NEWS
Like

Wykluczeni Opiekunowie ON mówią “NIE” dla projektu MPiPS ustawy o świadczeniach rodzinnych

03/12/2013
318 Wyświetlenia
2 Komentarze
7 minute czytania
Wykluczeni Opiekunowie ON mówią “NIE” dla projektu MPiPS ustawy o świadczeniach rodzinnych

Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ;STOP WYKLUCZENIOM; w którym zrzeszeni są m. in. Wykluczeni Opiekunowie ON (skupieni na nowym blogu http://wykluczeniopiekunowieon.blog.pl), brało czynny udział w dyskusji na temat nowych rozwiązań w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, stąd też zostało zaproszone przez MPiPS do zgłoszenia uwag do projektu (z 30 października 2013 r.) ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.Wykluczeni Opiekunowie ON

Wykluczeni Opiekunowie ON

 

Zgodnie z zakreślonym przez ministerstwo terminem Stowarzyszenie w dniu 27.11.2013 r. przesłało do MPiPS dokument 26 stronicowy, w którym zawarło swoje UWAGI na temat przedstawionych propozycji nowych regulacji. Ciężko odnaleźć w przesłanym stanowisku Stowarzyszenia pozytywy projektu ustawy, dodać należy – niestety. Skala zagrożeń kolejnymi wykluczeniami z systemu zapewnienia dla ON warunków egzystencji (wywodzącego się z art. 69 Konstytucji RP) jest porażająca.

 

Na wstępie trzeba wskazać wprost, iż treść projektu ustawy w stosunku do uzasadnienia projektu ustawy wraz z załącznikiem nr 1 to dwa żywioły, które tylko miejscami są ze sobą spójne i ze sobą przeplatają się. W uzasadnieniu projektu ustawy znajdują się informacje bez pokrycia w projekcie (!). Uzasadnienie fragmentami to czysta demagogia i hipokryzja, w których wbrew użytym sformułowaniom treść projektu nie zawiera w takim ujęciu, jak to przedstawia uzasadnienie. I odwrotnie. W uzasadnieniu pominięte są wrażliwe społecznie regulacje, co czyni z czytelnika samego uzasadnienia (bez zapoznania się z treścią projektu) delikatnie mówiąc, wprowadzonym w błąd, jeśli nie zmanipulowanym.

 


Projekt ma pozbawić w Polsce
ok. 146 tys. ON pomocy i to ON, które legitymują się “orzeczeniami o ZNACZNYM stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniami o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: KONIECZNOŚCI STAŁEJ LUB DŁUGOTRWAŁEJ opieki lub pomocy innej osoby w związku ze ZNACZNIE ograniczoną możliwością SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI oraz KONIECZNOŚCI STAŁEGO współudziału NA CO DZIEŃ opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji”.

 

Projekt nie przewiduje przywrócenia praw słusznie nabytych opiekunom ON, jakie zostały im bezprawnie, bo przy niezgodności z art. 2 Konstytucji RP (wg RPO, PG, Sejmu RP) wygaszone po 30.06.2013 r.

 

Projekt utrwala wykluczenie ON i ich opiekunów, dąży przez wprowadzenie nowej regulacji, określanej mianem “bezpośredniej opieki”, furtkę nie tylko do odmawiania prawa pomocy ON (przez ich eliminację), ale również uchylania bądź zmieniania na podstawie NOWYCH przepisów treści orzeczeń wydanych przez powiatowe czy wojewódzkie zespoły ds orzekania o niepełnosprawności, orzeczeń dawno prawomocnych, dawno podjętych w zgodzie z przepisami obowiązującymi w chwili ich wydania.

 

Meritum projektu ustawy, swoisty klucz selekcji ON z systemu pomocy nie został zapisany w projekcie ustawy. MPiPS próbuje tym projektem oddelegować klucz selekcyjny do rozporządzenia, którego będzie każdorazowo autorem w ten sposób, że NIKT z zainteresowanych, czytając projekt, nie może posiąść wiedzę, czy ustawa będzie przyznawać mu wsparcie czy odmawiać, w jakim zakresie.

 

W projekcie pozornie wprowadza się możliwość przyznawania świadczeń małżonkom, z których jedno jest ON a drugie chce poświęcić się i zająć się wymaganą opieką. Wspomniana pozorność podyktowana jest faktem, iż taki małżonek nie będzie w stanie stać się opiekunem (wg projektu) m. in. jeżeli rodzice małżonka będącego ON żyją, nie będzie w stanie stać się opiekunem, jeżeli niepełnosprawny małżonek posiada własne dzieci, gdyż to oni będą mieli zajmować się opieką, odpowiednio swoim dorosłym dzieckiem, bądź swoim dorosłym rodzicem, a dopiero w sytuacji kiedy nie żyją bądź posiadają sami orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, małżonek będzie wówczas “dopuszczony” przez ministerstwo do sprawowania opieki nad własnym współmałżonkiem, innymi słowy, ministerstwo chce decydować w jakich okolicznościach rodzinnych małżonkowie mogą wypełniać swoje przysięgi małżeńskie.

 

W zamierzeniach projektu jest również przyznawanie praw do świadczenia pielęgnacyjnego praktycznie zawsze na czas określony i to pomimo, iż ON będą posiadać orzeczenia, wg których potrzebują oni opieki stale bądź długotrwale itd.

 

Takich i całą gamę jeszcze innych “rozwiązań” ministerstwo zaproponowało bez liku, w tym również wykazujących cechy niekonstytucyjnych i to już w fazie projektu.

 

To jest rewolucja w systemie wsparcia ON, rewolucja w świadczeniach pielęgnacyjnych.

 

Do tej pory wg MPiPS “oszustem” był medialnie kreowany słynny “wnuczek”, który miał rzekomo pobierać świadczenie pielęgnacyjne bez sprawowania faktycznej opieki nad ON, a którego danych personalnych MPiPS nigdy nie wskazało i na tak fikcyjnej postaci środowisko opiekunów ON w Polsce zostało pomówione o “nadużycia – w projekcie następuje zmiana kierunku ataku: już nie “wnuczek” ma być “oszustem”, w tej chwili wg projektu to ON mają być “oszustami”, skoro ministerstwo chce pozbawić ok. 146 tys. ON z właściwymi już wskazaniami zespołów ds orzekania o niepełnosprawności wsparcia do posiadania opiekuna, a nadto tworzy przepisy pozbawiające ON orzeczeń, niewygodnych co do liczebności ich wydania dla MPiPS.

 

Uwagi Stowarzyszenia odnoszą się do każdego artykułu, ustępu, litery… przedstawionego do zaopiniowania projektu ustawy.

 

Miłej lektury, a jest co czytać.
Prawda o konsekwencjach proponowanych zmian ujrzała tym samym światło dzienne i nie podlega cenzurze oponentów.

 

Wnioski każdy sam wyciągnie.

opiekun matki

q5q5q5@wp.pl

http://wykluczeniopiekunowieon.blog.pl

źródło: http://www.mpips.gov.pl, http://wykluczeniopiekunowieon.blog.pl

Inne zapisy autora:

 

2 komentarz

 1. tomasz

  Do powielenia i natychmiastowej wysyłki – adres premiera to kontakt@kprm.gov.pl

  Jego Ekscelencja
  Prezes Rady Ministrów
  Donald Franciszek Tusk

  Wielce Czcigodny Panie Premierze!

  Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów ślubował Pan, że dochowa “wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Dzisiaj, my obywatele Rzeczpospolitej wzywamy Pan Premiera do wypełnienia słów tej przysięgi.
  Trybunał Konstytucyjny w dniu 5 grudnia 2013 roku orzekł,że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o oświadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548.) są niezgodne z art. 2 Konstytucji RP, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
  Panie Premierze! Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, że w okolicznościach tej sprawy doszło do naruszenia praw słusznie nabytych oraz zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa w odniesieniu do tej grupy osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, które jednocześnie nie spełniły przesłanek nabycia świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. Decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego na dotychczasowych zasadach wygasły 1 lipca 2013 r. z mocy prawa. W obowiązujących przepisach nie została przewidziana żadna procedura ani wskazany organ władzy publicznej właściwy do orzekania w kwestii ewentualnego “przywrócenia” prawa do tego świadczenia. Skutki art. 11 ust. 3 ustawy zmieniającej nastąpiły “automatycznie”i nie były uzależnione od wydania aktów stosowania prawa czy przeprowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach świadczeniobiorców. Zrealizowanie wyroku Trybunału, który zakwestionował art. 11 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej, będzie wymagało zmiany prawa. Sam wyrok Trybunału nie tworzy ani roszczeń o wypłatę utraconych korzyści za okres po 30 czerwca 2013 r., ani nie daje podstaw do ubiegania się o nowe świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, które przewiduje obowiązująca ustawa o świadczeniach rodzinnych.
  Przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją wymaga więc w tym wypadku interwencji ustawodawcy, który powinien wprowadzić stosowne korekty np. do ustawy o świadczeniach rodzinnych, w celu wyeliminowania niezgodności mającej źródło w art. 11 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej. Wraz z upływem czasu ta niezgodność będzie powodowała narastanie negatywnych następstw dla osób pozbawionych świadczeń pielęgnacyjnych, co powinno skłaniać podmioty dysponujące prawem inicjatywy ustawodawczej do podjęcia prac legislacyjnych bez zbędnej zwłoki.
  W związku z powyższym wzywamy Pana Premiera do przedstawienia Sejmowi RP w trybie pilnym projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, uwzględniający wyrok Trybunału Konstytucyjnego i zakładającego tryb przywrócenia utraconych świadczeń wraz z wypłatą wyrównania od dnia 1 lipca 2013 r. Prosimy również Pana Premiera aby projekt ten powstał niezależnie od trwających prac legislacyjnych nad projektem zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, który jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Jak pokazuje przykład urlopów macierzyńskich tzw. “matek I kwartału” zmiana ustawy w tak szybkim trybie jest możliwa. Zwłaszcza, że nowelizacja ustawy musiałaby zawierać zaledwie kilka artykułów.
  Panie Premierze prosimy o publiczne ustosunkowanie się do naszego apelu i wyroku Trybunału. Przypomninamy, że to Pan Premier najpierw rozszerzył zakres podmiotowy świadczeń pielęgnacyjnych (za co opiekunowie byli wdzięczni), a potem Pan firmował swoim nazwiskiem i autorytetem łamiącą konstytucję ustawę. A kto daje i zabiera..jak mówi przysłowie to wiadomo co.
  Nadal wierzymy w Pan honor i uczciwość.

  z poważaniem.

 2. Joanna

  wysłane do ekkselencji i pai Kopacz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217