WIEDZA
1

„Święta trójca”, czyli ród Merowingów, Ród Windsorów i świat „żydowskiej” finansjery

09/04/2012
5680 Wyświetlenia
2 Komentarze
42 minut czytania
no-cover

Szatański plan wyłonienia fałszywego mesjasza z plemienia apostatów Dana – ród Merowingów.

„Oto daję Wam ludzi z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są lecz kłamią”

0


WINDSOROWIE

Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem”(Objawienia 3,9.)

 

Rzym;6. 7

 

Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem;i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym,lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje.”

Aby zrozumieć cały konflikt dzisiejszego świata oraz wyłonić prawdziwy obraz spisku żydowskiego, należy zwrócić się w stronę najodleglejszej historii Izraela oraz zapisów biblijnych, które są największą skarbnicą wiedzy.

 

Kiedy pierwszy raz przystępowałam do czytania biblii, nie znałam tych wszystkich zależności, a treści biblijne momentami wydawały mi się sprzeczne, jako, że raz Bóg potępia Izraelitów, a innym razem są wyraźne wzmianki o ich wybraństwie.

 

Zainspirował mnie jednak do poszukiwania prawdy ten jeden znamienny cytat z biblii:

 

„Oto daję Wam ludzi z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią”.

Kluczem do zrozumienia tych pozornych sprzeczności jest właśnie najstarsza historia Izraela.

 

A konkluzja jest taka, że:

 

Wszyscy Żydzi są Izraelitami, ale nie wszyscy Izraelici są Żydami.

 

Za czasów Dawida i Salomona wszystkie 12 plemion tworzyło zwarte królestwo. Jednak za czasów króla Salomona doszło do schizmy, na skutek apostazji króla Salomona, który dopuścił się bałwochwalczego odstępstwa.

 

To odstępstwo kontynuowane było przez północne plemiona Izraela i wpłynęło na całą historię Żydów, doprowadzając do zawiązania znanego nam dzisiaj “żydowskiego spisku”.

 

Po śmierci króla Salomona plemiona Izraela utworzyły dwa niezależne królestwa. Ta polityczna separacja Izraela i Judei, dokonała się za czasów króla Roboama.

 

10 plemion utworzyło północne królestwo Izraela. Są to plemiona Rubena, Symeona, Dana, Neftaliego, Gada, Asera, Issachara, Zebuluna, Efraima i Manassesa (plemię Józefa rozdzieliło się między Efraima i Manassesa) plus część Lewitów.

 

Tymczasem 2 plemiona południowe – Judy i Benjaminaplus część Lewitów, jako że Lewici rozlokowani byli wśród wszystkich plemion – królestwo Judy (1 Królewska 12:23).

 

Stolicą królestwa północnego Izraela stała się Samaria, zaśpołudniowego Judy – Jerozolima


Przedstawię Wam kilka najważniejszych kwestii w tym temacie, a szczególnie o plemieniu Dana

 

Istnieje magazyn Zemsta Dagoberta wydawany przez Ordo Lapsit Exillis, towarzystwo pragnące odtworzenia dynastii Merowingów – władców przyszłego Rządu Światowego.  

 

“Zemsta Dagoberta” mówi  nie tylko o zemście Merowingów na kościele katolickim, który zdradził ich w przeszłości, lecz symbolizuje również walkę, podjętą przez wszystkich członków starożytnej linii krwi Świętego Grala (sięgającej swymi korzeniami do, jak wierzymy, początków cywilizacji), jedynych prawnych posiadaczy danej przez Boga wolności, przeciwko siłom, które w każdym okresie historycznym próbowały odebrać tej linii krwi, w celu zdobycia władzy absolutnej.”

 

Ordo Lapsit Exillis twierdzi, że jest “niewidzialnym kolegium oddanym sprawie odzyskania Kamienia, który spadł z Niebios, nazwanego przez naszych przodków “Gralem”. Ich opis tego, czym jest Gral, powinien dać czytelnikom wskazówki, co do prawdziwego źródła pochodzenia Merowingów.

“O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. ” (Izajasza 14:12-14)

Merowingowie uważają , że ich dziedzictwo jest boskiego pochodzenia. Tajemnica tego rodu, sięga swymi korzeniami do początków cywilizacji, a wiedza na temat ich prawdziwego pochodzenia, jest zawarta w biblii.

 

W Księdze Rodzaju 6: 1,2 jest werset o upadłych aniołach, spółkujących z ludzkimi kobietami:

 

„A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.”

 

Według hebrajskich źródeł synowie boży to Tytani. A ich potomkowie to Nefilim.

 

Nefilim po hebrajsku oznacza dosłownie “upadli”. Zostali tak nazwani, ponieważ byli synami upadłych aniołów (Targum Yonathan).” Te demoniczne korzenie Merowingów są potwierdzone w eseju Edouarda de Legionnaire w Zemście Dagoberta“: “Biologiczna Podstawa dla Elitaryzmu i “Boskiego Prawa” do Rządzenia

 

Według Księgi Henocha, przetłumaczonej przez Richarda Laurenca, za czasów Jareda, Nefilim mieli zejść z Góry Hermon.

„Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: “Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci”.

„Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: “Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech”.

Wszyscy odpowiadając mu rzekli: “Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”.

„Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami.
Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami”. (
Henocha 6: 1-5)

Historię tą potwierdzają również zwoje znad Morza Czarnego: Zwoje znad Morza Martwego zawierają najwcześniejszą wersję Księgi Henocha, odrzuconą przy ustalaniu kanonu Pisma Świętego.

 

Zwoje są dziełem monastycznej (mniszej) społeczności Esseńczyków z Qumran, będącej prawdopodobnie plemieniem apostatów Dan, którzy przejęli przedpotopowe tradycje pogańskie i kult Baala od Kananejczyków.

 

 

Góra Hermon znajduje się w najdalej wysuniętym na północ punkcie starożytnej Palestyny, na dawnym terytorium plemienia Dan, które przejęło je od Kananejczyków.

 

 

Północny rejon Palestyny, gdzie znajduje się Góra Hermon, leży na 33 stopniu zarówno długości jak i szerokości geograficznej według południka paryskiego (używanego powszechnie do roku 1884, gdy południk zerowy przeniesiono do londyńskiego Greenwich).

 

 

 

Według Wikipedii Dan (hebr. “sędzia”) – postać biblijna z Księgi Rodzaju. Syn Jakuba i Bilhy – niewolnicy Racheli. Jest on ojcem jednego z najmniejszych pokoleń IzraelaDanitów.

 

Plemię Dana jako jedyne nie jest wymienione w księdze Apokalipsy 7,5-8 (jest mowa o 144 000 opieczętowanych z wszystkich plemion Izraela).

 

„I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela: z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy, z pokolenia Asera dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy, z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy, z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych” – Objawienia 7:4-8

 

Wykluczono je prawdopodobnie dlatego, że popadło w bałwochwalstwo (por. Sdz 17) i dlatego nie mogło być już dłużej zaliczane do ludu Bożego.

 

„Ci, którzy przysięgają na winę Samarii i mówią: Na życie twego boga, Danie!; na życie boga, Beer-Szebo! – upadną i już nie powstaną”. Amosa 8:14

 

Zarówno w tradycji żydowskiej, jak i wczesnochrześcijańskiej, pojawiały się poglądy, że apokaliptyczny przeciwnik (w chrześcijaństwie antychryst), będzie pochodził z pokolenia Dana(Wikipedia)

 

Również kilka proroctw z Biblii zwraca uwagę na to, że Antychryst będzie wywodził się z Danitów.

 

Sama zagadka Samsona wydaje się być proroctwem, mówiącym o potomkach Dana, którzy pewnego dnia zechcą zniszczyć plemię Judy w zawistnej zemście za to, że Bóg odwrócił się od nich z powodu ich bałwochwalstwa. W ciało młodego lwa (judaizm) wejdą Danici (pszczoły) i postanowią stworzyć złotą erę (miód). Spisek potomków Dana, aka Synagogi Szatanapolega na zawłaszczeniu mesjańskiego pierworództwa plemienia Judy i ustanowieniu Fałszywego Królestwa i fałszywego mesjasza w Izraelu.

 

Wynika z tego, że Syna Zatracenia, powiedzie wielu Żydów ku ich zniszczeniu.

 

Merowingowie, planujący rządy nad światem ze swojego przyszłego tronu w Jerozolimie, twierdzą że wywodzą się od plemienia Judy, od Jezusa Chrystusa i Marii Magdaleny.

 

Dowody świadczą jednak o tym, że kłamią, gdyż wywodzą się od Danitów.

 

Pomimo słów Biblii mówiących, że Samson wywodzi się z plemienia Dana (Sędziów 13:2), Yair Davidy z Brit-Am Israel twierdzi, że linia Samsona, związana jest z mesjańskim ludem Judy:

 

“Samson superman wywodzi się z plemienia Dana, lecz jego matka jest z plemienia Judy. W pewnym sensie Samson uznawany był za prekursora Mesjasza, który przyjdzie z rodu Judy, lecz jego matka, według Midraszy, będzie Danitką.” [Brit-Am Israel newsletter, 2/9/99]

 

Ortodoksyjny sekta Chabad-Lubawicza przygotowuje nie-żydów do przyjęcia Praw Noego, już pod jurysdykcją odnowionego Sanhedrynu.

 

Yair Davidy pisze:

 

“Imię DAN oznacza po hebrajsku Sędzia. Wielu prawników i sędziów w USA posiada korzenie irlandzkie, tak samo jest w siłach policyjnych… Potomkowie Dana mieszkają dzisiaj głównie w Irlandii, Wielkiej Brytanii, USA i przede wszystkim – w Danii.”

 

Merovingowie znani są też z przewodzenia ruchom pseudo-chrześcijańskim, Ci agenci Merowingów, aktywnie promują ruchy hebrajskie mesjanistyczne, będące katalizatorami dla judaizacji chrześcijaństwa.

 

Szatański plan wyłonienia fałszywego mesjasza z plemienia apostatów Dana.

 

Dla lepszego zrozumienia tego planu, proroctw biblijnych oraz wszystkiego co związane jest z Danitami, bałwochwalstwem i symboliką, polecam poniższy materiał

 

 

 

Pismo mówi nam że:

 

Antychryst będzie Żydem, będzie pochodzić z Kraju Dan /Góry Hermon [Góry „Syjon”] w północnym Izraelu, jako fałszywe wypełnienie Listu do Rzymian 11:26; plemię Danitów zostanie odrzucone przez Boga, a jego potomkowie nie wejdą w skład 144.000 wybranych; wreszcie plemię Danitów zostanie użyte przez Boga do wypełnienia jego obietnicy sądu nad Izraelem i bezbożnym światem (“Bóg natchnął serce Bestii…”).

 

Arkadiańskie korzenie Merowingów, Spartan i Celtów, wydają się być połączone z plemieniem Dana – wskazuje na to używanie podobnych nazw dla ich miejsc, imion itd. (kult Baala, kult “Bogini”, umiejętności budownicze).

 

Plemię Danitów przejęło przedpotopowe pogaństwo (kult Baala) od Kanaanitów [potomków Chama (syna Noego) i jego syna, Kanaana], żyjących w północnej części Palestyny pod Górą Hermon/Syjon. Ulokowany na 33 stopniu szerokości geograficznej lud Dana, stworzył ideologiczne podwaliny dla dzisiejszej masonerii.

 

Najbardziej ukrywanym aspektem dzisiejszej masonerii, jest fakt, że opiera się ona na wielu tradycjach żydowskich przefiltrowanych przez Islam. Główne legendy masonerii – wliczając w to oczywiście budowę Świątyni Salomona – pochodzą z pism, składających się na Stary Testament, zarówno kanonicznych jak i apokryficznych, oraz z żydowskich i muzułmańskich komentarzy do tych pism.

 

Jedną z takich legend jest morderstwo Hirama Abiffa, która to historia jest opisana w Starym Testamencie w 1 Księdze Królewskiej i 2 Kronik. 

 

Symbole Danitów są używane przez żydowskich Merowingów, żydowski Dom Stewartów i żydowskich autorów Protokołów Mędrców Syjonu (Reprezentantów Syjonu 33 stopnia).

 

Lud Dana stał za fałszywym systemem religijnym, praktykowanym na Górze Hermon/Syjon (ang. Sion), który usunięty został przez prawdziwy kult Boga na Górze Syjon (ang. Zion) w Jerozolimie.

 

Żydomasońscy konspiratorzy ujawnili swoim wybrańcom, (jednocześnie tając to przed profanami), że fałszywy mesjasz Danitów pochodzić będzie z terytorium Góry Sion (Hermon), a nie Góry Syjon w Jerozolimie.

 

Ich ostatecznym celem jest odtworzenie przedpotopowej kultury pogańskiej, którą zatopił Bóg.

 

W księdze Jeremiasza jest znamienny fragment;

 

“Od Dan daje się słyszeć parskanie ich koni; na odgłos rżenia ich rumaków drży cała ziemia. Przybywają, by pochłonąć kraj i jego zasoby, miasto i jego mieszkańców”.

 

Ojcowie wczesnego Kościoła również głosili pogląd, że Antychryst nie może być pochodzenia żydowskiego, tylko, że będzie pochodził z plemienia Dana, co wyraźnie pokazuje ten powyższy fragment Księgi Jeremiasza.

 

Stąd pewnie rozsiewane są mylne i kłamliwe pogłoski o zagubionym trzynastym plemieniu Izraela. Zapewne chodzi właśnie o plemię Dana.

 

Dan stał się złem wcielonym. Umieszczono go na północy (Księga Liczb 2:25) w regionie ciemności i zła (Jeremiasza 1:14) z powodu jego bałwochwalstwa, które spętało świat w ciemności (Księga Liczb 2).” [Singer,Encyklopedia Żydowska, („Dan”), strona 423]

 

Antychryst z plemienia Dana, jako przeciwnik i oponent Chrystusa, sam musi pochodzić z Izraela nie będąc Żydem i zasiądzie w Świątyni Boga (Tesaloniczan 2:4)

 

Kilka cytatów o Merowingach z opracowań badaczy tego rodu

“Nazwy geograficznych lokacji związanych z Merowingami oraz imiona przedstawicieli rodu były często żydowskiego pochodzenia. W VI wieku brat króla Chlotara otrzymał imię Samson. Hrabia Miron znany był jako Le Levite.

„Sion oraz Le Levite były miastami Merowingów we Francji. Badaczom udało się nawet odnaleźć korzenie ich Prawa Salickiego http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_salickie w Prawie Żydowskim” [Bradley, strona 179]

“Tradycja posiadania długich włosów u Merowingów oraz popularność imienia Samson w rodzie królewskim, wskazywać może na ich pochodzenie od [biblijnego] Samsona, a tym samym plemienia Dana [Bloomer]

“Królowie Merowingów… zwani byli długowłosymi monarchami, ponieważ przykładali wielką uwagę do swoich włosów i wierzyli w to że dają im one wielką siłę. Niektórzy mogą zastanawiać się czy Samson nie jest przypadkiem przodkiem Merowingów!  [Van Buren, strona 30]

Danaos i Spartanie

 

Istnieją liczne dowody i poszlaki, że Spartanie również byli potomkami Danitów.

 

Pomijając fakt, że Spartanie nosili długie włosy i uważali je za symbol swojej siły, (jak Samson), istnieje legenda opisująca historię syna Belosa, króla Spartan.

 

Ze źródeł historycznych dowiadujemy się, że Belos, król Sparty, był nazywany Danaosem. Danaos przypłynął do Grecji razem ze swoimi licznymi córkami – Danaidami.

 

Co ważne uznawali oni kult Bogini Matki, który stał się ważną religią w Arkadii, a po czasie przerodził się w kult Diany.

 

Tenże kult Diany wpisuje się mocno w morderstwo rytualne księżnej Diany, żony księcia Karola, który poślubił ją tylko dlatego, aby zmieszać krew z rodem Spencerów, wywodzących się z Merowingów.

 

„Spartanie tak bardzo kochali swojego króla, że nazwali siebie Danaanami (Danaowie) – na długo zanim powstał termin “Spartanie”. W jednej z legend jest też odnotowane przybycie “kolonistów z Filistyny”. Człowiek który kierował tą ekspedycją nazywał się Danaus. Mógł pochodzić z ludu Dana, a tym samym być protoplastą Spartan.” [Church, strony 120-21]

 

“W greckiej mitologii istnieje legenda o królu Belosie  i jego synu Danaowie, który przybył do Grecji na statku razem ze swoimi córkami. Jego córki miały ustanowić w Arkadii kult Bogini Matki.Według Roberta Gravesa, mit o Danausie opisuje przybycie na Peloponez  kolonistów z Filistyny [Palestyny]. Graves stwierdza, że król Belos (Belus) jest w rzeczywistości Baalem czy też Belem – a może nawet Belialem ze Starego Testamentu.”[Baigent, Holy Blood, strona 275]

 

W tym czasie Arkadia rządzona była przez Spartan… Spartanie wierzyli w magiczne właściwości swoich długich włosów… wierzyli że dają im wielką siłę. Są podobieństwa między Spartanami a Żydami. O ich wspólnym rodowodzie czytamy w 1 Księdze Machabejskiej 12:21: „

 

W pewnym zapisie, który odnosi się do Spartan i do Żydów, znaleziono, że są oni braćmi i że pochodzą z rodu Abrahama.” [Van Buren, strona 45]

 

Celtowie a Donici

 

“Są pewne fakty sugerujące, że Celtowie mogą wywodzić się ze wschodniej kultury żydowskiej.

 

Celtyckim źródłem wiedzy duchowej i cywilnej był druidyzm, religia wyznawana obecnie przez angielski establishment, z królową Elżbietą na czele.

System ten można prześledzić do ok. 1800 p.n.e… Odnotowano w “Triadach Walijskich”, że Hugh Gadarn (Hu Gadarn) zsyntetyzował mądrość starożytnych od ludzi, których prowadził na zachód, a którzy pochodzili… z Sumeru i Mezopotamii… W ‘The Psalter of Cashel’ napisane jest: ‘Tuatha de Danaan’ rządzili w Irlandii przez dwa wieki i byli wysoko uzdolnieni na polu architektury i innych dziedzin, których wyuczyli się w Grecji. Tuatha de Danaan byli potomkami Danausa, syna Belosa, który przybył wraz z 50 swoimi córkami do Argos, domu swego przodka Io.

 

W legendach irlandzkich Tuatha de Danaan, których uznawano za pół-bogów… mówi się o tym, że posiadali… naczynie w typie Graala… Ci nauczyciele mądrości … byli twórcami kapłaństwa druidzkiego. “[Van Buren, strony 141-142]

Cham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwu swym braciom, którzy byli poza namiotem. Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swego ojca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagości swego ojca. Kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem i dowiedział się, co uczynił mu jego młodszy syn, rzekł:

„Niech będzie przeklęty Kanaan! Niech będzie najniższym sługą swych braci!” – Rodzaju 9:22-25

“Kanaan… jest starszą nazwą Palestyny.” [Unger, str. 202]

“Kanaan jest wymieniony jako czwarty syn Chama.” [Unger,str. 953]

Słowo Palestyna (Palestine) wywodzi się ze słów Peles i Het (Chet)

Chet jest synem Kanaana

„Kanaan zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta”. Rodzaju 10:15

„Pelles – W tradycji Graala czasów Botticeliego, Arkadyjski władca mórz, Pallas, przedstawiany był jako Król Pelles… Król-Rybak jest czasem przedstawiany jako Pelles (od Pallas, antycznej Bistea Neptunis, morskiej bestii, która miała dać narodziny rodowi Merowingów)” [Gardner, strony 176, 238]

Motyw Graala pojawia się w legendach celtyckich, niezależnie od pierwowzoru chrześcijańskiego. Obydwa wątki mieszając się, przeniknęły do literatury Średniowiecza.

Graal po raz pierwszy pojawia się w Percevalu, w cyklu legend arturiańskich, spisanych m.in. przez Chrétiena de Troyes. Jego opiekunem był Król Rybak i Graal znajdował się na zamku w Corbenic.

Poszukiwali go między innymi rycerze Króla Artura: Lancelot, Parsifal oraz Galahad, który ostatecznie go odnalazł. Chrétien de Troyes, nie określił czym jest Graal i nie łączył go z osobą Jezusa, Wolfram von Eschenbach przedstawił Graal jako kamień, Lapsit Excillis. Dopiero Robert de Boron w Joseph d’Arimathie (ok. 1199) po raz pierwszy przedstawia Graala jako kielich, użyty podczas Ostatniej Wieczerzy i wykorzystany przez Józefa z Arymatei do zebrania Krwi Jezusa. (Wikipedia)

To dziedzictwo Arkadii odpowiedzialne jest za tą tajemniczą bestię morskąBistea Neptunis – symbolicznego przodka Merowingów.Władcą Mórz był król Pallas, bóg starej Arkadii. Jego przodkiem był wielki Oceanus. (Gardner, strona 175)

Demonicznym stworzeniem był Neptun, bóg, który według mitologii greckiej założył Atlantydę – jest to  pogańska wersja historii cywilizacji przedpotopowej, na którą wyrok wydał sam Bóg. Ludzkość tamtych czasów spółkowała z demonami.

Możliwym jest że przeklęte nasienie węża przetrwało Potop i kontynuowało pracę poprzez syna Noego, Chama (Rodzaju 9:25).

Gardner i inni autorzy zajmujący się Merowingami, twierdzą że istnieje żyjący potomek tej demonicznej linii krwii, który pewnego dnia przejmie władzę nad odnowioną cywilizacją Atlantydy(król Wszechświata, Syn Zatracenia).

Dynastia Windsorów i powiązania z Merowingami

Clinton Ortiz, człowiek który poświęcił ponad 30 lat na badanie tematu „Końca Czasów” i przyjścia Antychrysta na ziemię, napisał obszerną i wnikliwą publikację na temat przyjścia Antychrysta, pt. „Bloodline”.

Przytoczę tu jedynie najistotniejsze kwestie w nim poruszone, a znającym doskonale język angielski, polecam lekturę w oryginale samego Clintona Ortizana stronie:http://www.grailcode.net/.

Przyjrzyjmy się więc uważnie angielskiej tym razem, rodzinie królewskiej Windsorów, która kryje w swojej historii tej bliższej i tej dalszej, swoje mroczne tajemnice. Szczególnie w ciągu ostatniego 10 lecia, wokół tego rodu, zrobiło się bardzo głośno, a doniesienia o księżnej Dianie i jej dwóch potomkach nie schodziły z pierwszych stron gazet.

Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że Wielka Brytania miała zawsze zakusy imperialistyczne, a Okrągły Stół swoimi korzeniami sięga właśnie tego regionu świata i miał służyć zjednoczeniu narodów i centralizacji władzy. Spadkobiercą ideologicznym marzenia Cecila Rhodesa był oczywiście obok Milnera, nie kto inny, jak Rothschild, skoligacony z królewskim rodem brytyjskim.

Poniżej Waddeston Manor, gdzie odbywają się konferencje Okrągłego Stołu:

Te sprawy, o których piszę, zaczynają się powoli krystalizować i są coraz bardziej widoczne i oczywiste, jeżeli śledzi się poszczególne puzzle tej szatańskiej układanki.

Jednym z nich jest to video, bardzo wiele mówiące i wpisujące się dokładnie w całą tą historię.

 

Członkowie królewskiej rodziny angielskiej uważają się za bezpośrednich potomków rodu Davida. Tej samej linii krwi, z której pochodził Jezus.

 

Już ten fakt jest niezwykły, biorąc pod uwagę  to, że według Biblii, Jezus był z tego samego rodu i ma do nas powrócić. Mogło by to sugerować, iż Mesjasz będzie się wywodził z tego właśnie rodu…

 

Poniżej przedstawiam drzewo genealogiczne rodu Windsorów:

 

Problem jest w tym, że inne rodziny królewskie, powiązane ze Stuartami, mogą podobnie dochodzić swoich praw do tronu Anglii i mogą też udowodnić swoje pokrewieństwo z linią Dawidową. 

 

Dlatego, tak ważne było małżeństwo księcia Karola z dziewicą z linii Merowingów: Dianą, pochodzącą z rodu Spencerów.

 

Jeden z nich – krzyżowiec: Godfrey de Bouillon był ogłoszony królem Jerozolimy, w 1099 roku i fakt ten legitymizował  Spencerom możliwość ubiegania się o tron Anglii. Małżeństwo to, jakby ostatecznie „zalegalizowało” prawo Elżbiety II i jej potomków do tronu Anglii i w przyszłości nawet do tronu Jerozolimy.

 

Czyżby to był przypadek, że kiedy w 1982 roku Diana była w trzecim miesiącu ciąży, z księciem Williamem, na rynku ukazała się bardzo szczegółowo udokumentowana książka, napisana przez Michaela Baigent i Richarda Leigh, – „Święty Gral, Święta Krew”.

 

Książka ta stanowiła wiele lat później podstawę do napisania przez Dana Browna, znanego bestselleru – „Kod Leonarda Da Vinci”.

 

W książce „Święty Gral, Święta Krew” autorzy wykazują, iż ostatni członkowie, prawie że całkowicie unicestwionego Zakonu Templariuszy, którzy w ukryciu składali hołd Bahometowi, uważanemu za samego Szatana, uciekli do Szkocji i założyli tam tajny zakon, który po dziś dzień funkcjonuje.

 

Sugerują oni, że angielska rodzina królewska, wywodząca  się ze szkockiej linii królewskiej – Stuartów, wciąż kontynuuje tradycje i wierzenia Zakonu Templariuszy, a wiec także wiarę w Bahometa.

 

Jako potomkowie linii Dawidowej nie są oni wg. autorów chrześcijanami, lecz kabalistami, co jest całkiem normalne w tradycji żydowskiej. Angielski rod królewski był zresztą zawsze przeciwny uznaniu Jezusa, jako Mesjasza.

 

W takiej sytuacji, można się spodziewać, iż to z tego rodu, przyjdzie do nas nie Mesjasz, lecz właśnie Antychryst.

 

Obaj ww. autorzy jak i Clinton Ortiz oraz wielu innych badaczy, są o tym niezachwianie przekonani. Idąc tym tropem odkryli oni wiele niepokojących faktów.

 

Jest w pismach zapisane, kiedy i jak urodzi się Antychryst. Nie jest to na tyle dokładnie zapisane, aby można to było z góry ustalić, lecz wystarczająco dobrze, aby to rozpoznać kiedy się już stanie. Wedle tych zapisków, Antychryst miał się także narodzić z rodu królewskiego, tuż po zaćmieniu słońca, w czasie kiedy słońce będzie najwyżej.

 

Książę William urodził się 21 czerwca 1982 roku (słońce jest wtedy najwyżej), tuż po zaćmieniu słońca, spełniając tym samym wszystkie niezbędne warunki.

 

Proszę zauważyć, że w znanym filmie „Omen”,  fakty te były także wykorzystywane do uwiarygodnienia fabuły filmu. Znów „przypadek” sprawił, iż film ten ukazał się w zaraz po narodzeniu Williama, co autorzy książki i sam Ortiz uważają, było hołdem dla księcia Williama.

 

O tym, jak bardzo prawdopodobny jest taki scenariusz, świadczą nie tylko zapisy biblijne, ale również dziwne i bliskie są powiązania najbogatszych tego świata z rodzinami królewskimi i … Hollywoodem ! 

Zdjęcie to przedstawia głowę jednej z najbogatszych rodzin świata: Rothschildów – Jacoba Rothschilda, z Warrenem Buffetem , obok Bila Gatesa, najbogatszym człowiekiem świata oraz nikim innym jak … Arnoldem Schwarzeneggerem !

 

Co to ma wspólnego z rodzinami królewskimi ? Otóż Jacob Rothschild wżenił się w szkocki rod Sinclair– ten właśnie, który był opisywany w „Kodzie Leonarda Da Vinci”, a który to jest gałęzią królewskiej linii Dawidowej.

 

Jest to wszystko aż nadto czytelne, a dodam, ze zdjęcie na górze zostało zrobione w parku zamku Waddesdon Manor, w 2002 roku, który jest własnością, już teraz Lorda Rothschilda !

 

Nic dziwnego, że z takimi koneksjami, Schwarzenegger został rok później wybrany na gubernatora stanu Kalifornia i do teraz po reelekcji ma się na tym stanowisku bardzo dobrze. 

 

Ale wróćmy do księcia Williama.

 

Wyżej wspomniani autorzy uważają, iż nie jest  też przypadkiem,  że dość symboliczny film „The Lion King”, był wydany na cześć Williama i zostałdopuszczony do dystrybucji w tygodniu 12 urodzin Williama, ze słowami „since Samba just happens to sing, oh I can’t wait to be King” (od kiedy Samba śpiewa – oh nie mogę się  doczekać kiedy będę królem), dokładnie w wieku kiedy Jezus przemawiał, jako 12-sto latek w Świątyni, w Jerozolimie.

 

Książę William osiągnie wiek, w którym Jezus rozpoczął swoje nauczanie, czyli 30 lat, w 2012 roku ! 

 

Według Biblii, apokryfów i wielu przepowiedni, wielu ludzi nie rozpozna Antychrysta, uważając go za prawdziwego Mesjasza.  

 

Clinton Ortiz: wyjaśnia w swoich opracowaniach, w jaki sposób może dojść do tego exodusu oraz w jaki sposób narody mogą zostać zmylone.:

  • Antychryst będzie wyglądał jak Jezus.
  • Udowodni on swoje Davidowe pochodzenie i być może udowodni w jakiś inny sposób, iż jest on Jezusem.
  • Zasiądzie na tronie i będzie królem królów, a inni władcy oddadzą mu pokłon.
  • Będzie czynił cuda i będzie sprawiał wrażenie iż dąży do pokoju na świecie oraz pomocy najbardziej potrzebującym. 

 

W jaki sposób może się to udać Williamowi ? 

Kod genetyczny Williama będzie identyczny z tym, z Całunu Turyńskiego. Trzeba tutaj zaznaczyć, ze Diana przechodziła źle swoją pierwsza ciążę i już od jej początku była regularnie wożona do szpitala. Ortiz sugeruje, iż technika klonowania była już wtedy zaawansowaną technologią, ponieważ tak naprawdę, to badania nad klonowaniem rozpoczęły się już prawie pół wieku wcześniej (Naziści), a Dolly była tylko pierwszym upublicznionym przypadkiem.

Ortiz uważa, ze ciąża Diany była wynikiem klonowania, gdzie został dodany do jajeczka  kod genetyczny z Całunu Turyńskiego, dzięki czemu spełniono warunek, iż ma on się narodzić z dziewicy.

Interesujące jest też to, iż Książę  Karol nigdy nie przestał romansować z Camillą Parker-Bowles, lecz najpierw musiał poślubić Dianę, z rodu Spencerów, po to aby doczekać się „odpowiedniego” potomka…

Według Ortiza, Diana PO SPEŁNIENIU TEJ „MISJI” była już niepotrzebna, a po jej śmierci Karol mógł już poślubić  swoją odwieczną miłość – Camillę, jednocześnie zrzekając się prawa do tronu, które automatycznie przeszło na… Williama.

Ciekawe jest też to, że Diana zginęła na 13 filarze tunelu, który jest dokładnie położony na miejscu dawnej świątyni,  poświęconej niegdyś Bogini Dianie (!) –

http://www.warbaby.com/PSYCHOPUSSY/diana.html

O tym fakcie dowiadujemy się również z wywiadu Davida Icke z Arizoną Wilder, ofiarą programowania umysłów:


Miejsce te nazywano w czasach starożytnych – Pont De l’Alma i było używane przez Królów z rodu Merowingów, 13 stuleci wcześniej, do składania ludzkich ofiar i do oddawania hołdu Bogini Dianie.

Linia krwi Diany jest znana jako 13 linia Iluminatów. Templariusze zostali straceni jednego dnia – w piątek 13-go. Antychryst po raz pierwszy jest wymieniany w Apokalipsie Jana, w rozdziale 13-tym. Dużo  tego prawda ? A jest dużo więcej…

Twarz księcia Williama jest dzięki temu prawie że idealna z kopią twarzy z Całunu Turyńskiego, który to dopiero co został oficjalnie uznany przez Watykan jako prawdziwy.

Spójrzmy zatem na obie twarze i obejrzyjmy film poniżej, w którym zostały one porównane. Bardzo znamienne są słowa w tym filmie: nie ma lepszego sposobu na udawanie Mesjasza, jak włożenie na siebie jego własnej skóry…  Był by to dosłownie Wilk w Owczej skórze.

William będzie  koronowany w 2012 roku i z jakichś powodów zacznie być najważniejszą postacią w świecie, a inni władcy mu się pokłonią. Wtedy też najprawdopodobniej usłyszymy niezwykłe opowieści o nim.

Gdyby poniższe video się nie otwierało, oglądnijcie go na YouTube:

 

 

Dodam jeszcze, że w Polsce obecnie działa od dłuższego czasu GRUPA WINDSOR i inne tajne Stowarzyszenia, co wymaga oddzielnego artykułu w tym temacie i o czym zapewne wiedzą nieliczni, wnikliwi badacze prawdy.

 

Inne zapisy autora:

0

katerina404

"„Nalezenie do mniejszosci, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szalencem. Istnieje prawda i istnieje falsz, lecz dopóki ktos upiera sie przy prawdzie, nawet wbrew calemu swiatu, pozostaje normalny. Normalnosc nie jest kwestia statystyki."

107 publikacje
3 komentarze
 

2 komentarz

  1. Pingback: Antychryst ujawniony (część 4) | Loża bez tajemnic

  2. Pingback: Operacja OMEGA Phoenix | Livia Flow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758