HYDE PARK
Like

Babilon kłamie, dusza nieśmiertelna.

09/05/2013
1051 Wyświetlenia
11 Komentarze
11 minut czytania
no-cover

„Powiedział też Pan: Ponieważ lud ten zbliża się do Mnie tylko słowami, ponieważ czci Mnie tylko wargami, sercem zaś jest daleko ode Mnie, ponieważ czci Mnie tylko z ludzkiego nakazu i według ludzkich pouczeń” (Ks. Izajasza 29:13, Biblia Warszawsko-Praska)       Kwestia wiary w Boga jest, gwarantowaną przez prawo, osobistą sprawą każdego człowieka.   . 1 Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność zmiany religii lub jego światopoglądu oraz wolność uzewnętrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań, w kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach. (Art. 9, Europejska Konwencja Praw Człowieka, 1950)   W tej notce zwrócę uwagę na chrześcijan, pomijam przedstawicieli innych wyznań oraz ateistów.   chrześcijaństwo . «religia […]

0


Powiedział też Pan: Ponieważ lud ten zbliża się do Mnie tylko słowami, ponieważ czci Mnie tylko wargami, sercem zaś jest daleko ode Mnie, ponieważ czci Mnie tylko z ludzkiego nakazu i według ludzkich pouczeń” (Ks. Izajasza 29:13, Biblia Warszawsko-Praska)

 

 

 

Kwestia wiary w Boga jest, gwarantowaną przez prawo, osobistą sprawą każdego człowieka.

 

. 1 Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność zmiany religii lub jego światopoglądu oraz wolność uzewnętrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań, w kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach. (Art. 9, Europejska Konwencja Praw Człowieka, 1950)

 

W tej notce zwrócę uwagę na chrześcijan, pomijam przedstawicieli innych wyznań oraz ateistów.

 

chrześcijaństwo «religia opierająca się na nauce Jezusa Chrystusa» ( SJP PWN )

 

Słowa Jezusa :

 

Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. (23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. (24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie” (Ew. Jana 4:22-24, Biblia Warszawska)

 

Słowa apostoła Pawła :

 

 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają” (List do Hebrajczyków 11:6, Biblia Warszawska)

 

Z powyższych cytatów wynika, po pierwsze, że Bóg oczekuje od nas , że będziemy Go szukać, czyli podejmować starania aby poznać Boskie zamierzenie, i oddawać Mu cześć „ w prawdzie”      (- zatem nie każdy sposób oddawania czci Bogu jest właściwy), po drugie , że nakazy Boże zostały powierzone Żydom ( Rz 3: 2 )

Dowiadujemy się również, że są nakazy ludzkie nie pochodzące od Boga, przestrzeganie których jest w oczach Boga daremne.

Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi” (Ew. Mateusza 15:9, Biblia Warszawska)

 

Zatem każdy powinien zadać sobie pytanie, czy czci Boga według nakazów boskich czy ludzkich (czyli na próżno )? O tym właśnie mówił Jezus Chrystus:

Ale jak  odróżnić pouczenia Boże od pouczeń ludzkich? Najprościej, pouczenia Boże znajdują się w Biblii, pouczenia ludzkie w Biblii się nie znajdują.

 

Dusza, według pouczeń ludzkich  – nieśmiertelna

 

Prekursorem tego kłamstwa jest Szatan Diabeł, który w ogrodzie Eden powiedział do Ewy : .”  na pewno nie umrzecie „ ( Rodz. 3 : 4 )

 

W nieśmiertelną duszę wierzono w Babilonie i w Egipcie

W mitologii greckiej duch świata podziemnego, Charon przewoził dusze  zmarłych przez mityczną rzekę Styks. W mitologii etruskiej Charon to demon śmierci, który zabijał konającego człowieka i ciągnął go do Podziemia. ( W Boskiej Komedii Dantego, Charon przewozi potępieńców do piekła.)

Według greckiego filozofa Platona ludzi od reszty świata materialnego odróżnia to, że mają duszę, która pochodzi wprost ze świata idei. Podobnie jak idee jest więc ona wieczna, niestworzona i niezniszczalna. Dusza, należąc do świata idei może poznawać idee. Inną cechą duszy jest zdolność do poruszania się samej z siebie. ( Wikipedia )

 „człowiek oprócz materialnego ciała podlegającego procesowi zniszczenia posiada niematerialną część – duszę, która w chwili śmierci zmierza w kierunku świata idealnego. Dusza nadaje ciału życie, powoduje ruch, jednakże ciało ogranicza ją i stanowi tylko tymczasowe miejsce pobytu. Filozofia ma ułatwić duszy żyjącej w ciele odnalezienie swoich związków ze światem idei”.

Platonizm wywarł silny wpływ na myśl europejską, a szczególnie na chrześcijańskie myślenie religijne ( Wikipedia )

 

Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie”(List do Kolosan 2:8, Biblia Warszawska)


filozofia

«nauka zajmująca się rozważaniami na temat istoty bytu, źródeł poznania itp.; też: określony system filozoficzny stworzony przez jakiegoś filozofa lub szkołę filozoficzną» ( SJP PWN )

 

 

Dusza, według pouczeń Boskich

 

 Rzekł też Bóg: Niech wyda ziemia duszę żywiącą według rodzaju swego; bydło i płaz, i zwierz ziemski, według rodzaju swego; i stało się tak” (Ks. Rodzaju 1:24, Biblia Gdańska)

Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą”. (Ks. Rodzaju 2:7, Biblia Gdańska)

Zabili też każdą duszę, która była w niem, ostrzem miecza mordując, tak iż nie zostało nic żywego; a Hasor spalił ogniem” Ks. Jozuego 11:11, Biblia Gdańska

Oto dusze wszystkie moje są, jako dusza ojcowska tak i dusza synowska moje są; dusza, która grzeszy, ta umrze” Ks. Ezechiela 18:4, Biblia Gdańska

Jako i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu” (Ew. Mateusza 20:28, Biblia Gdańska)

I wylał wtóry Anioł czaszę swoję na morze, i stało się jakoby krew umarłego, a każda dusza żywa zdechła w morzu” Apokalipsa (Objawienie) 16:3, Biblia Gdańska)

Dusza (hebr. néfesz [נפׁש] i gr. psyché [ψυχή] ) w Biblii oznacza człowieka, zwierzę oraz życie człowieka lub zwierzęcia.

 

Bo los synów ludzkich jest taki, jak los zwierząt, jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci; i wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. Bo wszystko jest marnością. (20) Wszystko idzie na jedno miejsce; wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca” Ks. Koheleta 3:19-20, Biblia Warszawska)

Mamy szczęście żyć w czasach tolerancji, ( przynajmniej w Europie ), nie spotyka się przymusowego nawracania, karania śmiercią czy wygnaniem za poglądy religijne, Biblia już nie jest na indeksie ksiąg zakazanych. Każdy ma prawo wierzyć w co czy w kogo chce, w boginię Isztar czy w Artemidę, w boga Nergala czy Tamuza, w reinkarnację czy w przeznaczenie.

Naśladowcy Jezusa Chrystusa zostali nazwani( χρηματισαι ) chrześcijanami przez samego Boga Jahwe. Zatem kto chce być chrześcijaninem, czyli uczniem Chrystusa powinien wiedzieć, że powinien opierać swą wiarę i postępowanie na Biblii i niczym więcej.

Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają. (6) Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę.”( Ks. Przysłów 30:5-6, BT )

Ponadto Biblia radzi :

Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! (22) Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”(1 List do Tesaloniczan 5:21-22, Biblia Tysiąclecia)

 

Trochę statystyki

 

Chrześcijaństwo jest obecnie najliczniej reprezentowaną religią na świecie

Wyznawana jest obecnie przez ok. 33% ludności świata. Wśród blisko 2,5 miliarda chrześcijan wyróżnia się (dane z 2011]):

ok. 1,16 mld katolików,

ok. 1,04 mld protestantów, w tym:

ok. 612 mln charyzmatycznych,

ok. 426 mln klasycznych,

ok. 271 mln prawosławnych,

ok. 87 mln anglikanów,

ok. 35 mln chrześcijan należących do pozostałych odłamów.

Do ostatniej pozycji zalicza się również różnego rodzaju sekty pochodzenia chrześcijańskiego

( wikipedia )

 

Słowa Jezusa

 

Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują” Ew. Mateusza 7:13-14, BT)

 

Słowa apostoła Pawła o Jezusie Chrystusie

 

To, co teraz mówimy, sprowadza się ostatecznie do następującej prawdy: Mamy takiego arcykapłana, który zasiadł po prawej stronie Majestatu [Boga] w niebie: (2) Jest On sługą w świątyni i w przybytku prawdziwym, zbudowanym przez Pana, a nie przez człowieka” (List do Hebrajczyków 8:1-2, Biblia Warszawsko-Praska)

 

 

http://www.biblia.info.pl/biblia.php

Inne zapisy autora:

0

roux
roux

come nembo che fugge col vento

25 publikacje
43 komentarze
 

 1. Avatar von Finow

  ==Chrześcijaństwo jest obecnie najliczniej reprezentowaną religią na świecie==

  O ile nie trudno zgodzić się z biblijnymi argumentami, z Bożym Słowem, to w ludzkich stwierdzeniach można natknąć się na; nazwijmy to, nieścisłości.

  Właściwie chrześcijaństwo, to po polsku: Chrystusowość, życie z Chrystusem i życie wg nauki i przykładu Chrystusa. Nie wykluczając Starego Testamentu.

  Natomiast co do pojęcia religii:
  – RELIGIA – zespół działań kultowych, ceremonii, obrządków, obowiązków uczynkowo-duchowych, mających odniesienie do spraw transcendentnych. Religia nie przedstawia Boga takim, jakim On jest, ale podaje nieprawdziwe informacje o jakimś przedstawianym bóstwie. Bóg religii jest bogiem różnym od Boga objawionego w Biblii, dlatego też wymogi danego boga religii jak i danej religii są nieprawdziwe. Przy pewnych elementach religii nawet spójnych z chrześcijaństwem, przesłanie i obraz boga religii zawiera mniej, lub więcej elementów sprzecznych z Pismem Świętym.
  Religia nie prowadzi do prawdziwego związku z Bogiem, a więc wśród uprawiających religię generalnie nie ma efektów, owoców życia według objawionych zasad Boga.
  – Możliwa jest próba życia duchowego, transcendentnego bez oparcia się na Bożym objawieniu, lub tylko częściowe opieranie się na Słowie, na nauce Boga, a częściowe na ludzkich wymysłach, czy demonicznych zwiedzeniach. Jest to uprawianie religii.
  – CHRZEŚCIJAŃSTWO – świadome, z wyboru, życie z Bogiem w oparciu o jedyne autorytatywne objawienie Boga – Biblię.

  Tak więc można być chrześcijaninem i żyć z Bogiem według Jego Słowa Bożego, albo można uprawiać:
  a; religię chrześcijańską – w założeniach częściowo spójną, a częściowo sprzeczną z Biblią,
  b; religię pogańską – z obrazem bóstwa jak i z jego przesłaniem generalnie sprzecznym z Biblią, odrzucając Boga objawionego w Jezusie Chrystusie.

  0
 2. Bardzo ciekawe teksty biblijne cytujesz w swoim artykule. Warte zastanowienia głebszej analizy i wiele, wiele przemysleń.
  Wnikliwy napewno odniesie z nich pożytek.
  Choćby ten cytat:
  “”„Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! (22) Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”(1 List do Tesaloniczan 5:21-22, Biblia Tysiąclecia)””
  Pozdawiam Naftali

  0
 3. Avatar flame

  Zastanawia mnie tylko jedno – z daleka omijamy świadków Jehowy, którzy wtykają nam na siłę do ręki swoje wydawnictwa – tymczasem te same treści (przecież ten wpis stanowi jedynie cytat z kilku róznych “strażnic” bez podania źródła) jest czytany i komentowany. 30bieg jest przedłużeniem religijnej propagandy jednej z najbardziej szkodliwych sekt na świcie?? Hmmmm…

  0
  • Avatar Borys

   Mam wrażenie – i w tym miejscu podzielam zdanie “zjawy” – że kompletnie nie masz pojęcia o czym piszesz.

   Czy każdy cytujący Biblię jest Świadkiem Jehowy?

   Czy zaznaczenie czytanego tekstu, by wyszukać go w Google, to aż taka trudność, by sprawdzić, czy ktoś cytuje Strażnicę, czy nie?

   A w czym ta “sekta jest jedną z najbardziej szkodliwych na świecie”?
   Możesz podać jakieś konkretne dane prócz pogłosek?

   0
  • Znalezione w sieci polecane dla Ciebie flame:
   “Czarna lista” przestępczych sekt w Polsce

   Raport “Czarna lista przestępczych sekt w Polsce” adresowany jest głównie do ośrodków i grup, którym szczególnie zależeć powinno na losie najmłodszych – podkreślali na konferencji członkowie Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami.

   Raport został zaprezentowany w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie przez przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami Ryszarda Nowaka.

   Komitet Obrony przed Sektami liczy również na zainteresowanie raportem ze strony środowiska sędziowskiego, prokuratury i policji.

   Raport ten – jak zaznaczył Nowak – jest również ostrzeżeniem dla rodziców, którzy często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niosą ze sobą sekty. “Celem raportu nie jest bulwersowanie opinii publicznej, lecz przedstawienie faktycznej sytuacji sekt w Polsce, które mają charakter przestępczy” – dodał.

   Nowak wyraził nadzieję, że raport przyczyni się do ożywionej dyskusji różnych środowisk na temat możliwości skutecznej obrony przed sektami, a w dalszej konsekwencji zaowocuje wypracowaniem nowych, skutecznych rozwiązań prawnych i działań prewencyjnych.

   “Raport »Czarna lista przestępczych sekt w Polsce« jest próbą uświadomienia, że Polska nie jest krajem wolnym od sekt. Przede wszystkim jednak ma zwrócić uwagę na kwestię łamania przez sekty podstawowych praw człowieka” – powiedział Nowak.

   Na liście znajduje się 16 sekt: Antrovis, Chritianie, Czerwona Brygada, Gałąź Davida, Kościół Scjentologiczny, Najwyższa Prawda, Niebo, Raelianie, Rodzina Miłości, Ruch na Rzecz Odnowy 10 Boskich Przykazań, Sataniści, Sekta Moona, Świątynia Ludu, Święte Bractwo Zakonne Himawanti, Świątynia Słońca i Wielkie Białe Bractwo.

   “Chcemy, aby ten raport trafił jeszcze do szkół przed wakacjami, ponieważ dzieci i młodzież jest najbardziej narażona na werbunek do sekt podczas wakacji, kiedy są bardzo często pozostawione bez opieki rodziców” – powiedział Nowak.

   Zdaniem Nowaka, członkowie sekty wykorzystywani są “jako bezpłatna siła robocza, m.in. służą jako uliczni propagatorzy, systematycznie stosuje się w stosunku do nich ograniczanie snu, które prowadzi do powstawania zaburzeń emocjonalnych, a także negatywnie wpływa na samopoczucie i funkcjonowanie organizmu.

   Członkowie sekty często chorują z powodu niedożywienia, a niemal we wszystkich sektach brakuje opieki lekarskiej. Niektóre sekty, jak np. Wielkie Białe Bractwo, zmuszają do zbiorowych samobójstw, sekta Niebo – znęca się nad dziećmi, w innych sektach – zmusza się do prostytucji – powiedział Nowak.

   W czasie wakacji członkowie Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami w dużych miastach, zwłaszcza na dworcach kolejowych i autobusowych, będą rozdawali ulotki, a w małych miastach i na wsiach – będą rozlepiali plakaty ostrzegające przed sektami.

   Źródło: Onet.pl.
   I link do rtykułu:
   http://apologetyka.com/news/czarna-lista-przestepczych-sekt-w-polsce?set_language=en&cl=en

   0
   • Avatar Borys

    Witaj Naftali!
    I tak właśnie powinno się wykazywać, co jest sektą, podając konkrety.
    Uprzedzenia, którymi kieruje się flame, świadczą o nienawiści do bliźnich.
    Często jest tak, że ci, którzy uważają siebie za wierzących, pałają największą nienawiścią.


    Dobrego dnia.


    1Kor. 10:13

    Pozdrawiam 🙂

    0
 4. Zjawa Zjawa

  FLSME********
  Ja nie wiem czy autor notki jest ŚJ ale zastanawia mnie fakt, ze jak gdzies ktos cytuje Biblię to odrazu jest nazywany swiadkiem jehowym. Jak trzeba miec wyprany mózg zeby tak reagować na Biblię? Co za różnica czy ktos jest swiadkiem czy nie, wazne zeby to co mówił bylo zgodne ze Słowem Bożym. Ja bardzo czesto cytuję Biblię i zawsze sie ktos znajdzie kto mnie ŚJ nazwie, a sam nie czuję się związany z żadną denominacją. Ta denominacją powstała chyba tylko po to zeby robić czarny PR ludziom ktorzy rzeczywiście znają Biblię.

  0
 5. Zjawa Zjawa

  von Finow*******
  Czy moglbys zamieścić swoją analizę kultu kobiet w formie notki, byla bardzo ciekawa i szkoda ze się zmarnowała.

  0
 6. Avatar Jerzy K. Roch

  Flame ma rację. Wasz gorliwy protest i samouwielbienie (tylko wy dobrze znacie Biblię) jednoznacznie przesądza o rodowodzie autora i jego popleczników.
  Natomiast Flame stawia pytanie, przed którym uciekacie – dlaczego kopiujecie fragmenty artykułów ze “Strażnicy” i publikujecie jako własne? Jestem posiadaczem Watchtower Library, więc spokojnie wyłapałem ukryte cytaty.
  Nie wstyd wam, Naftali i reszta?

  0
  • Witam,
   Moim zdaniem, szanujący się autor podaje źródła, ja też podałem.
   Na marginesie, czy potrafi Pan odróżnić zdanie Świadka Jehowy od zdania Chrześcijanina Kościoła Dnia Sobotniego ? ( na poruszony w notce temat ).
   Moim zdaniem prawda jest obiektywna, i jeśli powie Pan, że Bóg dał człowiekowi rozum i wolną wolę to ja się z Panem bezwarunkowo zgodzę.
   Pozdrawiam

   0
  • Avatar Borys

   Ponieważ stwierdzeniem “Wasz gorliwy protest i samouwielbienie” przyłącza się Pan do zdania flame, proszę o wyjaśnienie, w którym zdaniu zaprotestowałem, a w którym dokonałem samouwielbienia?

   ‘Czy każdy cytujący Biblię jest Świadkiem Jehowy?

   Czy zaznaczenie czytanego tekstu, by wyszukać go w Google, to aż taka trudność, by sprawdzić, czy ktoś cytuje Strażnicę, czy nie?

   A w czym ta “sekta jest jedną z najbardziej szkodliwych na świecie”?
   Możesz podać jakieś konkretne dane prócz pogłosek?’


   Dodam, że flame jednoznacznie określił, iż chodzi mu także o ten artykuł “przecież ten wpis stanowi jedynie cytat z kilku róznych “strażnic” bez podania źródła”.


   Flame miał i nadal ma sposobność udowodnić swoje stwierdzenia.
   Zasugerowałem mu, jak mógłby to zrobić “Czy zaznaczenie czytanego tekstu, by wyszukać go w Google, to aż taka trudność, by sprawdzić, czy ktoś cytuje Strażnicę, czy nie?”

   Czyżby nagle flame potrzebował adwokata w osobie Jerzego K. Rocha, bo nie może odpowiadać za swoje słowa?
   Czy może udowodni sam, że jego słowa mają pokrycie?

   0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816