POLSKA
Like

Niewłaściwy sędzia wojskowy Marek Wala. CEL UŚWIĘCA ŚRODKI

12/08/2012
817 Wyświetlenia
0 Komentarze
6 minut czytania
no-cover

Z takiego założenia wyszedł najpewniej Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, wyznaczając – wbrew Konstytucji i umowom międzynarodowym – niewłaściwego sędziego do rozpoznania sprawy sygn. akt PG. Śl. 11/12 (WPG w Warszawie)

0


Co to znaczy niewłaściwy sędzia? Dowiecie się z wniosku, który wczoraj wysłałam do Prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przypominam, że sprawa dotyczy opisywanych i dokumentowanych publicznie ekscesów łamania prawa przez służby specjalne.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie odbędzie się w dniu 11 września 2012 r. o godzinie 10.00, sala 109, ul. Nowowiejska 28 A w Warszawie.

Zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani poprawą praworządności w Polsce.

Poniżej treść wniosku:

Wniosek o wyłączenie sędziego

Na podstawie art. 41 § 1 kpk i art. 42 § 1 kpk wnoszę o wyłączenie sędziego ppłk Marka WALI od rozpoznania sprawy sygn. akt PG. Śl. 11/12 (Kp 33/12) z powodu okoliczności wyłączających jego niezawisłość, bezstronność i obiektywizm.

UZASADNIENIE

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP).

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284) w art. 6 ust. 1 również gwarantuje prawo do sądu ustanowionego ustawą. Rzeczpospolita Polska jest stroną tej Konwencji i zobowiązała się do jej przestrzegania, co znajduje swe potwierdzenie w art. 9 Konstytucji RP o brzmieniu: Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Sędzia ppłk Marek WALA jest sędzią Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie,delegowanym  do orzekania w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie. Oznacza to, że sędzia ppłk Marek WALA jest delegowany z sądu niższego rzędu do przewodniczenia składowi sądu odwoławczego, tj. sądu wyższej instancji.

Tymczasem Art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  nie pozwala sędziemu delegowanemu na przewodniczenie składowi sądu odwoławczego, któremu przewodniczyć ma w dniu 11 września 2012 r. sędzia ppłk Marek WALA przy rozpoznawaniu mojego  zażalenia na postanowienie Wojskowego Prokuratora Garnizonowego w Warszawie.

Art. 46.§ 1 cytowanej ustawy brzmi: W składzie sądu może brać udział tylko jeden sędzia innego sądu. Sędzia sądu niższego nie może być przewodniczącym składu sądu.Minister Sprawiedliwości może jednak przyznać sędziemu sądu rejonowego, delegowanemu do sądu okręgowego, prawo przewodniczenia w sprawach rozpoznawanych przez ten sąd w pierwszej instancji, w składzie jednego sędziego i dwóch ławników albo w składzie jednego sędziego.

Sędzia ppłk Marek WALA ma rozpoznać zażalenie na postanowienie prokuratury rejonowej w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa sygn. akt j.w. i będzie procedował w oparciu o przepisy działu IX Kodeksu postępowania karnego – tj. działu „Postępowanie odwoławcze”.

Podstawą rozstrzygnięcia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie będzie art. 437 § 1 kpk (rodzaje orzeczeń) w brzmieniu: Po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w całości lub części. Dotyczy to odpowiednio rozpoznania środka odwoławczego od uzasadnienia orzeczenia.

Powyższe przesądza o tym, że sprawa będzie rozpoznawana przez sąd odwoławczy, a więc sąd, któremu nie może przewodniczyć sędzia delegowany z sądu niższego rzędu (rejonowego).

Przepisy obowiązującego prawa jasno i wyraźnie stwierdzają, że sprawą będzie się zajmował sąd odwoławczy, a więc sąd, któremu nie może przewodniczyć sędzia delegowany z sądu niższego rzędu.

Co istotne, od orzeczenia sądu w przedmiotowej sprawie nie będzie przysługiwał środek odwoławczy, czego potwierdzeniem jest art. 426 § 1 kpk: od orzeczeń wydanych przez sąd odwoławczy na skutek odwołania nie przysługuje środek odwoławczy.

Tak więc decyzja Prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, na mocy której wyznaczył on sędziego ppłk Marka WALĘ do rozpoznania zażalenia na postanowienie prokuratury w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa sygn. akt j.w., niesie ze sobą istotne skutki prawne.

Rozpoznanie sprawy przez sędziego ppłk Marka WALĘ będzie pogwałceniem Konstytucji i prawa międzynarodowego, albowiem taki skład sądu nie będzie właściwy i nie będzie ustanowiony ustawą. 

Okoliczność ta uzasadnia istnienie wątpliwości w kwestii niezawisłości, bezstronności i obiektywizmu.

Mając powyższe na uwadze wnoszę, jak na wstępie”.

Sędzia Marek Wala zapisał się czarnymi zgłoskami w polskim wymiarze sprawiedliwości. Jest sędzią usłużnym, bardzo bojaźliwym, ale w sądzie wojskowym czuje się on bezpiecznie – dzięki  glejtowi nietykalności. O wyczynach tego sędziego piszą też inni:

http://www.aferyprawa.eu/Urzednicy/Moralnosc-sedziego-w-sprawie-wojskowego-sedziego-pplk-Mariusza-Lewinskiego

https://

https://

 

Pozostawiam Państwa sam na sam z sędzią Markiem Walą.

 

 

 

Inne zapisy autora:

0

Avatar
NN 533763214

73 publikacje
64 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816