HYDE PARK
Like

Jezus Chrystus : sługa Boga, pośrednik nowego przymierza, arcykapłan, król.

20/07/2013
970 Wyświetlenia
0 Komentarze
9 minut czytania
Jezus Chrystus : sługa Boga, pośrednik nowego przymierza, arcykapłan, król.

(14) A oni rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. (15)On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie? (16) A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. (17) A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Ew. Mateusza 16:13-17, Biblia Warszawska)

 

0


100_1074„Jezus (…) pytał uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?

 

 

„ Nawet jedno słowo o Trójcy nie znajduje się w całej Biblii ( .. ) Boga poznajemy przez Chrystusa, a nie przez nasze zarozumiale koncepcje filozoficzne „   ( Miguel Servet )

 

 

W roku 1531, hiszpański uczony i teolog,  Miguel Servet, w traktacie De Trinitatis Erroribus  ( O błędach Trójcy ), odrzucił, niezgodną z Biblią, doktrynę Trójcy. Wyraził przekonanie, że w ciągu trzech pierwszych stuleci naszej ery religia chrześcijańska została skażona. Stwierdził, że początki doktryny Trójcy sięgają soboru Nicejskiego ( 325 r ), zwołanego na polecenie cesarza Konstantyna, który z powodów politycznych chciał upodobnić chrześcijaństwo do wierzeń pogańskich.

 

Co ciekawe, sobór Nicejski odbył się bez udziału papieża Sylwestra I, obradom przewodniczył sam Konstantyn, który nie był nawet ochrzczony, był za to najwyższym kapłanem pogańskiej religii rzymskiej  (pontifex maximus) .

 

„Najważniejszym owocem soboru było wyznanie wiary, które jednoznacznie skierowane było przeciw nauce ariańskiej, nieuznającej boskiej natury Jezusa Chrystusa. Wyznanie nicejskie jednoznacznie określiło pochodzenie Syna od Ojca w Trójcy jako zrodzenie, a nie stworzenie (nie uczyniony):

Początkowo nie było całkowitej zgodności wśród biskupów co do przyjęcia proponowanej formuły dogmatycznej. Siedemnastu biskupów sprzeciwiło się przyjęciu symbolu przez sobór. Ostatecznie, po mediacji Konstantyna, podpisy pod ustaleniami soboru złożyli wszyscy biskupi poza dwoma Libijczykami, zwolennikami Ariusza: Sekundusem z Ptolemaidy i Teonasem z Marmaryki, którzy zapłacili za to zdjęciem z urzędu i wygnaniem”. ( Wikipedia )

 

Servet za znajomość Biblii , czytanie której było zakazane, został żywcem spalony na stosie.

Dziś bez obawy, każdy może sam się zapoznać z jej treścią, choćby w internecie. Wystarczy chcieć.

Zanim bezkrytycznie przyjmiemy coś jako pewnik, dobrze jest sprawdzić osobiście.

Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! (22) Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”(1 List do Tesaloniczan 5:21-22, BT)

Z własnego doświadczenia ostrzegam przed szokiem, jakiego można doznać po przeczytaniu niektórych fragmentów Biblii i skonfrontowaniu tekstu oryginalnego z interpretacją „podawaną do wierzenia.”

 

 

 

 

 

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. (2) Było Ono u Boga na początku. (3) Wszystko stało się przez Nie; bez Niego nie stało się nic z tego, co się stało” (Ew. Jana 1:1-3, Biblia Warszawsko-Praska)

 

 

Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. (16) Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest. (17) A on jest przed wszystkimi i wszystko w nim stoi” ( List do Kolosan 1:15-17, Biblia Gdańska)

 

Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; (2) ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył”. (List do Hebrajczyków 1:1-2, Biblia Warszawska)

„A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie – jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów – (6) dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy” (1 list do Koryntian 8:5-6, Biblia Tysiąclecia)

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”(1 List do Tymoteusza 2:5, Biblia Warszawska)

„ Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów sąd odbywa: (…). (6) Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy – synami Najwyższego” (Ks. Psalmów 82:1,6, Biblia Tysiąclecia)

„Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? (35) Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić”(Ew. Jana 10:34-35, BT)

 „Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa” (Dzieje Apost. 3:13, BT)

 

I przykazał im, aby go nie ujawniali, (17) żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach: (18) Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd. (Ew. Mateusza 12:16-18, Biblia Warszawska)

Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja (Ew. Jana 14:28, Biblia Warszawska)

„Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg” (1 list do Koryntian 11:3, BT)

Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. (15) Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu” ( List do Hebrajczyków 4:14-15, BT)

 

Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. (25) Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u nóg swoich. (26) Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. (27) Wszystko bowiem jest rzucone pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał. (28) A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich”(1 list do Koryntian 15:24-28, Biblia Warszawsko-Praska)

 

 

Sam Pan Jezus mówi :

 

Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują”( Ew. Mateusza 7:13-14, B T)

 

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.”( Ew. Marka 4:23 BT)

 

 

 

Słowo Jezus jest łacińską formą greckiego Iesous , która z kolei jest transliteracją hebrajskiego Jeszua lub Jozue lub Jehoszua , co znaczy „Jahwe jest zbawieniem „. (Encyklopedia Katolicka )

http://www.newadvent.org/cathen/08374x.htm

 

cytaty  biblijne ze strony :

http://www.biblia.info.pl/biblia.php100_1074

0

roux

come nembo che fugge col vento

25 publikacje
43 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758