Sytuacja z dostawami biopaliw i komponentów do PKN Orlen na 2012

To skutek mechanizmu pozwalającego obniżyć NCW z wymaganych 6,65 proc. do 5,65 proc.

Z  początkiem tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o biopaliwach i biokomponentach, która daje podmiotom zobligowanym do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego możliwość jego redukcji, pod warunkiem przedstawienia świadectw pochodzenia dla 70 proc. wykorzystanych biokomponentów. Jak już informowaliśmy, z tej możliwości zamierza skorzystać PKN Orlen.

– Koncern dokonał już kontraktacji 100 proc. biokomponentów niezbędnych do spełnienia w 2012 r NCW w wersji zredukowanej czyli na poziomie 5,65%. W sumie 10 kontrahentów dostarczy 145 tys. ton bioetanolu i 470 tys. ton estrów – poinformowało nas biuro prasowe. To mniej niż w zeszłym roku, kiedy to Orlen kupił ponad 505 tys. ton estrów i 165 mln litrów bioetanolu.
 

WNP.pl

Regulator URE wg. przepisów

Od 1 stycznia 2012 r., jest równy iloczynowi współczynnika redukcyjnego (określanego przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia) i Narodowego Celu Wskaźnikowego. W pozostałych przypadkach, tenże minimalny udział jest równy Narodowemu Celowi Wskaźnikowemu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013 (Dz. U. Nr 110, poz. 757), Narodowe Cele Wskaźnikowe wynoszą:

 1. 3,45 % na 2008 r.;
 2. 4,60 % na 2009 r.;
 3. 5,75 % na 2010 r.;
 4. 6,20 % na 2011 r.;
 5. 6,65 % na 2012 r.;
 6. 7,10 % na 2013 r.

Natomiast zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 153, poz. 902), ww. współczynnik redukcyjny na lata 2012 i 2013 wynosi 0,85

W przypadku podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, które UDOKUMENTOWAŁY wykorzystanie w danym roku nie mniej niż 70 % (masowo) biokomponentówwytworzonych przez wytwórców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, z:

 1. surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą lub pośrednikiem, lub
 2. biomasy pozyskiwanej na podstawie umowy dostawy zawartej między pośrednikiem a wytwórcą, lub
 3. surowców rolniczych pozyskiwanych z produkcji własnej wytwórców,

URE.pl

 

HISTORIA z biopaliwami

Historia BIOpaliw w PKN ORLEN

 • W 1994 roku pierwsze doświadczenia z blendingiem etanolu;
 • W 2001 roku nastąpiła zmiana technologii produkcji eteru z MTBE (Methyl tertiary-butyl ether) Eter Metylowo Tert-Butylowy.na ETBE Eter Etylowo Tert-Butylowy (ang. Ethyl Tertiary Butyl Ether) stosowany jako dodatek do paliw płynnych.;
 • W 2004 roku spółka z GK ORLEN – Rafineria Trzebinia wybudowała instalację do produkcji FAME Estry metylowe kwasów tłuszczowych (ang. Fatty Acid Methyl Esters) produkowane w procesie estryfikacji z metanol i kwasów tłuszczowych.;
 • W 2006 roku wybudowano instalację blending Proces komponowania paliw. Słowo zaczerpnięte z języka angielskiego (blend – mieszać).etanolu z benzyną w Zakładzie Głównym w Płocku oraz w bazach własnych w Mościskach i Ostrowie Wielkopolskim;
 • W 2006 roku instalacja w Kralupach wytwarzająca MTBE (Methyl tertiary-butyl ether) Eter Metylowo Tert-Butylowy.została z pozytywnym skutkiem przetestowana celem produkcji ETBE Eter Etylowo Tert-Butylowy (ang. Ethyl Tertiary Butyl Ether) stosowany jako dodatek do paliw płynnych.;
 • W 2006 roku wybudowano instalację blendingu etanolu i estrów w Litvinowie i w Kralupach;
 • W 2007roku wybudowano instalację blendingu etanolu i estrów w Możejkach;
 • W 2007roku zmieniono technologię produkcji MTBE (Methyl tertiary-butyl ether) Eter Metylowo Tert-Butylowy.na ETBE Eter Etylowo Tert-Butylowy (ang. Ethyl Tertiary Butyl Ether) stosowany jako dodatek do paliw płynnych.i poprawiono wydajność instalacji w Możejkach;
 • W roku 2007 podjęto inwestycje w 7 bazach magazynowych i na Terminalu w Płocku (blending Proces komponowania paliw. Słowo zaczerpnięte z języka angielskiego (blend – mieszać).estrów z ON);
 • W roku 2008 początek obowiązkowej realizacji NCW Narodowy Cel Wskaźnikowy – minimalny udział biopaliw i biokomponentów, wyrażony w procentach energetycznych, w ogólnej ilości paliw.w Polsce – 3,45% energetycznie
 • W roku 2008 uruchomienie instalacji blendingu estrów w 4 bazach magazynowych w Polsce;
 • W roku 2008 rozpoczęcie sprzedaży bioestru Biopaliwo, estry metylowe oleju rzepakowego stanowiące samoistne paliwo.jako samoistnego biopaliwa – BIO100
 • W roku 2009 obowiązek realizacji NCW Narodowy Cel Wskaźnikowy – minimalny udział biopaliw i biokomponentów, wyrażony w procentach energetycznych, w ogólnej ilości paliw.– 4,60% energetycznie
 • W roku 2010 obowiązek realizacji NCW Narodowy Cel Wskaźnikowy – minimalny udział biopaliw i biokomponentów, wyrażony w procentach energetycznych, w ogólnej ilości paliw.– 5,75% energetycznie
 • Pod koniec 2010 roku wprowadzenie beznzyny eterowo-alkoholowej
 • W roku 2011 obowiązej realizacji NCW Narodowy Cel Wskaźnikowy – minimalny udział biopaliw i biokomponentów, wyrażony w procentach energetycznych, w ogólnej ilości paliw.– 6,20% energetycznie
 • W roku 2011 wprowadzenie na rynek biopaliwa BIO85 Nazwa handlowa biopaliwa E85 składającego się z 70-85% bioetanolu i 15-30% benzyny do silników z zapłonem iskrowym.
 • Przeprowadzono szereg programów badawczych, rozwojowych, badań technologicznych i eksploatacyjnych;
 • Prowadzone są analizy możliwości wprowadzenia biopaliw II generacji.
   

e-biopaliwa

 

Do głównych rodzajów biokomponentów i biopaliw w postaci ciekłej lub gazowej można zaliczyć:

 • bioetanol: bezwodny alkohol etylowy produkowany z biomasy Stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze.

  W sensie energetycznym, biomasa to odnawialne źródło energii.lub biodegradowalnych odpadów w wyniku procesu fermentacji lub odwadniania

 • bioestry: estry metylowe produkowane z olejów roślinnych Oleje roślinne są to wszystkie substancje o konsystencji oleistej pochodzenia roślinnego.lub tłuszczów zwierzęcych
 • biogaz: paliwo gazowe produkowane z biomasy Stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze.

  W sensie energetycznym, biomasa to odnawialne źródło energii.lub biodegradowalnych odpadów

 • biometanol: metanol produkowany z biomasy Stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze.

  W sensie energetycznym, biomasa to odnawialne źródło energii.

 • bio-DME: eter dimetylowy produkowany z biomasy Stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze.

  W sensie energetycznym, biomasa to odnawialne źródło energii.

 • bio-ETBE: eter etylowo tert-butylowy produkowany na bazie bioetanolu Alkohol etylowy (etanol) produkowany z odnawialnych surowców w procesie fermentacji. W zależności od surowców wykorzystanych do produkcji bioetanol można podzielić na I generacji i II generacji.

  Bioetanol I generacji jest pozyskiwany z surowców wykorzystywanych także do produkcji żywności (np. pszenica, burak cukrowy, kukurydza). Odznacza się niskim potencjałem redukcji emisji GHG w stosunku do paliw kopalnych.

  Bioetanol II generacji produkowany jest z surowców niespożywczych, niekonkuruje tym samym z zasobami wykorzystywanymi do produkcji żywności. Produkowany może być m.in. z odpadów i pozostałości rolniczych (słoma), biomasy drzewnej i odpadów z przemysłu drzewnego, organicznych odpadów (np. komunalnych).

 • bio-MTBE: eter metylowo tert-butylowy produkowany na bazie biometanolu Alkohol metylowy (metanol) produkowany z biomasy
 • biopaliwa syntetyczne: węglowodory syntetyczne lub ich mieszaniny otrzymywane z biomasy Stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze.

  W sensie energetycznym, biomasa to odnawialne źródło energii., np. "zielony" olej napędowy, syntetyczny olej napędowy, syntetyczna benzyna

 • biowodór: wodór produkowany z biomasy Stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze.

  W sensie energetycznym, biomasa to odnawialne źródło energii.lub z biodegradowalnych odpadów

 • oleje roślinne: oleje produkowane w zakładach przetwórstwa tłuszczowego poprzez tłoczenie i ekstrakcję lub podobne etapy, jako surowe oleje lub rafinowane lecz nie modyfikowane chemicznie
 • biobutanol: butanol produkowany z biomasy Stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze.

  W sensie energetycznym, biomasa to odnawialne źródło energii z  biodegradowalnych odpadów
   

e-biopaliwa

PODSUMOWANIE

Mówiąc o biopaliwach, myśli się obecnie najczęściej o biopaliwach pierwszej generacji, takich jak: bioetanol z procesu fermentacji alkoholowej, biodiesel z estryfikacji oleju rzepakowego, sojowego i in., których światowa produkcja stopniowo i dość dynamicznie zwiększa się. Biopaliwa te wytwarzane są przeważnie z roślin jadalnych, lub jadalnych przystosowanych (np. rzepakowy olej bezerukowy do produkcji biodiesla). Wkrótce na rynku pojawi się druga generacja biopaliw transportowych, wytwarzanych z roślin niekonsumpcyjnych – energetycznych czy odpadów. Biopaliwa II generacji stanowią m.in.: FT-diesel, bio-DME (gazyfikacja: drewno, szybko rosnące uprawy, słoma, trawy), spirytus lignocelulozowy czy bio–SNG.

Kejow