ceteris paribus) dowodem na przełamanie zabezpieczeń zarówno sieci komórkowej, jak i karty SIM o numerze abonenckim 518 169 798.

 

W ujawnionych powyżej okolicznościach faktycznych ograniczenie czynności procesowych do oględzin telefonu Pokrzywdzonej nie pozwoli na ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo i nie pozwoli na wykrycie oraz w razie potrzeby ujęcie sprawcy.

 

 

Zalecenia

 

Należy niezwłocznie zebrać, zabezpieczyć i w niezbędnym zakresie utrwalić dla sądu następujące dowody:

– wykazy połączeń według parametrów: IMSI, IMEI oraz BTS z dnia 11.11. 2012 r. (por. wniosek z dnia 07.10.2013 r. skierowany do PR w Legionowie),

– dane anteny sektora 1A1D, który nie może mieć takiej samej wartości azymutu, jaką ma antena sektora 1A1A (według wykazów połączeń 130°),

– treść wiadomości sms przesyłanych w dniu 11.11. 2012 r. z numeru 792 422 972 na numer 518 169 798,

– komputerowy rejestr rozmów i połączeń telefonicznych i radiowych KPP Legionowo za okres od 15 października 2012 do 12 listopada 2012 r.,

– protokolarne zeznania asp. Moniki Żołnierzak z WDŚ KPP Legionowo w związku z notatką urzędową z dnia 12 kwietnia 2013 r. sporządzoną przez tę policjantkę,

– dokumentację z oględzin telefonu komórkowego o IMEI 35509201035524 oraz z oględzin karty SIM o numerze abonenckim 518 169 798, przeprowadzonych przez specjalistę z ABW,

– opinię biegłego teleinformatyka w związku pytaniami zawartymi we wniosku mec. Anny Sadowskiej z dnia 04.10.2013 r.

 

 

Opracowanie:

dr Grażyna Niegowska

 

0

Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758