NEWS
Like

Zawiadomienie o umyślnych przestępstwach sędziów

03/06/2023
73 Wyświetlenia
0 Komentarze
13 minut czytania
Zawiadomienie o umyślnych przestępstwach sędziów

Skutkiem tego oszustwa było bezprawne pozbawienie Grzegorza Niedźwieckiego wolności w dniach 21.04.2023 r. – 04.05.2023 r.
Prokurator, który odmówi wszczęcia śledztwa bądź umorzy dochodzenie będzie miał zarzut poplecznictwa i naruszenia art. 2 ustawy o prokuraturze

0


Jelenia Góra, dnia 1 czerwca 2023 r.

Grzegorz Niedźwiecki

  1. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

 

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

 

Zawiadomienie o umyślnych przestępstwach

SSO w Legnicy Paweł Pratkowiecki wyrokiem z dnia 17 grudnia 2020 r. o sygnaturze IV Ka 436/20 utrzymał nielegalnie w mocy, z naruszeniem art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k. w zw. z art. 105 § 2 k.p.k., zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/20 w sprawie o sygn. akt II K 38/19. Dopuścił się oszustwa sądowego, bowiem zachodziła sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie.

Skutkiem tego oszustwa było bezprawne pozbawienie Grzegorza Niedźwieckiego wolności w dniach 21.04.2023 r. – 04.05.2023 r.

Wyrok w sprawie II K 38/20 dotyczył skazania w dniu 5 marca 2020 r. R (…) S (…) i wymierzenia mu m.in.:

  • kary grzywny w wysokości 350 (trzysta pięćdziesiąt) stawek dziennych, licząc jedną stawkę dzienną po 10 (dziesięć) złotych, za to, że dniu (… ) na autostradzie (… ) km., rejonu legnickiego kierował samochodem osobowym marki A (… ), o nr rej. (… ) będąc w stanie nietrzeźwości /…/, o czyn z art. 148a § 1 i 4 k.k.
  • kary grzywny w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych, licząc jedną stawkę dzienną po 10 (dziesięć) złotych, za to, że w dniu (… ) na autostradzie (… ) km., rejonu I (… ) w podręcznym bagażu posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste o wadze 4,52 grama, o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

SSR w Legnicy Mariola Majer-Świrska postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 r. sygn. akt II K 38/19 postanowiła po rozpoznaniu w sprawie OSKARŻONEGO Grzegorza Niedźwieckiego z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sygnaturze akt podanej na wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24.09.2020 r. w ten sposób, że w miejsce błędnie wpisanej sygnatury jako „II K 38/20” wpisać prawidłowo „II K 38/19”. Dopuściła się oszustwa sądowego, bowiem nie była nienależnie obsadzona i naruszyła art. 16 k.p.k. w zw. z art. 105 § 4 k.p.k.

Skutkiem tego oszustwa było bezprawne pozbawienie Grzegorza Niedźwieckiego wolności w dniach 21.04.2023 r. – 04.05.2023 r.

 

SSR w Legnicy Woźny Marian  postanowieniem z dnia 15 lutego 2022 r. znak II.1 Ko 16/22 w sprawie II K 38/19 postanowił z naruszeniem kwalifikacji prawnej czynu (art. 226 § 1 k.k.), zarządzić wobec nielegalnie skazanego Grzegorza Niedźwieckiego wykonanie zastępczej kary 50 dni pozbawienia wolności za grzywnę w łącznej kwocie 2000,00 zł. Dopuścił się oszustwa sądowego, bowiem nie dysponował w myśl art. 11 § 1 k.k.w. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19, spełniającym elementy formalne wyroku określone w art. 413 k.p.k. i art. 439 § 1 pkt 6, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 113 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k.

Skutkiem tego oszustwa było bezprawne pozbawienie Grzegorza Niedźwieckiego wolności w dniach 21.04.2023 r. – 04.05.2023 r.

SSO w Legnicy Marek Poddębniak postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2022 r. sygn. akt IV Kzw 103/22 postanowił z naruszeniem kwalifikacji prawnej czynu (art. 226 § 1 k.k.), zmienić zaskarżone postanowienie z dnia 15 lutego 2022 r. znak II.1 Ko 16/22 w sprawie II K 38/19 w ten sposób, że grzywnę orzeczoną wyrokiem z dnia 24.09.2020 r. w sprawie II K 38/19 w wymiarze 100 stawek dziennych grzywny zamienić na 10 miesięcy pracy społecznie użytecznej w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Dopuścił się oszustwa sądowego, bowiem nie dysponował w myśl art. 11 § 1 k.k.w. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19, spełniającym elementy formalne wyroku określone w art. 413 k.p.k. i art. 439 § 1 pkt 6, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 113 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k.

Skutkiem tego oszustwa było bezprawne pozbawienie Grzegorza Niedźwieckiego wolności w dniach 21.04.2023 r. – 04.05.2023 r.

 

SSR w Legnicy Monika Gliniecka-Kaczmarek postanowieniem z dnia 5 grudnia 2022 r. znak II.1 Ko 3557/22 w sprawie II K 38/19 postanowiła zarządzić wobec nielegalnie skazanego Grzegorza Niedźwieckiego wykonanie zastępczej kary 50 dni pozbawienia wolności za grzywnę w łącznej wysokości 2000,00 zł. Dopuściła się oszustwa sądowego, bowiem nie dysponowała w myśl art. 11 § 1 k.k.w. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19, spełniającym elementy formalne wyroku określone w art. 413 k.p.k. i art. 439 § 1 pkt 6, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 113 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k.

Skutkiem tego oszustwa było bezprawne pozbawienie Grzegorza Niedźwieckiego wolności w dniach 21.04.2023 r. – 04.05.2023 r.

 

SSO w Legnicy Aleksander Żurakowski postanowieniem z dnia 8 lutego 2023 r. sygn. akt IV Kzw 470/22 postanowił z naruszeniem kwalifikacji prawnej czynu (art. 226 § 1 k.k.), utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie z dnia 5 grudnia 2022 r. znak II.1 Ko 3557/22 w sprawie II K 38/19. Dopuścił się oszustwa sądowego, bowiem nie dysponował w myśl art. 11 § 1 k.k.w. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19, spełniającym elementy formalne wyroku określone w art. 413 k.p.k. i art. 439 § 1 pkt 6, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 113 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k.

Skutkiem tego oszustwa było bezprawne pozbawienie Grzegorza Niedźwieckiego wolności w dniach 21.04.2023 r. – 04.05.2023 r.

 

Starszy Sekretarz Sądowy Sądu Rejonowego w Legnicy Barbara Pawlikowska fałszerstwem materialnym z dnia 7 kwietnia 2023 r. sygn. akt II K 38/19 poświadczyła nieprawdę doręczając w myśl art. 11 § 1 k.k.w. Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze i Aresztowi Śledczemu w Jeleniej Górze przerobiony wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o identyfikatorze II K 38/19, podpisując za zgodność z oryginałem, że orzeczenie jest prawomocne i wykonalne z dniem 17.12.20 r. Dopuściła się przestępstwa z art. 270 § 1 k.k. i oszustwa sądowego, bowiem nie dysponowała w myśl art. 11 § 1 k.k.w. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19, spełniającym elementy formalne wyroku określone w art. 413 k.p.k. i art. 439 § 1 pkt 6, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 113 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k.

Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r. o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19 materialnie oraz w znaczeniu prawnoprocesowym w myśl art. 439 § 1 pkt 6, 7, 9 i 11 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 9-11 k.p.k. nie istnieje (sententia non existens). Skoro podpisy sędziów są wyrazem potwierdzenia zgodności zamieszczonego w sentencji rozstrzygnięcia z ich wolą oraz wynikami narady, to brak podpisów, nieusuwalny w jakiejkolwiek przewidzianej przez prawo procesowe drodze, stanowi wadę tak istotną, że pozbawia wyrok bytu prawnego.

Skutkiem tego oszustwa było bezprawne pozbawienie Grzegorza Niedźwieckiego wolności w dniach 21.04.2023 r. – 04.05.2023 r.

 

SSR w Legnicy Aneta Andel w dniu 24 września 2020 r. podpisała WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ o alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/20.

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z 31 sierpnia 2018 r. (I CSK 300/18)
Wyrok, którego sentencja nie została podpisana przez skład sądu, nie istnieje w znaczeniu prawnoprocesowym (sententia non existens). Skoro podpisy sędziów są wyrazem potwierdzenia zgodności zamieszczonego w sentencji rozstrzygnięcia z ich wolą oraz wynikami narady, to brak podpisów, nieusuwalny w jakiejkolwiek przewidzianej przez prawo procesowe drodze, stanowi wadę tak istotną, że pozbawia wyrok bytu prawnego.

 

Zważyć należy, co następuje.

Grzegorz Niedźwiecki w dniu 12 września 2018 r. występował w sprawie w charakterze pokrzywdzonego więc nie mógł być jednocześnie oskarżonym (vide PR IV Ko 694.2018).

Nie dość, że postępowanie II K 38/19 prowadzone było z naruszeniem zasady nemo iudex in causa sua, Polskiej Karty Praw Ofiary (przyczyną sprokurowanego procesu na rzecz kolegów było prowadzenie przez sędziów jeleniogórskich przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu egzekucji czynności zastępowalnej w sposób upokarzający, sprzeczny z prawem, w trybie art. 1050 k.p.c.), to nie było interesu społecznego do zmiany kwalifikacji prawnej aktu oskarżenia na prywatnoskargowy (vide apelacja).

Mając na uwadze powyższe, nie budzi wątpliwości, że neostalinowscy, polityczni sędziowie nie uszanowali zasady działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa, dopuścili się bezprawnego pozbawienia wolności Grzegorza Niedźwieckiego, tj. czynu z art. 189 § 3 k.k.

 

Zarzut karalnego niezawiadomienia o czynie zabronionym, tj. przestępstwa z art. 240 § 1 k.k. w zw. z art. art. 189 § 3 k.k., w stosunku m.in. do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, biorąc pod uwagę petycję z dnia 19 kwietnia 2022 r., jest w pełni zasadny. Należy wszcząć postępowania karne bądź naprawić szkodę, tj. przywrócić sprawę do stanu poprzedniego i wznowić wadliwe postępowanie II K 38/19 z urzędu na podstawie wskazanych bezwzględnych przyczyn odwoławczych i negatywnych przesłanek procesowych.

Prokurator, który odmówi wszczęcia śledztwa bądź umorzy dochodzenie będzie miał zarzut poplecznictwa i naruszenia art. 2 ustawy o prokuraturze.

 

1.     Wyrok o sygnaturze II K 38 20 bez udziału stron (zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie);

2.    Wyrok nieistniejący sfałszowany o sygnaturze II K 38 19 (nie został podpisany przez osobę biorącą udział w jego wydaniu).

 

Zał. 14

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”5900 dni co stanowi 16 lat, 1 miesiąc i 25 dni politycznie represjonowany

0

Socjolog61

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/

160 publikacje
9 komentarze
 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758