Bez kategorii
Like

OZE – taniec wokół ustawy – zaproszenie na bal

13/12/2012
526 Wyświetlenia
0 Komentarze
8 minut czytania
no-cover

Prace nad ustawą trwają 2 lata .
Od deklaracji RM minęło -6lat.
„ZERO-ENERGETYCZNT wzrost „

0


 

OZE – taniec wokół ustawy -zaproszenie na bal

Prace nad ustawą OZE (Odnawialne Źródła Energii) trwają przynajmniej dwa lata .

W tym czasie powstało szereg założeń do ustawy i w/g strony rządowej rozpoczęto konsultacje z prawie 350 podmiotami , zlecono kilkadziesiąt opracowań w różnych organizacjach pozarządowych i instytutach.

W oparciu o powyższe powstawały kolejne projekty i „przełomowe” zapisy.

Jak się pisze ustawę w Polsce ? 

W bólach.

Zacznijmy od pierwszego dokumentu jaki znalazłem w sieci –

– Polityka energetyczna Polski do 2030r. Dokument przyjęty przez RM w dniu 10 listopada 2009r.

http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf

„W związku z powyższym, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:

•1.Poprawa efektywności energetycznej,

•2.Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

•3.Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie

energetyki jądrowej,

•4.Rozwój wykorzystania odnawialnychźródeł energii, w tym biopaliw

•5.Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,

•6.Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko”

7.Dalej „Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami, polityka energetyczna będzie dąŜyła

do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównowaŜonego

rozwoju.

    Polityka energetyczna wpisuje się w priorytety „Strategii rozwoju kraju 2007-2015” przyjętej

przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku.”

 – czyli ? datę można przesunąć na 2006 (znowu listopad)

Dalej czytamy:”1.3. Narzędzia realizacji polityki energetycznej

Do głównych narzędzi realizacji polityki energetycznej należy zaliczyć:

I tu wyliczanka możliwości Państwa .

1.„•Regulacje prawne określające zasady działania sektora paliwowo-energetycznego

oraz ustanawiające standardy techniczne,

•2.Efektywne wykorzystanie przez Skarb Państwa, w ramach posiadanych kompetencji,

nadzoru właścicielskiego do realizacji celów polityki energetycznej,

•3.Bieżące działania regulacyjne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, polegające

na weryfikacji i zatwierdzaniu wysokości taryf oraz zastosowanie analizy typu

benchmarkingw zakresie energetycznych rynków regulowanych,

•4.Systemowe mechanizmy wsparcia realizacji działań zmierzających do osiągnięcia

podstawowych celów polityki energetycznej, które w chwili obecnej nie są

komercyjnie opłacalne (np. rynek „certyfikatów”, ulgi i zwolnienia podatkowe),

•5.Bieżące monitorowanie sytuacji na rynkach paliw i energii przez Prezesa Urzędu

6.Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

oraz podejmowanie działańñ interwencyjnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami,

•7.Działania na forum Unii Europejskiej, w szczególności prowadzące do tworzenia

polityki energetycznej UE oraz wspólnotowych wymogów w zakresie ochrony środowiska, tak aby uwzględniały one uwarunkowania polskiej energetyki i prowadziły do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski,

•8.Aktywne członkostwo Polski w organizacjach międzynarodowych, takich jak

Międzynarodowa Agencja Energetyczna,

9.Ustawowe działania jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniające priorytety

polityki energetycznej państwa, w tym poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno –

prywatnego (PPP),

•10.Zhierarchizowane planowanie przestrzenne, zapewniające realizację priorytetów

polityki energetycznej, planów zaopatrzenia w energii elektrycznej, ciepło i paliwa

gazowe gmin oraz planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,

•11.Działania informacyjne, prowadzone poprzez organy rządowe i współpracujące

instytucje badawczo-rozwojowe,

•12.Wsparcie ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich, realizacji istotnych

dla kraju projektów w zakresie energetyki (np. projekty inwestycyjne,

prace badawczo-rozwojowe).

OK.

To jest ważne w kontekście „prac” i przedstawionego projektu ( Jak widać nie jest śpieszno Rządowi – 6 lat prac )

Dalej mamy deklaracje ideową:

Kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej w sposób

priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich

jej celów. W związku z tym, zostaną podjęte wszystkie możliwe działania przyczyniające

się do wzrostu efektywności energetycznej”

Dalej:

Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze to:

•Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju

gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną,

•Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu

UE-15.”

!!!!!!!!!!!!! Zero- energetyczny wzrost !!!!!!!!!!

Tu następuje uzasadnienie – oszczędzajmy (bo więcej nie będzie).

Następnie RM zatwierdza plany dotyczące:

-złóż węgla kamiennego i brunatnego

– Gaz . Tu słowotok o dywersyfikacji , terminalu LNG, zgazowaniu węgla (logiczne byłoby zaliczyć to do karbochemii – czyli ? Kopalnia –zgazowanie),

Ni chu… chu… o

-potencjalnych złożach o których już w czasie nasiady RM Pana Tuska huczała cała Polska. !!!!!!!!!!!!!!!!!

Ok.  temu zjawisku należy się osobny wpis.

Dalej czytamy:

•zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej

jako uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych

dostawców z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych,”

dalej:

3.1.2. Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła

 

4.Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej

poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej

……Dotrzymanie zakładanego

terminu uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej do 2020 roku……

…….Prace przygotowawcze związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce będą

obejmowały w szczególności szerokie konsultacje społeczne oraz zidentyfikowanie

i minimalizację potencjalnych zagrożeń…………..

Warto prześledzić nakłady na prace „przygotowawcze” i kto zarobi na propagandzie, jakie środowiska i jakie osoby będą agentami wpływu .

Dalej.

5.Rozwój wykorzystania odnawialnychźródeł energii, w tym

Biopaliw

Jak wygląda sytuacja biopaliw w 2012r?

6.Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii

Wizja chłopców od Boniego(chyba tam produkuje się dokumenty dla RM)  – aż się robi cieplej i kolorowo .

Ten dokument wydaje się podstawą do dalszych prac i na jego bazie wielu ludzi dostało zlecenia i utrzymanie na 6 lat.

Do zobaczenia przy innych dokumentach, które stawały się makulaturą.

Dotrzemy do metamorfozy zdań w kluczowych kwestiach .

„I” czy „Lub” – to dziecinna igraszka chłopców Millera.

 

0

Harcerz

Bez wazeliny.

55 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758