Bez kategorii
Like

Limity przychodów emerytów i rencistów od września 2012 r.

01/10/2012
440 Wyświetlenia
0 Komentarze
6 minut czytania
no-cover

Przychody emerytów i rencistów mogą sprawić, że ich świadczenia będą obniżone lub zawieszone. Dotyczy to w szczególności emerytów, którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Ile mogą dorobić te osoby od września 2012 r.?

0


31 sierpnia 2012 r. w Monitorze Polskim (poz. 626) ukazał się komunikat Prezesa ZUS z 21 sierpnia 2012 r.w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent, zgodnie z którym :

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2012 r. wynosi 2447,80 zł;

130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2012 r. wynosi 4545,90 zł.

Limity zarobków emerytów, którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni)

Na podstawie art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznychprawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w tym artykule oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 (służba w Wojsku Polskim, Policji, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i innych wymienionych tam służbach mundurowych).

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Zasady te stosuje się również do:

– emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

– osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

Natomiast zasad tych nie stosuje się do honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130 % tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości:

1) 24 % kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

2) 18 % kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

3) 20,4 % kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń podlegają podwyższeniu, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w kolejnych terminach waloryzacji.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

1) w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego – kwoty przychodu stanowiące równowartość 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, z zaokrągleniem w górę do pełnych 10 groszy;

2) w terminie do 14 roboczego dnia listopada – kwoty graniczne przychodu dla mijającego roku kalendarzowego.

Zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej

Zgodnie z art. 105 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.wysokość renty rodzinnej, przysługującej więcej niż jednej osobie, ulega zmniejszeniuw przypadku, gdy osoba uprawniona do części renty osiąga przychód w kwocie wyższej niż 70 % przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130 % tej kwoty miesięcznie.

Zmniejszenie renty następuje poprzez zmniejszenie części renty przysługującej osobie osiągającej przychód o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę, o której mowa w art. 104 ust. 8 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (20,4 % kwoty bazowej), pomnożoną przez proporcję części renty rodzinnej przed dokonaniem zmniejszenia i pełnej renty rodzinnej.

Przychód osiągany przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej kwotę równą 130 % przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powoduje zawieszenie prawa do części renty rodzinnej dla tej osoby. Wysokości części renty przysługujących pozostałym członkom rodziny nie ulegają zmianie.

wieszjak.pl

 

0

Headhunter

Praca/Rekrutacja/Selekcja

128 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758