POLSKA
Like

Староста*: Krucjata (anty) Dziecięca?

27/09/2014
2428 Wyświetlenia
10 Komentarze
7 minut czytania
Староста*: Krucjata (anty) Dziecięca?

Michał (Michaił?) Nieszporek od 2002 r. z dwuletnią przerwą jedynie pełni urząd starosty gliwickiego. Wydawać się więc powinno, że co jak co, ale procedurę administracyjną ma opanowaną do perfekcji…

0


1.

5 września 2014 roku Starosta Gliwicki wysyła zawiadomienie do Małgorzaty i Piotra Magdziak o wszczęciu postępowania administracyjnego. Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą PCPR.II.8271.3.2008.2014.BG.ZRz.

1220_michal_nieszporek_wybory_starosta_gliwicki fot. Michał Nieszporek, starosta gliwicki

_______________________

5 września to piątek.
Zawiadomienie, wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej do odległego o niespełna 200 km Piotrkowa Trybunalskiego może być odebrane najwcześniej w poniedziałek, 8 września.
Gdyby jednak doręczyciel nie zastał adresatów i zostawił awizo, to wówczas mogliby odebrać pismo co najmniej do 22 września!
Zgodnie z obowiązującym prawem.
Chcąc więc postępować zgodnie z kodeksowymi unormowaniami, jakie to m. in. nakładają na organ obowiązek zapewnienia stronie czynnego uczestniczenia w postępowaniu (art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego) postępowania nie można by zakończyć przed tym dniem.
Na dodatek ten sam artykuł nakazuje organowi umożliwienie stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
Takie wymogi pod adresem organu były sformułowane jeszcze za wczesnego Gomułki!
Tak, proszę państwa – kodeks postępowania administracyjnego wszedł bowiem w życie 14 czerwca 1960 roku.

2.

Zgodnie z art. 1 KPA przepisy kodeksu mają zastosowanie m.in. przed organami samorządu terytorialnego w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji indywidualnych. Wielokadencyjny староста* (10 lat na stanowisku) doskonale zatem orientuje się w wymaganiach postępowania administracyjnego.

1005_starostwo_powiat_budynek fot. wejście do starostwa gliwickiego

___________________________

Mimo tego już 8 września 2014 roku, w poniedziałek, kiedy jeszcze powiadomienie o wszczęciu postępowania nie dotarło do adresatów, STAROSTA GLIWICKI wydaje decyzję.

Decyzją o numerze RZ/608/2014 STAROSTA GLIWICKI pozbawia rodziców zastępczych Małgorzatę i Piotra Magdziak środków pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania M., lat 8.

Tego samego dnia analogiczne decyzje zostały wydane wobec D., lat 12, J., lat 10 i N., lat 14. Również bez zachowania jakichkolwiek terminów.

Starosta nadał decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności.

Oznacza to, że z dniem 8 września 2014 roku starosta Nieszporek pozbawił czwórkę dzieci środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

3.

Już na tym etapie dokonane naruszenia procedury są wystarczające, aby wnieść skargę o wznowienie postępowania w trybie art. 145 § 1 pkt 4 KPA – strona bowiem nie brała udziału w postępowaniu z wyłącznej winy organu!

4.

Ale decyzja RZ/608/2014 (pozostałe tak samo) narusza w sposób wyraźny jeszcze inny ważny przepis.
W podstawie prawnej STAROSTA GLIWICKI powołuje się na art. 88 u. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519, z 2013 r. poz. 154, 866, 1650, z 2014 r, poz. 619).
Oto on:
Art. 88 u. 5: W przypadku zmiany przepisów regulujących prawo do świadczeń, dodatków i dofinansowania do wypoczynku, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 81, 83 i 84 oraz w przypadku zmiany sytuacji osobistej rodziny zastępczej, rodziny pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, a także w przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej umieszczonego dziecka, organ właściwy do wydania decyzji może bez zgody rodziny zastępczej, rodziny pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka zmienić lub uchylić decyzję (…).
W uzasadnieniu faktycznym organ samorządu powiatowego (Michał Nieszporek, старостa*), precyzyjnie określa, o co chodzi. Otóż za przyczynę uzasadniającą decyzję podaje… zmianę miejsca zamieszkania rodziny.
Zamiast mieszkać w położonym w Sierotach domu,  zagrzybionym z winy Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej NASZ DOM ZASTĘPCZY, której prezes Ireneusz Kopania najprawdopodobniej przywłaszczył sobie środki pieniężne zebrane w Wielkiej Brytanii, Magdziakowie razem z dziećmi przenieśli się do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie zajmują dom jednorodzinny o standardzie nieporównywalnie wyższym od sierockiej rudery i pozostają pod opieką tamtejszego MOPR-u.

Kopania-nie-śmieci

fot. Ireneusz Kopania, prezes FROZ „Nasz Dom Zastępczy”, z siedzibą w Paczynie, pracownik starostwa gliwickiego

___________________________________
Zawarta przez rodzinę zastępczą Magdziaków ze starostą Nieszporkiem umowa wyraźnie określa, że jedynie zmiana miejsca zamieszkania rodziny poza granice RP uzasadnia rozwiązanie umowy (aneks z dnia 25 października 2012 r.)! O zmianie miejsca zamieszkania na terenie Polski Magdziakowie muszą jedynie powiadomić organ, który nie ma możliwości przeciwstawić się ich suwerennej decyzji – musi ją przyjąć do wiadomości.

Okazuje się jednak, że starosta Michał Nieszporek zawartą przez siebie umowę ma literalnie w dupie!

5.

Czy tak wygląda troska Państwa, uosabianego przez starostę powiatowego Michała Nieszporka, o najmłodszych?
Kpiną z istniejącego prawa oraz zasad współżycia społecznego jest nadanie decyzjom pozbawiającym małoletnich środków do życia rygoru natychmiastowej wykonalności.
Art. 108 § 1 KPA, na który to powołuje się STAROSTA GLIWICKI pozwala na nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Czy pozbawienie dzieci środków do życia ma uchronić gospodarkę narodową przed ciężkimi stratami?

A może pozbawienie środków pieniężnych na utrzymanie ratuje im życie?

Odpowiedź na powyższe pytania może być tylko jedna:

Nieszporek musi odejść, skoro już jawnie walczy z bezbronnymi dziećmi, zamiast się nimi opiekować.

janson

fot. Maciej Janson – konsultant prawny – zięć dyrektor PCPR w Gliwicach, Barbary Terleckiej – Kubicius. Prawdopodobnie autor decyzji.

_______________________________

PS.  Czyżby była to oficjalna POlityka wobec najmłodszych?

A może to tylko lokalny układ czuje się zagrożony?

27.09 2014

_________________________

* – starosta

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758