Globalnie i Lokalnie
Like

Pańskie wpisy mają charakter pomówień. W sprawie tej zostanie wytoczona sprawa sądowa.

11/11/2014
1315 Wyświetlenia
0 Komentarze
19 minut czytania
Pańskie wpisy mają charakter pomówień. W sprawie tej zostanie wytoczona sprawa sądowa.

Część z komentarza, który zamieścił ekspert genetyki sądowej Jakub Czarny 5 listopada 2014 r. do mojego artykułu

https://3obieg.pl/po-dlugiej-przerwie-ponawiam-swoja-obecnosc-na-portalu.

Ekspercie genetyki sądowej Jakubie Czarny w rozumieniu art. 115 §19 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553) jesteś osobą publiczną. Dlatego mogę ujawniać takie dane osobowe. Natomiast pisze pod nickiem bo muszę chronić mojego syna i tyle w temacie rzekomego ukrywania się za nickiem. Jeśli dojdzie do procesu ujawnię moje nazwisko i imię, bo to będzie dotyczyło mnie i nie będę miał nic do ukrycia.

0


 

Po raz kolejny ekspert genetyki sądowej Jakub Czarny mija się z prawdą oraz wprowadza opinię publiczną w błąd. Nie będę wypowiadał się w tonie, że czegoś ktoś nie rozumie, albo „Dodam, że bardzo często linia obrony oskarżonego to spisek – policjantów, prokuratorów, biegłych i systemu….”

Komentarz eksperta podzieliłem na pewne grupy, do których odniosę się przedstawiając fakty i przepisy prawa, a nie puste frazesy, że czegoś ktoś nie rozumie. Dla pełnego obrazu przestawię istotną część zeznań eksperta, które zostały złożone w sądzie 4 sierpnia 2008 r., każdy z czytających będzie mógł sam ocenić materiał.

Dla jasności są to zeznania, a nie opinia ustna eksperta, Jakub Czarny nie jest pracownikiem kobn, nie posiadał stosownego pełnomocnictwa do wypowiadania się w imieniu kobn (celowo z małej litery). Również zeznania są jawne, bo wyłączenie z jawności jest ściśle określone w ustawie k.p.k. czego nie uczyniono.
k.581 Czarny0001

Co do udziału eksperta w opinii, istnieje fakt podwykownawstwa i w przypadku, gdy organ procesowy powołuje jednostkę do wykonania opinii, to ta jednostka wyznacza biegłych, którzy wykonają opinię.

Ekspercie co to znaczy zwrot „powołuje jednostkę”
kobn nie jest jednostką jest działalnością gospodarczą osoby fizycznej fotokopie poniżej:

Regon kobn 1

Regon kobn 2

kobn 083_07 1z 50001

Co na ten temat mówi osoba, której nie można dokleić takiej łatki „że bardzo często linia obrony oskarżonego to spisek – policjantów, prokuratorów, biegłych i systemu….”

(źródło: Ekspertyzy irrelewantne Tadeusz Widła

www.pg.gov.pl/plik/2013…/0804d423832eae8eaeaefbde2b6a8296.doc)

Jak przysłowiowe grzyby po deszczu zaczęły bowiem powstawać firmy, które swą działalność ograniczają do pośrednictwa. Przyjmują wystawione na nie postanowienia, po czym podzlecają wykonanie umówionym osobom, często rzeczywiście posiadającym wiadomości specjalne. Otrzymaną opinię przesyłają sądom, uzupełniwszy dokumentację o rachunek firmy, obejmujący zarówno wynagrodzenie rzeczywistego wykonawcy, jak naliczone narzuty, jakie przepisy przewidują dla instytucji. Są to kwoty umożliwiające
zarówno utrzymanie firmy, w istocie spełniającej rolę pośrednika pocztowego, jak i bywa, że dające wcale pokaźne przychody właścicielom. To swoiste „piractwo” opiniodawcze tolerowane jest przez organy sprawiedliwości – po części z niewiedzy, po części dla wygody. Te „instytucje” oferują opinie wykonane szybko – nieważne, że byle jak.
Abstrahując od moralnej naganności i karno-skarbowych wątpliwości odnośnie takiej działalności, stwierdzić należy, że tak zrealizowane polecenie organu procesowego nie dostarczy dowodu relewantnego. Opinia bowiem nie pochodzi od podmiotu, któremu nakazano przeprowadzenie potrzebnych badań i powzięcie stosownych wniosków. Opiniowania nie można podzlecić, bo przez to sam proces opiniowania wymknąłby się spod kontroli. W przypadku opinii biegłego indywidualnego sprawuje ją wprost organ procesowy. W przypadku opinii instytucji częściowo swe uprawnienia kontrolne wykonawstwa organ procesowy deleguje na kierownictwo instytucji, które z tego tytułu wobec organu ponosi odpowiedzialność za wybór wykonawcy (culpa in eligendo) i prawidłowe wykonanie zleconych czynności. Wykonawcy ujawniani są w opinii i pojawiają się w postępowaniu jako pracownicy tejże instytucji, osoby działające w jej imieniu, a nie w imieniu własnym.

Podsumowując: w takiej sytuacji wyrażony w postanowieniu nakaz nie został wykonany, a zatem żądanej opinii instytucji nie otrzymano.

Zarówno ekspert Jakub Czarny jak i IGS w Bydgoszczy nie został powołany przez organ procesowy do wykonania ekspertyzy. Również nie zachodzą kolejne przesłanki omówione w opracowaniu, które dotyczą instytucji, a nie działalności gospodarczej lub bliżej nie określonej jednostki. Po za tym jednostka to nie jest instytucja

W dalszej części można przeczytać o instytucji, która może doraźnie uzupełnić badający skład

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku opinii instytucji, która doraźnie badający skład uzupełniła o dodatkowego specjalistę. Taki zabieg jest dopuszczalny, ale tylko w przypadku, gdy ów wspomagający specjalista jest pracownikiem jakiegoś innego elementu składowego tej samej jednostki, np. gdy w opiniowaniu przez medyków sądowych uczestniczył kardiolog z tego samego szpitala lub z tej samej akademii medycznej; albo np. gdy w opiniowaniu przez uniwersytecką katedrę kryminalistyki uczestniczy chemik będący pracownikiem tego samego uniwersytetu. Gdyby jednak ten dodatkowy specjalista pochodził z innej uczelni, konieczne będzie włączenie go w skład zespołu na mocy osobnego postanowienia sądu (np. w trybie opisanym w art. 193 § 3 k.p.k.).

Istotne omówienie problemu w fotokopiach poniżej:

ekspertyzy irrelewantne 3

ekspertyzy irrelewantne 4

ekspertyzy irrelewantne 5

Bardziej stanowcze stanowisko ma Transparency International
W 2007 został przedstawiony globalny raport korupcji – Polska we wskazanym roku poruszyła kwestię korupcji w sądownictwie.

Właśnie w 2007 roku sporządzono sporne opinie biegłego
Do najbardziej korupcjogennych sfer występujących w działaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości należy:
1. Działalność biegłych sądowych;

2. Pomoc prawna dla uczestników postępowania sądowego (działalność adwokatów oraz radców prawnych);
3. Działalność pracowników obsługi sądowej;
4. Działalność sądownictwa dyscyplinarnego zawodów prawniczych;
5. Sporządzanie protokołów z czynności procesowych.

Myślę, że to nie przypadek, że działalność biegłych znalazła się na pierwszym miejscu całość materiału można znaleźć pod wskazanym linkiem. Poniżej mały cytat ale jaki wymowny, który w pełni odzwierciedla stworzoną opinię KOBN 080/07.

„Dochodzi do tego ten aspekt sprawy, że biegły opiniujący na potrzeby policji lub prokuratury jest zainteresowany współpracą z tą jednostką w celu osiągnięcia zysku, przeto w większości spraw opiniuje w taki sposób, ażeby w jak najpełniejszy sposób urzeczywistnić wolę mocodawcy”.

Źródło
Korupcja w Polsce 2007

http://www.egospodarka.pl/22270,Korupcja-w-Polsce-2007,1,39,1.html

Ja podsumuję tak. Kryminalistyczny ośrodek badawczo naukowy, adres Skierdy ul. Czajki 5 jest działalnością gospodarczą pani Grażyny Pieniążek i w tym przypadku nie można stwierdzać jak to czyni ekspert Jakub Czarny, że jest to jednostka, która może w ramach prawa wyznaczyć, podzlecić badanie Jakubowi Czarnemu lub innemu ekspertowi. Z prostej przyczyny przywołany kobn nie jest „instytucją” w rozumieniu prawa, również nie prowadzi działalności w zakresie biologii, medycyny itp., a jest tylko i wyłącznie działalnością gospodarczą w zakresie pozostałe badania i analizy techniczne. A to wykluczało prawną mozliwość powołania kobn jako biegłego w zakresie biologii.

Co na ten temat mówi ekspert w sądzie fotokopia jest powyżej:

To biuro w Nowym Dworze Mazowieckim dysponuje listą biegłych i zleca im wykonanie badania i ja jestem jednym z tych biegłych, ale nie jestem pracownikiem tego biura w Nowym Dworze Mazowieckim.

Nasuwa się inne pytanie skąd biuro posiada adresy biegłych, jeśli wykaz biegłych sądowych prowadzi prezes sądu okręgowego!!!!!!!!

Biegły nie odpowiada za pobranie i transport materiału do badań. Biegły wykonuje badania i przedkłada organowi procesowemu opinię z badań.

Nie wskazywałem, że biegły odpowiada za pobranie i transport bezpośrednio, ale biegły odpowiada za to co pisze w opinii na temat zabezpieczenia dowodów.

Ekspercie genetyki sądowej z zeznań z 4 sierpnia 2008 r.

„nie ma ustawowych wymogów, aby były dostarczone bezpośrednio do miejsca przeprowadzenia badań”

Swoista falandyzacja prawa:

Ekspercie genetyki sądowej czy poniższe przepisy nie obowiązują (wprawdzie w zarządzeniu 2/98 KGP mowa jest o badaniach w laboratoriach policyjnych, ale mowa jest również o ekspedycji do przeprowadzenia tych badań. Jeśli nie ma osobnego zarządzenia w stosunku do innych podmiotów, to przepisy z tego zarządzenia są wiążące, a jeśli jest takie zarządzenie to przepisy nie mogą być inne niż w tym zarządzeniu):

1. ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95)
2. rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.
3. zarządzenie 2/98 KGP z 3 lutego 1998 r.
4. zarządzenie nr 840 KGP z 26 lipca 2004 r.

fotokopie paragrafu 8, oraz zarządzenia 840 poniżej:

zarządzenie nr 2 KGP par.8_1

zarządzenie nr 2 KGP par.8_2

zarządzenie nr 840 KGP transport0001

Z paragrafu 8 ust. 7 wynika, że sposób opakowania dowodów rzeczowych oznaczeń użytych przy lakowaniu pieczęci lub nr koperty bezpiecznej odnotowuje się w księdze dowodów rzeczowych oraz podaje się w piśmie przewodnim.

Z innego dokumentu procesowego k.124 badanie wykonywano w policyjnym laboratorium wynika, że
nadesłany do badań przedmiot jest zabezpieczony w papierowym pakiecie, umieszczony w zaklejonej białej kopercie, ostemplowanej pieczątkami silikonowymi o treści „KRP Warszawa VI 212” kopia poniżej:

opinia k.1240001

Ekspercie genetyki sądowej materiały dowodowe były wysłane z jednego magazynu depozytowego. W takim razie koperty z materiałem dowodowym opisane w ekspertyzach KOBN 080/07, KOBN 083/07 powinny być również ostemplowane pieczęciami silikonowymi o treści „KRP Warszawa VI” jedyna różnica mogła dotyczyć tylko i wyłącznie numeru, bo wysyłkę mogła przygotować inna osoba.

Żaden dowód znajdujący się w kopertach opisanych we wskazanych ekspertyzach nie był tak zabezpieczony. To w takim razie co było w piśmie przewodnim !!!!!!!!!!!

To jest również ochrona materiału dowodowego w transporcie ekspercie.

Jeśli organ procesowy znajduje wady formalne opinii, to jej nie dopuszcza w sprawie. Proszę uważnie rozdzielać kompetencje. Biegły nie wymyślił sobie spermy na dowodach – badał to, co otrzymał i może się wypowiedzieć o prawidłowości zabezpieczenia w rozumieniu zapakowania, a nie ujawnienia i pozyskania dowodu. Wrzuca Pan do jednego worka zbyt wiele pojęć

Odpowiedź jest już powyżej, a wynika to z raportu o korupcji w Polsce odsyłam jeszcze raz do całego artykułu link poniżej:
http://www.egospodarka.pl/22270,Korupcja-w-Polsce-2007,1,39,1.html

A od siebie uzupełnię tak, skoro organ procesowy powołał podmiot, który nie posiadał specjalistycznej wiedzy w zakresie biologii to nie jest zainteresowany, by podważać opinię nawet jeśli to zostało udowodnione procesowo. Tak wygląda przestrzeganie prawa przez funkcjonariuszy publicznych.

Co do ujawnienia spermy na jednym dowodzie, którego nie ujawniono podczas przeszukania. W protokole przeszukania nie ma pozycji nr 1 czyli prezerwatywy, protokół już przedstawiałem.

Ale takich śladów spermy nie ujawniono w wymazach z penisa, w kieszeni spodni gdzie podobno znajdowała się prezerwatywa, wreszcie na bokserkach, które syn miał na sobie. To jak można ujawnić spermę na dowodzie, którego nie ujawniono podczas przeszukania!!!!!!!

Mój syn na piśmie wystąpił do sądu o udostępnienie pełnej dokumentacji z badań przeprowadzonych przez eksperta, sąd nie zrealizował tego wniosku. Powód chyba jest jednoznaczny.

Natomiast ekspert nie posiadał dokumentacji będąc w sądzie 4 sierpnia 2008 r. zostało udowodnione przy okazji rozbieżności, co do daty postanowienia o powołaniu biegłego.

Ekspert celowo nie posiadał dokumentacji, bo ujawnienie drugiego postanowienia podważyłoby wiarygodność eksperta, a sędzia Piotr Mioduszewski pomimo posiadania akt sprawy nie zweryfikował tego, bo również nie był zainteresowany ujawnieniem takiego faktu. W drugiej dacie zmieniono sposób zabezpieczenia dowodów od pokrzywdzonej, oraz przekazano materiał porównawczy mojego syna. Syn jak i adwokat tego postanowienia nie otrzymali!!!!

„Z braku przy sobie dokumentacji, ja nie potrafię wyjaśnić rozbieżności w dacie postanowienia w powołanej opinii z datą jego rzeczywistego wydania.”

To jest również ochrona materiału, ale o zmianie sposobu zabezpieczenia dowodu nie ma ani jednego słowa w opinii ekspercie Jakubie Czarny!!!

• <Pański wywód na temat PN/EN 17025 wskazuje, iż nie ma Pan zielonego pojęcia na temat normy. Informacje na temat pobierania i transportu dotyczą sytuacji, gdy laboratorium samo pobiera i transportuje próbki do badań. Jeżeli materiał jest pobierany i pakowany przez organ procesowy, to laboratorium może jedynie odebrać przesyłkę z materiałem, ale nie w ramach procedury badawczej, ale ułatwienia przesłania zlecenia.

Ekspercie z zeznań z 4 sierpnia 2008 r. fotokopia powyżej:

„materiał do badań został do mnie przysłany, ale nie pamiętam w jaki sposób, czy przez kuriera, czy przez pocztę”

O transporcie już pisałem ale dodam, że z obowiązującego prawa wynika, że materiał dowodowy nie powinien opuścić miejsca opisanego w postanowieniu. I nie mają znaczenia pokrzykiwania czy groźby jakie czyni ekspert Jakub Czarny.

z zeznań z 4 sierpnia 2008 r. fotokopia powyżej

„nie uważam za zasadne wskazywanie godzin wykonywania poszczególnych badań i dlatego nie ma ich wskazanych w opinii”

A gdzie pełna ochrona badanego materiału to też jest zapisane w normach PN/EN 17025.
Jak widać w dalszym ciągu ekspert normy PN/EN 17025 stosuje wybiórczo, a nie kompleksowo. Jest bez znaczenia, kto transportuje materiał dowodowy. Sam fakt, że materiał dowodowy znalazł się blisko od 250 do 300 km od miejsca wskazanego w postanowieniu kompromituje eksperta.

Proponuje zapoznać się jeszcze raz z normą PN/EN 17025 oraz art. 200 § 1-3 k.p.k., a przede wszystkim z raportem Transparency International.

Podkreślam – biegły przygotowuje próbki do badań w laboratorium, dowody zabezpiecza organ procesowy i biegły nie odpowiada za ich zabezpieczenie!!! Proszę uważnie czytać opinie – zawsze pisze się, że: “Na materiale zabezpieczonym jako: “…(opis materiału wg metryczki dowodowej, dołączonej do dowodu)” stwierdzono …(wyniki badań biologicznych i genetycznych)”.

Ta część już została omówiona przy okazji innych elementów komentarza. Ekspert zataił
• nieprawidłowości przy wyborze podmiotu do wykonania badań, została powołana pseudo instytucja badawczo naukowa, która na dodatek nie prowadziła działalności gospodarczej w zakresie biologii,
• jako podwykonawca nie wykonał wszystkich zleconych badań,
• jako podwykonawca nie zastosował się do przepisów art. 200 k.p.k. przy sporządzaniu ekspertyzy,
• jako podwykonawca nie wskazał w pisemnej opinii, że badania zostały wykonane w innym miejscu niż określało to postanowienie,
• jako podwykonawca poświadczył nieprawdę, że sprzęt wymieniony może należeć do kobn,
• jako podwykonawca nie wskazał, że wymienione osoby w opinii nie są pracownikami kobn, a tym samym atestacja nie dotyczyła kobn tylko IGS w Bydgoszczy.

Takie są fakty ekspercie genetyki sądowej Jakubie Czarny.

0

tomm

61 publikacje
21 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758