POLSKA
Like

Wojskowy Prokurator Garnizonowy w Warszawie

02/06/2013
949 Wyświetlenia
0 Komentarze
13 minut czytania
no-cover

WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA DALSZYCH NARUSZEŃ DÓBR OSOBISTYCH ORAZ USUNIĘCIA SKUTKÓW NARUSZEŃ DÓBR OSOBISTYCH. Na podstawie art. 24 § 1 K.c. w związku z art. 43 K.c., wzywam Szefa Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie płk. Grzegorza Skrzypka oraz prokuratora WPG w Warszawie kpt. Wojciecha Skrzypka do: I. dobrowolnego zaprzestania dalszych naruszeń moich dóbr osobistych, mojego dobrego imienia, czci i godności, II. dopełnienia czynności potrzebnych do niezwłocznego usunięcia skutków naruszeń tych dóbr osobistych, jakich dopuścił się prokurator WPG w Warszawie kpt. Wojciech Skrzypek w treści uzasadnienia dokumentu z dnia 16 maja 2013 r. w postaci „Postanowienia o zarządzeniu przesłuchania świadka z udziałem biegłego psychologa oraz o powołaniu biegłego” (śledztwo o sygn. akt Pg. Śl. 45/13, w którym otrzymałam status osoby pokrzywdzonej), poprzez: […]

0WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA DALSZYCH NARUSZEŃ DÓBR OSOBISTYCH ORAZ USUNIĘCIA SKUTKÓW NARUSZEŃ DÓBR OSOBISTYCH.

Na podstawie art. 24 § 1 K.c. w związku z art. 43 K.c., wzywam Szefa Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie płk. Grzegorza Skrzypka oraz prokuratora WPG w Warszawie kpt. Wojciecha Skrzypka do:

I. dobrowolnego zaprzestania dalszych naruszeń moich dóbr osobistych, mojego dobrego imienia, czci i godności,

II. dopełnienia czynności potrzebnych do niezwłocznego usunięcia skutków naruszeń tych dóbr osobistych, jakich dopuścił się prokurator WPG w Warszawie kpt. Wojciech Skrzypek w treści uzasadnienia dokumentu z dnia 16 maja 2013 r. w postaci „Postanowienia o zarządzeniu przesłuchania świadka z udziałem biegłego psychologa oraz o powołaniu biegłego” (śledztwo o sygn. akt Pg. Śl. 45/13, w którym otrzymałam status osoby pokrzywdzonej),

poprzez:

1. wydanie przez kpt. Wojciecha Skrzypka oświadczenia o treści:

W związku z zapisanym w dokumencie pt. “Postanowienie o zarządzeniu przesłuchania świadka z udziałem biegłego psychologa oraz o powołaniu biegłego” zdaniem o brzmieniu:
“Z uwagi na fakt, iż zachodzą wątpliwości co do stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania i odtwarzania poczynionych spostrzeżeń oraz ewentualnych skłonności do konfabulacji pokrzywdzonej”,
które to zdanie narusza dobre imię, cześć i godność dr Grażyny Niegowskiej, jak również dobre imię oraz renomę spółki Avengers Lawyers Ltd., której dr Grażyna Niegowska jest dyrektorem, oświadczam, iż w sposób całkowicie nieuzasadniony, nie mając żadnych dowodów, insynuowałem nieprawidłowe funkcjonowanie dr Grażyny Niegowskiej, jak również podważyłem Jej autorytet i wiarygodność, podejmując bez żadnej istotnej przyczyny wątpliwości co do stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania i odtwarzania poczynionych spostrzeżeń oraz ewentualnych skłonności do konfabulacji dr Grażyny Niegowskiej, a w efekcie podważyłem kompetencje Grażyny Niegowskiej do zarządzania spółką Avengers Lawyers Ltd.
W związku z powyższym przepraszam panią dr Grażynę Niegowską oraz spółkę Avengers Lawyers Ltd. (Company Number 8329176) za przedmiotowe naruszenia oraz zobowiązuję się dołożyć wszelkich starań, aby w przyszłości nie doszło do podobnych sytuacji,

które to oświadczenie zostanie następnie opublikowane na stronie głównej portalu Klubu Inteligencji Polskiej.

2. Wycofanie „Postanowienia o zarządzeniu przesłuchania świadka z udziałem biegłego psychologa oraz o powołaniu biegłego” z obiegu prawnego – jako dokumentu wadliwego i bezprawnego, gdyż wydanego na okoliczność wdrożenia postępowania krzywdzącego (por. A. Łobaczewski: „Ponerologia polityczna”) – i z tego powodu zawierającego elementy naruszające dobra osobiste oraz treści niezgodne z prawdą i ze stanem faktycznym.

3. Wydanie postanowienia wynikającego z treści wniosku z dnia 28 marca 2013 r., w którym domagam się przeprowadzenia dowodu z danych teleinformatycznych, pozwalających jednoznacznie zidentyfikować parametry aparatu komórkowego użytego w dniu 11 listopada 2012 r. do wykonania połączeń na alarmowy numer 997, z wykorzystaniem danych z mojej karty SIM i z mojego aparatu telefonicznego.

4. Zaprzestanie wytwarzania dokumentów obliczonych na skierowanie śledztwa o sygn. akt Pg. Śl. 45/13 przeciwko mnie – tj. przeciwko osobie pokrzywdzonej.

W przypadku niezastosowania się do niniejszego wezwania w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami, w tym kosztami zastępstwa procesowego.


Uzasadnienie

W dniu 16 maja 2013 r. prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie kpt. Wojciech Skrzypek sporządził dokument w postaci „Postanowienia o zarządzeniu przesłuchania świadka z udziałem biegłego psychologa oraz o powołaniu biegłego”, w uzasadnieniu którego zapisał zdanie zacytowane powyżej, co w sposób oczywisty naruszyło moje dobra osobiste, to jest moje dobre imię, godność oraz cześć, a także dobra osobiste reprezentowanej przeze mnie spółki Avengers Lawyers Ltd., tj. renomę i dobre imię, ponieważ w protokole przesłuchania podałam, iż jestem udziałowcem i dyrektorem tej spółki.

W związku z treścią „Postanowienia o zarządzeniu przesłuchania świadka z udziałem biegłego psychologa oraz o powołaniu biegłego”, które otrzymałam w dniu 28 maja 2013 r., wysłałam drogą mailową na adres Wojskowej Prokuratury Garnizonowej pismo procesowe z żądaniem niezwłocznego poinformowania mnie na piśmie:

„Kto, gdzie, kiedy, na jakiej podstawie i w oparciu o jakie przesłanki faktyczno-prawne, powziął uzasadnione wątpliwości co do stanu mojego rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania i odtwarzania poczynionych spostrzeżeń oraz istnienia ewentualnych skłonności do konfabulacji, skutkujące koniecznością przesłuchania mnie przez prokuratora WPG w Warszawie w charakterze świadka w obecności biegłego psychologa”?

Dodam, że kpt. Wojciech Skrzypek powołał biegłego psychologa z Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Zamiast odpowiedzi na pismo procesowe, następnego dnia otrzymałam na mój adres mailowy informację o zmianie terminu przesłuchania mnie w charakterze świadka (wezwanie z datą dzienną 29 maja 2013 r.). Pod nowym wezwaniem nie podpisał się już prokurator WPG w Warszawie kpt. Wojciech Skrzypek, tylko asesor WPG w Warszawie, por. mgr Łukasz Kawalec.

Należy zatem przyjąć, że Postanowienie z dnia 16 maja 2013 r. o zarządzeniu przesłuchania świadka z udziałem biegłego psychologa oraz o powołaniu biegłego nie ulega modyfikacjom i że WPG w Warszawie utrzymuje w mocy jednozdaniowe uzasadnienie dla przeprowadzenia opisanej w nim czynności procesowej.

Taka sytuacja potwierdza, że naruszenia dóbr osobistych, jakich dopuścił się prokurator WPG w Warszawie kpt. Wojciech Skrzypek, nie mogą być usprawiedliwione jakimikolwiek okolicznościami chronionymi prawem, z czego funkcjonariusz publiczny, zajmujący się z mocy Ustawy o prokuraturze egzekwowaniem przestrzegania prawa, doskonale zdaje sobie sprawę.

Prokurator kpt. Wojciech Skrzypek ma również świadomość tego, że zarządzenie czynności procesowej opisanej w przedmiotowym postanowieniu może służyć ominięciu niewygodnych przesłanek wynikających z obiektywnych dowodów – w postaci wykazów połączeń, danych z komórkowych stacji bazowych (tzw. BTS-ów) oraz z numeru IMSI, z którego 11 listopada 2012 r. inicjowane były połączenia na alarmowy numer 997 (szczegółowe dane zawiera wniosek dowodowy z dnia 28 marca 2013 r., dostarczony WPG w Warszawie oraz opublikowany na portalu Klubu Inteligencji Polskiej).
Dlatego formułując – zaledwie w dwa dniu po wszczęciu śledztwa w sprawie sygn. akt Pg. Śl 45/13 ! – stygmatyzujące, nie polegające na prawdzie obiektywnej i procesowej treści, prokurator kpt. Wojciech Skrzypek przekroczył w sposób rażący granice zawodowej rzetelności i ludzkiej przyzwoitości, naruszając tym samym normy zawarte w art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wedle których „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Obowiązek ten został przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie kpt. Wojciecha Skrzypka pogwałcony.

Takie postępowanie pozostaje także w sprzeczności z „Kodeksem Honorowym Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego”, w którym czytamy m.in.: „Honor żołnierza zawodowego to postawy i działania, które znamionują uczciwego i prawego człowieka. Jest źródłem czci oraz moralnych wartości środowiska zawodowego” (Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2008 r., Dz. Urz. MON z dnia 26 marca 2008 r.).

Zachowaniu prokuratora kpt. Wojciecha Skrzypka nie sposób przypisać jedynie cechy niedbalstwa, gdyż zostało ono wywołane działaniem ukierunkowanym na skrzywdzenie, a w szczególności poniżenie i zdyskredytowanie mnie w oczach władz państwowych oraz opinii publicznej.

Trzeba też zauważyć, że zachowanie prokuratora kpt. Wojciecha Skrzypka nosi znamiona poplecznictwa, udzielonego już na wstępie śledztwa oficerowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk. Krzysztofowi Badei, który jest podejrzewany o dokonanie czynu zabronionego objętego w/w śledztwem i który w 2005 r. rozpoczął – wspólnie z WPG w Warszawie – postępowanie krzywdzące wobec mojej osoby (por. akta sygn.: Pg. Śl. 136/05; Pg. Śl. 63/05; Pg. Śl. 55/08; Pg. Śl. 11/12).

W kontekście całokształtu okoliczności nietrudno dostrzec, że działanie kpt. Wojciecha Skrzypka zostało wyprzedzająco ukierunkowane na uniemożliwienie dochodzenia słusznych roszczeń oraz na definitywne pozbawienie waloru wiarygodności wszystkich moich zawiadomień do organów ścigania, składanych w warunkach uporczywego naruszania moich praw i wolności.

Z uwagi na duże zainteresowanie opinii publicznej bezprawnym działaniem płk. Krzysztofa Badei, które ujawniłam m.in. w artykułach:

– „Oskarżenie pułkownika SKW” (Klub Inteligencji Polskiej: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/index.php/klub-inteligencji-polskiej-walczy-z-bezprawiem/502-oskarzenie-pulkownika-skw.html; http://www.polishclub.org/2013/03/23/kip-walczy-z-bezprawiem-oskarzenie-pulkownika-skw/ ),

– “Oskarżenie pułkownika Służby Kontrwywiadu Wojskowego” (3obieg.pl: https://3obieg.pl/oskarzenie-pulkownika-sluzby-kontrwywiadu-wojskowego/ )

– oraz we wnioskach dowodowych: (http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/index.php/klub-inteligencji-polskiej-walczy-z-bezprawiem/508-pani-dr-grazyna-niegowska-oskarza.html; http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/index.php/klub-inteligencji-polskiej-walczy-z-bezprawiem/509-pani-dr-grazyna-niegowska-oskarza-czesc-ii.html),

jest oczywiste, iż wyeliminowanie skutków naruszenia dóbr osobistych może nastąpić jedynie przez wydanie i publikację jednoznacznego oświadczenia o treści wskazanej na wstępie niniejszego pisma oraz przez skuteczne usunięcie bezzasadnych zarzutów, sformułowanych w „Postanowieniu o zarządzeniu przesłuchania świadka z udziałem biegłego psychologa oraz o powołaniu biegłego”, godzących w moje dobra osobiste oraz w dobra Spółki, której jestem dyrektorem i współudziałowcem.

Z poważaniem
dr Grażyna Niegowska

Inne zapisy autora:

0

Avatar
NN 533763214

73 publikacje
64 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816