HYDE PARK
Like

Zawiadomienie o przestępstwach funkcjonariusza służbowego

27/01/2023
320 Wyświetlenia
0 Komentarze
11 minut czytania
Zawiadomienie o przestępstwach funkcjonariusza służbowego

Zaniechano:
Art. 157. Wydawanie odpisów orzeczeń, sporządzanie odpisów protokołów
§ 1. Stronom oraz osobom, których orzeczenie bezpośrednio dotyczy, należy na ich żądanie nieodpłatnie wydać jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. Odpis wydaje się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono.
Art. 11. Przesyłanie orzeczeń do wykonania
§ 1. Sąd, kierując orzeczenie do wykonania, przesyła jego odpis lub wyciąg, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się, odpowiedniemu organowi powołanemu do wykonywania orzeczenia.

0


Jelenia Góra, dnia 26 stycznia 2023 r.

Grzegorz Niedźwiecki

58-506 Jelenia Góra

 1. Działkowicza 19

Prokuratura Krajowa

Departament Postępowania Sądowego

 

Zawiadomienie o przestępstwie

poświadczenia nieprawdy, niedopełnienia obowiązków i oszustw sądowych przez Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Legnicy Marka Poddębniaka w sprawie VII W – 050 – 9/21 w zw. z IV Ka 436 20 i II K 38/19(20), w piśmie z dnia 19 stycznia 2023 r. (doręczono w dniu 26 stycznia 2023 r.).

 

Pracownik firmy Sąd Okręgowy w Legnicy Marek Poddębniak skłamał, że nie dostrzegł uchybień w postępowaniu wykonawczym i że istnieje legalne i prawomocne orzeczenie II K 38/19 do wykonania.

Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19 nie istnieje fizycznie i formalnie (art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k.) i nie może być w obrocie prawnym.

Sąd Rejonowy w Legnicy, sekcja wykonywania orzeczeń oraz Sąd Okręgowy w Legnicy zaniechali czynności wydania nieodpłatnie na podstawie  art. 157 § 1 k.p.k. uwierzytelnionego odpis wyroku z dnia 24 września 2020 r. o sygn. II K 38/19 wraz z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono oraz zawartym podpisem członka składu orzekającego SSR Anety Andel w myśl art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 113 k.p.k.

Sąd Rejonowy w Legnicy, sekcja wykonywania orzeczeń oraz Sąd Okręgowy w Legnicy zaniechali obowiązku udowodnienia oskarżonemu i opinii publicznej, że doręczono w myśl art. 11 § 1 k.k.w. sekcji wykonywania orzeczeń z Sądu Rejonowego w Legnicy II Wydział Karny odpis lub wyciąg wyroku o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19 do wykonania, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się.

 

Zważyć należy, co następuje.

W dniu 24 września 2020 r. dyspozycyjna sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy wydała mimo braku skargi uprawnionego oskarżyciela i bez udziału stron wyrok II K 38/20 w sprawie II K 38/19 sprzecznie z aktem oskarżenia w trybie art. 216 § 1 k.k. Wyrok o sygnaturze II K 38/19 nie został podpisany. Wyrok przed ogłoszeniem musi zostać podpisany.

Wyrok w sprawie II K 38 20 bez udziału stron

Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu 17 grudnia 2020 r. utrzymał w mocy nieistniejący wyrok II K 38/19, naruszając art. 105 § 2 k.p.k. tj. nie prostując jako instancja odwoławcza politycznego i źle oznaczonego wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. II K 38/20.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy IV Ka 436 20

Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu 17 grudnia 2020 r. utrzymał w mocy zaskarżone zarządzenie o odrzuceniu apelacji w związku naruszeniem przez oskarżonego prawa procesowego, tj. przekroczeniem terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie i wniesienia apelacji od prawomocnego wyroku. Postanowienie wydano przed wyrokiem IV Ka 436 20, który utrzymał w mocy nieistniejący wyrok II K 38/19. Wyrok o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19 nie był prawomocny, ponieważ w postanowieniu nieuprawnionego sędziego z dnia 18 stycznia 2021 r. oznaczono Grzegorza Niedźwieckiego jako OSKARŻONEGO.

Postanowienie IV Kz 442 20 o utrzymaniu w mocy zaskarżonego zarządzenia

Sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy nie będąca wyznaczona do sprawy II K 38/19, po „uprawomocnieniu” nieistniejącego wyroku II K 38/19 przez instancję odwoławczą w dniu 18 stycznia 2021 r. „sprostowała oczywistą omyłkę pisarską” w wyroku II K 38/20. Sąd był źle obsadzony (art. 115 § 1 k.p.k.), nie naniesiono wzmianki o sprostowaniu omyłki pisarskiej na oryginale wyroku II K 38/20, oznaczono Grzegorza Niedźwieckiego jako OSKARŻONEGO i naruszono art. 105 § 4 k.p.k. (Na postanowienie lub zarządzenie co do sprostowania wydane w pierwszej instancji służy zażalenie).

Postanowienie II K 38 19 podważające wyrok IV Ka 436 20 w sprawie II K 38 20

 

Żądam udzielenia odpowiedzi w myśl art. 11 § 1 k.k.w.

 1. kiedy uprawomocnił się nieistniejący wyrok II K 38/19:
 2. w dniu 24 września 2020 r. tj. w dniu ogłoszenia niepodpisanego wyroku o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19,
 3. w dniu 17 grudnia 2020 r. tj. w dniu utrzymania w mocy wyrokiem IV Ka 436 20, nieistniejącego i niesprostowanego wyroku II K 38/19,
 4. w dniu 18 stycznia 2021 r. tj. w dniu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wyroku II K 38/20 po uprawomocnieniu nieistniejącego wyroku II K 38/19 przez instancję odwoławczą i przez nieuprawnionego sędziego (w przypadku zmiany sędziego sprawę prowadzi się od nowa) postanowieniem II K 38/19, w którym oznaczono Grzegorza Niedźwieckiego jako OSKARŻONEGO i nie pouczono o zażaleniu.
 5. kiedy pouczy się OSKARŻONEGO o prawie do zażalenia od postanowienia II K 38/19 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej,
 6. dlaczego nie naniesiono wzmianki na wyroku II K 38/20 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej,
 7. czy Sąd, kierując orzeczenie do wykonania, przesłał jego odpis lub wyciąg, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się, odpowiedniemu organowi powołanemu do wykonywania orzeczenia?
 8. kiedy wydania mi się nieodpłatnie na podstawie 157 § 1 k.p.k. uwierzytelniony odpis wyroku z dnia 24 września 2020 r., o sygn. akt II K 38/19, wraz z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono oraz zawartym podpisem przewodniczącej SSR Anety Andel w myśl art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.?
 9. kiedy wznowi się przez właściwy sąd postępowanie II K 38/19 z urzędu w myśl 542 § 3 k.p.k. w zw. z art. 9 § 2 k.p.k. na podstawie art. 439 § 1 pkt 6, 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k.?

 

Pracownik firmy Sąd Okręgowy w Legnicy Marek Poddębniak obszedł prawo, przemilczał fakty i dopuścił się niewłaściwego oznaczenia czynności procesowej. Znaczenie czynności procesowej ocenia się według treści złożonego oświadczenia (art. 118 § 1 k.p.k.). Skłamał, że zarzuty rażącej obrazy przepisów prawa procesowego i materialnego nie podlegają rozpoznaniu przez Wiceprezesa Sądu Okręgowego. Podnoszone zarzuty dotyczą każdego człowieka i każdego funkcjonariusza. Wiceprezes Sądu Okręgowego w myśl art. 22 § 1 pkt 1b) Prawo o ustroju sadów powszechnych jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów danego sądu oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. Obowiązuje go art. 304 k.p.k., Prawo do godności, szacunku i współczucia Polskiej Karty Praw Ofiary w tym ust 5, § 5 ust. 4 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów. Obowiązują go zasady działania organów państwa i obowiązek przestrzegania prawa.

Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w stosowaniu wykładni prawa, pozostawałoby to bowiem w sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności. Sędzia powinien znać i uwzględniać w wykonywaniu swej funkcji jurysdykcyjnej aktualną problematykę społeczną, gospodarczą i polityczną państwa, powinien kierować się ogólnymi, ustalonymi przez judykaturę i naukę zasadami wykładni prawa oraz regułami logicznego myślenia, przy czym związany jest wykładnią autentyczną, zawartą w samej ustawie.

Pracownik firmy Sąd Okręgowy w Legnicy Marek Poddębniak nie jest bezstronny i obiektywny, nie ma legitymacji procesowej do wydawania koteryjnych opinii, ponieważ ma współudział w oszustwach sądowych pokroju Jana Hryckowiana i szesnastoletnich represjach (vide IV Kzw 103/22).

 

Zaniechano:

Art. 157. Wydawanie odpisów orzeczeń, sporządzanie odpisów protokołów

 • 1. Stronom oraz osobom, których orzeczenie bezpośrednio dotyczy, należy na ich żądanie nieodpłatnie wydać jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. Odpis wydaje się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono.

Art. 11. Przesyłanie orzeczeń do wykonania

 • 1. Sąd, kierując orzeczenie do wykonania, przesyła jego odpis lub wyciąg, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się, odpowiedniemu organowi powołanemu do wykonywania orzeczenia.

 

Mając na uwadze powyższe, że czyny zarzucane nie budzą wątpliwości, noszą o wszczęcie postępowania karnego.

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”5774 dni co stanowi 15 lat, 9 miesięcy i 20 dni politycznie represjonowany

0

Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

160 publikacje
9 komentarze
 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758