U jakiego dostawcy energii elektrycznej do domu cena wzrośnie najwiecej ?

  1. Taurona Sprzedaż to 5,88 proc. tj. około 2 zł miesięcznie więcej,
  2.  PGE Obrót to wzrost o 4,46 proc. czyli około 1,53 zł miesięcznie więcej,
  3.  Enei – wzrost o 4,86 proc., czyli około 1,65 zł miesięcznie więcej,
  4. Energi Obrót –wzrost wzrost o 5,18 proc., czyli o około 1,74 zł miesięcznie więcej.

 Regulator URE oszacował ich skalę dla odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G11) dla średniego rocznego zużycia 1500 kWh.

V-ce Minister Kaliski o ochronie najuboższych odbiorców prądu

Pytany o ochronę najuboższych przed skutkami uwolnienia cen powiedział, że status odbiorcy wrażliwego będzie miał odbiorca w gospodarstwie domowym uprawniony do otrzymywania zasiłku stałego, lub okresowego na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

"Odbiorca wrażliwy będzie otrzymywał rachunek za energię elektryczną pomniejszoną o kwotę ryczałtu. Ryczałt będzie stanowił 30 proc. iloczynu średniej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, ogłaszanej przez prezesa URE dla określonego progu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym" – wyjaśnił propozycje legislacyjne.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej, proponowany w przepisach próg zużycia energii został określony na 900 kilowatogodzin (kWh) rocznie, dla gospodarstw domowych składających się z dwóch do czterech osób – na 1250 kWh, a 1500 kWh dla gospodarstw powyżej czterech osób. "Koszt energii powyżej tych limitów odbiorca wrażliwy ponosiłby w całości" – zaznaczył.

Z symulacji przeprowadzonych wspólnie z ministerstwem pracy i polityki społecznej wynika, że liczba gospodarstw objętych pomocą wyniosłaby ok. 629 tys., a skala wypłacanych dotacji sięgnie ok. 130 mln zł rocznie – podał Kaliski.
WNP/PAP
 

Według raportu przygotowanego przez Agencję Rynku Energii na zamówienie ministerstwa gospodarki do 2030 r. cena energii elektrycznej podrożeje do 380 zł/MWh w porównaniu z 199 zł/MWh w 2011 r. Skokowego wzrostu cen energii należy spodziewać się już w najbliższych latach. W przyszłym roku największy wpływ na wzrost cen będą miały ceny paliw. W kolejnych latach wpływ na wzrost cen będzie miał rosnący koszt pozwoleń na emisję CO2.

Skokowy i niekontrolowany wzrost cen energii nie tylko wpłynie na spowolnienie gospodarki Polski i stworzy zagrożenie dla budżetów wielu polskich rodzin. Skutkiem tego zjawiska będzie zniszczenie wielu obecnie energochłonnych sektorów, znaczący wzrost bezrobocia i dalszy, niebezpieczny wzrost rozwarstwienia społecznego.

Liczymy na to, że tym razem rząd nie okaże się mądry po szkodzie, nie będzie tak jak dotychczas czekał na rozwój wydarzeń i zrobi to, co jest jego podstawowym obowiązkiem: podejmie konkretne działania wpisujące się w aktywną politykę gospodarczą i społeczną. Chcemy wierzyć, że rząd rozumie, że tym razem wszystko samo się nie ułoży a brak decyzji przestaje być cnotą. „Zielona wyspa” się skończyła. Czas wrócić do rzeczywistości. 

Nowy Obywatel

Podsumowanie

Cena prądu rośnie , oszczędność to głównie mniej energochłonne urządzenia i oświetlenie.

Jak zmiejsza zużycie prądu. Pytanie do dyskusji

Kejow