Globalnie i Lokalnie
Like

Władza w gminie ciągnie kasę

30/03/2018
915 Wyświetlenia
0 Komentarze
9 minut czytania
Władza w gminie ciągnie kasę

Burmistrz Szklarskiej Poręby, Mirosław Graf, jest człowiekiem związanym z PO od początku istnienia tej „partii miłości”. Jak bardzo kierowany przez niego urząd jest prospołeczny świadczy niniejszy przykład.

0


15 maja 1995 r. małżonkowie K., mieszkańcy Szklarskiej Poręby od urodzenia, zawarli umowę wyłączającą wspólność majątkową małżeńską. Normalna sprawa, gdy któreś prowadzi działalność gospodarczą..

 

1 grudnia 2000 r. Aneta K. nabyła do majątku odrębnego, co zresztą uwidocznione jest w akcie notarialnym, mieszkanie. Drugą stroną umowy była…. gmina  Szklarska Poręba.

 

Fakt istnienia rozdzielności majątkowej małżeństwa K. był zatem gminie wiadomy.

 

Co więcej, 11 grudnia 2000 r. gmina Szklarska Poręba zawarła z Anetą K. umowę o sprawowanie zarządu jej mieszkaniem i przynależną częścią nieruchomości wspólnej.

 

 

Mimo tego gmina Szklarska Poręba wystąpiła do sądu o zasądzenie na jej rzecz kosztów zarządu solidarnie od obojga małżonków.

 

Nakaz zapłaty wydany został 9 lutego 2005 r.

 

03.02.2017 r. pozwany Jerzy K. wniósł od powyższego nakazu zapłaty sprzeciw wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Wskazał, że nie jest dłużnikiem powoda, ponieważ nie był stroną umowy stanowiącej podstawę obciążenia odpowiedzialnością za zadłużenie.

.

Z uwagi na wybrakowanie akt sprawy VII Nc 5141/04 przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze toczyło się postępowanie o odtworzenie akt (sygn. akt I Co 386/17).

 

Postanowieniem z 06.11.2017 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (sygn. akt VII Nc 5141/04) w punkcie 1. oddalił wniosek pozwanego Jerzego K. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 09.02.2005 r., uznając, że sprzeciw został złożony w terminie. W punkcie 2. na podstawie art. 395 § 2 k.p.c. uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 30.03.2005 r. o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 09.02.2005 r. co do pozwanego Jerzego K. wobec utraty mocy prawnej przez nakaz zapłaty w stosunku do tego pozwanego.

 

W odpowiedzi na sprzeciw powód wniósł o oddalenie wszelkich nowych wniosków i twierdzeń pozwanego jako spóźnionych, wydanie na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. postanowienia w przedmiocie zmiany postanowienia o przywróceniu pozwanemu terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty i odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu, ewentualnie o umorzenie postępowania o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

 

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

 

Na mocy umowy z 15.05.1995 r. małżonkowie Aneta i Jerzy K. wyłączyli wspólność ustawową majątku nabytego przez oboje lub jednego z nich w czasie trwania związku małżeńskiego.

01.12.2000 r. Aneta K. nabyła od Gminy Szklarska Poręba do majątku odrębnego lokal mieszkalny położony w Szklarskiej Porębie przy ul. … .

11.12.2000 r. pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie a Anetą K., będącą właścicielką lokalu nr 1, położonego w nieruchomości nr 1 przy ul. … w Szklarskiej Porębie zawarta została umowa o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną przy ul. ….. .

W ramach powyższej umowy pozwana Aneta K. zobowiązała się do ponoszenia kosztów zarządu, związanych z utrzymaniem nieruchomości w wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi lokalu w nieruchomości.

/dowód: umowa o sprawowanie zarządu – k.16; umowa o wyłączenie wspólności ustawowej – k.4, umowa sprzedaży i użytkowania wieczystego z 01.12.2000 r. –k.24-26/

 

 

Sąd zważył, co następuje:

 

Powództwo wobec Jerzego K. nie zasługiwało na uwzględnienie. Powód domagał się, aby pozwany solidarnie z pozwaną Anetą K. zapłacił na jego rzecz kwotę 3 882,29 zł tytułem zaległych kosztów zarządu. Zdaniem powoda źródłem zobowiązania pozwanego miała być umowa o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną przy ul. …. w Szklarskiej Porębie. Jak wynika jednak ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego przedmiotowa umowa łączyła powoda jedynie z Anetą K., która była jedyną właścicielką lokalu przy ul. … . Lokal ten Aneta K. nabyła od Gminy Szklarska Poręba do majątku odrębnego, a na mocy umowy z 15.05.1995 r. małżonkowie Aneta i Jerzy K. wyłączyli wspólność ustawową majątku nabytego przez oboje lub jednego z nich w czasie trwania związku małżeńskiego.

.

Powyższych okoliczności powód nie kwestionował, zarzucając jedynie brak podstaw do przywrócenia pozwanemu terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty z 09.02.2005 r. Wskazać jednak należy, że prawomocnym postanowieniem z 06.11.2017 r. (sygn. akt VII Nc 5141/04) Sąd ma rozprawie oddalił wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, uznając, że sprzeciw został złożony w terminie.

.

Mając zatem na uwadze, że pozwany nie był w żaden sposób zobowiązany wobec powoda, powództwo podlegało oddaleniu.

 

(uzasadnienie wyroku sgn I C 4445/17)

 

Teoretycznie nic się nie stało. Poza jednym.

 

Władza gminna, reprezentowana konkretnie przez burmistrza Mirosława Grafa, okazała się pazerna ponad wszelką miarę.

 

Uzyskawszy wyrok w niejasnych okolicznościach ( w 2017 roku okazało się bowiem, że w 2005 nakaz zapłaty nie był doręczony przynajmniej jednemu pozwanemu!) na dodatek wbrew znanym przez gminę Szklarska Poręba faktom dążyła do tego, by bezprawie trwało nadal.

 

 

Szklarska Poręba, huta Józefiny, pocztówka, ok_ 1930Mirosław Graf, aktualny burmistrz Szklarskiej Poręby, w przeszłości zasłynął już z niekonwencjonalnych osiągnięć finansowych.

.

Był jedną z osób, które doprowadziły do sprzedaży 93% należących do miasta udziałów w TBS stojącej na skraju bankructwa wrocławskiej spółce.

8 września 2000 roku zawarto umowę, w której miasto reprezentował m.in. kandydujący kolejny raz na stanowisko burmistrza Mirosław Graf. Niestety, zamiast obiecanych pieniędzy miasto zobaczyło…figę.

Dopiero 7 lat później odzyskano należną kwotę, ale bez odsetek. Zdumiewa jedynie to, że fakt praktycznej niewypłacalności nabywcy był znany negocjatorom.

http://www.szklarskaporeba.pl/files/biuletyn/gazeta56_internet.pdf

 

 

Kiedy obejmował stanowisko dyrektora Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich – S.P. Z.O.Z. w 2009 roku (ofertę złożył 10 minut przed upływem terminu) zadłużenie szpitala wynosiło niespełna milion złotych (915.000,- PLN). Tymczasem na koniec września 2014 roku sięgnęło już 7.000.000,- PLN. Zadłużenie wzrastało więc około 417 złotych dziennie (BIP dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego).

 

 

Dzisiaj, zamiast dbać o interesy mieszkańców, próbuje wykorzystywać kruczki prawne by ich wbrew prawu doić.

 

 

Mirosław Graf, samorządowiec, przed wyborami z 2014 r. szef lokalnej struktury PO.

 

 

Ps. Imiona małżonków K. zostały zmienione. Reszta jest autentyczna.

 

 

29.03 2018

 

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816