HYDE PARK
Like

Skarga oraz wniosek o audyt i zamknięcie Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze

18/05/2023
362 Wyświetlenia
0 Komentarze
15 minut czytania
Skarga oraz wniosek o audyt i zamknięcie Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze

Areszt Śledczy w Jeleniej Górze nie dysponował legalnymi pismami sądowymi, w myśl art. 11 k.k.w. odpisem lub wyciągiem orzeczenia do wykonania, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się. Sąd przesyła dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego orzeczenie wraz z uzasadnieniem, jeżeli zostało sporządzone i nie zawiera informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.
Użyto za autentyczny sfałszowany wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. z oryginału II K 38/20.

0


Jelenia Góra, dnia 17 maja 2023 r.

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra,  ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478 REGON 367795191

NIP 6112782086;      Tel. +48 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sekretariat Trybunału
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

Główny Inspektorat Sanitarny

  1. Targowa 65

03 – 729 Warszawa

Dotyczy:

ARESZT ŚLEDCZY JELENIA GÓRA

D-U-N-S® Nummer: 42-237-4126

Firmeninformation

Adresse:

2 Ul. Artura Grottgera
58-500 Jelenia Góra

 

Skarga oraz wniosek o audyt i zamknięcie Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze

 

w związku pogwałceniem fundamentalnych praw człowieka, brakiem programu resocjalizacji, pozbawieniem ludzi prawa do obrony we wszystkich stadiach postępowania, bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszeniem regulaminu, norm prawa wykonawczego i prawa Unii Europejskiej.

 

W dniu 21 kwietnia 2023 r. niżej podpisany Grzegorz Niedźwiecki, syn Antoniego, został nielegalnie zatrzymany przez policjantów i bezprawnie osadzony w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze. Internowano go na podstawie nieistniejącego fizycznie i w znaczeniu prawnoprocesowym wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19. Funkcjonariusze policji kryminalnej z Jeleniej Góry dopuścili się gangsterstwa, naruszyli własność prywatną wjeżdżając samochodem na posesję przy ul. Działkowicza 19 w Jeleniej Górze. Nie mieli pozwolenia sądowego na przeszukanie domu, wtargnęli siłą wpychając nogę w drzwi. Policjanci nie wykonali obowiązku wynikającego z art. 244 § 3 k.p.k., nie udzielili zatrzymanemu Grzegorzowi Niedźwieckiemu informacji o przysługujących prawach i nie doręczyli zatrzymanemu odpisu protokołu zatrzymania. W dniu 17 maja 2023 r. doręczył projekt protokołu zatrzymania bez listu gończego zatwierdzonego przez Naczelnika – asp. szt. Tomasz Szywała Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Ryszard Figura.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:
Jakkolwiek w chwili obecnej w związku z osadzeniem Grzegorza
Niedźwieckiego do odbycia kary zdezaktualizował się wniosek wymienionego o
odroczenie wykonania kary – kontroli odwoławczej poddano orzeczenie
zaskarżone przez Grzegorza Niedźwieckiego na czas w jakim zostało podjęte.
Zażalenie to nie jest zasadne.

– takie postanowienie IV Kzw 107/23 wydał SSO Aleksander Żurakowski w dniu 26 kwietnia 2023 r. to pokazuje, dlaczego funkcjonariusze obeszli prawo i bez polecenia formalnego kazali Grzegorza Niedźwieckiego uprowadzić.

Areszt Śledczy w Jeleniej Górze nie dysponował legalnymi pismami sądowymi, w myśl art. 11 k.k.w. odpisem lub wyciągiem orzeczenia do wykonania, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się. Sąd przesyła dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego orzeczenie wraz z uzasadnieniem, jeżeli zostało sporządzone i nie zawiera informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.

Użyto za autentyczny sfałszowany wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. z oryginału II K 38/20.

Art. 270. Fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny

  • 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 31 sierpnia 2018 r. (I CSK 300/18)
Wyrok, którego sentencja nie została podpisana przez skład sądu, nie istnieje w znaczeniu prawnoprocesowym (sententia non existens). Skoro podpisy sędziów są wyrazem potwierdzenia zgodności zamieszczonego w sentencji rozstrzygnięcia z ich wolą oraz wynikami narady, to brak podpisów, nieusuwalny w jakiejkolwiek przewidzianej przez prawo procesowe drodze, stanowi wadę tak istotną, że pozbawia wyrok bytu prawnego.

Orzeczenie wydane w postępowaniu karnym (jego sentencja) musi być podpisane przez wszystkich członków składu orzekającego, niezależnie od złożenia przez nich podpisu pod uzasadnieniem takiego orzeczenia a brak chociażby jednego podpisu powoduje, że jest ono dotknięte bezwzględną przyczyną odwoławczą (art. 439 § 1 pkt 6 KPK).

ZASTĘPCA DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO

mjr Mariusz Mrozewski

Pozbawiono Grzegorza Niedźwieckiego prawa do złożenia zażalenia na zatrzymanie, zawiadomienia o przestępstwie, do kontaktu z adwokatem i rodziną, wysłania pism procesowych. Nie zawieszono wykonania urojonego wyroku w związku z obowiązkiem opieki nad dziewięćdziesięcioletnią mamą i ciężkim stanem zdrowia internowanego, mimo że prokurator popierał zażalenie. Przerwano mu rekonwalescencję fizjoterapeutyczną i terminy wizyt lekarskich u kardiologa, urologa i neurologa. Przepadła mu opłacona rehabilitacja u fizjoterapeuty i termin wizyt w Osteocycie w sprawie fizykoterapii. Nie odwiedzono nawet chorej mamy osadzonego Antoniny Niedźwieckiej, aby sprawdzić, czy ma środki do życia i niezbędną pomoc życiową (Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu).

Z chwilą zamknięcia krat w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze człowiek staje się nikim. Zwłaszcza jak nie ma przy sobie żadnych środków pieniężnych. Policja i służba więzienna to kapo politycznego wymiaru sprawiedliwości.

Areszt Śledczy w Jeleniej Górze jest w stanie opłakanym. Ściany są podrapane, popękane, brudne, gniazdka elektryczne poodkręcane, połamane, lampy w wilgotnej łaźni wiszą na drutach. To grozi katastrofą budowlaną i poważnym zagrożeniem życia. Pojawiają się ponadto u osadzonych w tym obozie zagłady objawy świerzbu, zapalenia oskrzeli i innych chorób skórnych, wirusów.

Osadzonym przysługuje tylko godzinny spacer na zewnątrz, a pozostały czas spędzają w ciemnej, trzyosobowej celi, ca 8 m², z zadymionym blindem (oknem). Zero kontaktu ze światem. Śpią na piętrowych pryczach, zasłanych nasiennikami i kocem do przykrycia. Zdarza się, że brakuje w celi lustra, krzeseł i stolika.

Przy wydawaniu posiłków dochodzi do różnych ekscesów, handlu wymiennego między osadzonymi na oczach oddziałowych. Na przykład zegarka za cztery paczki papierosów. Oszukany dawca będąc w stresie ucieka się do samobójstwa łykając trwałe przedmioty i trafia do szpitala, a potem kajfus przychodzi po rzeczy „trupa”. Gdyby był porządek, to do takich scen by nie dochodziło.

Zważyć należy, że gros osadzonych, to wspaniali ludzie, zdecydowana większość ma dobry charakter, żałuje, że zbłądziła, deklaruje, że na złą drogę nie wróci. Cześć z pewnością trafiła za kraty przez błędy wymiaru sprawiedliwości. O dobrym charakterze tych ludzi świadczy fakt, że są bardzo uczynni, pomocni i wrażliwi na krzywdę ludzką, dzielą się swoimi dobrami z innymi osadzonymi. Niestety państwo polskie nie wspiera ich w urzeczywistnianiu zasady sprawiedliwości społecznej, zasad współżycia społecznego, nie realizuje obowiązku poszanowania i ochrony przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Nie ma instytucji RESOCJALIZACJI. Żadnych poważnych terapii, rozmów z psychologiem i wskazówek budowania przyszłości. Czym skorupka nasiąknie, takie wyda owoce.

Przejdźmy teraz do najważniejszej kwestii, wyżywienia dorosłych mężczyzn.

Racje żywnościowe nie spełniają standardów unijnych, odpowiednich wartości spożywczych, zarówno pod względem proporcji składników odżywczych, niezbędnych kalorii, rodzaju diety i witamin. Osadzeni żyją w warunkach urągających godności.

Na śniadanie i kolację podają jak psu do budy chleb z mielonką wojskową lub marmoladą i lurę do picia. Na obiad serwują zazwyczaj wodziankę i kaszę sojową z sosem. Zero warzyw i owoców. Sporadycznie tarta marchewka. Porcje głodowe.

Przez dwa tygodnie pobytu w zakładach karnych schudłem 5 kg. Po dwóch latach wyglądałbym jak więzień obozu w Auschwitz.

Jakby tego było mało, to pracownicy Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze ukradli osadzonemu drogi aparat do mierzenia ciśnienia.

Naruszana jest ponadto Polska Karta Praw Ofiary – przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi, ogłoszone w październiku 1999 zestawienie obowiązujących praw przysługujących ofiarom przestępstw.

file:///C:/Users/User/Desktop/kpo-komentarz.pdf

Oddziałowy Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze skarżył się przed transportem do Zakładu karnego w Zarębie, że nie zdałem do magazynu ścierki do wycierania naczyń i należy mi się nagana. Odpowiedziałem, że jestem amatorem, że to banał, że zostawiłem ścierkę na górze w celi pod zlewem i mogę przynieść, a funkcjonariusz zapisał, że to tylko strata 3,70 zł i że umorzy koszty. Gdy mnie wypuścili z więzienia w Zarębie, to nie wydali mi z magazynu aparatu do mierzenia ciśnienia. Powiedzieli, że nie było go w transporcie z Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze. Gdy wróciłem do domu, to poszedłem do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze upomnieć się o moją własność. W jednym dniu powiedzieli, że magazyniera gdzieś wcięło, a w drugim dniu, że nie znaleźli tego ciśnieniomierza. Pytam więc komu i jaki wpis się należy lub jaka kara za przywłaszczenie mienia o wartości 100 zł?

Za poniżanie, upokarzanie, represjonowanie, bezprawne pozbawienie wolności i okradanie osadzonego Dyrektora Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze należy odwołać.

 

W Zakładzie Karnym w Zarębie są diametralnie inne, lepsze warunki dla osadzonych, jeśli chodzi o wolności człowieka i obywatela oraz stosunek służby więziennej do osadzonych, poza oczywiście brakiem realnej RESOCJALIZACJI więźniów i skandalicznymi racjami żywnościowymi. To należy bezwzględnie zmienić. Osadzony to też człowiek.

Internowanie trwała w dniach 21/04.2023 r. – 04.05.2023 r.

 

Mężczyźni potrzebują więcej energii. Prowadzący średnio aktywny tryb życia pan ważący 85 kg potrzebuje 3450 kcal w wieku 19–30 lat, w wieku 31–50 lat 3250 kcal, 51–65 letni 3050 kcal, 66–75 letni 2750 kcal, a powyżej 75. roku życia 2650 kcal.

Proporcje składników odżywczych w diecie zdrowego dorosłego człowieka wyglądają następująco:

  • białko – 15-25% energii z diety,
  • tłuszcze – 20-35%,
  • węglowodany – 45-60%.

Zalecane cele (dietary goals) dla populacji polskiej w prewencji otyłości i innych przewlekłych chorób niezakaźnych (Normy Żywienia Człowieka, 2008, str. 446; nowelizacja w Normach Żywienia dla populacji Polski, 2017, str. 53 i 109).

Składnik pożywienia Zalecenie
Tłuszcze: ogółem 15 – 30% energii
Węglowodany: ogółem 45-65% energii
Cukry rafinowane < 10% energii
Białko 10-20% energii (osoby ≥ 65 lat 15-20%)
Cholesterol < 300 mg
Włókno pokarmowe > 25 g
Sól < 5g
Owoce i warzywa > 400 g
Foliany > 400 µg

 

Referencyjne wartości spożycia dla energii wybranych składników odżywczych

Wartość energetyczna lub składnik odżywczy Referencyjne Wartości Spożycia (RWS)
Wartość energetyczna 8400 kJ/2000 kcal
Tłuszcz 70 g
Kwasy tłuszczowe nasycone 20 g
Węglowodany 260 g
Cukry 90 g
Białko 50 g
Sól 5g

 

Normy żywienia dla populacji polskiej. Witaminy i składniki mineralne.

Zalecane spożycie (na dobę) Kobiety (>19) Mężczyźni (>19)
Witamina A [µg] 700 900
Witamina D [µg] 15 15
Witamina E [mg] 8 10
Witamina K [µg] 55 65
Witamina C [mg] 75 90
Witamina B1 [mg] 1,1 1,3
Witamina B2 [mg] 1,1 1,3
Witamina B3 [mg] 14 16
Witamina B4 [mg] 425 550
Witamina B5 [mg] 5 5
Witamina B6 [mg] 1,3 1,7
Witamina B7 [µg] 30 30
Witamina B12 [µg] 2,4 2,4
Wapń [mg] 1000-1200 1000-1200
Fosfor [mg] 700 700
Magnez [mg] 310-320 400-420
Żelazo [mg] 10-18 10
Cynk [mg] 8 11
Miedź [mg] 0,9 0,9
Jod [µg] 150 150
Selen [µg] 55 55
Fluor [mg] 3 4
Mangan [mg] 1,8 2,3
Sód [mg] 1200-1500 1200-1500
Potas [mg] 3500 3500

 

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

 

Grzegorz Niedźwiecki

 

0

Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

160 publikacje
9 komentarze
 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758