NEWS
Like

Parodia prawa

19/01/2015
1749 Wyświetlenia
4 Komentarze
13 minut czytania
Parodia prawa

Dnia 31 maja 2007 r. radca prawmy Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze złożył w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prywatny akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu o przestępstwo z art. 212 § 1 i 2 kk. Zarzucił oskarżonemu, że w dniu 23 lutego 2007 r. zamieścił na http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ obraźliwy artykuł zatytułowany „Nie kupujcie auta u Ligęzy”. Jako dowód załączył własny tekst (bez podpisu i linku) twierdząc, że jest to wydruk ze strony internetowej. Skłamał ponadto, że oskarżony nie ustosunkował się w żaden sposób do wezwania pokrzywdzonego.

0


 

sprawiedliwosc-nie-istnieje

W aktach sprawy znajduje się oświadczenie z bloga Grzegorza Niedźwieckiego z dnia 8 marca 2007 r., podważające zarzucany czyn, tydzień po wezwaniu. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (na początku Asesor) Jarosław Staszkiewicz, przeprowadził w rok czasu siedem posiedzeń sądu, szukając z urzędu w prywatnej sprawie dowodów winy Grzegorza Niedźwieckiego. Nie znalazł ich nigdzie, dostał nawet odpowiedź negatywną z Onet.pl Oskarżony wnosił wciąż, co jest zapisane w protokołach, o umorzenie postępowania na podstawie art. 5 § 2 i 17 § 1 pkt 1 kpk. Okoliczności nie dające się udowodnić należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego. SSR Jarosław Staszkiewicz, mimo zapewnień radcy prawnego na ostatnim posiedzeniu, że nie będzie wnosił o zadośćuczynienie i argumentów braku podstaw przez oskarżonego wydał w dniu 6 maja 2008 r. symboliczny wyrok skazujący, ale jednak. Na drugi dzień Grzegorz Niedźwiecki musiał wyjechać na trzy miesiące do pracy w Niemczech z firmy Time Work, na co są przypadkiem dowody w jeleniogórskim Sadzie Pracy. G.N. nie zapłacił nawet 300 zł zwrotu kosztów z II K 467/07.

Radca prawny Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze nie dotrzymał słowa, poszedł z wyrokiem karnym do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i złożył dnia 20 czerwca 2008 r. pozew o ochronę dóbr osobistych. Zażądał 10.000 zł na Dom Dziecka „Dąbrówka” za pośrednictwem Rotary Club w Jeleniej Górze (którego skarbnikiem był prezes przedmiotowego salonu opla Mieczysław Ligęza) Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Junona Gajewska na podstawie fikcji doręczeń, zaocznie, przy drzwiach zamkniętych, wydała bez podstawy prawnej wyrok skazujący I C 1062/08 dnia 3 września 2008 r. O tym wyroku (bez uzasadnienia) Grzegorz Niedźwiecki dowiedział się dopiero po dwóch latach jak komornik szukał jakichś pieniędzy dla zaspokojenia zapadłych grzywien. Sfingowany proces (takie są fakty) wzmocniono trzema grzywnami po 2.000 zł (500 zł dzień aresztu), dwoma grzywnami po 4.000 zł (150 zł dzień aresztu), jedną grzywną 4.500 zł (150 zł dzień aresztu) i jedną grzywną 8.600 zł (100 zł dzień aresztu). Zamieniono je obecnie na 180 dni aresztu. Pierwszych sześć grzywien (94 dni aresztu) odroczono po dwóch wnioskach na rok czasu, czyli do dnia 1 czerwca 2015 r.

  • Na zażalenie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie siódmej zamiany 8.600 zł na 86 dni aresztu Grzegorz Niedźwiecki nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.

  • Nie dostarczono mu również postanowienia o ponownym odroczeniu wykonania kary (widział je w aktach), które zapadło publicznie także dnia 1 grudnia 2014 r.

  • Grzegorz Niedźwiecki złożył dnia 20 marca 2014 r (z aspiracji prawnika). do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze zawiadomienie o przestępstwie podrobienia dokumentu przez FM „Ligęza”, na którym oparte są fałszywe skazania. Prokurator Rejonowy po kilku miesiącach umorzył dochodzenie i zażalenie Grzegorza Niedźwieckiego skierował do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Posiedzenie w tej sprawie odbędzie się dnia 26 stycznia 2015 r. Domniemać należy, że uchylenie postanowienia i przekazanie je do Prokuratury Rejonowej do ponownego rozpoznania pozwoli skazanemu na subsydiarny akt oskarżenia w przypadku negatywnego stanowiska PR. Utrzymanie w mocy (taka sama etyka jak w II K 467/07) grozi chyba Grzegorzowi Niedźwieckiemu „bezpodstawnym aresztem”, nie licząc kasacji czy Strasburga.

  • Grzegorz Niedźwiecki złożył niezależnie od powyższego dnia 22 września 2015 r. do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze zawiadomienie o przestępstwie SSR Jarosława Staszkiewicza poświadczenia nieprawdy (art. 271 § 1 kk) w wyroku II K 467/07 skazując Grzegorza Niedźwieckiego wbrew dowodom z art. 212 § 2 kk. W tym przypadku prokurator samodzielnie w ciągu jednego dnia po przesłuchaniu odmówił (z błędami) wszczęcia śledztwa i przesłał późniejsze zażalenie z dnia 16 października 2014 r. także do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. O procedurach w tej sprawie na nic nie wiadomo.

  • Minister Sprawiedliwości zwrócił się dnia 9 grudnia 2014 r. do Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o przesłanie akt sprawy II K 467/07 celem rozpoznania wniosku Grzegorza Niedźwieckiego o kasację nadzwyczajną. O działaniach SR w tej sprawie również cicho.

Grzegorz Niedźwiecki

*

 

 

Jelenia Góra, dnia 26 stycznia 2015 r.

Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

II Wydział Karny

Sygn. akt II Kp 882/14

Oświadczenie procesowe

Badanie fałszywego dowodu to nie jest sprawa o pietruszkę. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze nie ustosunkował się do zasady in dubio pro reo w sprawie II K 467/07 z oskarżenia prywatnego, wniosku o umorzenie postępowania na podstawie art. 5 § 2 i 17 § 1 pkt 1 kpk. Wymiar sprawiedliwości ma obowiązek moralny i prawny stwierdzić, czy dowód powoda jest wydrukiem z bloga http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/. Patrz strona druga aktu oskarżenia z dnia 31 maja 2007 r. W oparciu o ten teoretycznie banalny wyrok z dnia 6 maja 2008 r. wydano dnia 3 września 2008 r. przy drzwiach zamkniętych radykalny zaoczny wyrok I C 1062/08. Skazany nie mógł się od niego odwołać, bo wszystko procedowano na podstawie fikcji doręczeń. Jeżeli Sąd teraz utrzyma w mocy postanowienie Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze to ojciec dwójki dzieci będzie niesłusznie pół roku internowany. Grzegorz Niedźwiecki nie złoży wniosku o zawieszenie wykonania kary, bo nullum crimen, nulla poena. Składał wnioski o odroczenie wykonania kary tylko dlatego, aby dać szansę Sądowi rozstrzygnąć tą sprawę merytorycznie. Żaden sędzia nie będzie mógł w przyszłości argumentować bezpodstawnego aresztowania brakiem złożenia apelacji przez Grzegorza Niedźwieckiego. Należy wznowić dochodzenie w sprawie tworzenia fałszywych dowodów i dokonać kryminalistycznej ekspertyzy karty nr 8 z akt sprawy II K 467/07. Zawsze jest czas na opamiętanie się. Postanowienie 1 Ds. 496/14 o umorzeniu dochodzenia z obrazą przepisów prawa art. 11 § 1, 17 § 1 pkt 2 kpk i innych nie podważyło zarzutów. Umorzenie śledztwa, bijące w prawa człowieka jest bezzasadne. Grzegorz Niedźwiecki oczekiwał w zawiadomieniu z dnia 20 marca 2014 r. stwierdzenia przestępstwa z art. 234, 235 (tworzenia fałszywych dowodów) i 270 § 1 kk. Aby uczciwie rozstrzygnąć problem, wywiązać się z obowiązków należy uszanować art. 2 kpk, rozpatrzyć wyczerpująco wszystkie zarzuty i zweryfikować materialne fakty, dowody. Służba nie polega na przeciąganiu w czasie i kryciu oczywistych błędów. Chyba, że ktoś myli ustrój demokratyczny z reżimem. Nie chcę nic więcej jak równego traktowania stron w tym postępowaniu. To pozwoli szybko dojść do bezspornych wniosków. Uzasadnienie postanowienia, delikatnie mówiąc, ignoruje fałszerstwa materialne. Wszyscy wiedzą kto pobłądził i kogo tu się korporacyjnie kryje. Tego postanowienia nie napisał policjant. Wnoszę o uchylenie stronniczego, niemerytorycznego postanowienia 1 Ds. 496/14 i skierowania go do ponownego rozpatrzenia przez Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze. Utrzymanie go w mocy będzie sprzeczne ze ślubowaniem sędziego, Zbiorem Zasad Etyki Zawodowej Sędziów, art. 2 , art. 4, art. 92 i art. 167 § 1 kpk, art. 75 § 1 kpa i art. 227 kpc. Naruszeniem art. 7, 42 ust 3 Konstytucji, art. 6 ust. 2 EKPCz oraz art. 14 ust. 2 MPPOiP. Będzie legalizacją tortur, bezprawia. Ofiarami tych barbarzyńskich, ośmioletnich prześladowań są obecne tu moje dzieci. To budzi głębokie oburzenie. Proszę nie brać udziału w tych działaniach nawiązujących do najgorszych zwyczajów sądów politycznych sprzed 1989 r.

https://prawowfirmie.wordpress.com/2013/03/24/naruszenie-dobr-osobistych-w-internecie-zabezpieczenie-dowodow/

W załączeniu:

  1. Kopia dowodu Aktu oskarżenia Mieczysława Ligęzy, rzekomy wydruk ze strony internetowej (karta nr 8). Treść fałszywa.

  2. Kazus – prawo karne materialne i problematyka przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

  3. Zasada domniemania niewinności i ciężar dowodu w procesie karnym.

*

 

Prawo o ustroju sądów powszechnych

http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-427

Art.66.Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według następującej roty:

„Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW

http://prawo.rp.pl/temat/415711.html

§ 2

Sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów.

§ 3

Sędziemu nie wolno wykorzystać swego statusu i prestiżu sprawowanego urzędu w celu wspierania interesu własnego lub innych osób. W szczególności sędzia nie powinien nadużywać posiadanego immunitetu.

§ 5

1. Sędzia powinien przestrzegać zasad postępowania zawartych w niniejszym Zbiorze Zasad Etyki Zawodowej Sędziów (zwanym dalej Zbiorem).

2. Sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabić zaufanie do jego bezstronności, nawet jeśli nie zostały uwzględnione w Zbiorze.

3. Sędzia, który naruszył zasady etyczne, powinien podjąć niezwłocznie działania zmierzające do usunięcia skutków tego naruszenia lub w inny sposób zadośćuczynić osobie dotkniętej takim postępowaniem.

4. Sędzia powinien wymagać od innych sędziów nienagannego zachowania i kierowania się zasadami etyki zawodowej, a na naganne zachowania odpowiednio reagować.

§ 8

We wszystkich przydzielonych sprawach sędzia ma obowiązek podejmować czynności bez zwłoki, bez narażania stron i Skarbu Państwa na niepotrzebne koszty.

§ 10

Sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby podważyć zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności.

 

Statut Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”

http://www.iustitia.pl/o-nas/statut-stowarzyszenia

§ 6.

Celami Stowarzyszenia są:

1) urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego,

2) umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz troska o ich autorytet,

3) reprezentowanie zawodowych i socjalnych interesów środowiska sędziowskiego,

4) dążenie do pełnej realizacji praw człowieka i wolności obywatelskich,

0

Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

160 publikacje
9 komentarze
 

4 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758