Bez kategorii
Like

Nie od razu Kraków zbudowano

31/05/2012
561 Wyświetlenia
0 Komentarze
9 minut czytania
no-cover

Czy internetowa troska o jakość życia społecznego, może być pomocna dla kultury w naszych domach, wsiach, osiedlach, gminach, powiatach.
Zacznijmy budowę Cyberpolis samorządności narodowej od szkoły …

0


 
 
 
PROJEKT
STOWARZYSZENIA
POMOCY WZAJEMNEJ
W ROZWIJANIU METOD PRACY
PATRIOTYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ
 
CYBERPOLIS
 
 
Przesłanki zawiązania Stowarzyszenia
 
Rozwój społeczeństwa, które coraz lepiej komunikuje się dzięki Internetowi, wymaga bardzo odważnych propozycji i decyzji modernizacyjnych. W opinii wielu komentatorów, które znajdujemy we wszystkich środkach masowego przekazu, zachodzące w całym świecie przemiany społeczne nie wywołują dostatecznie głębokiej refleksji w instytucjach i organizacjach finansowanych ze środków publicznych.
 
To sprawiło, że grupa blogerów postanowiła skupić osoby skłonne do podejmowania wysiłku programowego, badawczego i wdrożeniowego do kultywowania wartości narodowych i rodzinnych w ramy Stowarzyszenia.
 
Po wielu dyskusjach, przyjęliśmy, że Misją dla naszych działań jest:
 
Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich Polaków, opartych na braterskiej współpracy, szacunku i solidarności – przez wymianę twórczych metod i inicjowanie działań środowiskowisk lokalnych dających kżdemu szanse na godne życie. 
 
Zgodnie z naszą Misją proponujemy, aby skupienie aktywności społecznej odbywało się w oparciu o zawiązywane spontanicznie, terenowe ‘węzły spotkań’, zarówno w Internecie jak i w miejscach zamieszkania i działań Internautów.
 
Formą utrwalenia i powielania współpracy będzie nasze Stowarzyszenie pomocy wzajemnej w rozwijaniu metod pracy patriotycznej i obywatelskiej CYBERPOLIS (dalej Stowarzyszenie).
 
Prace Stowarzyszenia koordynować będzie CENTRUM KOORDYNACYJNE z adresem w sieci www.cyberpolis.pl,współdziałając z powiatowymi węzłami zwanymi TERENOWYMI KUŹNIAMI SAMORZĄDNOŚCI oraz specjalistycznymi KRAJOWYMI OŚRODKAMI KOMPETENCYJNYMI dla poszczególnych zagadnień. Koordynacja z pomocą platformy cyfrowej dotyczyć będzie wsparcia metodycznego, komunikacyjnego i administracyjnego.
 
Zasób kompetencyjny dla działań badawczo – wdrożeniowych Stowarzyszenia dostarczą praktycy przemian modernizacyjnych w wybranych dziedzinach życia publicznego oraz intelektualiści podejmujący refleksję nad tymi zagadnieniami. Wskazanie konkretnych dziedzin, zagadnień i krajowych ośrodków kompetencyjnych, określane będzie corocznie w dokumentach programowych Stowarzyszenia.
W miarę ujawnianych potrzeb i praktycznych możliwości oczekuje się również zawiązywania WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW KOMPETENCYJNYCH.
 
Zasobem energii społecznej dla prowadzenia działań Stworzenia i jego partnerów będą składki jego członków, dobrowolne donacje oraz bezpośrednia praca społeczna (wyrażana w czasie). W celu ułatwienia zarządzania tym potencjałem, Centrum Koordynacyjne i Terenowe Kuźnie Samorządności prowadzić będą publicznie imienną rejestrację potencjału czasu pracy społecznej członków i sympatyków Stowarzyszenia. Przewiduje się, że prowadzenie Krajowych i Wojewódzkich Ośrodków Kompetencyjnych oraz Terenowych Kuźni Samorządności, może być powierzone przez Stowarzyszenie instytucjom partnerskim.
 
 
Elementy tożsamościowe Stowarzyszenia
 
W celu określenia idei i organizacji pracy Stowarzyszenia przewiduje się przyjęcie w trakcie procesu jego zawiązywania następujących deklaracji i regulacji:
 1. Przyjęcie przesłania Stowarzyszenia za bł. Janem Pawłem II:
  Wolność wymaga mocnych sumień”,
 2. Przyjęcie misji Stowarzyszenia:
   

  "Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich Polaków, opartych na braterskiej współpracy, szacunku i solidarności – przez wymianę twórczych metod i inicjowanie działań środowisk lokalnych, dających każdemu szanse na godne życie."

 3. Określenie celów i zadań Stowarzyszenia w Statucie.
 4. Przyjęcie form działania powiatowego ośrodka prac badawczo – wdrożeniowego, jako podstawowej struktury operacyjnej Stowarzyszenia w Regulaminie Terenowej Kuźni Samorządności,
 5. Przyjęcie Ram programowych na rok 2012,
 6. Przyjęcie zasad rejestracji czasu pracy społecznej deklarowanej i świadczonej na rzecz zamierzeń Stowarzyszenia.
 
Ramy programowe na rok 2012
 
W pierwszym roku działalności proponuje się skupić wysiłki na zagadnieniach w tworzeniu i wdrażaniu programów edukacyjnych, nowych instrumentów i kompetencji pedagogicznych uzupełniających dla obecnie obowiązującego systemu nauczania. Działalność ta wspomóc ma proces przechodzenia do edukacji spersonalizowanej, wpisując się w potrzebę rozwijania w Polsce ruchu egzekucji praw oświatowych oraz korzystając z dorobku i doświadczenia organizacji społecznych, zajmujących się tą problematyką.
Wybór ten jest zgodny z rekomendacjami Spotkania blogerów i komentatorów odbytego w Krakowie w dniu 12 maja 2012.
 
W tym celu Ramy programowe dla działań Terenowych Kuźni Samorządności, powinny określić następujące zagadnienia do prac badawczo – wdrożeniowych. Dla każdego z zagadnień zostanie sporządzone Memorandum i określony ośrodek kompetencyjny. Wstępnie proponujemy następujące zagadnienia
 1. Pedagogika kultury pamięci – jako metoda organizowania programów edukacji spersonalizowanej.
 2. Indywidualny plan edukacyjny – jako narzędzie diagnostyczno – programowe dla rodziców oraz dla Rodzinnego doradcy edukacyjnego.
 3. Integracja szkoły oraz lokalnych instytucji kultury na rzecz edukacji estetycznej dzieci i młodzieży i wychowania poprzez sztukę.
 4. Rada szkoły – jako instytucja uspołeczniania nadzoru nad działalnością szkoły publicznej.
 
 
Plan działania
 
Komunikaty Grupy inicjatywnej, projekty dokumentów regulujących działalność Stowarzyszenia oraz inne informacje przedstawiane będą na stronachwww.cyberpolis.pl.
 
Warunkowy termin zawiązania Stowarzyszenia wyznacza się na 31 sierpnia 2012.
 
Określa się następujące Warunki konieczne zawiązania Stowarzyszenia:
 1. Wykonanie trzech platform wsparcia internetowego (budżet potencjału pracy społecznej, słownik kluczowych pojęć edukacji spersonalizowanej, komunikacja Stowarzyszenia),
 2. Ustalenie trzech Krajowych Ośrodków Kompetencyjnych,
 3. Opracowanie Memorandów dla zagadnień na rok 2012/13,
 4. Uzyskanie deklaracji miesięcznej pracy społecznej w wymiarze 15 godzin miesięcznie przez 12 miesięcy oraz miesięcznej składki w wysokości 5 zł od członków założycieli Stowarzyszenia.
 5. Uzyskanie deklaracji działań nad założeniem Terenowej Kuźni Samorządności w konkretnych minimum 20 powiatach od członków założycieli Stowarzyszenia.
 
 
Z uwagi na społeczny wymiar współpracy zwracamy się do osób podzielających wagę naszej inicjatywy
o wsparcie naszych prac zarówno w okresie przygotowawczym jak i po zawiązaniu Stowarzyszenia.
 
 
 
Grupa inicjatywna Stowarzyszenia:
 
Paweł Gromolak, Mariusz Huk, Andrzej Madej (Koordynator Grupy inicjatywnej), Piotr Marzec, Regina Meisner, Piotr Świder, Jerzy Wawro, Lesław Wilk, Leopold Zgoda.
 

Emisja Projektu: Kraków 31 maja 2012, wersja 6 czerwca 2012. 

______________

Na zdjęciu nie zrealizowana koncepcja zabudowy Wzgórza Wawelskiego z roku 1906 "Akropolis" autorstwa Stanisława Wyspiańskiego i Władysława Ekielskiego. 

0

Andrzej Madej

Od urodzenia praktyk przedsiebiorczosci.

40 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758