BIZNES
Like

Przegląd analiz. KNF o sytuacji sektora bankowego

12/08/2017
262 Wyświetlenia
0 Komentarze
12 minute czytania
Przegląd analiz. KNF o sytuacji sektora bankowego

W I kwartale 2017 r. sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało m.in. przyspieszenie tempa wzrostu gospodarki, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów oraz środowisko niskich stóp procentowych – informuje Komisja Nadzoru Finansowego w swojej analizie dotyczącej polskiego sektora bankowego.shutterstock_130980941

Analitycy KNF informują, że ograniczona liczba banków nie spełniających wymagań regulacyjnych oraz zaleceń KNF.

W I kwartale br. odnotowano dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej (fundusze własne wzrosły z 175,5 mld zł na koniec ub.r. do 178,1 mld zł na koniec marca br., tj. o 1,5 proc.; współczynnik kapitału Tier I wzrósł z 16,1 proc. do 16,5 proc., a łączny współczynnik kapitałowy z 17,7 proc. do 17,9 proc.).

„Na koniec marca br. 7 banków spółdzielczych nie spełniało minimalnych wymagań regulacyjnych (2 w zakresie funduszy własnych, 3 w zakresie współczynników kapitałowych, a 2 zarówno w zakresie funduszy własnych, jak i współczynników kapitałowych), przy czym ich łączny udział w aktywach sektora bankowego był marginalny (0,3 proc.). Ponadto 1 bank komercyjny oraz 34 banki spółdzielcze nie spełniały zaleceń KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych (ich łączny udział w aktywach sektora bankowego wynosił jedynie 2,2 proc.). Pomimo, że liczba i udział banków nie spełniających wymagań regulacyjnych lub zaleceń KNF była niewielka, to sam fakt występowania tego zjawiska należy uznać za niekorzystny” – pisze KNF. I dalej: – „Pomimo relatywnie zadowalającej sytuacji bieżącej rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie, co dla części banków może stanowić istotne wyzwanie w sytuacji obserwowanego zmniejszenia zyskowności sektora bankowego.

Dobra sytuacja w zakresie bieżącej płynności banków

„Sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostaje dobra. Podstawowe miary płynności pozostają względnie stabilne i utrzymują się na zadowalających poziomach (dodatnia luka płynności krótkoterminowej zmniejszyła się z 199,3 mld zł na koniec ub.r. do 194,1 mld zł na koniec marca br., a współczynnik płynności krótkoterminowej z 1,62 do 1,52, ale nadal znacznie przekraczał wymagane minimum określone na poziomie 1,00). Jednocześnie wszystkie banki spełniały obowiązującą normę LCR na poziomie 80 proc. (w przypadku banków spółdzielczych występowała grupa banków, która nie spełniała wymaganej normy na poziomie jednostkowym, ale były one członkami IPS i miały zgodę KNF na stosowanie grupowej normy LCR, która była spełniona)” – czytamy w raporcie. – „Nadal utrzymuje się nadwyżka depozytów nad kredytami udzielonymi temu sektorowi (na koniec marca br. relacja kredytów do depozytów tego sektora wynosiła 96,7 proc.). Pomimo zadowalającej sytuacji w zakresie bieżącej płynności, stale zalecane są działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania. Obniżenie wyników finansowych na skutek rozliczenia przez część banków w I kwartale całości rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków”.

Zrealizowany przez sektor bankowy w I kwartale br. wynik finansowy netto okazał się niższy niż w analogicznym okresie ub.r. (wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 2 818 mln zł i był o 385 mln zł, tj. o 12,0 proc. niższy niż w analogicznym okresie ub.r.; pogorszenie wyników odnotowano w 217 podmiotach skupiających 56,8 proc. aktywów sektora; 17 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 197 mln zł).

Obniżenie wyniku finansowego netto nastąpiło na skutek zmniejszenia pozostałego wyniku działalności bankowej oraz salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wzrostu kosztów działania oraz zwiększenia obowiązkowych obciążeń. W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost wyniku odsetkowego, wyniku z tytułu opłat i prowizji oraz obniżenie ujemnego salda odpisów i rezerw.

W I kwartale br. odnotowano poprawę wyniku działalności bankowej sektora bankowego (o 558 mln zł; 3,9 proc.), co nastąpiło dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego (o 933 mln zł; 10,1 proc.), który osiągnął rekordowy poziom w historii oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji (o 259 mln zł; 8,3 proc.), przy jednoczesnym obniżeniu wyniku z pozostałej działalności bankowej (‐634 mln zł; ‐33,8 proc.). Poprawa wyniku odsetkowego nastąpiła dzięki dokonanym w ostatnich kwartałach zmianom w polityce depozytowo‐kredytowej polegającym na obniżeniu oprocentowania depozytów, przy jednoczesnym podniesieniu oprocentowania części kredytów. W rezultacie odnotowano wzrost przychodów odsetkowych (o 744 mln zł; 5,6 proc.), przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów odsetkowych (‐189 mln zł; ‐4,6 proc.). Zwiększeniu przychodów sprzyjał też wzrost wolumenów biznesowych w niektórych obszarach.

Z kolei wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji wynikał ze wzrostu w niektórych bankach przychodów z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek, sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, obsługi rachunków bankowych, kart płatniczych i kredytowych, obsługi funduszy inwestycyjnych, działalności maklerskiej i organizacji emisji, etc., jak też zmiany w jednym z banków sposobów ujmowania niektórych transakcji (polegających na ich przesunięciu do wyniku z tytułu opłat i prowizji). Natomiast obniżenie wyniku z pozostałej działalności bankowej to m.in. efekt niższego wyniku zrealizowanego na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży, niższych przychodów z tytułu dywidend, jak też wskazanej wyżej zmiany sposobu ujmowania niektórych transakcji w jednym z banków.

Koszty działania rosną

Wzrost kosztów działania (o 838 mln zł; 10,8 proc.) wynikał głównie ze wzrostu wpłat na rzecz BFG (o 556 mln zł; 97,1 proc.), w związku z rozliczeniem przez część banków w kosztach I kwartału całości rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Dodatkowym czynnikiem wzrostu kosztów było uchwalenie w ub.r. ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, która w bieżącym roku objęła cały okres I kwartału, podczas gdy roku ubiegłym jedynie luty i marzec (w rezultacie w I kwartale br. banki zapłaciły podatek w łącznej wysokości 898 mln zł, podczas gdy w ub.r. w kwocie 570 mln zł).

Zmniejszenie ujemnego salda odpisów i rezerw (‐221 mln zł; ‐10,2 proc.) wynikało głównie ze zmniejszenia odpisów z tytułu aktywów niefinansowych (ze względu na wysoką bazę z ub.r.), a w mniejszym stopniu ze zmniejszenia poziomu tworzonych rezerw oraz salda odpisów na aktywa finansowe. Obserwowane zmiany przełożyły się na poprawę marży odsetkowej (z 2,26 w I kwartale ub.r. do 2,35 w I kwartale br.). Jednak pozostałe z podstawowych miar efektywności działania uległy pogorszeniu, w szczególności odnotowano wzrost wskaźnika kosztów (z 57,07 do 61,45), obniżenie ROA (z 0,79 do 0,65) oraz ROE (z 7,26 do 6,05).

Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w połączeniu ze stabilną sytuacją przedsiębiorstw, dalszą poprawą sytuacji na rynku pracy, dalszą poprawą nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów, jak też środowisko niskich stóp procentowych sprzyjały zwiększeniu skali działania sektora bankowego w niektórych obszarach.

Odnotowany w I kwartale br. nominalny przyrost sumy bilansowej (o 22,4 mld zł, tj. o 1,3 proc.) był niższy niż w analogicznym okresie ub.r., co wynikało z obserwowanego w tym okresie umocnienia złotego względem walut głównych. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut względem złotego przyrost (o 39,5 mld zł, tj. o 2,3 proc.) okazał się wyższy niż w analogicznym okresie ub.r. Należy dodać, że podobnie, jak w latach ubiegłych, silny wpływ na odnotowany przyrost miał wzrost sumy bilansowej w banku państwowym charakterystyczny dla początku roku. Głównymi obszarami przyrostu po stronie aktywów były kredyty dla sektora niefinansowego, a po stronie zobowiązań depozyty sektora budżetowego.

Banki kontynuowały działania zmierzające do wzrostu efektywności działania w drodze optymalizacji zatrudnienia i sieci sprzedaży. Proces ten był wzmocniony przez dokonane w minionych okresach przejęcia i fuzje oraz rozwój bankowości elektronicznej. W rezultacie w I kwartale br. doszło do zmniejszenia liczby zatrudnionych w sektorze bankowym (o 0,8 tys. osób) oraz sieci sprzedaży (o 339 placówek). Mając na uwadze globalne trendy należy liczyć się z tym, że proces ten będzie kontynuowany.

Poziom koncentracji nie uległ istotnej zmianie (udział 10‐ciu największych banków w aktywach sektora marginalnie wzrósł i na koniec marca br. wynosił 70,7 proc., ich udział w kredytach dla sektora niefinansowego nie uległ zmianie i wynosił 70,1 proc., a udział w depozytach sektora niefinansowego marginalnie się obniżył do 74,8 proc.). W strukturze własnościowej sektora odnotowano wzrost udziału w aktywach banków kontrolowanych przez inwestorów krajowych (z 43,4 proc. do 44,9 proc.), co wynikało głównie ze wskazanego wyżej okresowego przyrostu sumy bilansowej banku państwowego. W kolejnym okresie dojdzie jednak do zasadniczej zmiany struktury własnościowej w sektorze bankowym, w związku z przejęciem kontroli nad Bankiem Pekao SA przez kapitał polski (PZU SA i PFR SA), co doprowadzi do zwiększenia udziału kapitału krajowego w aktywach sektora do około 55 proc.

źródło: KNF

Inne zapisy autora:

Pawel Pietkun
Pawel Pietkun https://www.3obieg.pl

2007 publikacje
158 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217