Bez kategorii
Like

ŚWIĘTE PRAWO WŁASNOŚCI

17/11/2012
679 Wyświetlenia
0 Komentarze
35 minut czytania
no-cover

Z archiwum Stowarzyszenie „Prawda i Wolność” z Gorlic wyłania się złowieszczy wizerunek wszystkich instytucji działających na terenie Powiatu Gorlickiego: Starostwa, Prokuratury i Sądu Rejonowego.

0


Leży przede mną stos dokumentów. To historia i teraźniejszość Stowarzyszenia „Prawda i Wolność”. Nie sposób tej dokumentacji dokładnie zrelacjonować w krótkim publicystycznym artykule. Jednak jedno jest pewne. Z tego archiwum wyłania się przygnębiający i złowieszczy wizerunek wszystkich instytucji państwowych działających na terenie Powiatu Gorlickiego: Starostwa, Prokuratury i co najbardziej bolesne (niezawisłego przecież) Sądu Rejonowego w Gorlicach. Zadajmy jednak na wstępie fundamentalne pytanie: gdzie pojawiło się zarzewie konfliktu pomiędzy mieszkańcami a urzędami, które przecież – podobno – zostały powołane do ochrony i obrony obywatela na mocy ustanowionego przez polski Sejm prawa? Problemy, o których opowie ten artykuł narastały latami. I z grubsza rzecz ujmując dotyczą rażącego naruszania, czy wręcz łamania przepisów dotyczących prawa geodezyjnego i kartograficznego. Ile razy zostało naruszone święte prawo własności w powiecie gorlickim nikt nie wie, a ilu właścicieli nieruchomości zostało skrzywdzonych przez nieuczciwych geodetów i nierzetelnych urzędników także trudno powiedzieć. Nie były i nie są to jednak przykłady odosobnione. To między innymi właśnie dlatego w 2004 roku powstało Stowarzyszenie „Prawda i Wolność” i od razu zaczęło dopominać się o respektowanie praw swoich założycieli i członków.

 SKARGI I ŻALE

 

Prośby, pisma, skargi i monity kierowane do miejscowych władz były zbywane i ignorowane. Pokrzywdzeni postanowili zatem „uderzyć” do Głównego Geodety Kraju i poskarżyć się na niecne praktyki miejscowych geodetów i urzędników. Ton i treść zbiorowych i indywidualnych protestów był podobny. Przytoczę w tym miejscu fragmenty pisma działaczy „Prawdy i Wolności” do Głównego Geodety Kraju Jerzego Albina z 24 lutego 2006 roku:

 

Uprzejmie przypominamy Panu, że w przesłanym zbiorowym piśmie 13. poszkodowanych osób z Powiatu Gorlice, dokładnie opisaliśmy, że część geodetów jak: Mieczysław Marek, Janusz Sobczyk, Janusz Muszyński, Bogusław Niedziela, a w szczególności Mirosław Padoł łamią prawo geodezyjno-kartograficzne, nie wykonują nałożonych na nich obowiązków zgodnych z art. 42 pkt 3, a geodeta Mirosław Padoł nie mierzy powierzchni działek, lasów, dróg w obecności właścicieli gruntów, nie oblicza powierzchni, podważa akty własności, nawet zapisy z Ksiąg Wieczystych, a tak sfałszowane dokumenty opieczętowuje posiadaną nielegalną pieczęcią „Biegły sądowy Mirosław Padoł”. Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Stefan Wachowicz, [kolejni] Geodeci Powiatowi też nie wykonują obowiązków prawa geodezyjnego, nakazującego, w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności zwrot dokumentacji do poprawy i uzupełnienia. [Urzędnicy] przyjmują te sfałszowane dokumenty, wprowadzają zmiany w ewidencji, zmieniają powierzchnie, a równocześnie i granice [działek], podważają akty własności, nawet wnoszą na podstawie takich spreparowanych dokumentów wnioski o zmiany w Księgach Wieczystych. Gdy sprawy toczą się w sądach to kierownik Stefan Wachowicz i Geodeci Powiatowi nie dostarczają sądowi wiarygodnych dokumentów, nie wyjaśniają sądowi prawdy, a pokrzywdzonym obywatelom odmawiają udostępnienia wiarygodnych dokumentów, zasłaniając się ochroną danych. (…) sądy opierają się na tych spreparowanych dokumentach, wydają niesprawiedliwe, krzywdzące, nawet niewykonalne postanowienia i wyroki.

 

W 2006 roku padły poważne, a nawet ciężkie zarzuty. Działacze i członkowie Stowarzyszenia, wszyscy pokrzywdzeni, którzy zdecydowali się przerwać zmowę milczenia i wyzbyli się strachu przed wszechwładnym Urzędem robią kolejny krok do przodu. W sprawie wydawania niesprawiedliwych i krzywdzących postanowień i wyroków przez sędziów i prokuratorów gorlickich występują z pismami do Ministerstwa Sprawiedliwości, Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu. Wnoszą także do Głównego Geodety Kraju o odwołanie z zajmowanego stanowiska kierownika PODGiK Stefana Wachowicza i ówczesnego Geodety Powiatowego Floriana Wrońskiego, a także o zawieszenie w czynnościach służbowych geodety Mirosława Padoła. Żądaja przeprowadzenia kompleksowej kontroli z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Gorlickim.

 

KONTROLA DORAŹNA

 

Czas płynie i urzędnicy z Warszawy zwlekają z wysłaniem kontroli do Gorlic, zasłaniając się najczęściej natłokiem spraw i skarg – podobno tylko w 2005 roku do Głównego Geodety Kraju wpłynęło 6000 skarg na służby geodezyjne! (Czy Państwo możecie sobie to wyobrazić? 6000 skarg tylko do GGK? Powiedzmy, że połowa z nich była niesłuszna – w co zresztą wątpię, ale to i tak oznacza, że żyjemy w kompletnie zdezorganizowanym państwie. Bo to jest raczej chyba jakaś republika bananowa, w której panuje kompletne bezhołowie, a nie nowoczesny, demokratyczny organizm państwowy).

Wróćmy jednak do głównego wątku. Wreszcie w sierpniu 2007 roku u wrót Starostwa Powiatowego w Gorlicach zjawiają się kontrolerzy od Głównego Geodety Kraju z Warszawy. Jak stwierdza protokół (znak dokumentu WBTiNGK – 287/07/2007) podpisany 13 sierpnia 2007 roku kontrolę doraźną w Starostwie Powiatowym w Gorlicach przeprowadzono w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego w związku ze sprawami skargowymi obywateli powiatu gorlickiego Stanisława Hycnara, Wiesławy Ignar, Kazimierza Janasa i Mariana Strugały”. Gdzie podziali się pozostali „skargowicze” – w jednym z pism doliczyłem się aż 28 dusz, dokładnie nie wiadomo. Urzędnicy z Warszawy chyba także podeszli do sprawy uznaniowo. Kierownikiem jednostki kontrolowanej był Starosta Gorlicki – Mirosław Wędrychowicz. Podkreślam ten fakt, ponieważ na Staroście Mirosławie Wędrychowiczu spoczywa w tej sprawie szczególna odpowiedzialność nie tylko służbowa, ale i moralna.

Szanowni Państwo! Trudno zacytować w całości przedmiotowy protokołu z kontroli doraźnej. Dokument został zapisany na 19 stronach maszynopisu, a na dodatek 20 września 2007 roku dołączono do niego również tzw. zalecenia pokontrolne (8 stron). Dość powiedzieć, że wszystkie zarzuty stawiane gorlickim władzom administracyjnym i geodezyjnym przez członków i działaczy Stowarzyszenia „Prawda i Wolność”, a także przez wymienionych pokrzywdzonych obywateli Stanisława Hycnara, Wiesławę Ignar, Kazimierza Janasa i Mariana Strugałę zostały przez kontrolerów Andrzeja Zarębę i Irenę Jarzyńską, działających z upoważnienia Głównego Geodety Kraju, absolutnie i bez żadnych wątpliwości potwierdzone. Po lekturze tego dokumentu mogę stwierdzić, że skala nieprawidłowości potwierdzonych przez kontrolerów jest doprawdy porażająca. To już nie są tylko „wady i usterki”, ale zorganizowana działalność przestępcza na szkodę obywateli. Oto wybrane dowody zebrane przez kontrolerów Głównego Geodety Kraju:

1.  Nieruchomości stanowiącej własność Stanisława Hycnara co zapisano w
protokole i zaleceniach pokontrolnych wykazujemy między innymi:

    Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna z podziału dz. 353 i 350 została wykonana nieprawidłowo, niezgodnie z przepisami prawnymi i obowiązującymi standardami technicznymi. Nieodpowiednio zostały zastosowane przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 luty 1998 r. w sprawie dokonania podziału nieruchomości.

Czynności przyjęcia granic nieruchomości przeprowadzono bez udziału właścicieli, co stanowi naruszenie przepisów § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. – właściciele nie zostali zawiadomieni przez geodetę o czynnościach przyjęcia granic.

         Czynności utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych zostały dokonane w tym samym dniu, w którym przeprowadzono czynności przyjęcia granic, a więc przed przyjęciem dokumentacji geodezyjnej do Państwowego Zasobu G i K, co stanowi naruszenie przepisów § 9 i 10 w/w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r.

         Nowe punkty graniczne utrwalono rurami stalowymi oraz palami drewnianymi – granica między dz. nr 350/1 i 350/2 – co jest niezgodne z przepisami § 11 pkt. 1 w/w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 luty 1998 i § 17 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewn. Admin. oraz Rolnictwa.

         Należy dodać, że do pomiarów sporządzono dwie różne mapy, które zostały przyjęte do Państwowego Ośrodka Dokumentacji w tym samym dniu, co udowodniono w Inspektoracie Wojewódzkim. Inspektor Dymusz sporządził wniosek o ukaranie geod. Janusza Sobczyka, ale ten wniosek gdzieś zginął.

2.  Sprawa Wiesławy Ignar – dokumentacja geodezyjno – kartograficzna,
dotycząca pomiarów poszerzonej drogi, opracowana dla nieruchomości
oznaczonych 6 – ciu działek, w operacie pomiarowym stwierdzono
następujące nieprawidłowości:

         Projektpodziału nieruchomościopracował geodeci M. Marek i T.Konieczny, bez zastosowania obowiązujących przepisów prawnych wynikających z RozporządzeniaRadyMinistrów zdnia 17 luty 1998 r.

         W operacie brak jest dokumentów z wykonania czynności przyjęcia granic nieruchomości z podziału. Do czynności podziału nie zawiadomiono wszystkich stron. Prace zostały wykonane przed jej zgłoszeniem do Państwowego Zasobu G i K co jest naruszeniem przepisów zawartych w art. 12 ustawy z dn. 17 maja 1989 r.

         W dokumentacji pomiarowej i obliczeniowej brak jest elementów kontrolnych wykonania pomiaru, brak jest pomiaru kontrolnego długości boków osnowy. Brak jest także pomiaru kontrolnego pomierzonego przy biegu poszerzonej drogi.

         Protokół graniczny sporządzony dnia 4 czerwca 1998 r. – ustalenie granicy nowej drogi, został opracowany bez podstawy prawnej. Wykonawca pracy geodezyjnej nie wykorzystał w opracowaniu operatu pomiarowego z ustalenia granicy administracyjnej Miasta Gorlic nr ewid. 283/2/16/70 i operatu pomiarowego z ustalenia granicy administracyjnej obiektu Stróżówka nr ewid. 273/12/22/76.

         Należy dodać że podważono akty własności, nawet zapisy w KW itd.

3. Dokumentacja geodezyjna Genowefy i Kazimierza Janas, dz. leśna nr 37/3, 37/4 położona w obrębie Mszanka, została opracowana nieprawidłowo.

         Operat pomiarowy został opracowany w całości przed zgłoszeniem pracy geodezyjnej do Zasobu G i K, co stanowi naruszenie przepisów przez wykonawcę, zawartych w art. 12 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo G i K, Dz.U Nr 30 poz. 163 z późn. zm.

         Pomiar kontrolny z dnia 09.06.1997 r. przedstawiony w szkicu polowym w obliczeniach wykonany został w całości niezgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale IV Instrukcji technicznej G.

         Nieprawidłowości dotyczą dowiązania pomiaru osnowy geodezyjnej poziomej, założenie osnowy pomiarowej wykonanego pomiaru oraz pomiarów kontrolnych (w którym, bez żadnych pomiarów, w wykazie zmian powiększono dz. leśną pow. l,89 ha na 2,02 ha). Opisana wyżej dokumentacja geod. – kart. była podstawą do wydania Decyzji przez Wójta Gminy Łużna z dn. 10.09.1997 r. Decyzja została wydana przed przyjęciem dokumentacji geodezyjnej do Państwowego Zasobu G i K. Wszystko to działo się poza wiedzą właścicieli – Genowefy i Kazimierza Janas.

         Tych nieprawidłowości dokonała Maria Przybyło, która obecnie zajmuje stanowisko Geodety Powiatowej – Naczelnik Geodezji Starostwa Powiatowego.

         Operat pomiarowy podziału dz. powstałej z dz.37/1 dotyczy tylko dz. leśnej 56/2 wykonał geod. Mirosław Padół. Mapę uzupełniającą z projektem podziału sporządził dnia 21.07.2000 r. została ona przekazana do Sądu Rej. Gorlicece przed zakończeniem opracowania i przed przyjęciem mapy wraz z dokumentacją techniczną do Państwowego Zasobu G i K, co jest naruszeniem obowiązków z art. 12 prawa G i K. W rezultacie tego postępowania zostało wydane postanowienie Sądu Rej. Gorlice – sygn. akt Ns 285/02 z dn.31 lipca 2000 r.- natomiast przyjęcie dokumentów geodezyjnych do zasobu nastąpiło dn. 20 lipca 200l r. (po roku) – co jest niedopuszczalne.

         Pominięto, że geod. M. Padół sporządził wykaz zmian gruntowych dn. 05.05.2000 r., w którym dz. leśną 56/2 o pow. l,89 ha powiększył na 2,12 ha bez żadnych pomiarów w terenie. Sąd podzielił tą powierzchnię na dwie równe dz. po 1,06 ha i postanowienie stało się niewykonalne bo takiej powierzchni w lesie nie ma. Te fałszywe dokumenty M. Padół opieczętował posiadaną nielegalną pieczęcią z dodatkiem „Biegły Sądowy”

4Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna rozgraniczenia dz. 328/1 Mariana Strugałyi dz.- drog UG. Gorlice 1318 – w protokole i zaleceniach pokontrolnych zapisano, że – geod. Mirosław Padół przygotował dane do

rozgraniczenia dnia20.10.1999 r. tj. przed zgłoszeniem pracy geodezyjnejw PODGiK, które nastąpiło dopiero dnia04.10.200l r. Stanowi to naruszenieobowiązków wynikających z art.12prawaGi K.Woperacie pomiarowymbrak jest dokumentów z analizy materiałów Państwowego Zasobu GiK oraz przeprowadzonej oceny tych materiałów pod kontem wykorzystania przy ustaleniu granicy. Brak jest dokumentów uzasadniających ustalenie granicy po punktach oznaczonych na szkicu polowym1-2-8-3,przebieg taki jest sprzeczny z przebiegiem granicy ustalonym w postępowaniu rozgraniczeniowym – dotyczy ustalenia granicy administracyjnej miasta Gorlic (wcześniej wsi Sokół) wykazanej w operacie technicznym archiwalnym nr ewid.273/12/22/76(jest to szkic graniczny).

         Część dokumentów skompletowanych w operacie pomiarowym nie zawiera informacji, wymaganych przepisami zawartymi w §10Instrukcji technicznej0-3-Zasady kompletowania dokumentacji G i K dotyczących wykonawcy, osoby opracowującej dokument i daty sporządzenia dokumentu.

         W operacie pomiarowym znajdują się dokumenty, które zostały sporządzone bez przywołania przepisów prawnych uzasadniających przeprowadzenie tych prac. Dotyczy to zawiadomień osób zainteresowanych, a przeprowadzaniu czynności wyniesienia punktów granicznych ustalonych w postępowaniu rozgraniczeniowym oraz protokołu granicznego spisanego w dniu

12.11.200l r. Przytoczone w zawiadomieniu i protokole granicznym postanowienia Sądu Rejonowego w Gorlicach (NS.20/99) i Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (I Ca. 19/01)nie stanowią podstawy prawnej do wykonania tych prac.

         W operacie pomiarowym brak jest zasobu użytkowego, wymaganego przepisami Instrukcji Technicznej0-3.

 

Szanowny Czytelniku! Zimny pot powinien oblać Twoje czoło. A dodatkowo należy zaznaczyć, że te fałszywe dokumenty dostarczane do Sądu, dotyczące Janasów, Strugałów i wielu innych poszkodowanych, na przykład geodeta Mirosław Padół opieczętowywał posiadaną (przez co najmniej18lat nielegalną pieczęć z dodatkiem „Biegły Sądowy". Te niewiarygodne dokumenty sporządzone niby przez „biegłego sądowego" służyły też do zmian w Księgach Wieczystych. Wielu innych geodetów z rejonu Gorlic uprawiało podobny proceder i obarczone wadami dokumenty geodezyjne kierowali do Sądu jako podstawę do zmian w Księgach Wieczystych. A Sąd Rejonowy Gorlice Wydział Ksiąg Wieczystych na podstawie takich dokumentów i niewłaściwych postanowień Sądu zmieniał zapisy. W taki właśnie sposób okradziono wielu obywateli Powiatu Gorlickiego – od kilku arów nawet do kilku hektarów, jak np.: u J. Wojtowicza 1,35 ha, czy u M. Drożdż ponad 3 ha.

Poszkodowani ubiegają się przez wiele lat (jak dotychczas bezskutecznie) o naprawienie błędów, przywrócenie im ich prawnych (a ukradzionych) powierzchni w Księgach Wieczystych.

W tych skandalicznych działaniach brali też udział Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin ze swymi służbami na terenie całego Powiatu Gorlickiego.

Jak Państwo myślicie, czy uprawniony geodeta Mirosław Padoł został zawieszony w swoich czynnościach zawodowych? Czy inni geodeci lub władze geodezyjne zostali ukarani? A czy Sąd – wysoki i niezawisły – nie był w stanie dociec prawdy? Pytania są retoryczne!

        Protokół z kontroli doraźnej na 19. stronach w istocie dyskwalifikuje gorlicką służbę geodezyjną, Starostę Gorlickiego, personalnie kilku geodetów i stawia pod dużym znakiem zapytania orzecznictwo Sądu Rejonowego. W protokole aż roi się od stwierdzeń: dokumentacja geodezyjna i kartograficzna podziału nieruchomości została wykonana nieprawidłowo,albo czynności przejęcia granic nieruchomości przeprowadzono bez udziału właścicieli,albo brak w operacie zasobu użytkowego i przejściowego, albo w wyniku analizy dokumentów zawartych w operacie pomiarowym stwierdzono następujące nieprawidłowości,albo praca geodezyjna została wykonana przed jej zgłoszeniem do właściwego organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, co jest naruszeniem obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo ,albo… i tak 19 „bitych” stron ciężkich, właściwie prokuratorskich zarzutów de facto pod adresem kierownika PODGiK Stefana Wachowicza, ówczesnego Geodety Powiatowego Floriana Wrońskiego, geodetów uprawnionych M. Marka, T. Koniecznego, M. Padoła i wielu innych, niewymienionych w protokole z imienia i nazwiska. I przypominam, że kierownikiem jednostki kontrolowanej był wówczas (i pozostaje do dzisiaj) Mirosław Wędrychowicz, który od chwili przejęcia w 2005 roku od Witolda Kochana stanowiska Starosty Gorlickiego ponosi pełna odpowiedzialność za zaistniały stan rzeczy – choćby z powodu kompletnego braku nadzoru nad działaniami kierownika Stefana Wachowicza i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Poprzedni Starostowie Gorliccy Andrzej Welc i Witold Kochan, choć niewymienieni w protokole w ewidentny sposób brali udział przez długie lata w „warzeniu tego geodezyjnego piwa”. Można by zadać pytanie, czy wiedza o protokole GGK z 12 lipca 2007 roku dotarła do Prokuratora Rejonowego w Gorlicach Tadeusza Cebo? Dlaczego nie podjęto żadnych działań wobec winnych tak rażącego naruszania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne? I to jest kolejne pytanie retoryczne Panie Starosto! Czy tylko Pan, Panie Starosto Wędrychowicz zna na nie odpowiedź?

 

CIĄG DALSZY NASTĄPIŁ…

 

Myślicie Państwo, że to już koniec tej złowieszczej historii? Że skrzywdzonym udzielono pomocy i zadośćuczyniono za krzywdy, szkody naprawiono, a winnych ukarano? Nie, po stokroć nie! Teraz do akcji wkroczyli urzędnicy gorliccy ze Starostą Wędrychowiczem na czele. Specjaliści od krętactw, mataczenia i odwracania kota ogonem. Rzeczony Starosta Gorlicki (pismem z 2 listopada 2007 roku) na fundamentalne zarzuty stawiane przez Głównego Geodetę Kraju potrafił udzielić takiej oto „beztroskiej” odpowiedzi (przytaczam reprezentatywny fragment pisma):

 

Natomiast co do uwidocznionych błędów w zakresie kontrolowanych opracowań, wydaje się, że nie świadczą one o braku kontroli lecz o jej ograniczonym zakresie. Zawężenie to wynika z ograniczonych ram czasowych określonych w Rozporządzeniu a zarazem szczupłej obsady Ośrodka (PODGiK – przyp M.R.). Należy dostrzec również fakt niewystarczającego – jak się wydaje doprecyzowania zapisów cytowanego wyżej Rozporządzenia, w szczególności niejednoznacznego określenia zakresu kontroli. Aktualnie obowiązujące zapisy powodują, że rzeczywisty jej zakres ogranicza się jedynie do kameralnego sprawdzenia dokumentacji geodezyjnej. Nie ma również jednoznacznego uregulowania wskazującego na podmiot uprawniony do przeprowadzenia kontroli prac terenowych jak również wskazania czy kontrola taka powinna być prowadzona.

 

Mistrzostwo świata w mataczeniu: nie ma braku kontroli tylko ma ona ograniczony zakres. A tak w ogóle, to nie wiemy, co to jest kontrola, a jak się już dowiemy, to musimy ustalić jej zakres. Sprawdzamy kameralnie (ciekawe jak takie sprawdzanie wygląda?), ale nie wiemy czy w ogóle wolno nam sprawdzać. Panie Starosto, składam Panu gratulacje za tę wypowiedź. Należy się Panu nagroda „Mosty Starosty” i „Złoty Liść Dębu”, które radzę przyznać sobie „czem prędzej”, dopóki sprawuje Pan Swoje stanowisko!

        Pismo Starosty Wędrychowicza, to był sygnał dla gorlickiej władzy, że „Główny Geodeta Kraju nie będzie pluć nam w twarz”. I można powiedzieć, że gorlickie władze do dnia dzisiejszego nie zrobiły nic, żeby wcielić w życie zalecenia pokontrolne Głównego Geodety Kraju z 12 lipca 2007 roku. Władza gorlicka ma zawsze rację! I wara Ci od niej drogi Czytelniku i Obywatelu!

        Stowarzyszenie „Prawda i Wolność” z jego Przewodniczącym Marianem Strugałą nie ustała jednak w walce o prawdę, wolność i sprawiedliwość. Przepraszam za ten patos, ale stojąc twarzą w twarz z przeciwnikiem, który uzbrojony po zęby w antyobywatelską ustawę o samorządzie terytorialnym, bezwzględny i cyniczny, śmieje ci się w twarz i drwi w „żywe oczy” z twojej racji, choćby była najsłuszniejsza, muszę wykrzyczeć najgłośniej jak potrafię, że…dopóki walczysz jesteś zwycięzcą. I dlatego na koniec tego artykułu przytoczę wypowiedź Mariana Strugały z pisma skierowanego do Starosty, Wicestarosty, Sekretarza i Rady Powiatu Gorlice z 15 stycznia 2009 roku. Ten dokument to skarga na obecnego Geodetę Powiatowego Marię Przybyło i kierownika PODGiK Stefana Wachowicza. Bo zalecenia Głównego Geodety Kraju z 2007 roku pozostały bez echa. Posłuchajmy:

 

Po kontroli w zaleceniach pokontrolnych, protokole, zostały wykazane kierownikowi PODGiK Stefanowi Wachowiczowi te wszystkie błędy, łamanie prawa geodezyjnego i kartograficznego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu karnego. Ze względu, że nie zostały wyciągnięte żadne konsekwencje w stosunku do kierownika Wachowicza, to kierownik Wachowicz nie tylko nic nie zmienił na lepsze, nie naprawił swoich błędów, nie naprawił szkód uczynionych wobec poszkodowanych, ale wręcz przeciwnie, rozpoczął ponowne przestępcze działania, tj. przyjmowanie do zasobu PODGiK wszystkich dokumentów od geodetów, mimo, że wiedział, że geodeci nie zawiadamiali właścicieli gruntów, działek, o planowanych czynnościach geodezyjnych, nie dokonywali żadnych pomiarów w terenie, dokumenty przygotowywali w biurach, bez sporządzenia protokołów podpisanych przez właścieli gruntów. Kierownik Stefan Wachowicz był zawiadamiany osobiście przez poszkodowanych i pisemnie przeze mnie (tj. Mariana Strugałę – przyp. M.R.) o zaistniałych sprawach, był proszony o nieprzyjmowanie i nieklauzulowanie takich dokumentów, ale mimo to przyjmował wszystko, co przynieśli geodeci, bez jakiejkolwiek kontroli zgodności. (…) Twierdził, że kontrola wie swoje a on wie swoje. Mówił też, że jak geodeta przyniesie mu dokumenty to on musi je przyjąć, zaklauzulować, że to geodeta odpowiada za to co robi a nie on. Tu kierownik PODGiK łamał prawo, nie dopełniając obowiązku badania nowych dokumentów ze zgodnością geodezyjną, ewidencjami, mapami oraz nie zwracał uwagi na wykonanie czynności geodezyjnych przez geodetów wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

        W meczu Klubów: „Obywatele Ziemi Gorlickiej” kontra „Władza Ziemi Gorlickiej” wynik do przerwy jest bardzo niekorzystny dla Obywateli. „Władza” gra nieczysto, a przekupiony sędzia w ogóle nie dostrzega brutalnych fauli jej zawodników. Na dodatek uznaje każda bramkę zdobytą ze spalonego czołowych napastników i rozgrywających drużyny spod znaku „Złotego Liścia Dębu” i „Mostów Starosty”. Dziennikarze pieją do mikrofonów z zachwytu nad grą „Władzy”, bo taki wynik zapewnia im zatrudnienie i apanaże. W szatni „Obywateli” smutek i przygnębienie… ale dopóki piłka w grze…

 

Maciej Rysiewicz

 

P.S. Szanowny Panie Prokuratorze Rejonowy w Gorlicach, jak długo będzie Pan zwlekał z podjęciem postępowania, dochodzenia, śledztwa, czy jak Pan to nazywa, w przedmiotowej sprawie? Że nic pan nie wiedział o protokole Głównego Geodety Kraju? Nie może być? To już tak źle działają Pana służby? A wie Pan o istnieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne? A może opowiadał Panu o niej geodeta uprawniony i fałszywy biegły sądowy Mirosław Padół? Publicznie wzywam Pana do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie!

0

Bez kategorii
Like

Święte Prawo Własności

02/02/2011
0 Wyświetlenia
0 Komentarze
30 minut czytania
no-cover

J.E. Jerzy Miller oznajmił, że „Dzięki rozmowie Donalda Tuska i Włodzimierza Putina Polsce udało się uzyskać kopie nagrań z czarnych skrzynek. (…) Żadne prawo ich do tego nie zmuszało, ten gest świadczy, że rozumieli naszą trudną sytuację„. Przepraszam: PLL LOT za ten Tu-154M zapłaciły – i samolot, a więc i czerwone „czarne skrzynki”, stanowi własność PLL LOT. Państwo, gdzie samolot spadł, może tym wszystkim dysponować do potrzeb śledczych – ale potem ma oddać to właścicielowi!! I nie robi żadnej łachy! ODDAJE! Każdy wie, że kopia jest ZAWSZE gorsza od oryginału. Więc ja bym oddał ORYGINAŁY nagrań do laboratorium. Poza polskim – do szwajcarskiego i amerykańskiego. Ta katastrofa kosztowała już nas ok. 20 miliardów. Stać nas, by zapłacić specjalistom jeszcze parę […]

0


J.E. Jerzy Miller oznajmił, że „Dzięki rozmowie Donalda
Tuska i Włodzimierza Putina Polsce udało się uzyskać kopie nagrań
z czarnych skrzynek. (…) Żadne prawo ich do tego nie zmuszało,
ten gest świadczy, że rozumieli naszą trudną sytuację
„.

Przepraszam: PLL LOT za ten Tu-154M zapłaciły – i samolot, a
więc i czerwone „czarne skrzynki”, stanowi własność PLL
LOT. Państwo, gdzie samolot spadł, może tym wszystkim dysponować
do potrzeb śledczych – ale potem ma oddać to właścicielowi!! I
nie robi żadnej łachy! ODDAJE!

Każdy wie, że kopia jest ZAWSZE gorsza od oryginału. Więc ja
bym oddał ORYGINAŁY nagrań do laboratorium. Poza polskim – do
szwajcarskiego i amerykańskiego.

Ta katastrofa kosztowała już nas ok. 20 miliardów. Stać nas,
by zapłacić specjalistom jeszcze parę złotych. Ja uważam to za
zbędne – ale jeśli miałoby to rozwiać (lub potwierdzić!) czyjeś
podejrzenia…

Ale najważniejsze: niech PLL LOT zażąda zwrotu swej WŁASNOŚCI!

Dla Zasady!

Komentarze:

MOJA EKSCYLYNCJA KORWIN KOMĘTAŻY L*DU NIE POCZYTÓJE:)

~Janusz Ryszard …2011-02-02 23:57

Prawo własności ogranicza wolność – jak ktoś wykupi kupę …
… ziemii, to normalni ludzie nie mają gdzie chodzić, bo wszędzie nie wolno.

~monarcha
2011-02-03 00:12

Fikus Mikus jest za Swietem Prawem Wlasnosci za wyjatkiem …
… sytuacji gdy wlasciciel prywatnego radia nie zaprasza go do siebie. Wtedy jest to spisek przeci Jego Ekscylyncyji "Korwinku" z domu Mikkus.

~prywaciarz
2011-02-03 00:32

Prywatne radio ma prawo go nie zaprosić. Prywatny Korwin …
… na swoim blogu ma prawo powiedzieć, że to jest spisek. Nie ma tu sprzeczności ze świętym prawem własności.

~do znudzenia
2011-02-03 01:36

Niezależnie od tego, czy była to katastrofa, czy zamach, …
… polski rząd w sprawie śledztwa postąpił jak zdrajca (NATOwskich tajemnic wojskowych). Dlatego premierem i prezydentem powinien być taki megaloman, jak np. JKM.

~megamultimaxi
2011-02-03 01:43

Albo Jarek Kaczor,może być też Hodyn.

~Troll Wielki
2011-02-03 02:54

Po zmienionym nagle froncie TW Ozjaszka Goldberga wobec …
… Niemiłościwie nam panującego Nikodema Donalda Dyzmy alias Piłkarzyka ludzie domyślni wnioskować mogą, że razwietka ma już inne plany wobec Słońca Peru, co powoli …

~Stanisław M.
2011-02-03 08:21

DLA INWETORÓW: AKJCE FOREX FUTURES polecam 'Paweł Juś …
… giełda’ blog na goldenline, tam dowiesz się prawdy i poznasz ciekawe analizy

~inwestujmądrze
2011-02-03 08:54

korzystam z ich analiz, dużo dają, ważne że zarabiam …
… również podczas spadków, ale też podczas hossy

~Kacper
2011-02-03 09:24

Haha, ale się "Kacper" od razu odezwał. Zmienia nicki.

~Jacek
2011-02-03 10:02

Dostał info na maila, że odpowiedziałem. Zaraz pewnie …
… zaatakują mnie tysiące "Kacprów", "Tomków" i "inwestorów" 😀

~Jacek
2011-02-03 10:03

zazdrość to cecha polactwa!

~JKM
2011-02-03 12:53

Porzucim ziemię skąd nasz ród – wyprzem się polskiej mowy. …
… Durny my naród, kłótliwy lud – Zachodni my twór, bezmózgowy. Nie straszny dla nas Jezus i Marks – my dla koryta – żyjemy. A za dolary sprzedamy kraj – chłopów …

~rod
2011-02-03 15:02

"…Ta katastrofa kosztowała już nas ok. 20 miliardów…" …
… – przepraszam skad te wyliczenia??

~xf
2011-02-03 16:39

"…Ta katastrofa kosztowała już nas ok. 20 miliardów…" …
… – przepraszam skad te wyliczenia??

~xf
2011-02-03 16:39

gdyby prywatne radio RZECZYWIŚCIE było prywatne to jak …
… najbardziej niestety reżim zapewnił sobie prawo trzymania za mordę rzekomo prywatnych rozgłośni   "wiecie, rozumiecie, za rok wam się koncesja kończy "

~rafalS
2011-02-03 12:15

Co proponujesz dUPeRku??? Ilosc czestotliwosci jest …
… skonczona i ograniczona.

~radiowiec
2011-02-03 18:46

Podobnie ilość mąki na rynku jest ograniczona (ilością …
… upraw, plonów na tych uprawach i ilością zapasów). Czy proponujerz też koncesje dla piekarzy? ps. przez jakiś czas panowała na rynku radiowym wolna amerykanka i …

~radiosłuchacz
2011-02-03 23:13

*proponujesz…

~radiosłuchacz
2011-02-03 23:14

W polskim prawie zwyczajowym związanym z dysponowaniem …
… własnością istniało rozwiązanie stanowiące pożytki dla gromady na własności indywidualnej. Polegało to przykładowo na tym, że jeżeli na ziemi mającej właściciela …

~GPS
2011-02-03 09:20

Po pierwsze – prawo rzymskie reguluje te sprawy, po drugie …
… "wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka".

~koptok
2011-02-03 11:04

Tylko, że granica, gdzie jest obszar mojej wolności, a …
… gdzie wolność kogo innego zamierzam respektować jest płynna i jakoś mądry się nie znalazł aby to ustalić w sposób, który do łbów uciania by nie prowadził. Buen …

~GPS
2011-02-03 12:02

Popieram Pana JKM ze skszynki czeba nam oddac i potem …
… wszysko posuchac u nas a nie socjalistycznym spszentem i puzniej nie wiem jak jeszcze.

~Hodyn
2011-02-03 00:56

Tak jak muwiż, a doda-m jesczę rze niemcy kópójom polskie …
… źemie ża beżczen !  To jesd scandal ! I czebaby by lo zarznacycz rze WiP w takjei kvestij muglby sję dogadacz z Narodowcami. Tzw. ostrożnę porozómienię .  I …

~FJS Southampton
2011-02-03 09:18

Po zmienionym nagle froncie TW Ozjaszka Goldberga wobec …
… Niemiłościwie nam panującego Nikodema Donalda Dyzmy alias Piłkarzyka ludzie domyślni wnioskować mogą, że razwietka ma już inne plany wobec Słońca Peru, co powoli …

~Stanisław M.
2011-02-03 08:20

Podatki – tym razem katastralny Tu jest artykuł: …
… http://tinyurl.com/6zdopzw "Jeśli pomysł samorządowców zostanie przyjęty przez parlament, stawki w dużych miastach mogą wzrosnąć wielokrotnie, bo duże miasta żalą się, …

~xx
2011-02-03 10:58

Chcesz wygrać nowe BMW lub jedną ze 100 tysięcy …
… atrakcyjnych nagród ? Wyślij SMS o treści (C00199) na numer 7122 (koszt 1 sms-a w Orynge)

~Orynge.com.pl
2011-02-02 23:58

Juz ci muwilem socjalisto rzebys tutaj nie agitowal tylko …
… poszed do Cejrowskiego i reklamowal dla murzynuw w dzungli, szoruj kojce moim psom kanalio socjalistyczna.

~Hodyn
2011-02-03 01:19

Takie piep**enie o niczym. Teraz jest prawo własności …
… Polski dla kilkunastu żydów i czarnyo-purpurowych darmozjadów przyznane.

~StrusUSA
2011-02-02 23:59

Skoro Pan nie ma wątpliwości to proszę mi powiedzieć co …
… się działo przez kluczowe 22 SEKUNDY lotu od decyzji pilota o rezygnacji z lądowania do momentu katastrofy?

~canary wharf
2011-02-03 00:04

Ruscy manipulowali – to jasne, bo wysokościomierz …
… barometryczny pokazywał normalną wysokość, zaś elektroniczny – zawyżoną. Różnica bierze się stąd, że Ruska Monarchia KGB-archia była w stanie sparaliżować elektroniczny …

~monarcha
2011-02-03 00:25

A cóż to za pisanina?Skończą śledztwo oddadzą na …
… 101%!Ameyrekanie i inne nacje mają ciemny lud Wolski w d…pie i nie będą się mieszać do tak oczywistej oczywistości kto winien tej katastrofie!

~J-23!
2011-02-03 00:06

Panie Januszu! Co prawda to prawda. Proszę jednak …
… odetchnąć na chwilę przez wysłaniem tekstu do redakcji. Może ja czegoś nie wiem, ale ten samolot należał do lotnictwa wojskowego a nie do PLL LOT!

~Komodor
2011-02-03 00:07

nie pamiętam dokładnie ale chyba był czarterowany od LOT-u

~J
2011-02-03 00:27

Wiadomo,że oryginałów nie ma dzięki Tuskowi i spółce więc …
… skąd te oryginały do labolatoriów?A w ogóle to J.E. JKM pisze oczywistą-oczywistość.

~Bael
2011-02-03 00:13

Będę to wklejać do skutku. Panie Prezesie, temat …
… katastrofy smoleńskiej uważa Pan za … Panie Prezesie, temat katastrofy smoleńskiej uważa Pan za zamoknięty, delikatnie dając do zrozumienia, że każdy kto zakłada inną …

~jak_zwykle_toma…2011-02-03 00:58

Od kiedy JKM został ruskim agentem to nie przyjmuje …
… argumentów.

~Hodyn
2011-02-03 01:04

Milcz plebs, szoruj do Moskwy i poluz sie na katafalku …
… obok swojego guru bolszewiku.

~Hodyn
2011-02-03 01:09

Zamilcz Waść.Jesteś takim samym agentem jak twój …
… Pan,przychlaście.

~FJS Southampton
2011-02-03 01:25

a już miałem iść spać, a tu taka niespodzianka – niejaki …
… przychlast się pojawił i zechciał przedstawić –  witamy kolegę!!!

~FJS Southampton
2011-02-03 01:47

A bo nadziałem się na bolca Pana Cejrowskiego. Aczkolwiek …
… chcesz się dołączyć ?

~Hodyn
2011-02-03 11:53

" Suchej nitki autor nie zostawia także na mainstreamowych …
… mediach, ze szczególnym naciskiem na prasę. A odpowiednia kwalifikacja tychże jest prosta: jeśli nakład danego tytułu przekracza 100 tys. egz., drukowany jest …

~
2011-02-03 09:39

W pierwszej chwili pomyślałem że chodzi o Millera Leszka. …
… Wprawdzie on z szajki lewusów ale bystrzak. Chyba zdurniał? Ale przyszło otrzeźwienie! JERZY! (pyta się Jerzy czy jeży sie pyta?). To ten z głupich Jerzych. …

~antares
2011-02-03 01:21

Oj Hodyn, chyba ci sie dwa razy ten sam nick pod …
… przeciwstawnymi komentarzami wkleił 😉 Taki z Ciebie troll, że sam z sobą tu gadasz, to się schizofrenia chyba nazywa 😛 A już myślałem że porządny z ciebie trollik, a …

~Yasiu
2011-02-03 01:35

To FJS gada sam ze sobą.Do sedesu z FJS i Ceyrowskim a Ja …
… spuszczę wode.

~Hodyn
2011-02-03 01:57

nio

~Hodyn
2011-02-03 03:03

PO i SLD do sedesu a J.E. JKM spuści wodę !

~Hodyn
2011-02-03 03:33

A co jest niby zbędne ? Śledztwo w sprawie zamachu czy …
… katastrofy?To po co to całe zawracanie du** od kwietnia jeżeli jest to zbędne?

~Wujo
2011-02-03 03:54

IDE SPAĆ

~troll
2011-02-03 04:25

PLL LOT 🙂 Ale dałeś siary…..

~?
2011-02-03 05:50

Myśle, że JKM w tym kontekscie ma ABSOLUTNĄ racje. Dość …
… już wydawania moich pieniędzy!!!!!!!!!!! Przeciez te pieniądze spokojnie mozna było wydać na zacniejsze cele, a nie na pierdoły i przekomarzanie sie jeba….ch …

~Riben
2011-02-03 06:31

Święte prawo własności i rodzina zanika bo musi ze …
… względów biologicznych.  Bowiem w stadzie bydła nie może być rodziny i prywatnej własności! Wszystko musi być wspólne nawet żony i dzieci!

~leo
2011-02-03 07:10

Proszę, proszę, nawet Korwin zaczyna coś rozumieć z tego …
… bałaganu informacyjnego wokół katastrofy !

~Jan Kotwicki
2011-02-03 07:54

Nie żadne tam "zaczyna rozumieć" – tylko "rozkazy się …
… zmieniły". Czyli: Donek  Piłkarzyk alias Słońce Peru został spisany przez razwietkę na straty i "niezależni" "dziennikarze" nawet na ONET zaczną teraz "docierać" do …

~Troll Królewsko…2011-02-03 09:00

Panie Januszu! Co ma do tego PLL LOT? Nie był właścicielem …
… tego samolotu. To był samolot wojskowy. Właścicielem było państwo. Po za tym jak najbardziej się zgadzam.

~leszek60
2011-02-03 08:19

Po zmienionym nagle froncie TW Ozjaszka Goldberga wobec …
… Niemiłościwie nam panującego Nikodema Donalda Dyzmy alias Piłkarzyka ludzie domyślni wnioskować mogą, że razwietka ma już inne plany wobec Słońca Peru, co powoli …

~Stanisław M.
2011-02-03 08:19

Witam 🙂 Jak ze świętym prawem własności w poniższym …
… przypadku Szanowny Panie Januszu ? Zajrzałem na blog onetu i trafiłem na stronę o adresie: http://korwin-mikke.pl/blog, a tam codzienne informacje, różnią sie od …

~GPS
2011-02-03 08:25

Panie Januszu. Samolot nie należał do PLL LOT, a był …
… własnością wojskową. Takie małe sprostowanie.

~pikt
2011-02-03 08:32

Wiadomo, ale Ja mam rozkazy jak najbardziej namotać (sic …
… !). Z błogosławieństwem Królewsko-Cesarskim !!! Ludwik Janusz XVIII de Korwin de Burbon de Smirnoff de Czistaja Moskowskaja

~Ludwik Janusz X…2011-02-03 08:55


… http://www.nacjonalista.pl/2011/01/31/demonstracja-poparcia-dla-serbskiego-kosowa-20-02-2011.html Zapraszamy wszystkich nie obojętnych Polaków jak i P.Janusza Korwin Mikke na demonstracje na rzecz sprzeciwu wobec …

~Nacjonalisci Wa…2011-02-03 09:19

Popieram nacjonalizm.Odebranie Kosowa serbom to wielkie …
… świństwo i wygrana zydowskiego lewactwa.A kiedy winni bombardowania Belgradu staną przed Trybunałem Haskim ?

~Bael
2011-02-03 23:46


… http://www.nacjonalista.pl/2011/01/31/demonstracja-poparcia-dla-serbskiego-kosowa-20-02-2011.html

~Nacjonalisci Wa…2011-02-03 09:20

Jakie święte prawo ? Nawet Patryjarcha Abraham, którego …
… trudno podejrzewać o brak szacunku dla własności o ziemii nad Jordanem mówił Obiecana, a nie moja własna i święta. Rozumiem, że nadanie tytułu "Święte Prawo …

~GPS
2011-02-03 09:42

Czy Tu 154 M co rozbił się w smoleńsku był własnością PLL …
… LOT ? Chyba nie, bo był samolotem wojskowym przynależnym do specpułku lotniczego .

~mikkolub
2011-02-03 10:01

"Ta katastrofa kosztowała już nas ok. 20 miliardów." …
… Naprawdę , 20 miliardów ??? To bardzo kosztowna katastrofa !!! A może jednak 20 milionów ? Ciekawe skąd takie informacje ?

~Księgowy
2011-02-03 10:05

Dostałem to SMS-em od JE WCz Gen Anodiny – znanej …
… konserwatyno-liberalnej monarchistki.

~JKM
2011-02-03 10:20

"Nas" oznacza "w Rosji". Skąd trolle wzięły, że "nas" …
… oznacza "Polaków" – niewiadomo.

~Moderator
2011-02-03 10:31

Szanowny Panie . Owoce, które spadają z drzewa sąsiada do …
… mojego ogródka są wg prawa moje. Może Rosja w ten sposób traktuje wrak polskiego samolotu ? Pozdrawiam z wyrazami sympatii.

~hary
2011-02-03 10:12

PLL LOT????   Trzeba wiedziec podstawowe rzeczy, zanim sie …
… zabierze glos. I pomyslec, ze dla JKM "wszystko jest jasne od samego poczatku", a nawet chlopina nie zauwazyl, ze na sterze kierunku samolotu byla szachownica, …

~MIKRON
2011-02-03 10:15

towariszcz Ozjasz rżnie głupa

~Gen. P.
2011-02-03 10:22

Panie Januszu, oczywiście ma Pan rację, ale to nie …
… wystarcza – niech Pan się pilnuje tych drobnych błędów/skrótów myślowych. Samolot był chyba wojskowy a nie Lotu?- różnica dla istoty sprawy nieistotna, ale stanowi …

~m
2011-02-03 10:40

Dziękuję. Już poprawiam: "Ta katastrofa kosztowała już nas …
… w Rosji ok. 20 miliardów rubli." PS. Katar już mi przeszedł. Dziękuję za życzenia.

~JKM
2011-02-03 10:47

W dzień pochmurny tamtego miesiąca Jego Królewska Mość …
… mnie urodził Bez pardonu wy*ebał mnie jak stolca I nożem kuchennym mi pogroził Siłą zamkną mnie do kojca A psa wcześniej zagłodził. I tak tam zimą se mieszkałem W …

~Hpdyń
2011-02-03 10:45

Tak W dzień pochmurny tamtego miesiąca Jego Królewska Mość …
… mnie urodził Bez pardonu wy*ebał mnie jak stolca I nożem kuchennym mi pogroził Siłą zamkną mnie do kojca A psa wcześniej zagłodził. I tak tam zimą se …

~Hodyn
2011-02-03 10:46

W dzień pochmurny tamtego miesiąca  Jego Królewska Mość …
… mnie urodził  Bez pardonu wy*ebał mnie jak stolca  I nożem kuchennym mi pogroził  Siłą zamkną mnie do kojca  A psa wcześniej zagłodził.  I tak tam zimą se …

~Hodyn
2011-02-03 10:49

nic nie ma o pobudzaniu ????

~??????
2011-02-03 10:51


… http://finanse.wp.pl/kat,104124,title,Padlo-siedem-tysiecy-sklepow,wid,13097819,wiadomosc.html Proponuję zrobić akcję w tym temacie, taką żeby duże sklepy zaczeły tak jak wszyscy płacic podatki a nie były świętymi …

~Piotr
2011-02-03 12:14

Akurat tu Pan się myli – cyfrowa kopia danych cyfrowych (a …
… nie sądzę żeby w w obecnej erze w czarnych skrzynkach były nagrania na nośnikach analogowych) jest kopią idealną pod każdym względem nie różniącą się od …

~Cyber Killer
2011-02-03 12:16


Warto to przekazac na forach. Naprawdę bardzo dobry filmik i Bardzo sensowna pani Burmistrz. Pozdrawiam,  Maciej Baranowski z Kętrzyna, Na marginesie – …

~Maciej Baranowski
2011-02-03 12:16

Szkoda że u nas nie skrzykują się na facebooku …
… roszczeniowo nastawione młode wykształcone michnikoidy 🙁 Można by bezkarnie napier*alać to tępe bydło

~Ku-klux-klanner
2011-02-03 12:40

Oczywiście musieliby jeszcze wyjść na ulice i wtedy zabawa …
… byłby pyszna

~Kkk
2011-02-03 12:44

Każdy ma prawo własności wolności  cóż to  był

~dzika
2011-02-03 12:45

Ten samolot nie jest własnością PLL LOT nie wiem skąd w …
… ogóle taki pomysł. Tu – 154 rozbity pod Smoleńskiem to własność 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego.

~MPJ 78
2011-02-03 13:17

Tu się z Panem nie zgadzam. Skrzynki i wrak jest, jak …
… najbardziej, własnością PLL LOT i zostanie oddany po zakończeniu śledztwa. Udostępnienia kopi nagrań zainteresowanym państwom, przed zakończeniem śledztwa, żadna …

~WW
2011-02-03 13:28

Trollowanie polega na zamierzonym wpływaniu na innych …
… użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych, kontrowersyjnych, często nieprawdziwych …

~rod
2011-02-03 14:10

Dokładny opis trolla w muszce: "zamierzonym wpływaniu na …
… innych użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych, kontrowersyjnych, często …

~Barbara
2011-02-03 14:20

Cześć Jarun.Trolle pozdrawiają Jaruna.

~trolle
2011-02-03 23:50

Na zaczepki przychlastów i troli nie odpowiadamy !

~rod
2011-02-03 14:12

Przed wcieleniem do 36. SPLT byl własnością PLL LOT – …
… które de facto jest własnością PAŃSTWOWĄ : – ) więc "zostało w rodzinie".  Nie chodzi we wpisie jak widzimy o właściciela, a o zwrot własności.

~gon
2011-02-03 14:22

Osoba stosująca trollowanie zwykle reaguje wrogo zarówno …
… na próby uspokojenia dyskusji, jak i agresywne reagowanie na jego zaczepki, zaś merytoryczna zawartość dyskusji ma dla niego znaczenie tylko o tyle, o ile …

~rod
2011-02-03 14:51

A o Smoleńsku miało już nie być! Tematy zastępcze JKM, a …
… poważniejsze leżą w centrali?

~bałbatun
2011-02-03 14:54

Czy p. Komorowski powinien odejść – sprawa honoru …
… -pomówienie Szeremietiewa.

~Mirek
2011-02-03 15:37

Czeba skonczyc ze Smolenskiem juz od dawna i zaczonc …
… debate o Cejrowskim i jego powionzaniach z JKM czego rzaden patriota nie popsze bo to wstyd.

~Hodyn
2011-02-03 16:32

Symptomami trollowania mogą być poniższe sposoby …
… zachowania w dyskusjach: bezgraniczne podporządkowanie się jakiejś idei, zdaniu natrętnie powtarzanym, w niektórych przypadkach troll posuwa się do wyzwisk i gróźb; * …

~twój psychiatra
2011-02-03 16:44

Twoja obserwacja jest błędna. Celem trolla jest wyśmianie …
… i zdeptanie natrętów  bez argumentów.

~
2011-02-03 19:59

Najskuteczniejszą metodą jest nie odpowiadanie na wpisy ! …
… ! Jakakolwiek reakcja, wyzwiska, obrażanie nie skutkuje!!

~rod
2011-02-03 16:47

Nie odpowiadamy trolom i przychlastom! Pomijamy jak g*!

~rod
2011-02-03 16:51

Wszystcy trole socjalistyczne mogom tutaj pisac jak chca …
… ale my im nie otpowiemy bo czeba sie najpierw zastanowic a potem odpowiedziec.

~Hodyn
2011-02-03 17:16

Naipjerv ceba sję naócycz piśać po polska.  Chłopcze.

~
2011-02-03 19:12

Nie wychodz socjalistko z kuchni i sie nie wtroncaj jak …
… cie nik nie prosi o zdanie ile ty masz zwojuw w muzgu ze tego nie rozumiesz?

~Hodyn
2011-02-03 19:44

Panie Januszu skąd Pan bierze te 20 miliardów?  a co do …
… meritum to od dawna o tym piszę na forach, że skrzynki powinny zostac zgrane bez zbędnej zwłoki i zaraz po tym nam przekazane i to nie zadna łacha. Proszę …

~qqazz
2011-02-03 17:43

Ale znalazł pan sobie temat. No pisze pan aby pisać, …
… (teraz o czarnych skrzynkach) jak te przychlasty które meldują się u pana i czekaja na zaczepkę-odpowiedż, nawet obrazliwą, byle nie zostać pominiętym. Chałtura na …

~bałbatun
2011-02-03 17:43

Całkowita racja, powini oddać. Ale Rosja powinna mieć …
… prawo do odszkodowania za ściętą brzozę, zerwaną linię energetyczną i "zaorany" kawałek lasu…

~mikstura
2011-02-03 18:37

Musi Pan wiedzieć, że weszłam na Pańskiego bloga tylko i …
… wyłącznie z powodu Pańskiej wizyty w mojej szkole dnia 1.02.2011r. Bardzo żałuję, że nie byłam wtedy obecna w szkole, a od kolegów i koleżanek słyszałam, że było …

~tosia
2011-02-03 18:40

Ja Ci odpowiem na pytanie !!! Bo łatwiej wepchać kit …
… młodym ludzią , gdyż nie trzeba wydrapywać starego.

~
2011-02-03 19:16

Milcz plebs.

~Hodyn
2011-02-03 19:45

Zabolało ?

~
2011-02-03 20:04

Mów za siebie tośka.

~Dęblinszczanka
2011-02-03 21:30

Myślę,że sama jesteś tępą urzędniczyną od walenia …
… pieczątką i stąd ta frustracja.Ceny ropy dyktuje nam Unia Europejska a 85% cen benzyny to podatki.Pan JKM jeżdzi po szkołach aby od małego zachęcać młodzież do zdrowego …

~Bael
2011-02-04 00:05

Na miejscu premiera Tuska bym wynajął neutralnych …
… Szwajcarów do prowadzenia śledztwa. W żadnym wypadku nie Polaków i nie Rosjan, gdyż to były strony tego śledztwa.

~Paweł Grobelny
2011-02-03 19:31

Witam, Proszę o wyjaśnienie podanej straty w wysokośco 20 …
… mld. Ukłony

~Tomasz
2011-02-03 19:39

Hehe, naprawde myślisz że uzyskasz odpowiedź ?

~
2011-02-03 20:06

Międzycesarska Agencja Królewska (MAK) JE Generalissimy …
… Anodiny to podała !!! Czy NAPRAWDĘ tak trudno to zrozumiedź ?

~JKM
2011-02-03 21:26

Najskuteczniejszą metodą jest nie odpowiadanie na zaczepne …
… wpisy troli (brak pozywki-sic!) Jakakolwiek reakcja: odpowiadanie, wyzwiska, obrażanie nie skutkuje! Troll tylko na to czeka!

~rod
2011-02-03 19:53

Cześć Jarun czy rod.Powiem Ci jedno:możesz całować Trolle …
… w d**e.

~trol
2011-02-04 00:10

NARESZCIE – się JKM obudził , ja o tym trąbię prawie od roku

~nick
2011-02-03 20:36

~Bart
2011-02-03 21:22

Ale samolot nie był własnością PLL LOT tylko Sił Zbrojnych …
… RP…. Trzeba podawać sprawdzone informacje, bo trolle zaraz się rzucą na JKM. Co oczywiście nie zmienia istoty spojrzenia na prawo własności:-)

~nuter
2011-02-03 22:24

Samolot był własnością wszystkich polaków płacących …
… podatki gdyż był polski.

~JFS
2011-02-04 00:13

20 miliardów ? z Kąd taka cyfra ?

~myślący
2011-02-07 16:44

0

Janusz Korwin-Mikke

Blog Janusza Korwin-Mikke

1865 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
343758