POLSKA
Like

Specjalne relacje z Izraelem w MSZ

18/12/2013
1282 Wyświetlenia
31 Komentarze
9 minut czytania
Specjalne relacje z Izraelem w MSZ

Niedawno Minister Spraw Zagranicznych wydał zarządzenie w którym ustanawia Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską.

Według wspomnianego zarządzenia do zadań Pełnomocnika należy:

0


 

1)   prowadzenie działań na rzecz rozwoju relacji polsko-żydowskich; w tym zakresie Pełnomocnik współdziała z departamentem właściwym do spraw promocji Polski za granicą oraz Departamentem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

2)   utrzymywanie i intensyfikacja kontaktów z organizacjami i instytucjami reprezentującymi polską oraz światową społeczność żydowską;

3)   utrzymywanie i intensyfikacja kontaktów z izraelskimi instytucjami państwowymi i pozarządowymi, działającymi w sferze kompetencji Pełnomocnika;

4)   współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz należytego upamiętniania miejsc związanych z historią polskich Żydów oraz popularyzowania wiedzy o historii i kulturze Żydów europejskich.

[ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 4 listopada 2013 r.

w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską (Dz. Urz. MSZ z dnia 19 listopada 2013 r.)]

Relacje Polski i Izraela są bliskie nie od dziś.

 

Bliskie stosunki między obydwoma państwami dotyczą wielu kwestii. Na przykład spraw wosjkowych, bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej i zdrowotnej.W 2011 odbyło się nawet wspólne posiedzenie rządów Polski i Izraela.
http://www.rp.pl/artykul/616915.html
http://telawiw.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/polsko_izraelskie_konsultacje_miedzyrzadowe
http://www.rp.pl/artykul/9133,616107-Szewach-Weiss–szczegolna-wiez-Polski-i-Izraela.html
W lipcu 2013 r gościła w Polsce delegacja Knesetu.
http://telawiw.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/czlonkowie_knesetu_w_polsce
Szewach Weiss pisał:

“Co ciekawe, polska społeczność w Izraelu nie wymiera. Ludzie drugiego, trzeciego pokolenia odkrywają polskie korzenie. Interesują się krajem, z którego wywodzą się ich rodziny. Mowa o elitach dzisiejszego Izraela. Dziennikarzach, ludziach sztuki, generałach, naukowcach, lekarzach czy politykach. Wszyscy oni słuchali mówiących po polsku rodziców czy dziadków i przejęli od nich wiele wyrażeń i słów, które weszły przez to do języka hebrajskiego. Choćby imiona. Te wszystkie Marzenki, Julki, Lonie, Mońcie, od których roi się w Izraelu.

Ci młodzi ludzie są dumni, że wywodzą się z Polski, kraju, w którym Żydom przez kilkaset lat żyło się najlepiej na świecie. Ciekawi ich również obecna Polska, demokratyczna i należąca do Unii Europejskiej.”

Nie jest tajemnicą, że wielu Izraelczyków interesuje się Polską, ze względu na paszport pozwalający bez problemów podróżować po Unii Europejskiej.

“W ciągu ubiegłego roku Polsce przybyło ponad 2,5 tys. obywateli – w Izraelu. Izraelczycy coraz częściej starają się o polskie paszporty, ponieważ to drugie obywatelstwo otwiera im drogę do Europy.

Jak powiedział PAP kierownik wydziału konsularnego ambasady RP w Tel Awiwie Piotr Starzyński, w 2010 roku placówka wydała obywatelom Izraela najwięcej paszportów od roku 1989”

http://telawiw.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/obywatelstwo/przywrocenie_obywatelstwa/przywrocenie_obywat

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/izraelczycy-staraja-sie-o-polskie-obywatelstwo/9rlsy

http://izrael.org.il/opinie/1371-polski-paszport-dla-obywateli-izraela.html

O kolejce przed polską ambasadą w Tel Avivie po polski paszport  – pisał nawet amerykański dziennik „The Washington Times”

http://www.rmf24.pl/fakty/news-polski-paszport-mile-widziany-w-izraelu,nId,143424

 

 

————————————-

Dz.Urz.MSZ.2013.31
ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH(1)
z dnia 4 listopada 2013 r.
w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską
(Dz. Urz. MSZ z dnia 19 listopada 2013 r.)
Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 4 i 15) postanawia się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską, zwanego dalej “Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnika wyznacza i odwołuje w drodze decyzji Minister Spraw Zagranicznych na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw Afryki i Bliskiego Wschodu.

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1)   prowadzenie działań na rzecz rozwoju relacji polsko-żydowskich; w tym zakresie Pełnomocnik współdziała z departamentem właściwym do spraw promocji Polski za granicą oraz Departamentem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

2)   utrzymywanie i intensyfikacja kontaktów z organizacjami i instytucjami reprezentującymi polską oraz światową społeczność żydowską;

3)   utrzymywanie i intensyfikacja kontaktów z izraelskimi instytucjami państwowymi i pozarządowymi, działającymi w sferze kompetencji Pełnomocnika;

4)   współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz należytego upamiętniania miejsc związanych z historią polskich Żydów oraz popularyzowania wiedzy o historii i kulturze Żydów europejskich.

§ 3. Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, w szczególności poprzez:

1)   współpracę z przedstawicielami polskich instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych działających w sferze kompetencji Pełnomocnika lub zajmujących się kontaktami ze społecznością żydowską w Polsce lub za granicą;

2)   prezentowanie w kontaktach zewnętrznych rzetelnej interpretacji wydarzeń historycznych i współczesnych dotyczących relacji polsko-żydowskich;

3)   wspieranie inicjatyw w sferze problematyki polsko – żydowskiej, istotnych z punktu widzenia polskich interesów.

§ 4. Pełnomocnik działa w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzany przez Ministra Spraw Zagranicznych, po akceptacji przez właściwego sekretarza bądź podsekretarza stanu, któremu podlega tematyka relacji z diasporą żydowską.
§ 5. 1. Pełnomocnik z urzędu jest członkiem polskiej delegacji w organizacji International Holocaust Remembrance Alliance, zwanej dalej “IHRA”(2) oraz pełni funkcję zastępcy przewodniczącego polskiej delegacji (Deputy Head of Delegation).

2. Pełnomocnik doradza przewodniczącemu polskiej delegacji w IHRA przy powoływaniu członków delegacji spośród ekspertów zatrudnionych w polskich instytucjach naukowych, organizacjach pozarządowych oraz rządowych.

§ 6. Pełnomocnik opiniuje i koordynuje działania komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie problematyki objętej zakresem swojego działania. Pełnomocnik współpracuje w ramach swoich kompetencji z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, a w szczególności z Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, oraz Kancelariami Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7. 1. Minister Spraw Zagranicznych nadzoruje Pełnomocnika przez sekretarza lub podsekretarza stanu właściwego do spraw kontaktów z diasporą żydowską.

2. Pełnomocnik współpracuje z właściwym sekretarzem bądź podsekretarzem stanu, któremu podlega tematyka relacji z diasporą żydowską także w zakresie parafowania materiałów przygotowywanych przez Pełnomocnika.

3. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia komórka organizacyjna właściwa do spraw Afryki i Bliskiego Wschodu, w której Pełnomocnik zajmuje samodzielne stanowisko ds. diaspory żydowskiej i problematyki Holokaustu.

4. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, w tym koszty podróży służbowych, pokrywane są ze środków przydzielonych do dyspozycji komórki organizacyjnej właściwej do spraw Afryki i Bliskiego Wschodu.

§ 8. Traci moc decyzja nr 8 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie powierzenia funkcji przewodniczącego polskiej delegacji w Międzynarodowej Grupie Zadaniowej do spraw Nauczania, Upamiętniania i Badań nad Holokaustem.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

—————————-

Telefon Żydówki do Radio Maryja

Cała audycja: http://www.radiomaryja.pl/multimedia/echa-z-kraju-i-ze-swiata-cz-i/
Zobacz też: 

target=”_blank” rel=”nofollow”>

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Kowalsky

82 publikacje
5 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816