Bez kategorii
Like

Czy Naleziński jest Kawalcem?

07/08/2012
609 Wyświetlenia
0 Komentarze
6 minut czytania
no-cover

Kiedy komuś się coś wydaje, to potrafi pienić się latami po sądach. Podczas okupacji, to dawno postawiono by mnie pod murem po zwidach trójmiejskiej pisarki

0


Is Mr. Naleziński a Mr. Kawalec?

Kiedy komuś się coś wydaje, to potrafi pienić się latami po sądach. Podczas okupacji, to dawno postawiono by mnie pod murem po zwidach trójmiejskiej pisarki

When someone thinks something it can rage for years after the courts. During the occupation, I would have been put against a wall long ago after the delusion of a Tricity writer

 

Mirosław Naleziński Gdynia,                                                          27 lipca 2012 

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście

Regional Prosecutor’s Office in Gdańsk Śródmieście

w Gdańsku

  1. Piekarnicza 10/C

80-126 Gdańsk

srodmiescie@gdansk.po.gov.pl

 

dot. 3 / applies to  Ds 111/12

oraz procesu / and trial  IC692/09 – Sąd Okręgowy w Gdańsku / District Court in Gdańsk

i procesu / and trial  VIIIK155/10 – Sąd Rejonowy w Gdańsku / District Court in Gdańsk

Oświadczenie                Statement

 

Niniejszym oświadczam, że załączone i podpisane pisma:

I hereby certify that the attached and signed letters:

 

– Londyn walczy z internetowymi łobuzami, to może i Warszawa powalczy?

– London is fighting Internet bullies, maybe Warsaw will also fight?

– Piłkarscy i togowi sędziowie popełniają błędy i co?

– Football and juridic judge make mistakes and what?

– I jaki wydać wyrok?

– And what verdict to give?

– Polscy sędziowie mylą się na potęgę

– Polish judges are very wrong

– Czy fałszywy dowód pogrzebie ekspertkę?

– Will false evidence bury the expert?

oraz najnowsze pismo, wysłane także internetowo 26 lipca 2012:

and the latest letter, also sent online on July 26, 2012:

– Czy sędzia współodpowiada za przestępstwo?

– Does the judge share responsibility for the crime?

należy uznać jako zażalenie na postanowienie z 3 lipca 2012 o odmowie wszczęcia śledztwa wydane w sprawie 3 Ds 111/12.

should be considered as a complaint against the decision of 3 July 2012 on refusal to initiate an investigation issued in the case of 3 Ds 111/12.

 

Przy okazji załączam internetowo cały zbiór (119) moich artykułów, które oparte są na kuriozalnym osądzaniu mojej sprawy przez gdańskie sądy.

By the way, I am attaching the entire collection (119) of my articles to the internet, which are based on the bizarre judging of my case by the Gdańsk courts.

 

Jednocześnie składam

At the same time, I am submitting

Zawiadomienie    Notification

o popełnieniu przestępstwa przez p. MCh., polegające na sfałszowaniu podpisu na portalu NaszaKlasa oraz na wielokrotnym zniesławianiu, że na tymże portalu posiadam/posiadałem dwa dodatkowe nielegalne konta, przy czym owo pomówienie trwa do tej pory, bowiem pani ta podczas każdej rozprawy jest gotowa przedstawiać swój karkołomny i wyssany z palca dowód.

on committing a crime by Mrs. Magdalena Chomuszko, consisting in falsifying the signature on the NaszaKlasa portal and repeated defamation that I had/have two additional illegal accounts on this portal, and this slander continues until now, because this lady is ready to present her breakneck and finger-sucked evidence during each hearing.

Wobec powyższego składam

In view of the above, I submit

Wniosek         Application

o wykazanie, że nie pisałem na portalu NK jako p. Jacek Kawalec, poprzez wykonanie trzech analiz:

for proving that I did not write on the NK website as Mr. Jacek Kawalec, by perform of three analyzes:

– list logowań posiadanych przez portale NaszaKlasa i Salon24,

– login lists held by the NaszaKlasa and Salon24 portals,

– tekstów dwóch różnych autorów (wg mnie – Naleziński i Kawalec) oraz przez jednego (wg p. Chomuszko – Naleziński jest Kawalcem),

– texts of two different authors (according to me – Naleziński and Kawalec) and by one (according to Mrs. Chomuszko – Naleziński is Kawalec),

– wyników sporządzonych za pomocą wariografu zastosowanego wobec niżej podpisanego

– results drawn up by means of a polygraph applied to the undersigned

oraz o wykazanie, że kilka moich artykułów zamieszczonych w internecie na początku 2009 nie było zniesławieniem p. Magdaleny Chomuszko w rozumieniu Konstytucji 1997 i prawa prasowego i że mec. Karol Kolankiewicz, żądając (w kwietniu 2009) przeprosin, 20 tys. zł zadośćuczynienia oraz skasowania tych tekstów, wykazał się brakiem profesjonalizmu.

and for proving that several of my articles posted on the internet at the beginning of 2009 were not a defamation of Mrs. Magdalena Chomuszko within the meaning of the Constitution 1997 and the press law as well as the fact that attorney Karol Kolankiewicz, demanding (in April 2009) an apology, 20 thousand zlotys of compensation and deletion of these texts, testified to his lack of professionalism.

Z poważaniem     Yours faithfully

Mirosław Naleziński

PS  Powyższe pismo oraz 6 moich artykułów (forma papierowa) wysłano drogą pocztową 27 lipca 2012

PS  The above letter and 6 of my articles (paper form) were sent by post on July 27, 2012

 

0

Mirnal

143 publikacje
22 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758