POLSKA
Like

Rokita: Polityczna poprawność to zbiorowy rechot

03/07/2013
611 Wyświetlenia
2 Komentarze
19 minut czytania
Rokita: Polityczna poprawność to zbiorowy rechot

Jan Rokita „Zamknąć mi dziób wyrokiem „….” Od jakiegoś czasu zbiorowy rechot zdobył sobie prawo obywatelstwa w polskiej debacie publicznej, szczególnie wtedy gdy zahacza ona o kwestie cnót: np. wiary albo sprawiedliwości. Należę do zwolenników tezy, że do tego nowego „uczestnika” polskiej debaty należy odnosić się w postawie wyprostowanej, bez wrogości, ale też bez schylania się do zbyt niskiego poziomu „…..Co innego tekst Redaktora Ziomeckiego. Po pierwsze, ów Autor to postać szacowna, a każda polemika jest jakimś świadectwem respektu dla przeciwnika. Ale po drugie, Ziomecki najwyraziściej stawia tezę, z którą zgodzić się absolutnie nie sposób.„Problemem jest nie werdykt, ale kara” – twierdzi Autor, odnosząc się do przegranego przeze mnie procesu. Cóż to w istocie znaczy? Że nie można wprawdzie zgodzić […]

0


Jan Rokita „Zamknąć mi dziób wyrokiem „….” Od jakiegoś czasu zbiorowy rechot zdobył sobie prawo obywatelstwa w polskiej debacie publicznej, szczególnie wtedy gdy zahacza ona o kwestie cnót: np. wiary albo sprawiedliwości. Należę do zwolenników tezy, że do tego nowego „uczestnika” polskiej debaty należy odnosić się w postawie wyprostowanej, bez wrogości, ale też bez schylania się do zbyt niskiego poziomu „…..Co innego tekst Redaktora Ziomeckiego. Po pierwsze, ów Autor to postać szacowna, a każda polemika jest jakimś świadectwem respektu dla przeciwnika. Ale po drugie, Ziomecki najwyraziściej stawia tezę, z którą zgodzić się absolutnie nie sposób.„Problemem jest nie werdykt, ale kara” – twierdzi Autor, odnosząc się do przegranego przeze mnie procesu. Cóż to w istocie znaczy? Że nie można wprawdzie zgodzić się z surowością kary skazującej kogoś za publiczne sformułowanie opinii na „śmierć ekonomiczną”, gdyż takie drakońskie praktyki sądowe mają na celu zastraszenie wszystkich uczestników debaty, czyli pośrednio godzą w zasadę wolności słowa. Ale istota podejścia sądu do kwestii zbrodni stanu wojennego i dyktatury komunistycznej jest właściwa. Jeśli zatem ktoś, nie mając w ręku skazującego wyroku karnego, ośmieli się jeszcze raz wskazać z imienia i nazwiska ludzi odpowiedzialnych za tamte zbrodnie i krytykować fakt ich nierozliczenia w wolnej Polsce, to należy mu zamknąć dziób wyrokiem sądowym, tyle że nie aż tak drakońskim, aby konfiskowano mu pensje przez następnych dwadzieścia lat.”…..”Znam podobne przypadki, gdy jakiś przyzwoity sędzia wydał łagodne co prawda, ale skazujące wyroki na milicjantów bijących aż do śmierci. Wtedy w obronie systemu zaczynał działać Sąd Najwyższy i Rada Państwa. Swoisty fenomen państwa w państwie, jakie stworzył w swoim resorcie Kiszczak w ostatnim dziesięcioleciu komunizmu, jest właśnie tą najbardziej demoniczną stroną ówczesnej politycznej rzeczywistości. „….”Celem jest zamknięcie ust Ten wyrok w sprawie Kornatowski kontra Rokita jest groźny i trzeba zrobić wszystko, ażeby go uchylić. Ale nie dlatego że prowadzi do „śmierci ekonomicznej” Jana Rokity. Owszem, ten aspekt sprawy ma niebłahe znaczenie, jednak przede wszystkim prywatnie – dla mnie. W dziedzinie publicznej ów wyrok jest tak bardzo niebezpieczny, ponieważ jego prawdziwym celem jest zamknięcie ust każdemu, kto by się ośmielił jeszcze żądać imiennej odpowiedzialności konkretnych prokuratorów czy sędziów za bezprawie dyktatury Jaruzelskiego. Utrzymanie się tego wyroku będzie tryumfem korporacji. Sędziowie i prokuratorzy i tak już obronili swoich kolegów przed odpowiedzialnością za to, co wyprawiali w stanie wojennym. Teraz dodatkowo zapewnią im przeprosiny na pierwszych stronach dzienników i ruinę materialną tych, którzy ośmieliliby się nadal uznawać to za jakąś niesprawiedliwość.”…..(źródło)

Hans Bader „ Wów­czas na­ra­ża­ją się na po­zwy, i to na­wet wte­dy, gdy mó­wią o kimś bo­le­sną praw­dę. Na przy­kład pe­wien męż­czy­zna po­wie­dział o swo­jej by­łej żo­nie – któ­ra zdra­dza­ła go z in­ny­mi – że jest dziw­ką. Ta po­da­ła go do są­du, bo po­psuł jej re­pu­ta­cję, i Sąd Naj­wyż­szy uznał, że mia­ła do te­go pra­w „…..”Za­kres wol­no­ści sło­wa zo­stał ogra­ni­czo­ny w cią­gu ostat­nich dwóch de­kad. Sąd Naj­wyż­szy ze­zwo­lił bo­wiem na po­zy­wa­nie do są­du pra­co­daw­ców z po­wo­du two­rze­nia wro­gie­go śro­do­wi­ska pra­cy”…”Du­żo mniej wol­no też obec­nie po­wie­dzieć lub na­pi­sać uczniom w szko­łach pu­blicz­nych. W Wi­scon­sin 15-let­ni chło­pak, któ­ry na­pi­sał w szkol­nej ga­zet­ce ar­ty­kuł wy­ra­ża­ją­cy je­go sprze­ciw wo­bec pra­wa do ad­op­cji dzie­ci przez pa­ry ho­mo­sek­su­al­ne– któ­ry opu­bli­ko­wa­no obok tek­stu po­pie­ra­ją­ce­go ad­op­cje przez ge­jów – zo­stał przez dy­rek­to­ra szko­ły na­zwa­ny igno­ran­tem i pod­że­ga­ją­cym do prze­mo­cy chu­li­ga­nem. Gro­żo­no mu na­wet za­wie­sze­niem w pra­wach ucznia. Szko­ła prze­pro­si­ła zaś wszyst­kich za opu­bli­ko­wa­nie ta­kie­go tek­stu. „….”Czy ta po­li­tycz­na po­praw­ność nie po­zba­wi za kil­ka lat dzien­ni­ka­rza zwy­kłej ga­ze­ty pra­wa do na­pi­sa­nia ar­ty­ku­łu kry­tycz­ne­go wo­bec mał­żeństw ge­jow­skich?
Naj­pew­niej tak. W No­wym Jor­ku, któ­ry jest kuź­nią po­par­cia dla mał­żeństw ge­jow­skich, pro­ku­ra­tor za­żą­dał wpro­wa­dze­nia za­ka­zu wy­wie­sze­nia kry­tycz­ne­go wo­bec ho­mo­sek­su­ali­stów bil­l­bo­ar­du. „….(więcej )

Sąd Najwyższy USA orzekł, że małżeństwom homoseksualnym mają przysługiwać takie same prawa, jak tradycyjnym. Decyzję Sądu z wielkim zadowoleniem przyjął prezydent Barack Obama „…..”Pierwsze orzeczenie dotyczy kluczowej części przyjętej w 1996 roku ustawy o ochronie małżeństwa (Defense of Marriage Act, DOMA). Definiuje ona małżeństwo wyłącznie jako związek kobiety i mężczyzny, tym samym wstrzymując uznanie w świetle prawa federalnego małżeństw tej samej płci w dziewięciu stanach, gdzie są one legalne (m.in. w Dystrykcie Kolumbii). W rezultacie małżeństwa homoseksualne nie mogły korzystać z różnych przywilejów, np. podatkowych, zdrowotnych i emerytalnych, przysługujących tradycyjnym związkom.Sąd Najwyższy uznał, że rozpatrywane zapisy DOMA są niezgodne z amerykańską konstytucją, ponieważ przeczą zawartej w niej zasadzie zapewniającej wszystkim obywatelom równą ochronę państwa.”…..”Sędziowie SN stosunkiem głosów 5 do 4 uchylili też w środę obowiązujący w Kalifornii zakaz zawierania małżeństw przez pary homoseksualne, wprowadzony w tym stanie w 2008 roku w formie poprawki do konstytucji stanowej (tzw. Proposition 8). Sędziowie SN uznali, że poprawka jest niezgodna z konstytucją USA,”……(źródło )

„Węgierski parlament uchwalił w poniedziałek wywołujące kontrowersjezmiany w konstytucji,które zdaniem krytyków stanowią zagrożenie dla demokracji. Przeciw zmianom, m.in. ograniczeniu kompetencji Trybunału Konstytucyjnego, protestowały m.in. UE i USA.……”Niemal wszystkie wspomniane zmiany zakwestionował już węgierski Trybunał Konstytucyjny. Deputowani rządzącego Fideszu anulowali jednak jego orzeczenia wydane przed 1 stycznia 2012 roku,wprowadzając do konstytucji zapis,że trybunał nie może powoływać się na precedensy z ostatnich 22 lat i może podejmować decyzje jedynie w sprawach proceduralnych.Zdaniem opozycji oznacza topoważne osłabienie kontrolnych funkcji Trybunału Konstytucyjnego.Ponadto sprawy sądowe mają podlegać powstałemu niedawno Narodowemu Urzędowi Sądownictwa.”. …(więcej )

The Economist „ Argentyńska reforma sądownictwa upadała „ …..”Kiedy kilka miesięcy temu prezydent Cristina Fernandez ogłosiła sześc ustaw mających zdemokratyzować sądownictwo , podjęła duże ryzyko . Ustawy były konfrontacyjne . Dwie najbardziej kontrowersyjne limitowały blokowanie państwa i zmuszały 12 z 19 radach sędziowskich oskarżanych o mianowanie sędziów powiązanych z partiami politycznymi do bycia wybieranymi przez obywateli wyborach powszechnych .Pomimo intensywnemu lobbingowi opozycji argentyńskie i międzynarodowych organizacji i , takich jak Human Rights Watch i NGO pani Fernandez działała dalej . Przez chwile wydawało się ,że zwycięży . W kwietniu doprowadziła do przepchnięcia wszystkich sześciu ustaw przez Kongres z mała przewaga głosów , bez znaczącej debaty i opóźnień . Ale 11 czerwca szczęście opóźniło panią Fernandez kiedy sędzia federalny wysłuchał apelacji opozycji i organizacji pozarządowych i uznał elekcje prze obywateli za niekonstytucyjne . Rząd natychmiast apelował do Sadu Najwyższego , w którym w ciągu zaledwie kilku dni narady powtórzył wyrok sądu federalnego w głosowaniu sześć do jednego ,że wybór prze obywateli sędziów może zaburzyć równowagę w radach sędziowskich i zagrozić niezależności sędziów .”…’Sąd Najwyższy Argentyny „..Są granice władzy rządu . Jeśli rząd zamierza to zmienić to musi zmienić Konstytucję „….” Zwolennicy reform prezydent Fernandez nazwali wyrok niepoważnym , średniowiecznym i służącym korporacjom . „…..” Prezydent Fernandez powiedziała po wyroku „ Ci ,którzy myślą ,że mogą zatrzymać reformy przez tego typu metody muszą zaakceptować ,że hamowaniem demokracji nie powstrzyma się społeczeństwa .”….” Postępu historii nie da się powstrzymać „…..(źródło )

——

Mój Komentarz

Lewactwo politycznej poprawności rechocze , kiedy chodzi o etykę i religię. Rokita nazwał eurosocjlistów , lewaków Zbiorowym Rechotem . Zbiorowy Rechot rechocze z Polaków , bo przeniknął , bo kontroluje zdemoralizowane sądownictwo

Kaczyński w swoim przemówieniu na Kongresie PiS obiecał skończyć z sytuacjami w których lewackie sądy dokonują linczu ekonomicznego na swoich przeciwnikach politycznych . Przykładem sprawa Ziobry i właśnie Rokity . Kaczyński obiecał „wziąć za pysk „ i prokuraturę i sędziów. W wypadku prokuratury powróci ona w gestie rządu. Rokita z resztą już dawno to przewidział

„Rokita kilka dni temu powiedział ,że pomysł rozdzielenie urzędu Prokuratora Generalnego od urzędu Ministra Sprawiedliwości to zły pomysł i że w ciągu najwyżej dwóch lat ten rozdział zostanie zlikwidowany. Argumentował to tym ,że przy najbliższym zbiorowym morderstwie lub gwałcie wyborcy zapytają się rządu co zamierza z tym zrobić. A rząd nie może zrobić nic, bo nie ma zadnej władzy. Gdyby przesłuchania kandydatów na Prokuratora Generalnego  były upublicznione i transmitowane może dowiedzielibyśmy się więcej o różnych rzeczach, które ujawnili kandydaci : o koteriach w prokuraturze, braku kompetencji oraz o istnieniu podziemia decyzyjnego . „….(więcej )

Lewactwo , wyznawcy politycznej poprawności i najzwyklejsza obca agentura zinfiltrowała i przeniknęła do sądów , a w szczególności do sądów konstytucyjnych. W Europie jedynie niemiecki Trybunał Konstytucyjny działa w interesie kraju. Na Węgrzech Trybunał Konstytucyjny wspierał obcych lichwiarzy i obce koncerny i rabunek ekonomiczny Węgrów . Dopiero zmiana konstytucji ukróciła eurosocjalistów w togach Węgrzy zakazali Trybunałowi Konstytucyjnemu stanowienia prawa. Ma on tylko orzekać o poprawności procedury. W USA lewactwo próbuje dzięki zawłaszczeniu sobie przez Sąd Najwyższy USA dyktatorskiej władzy ustawodawczej ujeździć Amerykanów. Usiłuje zablokować rozwój demokracji bezpośredniej . Amerykanie w referendach odrzucają patologiczną homoseksualizację Ameryki , a lewactwo kontrolując Sąd Najwyższy gra im na nosie .

Warto przyjrzeć się próbie Argentyny oczyszczenia ich sądownictwa z szumowin , lewaków i fanatyków politycznej poprawności . Prezydenty Fernandez doprowadził do uchwalenia ustaw , dzięki którym obywatele przejma kontrolę nad trzecią władzą. Na razie lewactwo , które najpierw doprowadziło do demoralizacji , a następnie przejęło kontrole nad patologiczna korporacją sędziowską zablokowało to ,ale we wszystkich krajach problem lewackich , terroryzujących ludzi sadów narasta..

Teraz oddam głos Bugajowi , który poruszył patologiczny problem Polski jakim jest Trybunał Konstytucyjny .

Parę myśli Ryszarda Bugaja opisujących patologię Trybunału Konstytucyjnego z jego artykułu w Rzeczpospolitej pod tytułem „Trybunał Konstytucyjny , czyli trzecia izba parlamentu„Obecne uregulowanie jest kuriozalne i czyni z TK trzecią izbę parlamentu pochodzącą nie z wyborów powszechnych, ale wyłanianą przez grupę dominującą w politycznym establishmencie. „…” Wszystko zależy od tego, jakie poglądy ma większość sędziów, bo pytanie, czy dany przepis jest zgodny z konstytucją, Trybunał rozstrzyga większością głosów. „Prawda” ustalana jest w głosowaniu – pisze publicysta i ekonomista „…”Ważne jest natomiast, kto zasiada w Trybunale. Ściślej biorąc, wszystko zależy od tego, jakie poglądy ma większość sędziów (nieraz bardzo nieznaczna), bo pytanie, czy dany przepis jest zgodny z konstytucją, Trybunał rozstrzyga większością głosów. „Prawda” ustalana jest w głosowaniu, a sędziowie wyłaniani są przez ciała polityczne. „…”Już nieraz, zapoznając się z orzeczeniami Trybunału (osobliwie w sprawie komercyjnego kształcenia w publicznych szkołach wyższych i „w sprawie lustracji”), przecierałem oczy i zastanawiałem się: czy głosując za konstytucją, byłem w pełni władz umysłowych. Jedno jest pewne: gdyby ktoś zapytał mnie wtedy, czy dopuszczam możliwość, że na podstawie tego dokumentu zalegalizowana zostanie np. praktycznie nieograniczona odpłatność za studia, tobym go wyśmiał. „….”Zresztą stają się nimi nieraz osoby po długiej karierze politycznej (np. Jerzy Ciemniewski i Janusz Niemcewicz z UW lub Marek Mazurkiewicz z SLD). Mają oni nieraz możliwość odkręcić rozstrzygnięcia, które nie były po ich myśli, gdy głosowali jako posłowie lub senatorowie. Mam wrażenie, że niektórzy tej pokusie ulegają. „…(więcej )

video „Między Unią a Rosją – Klub Ronina „

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Takie

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758