BIZNES
Like

Maklerzy mają się świetnie

19/05/2017
1541 Wyświetlenia
1 Komentarze
5 minut czytania
no-cover

Najwyższe przychody w 2016 r. domy maklerskie osiągnęły w obszarze przychodów z działalności maklerskiej. Poziom tej kategorii przychodów wyniósł 727 636 tys. zł. – informuje Komisja Nadzoru Finansowego w specjalnym raporcie dotyczącym właśnie maklerów i biur maklerskich.

0


256205_big

Raport opublikowany właśnie przez KNF poświęcony jest sytuacji finansowej domów maklerskich w roku 2016. Podstawę oceny kondycji finansowej sektora domów maklerskich stanowiły informacje przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego przez domy maklerskie w sprawozdaniach miesięcznych (MRF) przedstawiające ich sytuację finansową oraz raporty, które prezentują dane dotyczące spełniania norm adekwatności kapitałowej przez domy maklerskie.

Zamieszczone dane porównawcze z lat ubiegłych z zakresu bilansu oraz rachunku zysków i strat pochodzą z jednostkowych zbadanych sprawozdań finansowych sporządzonych za 2014 i 2015 rok, a w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF, z raportów uzupełniających – informacji o wybranych danych finansowych, stanowiących zestawienie danych z zakresu bilansu oraz rachunku zysków i strat w układzie właściwym dla polskich standardów rachunkowości – informuje KNF. I dalej: – W raporcie znajdują się również informacje pochodzące z raportów bieżących informujących o naruszeniu norm adekwatności kapitałowej przez domy maklerskie. Z uwagi na niespójność okresów sprawozdawczych z prezentowanych danych bilansowych i rachunku zysków i strat został wyłączony dom maklerski, który przyjął za rok obrotowy okres od 1 kwietnia do 31 marca, zaś jego wielkość mierzona sumą bilansową nie jest istotna dla obrazu rynku domów maklerskich.

Według stanu na 31.12.2016 r. działalność maklerską prowadziło 46 domów maklerskich o zróżnicowanym zakresie działalności. W 2016 r. działalność zakończyło 6 domów maklerskich poprzez przeniesienie działalności do banku bądź TFI lub na mocy decyzji KNF o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. W 2015 r. powstał jeden dom maklerski, który faktyczną działalność operacyjną rozpoczął dopiero w 2016 r. Wśród domów maklerskich według stanu na 31.12.2016 r. 26 podmiotów przechowywało instrumenty finansowe lub środki pieniężne klientów. Podmioty te z reguły wykonują również znacznie szerszy zakres czynności, a w związku z tym mają większe możliwości zróżnicowania źródeł generowania przychodów.

Na dzień 31.12.2016 r. domy maklerskie prowadziły 838 793 rachunki instrumentów finansowych, na których przechowywane były instrumenty finansowe o łącznej wartości 79 553 291 tys. zł. Na rachunkach pieniężnych znajdowały się środki pieniężne klientów w kwocie 3 329 056 tys. zł. Aktywa klientów przechowywane w domach maklerskich osiągnęły łączną wartość 82 882 347 tys. zł (spadek w stosunku do 2015 r. o 26,33 proc. ).

W 2016 roku działalność polegającą na zarządzaniu aktywami klientów prowadziło 17 domów maklerskich. Na dzień 31.12.2016 r. podmioty te zarządzały aktywami o łącznej wartości 1 398 534 tys. zł, co stanowiło spadek o 95,92 proc. w stosunku do danych na 31.12.2015 r. Powyższy spadek w głównej mierze wynika z przeniesienia działalności maklerskiej niektórych domów maklerskich do towarzystw funduszy inwestycyjnych Pomimo, iż w 2016 r. domy maklerskie zanotowały łącznie stratę na działalności maklerskiej w wysokości 156 162 tys. zł, to zyski z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu oraz instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, pozwoliły na wygenerowanie łącznego zysku netto sektora domów maklerskich w kwocie 200 966 tys. zł.

Porównując wyniki domów maklerskich które prowadziły działalność zarówno na koniec 2015 roku i na koniec 2016 roku, przychody z działalności maklerskiej wzrosły z poziomu 695 849 tys. zł do 727 636 tys. zł czyli o 4,57 proc., natomiast koszty działalności maklerskiej wzrosły z poziomu 838 462 tys. zł do 883 797 tys. zł czyli o 5,41 proc.. Wynik netto ww. domów maklerskich uległ obniżeniu o 10,34 proc., z poziomu 224 135 tys. zł w 2015 r. do 200 966 tys. zł w 2016 r. Najwyższe przychody w 2016 r. osiągnęły domy maklerskie w obszarze przychodów z działalności maklerskiej. Poziom tej kategorii przychodów wyniósł 727 636 tys. zł.

źródło: KNF

0

NULL

40 publikacje
0 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758