NEWS
Like

Brak podpisu choćby jednego sędziego na oryginale orzeczenia powoduje, że należy je uznać za nieistniejące jako wyrok sądowy

05/04/2023
213 Wyświetlenia
0 Komentarze
16 minut czytania
Brak podpisu choćby jednego sędziego na oryginale orzeczenia powoduje, że należy je uznać za nieistniejące jako wyrok sądowy

W dniu 24 września 2020 r. wydano wyrok o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/20. w dniu 17 grudnia 2020 r. utrzymano w mocy nieistniejący wyrok o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19. W dniu 18 stycznia 2021 r. sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w wyroku II K 38/20 nie pouczając OSKARŻONEGO o prawie do zażalenia.

0


Trzeba go skazać – wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i bezprawne pozbawienie wolności

 

Pomiędzy datą 6 kwietnia 2007 r. (piątek) a datą 6 kwietnia 2023 r. (czwartek) jest 5844 dni co stanowi 16 lat.

Kto podlega odpowiedzialności karnej według Kodeksu karnego?

Art. 189. – [Bezprawne pozbawienie wolności] – Kodeks karny.

Pozbawienie wolności – przestępstwo polegające na bezprawnym zamachu na swobodę pokrzywdzonego w opuszczeniu miejsca, w którym się aktualnie znajduje. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1–2a, łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

Znaczna szkoda majątkowa to szkoda której wartość w chwili popełnienia przestępstwa przekracza 200 000 złotych. Popełnienie przestępstwa w tych warunkach zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 i stanowi typ podstawowy przestępstwa nadużycia zaufania. W przypadku szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, kara pozbawienia wolności wynosi od roku do 10 lat (art. 296 § 3 kk).

 

Dotyczy:

PR 3 Ds. 359/17II K 1423/18V KO 85/18II K 38/19(20)

PR 3 Ds. 183/18II K 1456/18V KO 86/18II K 851/18

PR 1 Ds. 535/19II K 900/19V KO 68/21

 

Zostałem nielegalnie, bezprawnie, po gangstersku, politycznie, z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary, z rażącą obrazą przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego skazany przez zbrodniarzy w togach:

 

za zbrodnie zbrodniarzy:

 

Oprawcy Grzegorza Niedźwieckiego:

 

 

 

 

Sprawę uznano za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony (milcząca zgoda):

 

 

Nie doszłoby do stalinowskich procesów karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 prowadzonych z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary, z rażącą obrazą przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego przeciwko ofierze prowadzenia przez 4444 dni egzekucji czynności zastępowalnej w sposób upokarzający, sprzecznie z prawem (vide uchwała SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973), gdyby organ egzekucyjny, czyli sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze uszanowali ducha i literę prawa i oddalili wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.

 

Zbrodniarze w togach pokroju NKWD ukradli mi 16 tal życia i zdrowia bez przyczyny, upokarzając niewinnego człowieka za własne zbrodnie. Übermenschen, reketierzy, śmią jeszcze pisać, że słuszna krytyka zawiera treści znieważające.

 

– – –

Analiza sfingowanej sprawy II K 38/19 prowadzonej z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary

 

SSR w Legnicy Kazimierz Chłopecki wydał w dniu 12 marca 2019 r. wyrok nakazowy w sprawie II K 38/19 o przestępstwo z art. 226 § 1 k.k. mimo, że nie doszło do znieważenia funkcjonariusza publicznego na służbie.

SSR w Legnicy Aneta Andel wydała w dniu 24 września 2020 r. kapturowy wyrok w sprawie… II K 38/20 o przestępstwo z art. 216 § 1 k.k., mimo braku skargi uprawnionego oskarżyciela o przestępstwo znieważenia osoby (patrz apelacja) i stawiennictwa oskarżyciela prywatnego na jakiejkolwiek rozprawie głównej.

PPR w Jeleniej Górze Anna Surowiak złożyła w dniu 3 listopada 2020 r. apelację PR 3 Ds. 359.2017 od zmiany kwalifikacji prawnej aktu oskarżenia przez SSR Anetę Andel, która nie ma uprawnień oskarżyciela publicznego jako sędzia w sprawie… II K 38/19.

SSO w Legnicy Paweł Pratkowiecki wydał w dniu 17 grudnia 2020 r. wyrok IV Ka 436/20 utrzymujący w mocy wyrok… II K 38/19, który nie zapadł (w dniu 24 września 2020 r. wydano wyrok o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/20).

SSR w Legnicy Mariola Majer-Świrska wydała w dniu 18 stycznia 2021 r. postanowienie II K 38/19 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w sygnaturze akt sprawy podanej na wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24.09.2020 r., nie będąc sędzią obsadzonym w sprawie II K 38/19 i to już po abstrakcyjnym uprawomocnieniu przez sąd apelacyjny nieistniejącego wyroku II K 38/19.

SSR w Legnicy Marian Woźny wydał w dniu 15 lutego 2022 r. postanowienie II.1 Ko 16/22 zarządzające wykonanie zastępczej kary 50 dni bezprawnego pozbawienia wolności za urojoną grzywnę w łącznej wysokości 2000 zł, pomijając etap przejściowy prac społecznie użytecznych i myląc za jaki czyn skazano Grzegorza Niedźwieckiego.

SSO w Legnicy Marek Poddębniak wydał w dniu 20 kwietnia 2022 r. postanowienie IV Kzw 103/22 zmienił zaskarżone postanowienie II.1 Ko 16/22 w ten sposób, że zamienił rzekomą grzywnę w wymiarze 100 stawek dziennych grzywny na 10 miesięcy pracy społecznie użytecznej w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

SSR w Legnicy Monika Gliniecka-Kaczmarek wydała w dniu 5 grudnia 2022 r. postanowienie II 1.Ko 3557/22 zarządzające uchylić postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy zamiany wykonanie zastępczej kary 50 dni bezprawnego pozbawienia wolności na prace społecznie użyteczne i zarządzić ponownie wykonanie zastępczej kary 50 dni bezprawnego pozbawienia wolności za urojoną grzywnę w łącznej wysokości 2000 zł, nie legitymując się odpisem lub wyciągiem orzeczenia do wykonania, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się, otrzymanego od wydziału karnego w trybie art. 11 § 1 k.k.w.

SSO w Legnicy Aleksander Żurakowski wydał w dniu 8 lutego 2023 r. postanowienie IV Kzw 470/22 utrzymując w mocy zaskarżone postanowienie SSR w Legnicy Moniki Glinieckiej-Kaczmarek, ignorując fakt zobowiązania Grzegorza Niedźwieckiego do zapłaty grzywny po uzupełnieniu braków formalnych przez sąd odwoławczy i pomijając bezwzględne przyczyny odwoławcze określone w art. 439 § 1 pkt 6, 7, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 1, 9-11 k.p.k.

 

Takimi metodami skazano Generała Augusta Fieldorfa „Nila” i Rotmistrza Witolda Pileckiego na karę śmieci.

„Trzeba ich Skazać” – producenci przestępców

 

5390 dzień terroru – co zrobiły wam moje dzieci

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/11-lat-zniewolenia.pdf

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/

https://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

https://www.trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

– – –

 

Jeżeli współczesne NKWD bezprawnie pozbawi wolności ofiarę własnych zbrodni, to na niżej wymienionych, biernych politykach ciążył będzie zarzut

Art. 240. KK – Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym

 

19 kwietnia 2022 r. – Wnoszę o niezwłoczne przekazanie niniejszej Petycji o ochronę państwa prawa wraz z aktywnymi załącznikami do rąk własnych następującym funkcjonariuszom publicznym, politykom i przedstawicielom władzy:

 • Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
 • Jarosław Kaczyński – Wicepremier Rady Ministrów (Prezes Prawa i Sprawiedliwość)
 • Michał Wójcik – Minister – członek Rady Ministrów
 • Zbigniew Ziobro – Prokurator Generalny
 • Bogdan Święczkowski – Prokurator Krajowy, Zastępca Prokuratora Generalnego
 • Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości
 • Michał Woś – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Marcin Warchoł – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu praw człowieka
 • Sebastian Kaleta – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Marcin Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Katarzyna Frydrych – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Radosław Płucisz – Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Łukasz Piebiak – były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Patryk Jaki – Poseł do Parlamentu Europejskiego (były sekretarz stanu w Ministerstwie)
 • Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich

 

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Petycja-do-wladz-najwyzszych-o-ochrone-panstwa-prawa.pdf

 

Oryginalny wyrok z dnia 24 września 2020 r. Sądu Rejonowego w Legnicy o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/20, wydano z naruszeniem w art. 439 § 1 pkt 6, 7, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 1, 9-11 k.p.k.

Wyrok, którego sentencja nie została podpisana przez skład sądu, nie istnieje w znaczeniu prawnoprocesowym, jest to wada tak istotna, że pozbawia wyrok bytu prawnego.

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wyroku karnym czy umieszczenie wzmianki o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej na oryginale wyroku 3 miesiące i 24 dni po ogłoszeniu wyroku jest niedopuszczalne, jest obejściem prawa, ponieważ określony wyrok dla swej ważności w znaczeniu prawnoprocesowym musi być podpisany przed ogłoszeniem wyroku. Po formalnoprawnej korekcie wyroku, właściwym oznaczeniu wyroku, trzeba by było ponownie wyrok ogłosić. Takie są etapy stosowania prawa.

 

Istnieją bezwzględne przyczyny odwoławcze i należy obligatoryjnie wznowić postępowanie II K 38/19 z urzędu na podstawie:

 • 439 § 1 pkt 6 k.p.k. – orzeczenie II K 38/19 nie zostało podpisane przez osobę biorącą udział w jego ogłoszeniu,
 • 439 § 1 pkt 7 k.p.k. – zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie,
 • 439 § 1 pkt 9 k.p.k. – zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 negatywne przesłanki procesowe § 1 pkt 5, 6 i 8-11,
 • 439 § 1 pkt 11 k.p.k.sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego (stawiennictwo było obowiązkowe),
 • 17 § 1 pkt 9 k.p.k.brak skargi uprawnionego oskarżyciela (patrz apelacja),
 • 17 § 1 pkt 10 k.p.k. – brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej (sędzia weszła w buty oskarżyciela publicznego i oskarżyciela prywatnego),
 • 17 § 1 pkt 11 k.p.k. – zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie (brak znamion przestępstwa publiczno-skargowego i braku interesu społecznego w obejmowaniu ściganiem z urzędu występku prywatnoskargowego).

 

i umorzyć postępowanie na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. (nastąpiło przedawnienie karalności).

To jest mój ukłon w Waszą stronę.

Na tożsamych negatywnych przesłankach procesowych należy również wznowić z urzędu postępowanie prywatnoskargowe II K 900/19.

 

Ten kto niemerytorycznie twierdzi, że nie ma bezwzględnych przyczyn odwoławczych do wznowienia postępowania II K 38/19 z urzędu kłamie. Dopuszcza się poplecznictwa. Nie podważa przesłanek określonych w art. 439 § 1 pkt 6, 9 i 11 k.p.k. i negatywnych przesłanek procesowych określonych w art. 17 § 1 pkt 1, 9-11 k.p.k. Nie odpowiada merytorycznie na wskazane przesłanki. Nie udowadnia, że istnieje podpisany wyrok o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19, który jest wiążący. Nie udowadnia, że istnieje skarga uprawnionego oskarżyciela. Nie uzasadnia swojego stanowiska, ponieważ nie ma obiektywnych argumentów i woli uszanowania zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa. Nie wypełnia roli i zadań sędziego, tylko broni koteryjnie politycznej, skorumpowanej sitwy sędziowsko prokuratorskiej pani Agato Regulska. Zobowiązałem się do zapłaty grzywny w łącznej wysokości 2000 zł, jak wydacie mi tytuł wykonawczy, tj. legalny wyrok z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19 (art. 113 k.p.k.). Kłania się art. 157 § 1 k.p.k. i art. 11 § 1 k.k.w. oraz art. 19a ust. 1 Ustawa o podatku od towarów i usług.

Póki co orzekliście metodami Jana Hryckowiana i Romana Kryże. Jestem gotów narazić was na odpowiedzialność z art. 189 § 3 k.k. i art. 160 k.k.

 

Jelenia Góra, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”5844 dni co stanowi 16 lat politycznie represjonowany

0

Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

160 publikacje
9 komentarze
 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758