Bez kategorii
1

Bezprawie w spółdzielniach mieszkaniowych.

28/04/2012
1183 Wyświetlenia
0 Komentarze
26 minut czytania
no-cover

Publikuję całość maila, którego dzisiaj otrzymałem. Myślę, że sprawa jest bardzo charakterystyczna, a informacje zawarte w tym tekście, będą przydatne wszystkim członkom spółdzielni mieszkaniowych.

0


 

Mieszkańcy, członkowie spółdzielni, znajomi, ludzie ceniący i zobowiązani do przestrzegania prawa, wartości

Szanowni Państwo,

Jako przedstawiciel organizacji samorządowych, członek Rady Osiedla, człowiek dobrej woli
 • znający obowiązujące przepisy spraw spółdzielczych, tudzież inne,
 • występujący w imieniu i na rzecz interesów mieszkańców, moich wyborców
uprzejmie informuję.

Licząc na przestrzeganie prawa, kilkakrotnie występowałam [na piśmie] do organów spółdzielni WSM [z siedzibą ul.Elbląska 14] o uregulowanie, o odstąpienie od żądania bezpodstawnych wpłat m.in. z tytułu pokrycia zadłużeń, kosztów prac termomodernizacyjnych przeprowadzonych w osiedlach WSM, od zmuszania mieszkańców poszczególnych nieruchomości osiedli do do
konywania w comiesięcz
nych ratach [wyliczonych m.in. na lat 30] pokrycia rat kredytów, prowizji, odsetek, z naciskiem na nieruchomości Osiedla Zoliborz Sady III.
Otrzymane odpowiedzi od członków zarządu tudzież członków Rady Nadzorczej WSM, można sprowadzić do określenia, …. strach się bać… dokąd zmierzamy ?
W sprawach oczywistych zarząd, przedstawiciele RN odmawiają respektowania prawa ! Pytanie:
 1. czy wynika to z niewiedzy czy braku woli ?
 2. czy w ww organach znajdują się odpowiedzialni, przestrzegający prawo ?
Póki co otrzymane odpowiedzi, co do zasady czynią ze mnie osobę
 1. nieświadomą rzeczywistości,
 2. nie posiadającą stosownej wiedzy,
 3. dezinformującą środowisko spółdzielcze,
 4. narażającą "majątek spółdzielni" na straty !
Mówiąc wprost, władze spółdzielni nie chcą przyznać się do braku przestrzegania praw członków, właścicieli, Obywateli, wartości. Mając na względzie wypadkową wielości problemów łamania prawa Obywateli, wypada powiedzieć ….
nie da się żyć w kraju, gdy łamanie prawa ma priorytet przed jego przestrzeganiem …… !

Wracając do meritum tematu termomodernizacji przeprowadzonych w osiedlach spółdzielni WSM, zapraszam do zapoznania się z poniższą treścią, jako
obowiązującego dla każdego spółdzielcy, członka spółdzielni, właściciela zajmowanego mieszkania dbającego o swoje prawa, finanse, interes społeczny.

PROSZĘ ZAPAMIĘTAĆ – Nie jest prawdą, że członek musi spłacać zobowiązanie kredytowe, które zarząd wbrew woli członków [bądź bez ich wiedzy] zaciągnął
na finansowanie kosztów prac modernizacyjnych i remontowych, inne.
 
Czynności i relacje prawne w spółdzielczości mieszkaniowej, zwłaszcza z zakresu prawa materialnego, dokonują się pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami prawa:

 

 • pomiędzy osobą fizyczną, członkiem a osobą prawną, spółdzielnią czynności te podlegają regulacjom kodeksu cywilnego – np. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1994r (III CZP 167/94 OSNC 1995, Nr 4, poz. 63):

 • „stosunek między członkiem i spółdzielnią, niezależnie od jej charakteru, jest stosunkiem cywilnoprawnym. Spory wynikające z tego stosunku są zatem sporami cywilnymi (sprawami cywilnymi) w rozumieniu art. 1 k.p.c. Cywilny charakter mają w szczególności spory dotyczące rozliczeń majątkowych członków ze spółdzielniami.”
 
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 4 października 1933 r. C I 1244/33 (1934/25), na które powołuje się także Trybunał Konstytucyjny (sygn. K 42/02):

 

 • „osobowość prawna spółdzielni jest odrębna od osobowości jej członków”.

W relacjach członek-spółdzielnia obowiązuje zasada ekwiwalentności świadczeń, tzn. spółdzielnia nabywa towary, media i usługi, w celu sprzedania ich członkom, przez konto „sprzedaż”. Członek jest zobowiązany wyłącznie do zapłacenia spółdzielni za towary i usługi w ilości dostarczonej jemu i w związku z obsługą jego lokalu.
Z zasady dokonywania rozliczeń „wg kosztów” wynika, że członek nie musi i nie może finansować świadczeń dostarczanych innemu członkowi, grupie innych członków czy osobom trzecim.

 

Nie jest także zobowiązany do powiększania tego rodzaju majątku spółdzielni, do którego nie posiada on określonego prawa.

 1. Kredyt na modernizację [w WSM] został zaciągnięty kilku w bankach, bez wiedzy i akceptacji mieszkańców poszczególnych nieruchomości osiedli.

Art. 4. ustawy „O spółdzielniach mieszkaniowych” w ust. 1, 2 i 4 nakłada na osoby posiada-jące lokale w spółdzielni obowiązek uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
 
Z całą pewnością realizowanie budowy w postaci modernizacji budynków czy lokali nie należy do kategorii wydatków „związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości”, czyli grupy kosztów eksploatacyjnych gzm. Art. 3 ustawy „Prawo budowlane”:
 1. „Ilekroć w ustawie jest mowa o:
 1. ust. 6). budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego”. ust. 8). remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym” Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995r w § 6 ust. 3 precyzuje, że:
ulepszenie polega na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub
modernizacji.
a. Zgodnie z powyższym, wszystkie prace budowlane, polegające na montażu w budynku dodatkowych elementów, których nie było w stanie pierwotnym, posiadają status budowy”.

Z orzeczenia NSA z dnia 19 listopada 2001r:
„Docieplenie budynku nie jest remontem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 póz. 1126/, gdyż nie jest to robota budowlana polegająca na odtworzeniu stanu pierwotnego. W wyniku wykonania dodatkowego ocieplenia powstaje nowy, dotychczas nie istniejący element budynku.”
Z wyroku NSA z dnia 1 marca 2000r, sygn. l SA/Wr 2915/98:
… Ulepszenie, czy też modernizacja,, to trwałe unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego wartość techniczną, użytkową, jak i przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych, wyrażające się w poprawie standardu użytkowego lub technicznego lub obniżce kosztów eksploatacji.
 
… Efektem ulepszenia środka trwałego ma być zwiększenie jego wartości użytkowej w stosunku
o wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, wyrażające się wydłużeniem okresu jego używania, zwiększeniem zdolności wytwórczej, polepszeniem jakości produktów uzyskiwanych za pomocą tego środka, lub zmniejszeniem kosztów jego eksploatacji. Art. 61. ust. 5. ustawy „O spółdzielniach mieszkaniowych”:
 
„Za modernizację, o której mowa w ust. 4, uważa się trwałe ulepszenie (unowocześnienie) istniejącego budynku lub lokalu, przez co zwiększa się wartość użytkowa budynku lub lokalu.” Z brzmienia przepisu ustawy „O spółdzielniach mieszkaniowych” odniesionego do obowiązku członka dokonania:
 
„spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu modernizacji budynku” w żadnym wypadku nie wynika bezwarunkowego obowiązek finansowania przez członka kosztów modernizacji.
 
Nie każdy członek spółdzielnimieszkaniowej finansuje koszty budowy lokalu w budynku wielomieszkaniowym,ale tylko ten, który na podstawie dyspozycji ustawowej podpisał umowę o finansowanie tych kosztów. Aby budynek powstał, wolę uczestniczenia w kosztach jego budowy muszą wyrazić wszyscy zainteresowani członkowie. To samo posiada zastosowanie do finansowania kosztów budowy, którą jest modernizacja.
 
Modernizacja budynku istniejącego jest nowym zadaniem budowlano inwestycyjnym w stosunku do istniejącego budynku, w sensie prawnym jest nową budową.
Bezwzględne zobowiązanie członka do finansowania kosztów zamierzanych przez zarząd modernizacji prowadziłoby do sytuacji, w której każdy członek musiałby przymusowo uczestniczyć np. w kosztach dobudowania kolejnego piętra w danym budynku, w finansowaniu kosztów budowy przybudówek jako lokali użytkowych, w kosztach wyposażania swojego lokalu w marmurowe okładziny itp..

 

Członek jest zobowiązany do spłaty przypadających na jego lokal kosztów modernizacji, ale jedynie tych, których wykonanie zamawiał i na wykonanie których wyraził zgodę,w sposób odpowiadający przepisom ustaw spółdzielczych regulujących tę kwestię i przepisom k.c.

Zgodnie z ustawą „O spółdzielniach mieszkaniowych” i k.c, roszczenie spółdzielni w stosunku do członka o wniesienie wkładu powstaje wyłącznie na skutek podpisania umowy o finansowanie budowy, którą jest także modernizacja.
Bez podpisania takiej umowy, zarząd nie posiada żadnej podstawy prawnej do domagania się finansowania jej kosztów przez członków.

 

Jeżeli zarząd zaciągając zobowiązanie kredytowe w celu sfinansowania kosztów budowy (modernizacji), to obciąża nim wyłącznie osobę prawną, która staje się dłużnikiem swojego wierzyciela, kredytodawcy (banku lub innej firmy).

 

Art. 19. §3. Prawa spółdzielczego zakazuje obciążania członków spółdzielni obowiązkiem spłaty zobowiązania osoby prawnej, stanowiąc: „Członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania.”

Jeżeli statut spółdzielni stanowiłby o bezwarunkowym obowiązku członka spłaty wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez zarząd spółdzielni, to zapis ten, jako sprzeczny z art. 19 §3. Prawa spółdzielczego podlega dyspozycjom art. 58 k.c. o bezwzględnej nieważności czynności prawnej (sądy unieważniają takie zapisy w statucie).
 
Do obciążenia członka (osoby fizycznej) obowiązkiem spłaty kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię i obciążającego wyłącznie osobę prawną jako stronę zawartej umowy kredytowej, konieczne jest dopełnienie czynności prawnej, jaką jest przejęcie długu (osoby prawnej przez osobę fizyczną, zgodnie z art. 519 k.c., w drodze pisemnej umowy o przejęcie długu (wymóg art. 522 k.c.).
Pisemne dobrowolne przejęcie długu spółdzielni przez członka jest jedyną podstawą roszczenia spółdzielni o spłatę kredytu zaciągniętego na modernizację.
Zobowiązanie członka, osoby fizycznej, do złożenia oświadczenia o przejęcia długu osoby prawnej, czyli innego od członka podmiotu prawa, nie może być nakazane ustawami, co potwierdza art. 19. §3. Prawa spółdzielczego w pełni respektujący tę niemożność.
 
Członek przystępując do spółdzielni sfinansował koszty budowy swego lokalu o określonym standardzie. Podniesienie tego standardu przez zwiększenie wartości lokalu, nie jest i nie może być dokonane w drodze przymusu ustawowego.
Zarządy administrując mieniem członków są obowiązane do respektowania treści wiążącego je przepisu art. 19 §3.Prawa spółdzielczego, jakoże zgodnie z art. 38 k.c. „Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie”.
 
Decydując się na podejmowanie czynności prawnych bez zważania na ograniczenia art. 19 §3 , członkowie zarządów muszą liczyć się z zastosowaniem do nich art. 39. §1. k.c.:
 
„Kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania.
 
Z konstrukcji ustawy „O spółdzielniach mieszkaniowych” („z członkiem … spółdzielnia podpisuje umowę o budowę”) w powiązaniu z treścią art. 4 i 6 tej ustawy oraz z uwarunkowań prawnych k.c („umowa o budowę”) i z relacji ekwiwalentności świadczeń „członek – spółdzielnia” wynika, że dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody na przejęcie kredytu wszystkich członków zamieszkałych w budynku, w którym planowane jest przeprowadzenie modernizacji, zarząd może zaciągać zobowiązanie kredytowe bez obawiania się o doprowadzenie do niewypłacalności spółdzielni i ponoszenie własnej materialnej odpowiedzialności za skutki bezmyślności.
Przepisy ustaw spółdzielczych wykluczają samowolę zarządów w zaciąganiu kredytów.
Zgodnie z art. 5. k.c.:
„Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”.
 
To jedynie rażące naruszenia prawa, akceptowane przez sądy i ochraniane przez prokuratury, doprowadziły do wynaturzeń, które notorycznie mają miejsce w spółdzielniach całego kraju.
Rozumny członek nie podpisałby nigdy umowy na finansowanie kosztów prac modernizacyjnych, zawyżonych nawet do 300% w stosunku do cen rynkowych wykonania takich samych prac w danym mieście.
Bez podpisania z członkami umowy o budowę lub bez złożenia przez członka pisemnego oświadczenia woli o przejęciu długu, spółdzielnia mieszkaniowa nie posiada ani prawa, ani możliwości zobowiązania członka do spłaty jej zobowiązań, z tytułu zaciągniętego kredytu na wykonanie prac modernizacyjnych.

 

Jeżeli zostali Państwo obciążeni takim obowiązkiem, macie podstawę do składania doniesień do prokuratury, zarzucając czyn art. 286 k.k. oraz art. 296 k.k. w przypadku powstania zobowiązań kredytowych, do spłaty których – poza członkami zarządu i członkami RN, akceptujących zakazany proceder – nie jest zobowiązana żadna osoba.

Art. 286. §1. k.k.
„ Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
Art. 296. §1. k.k.
„Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 296. §1. k.k. § 2.
Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Najwyższa pora, aby członkowie zarządów i RN dopuszczający się samowoli i wyłudzający bez żadnej podstawy prawnej wielomilionowe kwoty od członków spółdzielni, ponosili indywidualną odpowiedzialność majątkową zarówno za dokonane bezprawne wyłudzenia, jak i za nie spłacalne kredyty.
 
Także pora, aby banki udzielające całkowicie niewypłacalnym spółdzielniom (odpowiedzialność majątkowa spółdzielni środkami jedynych ich funduszy – udziałami i wpisowymi) wielomilionowych kredytów na podstawie sfałszowanych sprawozdań finansowych (patrz omówienie funduszy spółdzielni w „Brak praw spółdzielni do mienia członków” i w „Fałszerstwa sprawozdań finansowanych”), ponosiły odpowiedzialność za współudział w przestępstwach.
 
Art. 297. §1. k.k.
stanowi „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej (…) przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 303. §1. k.k.
stanowi: „Kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą (..), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
2. Kredyt na prace remontowe
Ustawodawca nałożył na członków obowiązek bezpośredniego finansowania kosztów remontów tj. z bezpośrednich wpłat członków, tak samo jak i innych opłat eksploatacyjnych itp.
Zgodnie z art. 6 ustawy „O spółdzielniach mieszkaniowych” fundusz remontowy tworzony jest z odpisów obciążających członków a nie ze środków kredytu.
Zarząd spółdzielni jest zobowiązany do tworzenia funduszy zgodnie z dyspozycjami ustaw.
Oznacza to, iż nie istnieje podstawa prawna do zaliczenia kosztów prowizji i odsetek od samowolnie zaciągniętych przez zarząd kredytów na remonty do kosztów uzyskania przychodów funduszu remontowego – odsetki i inne koszty zaciągniętego kredytu, nie stanowią kosztu prac remontowych, którymi są wyłącznie kwoty wynikające z faktur wystawianych przez wykonawców. Wykluczona jest możliwość obciążania członków wyższymi odpisami na fundusz remontowy (odsetki od kredytu + koszt uzyskania kredytu) niż faktyczne koszty prac remontowych.

 

W przypadku obciążenia spółdzielni kredytem i zobowiązaniem z tytułu odsetek od tego kredytu, odpowiedzialnymi za spłatę odsetek są wyłącznie członkowie zarządu i członkowie RN, akceptujący działania zarządu, oczywiście własnym ich majątkiem.

Skoro ustawodawca zobowiązał do finansowania prac remontowych członków (osoby fizyczne) a nie spółdzielnię (osobę prawną), to zarząd zaciągający kredyt na prace remontowe, obciążający wyłącznie osobę prawną, bez uzyskania uprzednio pisemnego zobowiązania członków do przejęcia tegoż kredytu (art. 519 k.c.) i deklaracji jego spłaty powiększonej o jego koszty, przekracza uprawnienia dane mu przez ustawodawcę.
Skutkuje to tym, że czynność prawna, jaką jest umowa kredytowa i działania zarządu podlegają art. 39 k.c. §1. (odpowiedzialność prawna i finansowa organu działającego z przekroczeniem umocowania).
 
Pozdrawiam

członek spółdzielni
0

Piotr Marzec

Art.1 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art.4.1 Wladza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej nalezy do Narodu. Art.4.2 Naród sprawuje wladze przez swoich przedstawicieli lub bezposrednio. (Konstytucja RP)

120 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758